Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty tnhh sản xuất-thương mại hà yến

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau mét thêi gian häc tËp nghiªn cøu t¹i tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n,®Ðn nay em ®-îc thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH S¶nXuÊt Th-¬ng M¹i Hµ YÕn lµ mét c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû s¶n víi trô së ®-îc ®Æt ë 7c2/178 Th¸i Hµ,§èng §a Hµ Néi. Trong thêi gian ®Çu ®-îc tiÕp xóc vµ lµm quen víi c«ng ty,®-îc sù gióp ®ì chØ dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty ®· gióp em cã ®-îc nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng ty ®Ó em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.Do thêi gian hoµn thµnh b¸o c¸o vµ th«ng tin vÒ c«ng ty ch-a hoµn chØnh nªn kh«ng tr¸nh khái c¸c thiÕu xãt trong bµi lµm. Môc lôc 1.qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn 2.c¬ cÊu tæ chøc 3.chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty 4.®Æc ®iÓm nghµnh hµng,thÞ tr-êng,b¹n hµng kinh doanh 5.kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y. a.doanh thu,chi phÝ b.lîi nhuËn c.nép ng©n s¸ch d.vèn kinh doanh thu nhËp e.ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 6.khã kh¨n thuËn lîi-ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty a.khã kh¨n,thuËn lîi b.ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 7.kÕt luËn 1.qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH S¶n XuÊt Th-¬ng M¹i Hµ YÕn ®-îc thµnh lËp vµo n¨m 1993 víi 5 thµnh viªn s¸ng lËp,môc ®Ých thµnh lËp lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. N¨m 1994-1995 c«ng ty lµm ®¹i diÖn b¸n hµng cho h·ng WONBONG(Hµn Quèc)víi s¶n phÈm lµ m¸y lµm nãng l¹nh n-íc uèng FAMILY.Quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn gãi gän trong ph¹m vi nhá.Trong thêi gian nµy sè nh©n viªn lµm viÖc cho c«ng ty lµ 15 ng-êi N¨m 1996-1997 c«ng ty më réng quy m« b¸n hµng,cung cÊp thªm c¸c thiÕt bÞ nhµ bÕp,thiÕt bÞ giÆt lµ vµ thiÕt bÞ l¹nh.Cïng thêi gian nµy c«ng ty cßn më mét chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh.Lóc nµy sè nh©n viªn cña c«ng ty lµ 35 ng-êi. N¨m 1997-1998 c«ng ty b¾t ®Çu cung cÊp c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,chÕ biÕn thùc phÈm chuyªn dông trong c«ng nghiÖp thùc phÈm,thµnh lËp x-ëng s¶n xuÊt thiÕt bÞ INOX dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm,®ång thêi l¾p ®Æt nhµ m¸y gia c«ng hµng nhËp khÈu.Sè nh©n viªn cña c«ng ty lóc nµy lµ 50 ng-êi. N¨m 1999-2000 c«ng ty s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ nhµ bÕp,cung cÊp thiÕt bÞ giÆt lµ vµ thiÕt bÞ l¹nh c«ng nghiÖp.cïng thêi gian nµy c«ng ty ph¸t triÓn x-ëng s¶n xuÊt thiÕt bÞ INOX thµnh nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ l¹nh.§¸nh dÊu b-íc ph¸t triÓn míi b»ng viÖc xuÊt khÈu l« hµng ®Çu tiªn trÞ gi¸ 100.000 USD.Lóc nµy nh©n viªn cña c«ng ty lµ 85 ng-êi. N¨m 2001 c«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn,më réng quy m« s¶n xuÊt vµ cung cÊp thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ l¹nh c«ng nghiÖp,tiÕp tôc s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn h¶i s¶n.C«ng ty kh«ng ngõng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong d©y truyÒn s¶n xuÊt,tù ®éng ho¸ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ,thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO 9001.Nh©n viªn lµm viÖc trong c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn,lóc nµy sè nh©n viªn lµm viÖc ®· lµ 95 ng-êi. 2.c¬ cÊu tæ chøc. Cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty,c«ng ty ®· dÇn hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vÒ nh©n sù,qu¶n lý kinh doanh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm,t×nh h×nh kinh doanh ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty.HiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc,chøc n¨ng cña c¸c phßng ban cña c«ng ty ®-îc biÓu thÞ d-íi s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc c«ng ty advertisment Board of directors secretory Quality management representative Project management Personnel development Financial accountant department storage Quality management department Cutting bending group Marketing and sale department Mounting &welding group Design department Cleaning &packing group Administration & account section Purchasing department Administration Installation & service team Design section Production workshop Gas equipment group Mounting installation servicing dept Service group Marketing &sale Water dispenser assembly workshop Electric& refrigeration equi.group HCM branch office §øng ®Çu c«ng ty lµ héi ®ång qu¶n trÞ,mét bªn lµ bé phËn qu¶ng c¸o,mét bªn lµ bé phËn th- kÝ.Bªn d-íi tr¸i lµ gi¸m ®èc dù ¸n,d-íi ph¶i lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý chÊt l-îng.Bªn d-íi lµ c¸c phßng ban nh- phßng nh©n sù,tµi chÝnh,xóc tiÔn b¸n,dÞch vô l¾p ®Æt söa ch÷a..Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ cïng toµn bé nh©n viªn cÊp d-íi cña m×nh.C¸c phßng ban,mçi phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ m¶ng,kh©u m×nh phô tr¸ch vµ chÞu sù ®iÒu hµnh cña gi¸m ®èc. C¸c phßng chøc n¨ng cña c«ng ty: Phßng ph¸t triÓn nh©n sù: thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tæ chøc,tuyÓn chän nh©n sù cho c«ng ty.Th-êng xuyªn kiÓm tra,gi¸m s¸t nh©n sù trong c«ng ty,b¸o c¸o cho gi¸m ®èc ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh th«i viÖc hay tuyÓn chän nh©n sù míi. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n:khai th¸c,sö dông vèn hîp lý cã hiÖu qu¶.lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh,qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh,lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n,c©n ®èi thu chi vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Phßng qu¶n lý chÊt l-îng:kiÓm tra gi¸m s¸t chÊt l-îng hµng ho¸ vµo,ra c«ng ty.Hµng nhËp khÈu,hµng gia c«ng,s¶n phÈm tr-íc khi ®em ®i tiªu thô. Phßng xóc tiÔn b¸n vµ marketing:lËp dù ¸n cho s¶n phÈm tr-íc khi tung ra thÞ tr-êng vµ sau khi phÈm cã mÆt trªn thÞ tr-êng ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Phßng thiÕt kÕ:thiÕt kÕ nh÷ng mÉu míi phï hîp víi thÞ tr-êng,lu«n s¸ng t¹o t×m ra nh÷ng s¶n phÈm míi,thay ®æi kh«ng ngõng ®Ó phï hîp víi thêi ®¹i víi thÞ tr-êng. Phßng mua:chÞu tr¸ch nhiÖm mua nh÷ng s¶n phÈm,nhËp khÈu trang thiÕt bÞ,linh kiÖn m¸y mãc vÒ cho c«ng ty.TiÐn hµnh c¸c giao dÞch,®µm ph¸n kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Khu vùc s¶n xuÊt:chuªn l¾p r¸p,s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ.LËp kÕ ho¹ch ®Ó kh«ng ngõng c¶i thiÖn d©y truyÒn s¶n xuÊt. Phßng b¶o tr× vµ l¾p ®Æt:b¶o d-ìng,l¾p ®Æt nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty b¸n cho kh¸ch hµng. Khu vùc chÕ t¹o,lµm n-íc: Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh:lµm ®¹i diÖn cho c«ng ty ë miÒn nam chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö,®iÖn l¹nh,®å gia dông cña h·ng FAMILY vµ cña mét sè h·ng kh¸c. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nhµ kho,c¸c nhãm dÞch vô,söa ch÷a,thay thÕ.. 3.chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû s¶n Hµ YÕn lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu vµ gia c«ng hµng nhËp khÈu.Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn víi môc ®Ých kinh doanh râ rµng,®-a ra c¸c chiÕn l-îc hîp lý phï hîp víi tõng thêi k× vµ gÆt h¸i ®-îc nhiÒu thµnh c«ng. HiÖn nay môc ®Ých chÝnh cña c«ng ty lµ nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ ®å gia dông,linh kiÖn ®iÖn l¹nh,linh kiÖn ®å gia dông ®Ó l¾p r¸p,hoÆc trùc tݪp b¸n cho c¸c ®¹i lý,ng-êi tiªu dïng. Nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty: -X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh,kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cho tõng thêi k×. -Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm,kh«ng ngõng øng dông khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt,gia t¨ng khèi l-îng hµng kinh doanh.§-a ra nh÷ng kÕ ho¹ch më réng thÞ tr-êng trong nø¬c vµ h-íng tíi xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi. -Tæ chøc qu¶n lý vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn,®¶m b¶o viÖc thu chi c©n ®èi cña c«ng ty,ho¹t ®éng kinh doanh trong khu«n khæ cña ph¸p luËt. - -Qu¶n lý,sö dông lao ®éng hîp lý,thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch cho c¸n bé,c«ng nh©n lµm viÖc. - -Thùc hiÖn ®Çy ®ñ mäi cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n vµ c¸c hîp ®ång cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - -Tu©n thñ ®Çy ®ñ mäi quy ®Þnh,chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc ViÖt Nam. 4.®Æc ®iÓm nghµnh hµng,thÞ tr-êng,b¹n hµng kinh doanh MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó bao gåm: -C«ng ty cung cÊp vµ s¶n xuÊt mét hÖ thèng hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ phôc vô nghµnh chÕ biÕn thùc phÈm thiÕt bÞ bar vµ ®å ¨n nhanh nh- lµ:thiÕt bÞ bÕp nÊu kiÓu ¢u,¸,thiÕt bÞ röa sÊy b¸t ®Üa,thiÕt bÞ hÊp n-íng,d©y truyÒn chÕ biÕn thøc ¨n,thiÕt bÞ bar,thiÕt bÞ lµm ®¸ viªn,thiÕt bÞ INOX dïng cho chÕ biÕn thùc phÈm. -C«ng ty ®· cung cÊp vµ s¶n xuÊt mét hÖ thèng hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ phôc vô nghµnh chÕ biÕn thuû s¶n nh-: thiÕt bÞ röa ph©n lo¹i t«m,thiÕt bÞ hÊp luéc,lµm nguéi,thiÕt bÞ cÊp ®«ng giã,cÊp ®«ng tiÕp xóc,thiÕt bÞ cÊp ®«ng b¨ng t¶i vµ t¸i ®«ng lo¹i rêi,thiÕt bÞ trén,c¾t,th¸i xay,nghiÒn,®Þnh hÞnh h×nh,lét da,thiÕt bÞ r¸n,n-íng b¨ng t¶i,tÈm bét -ít-kh« thiÕt bÞ hun khãi,d¸n tói ch©n kh«ng,®ãng bao b×,thiÕt bÞ xÊy ruèc,mùc,t«m b»ng hång ngo¹i. -D©y chuyÒn ®ång bé s¶n xuÊt n-íc hoa qu¶(cam,t¸o,lª,døa…)nh-: thiÕt bÞ v¾t cam,t¸o,lª…thiÕt bÞ t¸ch b·,thanh trïng,thiÕt bÞ rãt n-íc qu¶ tù ®éng vµ b¸n tù ®éng,thiÕt bÞ ®ãng gãi hép nhùa,giÊy. -ThiÕt bÞ giÆt lµ c«ng nghiÖp nh-:thiÕt bÞ giÆt,thiÕt bÞ v¾t chuyªn nghiÖp tõ 7kg tíi 110kg (®iÒu khiÓn c¬ vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng) thÕt bÞ xÊy tõ 7kg tíi 110kg thiÕt bÞ lµ ph¼ng víi kÝch th-íc tõ 85cm tíi 320cm c¸c thiÕt bÞ lµ phom lµ h¬i. VÒ thÞ tr-êng ho¹t ®éng cña c«ng ty: ho¹t ®éng trong ph¹m vi néi ®Þa víi quy m« réng vµ m¹ng l-íi ®¹i lý kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc. ThÞ tr-êng cña c«ng ty ®-îc chia thµnh hai khu vùc: -Khu vùc phÝa b¾c víi trô së chÝnh ®-îc ®Æt ë Hµ Néi -Khu vùc phÝa nam,v¨n phßng chi nh¸nh ®-îc ®Æt ë TP Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë Qu¶ng Ch©uTrung Quèc,v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i HamBourg-§øc. H-íng ph¸t triÓn tíi cña c«ng ty lµ më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi. HÖ thèng kh¸ch hµng cña c«ng ty: Lµ mét doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nªn kh¸ch hµng cña c«ng ty th-êng lµ nh÷ng kh¸ch hµng trong n-íc víi thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý ph©n phèi,®¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ vµ ng-êi tiªu dïng. Ngoµi ra cßn mét sè kh¸ch hµng n-íc ngoµi cña c«ng ty ë c¸c n-íc nh-: Trung Quèc,Campuchia,EU. 5.kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 5.1-N¨m 1999 a-kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ST CHØ tiªu Sè B¸o Sè kiÓm Chªnh T c¸o tra lÖch 1 Tæng doanh sè(ch-a 9.347.439. 9.347.439. cã VAT)cña hang 000 000 h¸o vµ dÞch vô b¸n ra. 9.347.439. 9.347.439. - Doanh sè hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT: Hµng ho¸ 000 000 432.63 432.63 xuÊt 7.000 7.000 khÈu thuÕ xuÊt 0% Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ xuÊt 8.914.802. 8.914.802. 5% 000 Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ xuÊt 10% Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ xuÊt 20% - Doanh sè hµng ho¸ 000
- Xem thêm -