Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty tnhh sản xuất-thương mại hà yến

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau mét thêi gian häc tËp nghiªn cøu t¹i trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n,®Ðn nay em ®îc thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH S¶nXuÊt Th¬ng M¹i Hµ YÕn lµ mét c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû s¶n víi trô së ®îc ®Æt ë 7c2/178 Th¸i Hµ,§èng §a Hµ Néi. Trong thêi gian ®Çu ®îc tiÕp xóc vµ lµm quen víi c«ng ty,®îc sù gióp ®ì chØ dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty ®· gióp em cã ®îc nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng ty ®Ó em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.Do thêi gian hoµn thµnh b¸o c¸o vµ th«ng tin vÒ c«ng ty cha hoµn chØnh nªn kh«ng tr¸nh khái c¸c thiÕu xãt trong bµi lµm. Môc lôc 1.qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn 2.c¬ cÊu tæ chøc 3.chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty 4.®Æc ®iÓm nghµnh hµng,thÞ trêng,b¹n hµng kinh doanh 5.kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y. a.doanh thu,chi phÝ b.lîi nhuËn c.nép ng©n s¸ch d.vèn kinh doanh thu nhËp e.ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 6.khã kh¨n thuËn lîi-ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty a.khã kh¨n,thuËn lîi b.ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty 7.kÕt luËn 1.qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH S¶n XuÊt Th¬ng M¹i Hµ YÕn ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1993 víi 5 thµnh viªn s¸ng lËp,môc ®Ých thµnh lËp lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. N¨m 1994-1995 c«ng ty lµm ®¹i diÖn b¸n hµng cho h·ng WONBONG(Hµn Quèc)víi s¶n phÈm lµ m¸y lµm nãng l¹nh níc uèng FAMILY.Quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn gãi gän trong ph¹m vi nhá.Trong thêi gian nµy sè nh©n viªn lµm viÖc cho c«ng ty lµ 15 ngêi N¨m 1996-1997 c«ng ty më réng quy m« b¸n hµng,cung cÊp thªm c¸c thiÕt bÞ nhµ bÕp,thiÕt bÞ giÆt lµ vµ thiÕt bÞ l¹nh.Cïng thêi gian nµy c«ng ty cßn më mét chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh.Lóc nµy sè nh©n viªn cña c«ng ty lµ 35 ngêi. N¨m 1997-1998 c«ng ty b¾t ®Çu cung cÊp c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,chÕ biÕn thùc phÈm chuyªn dông trong c«ng nghiÖp thùc phÈm,thµnh lËp xëng s¶n xuÊt thiÕt bÞ INOX dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm,®ång thêi l¾p ®Æt nhµ m¸y gia c«ng hµng nhËp khÈu.Sè nh©n viªn cña c«ng ty lóc nµy lµ 50 ngêi. N¨m 1999-2000 c«ng ty s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ nhµ bÕp,cung cÊp thiÕt bÞ giÆt lµ vµ thiÕt bÞ l¹nh c«ng nghiÖp.cïng thêi gian nµy c«ng ty ph¸t triÓn xëng s¶n xuÊt thiÕt bÞ INOX thµnh nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ l¹nh.§¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn míi b»ng viÖc xuÊt khÈu l« hµng ®Çu tiªn trÞ gi¸ 100.000 USD.Lóc nµy nh©n viªn cña c«ng ty lµ 85 ngêi. N¨m 2001 c«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn,më réng quy m« s¶n xuÊt vµ cung cÊp thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ l¹nh c«ng nghiÖp,tiÕp tôc s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn h¶i s¶n.C«ng ty kh«ng ngõng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong d©y truyÒn s¶n xuÊt,tù ®éng ho¸ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ,thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001.Nh©n viªn lµm viÖc trong c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn,lóc nµy sè nh©n viªn lµm viÖc ®· lµ 95 ngêi. 2.c¬ cÊu tæ chøc. Cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty,c«ng ty ®· dÇn hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vÒ nh©n sù,qu¶n lý kinh doanh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm,t×nh h×nh kinh doanh ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty.HiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc,chøc n¨ng cña c¸c phßng ban cña c«ng ty ®îc biÓu thÞ díi s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc c«ng ty advertisment Board of directors secretory Quality management representative Project management Personnel development Financial accountant department storage Quality management department Cutting bending group Marketing and sale department Mounting &welding group Design department Cleaning &packing group Administration & account section Purchasing department Administration Installation & service team Design section Production workshop Gas equipment group Mounting installation servicing dept Service group Marketing &sale Water dispenser assembly workshop Electric& refrigeration equi.group HCM branch office §øng ®Çu c«ng ty lµ héi ®ång qu¶n trÞ,mét bªn lµ bé phËn qu¶ng c¸o,mét bªn lµ bé phËn th kÝ.Bªn díi tr¸i lµ gi¸m ®èc dù ¸n,díi ph¶i lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý chÊt lîng.Bªn díi lµ c¸c phßng ban nh phßng nh©n sù,tµi chÝnh,xóc tiÔn b¸n,dÞch vô l¾p ®Æt söa ch÷a..Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ cïng toµn bé nh©n viªn cÊp díi cña m×nh.C¸c phßng ban,mçi phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ m¶ng,kh©u m×nh phô tr¸ch vµ chÞu sù ®iÒu hµnh cña gi¸m ®èc. C¸c phßng chøc n¨ng cña c«ng ty: Phßng ph¸t triÓn nh©n sù: thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tæ chøc,tuyÓn chän nh©n sù cho c«ng ty.Thêng xuyªn kiÓm tra,gi¸m s¸t nh©n sù trong c«ng ty,b¸o c¸o cho gi¸m ®èc ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh th«i viÖc hay tuyÓn chän nh©n sù míi. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n:khai th¸c,sö dông vèn hîp lý cã hiÖu qu¶.lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh,qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh,lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n,c©n ®èi thu chi vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Phßng qu¶n lý chÊt lîng:kiÓm tra gi¸m s¸t chÊt lîng hµng ho¸ vµo,ra c«ng ty.Hµng nhËp khÈu,hµng gia c«ng,s¶n phÈm tríc khi ®em ®i tiªu thô. Phßng xóc tiÔn b¸n vµ marketing:lËp dù ¸n cho s¶n phÈm tríc khi tung ra thÞ trêng vµ sau khi phÈm cã mÆt trªn thÞ trêng ®Ó thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Phßng thiÕt kÕ:thiÕt kÕ nh÷ng mÉu míi phï hîp víi thÞ trêng,lu«n s¸ng t¹o t×m ra nh÷ng s¶n phÈm míi,thay ®æi kh«ng ngõng ®Ó phï hîp víi thêi ®¹i víi thÞ trêng. Phßng mua:chÞu tr¸ch nhiÖm mua nh÷ng s¶n phÈm,nhËp khÈu trang thiÕt bÞ,linh kiÖn m¸y mãc vÒ cho c«ng ty.TiÐn hµnh c¸c giao dÞch,®µm ph¸n kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Khu vùc s¶n xuÊt:chuªn l¾p r¸p,s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ.LËp kÕ ho¹ch ®Ó kh«ng ngõng c¶i thiÖn d©y truyÒn s¶n xuÊt. Phßng b¶o tr× vµ l¾p ®Æt:b¶o dìng,l¾p ®Æt nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty b¸n cho kh¸ch hµng. Khu vùc chÕ t¹o,lµm níc: Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh:lµm ®¹i diÖn cho c«ng ty ë miÒn nam chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö,®iÖn l¹nh,®å gia dông cña h·ng FAMILY vµ cña mét sè h·ng kh¸c. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nhµ kho,c¸c nhãm dÞch vô,söa ch÷a,thay thÕ.. 3.chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû s¶n Hµ YÕn lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu vµ gia c«ng hµng nhËp khÈu.Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn víi môc ®Ých kinh doanh râ rµng,®a ra c¸c chiÕn lîc hîp lý phï hîp víi tõng thêi k× vµ gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng. HiÖn nay môc ®Ých chÝnh cña c«ng ty lµ nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ ®å gia dông,linh kiÖn ®iÖn l¹nh,linh kiÖn ®å gia dông ®Ó l¾p r¸p,hoÆc trùc tݪp b¸n cho c¸c ®¹i lý,ngêi tiªu dïng. Nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty: -X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh,kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cho tõng thêi k×. -Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm,kh«ng ngõng øng dông khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt,gia t¨ng khèi lîng hµng kinh doanh.§a ra nh÷ng kÕ ho¹ch më réng thÞ trêng trong nø¬c vµ híng tíi xuÊt khÈu ra níc ngoµi. -Tæ chøc qu¶n lý vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn,®¶m b¶o viÖc thu chi c©n ®èi cña c«ng ty,ho¹t ®éng kinh doanh trong khu«n khæ cña ph¸p luËt. - -Qu¶n lý,sö dông lao ®éng hîp lý,thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch cho c¸n bé,c«ng nh©n lµm viÖc. - -Thùc hiÖn ®Çy ®ñ mäi cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n vµ c¸c hîp ®ång cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - -Tu©n thñ ®Çy ®ñ mäi quy ®Þnh,chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc ViÖt Nam. 4.®Æc ®iÓm nghµnh hµng,thÞ trêng,b¹n hµng kinh doanh MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó bao gåm: -C«ng ty cung cÊp vµ s¶n xuÊt mét hÖ thèng hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ phôc vô nghµnh chÕ biÕn thùc phÈm thiÕt bÞ bar vµ ®å ¨n nhanh nh lµ:thiÕt bÞ bÕp nÊu kiÓu ¢u,¸,thiÕt bÞ röa sÊy b¸t ®Üa,thiÕt bÞ hÊp níng,d©y truyÒn chÕ biÕn thøc ¨n,thiÕt bÞ bar,thiÕt bÞ lµm ®¸ viªn,thiÕt bÞ INOX dïng cho chÕ biÕn thùc phÈm. -C«ng ty ®· cung cÊp vµ s¶n xuÊt mét hÖ thèng hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ phôc vô nghµnh chÕ biÕn thuû s¶n nh: thiÕt bÞ röa ph©n lo¹i t«m,thiÕt bÞ hÊp luéc,lµm nguéi,thiÕt bÞ cÊp ®«ng giã,cÊp ®«ng tiÕp xóc,thiÕt bÞ cÊp ®«ng b¨ng t¶i vµ t¸i ®«ng lo¹i rêi,thiÕt bÞ trén,c¾t,th¸i xay,nghiÒn,®Þnh hÞnh h×nh,lét da,thiÕt bÞ r¸n,níng b¨ng t¶i,tÈm bét ít-kh« thiÕt bÞ hun khãi,d¸n tói ch©n kh«ng,®ãng bao b×,thiÕt bÞ xÊy ruèc,mùc,t«m b»ng hång ngo¹i. -D©y chuyÒn ®ång bé s¶n xuÊt níc hoa qu¶(cam,t¸o,lª,døa…)nh: thiÕt bÞ v¾t cam,t¸o,lª…thiÕt bÞ t¸ch b·,thanh trïng,thiÕt bÞ rãt níc qu¶ tù ®éng vµ b¸n tù ®éng,thiÕt bÞ ®ãng gãi hép nhùa,giÊy. -ThiÕt bÞ giÆt lµ c«ng nghiÖp nh:thiÕt bÞ giÆt,thiÕt bÞ v¾t chuyªn nghiÖp tõ 7kg tíi 110kg (®iÒu khiÓn c¬ vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng) thÕt bÞ xÊy tõ 7kg tíi 110kg thiÕt bÞ lµ ph¼ng víi kÝch thíc tõ 85cm tíi 320cm c¸c thiÕt bÞ lµ phom lµ h¬i. VÒ thÞ trêng ho¹t ®éng cña c«ng ty: ho¹t ®éng trong ph¹m vi néi ®Þa víi quy m« réng vµ m¹ng líi ®¹i lý kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc. ThÞ trêng cña c«ng ty ®îc chia thµnh hai khu vùc: -Khu vùc phÝa b¾c víi trô së chÝnh ®îc ®Æt ë Hµ Néi -Khu vùc phÝa nam,v¨n phßng chi nh¸nh ®îc ®Æt ë TP Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë Qu¶ng Ch©uTrung Quèc,v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i HamBourg-§øc. Híng ph¸t triÓn tíi cña c«ng ty lµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu ra níc ngoµi. HÖ thèng kh¸ch hµng cña c«ng ty: Lµ mét doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nªn kh¸ch hµng cña c«ng ty thêng lµ nh÷ng kh¸ch hµng trong níc víi thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý ph©n phèi,®¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ vµ ngêi tiªu dïng. Ngoµi ra cßn mét sè kh¸ch hµng níc ngoµi cña c«ng ty ë c¸c níc nh: Trung Quèc,Campuchia,EU. 5.kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 5.1-N¨m 1999 a-kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ST CHØ tiªu Sè B¸o Sè kiÓm Chªnh T c¸o tra lÖch 1 Tæng doanh sè(cha 9.347.439. 9.347.439. cã VAT)cña hang 000 000 h¸o vµ dÞch vô b¸n 9.347.439. 9.347.439. ra. - Doanh sè hµng ho¸ 000 dÞch vô chÞu thuÕ 432.63 7.000 GTGT: Hµng ho¸ xuÊt khÈu thuÕ xuÊt 0% Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ xuÊt 000 432.63 7.000 8.914.802. 8.914.802. 000 000 5% Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ xuÊt 10% Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ xuÊt 20% - Doanh sè hµng ho¸ dÞch vô kh«ng chÞu 2 thuÕ GTGT: ThuÕ GTGT cña 891.480.0 891.480.0 hµng ho¸ vµ dÞch vô 00 00 3 b¸n ra Tæng doanh sè hµng 7.595.824. 7.595.824. ho¸, vËt dÞch 000 t, 000 vô,TSC§ mua vµo - hoÆc xuÊt khÈu 7.595.824. 7.563.778. 32.045.53 Trong ®ã: -Tæng doanh sè 000 467 3 hµng ho¸, dÞch vô dïng cho SXKD hµng ho¸, dÞch vô chÞu VAT ®îc tÝnh 4 khÊu trõ thuÕ VAT cña hµng ho¸ 651.321.0 624.340.5 -8.980.486 5 dÞch vô mua vµo VAT ph¶i nép 00 14 240.159.0 43.049.48 +8.980.48 VAT ®· n«p 00 6 6 206.090.0 206.090.0 7 VAT cßn ph¶i nép 00 00 34.069.00 43.0 8 0 49.486 6 Tæng doanh thu tÝnh 10.201.24 10.201.24 6 +8.980.48 0.979 0.979 thu nhËp chÞu thuÕ 9 Chi phÝ 10 Thu nhËp tõ ho¹t 10.187.14 10.149.10 - 7.195 ®éng SXKD 8.561 38.038.63 11 Thu nhËp kh¸c 1.140.881 1.140.881 12 Lç n¨m tríc chuyÓn 4 sang 13 Tæng thu nh¹p chÞu 15.234.66 53.273.29 +38.038.6 5 9 34 25% 32% 3.808.666 17.047.45 +13.238. thuÕ 14 ThuÕ suÊt 15 ThuÕ TNDN 6 790 b- quan hÖ víi ng©n s¸ch nhµ níc S Tªn t thuÕ t 1 Vat lo¹i Sè cßn thuÕ Sè ph¸t Sè ®· Sè cßn ph¶i sinh ph¶i nép ph¶i nép nép n¨m nép n¨m n¨m n¨m 1999 1989 chuyÓn 1999 1999 chuyÓn sang sang 47.148.66 34.069. n¨m2000 13.079.33 6 4 332 2 ThuÕ 17.047.45 3.809.0 13.238.45 TNDN Céng 6 6 00 5.2-n¨m 2000 a-vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng S ChØ tiªu Sè b¸o Sè kiÓm Chªnh t t 1 c¸o lÖch Tæng doanh 12.691.15 12.691.15 thu b¸n ra 5.314 2 tra 5.314 cha cã thuÕ -Doanh thu 12.691.15 12.691.15 chÞu thuÕ 5.314 5.314 GTGT: Trong ®ã: 3.67.089. 748 Lo¹i 0% 3.67.089. 748 L 9.010.065 9.010.065 3 4 o¹i 10% VAT ®Çu ra VAT .566 .566 901.906.5 901.906.5 56 56 ®Çu 799.505.0 796.002.2 - 90 51 3.502.839 ph¶i 102.401.4 105.904.3 5 vµo VAT 6 66 05 nép VAT ®· nép 102.401.4 102.401.4 7 VAT cßn 66 66 3.502.839 ph¶i nép b-VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 1 Dt tÝnh thuÕ 13.210.67 13.210.67 2 tndn Tæng chi phÝ 78.724 8.724 13.200.59 13.145.15 Trong ®ã 2.068 4.504 KHTSC§ Gi¸ vèn hµng 187.777.6 187.777.6 05 05 ho¸ TiiÒn l¬ng 10.802.20 10.802.20 - 55.437.56 7.574 Chi phÝ qu¶n 7.574 943.272.3 943.272.3 4 lý kh¸c 20 20 1.267.334. 1.211.897. 3 569 005 Thu nhËp tõ 10.086.65 65.524.22
- Xem thêm -