Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Theo ®êng lèi cña §¶ng, Nhµ níc khëi xíng vµ l·nh ®¹o. Trong nh÷ng n¨m qua, ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®ang khÝch lÖ, quan hÖ quèc tÕ ®îc më réng víi h¬n 110 níc trªn thÕ giíi, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn…. NÒn kinh tÕ ®ang ®i dÇn vµo quü ®¹o æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho tèc ®é t¨ng trëng. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× nÒn kinh tÕ Nhµ níc vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o. Lµm ®ßn bÈy nhanh t¨ng trëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ônh, më ®êng híng dÉn, hç trî c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn; Lµm lùc lîng vËt chÊt ®Ó Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu tiÕt qu¶n lý vÜ m«, t¹o nÒn t¶ng cho chÕ ®é x· héi míi. Lµ C«ng ty x©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt cã chøc n¨ng nhiÖm vô ngµnh kinh doanh chñ yÕu thi c«ng c¸c c«ng viÖc ®µo ®Êt ®¸, san nÒn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi. C«ng ty cã trang thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi hiÖn ®¹i, lùc lîng c¸n bé, chØ huy c«ng trêng ë c¸c ®éi v÷ng m¹nh, lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao ®ñ ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn toµn diÖn môc tiªu ®µo t¹o cña trêng, sau khi hoµn thµnh ch¬ng tr×nh häc tËp t¹i trêng em ®· cã ®îc th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt. Môc ®Ých cña ®ît thùc tËp nµy nh»m gióp em t×m hiÓu s©u h¬n nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, kÕt hîp lý luËn víi thùc tiÔn vµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò tèt sau khi tèt nghiÖp cã thÓ ®¶m nhËn ®îc c«ng viÖc chuyªn ngµnh t¹i c¬ së mµ kh«ng bÞ bì ngì. §©y cã thÓ nãi lµ mét kú häc tËp rÊt bæ Ých cho tÊt c¶ c¸c sinh viªn chuÈn bÞ ra trêng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp t¹i C«ng ty, em ®· t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ, tån t¹i cña C«ng ty. §ång thêi em còng t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh c¬ b¶n cña C«ng ty. Sau mét th¸ng thùc tËp, em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña anh §é kÕ to¸n trëng cïng c¸c anh chÞ em trong phßng kÕ to¸n. Nhê ®ã mµ em phÇn nµo n¾m ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®Ó cã thÓ tiÕp tôc hoµn thiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh trong thêi gian thùc tËp cßn l¹i ë C«ng ty. KÕt cÊu b¸o c¸o thùc tËp bao gåm 4 phÇn. I. Tæng quan vÒ doanh nghiÖp II. T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. III. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. 1 IV. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty. 2 Néi dung I. Tæng quan vÒ doanh nghiÖp 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt. C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt lµ doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 51NN/TCCB-Q§ do Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ký ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1993. GiÊy phÐp kinh doanh sè 105837 do träng tµi kinh tÕ Nhµ níc cÊp ngµy 8 th¸ng 2 n¨m 1993. N¨m 1988 tõ tæ chøc tiÒn th©n lµ Trung t©m X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt –ViÖn thiÕt kÕ kiÕn tróc n«ng nghiÖp thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. Tr¶i qua c¸c thêi kú kiÖn toµn bé m¸y vµ thay ®æi tæ chøc, sau khi thµnh lËp C«ng ty ®· chÝnh thøc mang tªn C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt. Trong suèt qu¸ tr×nh 15 n¨m x©y dùng, ph¸t triÓn vµ trëng thµnh, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm trong thêi kú ChuyÓn ®æi c¬ chÕ. Nhng v¬i sù nç lùc cña Ban l·nh ®¹o míi vµ n¨ng lùc tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ®a C«ng ty ph¸t triÓn tõng bíc v÷ng tr¾c trªn nÒn t¶ng lµ mét trung t©m m¹nh cña Bé N«ng nghiÖp nh÷ng n¨m 80-90. Bíc vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû míi, vËn héi míi vµ th¸ch thøc míi, C«ng ty chóng t«i vÉn lu«n lµ mét C«ng ty thÝch øng víi c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng, víi cung c¸ch lµm ¨n th«ng tho¸ng, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao vµ n¨ng lùc tµi chÝnh ®ñ m¹nh ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng. TÝnh ®Õn nay, C«ng ty ®· cã m¹ng líi ho¹t ®éng réng kh¾p c¶ níc, ngoµi trô së chÝnh cßn cã 3 chi nh¸nh lín 1 ë Mãng C¸i – Qu¶ng Ninh; 1 ë Bu«n Ma Thuét – §¾c L¾c; 1 ë Gia Lai – Blay Cu vµ c¸c tæ ®éi thi c«ng ®éc lËp trong c¶ níc. Trong thêi gian tíi sÏ më mét sè chi nh¸nh ë miÒn Trung, tiÕn tíi ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c C«ng ty ®· tham gia mét sè hîp ®ång x©y l¾p víi ®èi t¸c níc ngoµi ®ã còng lµ bíc ®Çu lµm quen víi thÞ trêng ngoµi níc. 15 n¨m trëng thµnh vµ ph¸t triÓn lµ qu¸ ng¾n ®èi víi mét C«ng ty, nhng víi sù cè g¾ng kh«ng ngõng, C«ng ty ®· tÝch luü nhiÒu kinh nghiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh, tÝch tô thªm vèn vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt, quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c ®èi t¸c ®îc më réng, nhê vËy doanh thu hµng n¨m kh«ng ngõng t¨ng trëng ë møc cao vµ æn ®Þnh. 1. Tªn C«ng ty: C«ng ty X©y dùng vµ ChuyÓn giao kü thuËt. Tªn giao dÞch quèc tÕ: CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY. 3 2. Trô së giao dÞch: Sè 6 – NguyÔn C«ng Trø – Hai Bµ Trng – Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 04.9710051-049710052 Sè Fax: 04.9710453 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc cña C«ng ty. C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt cã vèn kinh doanh 18.321.104.697, trong ®ã 1.174.263.236 vèn cña Nhµ níc cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc rÊt phï hîp ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. - Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch chung vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc, ph¸p luËt vµ cÊp trªn vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: §iÒu hµnh vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña doanh nghiÖp. Trùc tiÕp ®iÒu hµnh hai phßng kÕ ho¹ch vµ kinh doanh. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: §iÒu hµnh kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé chÊt lîng s¶n phÈm tõ nguyªn liÖu ®Çu vµo, quy tr×nh s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm khi ®a ra tiªu thô. - KÕ to¸n trëng: §¶m nhiÖm c«ng viÖc kÕ to¸n vµ qu¶n lý c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. - Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng vµ ®Çu t: T×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Ó ®¨ng ký hîp ®ång ®Çu t x©y dùng. - Phßng kü thuËt vµ qu¶n lý dù ¸n: Nghiªn cøu c«ng tr×nh x©y dùng vµ ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tri×nh x©y dùng. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc Gi¸m hiÖn c«ng ®èc t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña toµn doanh nghiÖp, xö lý c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong toµn thÓ ®¬n vÞ ®ã lËp b¸o c¸o vµ cung cÊp sè liÖu cho Ban gi¸m ®èc. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Theo dâi ho¹t ®éng nh©n sù, gi¶i quyÕt c¸c Phã gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Phã gi¸m ®èc vÊn ®Ò vÒ chÝnh chÕ ®é ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµm c«ng hµnh Kinhs¸ch doanh Kü t¸c thuËt chÝnh cña C«ng ty. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng vµ ®Çu t Phßng kü thuËt vµ qu¶n lý dù ¸n Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 4 Chi nh¸nh I Chi nh¸nh II Chi nh¸nh Gia Lai Tæ x©y dùng §éi x©y dùng 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt cã chøc n¨ng nhiÖm vô ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu thi c«ng c¸c c«ng viÖc ®µo ®Êt ®¸, san nÒn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi. C«ng ty cã trang thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi hiÖn ®¹i, lùc lîng c¸n bé chØ huy c«ng trêng ë c¸c ®éi v÷ng m¹nh, lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao ®ñ ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. 4. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh t×m kiÕm thÞ trêng cã ý nghÜa rÊt quan träng, s¶n phÈm tiªu thô trong níc hay níc ngoµi ®Òu ®¶m b¶o chÊt lîng, gi÷ v÷ng ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. ChØ tiªu tæng doanh thu lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tæng hîp thÓ hiÖn ho¹t ®éng cña C«ng ty trong nhiÒu n¨m qua rÊt kh¶ quan. §¬n vÞ: ®ång STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ChØ tiªu Tæng doanh thu Lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ NghÜa vô ng©n s¸ch Tæng nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ ®· khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ Nguån vèn chñ së h÷u Nî ph¶i tr¶ Nî ph¶i thu N¨m 2001 45.400.480.000 998.255.344 678.813.633 889.658.077 8.400.474.394 644.133.902 7.756.340.492 8.325.049.060 4.874.825.558 5.077.439.801 2002 50.560.274.000 1.338.525.678 910.197.641 340.330.718 8.299.187.409 799.052.002 7.500.135.407 8.452.796.034 7.634.408.161 79.982.067.374 5 II. T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1. T×nh h×nh ph©n cÊp tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C«ng ty ®îc thµnh lËp díi h×nh thøc lµ doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Vèn, tµi s¶n trong doanh nghiÖp thuéc quyÒn së h÷u Nhµ níc doanh nghiÖp chØ cã quyÒn qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Phßng kÕ to¸n vµ Ban gi¸m ®èc qu¶n lý vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh ®¶m b¶o c©n ®èi tµi chÝnh phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã ph¶i kÕt hîp tæ chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kú, tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn cña C«ng ty. V× vËy cã thÓ nãi phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp. 2. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña C«ng ty. §Ó kinh doanh cã l·i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ trong ®iÒu kiÖn cßn rÊt khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan nh: chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc cha æn ®Þnh, cha ®ång bé, do thiÕu kinh nghiÖm. §ång thêi C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp, do vËy c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty ®Òu do chÝnh C«ng ty vµ c¸c phßng ban liªn quan thùc hiÖn. C«ng ty ®· nghiªn cøu vËn dông mét sè c«ng cô vÒ tµi chÝnh vµo thùc tÕ kinh doanh c¶ vÒ mÆt chÊt vµ lîng. Cô thÓ lµ phßng kÕ to¸n sÏ lËp ra c¸c kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh nh: nguån vèn cho c¸c phßng ban lµ bao nhiªu; nguån vèn ®îc sö dông lµm nh÷ng c«ng viÖc g×; chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m, trong quý, trong th¸ng lµ bao nhiªu; ph©n bæ cho c¸c phßng ban, ph©n xëng nh thÕ nµop; nguån vèn nµy ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu g×. C¸c kÕ ho¹ch nµy sÏ ®îc cô thÓ dÇn theo n¨m, quý th¸ng. ViÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh ph¶i ®îc giao cho mét ngêi cã chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm, viÖc lËp kÕ ho¹ch nµy ph¶i lêng tríc, dù tÝnh c¸c khã kh¨n hay thuËn lîi mµ trong qu¸ tr×nh kinh doanh sÏ gÆp ph¶i. Ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh b¸o c¸o, dù ®o¸n nhu cÇu tµi chÝnh kú kÕ ho¹ch vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. Nh vËy kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh ®îc coi nh lµ mét ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cña qu¶n lý, cña s¶n xuÊt kinh doanh. §©y chÝnh lµ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ c¸c c¨n cø vµ biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh. 3. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty. a. T×nh h×nh vèn vµ c¬ cÊu vèn cña C«ng ty. §¬n vÞ: ®ång 6 2001 ChØ tiªu Tµi s¶n lu ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh Tæng Tû Sè tiÒn träng 5.443.534.126 41,2 7.756.340.492 58,8 13.199.874.618 2002 Chªnh lÖch 8.587.068.788 Tû träng 53,4 3.143.534.662 Tû träng 108,9 7.500.135.407 46,6 (256.205.085) (8,9) Sè tiÒn 16.087.204.195 Sè tiÒn 2.887.329.577 NhËn xÐt: Th«ng qua sè liÖu n¨m 2001 vµ 2002 trªn b¶ng ta thÊy Tµi s¶n lu ®éng t¨ng 8,9% øng víi sè tiÒn 3.143.534.622 Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m (8,9% øng víi sè tiÒn gi¶m 256.205.085 ®ång Chøng tá C«ng ty ®ang ph¸t triÓn tèt. b. T×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty. 2001 ChØ tiªu Nî ph¶i tr¶ Nguån vèn chñ së h÷u Tæng Tû Sè tiÒn träng 4.874.825.558 37 8.325.049.060 63 13.199.871.618 2002 7.634.408.161 8.452.796.034 Chªnh lÖch Tû Tû Sè tiÒn träng träng 47,5 2.759.582.603 95,6 52,5 127.746.974 4,4 16.087.204.195 2.887.329.577 Sè tiÒn NhËn xÐt: Th«ng qua sè liÖu nguån vèn cña C«ng ty trong n¨m 2001 vµ 2002 ta thÊy sè liÖu nî ph¶i tr¶ 4,4% øng víi sè tiÒn 2.759.582.603 ®ång, nguån vèn chñ së h÷u t¨ng 4,4% øng víi sè tiÒn t¨ng 127.746.974 ®ång. Nguån vèn cña C«ng ty æn ®Þnh, ®Èy m¹nh t¨ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh. c. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn. HiÖu qu¶ sö dông vèn lµ ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông nguån nh©n lùc, vËt lùc cña C«ng ty ®ång thêi lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo trong qu¸ tr×nh kinh doanh còng ®Òu híng tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ. C«ng ty ®Òu cã môc ®Ých chung lµ lµm thÕ nµo ®Ó mét ®ång vèn bá ra kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, kh¶ n¨ng sinh lêi lín. HÖ sè doanh thu tiÒn Tæng doanh thu = Tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n vèn kinh doanh HÖ sè lîi nhuËn tiÒn vèn kinh doanh = Lîi nhuËn Tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n 7 BiÓu ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ vèn kinh doanh §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu 1. Tæng doanh thu 2. Tæng vèn KDBQ 3. Lîi nhuËn 4. HÖ sè doanh thu tiÒn vèn 5. HÖ sè lîi nhuËn tiÒn vèn So s¸nh 01/02 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn Tû lÖ 45.400.480.000 50.560.274.000 5.159.794.000 11,4 11878345151,5 14643539406,5 2.765.194.255 23,3 998.255.344 1.338.525.678 340.270.334 34,1 3,8 3,5 -0,3 -7,9 0,08 0,09 0,01 12,5 NhËn xÐt: Doanh nghiÖp sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ bëi v× hÖ sè doanh thu tiÒn vèn gi¶m vµ hÖ sè lîi nhuËn t¨ng nguyªn nh©n lµ do doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng, tæng vèn kinh doanh t¨ng. 4. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu Tæng doanh thu Lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ NghÜa vô ng©n s¸ch Tæng nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ ®· khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ Nguån vèn chñ së h÷u Nî ph¶i tr¶ Nî ph¶i thu So s¸nh 01/02 N¨m 2001 N¨m 2002 TuyÖt ®èi % 45.400.480.000 50.560.274.000 5.159.794.000 10,2 998.255.344 1.338.525.678 340.270.334 25,4 678.813.633 910.197.461 231.383.828 25,4 889.658.077 340.330.718 -549.327.359 -161,4 8.400.474.394 8.299.187.409 -101.286.985 -1,2 644.133.902 799.052.002 154.918.100 19,4 7.756.340.492 7.500.135.407 -256.205.085 3,4 8.325.049.060 8.452.796.034 127.746.974 1,5 4.874.825.558 7.634.408.161 2.759.582.603 36,1 5.077.439.801 7.982.067.374 2.904.627.573 36,4 * NhËn xÐt: Theo sè liÖu kh¶o s¸t hai n¨m 2001 vµ 2002 cña C«ng ty, ta thÊy doanh thu t¨ng 10,2% t¬ng øng 5.159.794.000 ®ång. T×nh h×nh lîi nhuËn t¨ng, nghÜa vô ng©n s¸ch gi¶m, tæng nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m, nguån vèn chñ së h÷u t¨ng. Víi nh÷ng kÕt qu¶ trªn C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh x©y l¾p, cña ngêi lao ®éng ngµy mét cao, khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n cã n¨ng lùc s¸ng t¹o cho C«ng ty. 5. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tµi chÝnh doanh nghiÖp. C«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh trong néi bé doanh nghiÖp ®îc diÔn tra trong hai lÇn trong n¨m vµ cuèi th¸ng II vµ quý IV. KÕ to¸n trëng cïng c¸c bé phËn cã liªn quan tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy. C«ng ty cßn chÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ ®Æc biÖt ë ®©y cã sù gãp mÆt cña c¬ quan kiÓm to¸n Nhµ níc, còng chÝnh nh÷ng lÇn kiÓm tra nµy gióp cho C«ng ty t×m ra sai ph¹m lÖch l¹c trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh. §Ó tõ ®ã cã sù söa ch÷a, ®iÒu 8 chØnh kÞp thêi, tr¸nh ®Ó g©y ra sai ph¹m thiÕu sãt lín lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (n¨m 2001) Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Tµi s¶n A. TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n I. TiÒn 1. TiÒn mÆt t¹i quü 2. TiÒn göi ng©n hµng 3. TiÒn ®ang chuyÓn II. C¸c kho¶n §T tµi chÝnh ng¾n h¹n III. C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Ph¶i thu néi bé 3. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c IV. Hµng tån kho V. Tµi s¶n lu ®éng VI. Chi sù nghiÖp B. TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n I. Tµi s¶n cè ®Þnh 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n Tæng céng tµi s¶n Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n 1. Vay ng¾n h¹n 2. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch 4. Chi phÝ trÝch tríc 5. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c II. Nî dµi h¹n 1. Vay dµi h¹n III. Nî kh¸c 1. Tµi s¶n thõa chê xö lý B. Nguån vèn chñ së h÷u I. Nguån vèn quü 1. Nguån vèn kinh doanh 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 3. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 4. Quü dù tr÷ 5. L·i cha ph©n phèi 6. Quü khen thëng phóc lîi 7. Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Tæng céng nguån vèn §¬n vÞ: ®ång M· sè 100 110 111 112 113 120 130 131 133 138 140 150 160 200 210 211 212 213 220 250 300 310 311 313 315 Sè ®Çu n¨m 3.690.415.612 322.899.468 3.560.018 298.134.450 21.205.000 Sè cuèi n¨m 5.443.534.126 366.094.325 37.032.551 307.856.774 21.205.000 3.367.516.144 2.590.416.741 77.009.403 5.077.439.801 4.472.126.417 381.373.888 223.939.496 6.866.400.073 6.866.400.073 6.866.400.073 7.380.553.306 (514.153.233) 7.756.340.492 7.756.340.492 7.756.340.492 8.400.474.394 (644.133.902) 10.556.815.685 13.199.874.618 2.686.315.559 2.686.315.559 1.949.314.399 737.011.160 4.874.825.558 3.973.925.092 1.901.082.777 122.834.238 889.658.077 585.000.000 318 475.350.000 320 510.000.000 321 510.000.000 330 390.900.466 332 390.900.466 400 7.870.500.126 8.325.049.060 410 7.870.500.126 8.325.049.060 411 5.500.473.716 5.300.473.176 412 1.125.000.000 414 31.480.237 415.875.000 415 35.600.000 185.200.000 416 751.253.827 998.255.344 417 50.332.900 300.245.000 418 1.501.359.446 430 10.556.815.685 13.199.874.618 9 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (n¨m 2002) Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 §¬n vÞ: ®ång Tµi s¶n A. TSL§ vµ §TNH I. TiÒn 1. TiÒn mÆt t¹i quü 2. TiÒn göi ng©n hµng 3. TiÒn ®ang chuyÓn II. C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Tr¶ tríc ngêi b¸n 3. Ph¶i thu néi bé 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c III. Hµng tån kho 1. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho III. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 1. Chi phÝ tr¶ tríc B. TSC§ vµ §TDH I. Tµi s¶n cè ®Þnh 1. TSC§ h÷u h×nh Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Tæng tµi s¶n Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n 1. Vay ng¾n h¹n 2. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch 4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 5. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 6. Chi phÝ tr¶ tríc 7. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c II. Nî dµi h¹n 1. Vay dµi h¹n III. Nî kh¸c 1. Tµi s¶n chê xö lý B. Nguån vèn chñ së h÷u I. Nguån vèn-Quü 1. Nguån vèn kinh doanh 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 3. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 4. Quü dù tr÷ 5. L·i cha ph©n phèi 6. Quü khen thëng phóc lîi 7. Nguån vèn ®Çu t XDCB Tæng céng nguån vèn M· sè 100 110 111 112 113 130 131 132 133 138 140 149 150 152 200 210 211 212 213 250 Sè ®Çu kú 5.443.534.126 366.094.325 37.032.551 307.856.774 21.205.000 5.077.439.801 4.472.126.417 381.373.888 223.939.496 277.090.403 6.600.000 6.600.000 7.756.340.492 7.500.135.407 7.756.340.492 7.500.135.407 7.756.340.492 7.500.135.407 8.100.174.394 8.299.187.409 (644.133.902) (799.052.002) 13.199.974.618 16.087.204.195 300 310 311 313 315 316 317 318 320 321 330 332 400 410 411 412 414 415 416 417 418 430 Sè cuèi kú 8.587.068.788 598.401.414 114.443.866 462.752.548 21.205.000 7.982.067.374 4.493.870.675 976.087.723 2.235.009.573 4.874.825.558 3.973.925.092 1.901.082.777 122.834.238 889.658.077 585.000.000 475.350.000 510.000.000 510.000.000 390.900.466 390.900.466 8.325.049.060 832.049.060 5.300.473.716 1.125.000.000 415.875.000 185.200.000 998.255.344 300.245.000 7.634.408.161 7.215.265.305 5.219.138.743 92.834.238 340.330.718 4.172.472 873.789.134 685.000.000 419.142.856 419.142.856 8.452.796.034 8.452.796.034 5.300.473.716 115.006.123 545.860.000 185.200.000 1.338.525.678 500.246.487 167.184.030 13.199.874.618 16.087.204.195 III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. 10 Trªn c¬ së ®Æc thï ho¹t ®éng, ph¬ng ph¸p qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty ®· h×nh thµnh c¬ cÊu, chøc n¨ng nhiÖm vô ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n C«ng ty. §øng ®Çu phßng kÕ to¸n lµ kÕ to¸n trëng víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n gióp viÖc, tÊt c¶ ®Òu kiÓm nhiÖm. 11 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng Bé phËn kÕ to¸n b»ng tiÒn Bé phËn kÕ to¸n c«ng nî Bé phËn kÕ to¸n TSC§ Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng Bé phËn CPSX gi¸ thµnh Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp Nh©n viªn kÕ to¸n * Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau. - H¹ch to¸n kÕ to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. - Lo ®ñ vèn vµ kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Tham gia duyÖt c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o an toµn cã l·i. - Lu gi÷ ®Çy ®ñ an toµn mäi hå s¬ liªn quan víi hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh ®· vµ ®ang thùc hiÖn. - Theo dâi qu¶n lý viÖc thanh lý hîp ®ång ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng nî trong viÖc thanh lý trªn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. H×nh thøc kÕ to¸n ®ang ®îc ¸p dông hiÖn nay lµ h×nh thøc nhËt ký chung, h¹ch to¸n kÕ to¸n míi vµ hÇu hÕt ®· ®îc c¬ giíi ho¸. HiÖn nay ë phßng kÕ to¸n cã 6 m¸y vi tÝnh, 3 m¸y in vµ mçi kÕ to¸n viªn ®Òu cã m¸y tÝnh c¸ nh©n. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt hÇu hÕt thùc hiÖn trªn m¸y do ®ã gi¶m ®îc khèi lîng c«ng viÖc ghi chÐp, ®· tËn dông ®îc hÕt u ®iÓm cña viÖc c¬ giíi ho¸ kÕ to¸n. Theo h×nh thøc kÕ to¸n nµy, hµng ngµy c¸c nghiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc ph¶n ¸nh trªn chøng tõ gèc, tõ chøng tõ gèc ghi vµo sæ chi tiÕt vµ sæ nhËt Chøng ký chung. Mçi nhËt ký chung ®Òu tõcãgèc mèi quan hÖ ®èi xøng liªn quan víi nhau. Cuèi th¸ng tõ nhËt ký chung kÕ to¸n tæng hîp lªn sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi tµiSækho¶n chiÕukývµchung c¸c b¸o c¸o kÕ Sæ to¸n. quü ®Ó kiÓm tra ®èiNhËt kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng tæng hîp 12 B¸o c¸o kÕt qu¶ 2. Kh¸i qu¸t tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt. 2.1. Nhãm tµi kho¶n t¹m øng cho c«ng tr×nh. a. Chøng tõ sö dông. - V¨n b¶n bµn giao cho ngêi nhËn t¹m øng - PhiÕu chi, thñ quü xuÊt tiÒn. - PhiÕu thu. b. Tµi kho¶n sö dông: TK 111, TK 112, TK 131, TK 141, TK 133, TK 632, TK 627…. c. Tr×nh tù kÕ to¸n. - Khi tiÒn vÒ quü tiÒn mÆt hoÆc tµi kho¶n tiÒn göi cña C«ng ty kÕ to¸n ghi Nî TK 111 : NÕu nhËp quü tiÒn mÆt Nî TK 112 : NÕu nhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng Cã TK 131 : Thu nî cña kh¸ch hµng Cã TK 311 : Vay ng¾n h¹n ng©n hµng Cã TK 341 : Vay dµi h¹n ng©n hµng - T¹m øng ®i thi c«ng c«ng tr×nh b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Nî TK 141 : Sè tiÒn t¹m øng Cã TK 111 : T¹m øng b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 : T¹m øng b»ng TGNH - T¹m øng thi c«ng c«ng tr×nh b¨ng nguån kh¸c Nî TK 141 : Sè tiÒn t¹m øng Cã TK 131 : Kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ®a ngay vµo thi c«ng CT. Cã TK 331 : C.ty mua NVL ®Ó thi c«ng CT cha thanh to¸n Cã TK 311 : Vay ng¾n h¹n ®Ó t¹m øng thi c«ng CT Cã TK 341 : Vay dµi h¹n ®Ó t¹m øng thi c«ng CT. - C¸c chi phÝ tµi chÝnh liªn quan ®Õn mét sè c«ng tr×nh khi ph©n bæ cho c«ng tr×nh. Nî TK 141 : Chi phÝ tµi chÝnh ph©n bæ Cã TK 635 : Chi phÝ tµi chÝnh (l·i vay NH) 13 2.2. Nhãm tµi kho¶n hoµn øng tiÒn t¹m øng cña c¸c c«ng tr×nh. a. Chøng tõ sö dông. - Biªn b¶n bµn giao. - GiÊy thanh to¸n. b. Tµi kho¶n sö dông. KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n: 141, 621, 133, 623, 622, 627…. - Khi c¸c c«ng tr×nh ph¸t sinh c¸c chi phÝ vÒ NVL, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ ghi: Nî TK 621 : Gi¸ cha cã thuÕ ®èi víi ho¸ ®¬n GTGT, gi¸ thanh to¸n ®èi víi ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng thêng. Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo nÕu cã Cã TK 141 : Tæng sè tiÒn hoµn øng b»ng c¸c chøng tõ mua vËt t. - C¸c chi phÝ sö dông m¸y ph¸t sinh, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan Nî TK 623 : Sè tiÒn cha cã thuÕ GTGT Nî TK 133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 141 : Tæng sè tiÒn hoµn øng b»ng chi phÝ sö dông m¸y - Khi c¸c c«ng tr×nh ph¸t sinh c¸c chi phÝ vÒ nh©n c«ng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh toµn tiÒn c«ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 : Sè tiÒn c«ng cña c«ng tr×nh Cã TK 141 : Hoµn øng tiÒn t¹m øng b»ng nh©n c«ng - C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trªn c«ng trêng nh ®iÖn, níc, tiÒn l¬ng c¸n bé qu¶n lý c«ng trêng…. c¨n cø c¸c chøng tõ ®Ó kÕ to¸n ghi. Nî TK 627 : Sè tiÒn chi phÝ chung trªn c«ng trêng cha cã thuÕ Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 141 : Hoµn øng tiÒn t¹m øng b»ng chi phÝ chung 2.3. Nhãm tµi kho¶n kÕt chuyÓn chi phÝ. a. Chøng tõ sö dông - B¶ng tÝnh l¬ng - Chøng tõ tÝnh trÝch b¶o hiÓm, CPC§ - PhiÕu xuÊt kho vËt t - Chi phÝ b¶o hµnh - Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT - Chi phÝ b»ng tiÒn - PhiÕu chi b¸o nî b. Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n: 641, 642, 111, 112, 133, 214, 627…. c. Tr×nh tù kÕ to¸n. 14 - Khi ph¸t sinh nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng b¸n hµng nh b¶o hµnh s¶n phÈm, söa cha, b¶o dìng s¶n phÈm… c¨n cø chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 : Tæng sè tiÒn cha cã thuÕ GTGT Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 111 : NÕu chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 : NÕu chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn GNH - C¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh c¨n cø chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 : Tæng sè tiÒn cha cã thuÕ GTGT Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo nÕu cã Cã TK 111 : NÕu chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 : NÕu chi phÝ ph¸t sinh b»ng TGNH - KhÊu hao TSC§ ph©n bæ cho c«ng tr×nh Nî TK 627 : Sè tiÒn khÊu hao ph©n bæ cho c«ng tr×nh Cã TK 214 : TrÝch khÊu hao TSC§ - TSC§ sö dông trªn C«ng ty khi tÝnh khÊu hao kÕ to¸n ghi Nî TK 642 : Sè tiÒn khÊu hao Cã TK 214 : TrÝch khÊu hao tµi s¶n sö dông trªn C«ng ty. - Chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (l·i vay) chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Nî TK 627 : Sè tiÒn chi phÝ tµi chÝnh Cã TK 635 : Ph©n bæ l·i vay cho c«ng tr×nh - TiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty hµng th¸ng ph¶i tr¶ c¨n cø chøng tõ thanh to¸n kÕ to¸n ghi. Nî TK 642 : TiÒn l¬ng, b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn Cã TK 334 : TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn Cã TK 338 : BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i nép - C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty c¨n cø chøng tõ kÕ to¸n liªn quan kÕ to¸n ghi. Nî TK 811 : Tæng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty cha cã thuÕ GTGT Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 111 : C¸c chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 : C¸c chi phÝ ph¸t sinh b»ng TGNH - Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc cã biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh, ®ång thêi víi viÖc ghi doanh thu, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n cho c«ng tr×nh víi khèi lîng hoµn thµnh nh sau. Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n 15 Cã TK 154 : KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt sang tµi kho¶n gi¸ vèn 2.4. Nhãm tµi kho¶n kÕt chuyÓn chi phÝ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi kú kÕ to¸n a. Chøng tõ sö dông. - B¶ng tÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú - B¶ng tÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c - C¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu nhËp chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. b. Tµi kho¶n sö dông. KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n: 511, 515, 632, 635, 641, 642, 811…. c. Tr×nh tù kÕ to¸n - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 911 : Gi¸ vèn hµng b¸n trong kú Cã TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n kÕt chuyÓn - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú Nî TK 911 : Tæng sè tiÒn kÕt chuyÓn Cã TK 641 : Sè tiÒn kÕt chuyÓn - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 911 : Sè tiÒn CPQL doanh nghiÖp kÕt chuyÓn Cã TK 642 : CPQL doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú - KÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 911 : Sè tiÒn chi phÝ kh¸c kÕt chuyÓn sang Cã TK 811 : Sè tiÒn chi phÝ ph¸t sih trong kú kÕ to¸n 2.5. Nhãm tµi kho¶n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. a. Chøng tõ sö dông. - Ho¸ ®¬n VAT (ho¸ ®¬n b¸n hµng) - Thu - GiÊy nép tiÒn (phiÕu thu, b¸o cã) biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao c.tõ - C¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan b. Tµi kho¶n sö dông. 16 KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n: 511, 333, 632, 131, 711, 515, 911, 111, 112… c. Tr×nh tù kÕ to¸n. Tr×nh tù kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu nhËn ®îc tiÒn cña bªn A cho øng tríc Nî TK 111, 112 Cã TK 131 Sè tiÒn ®· nhËn cña bªn A - Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho bªn A Nî TK 131 : Tæng sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n Cã TK 511 (5112): Doanh thu theo gi¸ cha thuÕ GTGT Cã TK 333(33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra. Nî TK 632 Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®· hoµn thµnh bµn giao cho bªn A Cã TK 154 - Khi thu ®îc sè tiÒn cßn l¹i cña bªn A Nî TK 111, 112 Sè tiÒn ®· thu ®îc cña bªn A Cã TK 131 - Trêng hîp theo hîp ®ång x©y dùng bªn A ®îc gi÷ l¹i 1 kho¶n tiÒn ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh. Nî TK 111, 112: sè tiÒn thu ®îc Nî TK 144, 244: Sè tiÒn bªn A gi÷ l¹i Cã TK 131: Tæng sè tiÒn ®· thanh to¸n. - Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®Ó b¸n s¶n phÈm x©y l¾p cho kh¸ch hµng khi c«ng tr×nh hoµn thµnh nhng cha b¸n. Nî TK 155 Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®· Cã TK 154 hoµn thµnh - Khi tiªu thô ®îc c«ng tr×nh kÕ to¸n h¹ch to¸n doanh thu Nî TK 111, 112, 131: Sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n Cã TK 511(5112): Doanh thu theo gi¸ cha thuÕ GTGT Cã TK 333 (33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra. - KÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®· tiªu thô Nî TK 632 Gi¸ thµnh thùc tÕ cña chi phÝ Cã TK 155 x©y l¾p - T4 Doanh nghiÖp x©y l¾p cã ho¹t ®éng tæng thÇu x©y dùng, doanh thu ho¹t ®éng x©y l¾p, x¸c ®Þnh bao gåm c¶ doanh thu cña nhµ thÇu chÝnh vµ nhµ thÇu phô khi nhËn bµn giao c«ng tr×nh cña c¸c nhµ thÇu phô vµ bµn giao lu«n cho chñ ®Çu t. 17 Nî TK 111, 112, 131: Sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n Cã TK 511 (5112): Doanh thu cha cã thuÕ GTGT Cã TK 333 (33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra. §ång thêi ghi: Nî TK 632 : Gi¸ ph¶i thanh to¸n cho nhµ thÇu phô cha cã thuÕ TGGT. Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 331: Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho nhµ thÇu phô. - Trêng hîp nhµ thÇu chÝnh ®· nhËn c«ng tr×nh cña nhµ thÇu phô nhng cha bµn giao cho chñ ®Çu t. Nî TK 154 (155) : Gi¸ cha cã thuÕ GTGT Nî TK 133 : ThuÕ GTGT Cã TK 331 : Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho nhµ thÇu phô. - Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p cã ph¸t sinh chiÕt khÊu th¬ng m¹i Nî TK 511 (5112) C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i Cã TK 521 (532) - Cuèi kú tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña chi phÝ x©y l¾p ®· tiªu thô trong kú. Nî TK 511 (5112) Doanh thu thuÇn Cã TK 911 * Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - Cuèi kú h¹ch to¸n kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c chØ tiªu chi tiÕt sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p. Nî TK 511 Doanh thu thuÇn Cã TK 911 Nî TK 911 Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®· Cã TK 632 bµn giao Nî TK 911 Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 641 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 911 Cã TK 642 18 C«ng ty x©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n chung 19 IV. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt C«ng ty X©y dùng vµ chuyÓn giao kü thuËt lµ mét ®¬n vÞ x©y l¾p h¹ch to¸n ®éc lËp qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh theo c¸c h×nh thøc sau. - C¸c c«ng tr×h kho¸n chi phÝ: Tuú theo tõng c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®a ra c¸c møc kho¸n phï hîp. HiÖn nay ®a sè c¸c c«ng tr×nh C«ng ty thu 5% gi¸ trÞ trªn doanh thu. C¸c chi nh¸nh, c¸c ®éi cã tr¸ch nhiÖm hoµn chøng tõ b»ng 95% gi¸ trÞ doanh thu c«ng tr×nh, tuy nhiªn c¸c chøng tõ hoµn ph¶i t¬ng øng víi c¸c ®Þnh møc trong dù to¸n thiÕt kÕ. - C¸c c«ng tr×nh C«ng ty qu¶n lý trùc tiÕp: Gi¸ thµnh c«ng tr×nh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ. Lîi tøc gép ho¹t ®éng x©y l¾p = Doanh thu x©y l¾p – Gi¸ thµnh x©y l¾p Lîi thøc ho¹t ®éng tµi chÝnh = Doanh thu tµi chÝnh – CPH§ tµi chÝnh Doanh thu c¸c chi nh¸nh v¨n phßng Glai, c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Tæng Tæng thu Chi nhËp Doanh thu c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty qu¶n lý cña C«ng ty Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Thu nhËp kh¸c phÝ trong L·i (lç) trong kú Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c kú Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 20
- Xem thêm -