Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty tnhh nhà nước một thành viên cơ khí hà nội

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A_ Kh¸i qu¸t sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1_ Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH nhµ nø¬c mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi. Sau cuéc kh¸ng chiÕn chèng thù d©n Ph¸p, nhµ n-íc ta x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn b¾c. Mét nÒn c«ng nghiÖp m¹nh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó miÒn B¾c trë thµnh hËu ph-¬ng v÷ng ch¾c cho tiÒn tuyÕn. Ngµy 26/01/1955 §¶ng vµ chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh cho x©y dùng mét nhµ m¸y c¬ khÝ hiÖn ®¹I lµm nßng cèt cho c«ng nghiÖp chÕ t¸c sau nµy khi n-íc ta x¸c ®Þnh võa x©y dùng kinh tÕ ®i ®«i víi kh¸ng chiÕn.Tõ ®ã nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ®· ra ®êi. Nhµ m¸y ®-îc ra ®êi víi sù gióp ®ì cña nh©n d©n Liªn x« anh em. Ngµy 15/12/1955 nhµ m¸y c¬ khÝ b¾t ®Çu ®-îc x©y dùng trªn phÇn ®Êt réng 51 ngh×n mÐt vu«ng thuéc x· Nh©n ChÝnh nay lµ quËn Thanh xu©nHµ Néi. Sau gÇn ba n¨m x©y dùng, ngµy 12/4/1958 nhµ m¸y kh¸nh thµnh vµ chÝnh thøc ®I vµo ho¹t ®éng. C«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ mét doang nghiÖp nhµ n-íc ®-îc tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp tù chñ, lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ HAMECO (Hanoi Mechanical Company) GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108898 Trô së c«ng ty t¹i 74 NguyÔn Tr·I- Thanh Xu©n- Hµ Néi. XuÊt ph¸t ®iÓm cña c«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ 600 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã 200 ng-êi chuyÓn tõ ngµnh qu©n ®éi sang. D-íi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X« nhµ m¸y ®· cö cns bé c«ng nh©n viªn sang Liªn x« häc hái kinh nghiÖm qu¶n lý kü thuËt lµm lùc l-îng chÝnh sau nµy. C¸c s¶n phÈm ®Çu tiªn cña nhµ m¸y lµ m¸y 1 c«ng cô, tiÖn, phay, bµo, mµI do Liªn X« gióp ®ì mét phÇn hoµn thiÖn nh÷ng d©y chuyÒn khÐp kÝn. Trong thêi kú nµy nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ®-îc 900 ®Õn 1000 m¸y c¸c lo¹i. Tõ n¨m 1961 ®Õn n¨m 1965 kÕ hoÆch 5 n¨m lÇn 1 ®· hoµn thµnh víi tiÕn ®é v-ît bËc so víi c¸c n¨m vÒ tr-íc vÒ gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng. Riªng m¸y c«ng cô 122% so víi thiÕt kÕ ban ®Çu. Víi thµnh tÝch ®ã, nhµ m¸y vµ c¸c c¸ nh©n ®· ®-îc §¶ng vµ nhµ n-íc trao tÆng nhiÒu hu©n ch-¬ng vµ c¸c danh hiÖu cao quý. Cho ®Õn nay ®· qua 47 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, c«ng ty ®· v-ît qua nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch vµ ®· ®¹t nhiÒu thµnh tÝch to lín. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi cã thÓ chia ra lµm c¸c giai ®o¹n nh- sau: Giai ®o¹n 1958-1965: §©y lµ giai ®o¹n khai th¸c c«ng suÊt cña thiÕt bÞ , ®µo t¹o c¸n bé, ®¶m b¶o tù ®iÒu hµnh mäi kh©u s¶n xuÊt kinh doanh víi nhiÖm vô lóc bÊy giê lµ s¶n xuÊt m¸y c«ng cô ®Ó trang bÞ cho nÒn c¬ khÝ non trÎ cña ®Êt n-íc. Phôc vô cho c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. Giai ®o¹n 1965-1975: Do ®iÒu kiÖn chiÕn tranh ¸c liÖt nªn khÈu hiÖu ®­a ra cña c«ng ty l¯ “Võa s°n xuÊt võa chiÕn ®Êu”, ho¯ nhËp víi khÝ thÕ sôc s«i cña ®Êt n-íc. V× vËy c¸c s¶n phÈm thêi kú nµy võa phôc vô cho yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, võa phôc vô cho yªu cÇu b¶o vÖ ®Êt n-íc. S¶n phÈm cña nhµ m¸y lóc nµy lµ m¸y ®ïn g¹ch, c¸c lo¹i b¸nh r¨ng, th-íc ng¾m ho¶ tiÔn 510, nßng sóng cèi 71, phô tïng cho c¸c lo¹I xe t¶I v-ît Tr-êng S¬n. §Æc biÖt lµ m¸y Ðp vÝt EV250 ®-îc tÆng huy ch-¬ng vµng. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n xong nhµ m¸y vÉn hoµn thµnh kÕ hoÆch s¶n xuÊt. Nh÷ng n¨m 1966-1968 nhµ m¸y hoµn thµnh tõ 70% ®Õn 85% kÕ hoÆch. Trong giai ®o¹n 1972-1974 tæng s¶n l-îng cña nhµ m¸y ®· t¨ng tõ 17% ®Õn 34% chØ tiªu kÕ ho¹ch. 2 Giai ®o¹n 1975-1985: §©y lµ giai ®o¹n æn ®Þnh s¶n xuÊt, c¬ së s¶n xuÊt ®· ®-îc më réng víi diÖn tÝch mÆt b»ng t¨ng lªn 2,7 lÇn, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lªn ®Õn 3000 ng-êi. Trong ®ã sè l-îng kü s- vµ c¸n bé cã tr×nh ®é t-¬ng ®-¬ng §¹I häc lµ 282 ng-êi, c«ng nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n bËc 4/7 trë lªn lµ 782 ng-êi. Trong giai ®o¹n nµy, nhµ m¸y c¬ khÝ tiÕp tôc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m (1975-1980 vµ 1980-1985). Víi nh÷ng thµnh tÝch ®ã nhµ m¸y ®· ®-îc chÝnh phñ tÆng danh hiÖu Anh Hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi. §Õn n¨m 1980 nhµ m¸y ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y chÕ t¹o c«ng cô sè 1. N¨m 1984, nhµ m¸y ®-îc nhµ n-íc ®Çu t- x©y dùng c¬ së c¬ khÝ lín, trang bÞ thªm trang thiÕt bÞ vËt chÊt kü thuËt ®Ó s¶n xuÊt phô tïng c¬ khÝ nÆng, nhµ m¸y thuû ®IÖn. Giai ®o¹n 1985-1994: Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ nhµ n-íc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®IÒu tiÕt cña nhµ nø¬c theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, nhµ m¸y ph¶I tù c©n ®èi ®Çu vµo vµ t×m thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Do ch-a thÝch øng víi c¬ chÕ míi nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç. N¨m 1988 tiªu thô ®-îc 498 m¸y, n¨m 1989 tiªu thô ®-îc 253 m¸y vµ ®Õn n¨m 1990 th× luîng m¸y tiªu thô chØ lµ 90 chiÕc. Giai ®o¹n tõ 1995 ®Õn nay: Víi sù quan t©m cña Bé C«ng nghiÖp vµ tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, viÖc tæ chøc qu¶n lý bé m¸y cña nhµ m¸y ®· dÇn ®I vµo æn ®Þnh, ®· tõng b-íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tõng b-íc ®¸p øng ®-îc thÞ tr-êng. Trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ nh- : ThiÕt bÞ xi m¨ng lß ®øng, thiÕt bÞ cho nhµ m¸y ®-êng, nhµ m¸y giÊy, c¸c tram trén bª t«ng tù ®éng…vµ míi ®©y lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹I m¸y theo ®¬n ®Æt hµng cña mét sè n-íc trªn thÕ giíi. Ngµy 30/06/1995 nhµ m¸y ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi liªn doanh víi c«ng ty Shiroki cña NhËt B¶n thµnh lËp c«ng ty Vina_Shiroki chuyªn chÕ t¹o khu©n mÉu, liªn doanh nµy ho¹t ®éng tõ n¨m 1996. N¨m 3 1997-1998 lµ n¨m b¶n lÒ cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (1996-2000) còng lµ n¨m t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ trong nuíc vµ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng vµ ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Víi sù nç kùc cña b¶n th©n c«ng ty cïng víi sù gióp ®ì cña Bé C«ng NghiÖp vµ Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, c«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®-a c«ng ty ®÷ng v÷ng trong c¬ chÕ míi. Vµo th¸ng 1 naqm 2005 c«ng ty chÝnh thøc ®æi tªn thµnh C«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi. Víi truyÒn thèng l©u ®êi cïng víi sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n-íc c«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ ®øng ®Çu vÒ c«ng nghiÖp trong khu vùc Hµ Néi còng nh- trªn toµn quèc. 2. Mét sè ®Æc ®iÓm cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm C«ng ty TNHH Nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ doanh nghiÖp thuéc tæng c«ng ty M¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp thuéc bé c«ng nghiÖp, c¸c chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ng ty ph¶I n»m trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn chung cña tæng c«ng ty. §èi víi bé c«ng nghiÖp, c«ng ty ph¶I thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chuÈn s¶n phÈm, tiªu chuÈn c«ng nghÖ, c¸c ®Þnh møc tiÒn l-¬ng do Bé c«ng nghiÖp ban hµnh vµ chÞu sù kiÓm so¸t vµ kiÓm tra c¸c tiªu chuÈn ®ã. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng c¬ khÝ phôc vô cho ngµnh c¬ khÝ nãi riªng vµ cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ nãi chung, c«ng ty s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hay c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ. Tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c«ng ty: c«ng ty cã d©y chuyÒn ®óc thÐp, gang s¶n l-îng 5000 tÊn/n¨m; c«ng ty cã thÓ gia c«ng c¸c lo¹i chi tiÕt lín trªn giµn m¸y mµ ë ViÖt Nam ch-a cã ®¬n vÞ nµo chÕ t¹o ®-îc. HiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn dù ¸n n©ng cÊp thiÕt bÞ, ®Çu t- ph¸t triÓn, ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó 4 n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. §Çu t- n©ng cao kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tù ®éng chÝnh x¸c, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt m¸y c«ng cô, thiÕt bÞ ®ång bé. + C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty: - C¸c m¸y c«ng cô c¾t gät kim lo¹i ®Iòu khiÓn trùc tiÕp ®Õn lËp tr×nh, ®iÒu khiÓn tù ®éng CNC:T18A,T14L, T14CNC, T630Ax1500, T630x3000, T18ACNC; m¸y khoan: K525; m¸y bµo: B365; m¸y phay:P12CNC; m¸y mµI trßn; m¸y ph¼ng -§óc s¶n phÈm nÆng 15 tÊn vµ c¸c s¶n phÈm hîp kim phøc tap. -ChÕ t¹o c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp víi s¶n l-îng trung b×nh 240 tÊn/n¨m. -S¶n phÈm thÐp c¸n x©y dùng, thÐp ®Þnh h×nh s¶n l-îng trung b×nh lµ 5000 tÇn/n¨m. -TiÖn mµi c¸c chi tiÕt cã chiÒu dµI tíi 12000mm. -ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c lo¹i b¸nh r¨ng ®-êng kÝnh 5500mm -ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cã kÝch th-íc siªu tr-êng siªu träng ®-êng kÝnh tíi 1400mm, nÆng 160 tÊn. -ChÕ t¹o phô tïng thiÕt bÞ c«ng nghiÖp: b¬m vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. -S¶n xuÊt c¸c lo¹i thiÕt bÞ n¨ng l-îng, tr¹m thuû ®iÖn víi c«ng suÊt 200kw. -Phô tïng vµ thiÕt bÞ ngµnh ®-êng: s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ toµn bé cho c¸c nhµ m¸y ®-êng nh- c¸c nåi nÊu ch©n kh«ng, nåi h¬i, gia nhiÖt. -Phô tïng thiÕt bÞ ngµnh xi m¨ng. 5 -Phô tïng vµ thiÕt bÞ b¸n lÎ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c: DÇu khÝ, giao th«ng, ho¸ chÊt. -C«ng ty s¶n xuÊt rÊt nhiÒu s¶n phÈm, qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· cung cÊp rÊt nhiÒu m¸y mãc vµ thiÕt bÞ, phô tïng cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®-îc 2 v¹n m¸y c«ng cô c¸c lo¹i. C«ng ty ®· ®ang s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm, mçi lo¹i s¶n phÈm th-êng cã c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau ®Æc tr-ng cho tõng s¶n phÈm. Nh-ng th-êng ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi th-êng tr¶i qua c¸c c«ng ®o¹n sau: B¶ng 1: C¸c quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm B¶n vÏ chÕ t¹o mÉu ChÕ t¹o ph«i KiÓm nghiÖm nhËp kho L¾p r¸p vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm Gia c«ng c¬ khÝ (Nguån: Sæ tay chÊt l-îng cña phßng tæ chøc n¨m 2005) 6 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi s¶n xuÊt phôc vô thÞ tr-êng rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, tuy nhiªn s¶n phÈm m¸y c«ng cô lµ s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty nªn ®-îc chó träng n©ng cao vÒ mÆt chÊt l-îng, c¶i tiÕn mÉu m·, th¨m dß thÞ tr-êng, ®-a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng æn ®Þnh nh- T630A, T18L. §Æc ®iÓm nghiªn cøu chÕ t¹o m¸y phay c«ng nghiÖp, nh÷ng s¶n phÈm nµy cña c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, c¸c hîp ®ång lín ®· ký kÕt. §Ó hoµn thµnh ®-îc s¶n phÈm nµy lµ c¶ mét qu¸ tr×nh, ®ßi hái nç lùc cña ban gi¸m ®èc còng nh- toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty: §¬n hµng do Gi¸m ®èc c«ng ty hoÆc c¸c nguån kh¸c ®-a vÒ sau ®ã ®-îc c¸c phßng ban liªn quan x¸c ®Þnh tÝnh kü thuËt, gi¸,tiÕn ®é s¶n suÊt .Hîp ®ång s¶n suÊt ®-îc chuyÓn vÒ ban th- kÝ Héi ®ång kinh doanh ,®Õn phßng ®iÒu ®éng s¶n xuÊt ,®Ò ra lÖnh s¶n xuÊt cho c«ng cô .C¸c b¶n thiÕt kÕ ®· cã thiÕt kÕ m¸y ®-îc quay l¹i phßng ®iÒu ®éng s¶n xuÊt , ®Õn ph©n x-ëng ®óc .Sau khi cã mÉu vµ hép ruét , x-¬ng ®óc tæ chøc s¶n xuÊt , qua kiÓm tra cña phßng KCS t¹o s¶n phÈm hoµn chØnh Ta cã s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña m¸y c«ng cô cña c«ng ty 7 B¶ng 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm m¸y c«ng cô Ph«i mÉu Lµm khu«n Lµm ruét MÉu sè NÊu thÐp Rãt thÐp Lµm s¹ch C¾t ruét §óc Gia c«ng chi tiÕt NhËp kho BTP L¾p r¸p Tiªu thô (Nguån: Sæ tay chÊt l-îng cña phßng tæ chøc n¨m 2005) Trung t©m kü thuËt ®iÒu hµnh s¶n suÊt sÏ dùa vµo c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó bè trÝ thiÕt bÞ m¸y mãc cho phï hîp vµ chØ ®¹o c¸c ph©n x-ëng thùc hiÖn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ,®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng c«ng ty ®· vµ ®ang chó träng s¶n xuÊt thªm s¶n phÈm thÐp c¸n phôc vô cho qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt n-íc. §©y kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng then chèt nh-ng ®· mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty .Do vËy c«ng ty ®· cè g¾ng t×m tßi vµ ¸p dông quy tr×nh s¶n xuÊt gän nhÊt , mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho c«ng ty . Qua quy tr×nh s¶n xu©t chung vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm m¸y c«ng cô ta thÊy chÊt l-îng s¶n phÈm phô thuéc vµo rÊt nhiÒu 8 c«ng ®o¹n , chØ cÇn lçi mét giai ®o¹n nµo ®ã lµ s¶n phÈm kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l-îng hay lµm chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt , t¨ng gi¸ thµnh (chi phÝ ), lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty *T×nh h×nh cung øng nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty :lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh , c«ng ty TNHHNN mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ néi lu«n quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u cña quy tr×nh s¶n xuÊt , trong ®ã viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc liªn tôc .HiÖn nay , nguån nguyªn vËt liÖu chÝnh mµ c«ng ty dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i thÐp phôc vô cho s¶n xuÊt thÐp vµ c¸c m¸y c«ng cô , nguån nguyªn vËt liÖu nµy c«ng ty ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng cña thÐp vµ maý B¶ng 3: Sè l-îng nguyªn vËt liÖu c«ng ty nhËp hµng n¨m C¸c mÆt hµng nhËp khÈu Nguån nhËp Sè l-îng nhËp hµng n¨m Gi¸ ®¬n vÞ USD/tÊn S¾t thÐp chÕ t¹o 150 Nam triÒu tiªn 450 T«n tÊm c¸c lo¹i 150 SNG 350 Than ®iÖn cùc 20 Trung Quèc,SNG 120 (Nguån: Sæ tay chÊt l-îng cña phßng tæ chøc 2005) Khèi l-îng vËt t- dïng trong n¨m lµ s¾t thÐp c¸c lo¹i kho¶ng 25 tû hµng n¨m .PhÇn lín nh÷ng vËt chÝnh ®Òu ®-îc cung cÊp kÞp thêi cho s¶n xuÊt . C«ng t¸c nhËp khÈu vËt t- , thiÕt bÞ lu«n ®-îc c«ng ty quan t©m ®Æc biÖt .§èi víi c¸c ho¹t ®éng ph¶i dïng vËt t- ®Æc chñng nh- :thÐp c©y phi lín lµm trôc l« thÐp , thÐp inox thÐp èng , thÐp tÊm ..®Òu ®-îc mua th«ng qua nhËp khÈu .Ngoµi ra , C«ng ty cßn tËn dông dïng giÊy phÐp nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó chñ ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i vµ nhËp khÈu uû th¸c cho mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh , t¹o thªm nguån thu cho C«ng ty 9 2.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lao ®éng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc .BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo yÕu tè con ng-êi ®-îc coi la quan trong j . C«ng ty TNHHNN mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ néi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh .Tæng sè lao ®éng trong c«ng ty kh«ng cè mµ thay ®æi theo tõng thêi ®iÓm tuú thuéc vµo yªu cÇu cña s¶n xuÊt .Theo b¸o c¸o lao ®éng cña c«ng ty n¨m 1980 la 3000 ng-êi ®Õn n¨m 2003 chØ cã 976 ng-êi .Sù tinh gi¶m bé m¸y nµy võa gän nhÑ , võa dÔ cã hiÖu qu¶ .MÆt kh¸c do gÆp ph¶i khã kh¨n trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ , c«ng ty lµm ¨n thua lç nªn ®· gi¶m ®éi ngò c¸n bé , c«ng h©n . Ta cã t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty trong n¨m 2005 nh- sau: B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é , chøc danh TT A B Néi dung Sè l-îng Tæng sè lao ®éng trong c«ng 823 ty Tæng sè lao ®éng ®i lµm 729 96,23 183 22,24 th-êng xuyªn Trong ®ã n÷ 1 Tû lÖ §é tuæi Tuæi trung b×nh chung 39,09 Tuæi trung b×nh nam 39,12 Tuæi trung b×nh n÷ 38,99 §Õn 20 tuæi 3 10 Ghi chó 2 2.1 Tõ 21-25 124 Tõ 26-30 119 Tõ 31-35 78 Tõ 36-40 58 Tõ 41-45 132 Tõ 46-50 185 Tõ 51-55 62 Tõ 55 tuæi 31 Tr×nh ®é Sè cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc 4 H§L§ kh«ng BHXH: 2 2.2 Sè cã tr×nh ®é ®ai häc 163 -c- nh©n 66 -kÜ s- 95 -kh¸c 2 2.3 Sè cã tr×nh ®é cao ®¼ng 13 -Kinh tÕ 0 -Kü thuËt 9 -Kh¸c 4 2.4 Sè cã tr×nh ®é THCN 69 2.5 S¬ cÊp 26 11 C«ng nh©n: 4 C«ng nh©n : 4 C«ng nh©n: 44 2.6 CNKT 488 2.7 L§PT 29 3 3.1 Chøc danh chuyªn m«n 3 Chñ tÞch kiªm TG§ vµ c¸c phã TG§ 3.2 C¸n bé qu¶n lý c¸c ®on vÞ 52 -Tr-ëng phßng ban 13 -Phã phßng ban 15 -Gi¸m ®èc Trung t©m, XÝ 8 nghiÖp 16 -Phã gi¸m ®èc Trung t©m,XÝ nghiÖp -CBQL d-íi cÊp phã ®¬n vÞ 9 3.3 CNV phßng ban 164 -Chuyªn viªn 57 -Kü thuËn viªn 9 -C¸n sù, nh©n viªn 57 -C«ng nh©n 41 CNV trung t©m, XÝ nghiÖp 564 3.4 -Chuyªn viªn 8 -Kü thuËt viªn 35 12 35 -C¸n sù, nh©n viªn 17 -C«ng nh©n, L§PT 504 C«ng nh©n kü thuËt 488 -TiÖn 42 -Phay 19 -Bµo 4 -Nguéi 49 -Doa 8 -Mµi 8 -NÊu rãt kim lo¹i 12 -Lµm khu©n ®óc 14 -RÌn 7 -NhiÖt luyÖn 6 -Hµn 6 102 -K.C.S 9 -Ho¸ ph©n tÝch 2 -C¸c nghÒ kh¸c 231 C«ng nh©n kü thuËt 488 -BËc 2/7 18 -BËc 3/7 103 13 -BËc 4/7 50 -BËc 5/7 63 -BËc 6/7 126 -BËc 7/7 101 -BËc kh¸c(l¸i xe, nh©n viªn) 27 (Nguån: Qu¶n lý chÊt l-îng nguån nh©n lùc cña phßng tæ chøc n¨m 2005) 3 Th«ng tin vÒ thÞ tr-êng. Theo ph©n lo¹i thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp th× thÞ tr-êng cña c«ng ty thuéc vµo lo¹i thÞ tr-êng t- liÖu s¶n xuÊt tøc lµ ®èi t-îng l-u th«ng trªn thÞ tr-êng lµ thÞ tr-êng lµ lo¹i t- liÖu s¶n xuÊt . Do s¶n phÈm cña c«ng ty nªn thÞ tr-êng cña nã th-êng lµ thÞ tr-êng chÝnh trong n-íc , nh÷ng ®èi t-îng tiªu dïng tuyÖt ®èi cña C«ng ty th-êng lµ c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng nhd©y chuyÒn s¶n xuÊt mÝa ®-êng .ThÞ tr-êng hiÖn nay cña c«ng ty lµ m¸y c«ng cô rÊt ®a d¹ng vÒ mÉu m· chÊt l-îng 2- T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét vµi n¨m gÇn ®©y 2.1 C«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh: Trong n¨m 2004 c«ng ty ®· ký ®-îc gÇn 700 hîp ®ång víi tæng gi¸ trÞ lªn ®Õn h¬n 700 tû ®ång. So víi n¨m 2002 th× sè hîp ®ång cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 8,7%. Trong nh÷ng n¨m vïa qua song song víi viÖc duy tr× chÕ t¹o thiÕt bÞ, phô tïng phôc vô cho ngµy mÝa ®-êng, c«ng ty cßn s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm cã yªu cÇu kü thuËt cao nh- m¸y kÐo d©y, m¸y bÖn xo¾n kÐp, m¸y b¶n cùc ¾cqui…Víi chÝnh s¸ch n¾m b¾t c¸c ch-¬ng tr×nh ®Çu tlín cña nhµ n-íc, tËn dông thÕ m¹nh vÒ thiÕt bÞ vµ con ng-êi, quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c cã kinh tÕ m¹nh ®Ó cã thÓ dÔ dµng tiÕp nhËn nh÷ng hîp ®ång 14 lín, häc hái ®-îc nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c ®èi t¸c. C«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn lín vÒ mÆt kinh tÕ còng nh- vÒ kü thuËt. TËn dông hÕt c«ng suÊt cña thiÕt bÞ c¸n thÐp, ®a d¹ng chñng lo¹I, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· s¶n xuÊt ®-îc h¬n 3400 tÊn thÐp thµnh phÈm trong n¨m 22003, gÇn 4 tÊn thÐp dÑt lµm m¸ xÝch vµ c¸n nguéi h¬n 1000 tÊn tÊm lîp. 2.2 C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: Víi chøc n¨ng ®IÒu hµnh n¨ng ®éng cïng víi sù phèi hîp thùc hiÖn cña c¸c c¸n bé phËn chøc n¨ng, c«ng t¸c s¶n xuÊt trong n¨m 2003 ®· t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ thêi gian còng nh- vÒ ch©ts l-îng. §IÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña c«ng ty trong vµ ngoµI n-íc. C«ng t¸c ®IÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, phï hîp víi nhòng ho¹t ®éng s¶n xuÊt nªn sè l-îng vµ chÊt l-îng cña c¸c s¶n phÈm ngµy cµng ®-îc n©ng cao. ViÖc ph©n bè hîp lý nguån nh©n lùc trong c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc còng lµ ®IÒu kiÖn ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt. C«ng t¸c cña bé m¸y hµnh chÝnh dÇn ®-îc tinh gi¶m thay vµo ®ã lµ viÖc tuyÓn dông nh÷ng vÞ trÝ kü thuËt cã tr×nh ®é tay nghÒ cao lµ b-íc tiÕn lín ®Ó nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®¸p øng ®-îc víi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. 2.3 HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi viÖc chÞu t¸c ®éng m¹nh cña nÒn kinh tÕ c¸c n-íc Ch©u ¸ mÊt æn ®Þnh, sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty c¬ khÝ trong vµ ngoµI n-íc, s¶n xuÊt cña c«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, tuy nhiªn doanh thu cña c«ng ty vÉn kh«ng ngõng t¨ng lªn. Cô thÓ nh- sau: 15 ChØ tiªu 1.Gi¸ trÞ tæng 2001 2002 2003 2004 113% 2004/2003 38.825 47.423 51.003 67.863 2. Tæng doanh thu 48.048 63.413 74.623 105.926 141.95% 2.1.Doanh thu 3.365 57.587 9.027 34.822 385.75% 43.405 57.587 65.59 71.044 108.3% 3. Nép ng©n s¸ch 2.881 4.664 4.667 7.44 159.4% 4. §Çu t- ®æi míi thiÕt bÞ 1.636 2.350 1.894 2.102 111% 945 1060 1171 110.5% s¶n l-îng kinh doanh th-ong m¹i 2.2 Doanh thu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 5.Thu nhËp b×nh qu©n(ngµn ®ång/ 721 ng-êi/th¸ng) 3. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp *Chøc n¨ng ban l·nh ®¹o * Chñ tÞch c«ng ty kiªm tæng gi¸m ®èc: Lµ ®¹i diÖn ph¸p luËt cña c«ng ty. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, phô tr¸ch chung c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh. *2 phã tæng gi¸m ®èc: + Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch chÊt l-îng vµ s¶n phÈm m¸y c«ng cô vµ phô tïng :gióp tæng gi¸m ®èc qu¶n lÝ c¸c linh vùc thuéc vÒ ch©t l-îng 16 cña c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh s¶n xuÊt ra .§Ò ra c¸c biªn ph¸p xö lÝ c¸c ph¸t sinh thuéc vÒ thÈm quyÒn cña m×nh. Vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi tæng gi¸m ®èc. +Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch chÊt l-îng vµ tiÕn ®é s¶n phÈm ®óc:Cã ch-c n¨ng 2. Chøc n¨ng cña mét sè phßng ban bé phËn chÝnh cña c«ng ty +Phßng tæ chøc nh©n sù: Gióp gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh, néi quy, quy chÕ vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, tæ chøc nh©n sù vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi theo quy ®Þnh cña c«ng ty. Cã nhiÖm vô: Dù th¶o c¸c v¨n b¶n vÒ tæ chøc nh©n sù, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, x©y dùng c¸c v¨n b¶n néi quy vÒ tæ chøc nh©n sù vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch sau khi ®-îc gi¸m ®èc ký quyÕt ®Þnh. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c chñ tr-¬ng, biÖn ph¸p c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, tham gia c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng cña c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh: Gióp tæng gi¸m ®èc tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thèng kª, kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ ho¹ch to¸n kinh tÕ trong c«ng ty theo quy chÕ cña nhµ n-íc ban hµnh. NhiÖm vô: tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ bé m¸y kÕ to¸n thèng kª phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo yªu cÇu ®æi míi cña c¬ chª qu¶n lý. Tæ chøc ghi chÐp, tÝnh to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. TÝnh vµ trÝch nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch vµ kho¶n nép cÊp trªn, thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn vay, c«ng nî, kho¶n ph¶i tr¶. Tæ chøc b¶o qu¶n l-u gi÷ tµi liÖu, sæ liÖu kÕ to¸n cña c«ng ty. 17 +V¨n phßng c«ng ty: lµ bé phËn tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc tæ chøc ®iÒu hµnh héi nghÞ do gi¸m ®èc triÖu tËp vµ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn v¨n phßng. NhiÖm vô: tËp hîp th«ng tin, c¸c v¨n b¶n ph¸p lý hµnh chÝnh trong vµ ngoµi c«ng ty. Ph©n lo¹i b¸o c¸o cña c¸c phã gi¸m ®èc ®· ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn gi¶i quyÕt. TruyÒn ®¹t nh÷ng ý kiÕn cña gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc vÒ viÖc xö lý c¸c v¨n b¶n ph¸p lý hµnh chÝnh ®Õn c¸c ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. Tæ chøc qu¶n lý, l-u tr÷, chu chuyÓn c¸c lo¹i th«ng tin vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, thiÕt lËp ch-¬ng tr×nh lµm viÖc cña ban gi¸m ®èc trong tuÇn. +Bé phËn kinh doanh: Bao gåm phßng b¸n hµng vµ phßng kinh doanh XNK cã chøc n¨ng gióp ®ì gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc giao dÞch, nghiªn cøu thÞ tr-êng, t×m kiÕm vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång b¸n hµng vµ XNK. NhiÖm vô: Giao dÞch víi kh¸ch hµng vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng. Giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n-íc ®Ó t¹o dùng nh÷ng mèi quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh cho c«ng ty trong hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng Marketing g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ThiÕt lËp vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c«ng ty ký kÕt víi kh¸ch hµng, nhµ thÇu chÝnh, nhµ thÇu phô liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cung øng vËt t-, thiÕt bÞ vËn t¶i. Theo dâi vµ ®«n ®èc c¸c phßng ban hoÆc c¸ nh©n trong vµ ngoµi c«ng ty cïng kh¸ch hµng nghiªm tóc thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kinh tÕ. +Phßng Qu¶n lý s¶n xuÊt: tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt qu¶n lý khoa häc , kü thuËt , c«ng nghÖ s¶n xuÊt , nghiªn cøu ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt , gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ,c©n ®èi kh¶ n¨ng vËt t-, thiÕt bÞ , lËp kÕ ho¹ch cho c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo yªu cÇu cña c«ng ty . 18 NhiÖm vô: nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm míi vµ c¶i tiÕn mÉu m· c¸c s¶n phÈm ®· ®-îc s¶n xuÊt theo yªu cÇu cña kÕ ho¹ch vµ c¸c hîp ®ång . X©y dùng ph-¬ng h-íng néi dung vµ môc tiªu cô thÓ cña c¸c vÊn ®Ò kü thuËt , khoa häc c«ng nghÖ . X©y dùng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña s¶n phÈm , ®Þnh møc lao ®éng . B¸o c¸o ®Þnh kú víi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp vµ víi gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. +Phßng qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm: Cã chøc n¨ng kiÓm tra , gi¸m s¸t, theo dâi toµn bé chÊt l-îng hµng ho¸ dÞch vô . NhiÖm vô: N¾m v÷ng kÕ ho¹ch, tiÕn ®é thêi gian. Ph©n c«ng lao ®éng trong ®¬n vÞ hîp lý theo chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña tõng ng-êi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm.B¶o qu¶n ,sñ dông c¸c thiÕt bÞ , lËp quy tr×nh c«ng nghÖ kiÓm ®Þnh s¶n phÈm ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chÊt l-îng s¶n phÈm. X©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n qu¶n lý chÆt chÏ chÊt l-îng s¶n phÈm , m«i tr-êng trong c«ng ty. + Bé m¸y ®iÒu hµnh t¹i c¸c ph©n x-ëng : HiÖn nay C«ng ty cã 9 ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ t-¬ng øng lµ 9 bé m¸y chØ huy riªng biÖt. C¸c ph©n x-ëng cã chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt , thùc hiÖn c«ng nghÖ gia c«ng , chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y c«ng cô va phô tïng thay thÕ m¸y c«ng cô, m¸y c«ng nhiÖp. NhiÖm vô: Tæ chøc lao ®éng, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý .NhËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt m¸y c«ng cô , phô tïng thay thÕ c¸c lo¹i m¸y ,thiÕt bÞ kh¸c. Tæ chøc tèt an toµn vÖ sinh lao ®éng , kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng hiÖn t-îng thiÕu an toµn cña m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i n¬i lµm viÖc. Víi c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng cã liªn quan, c«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ néi ®· cã nhiÒu thay ®æi qua c¸c thêi kú ®Ó b¾t kÞp víi quy m« s¶n xuÊt vµ qu¶n lý míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong thêi kú ®æi míi , thêi kú cña kinh tÕ thÞ tr-êng .C«ng ty ®· ®-a ra m« h×nh tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng nh- s¬ ®å trªn .Qua ®ã ta 19 thÊy râ sù liªn quan chÆt chÏ vµ lu«n cã sù ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c vµ cËp nhËt tõ d-íi lªn trªn C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: 20
- Xem thêm -