Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầ

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty:  Tªn c«ng ty:  C«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t n-íc vµ H¹ tÇng kü thuËt  Tªn giao dÞch: COMETCO  §Þa chØ: §-êng KhuÊt Duy TiÕn – Thanh Xu©n – Hµ Néi  §iÖn tho¹i: 04.5530.420  Fax: 04.5530.723  Qu¸ tr×nh thµnh lËp:  COMETCO lµ mét thµnh viªn cña Tæng c«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng (LICOGI)  COMETCO ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 293/BXD – TCLD ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 1997 cña Bé X©y dùng  Ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 1997 quyÕt ®Þnh 293/BXD – TCLD ®· thµnh lËp C«ng ty Kinh doanh thiÕt bÞ vµ VËt t- x©y dùng thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng. Trô së ®Æt t¹i nhµ G1 ®õong NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n – Hµ Néi  Ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 1998 theo QuyÕt ®Þnh sè 137/ Q§ - BXD ®· ®æi tªn doanh nghiÖp thµnh C«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t n-íc vµ H¹ t©ng kü thuËt trùc thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng 2.Chøc n¨ng cña c«ng ty.  Chøc n¨ng chñ yÕu: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông, thi c«ng san nÒn, xö lý nÒn mãng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu vµ ®-êng giao th«ng, thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc, thñy lîi vµ vÖ sinh m«i tr-êng …ho¹t ®éng trªn quy m« toµn quèc. 1  Ngoµi ra cßn s¶n xuÊt kinh doanh thiÕt bÞ vËt t-, vËt liÖu x©y dùng. 3. NhiÖm vô cña c«ng ty.  Nghiªn cøu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ, ®Çu t-, x©y dùng nh»m ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu mµ nhµ n-íc ®Æt ra.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ trong c«ng t¸c x©y dùng, qu¶n lý kinh tÕ do Bé X©y Dùng trùc tiÕp giao.  Tham gia c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra chÊt l-îng trong qu¸ tr×nh ®Çu t-.  Nghiªn cøu tæ chøc vµ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý c«ng ty trong viÖc ®Çu t-, x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ Nghiªn cøu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ, ®Çu t-, x©y dùng nh»m ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu mµ nhµ n-íc ®Æt ra.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ trong c«ng t¸c x©y dùng, qu¶n lý kinh tÕ do Bé X©y Dùng trùc tiÕp giao.  Tham gia c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra chÊt l-îng trong qu¸ tr×nh ®Çu t-.  Nghiªn cøu tæ chøc vµ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý c«ng ty trong viÖc ®Çu t-, x©y dùng, ph¸t triÓn kinh. II. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1. C¬ cÊu tæ chøc.  C¬ cÊu tæ chøc c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty bao gåm: Gi¸m ®èc, 3 phã gi¸m ®èc( kinh doanh, x©y dùng h¹ tÇng _ giao th«ng vµ cÊp tho¸t n-íc) trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng viÖc cña 6 phßng , 1 tr¹m vµ 1 nhµ m¸y (c¸c tr¹m vµ nhµ m¸y ®-îc ®Æt ë n¬i kh¸c). 2 Mçi phßng bao g«m 1 tr-ëng phßng , 2 phã phßng vµ 3 nh©n viªn. Tr-ëng phßng chÞu trach nhiÖm chÝnh vÒ c¸c c«ng viÖc cña phßng vµ giao nhiÖm vô cho c¸c phã phong vµ nh©n viªn thùc hiÖn. 3 4 N¨ng lùc c¸n bé c«ng nh©n viªn STT Chuyªn m«n Sè l-îng Ghi chó I Kü s- 132 1 Kü s- cÊp tho¸t n-íc 20 Tõ 3-15 n¨m k/nghiÖm 2 Kü s- x©y dùng 20 Nt 3 Kü s- cÇu ®-êng 30 Nt 4 Kü s- thuû lîi 10 Nt 5 Kü s- tr¾c ®¹c 5 4-10 n¨m k/nghiÖm 6 Kü s- ®iÖn 3 3-10 n¨m k/nghiÖm 7 Kü s- kinh tÕ giao th«ng 10 3-15 n¨m k/nghiÖm 8 Cö nh©n kinh tÕ 10 2-10 n¨m k/nghiÖm 9 Cö nh©n tµi chÝnh kÕ to¸n 10 2-15 n¨m k/nghiÖm 10 Cö nh©n tiÕng Anh 2 4-8 n¨m k/nghiÖm 11 Kü s- m¸y x©y dùng 12 3-15 n¨m k/nghiÖm II. Cao ®¼ng vµ trung cÊp 48 1 Cao ®¼ng kinh tÕ 4 2-10 n¨m k/nghiÖm 2 Cao ®¼ng x©y dùng 15 4-10 n¨m k/nghiÖm 3 Cao ®¼ng giao th«ng 15 Nt 4 Cao ®¼ng tr¾c ®¹c 5 2-8 n¨m k/nghiÖm 5 Trung cÊp kinh tÕ 3 2-5 n¨m k/nghiÖm 6 Trung cÊp ph¸p lý 2 4-8 n¨m k/nghiÖm 7 Trung cÊp c¬ khÝ 5 4-10 n¨m k/nghiÖm III. C«ng nh©n 580 1 L¸I vµ vËn hµnh m¸y 60 Tõ bËc 3 ®Õn bËc 7 2 C«ng nh©n c¬ khÝ 50 Nt 3 C«ng nh©n ®iÖn n-íc 100 Tõ bËc 3 ®Õn bËc 5 4 4 C«ng nh©n cÇu ®-êng 120 Tõ bËc 3 ®Õn bËc 7 5 C«ng nh©n kh¸c 250 Nt  Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban.  Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch.  Chøc n¨ng: Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ tr-êng, kinh tÕ vµ kÕ ho¹ch. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ký kÕt hîp ®ång, qu¶n lý trong nh÷ng lÜnh vùc trªn theo nh÷ng chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc. Tham gia chÝnh trong c«ng t¸c chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt thi c«ng.  NhiÖm vô: Nghiªn cøu thÞ tr-êng, x©y dùng c¸c ®Þnh h-íng s¸n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña C«ng ty Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô ®Êu thÇu, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ , ph¸p luËt cho gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång Dù to¸n tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ lµm c¬ së cho c¸c bé phËn tæ chøc thi c«ng Qu¶n lý thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ trong toµn c«ng ty X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc ph©n giao nhiÖm vô s¶n xuÊt cho c¸c bé phËn. KiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt. Theo dâi, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c nh-: LËp b¸o c¸o vÒ kinh tÕ, kÕ ho¹ch theo dâi, l-u tr÷ hé s¬, tµi liÖu, hîp ®ång kinh tÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt do gi¸m ®èc giao  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh  Chøc n¨ng 5 Tham m-u cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng lùc l-îng CBCNV theo yªu cÇu nhiÖm vô x©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô tæ chøc nh©n sù, hµnh chÝnh, qu¶n trÞ … theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh d-íi sô chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc C«ng ty  NhiÖm vô. X¸c ®Þnh yªu cÇu nh©n lùc, quy m«, biªn chÕ cña c¸c bé phËn theo yªu cÇu s¶n xuÊt. TiÕn hµnh tuyÓn chän , tuyÓn dông s¾p xÕp ®iÒu hµnh nh©n sù …Theo nhiÖm vô s¶n xuÊt Theo dâi, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨mg cña CBCNV, ®Ò xuÊt viÖc ®iÒu chØnh nh©n sù cho phï hîp n¨ng lùc, phÈm chÊt cña tõng ng-êi ®èi víi tõng c«ng viÖc, bé phËn nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c. Tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c cña CBCNV, kÞp thêi ng¨n chÆn vµ gi¶i quyÕt c¸c hiÖn t-îng vi ph¹m kû luËt. §Ò xuÊt viÖc khen th-ëng, kû luËt ®èi víi CBCNV Cã kÕ ho¹ch x©y dùng, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé theo sù ph©n cÊp qu¶n lý theo ®Þnh kú hµng n¨m hay theo nhu cÇu c«ng viÖc. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é nhµ n-íc quy ®Þnh vÒ lao ®éng vµ b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm, phóc lîi … §Ò xuÊt biÖn ph¸p qu¶n lý, quy chÕ qu¶n lý néi bé vÒ lao ®éng, ph©n phèi phóc lîi. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô v¨n th- l-u tr÷, ®¶m b¶o an ninh trËt tù, an toµn vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ trong ®¬n vÞ. Qu¶n lý c¬ së h¹ tÇng ( ®Êt ®ai, nhµ cöa lµm viÖc, nhµ ë tËp thÓ, hÖt thèng ®iÖn n-íc …) C¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng. Trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc cô thÓ theo lÖnh cña gi¸m ®èc. Tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra ®«n ®èc ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiÖp vô an ninh b¶o vÖ, qu©n sù …theo nghÜa vô cña nhµ n-íc.  Phßng kü thuËt thi c«ng. 6  Chøc n¨ng: Tham m-u cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tæ choc, qu¶n lý thi c«ng c¸c c«ng tr×nh . Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tæ chøc thi c«ng, qu¶n lý khèi l-îng, chÊt l-îng , tiÕn ®é c«ng tr×nh, qu¶n lý c«ng t¸c an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp.  NhiÖm vô: Qu¶n lý toµn bé hå s¬ thiÕt kÕ, nhËn b¶n vÏ thiÕt kÕ. LËp biÖn ph¸p thi c«ng,tiÕn ®é thi c«ng cho tong c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh. Theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p thi c«ng, chÊt l-îng, tiÕn ®é c«ng tr×nh, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra, ®«n ®èc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p thi c«ng vµ an toµn lao ®éng ®Ò ra. Qu¶n lý c«ng t¸c an toµn, vÖ sinh lao ®éng. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c hoµt ®éng nghiªn cøu khoa häc kü thuËt, triÓn khai óng dông khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. Gi¸o dôc n©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n . Phèi hîp víi c¸c phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c lÜnh vùc trong ph¹m vi.  Phßng kÕ to¸n tµi vô  Chøc n¨ng: Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh, kÕ to¸n, thèng kª theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¸p øng yªu cÇu tµi chÝnh cho s¶n xuÊt, kinh doanh, ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc kinh tÕ, tµi chÝnh.Thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng, quyÒn h¹nvµ nghÜa vô do ph¸p luËt quy ®Þnh.  NhiÖm vô: Qu¶n lý c¸c nguån vèn, c©n ®èi sö dông c¸c nguån vèn hîp lý, hiÖu qu¶ trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt. 7 T¹o nguån tµi chÝnh phôc vô kÞp thêi s¶n xuÊt kinh doanh . Tranh thñ tÞm kiÕm c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi trªn c¬ së thanh to¸n vµ thu håi c«ng nî nhanh. æ chøc khai th¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tham m-u cho Gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ. Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ.kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh SXKD theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc.Cung cÊp kÞp thêi cho Gi¸m ®«c c«ng ty trong qu¸ trinh chØ ®¹o SXKD. Tæ chøc thu håi vèn (c«ng nî) tõ kh¸ch hµng. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ N-íc vµ Tæng c«ng ty.  Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ vµ vËt t-.  Chøc n¨ng: Tham m-u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt c¬ giíi ®èi víi toµn bé thiÕt bÞ, xe, m¸y... Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao viÖc qu¶n lý, khai thac sö dông xe, m¸y, thiÕt bÞ ®óng yªu cÇu kü thuËt, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tham m-u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ lÜnh vùc vËt t-, tæ chøc khai th¸c. cung øng, dù tr÷ vËt t- ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ.  NhiÖm vô: Qu¶n lý toµn bé thiÕt bÞ, xe, m¸y hiÖn cã cña c«ng tyvÒ hå s¬, t×nh tr¹ng kü thuËt, t×nh h×nh sö dông khai th¸c… Thõc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t-, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ míi theo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc. Tæ chøc tiÕp nhËn m¸y mãc, thiÕt bÞ míi. Thùc hiÖn c«ng t¸c chuyÓn giao c«ng nghÖ. H-íng dÉn vËn hµnh, söa ch÷a trong khai th¸c, sö dông vµ b¶o qu¶n. 8 Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh kü thuËt trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, khai th¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t-. Ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m kü thuËt trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Ò nghÞ biÖn ph¸p xö lý, kh¾c phôc ng¨n chÆn hh¹i. ThiÕt lËp hÖ thãng sæ s¸ch, hå s¬ theo dâi toµn bé sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty, tæ chøc kiÓm kª hang n¨m, b¸o c¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh. LËp kÕ ho¹ch tè chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o c«ng ty, tæ chøc kiÓm kª hang n¨m, b¸o c¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh.d-ìng, ®¹i tu ®Þnh kú m¸y mãc thiÕt bÞ theo yªu cÇu kü thuËt. Theo dâi vµ xö lý nh-ng h- háng , ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý, t« chøc söa ch÷a phôc håi h- háng . Theo dâi, phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong viÖc kiÓm tra, ®¨ng kiÓm c¸c thiÕt bÞ thi c«ng cã yªu cµu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng. LËp kÕ ho¹ch dù tr÷ vËt t-, phô tïng thay thÕ. Qu¶n lý theo dâi thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t vËt t-, phô tïng thay thÕ theo ®Þnh møc kü thuËt. §Ò nghÞ Gi¸m ®«c khen th-ëng, kû luËt c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng. Qu¶n lý hå s¬, lý lÞch, thñ tóc ph¸p lý ®Ó m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¶n lý, ®iÒu phèi, khai th¸c mét sè xe, m¸y ®Æc chñng phôc vj s¶n xuÊt. Nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt , thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp c«ng ty… Tæ ch-c båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n hµng n¨m tham gia s¸t h¹ch, c«ng nhËn tay nghÒ, bËc thî cho c«ng nh©n. Tæ chøc khai th¸c vËt t- theo kÕ ho¹ch, mÖnh lÖnh cña cÊp trªn nh»m ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh, ®¶m b¶o ®óng sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i, gi¸ c¶ hîp lý, thñ tôc hîp ph¸p. 9 Tæ chøc hÖ thèng kho tµng hîp lý, tiÕp nhËn, dù tr÷ b¶o qu¶n, b¶o d-ìng vËt t- theo yªu cÇu kü thuËt, cÊp ph¸t kÞp thêi chÝnh x¸c cho c¸c nhu cÇu sö dông. Thõc hiÖn chÕ ®é ghi chep sæ s¸ch thèng kª, b¸o c¸o theo ®óng ®Þnh kú cña nhµ n-íc vµ c«ng ty. H-íng dÉn nghiÖp vô qu¶n lý vËt t-, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vËt t- cña ®¬n vÞ. QuyÕt to¸n vËt t- theo ®óng dÞnh møc kü thuËt, ®óng khèi l-îng thùc hiÖn, ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ C«ng ty. Theo dâi th«ng kª t×nh h×nh sö dông vËt t-, nguyªn_nhiªn vËt liÖu. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ kÕ ho¹ch dù tr÷ vËt t-, ®Þnh møc, chÕ ®é sö dông vËt t-, nguyªn_nhiªn liÖu hîp lý ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.  Phßng dù ¸n  Chøc n¨ng: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n cho c«ng ty. Thùc hiÖn, gi¸m s¸t c«ng t¸c lËp dù ¸n, tæ chøc qu¶n lý nh©n sù, lËp dù ¸n thÈm ®Þnh dù ¸n kh¶ thi ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty. Tham m-u cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc ký kÕt c¸c dù ¸n ®Çu t-, c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu, xÐt duyÖt dù ¸n kh¶ thi.  NhiÖm vô: TËp trung nghiªm cøu thÞ tr-êng, tæ chøc qu¶n lý vµ nh©n sù, tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh lËp dù ¸n. LËp c¸c kÕ hoach, lÞch tr×nh so¹n th¶o dù ¸n(-íc l-îng vµ ph©n bæ kinh phÝ so¹n th¶o) Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c thµnh viªn trong nhãm. Gi¸m s¸t vµ ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn trong phßng.TËp hîp c¸c chuyªn viªn, chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau ®Ó gi¶I quyÕt c¸c nhiÖm vô cña phßng trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®I ®Õn ®Çu t-. Tæng hîp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ó b¸o c¸o cho gi¸m ®èc c«ng ty ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh ®Çu t-. 10 LËp hoÆc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t-, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, gi¸ thµnh…Qu¶n lý dù ¸n, lËp hoÆc dù to¸n ®¬n gi¸ hå s¬ dù thÇu, ®¸nh gi¸ t×nh kh¶ thi cña dù ¸n. 2. Ho¹t ®éng cña c«ng ty. 2.1.Qu¶n lý nh©n sù: Trªn c¬ së ®Þnh h-íng ph¸t triÓn hµng n¨m, c«ng ty cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c bé phËn ®Ó tiÕn hµnh t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t-, ph¸t triÓn tèt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®ang ho¹t ®éng. Th-êng xuyªn ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qu¶n lý quü tiÒn l-¬ng, kÕ ho¹ch chi tr¶ tiÒn l-¬ng hµng n¨m. Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ,… Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thèng kª theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. LËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh, … Bè trÝ tæ chøc sö dông nh©n lùc mét c¸ch hîp lý, thùc hiÖn qu¶n lý, tr¶ l-¬ng vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, x©y dùng tho¶ -íc víi ng-êi lao ®éng. Th-êng xuyªn tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ kiÓm tra hiÖu lùc cña hÖ thèng. Gi¸m ®èc quyÕt ®×nh vÒ hµnh ®éng ®¸p øng nhu cÇu nh©n lùc, cã thÓ lµ ®µo t¹o, tuyÓn dông hay ®iÒu ®éng nh©n sù. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn. C¸c tr-ëng bé phËn cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o nhËn thøc cho ng-êi lao ®éng vÒ vÞ trÝ, tÇm quan träng cña c«ng viÖc cña m×nh vµ nh÷ng ®ãng gãp cña ng-êi lao ®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh sÏ l-u tr÷ c¸c hå s¬ liªn quan ®Õn gi¸o dôc, ®µo t¹o, kü n¨ng, kinh nghiÖm. 2.2.Qu¶n lý c¬ së h¹ tÇng: 11 Th-êng xuyªn b¶o qu¶n, b¶o d-ìng, duy tr× vµ n©ng cÊp hÖ thèng nhµ x-ëng, kho, kh«ng gian lµm viÖc vµ c¸c ph-¬ng tiÖn m¸y mãc, thiÕt bÞ nh»m ®¶m b¶o cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Tr-ëng c¸c bé phËn cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc x¸c ®Þnh cung cÊp, duy tr× c¬ së h¹ tÇng trong ph¹m vi m×nh qu¶n lý. 2.3.Qu¶n lý x©y dùng vµ s¶n xuÊt: C«ng ty sÏ thùc hiÖn c«ng viÖc triÓn khai qu¸ tr×nh x©y dùng vµ s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c qu¸ tr×nh: - LËp kÕ ho¹ch triÓn khai, theo dâi viÖc triÓn khai x©y dùng, s¶n xuÊt. - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh x©y dùng s¶n xuÊt. - L-u tr÷ vµ qu¶n lý c¸c hå s¬, sè liÖu vÒ c¸c c«ng viÖc. III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty: 1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng: 1.1.KÕt qu¶ ho¹t ®éng: T×NH H×NH TµI CHÝNH QUA C¸C N¡M. Stt C¸c chØ tiªu chñ yÕu N¨m 200 1 Tæng tµi s¶n 61129855249 85404672690 97145638271 2 Tµi s¶n l-u ®éng 53026561530 72723304213 64849865391 3 Tæng nguån vèn 61192855249 85404672235 97145688271 4 Nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 51359988000 73740973000 77271259682 5 Doanh thu 52210357660 70539638957 85539238738 6 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 301000000 350510000 352000000 7 Lîi nhuËn sau thuÕ 205000000 238026000 253440000 12 N¨m 2003 N¨m 2004 B¸o c¸o thùc hiÖn n¨m 2004 Stt 1 C¸c chØ tiªu chñ yÕu §¬n vÞ KÕ ho¹ch Thùc hiÖn %thùchiÖn Gi¸ trÞ TriÖu ®ång 105000 106820 102 tæng s¶n l-îng 2 Doanh thu TriÖu ®ång 75000 80559 107 3 Tæng lîi nhuËn TriÖu ®ång 350 350 100 4 Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n TriÖu ®ång 24413 0 0 tÝnh khÊu hao 5 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 500 187 37 6 Nép cÊp trªn TriÖu ®ång 4375 2200 50 7 Tæng quü l-¬ng (kh«ng TriÖu ®ång 9710 10424 107 % 12,94 12,94 100 Ng-êi 690 735 107 TriÖu ®ång 14220 2100 15 kÓ thuª ngoµi) 8 Tû träng lîi nhuËn/ doanh thu 9 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn (c¶ thuª) 10 §Çu tvµ x©y dùng 13 14 B¸o c¸o tæng hîp c¸c chØ tiªu n¨m 2005. §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu chñ yÕu Thùc KÕ ¦íc Dù Tû lÖ % Tû lÖ % hiÖn ho¹ch tÝnh kiÕn thùc n¨m n¨m thùc n¨m n¨m 2005 2006 2004 2005 hiÖn 2006 so víi kÕ víi n¨m ho¹ch 2005 hiÖn KH n¨m so thùc hiÖn n¨m 2005 I.Gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ 106,820 100,030 100,630 150,000 101 149 kinh doanh 1.Gi¸ trÞ c/tr×nh vµ 97,213 86,230 86,530 140,000 11,000 11,000 10,000 2,800 3,100 65.68 51.10 100.00 78,7 192 185 121 121 114 100 94 tr-íc 350 425 285 400 60,7 140 1,595 1,595 28,82 100 1807 CSHT 2.Gi¸ trÞ SX c«ng 4,000 nghiÖp vµ VLXD 3,Gi¸ trÞ SX vµ KD 5,589 kh¸c II.Tæng doanh 81.29 thu(ch-a cã VAT) III.Tæng sè nép NS IV.Tæng LN thuÕ V.Tæng sè vèn ®Çu t- 2,262 ph¸t triÓn 1.2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng: Tõ b¶ng trªn ta thÊy n¨m 2005c«ng ty ®· cã 2 trong 5 chØ tiªu kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Nh- vËy tû lÖ hoµn thµnh chØ tiªu lµ 60%, c«ng ty ®· lµm tèt h¬n, so víi n¨m 2004. Nh×n chung trong n¨m 2005 do nhiÒu biÕn ®éng cña thÞ tr-êng, c¬ chÕ ®Çu t- nªn kÕt qu¶ trªn cã thÓ ch-a ph¶n ¸nh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ ®Çu t- cña 15 c«ng ty. C«ng ty ®· cã nh÷ng ®Þnh h-íng míi trong n¨m 2005vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. N¨m 2005 ®· hoµn thµnh hÇu hÕt c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra, nh÷ng chØ tiªu cßn l¹i ®· thùc hiÖn t-¬ng ®èi víi kÕ ho¹ch ®-îc giao. Cã thÓ nãi n¨m 2005 c«ng ty ho¹t ®éng tèt , hiÖu qu¶ cao. §©y lµ ®éng lùc thóc ®Èy , lam nÒn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo , t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty tr-íc nh÷ng th¸ch thøc tr-íc m¾t vµ l©u dµi. 1.3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n: - ThuËn lîi: Do c«ng ty lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng nªn ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng x©y dùng vµ ®Çu t-. C¸c c«ng tr×nh ma c«ng ty ®ang thùc hiÖn ®ang tiÕn triÓn rÊt tèt ®Ñp vµ thuËn lîi. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc, tÝch cùc t×m tßi s¸ng t¹o trong c«ng viÖc nªn ®· hoµn thµnh tèt hÇu hÕt c¸c nhiÖm vô ®-îc giao. Do ®ßi hái cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ ph¸t triÓn ®« thÞ nªn cã nhiÒu c¬ héi ®Çu t-, c«ng ty ®· tõng b-íc n¾m b¾t ®-îc nh÷ng c¬ héi vµ ®ang ®Çu t- víi hiÖu qu¶ cao. - Khã kh¨n: Khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty lµ vÊn ®Ò vèn. Vèn vay cña c«ng ty chñ yÕu lµ vay víi l·I suÊt cao, thñ tôc cho vay cña ng©n hµng kh¸ chÆt chÏ. Qu¸ tr×nh vay vèn mÊt nhiÒu thêi gian hoÆc do kh«ng cã kÕ ho¹ch tr-íc nªn khi thùc hiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n, lµm viÖc tuú tiÖn. Do t×nh h×nh tµi chÝnh vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n, lîi nhuËn ch-a cao, ch-a t-¬ng øng víi tèc ®é t¨ng tr-ëng cña s¶n xuÊt kinh doanh, l·I vay ng©n hµng tû lÖ cao nªn ®· ¶nh h-ëng ®Õn chØ tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty. C«ng t¸c thu hå c«ng nî t¹i mét sè ®¬n vÞ khã ®ßi tuy ®· cã nhiÒu tiÕn bé nh-ng ch-a cã ph-¬ng ph¸p tÝch cùc vµ hiÖu qu¶. M¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ch-a ®Çy ®ñ, ph¶I ®I thuª bªn ngoµi nªn kh«ng chñ ®éng trong s¶n xuÊt. 16 ViÖc ®µo t¹o c¸n bé kÕ cËn, bæ xung lùc l-îng, khuyÕn khÝch c«ng nh©n tay nghÒ ch-a ®-îc chó träng vµ ®¸p øng kÞp thêi t×nh h×nh thùc tËp, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn thiÕu so víi yªu cÇu, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò qu¶n lý cã n¨ng lùc vµ kü s- x©y dùng. Tæng thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ch-a ®-îc n©ng cao do hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ ch-a ®¶m b¶o vµ chÕ ®é ph©n phèi thu nhËp ch-a xøng ®¸ng. Ngoµi ra, yÕu tè thÞ tr-êng còng ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ c«ng ty: Sù leo thang cña gi¸ c¶, sù mÊt gi¸ cña tiÒn tÖ, qu¸ tr×nh thay ®æi c¬ chÕ ®Ó héi nhËp…lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty, khiÕn c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt vµ ®Çu t-. 2. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn c«ng ty: 2.1.Ph-¬ng h-íng: - Môc tiªu:N¨m 2006, ph¸t huy thÕ m¹nh s½n cã, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i vÒ tr-ît gi¸ vËt liÖu x©y dùng, tr-ît gi¸ tiªu ding,… Nh×n chung, khèi l-îng c«ng viÖc ®Çu n¨m2006t¹m lo ®ñ, tr-íc m¾t trong giai ®o¹n nµy x¸c ®Þnh chØ thiÕu 10- 15% kÕ ho¹ch n¨m. Chóng ta cÇn tÝch cùc t×m kiÕm viÖc lµm, quan hÖ víi c¸c BQL, c¸c ®¬n vÞ ®¶m b¶o ®ñ viÖc vµ gèi ®Çu n¨m 2006 C«ng ty sÏ triÓn khai phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu n¨m 2006 nh- sau: Gi¸ trÞ tæng s¶n l-¬ng: n¨m 2006 dù kiÕn ®¹t 150 tû, t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 48 %. ChØ tiªu doanh thu phÊn ®Êu 100 triÖu, t¨ng11% so víi n¨m 2005, lîi nhuËn phÊn ®Êu ®¹t 400 triÖu, t¨ng 40% so víi n¨m 2005. N©ng tæng sè vèn ®Çu t- ph¸t triÓn lªn 28,82 tû. Thu nhËp b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng-êi t¨ng 1,3 lÇn so víi n¨m 2005 víi møc thu nhËp 1,4 triÖu/ng-êi/th¸ng. - BiÖn ph¸p thùc hiÖn chñ yÕu: 17 T¨ng c-êng c«ng t¸c t×m kiÕm viÖc lµm cho kÕ ho¹ch dµi h¬I vµ cã ®ñ c«ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn trong n¨m 2006 vµ nh÷ng n¨m kÕ tiÕp. §Èy m¹nh c«ng t¸c thi c«ng, hoµn thiÖn, ®Ó ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é bµn giao, lËp hå s¬ quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý, thùc hiÖn tiÕt kiÖm vËt t-, nh©n lùc cho c«ng ty. TÝch cùc nghiªn cøu, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr-êng ®Ó cã biÖn ph¸p ®Çu thîp lý. Th-êng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã chÕ ®é trî cÊp hîp lý,…tõng b-íc n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §¶m b¶o ph©n phèi thu nhËp hîp lý. 2.2.§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn: Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, giµu kinh nghiÖm sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng ty hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu ®Ò ra. Víi c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ ®ang tõng b-íc ®-îc hiÖn ®¹i ho¸ sÏ gióp c«ng ty hoµn thiÖn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®óng vµ sím h¬n so víi tiÕn ®é. 2.3.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n: - ThuËn lîi: Do n¨m 2005 ®· hoµn thµnh t-¬ng ®èi tèt nhiÖm vô ®-îc giao, nªn theo ®µ ph¸t triÓn ®ã,th× c«ng ty sÏ gÆp nhiÒu thuËn lîi, thêi c¬ ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. Do c¬ chÕ thÞ tr-êng míi ®ang dÇn ®i vµo ho¹t ®éng nªn t¹o tiÒn ®Ò cho c«ng ty hoat ®éng. C¬ chÕ ho¹t ®éng míi gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®-îc nguån lùc vµ ®Çu t- cã hiÖu qu¶ h¬n. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®éng, giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh, ham häc hái,…sÏ lµ mét nguån lùc lín cho c«ng ty ngµy cµng phat triÓn. 18 Do qu¸ tr×nh héi nhËp cña n-íc ta vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng s©u s¾c nªn còng t¹o nhiÒu c¬ héi ®Çu t- míi cho c«ng ty trong n-íc còng nh- quèc tÕ. - Khã kh¨n: Sù h¹n chÕ vÒ vèn sÏ khiÕn cho c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra. VÉn cßn tån t¹i nh÷ng trë ng¹i trong thñ tôc ph¸p lý. HiÖn nay, do cã nhiÒu doanh nghiÖp còng ®ang ®Çu t- vµo c«ng viÖc nµy, nªn còng sÏ t¹o ra nhiÒu th¸ch thøc cho c«ng ty trong viÖc ký kÕt hîp ®ång, c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng. Do gi¸ c¶ hµng ho¸ liªn tôc thay ®æi nªn t¹o nhiÒu khã kh¨n trong viÖc trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu…cña c«ng ty. 19
- Xem thêm -