Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty sơn tổng hợp hà nội

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng ®ang kinh doanh trong mét m«i trêng ®Çy biÕn ®éng, cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng cuéc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong ®ã quan träng nhÊt lµ hai nh©n tè: nhu cÇu thêng xuyªn thay ®æi vµ møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn ph¹m vi toµn cÇu. ë ViÖt Nam, tõ khi chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ trong kinh doanh do ®ã, bíc ®Çu c¸c doanh nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Muèn tån t¹i ®îc c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi vÒ con ngêi, vÒ tr×nh ®é, vÒ c¸ch qu¶n lý, vÒ c«ng nghÖ, vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ....Hoµ cïng c«ng cuéc ®æi míi ph¸t triÓn cña ®Êt níc, C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi còng tõng bíc ®æi míi diÖn m¹o cña m×nh, x¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn ®óng ®¾n, gãp phÇn tham gia vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc ph¸t triÓn kinh tÕ v÷ng m¹nh. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc biÖt lµ ph¶i tæ chøc tèt viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm. Mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý mang l¹i hiÖu qu¶ lµ h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ t×nh h×nh vËn dông nguån vèn nãi riªng. Sau mét thêi gian ®i s©u vµo nghiªn cøu thùc tÕ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, quy tr×nh h¹ch to¸n, t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi vµ ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, t«i ®· hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Néi dung b¸o c¸o gåm 4 phÇn: PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. PhÇn III: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. PhÇn IV: C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. 1 PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ ngµy 01/09/1970, trªn c¬ së ph©n t¸ch ph©n xëng mùc in thuéc xÝ nghiÖp vËt liÖu ngµnh in. Ban ®Çu, C«ng ty cã tªn gäi lµ “Nhµ m¸y s¬n mùc in tæng hîp Hµ Néi”, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1083/HCQLKT ngµy 11/08/1970 cña tæng côc trëng tæng côc ho¸ chÊt. N¨m 1993, C«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 295/Q§/TCNS§T ngµy 24/5/1993 cña Bé c«ng nghiÖp nÆng, nay lµ Bé c«ng nghiÖp. Theo ®ã, C«ng ty chÝnh thøc ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi; ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt doanh nghiÖp Nhµ Níc. HiÖn nay, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp thuéc tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam (VINACHEM), cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng ®éc lËp, cã trô së vµ con dÊu riªng. -Tªn C«ng ty: C¤NG TY S¥N TæNG HîP Hµ Néi (HASYNPAINTCO) -Trô së chÝnh: X· ThÞnh LiÖt, huyÖn Thanh Tr×, thµnh phè Hµ Néi. -§¨ng ký kinh doanh sè: 10.8851 do träng tµi kinh tÕ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 25/06/1993. -Ngµnh nghÒ kinh doanh: + C«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¬n, mùc in. + NhËp khÈu trùc tiÕp c¸c nguyªn liÖu ho¸ chÊt, phô gia, vËt t vÒ s¶n xuÊt s¬n, vecni. + XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm s¬n, vecni. Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y s¬nmùc in ®øng tríc mét hoµn c¶nh thùc tÕ ®Çy cam go, thö th¸ch. Sau 4 n¨m võa x©y dùng vïa s¶n xuÊt, ®Õn n¨m 1974, nhµ m¸y ®· nghiªn cøu ¸p dông thµnh c«ng ®Ò tµi tiÕn bé kü thuËt, l¾p ®Æt vµ ®i vµo øng dông mét hÖ thèng tæng hîp nhùa Alkyd (nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt s¬n) ®Çu tiªn ë miÒn B¾c níc ta. S¶n phÈm s¬n tõ chç hoµn toµn dùa trªn dÇu nhùa thiªn nhiªn ®· ®îc thay thÕ b»ng nhùa tæng hîp, gãp phÇn chñ ®éng nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm mét phÇn lín chi phÝ b¶o qu¶n, lu kho, lu b·i. Thêi kú ®æi míi C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, tuy nhiªn C«ng ty ®· lùa chän ®îc ph¬ng híng kinh doanh ®óng ®¾n ®em l¹i hiÖu qu¶ víi nh÷ng øng dông s¶n xuÊt bé s¬n cho vËt liÖu cã kÕt cÊu b»ng thÐp, ®é bÒn vµ tuæi thä cao; s¬n chÞu nhiÖt ®Õn 5000C; c¸c hçn hîp dung m«i dïng cho s¬n «t«, xe m¸y chÊt lîng cao cung cÊp cho c¸c h·ng Honda, Yamaha... ; s¬n v¹ch ®êng giao th«ng d¹ng nãng ch¶y vµ ®Æc biÖt lµ ¸p dông cã kÕt qu¶ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhùa Alkyd trªn hÖ thèng d©y chuyÒn tæng hîp nhùa Alkyd 3000 tÊn/n¨m, tiÕt kiÖm tiÒn ®iÖn hµng th¸ng trªn 40 triÖu ®ång, kh«ng ph¶i ®Çu t thªm tr¹m biÕn thÕ vµ thay c¸p ®iÖn míi, lîi h¬n 1 tû ®ång. Tèc ®é t¨ng trëng hµng n¨m cña C«ng ty tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y ®Òu ®¹t trung b×nh 30%. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 9 lÇn, c«ng suÊt thiÕt kÕ t¨ng 2 4,5 lÇn so víi n¨m 1991 vµ ®a sè lao ®éng cña C«ng ty t¨ng lªn 1,5 lÇn. Th¸ng 7 n¨m 1999, C«ng ty ®· ®îc cÊp chøng chØ ISO 9002, ®ång thêi ®ang tiÕp tôc triÓn khai, s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu cho chøng chØ ISO 14000 vÒ m«i trêng. Trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005, C«ng ty dù kiÕn sÏ cã tèc ®é t¨ng trëng tõ 15-20%; s¶n lîng sÏ ®¹t kho¶ng 10.000 tÊn víi doanh thu trªn 210 tû ®ång/n¨m vµo n¨m 2005. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. Lµ mét C«ng ty thuéc Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam, nhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh vµ doanh c¸c s¶n phÈm vÒ s¬n. + S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty: s¬n c¸c lo¹i, mùc in keo, c¸c chÊt phñ bÒ mÆt, bét mµu c¸c lo¹i vµ c¸c chÊt phô gia. + S¶n phÈm phô cña C«ng ty: s¬n trang trÝ vµ b¶o vÖ ph¬ng tiÖn giao th«ng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng tr×nh kiÕn tróc. S¬n b¶o vÖ vµ trang trÝ bÒ mÆt s¶n phÈm b»ng kim lo¹i, hîp kim, phi kim lo¹i. Chøc n¨ng chñ yÕu cña C«ng ty: th«ng qua viÖc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó phôc vô nhu cÇu trong níc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm ra níc ngoµi. §ång thêi gãp phÇn t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch, thùc hiÖn tèt c¸c lîi Ých kinh tÕ, x· héi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý mét thñ trëng theo c¬ chÕ “Trùc tuyÕn- chøc n¨ng”. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty gåm Ban gi¸m ®èc, 12 phßng chøc n¨ng, 6 ph©n xëng s¶n xuÊt vµ 1 ®éi x©y dùng c¬ b¶n. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc C«ng ty gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty. C¸c phã gi¸m ®èc vµ trî lý gi¸m ®èc trî gióp gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc theo uû quyÒn. Ban gi¸m ®èc cña C«ng ty gåm cã:  1 gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ quyÕt ®Þnh mäi viÖc.  1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt.  1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt.  1 trî lý gi¸m ®èc gióp ®ì gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. C¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô, ph©n xëng s¶n xuÊt cã chøc n¨ng, nhiÖm vô tham mu gióp viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc trªn c¸c lÜnh vùc gi¸m ®èc ph©n c«ng, chÞu sù qu¶n lý ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. Ngoµi c¸c nhiÖm vô thêng xuyªn, c¸c phßng, ph©n xëng cßn cã thÓ ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh kh¸c khi ®îc gi¸m ®èc giao. Khi ®ã, c¸c trëng phßng vµ qu¶n ®èc cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp chÆt chÏ, t«n träng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cïng hoµn thµnh nhiÖm vô. Mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ thµnh viªn cña c¸c ®¬n vÞ ph¶i tuyÖt ®èi tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quy chÕ qu¶n lý cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®îc giao. 3 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cã thÓ ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 4 Ghi chó: C¸c phã gi¸m ®èc Bé m¸y tæ chøc C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. Quan hÖ l·nh ®¹o. Quan hÖ tham mu 5 C¸c trî lý gi¸m ®èc §éi x©y dùng c¬ b¶n Ph©n xëng c¬ khÝ Ph©n xëng s¬n têng Ph©n xëng s¬n cao su Ph©n xëng s¬ c«ng nghiÖp Ph©n xëng tæng hîp nhùa Alkyd Phßng qu¶n trÞ ®êi sèng Phßng tæ chøc nh©n sù Phßng qu¶n lý vËt t Phßng tiªu thô Phßng thÞ trêng Phßng tµi vô Phßng kÕ ho¹ch Phßng c¬ ®iÖn Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng hîp t¸c quèc tÕ ®¶m b¶o chÊt lîng C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau. Gi¸m ®èc PhÇn II: t×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. I./ Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh t¹i C«ng ty C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam, h¹ch to¸n ®éc lËp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ. KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n biÓu mÉu, chÕ ®é thÓ lÖ cña Nhµ Níc. Cung cÊp th«ng tin vµ nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho gi¸m ®èc vµ c¸c phßng liªn quan, phôc vô yªu cÇu ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty. C©n ®èi sö dông c¸c nguån vèn trong kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. II./ C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña C«ng ty. 1/ X©y dùng kÕ ho¹ch. Dùa trªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng x¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n tµi chÝnh cña n¨m tríc Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho n¨m sau. LËp kÕ ho¹ch vÒ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ b¸n hµng. KÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ph©n xëng, cho tõng mÆt hµng..., môc ®Ých cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nµy lµ nh»m ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, tr¸nh l·ng phÝ, lµm c¬ së ®Ó c¸c ph©n xëng tiÕn hµnh s¶n xuÊt. 2/ Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Sau khi x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh th× tiÕn hµnh giao kÕ ho¹ch cho c¸c bé phËn ®Ó tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, cã thÓ ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. NÕu cã nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh th× ®¬n vÞ gi¶i quyÕt mét c¸ch kÞp thêi nh»m ®¶m b¶o phèi hîp ®ång bé kÕ ho¹ch tµi chÝnh víi nh÷ng kÕ ho¹ch kh¸c. III./ T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty. Tríc kia, trong thêi kú bao cÊp, C«ng ty s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña ngµnh, cña Nhµ Níc giao. C«ng ty ®· lu«n ®¹t s¶n lîng vît møc kÕ ho¹ch, ¸p dông tèt tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nh©n viªn nhµ m¸y ®· cã nhiÒu s¸ng kiÕn tèt, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng, chñ ®éng t×m kiÕm thÞ trêng. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña C«ng ty n¨m sau lu«n ®¹t cao h¬n n¨m tríc kÌm theo møc l·i ngµy cµng t¨ng. Cïng víi møc t¨ng ®Òu ®Æn vµ æn ®Þnh cña s¶n lîng s¶n xuÊt, t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh sö dông vèn cña C«ng ty còng t¬ng ®èi lµnh m¹nh vµ bÒn v÷ng. §Ó chøng thùc ®iÒu ®ã, ta cã thÓ xem xÐt b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña C«ng ty trong 2 n¨m gÇn ®©y (2001 vµ 2002). B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi n¨m 20012002. M· sè 31/12/2001 31/12/2002 Tµi s¶n 4 (1) A -T/S L¦U §éng Vµ §ÇU T¦ NG¾N H¹N (100 = 110+120+130+140+150+160) I. TiÒn: 1. TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 2. TiÒn göi Ng©n hµng 3. TiÒn ®ang chuyÓn II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n: 1. §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 2. §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n (*) III. C¸c kho¶n ph¶i thu: 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 3. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ 4. Ph¶i thu néi bé Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Ph¶i thu néi bé kh¸c 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi(*) IV. Hµng tån kho: 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 3. C«ng cô, dông cô trong kho 4. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 5. Thµnh phÈm tån kho 6. Hµng ho¸ tån kho 7. Hµng göi ®i b¸n 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c: 1. T¹m øng 2. Chi phÝ tr¶ tríc 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 5. C¸c kho¶n cÇm cè, ký cîc, ký quü ng¾n 5 (2) 100 110 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 (3) (4) 41.264.463.362 51.187.281.254 5.887.306.235 1.269.226.924 4.618.079.311 7.707.722.601 1.378.850.527 6.328.872.074 0 0 9.714.835.708 21.450.169.056 9.305.427.475 17.881.805.418 404.122.233 3.568.363.638 5.286.000 0 25.235.641.782 21.642.121.639 20.445.344.175 17.357.884.778 181.126.203 261.235.861 4.609.171.404 4.023.001.000 426.679.637 426.679.637 3.872.679.58 387.267.958 h¹n VI. Chi sù nghiÖp 160 1. Chi sù nghiÖp n¨m tríc 161 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay 162 B - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t¦ 200 dµi h¹n (200=210+220+230+240) I. Tµi s¶n cè ®Þnh: 210 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 Nguyªn gi¸ 212 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 213 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh: 214 Nguyªn gi¸ 215 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 216 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 Nguyªn gi¸ 218 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 219 II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n: 220 1. §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 221 2. Gãp vèn liªn doanh 222 3. §Çu t dµi h¹n kh¸c 228 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n (*) 229 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 IV. C¸c kho¶n ký quü. ký cîc dµi h¹n 240 Tæng céng tµi s¶n: (250=100+200) 250 M· sè Nguån vèn (1) (2) A-Nî ph¶i tr¶ (300=310+320+330) I. Nî ng¾n h¹n: 1. Vay ng¾n h¹n 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 4. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ Níc 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 6 300 310 311 312 313 314 315 316 0 0 11.363.947.593 9.231.461.712 11.063.947.593 8.931.461.712 10.134.277.993 8.219.139.312 26.462.229.182 28.118.079.793 -16.327.951.189 -19.898.940.481 929.669.600 1.086.736.000 -157.066.400 300.000.000 300.000.000 712.322.400 1086736000 -374.413.600 300.000.000 300.000.000 0 0 52.628.410.955 60.418.742.966 31/12/2001 31/12/2002 (3) (4) 33.850.043.486 38.564.362.341 32.456.324.551 35.219.417.597 26.549.171.696 26.612.674.039 0 3.302.240.028 3.172.694.508 50.000.000 78.668.000 130.312.380 554.787.147 2.356.593.157 4.312.633.232 7. Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶. Ph¶i nép kh¸c II. Nî dµi h¹n: 1. Vay dµi h¹n 2. Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c: 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 3. NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n B-Nguån vèn chñ së h÷u (400=410+420) I. Nguån vèn, quü: 1. Nguån vèn kinh doanh 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 4. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 6. Lîi nhuËn cha ph©n phèi 7. Nguån vèn ®Çu t XDCB II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c: 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 2. Quü khen thëng vµ phóc lîi 3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp -Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc -Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tæng céng nguån vèn: (430=300+400) 317 318 320 321 322 330 331 332 333 68.007.290 1.393.718.935 1.393.718.935 487.960.671 2.000.000.000 2.000.000.000 0 1.344.944.744 1.344.944.744 400 410 411 412 413 414 415 416 417 420 421 422 423 424 425 426 427 18.778.367.469 21.854.380.625 17.167.298.558 19.262.024.451 15.351.442.315 16.659.020.753 430 52.628.410.955 60.418.742.966 213.053.617 1.602.802.626 0 636.005.257 1.966.998.441 0 1.611.068.911 833.703.864 761.515.047 2.592.356.174 1.024.846.272 1.567.509.902 15.850.000 15.850.000 0 Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty §¬n N¨m 2001 N¨m 2002 ChØ tiªu vÞ 1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn Tµi s¶n cè ®Þnh/Tæng sè tµi s¶n % 15,3 21,9 Tµi s¶n lu ®éng/Tæng sè tµi s¶n % 84,7 78,5 Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn % 63,8 64,4 Nguån vèn CSH/Tæng nguån vèn % 36,2 35,7 7 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 3. Tû suÊt sinh lêi Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ/Doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ/Tæng tµi s¶n Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/Tæng tµi s¶n Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/Nguån vèn CSH LÇn LÇn LÇn 1,6 1,5 0,2 1,6 1,3 0,2 % % % % % 3,4 2,3 10,0 6,7 21,1 4,6 3,0 11,0 7,2 22,1 Qua b¶ng tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty trong 2 n¨m gÇn ®©y, ta cã thÓ thÊy ®îc t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn cña C«ng ty qua mét sè chØ tiªu tæng qu¸t c¬ b¶n. Ta nhËn thÊy trong 2 n¨m tµi chÝnh 2001 vµ 2002, t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¬ng ®èi kh¶ quan. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty. T¹i thêi ®iÓm 31/12/2001, hÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty lµ 1,6; hÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n lµ 1,3; hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ 0,2. §Õn 31/12/2002, c¸c con sè trªn lÇn lît lµ 1,6:1,5:0,2. Nh vËy, víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã, C«ng ty hoµn toµn cã ®ñ kh¶ n¨ng bï ®¾p c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. Tuy vËy, nÕu xÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn, hÖ sè tù tµi trî cña C«ng ty vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001 vµ 2002 chØ lµ 35,7% vµ 36,2%. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ chiÕm 64,4% (2001) vµ 63,8% (2002) trong tæng nguån vèn. Trong ®ã, c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ chiÕm tíi 82,55% (2001) vµ 74,19% (2002). C¸c chØ sè trªn cho thÊy møc ®é ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty hiÖn t¹i lµ kh«ng cao. Tuy nhiªn, ta cã thÓ gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña hiÖn tîng nµy lµ do C«ng ty ®ang ph¶i huy ®éng vèn ®Çu t më réng thªm 10000 m2 nhµ xëng, trang bÞ thªm nhiÒu d©y chuyÒn, m¸y mãc thiÕt bÞ trong néi dung cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001/2005. §iÒu nµy lý gi¶i cho kho¶n vay ng¾n h¹n cña C«ng ty lªn tíi h¬n 26 tû. HiÖn nay, C«ng ty ®· lËp hoµn chØnh kÕ ho¹ch tr¶ nî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n còng nh c¸c møc dù kiÕn s¶n xuÊt ®Ó nhanh chãng hoµn l¹i vèn ®Çu t. NÕu ta thö lo¹i bá kho¶n vay ng¾n h¹n nµy th× ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty sÏ ®îc tiÕn hµnh víi tû lÖ 21.854.380.625 ®ång nguån vèn chñ së h÷u trªn 11.951.688.302 ®ång c¸c kho¶n nî cßn l¹i. §iÒu ®ã l¹i chøng tá møc ®é ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. Thêi gian tíi, khi d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty sÏ hoµn toµn cã ®ñ kh¶ n¨ng bï ®¾p c¸c kho¶n nî vµ cã l·i. NÕu ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh thanh to¸n ta sÏ thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty lµ 9.714.835.708 ®ång n¨m 2001 vµ 21.450.169.056 ®ång n¨m 2002 so víi sè ph¶i tr¶ t¬ng øng lµ 33.850.043.486 ®ång vµ 38.564.362.341 ®ång. T¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i, C«ng ty ®ang ®i chiÕm dông vèn nhiÒu h¬n lµ “bÞ chiÕm dông” vèn. ViÖc C«ng ty ®i chiÕm dông vèn ngoµi lý do ®Çu t më réng s¶n xuÊt nh ®· nãi ë trªn, cßn do mét phÇn ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty. NÕu kh«ng tÝnh ®Õn kho¶n vay më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt, ta sÏ thÊy c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña C«ng ty n¨m 2001 vµ 2002 chØ cßn 7.300.871.790 8 ®ång vµ 11.951.688.302 ®ång. §iÒu nµy l¹i chøng tá C«ng ty “bÞ” chiÕm dông vèn h¬n lµ “®i” chiÕm dông vèn. §©y míi chØ lµ thùc tÕ kinh doanh cña C«ng ty. Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng nµy xuÊt ph¸t tõ chÝnh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña ®¬n vÞ. S¶n phÈm s¬n s¶n xuÊt ra cÇn mét sè lîng lín c¸c chñng lo¹i vËt t ®Çu vµo. PhÇn lín sè vËt t nµy C«ng ty ®ang ph¶i tiÕn hµnh nhËp khÈu (trõ mét sè lo¹i kh«ng ®¸ng kÓ nh nhùa Alkyd, b×a c¸c t«ng...). C¸c nhµ cung cÊp níc ngoµi ®ßi hái mét ®iÒu kiÖn thanh to¸n kh¸ kh¾t khe, thêng lµ giao tiÒn tríc khi nhËn hµng. MÆt kh¸c, khi C«ng ty ®i tiªu thô s¶n phÈm, do m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt, C«ng ty thêng ph¶i chÊp nhËn sù “chËm tiÒn hµng”, céng thªm sè tiÒn thanh to¸n chËm cña mét sè kh¸ch hµng truyÒn thèng. Do ®ã, viÖc thu håi tiÒn b¸n hµng cña C«ng ty thêng chËm, C«ng ty bÞ chiÕm dông vèn. VÒ c¬ cÊu tµi s¶n, C«ng ty ®Çu t vµo “tµi s¶n” lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n víi tû lÖ lín. Vµo thêi ®iÓm 31/12/2001, tû lÖ tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n trªn tæng tµi s¶n cña C«ng ty lµ 78,41% vµ chiÕm 84,72% vµo 31/12/2002. Tû lÖ nµy tho¹t tr«ng cã vÎ lµ kh«ng hîp lý so víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhng trong thùc tÕ, tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi ®îc sö dông ®· l©u, C«ng ty ®· chiÕt khÊu hao ®îc qu¸ nöa (trõ 1 d©y chuyÒn tæng hîp nhùa Alkyd míi ®Çu t n¨m 1998). Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña C«ng ty cuèi n¨m 2002 lµ 28.118.079.793 ®ång th× ®· khÊu hao hÕt 19.898.940.481 ®ång, gi¸ trÞ cßn l¹i chØ lµ 8.219.139.312 ®ång. Do vËy, sè tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty chiÕm tû lÖ thÊp trong tæng tµi s¶n. Tuy vËy, víi nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®ã, C«ng ty vÉn cã thÓ s¶n xuÊt kinh doanh b×nh thêng (gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®· khÊu hao hÕt hiÖn vÉn cßn sö dông lµ 5.875.922.001 ®ång). MÆt kh¸c, víi tû lÖ tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n trªn “tæng tµi s¶n” cao, C«ng ty cµng cã ®iÒu kiÖn quay vßng vèn nhanh. Trong t¬ng lai kh«ng xa, mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé vµ hiÖn ®¹i sÏ ®îc ®a vµo sö dông. §iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn mét tû lÖ hîp lý trong c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty. PhÇn III: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi 1. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng ty Ss¬n tæng hîp Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, trùc tiÕp ®¶m nhËn tõ kh©u t×m kiÕm nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Do vËy, c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu, n¾m râ mäi khÝa c¹nh, ngãc ng¸ch cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõ ®ã cã kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin mét c¸ch thêng xuyªn, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý còng nh kinh doanh cña ®¬n vÞ. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ nh÷ng ®Æc thï cña ngµnh nghÒ kinh doanh s¬n ho¸ chÊt. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung. ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n ®îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n trªn c¬ së kÕt hîp víi c¸c tæ trëng s¶n xuÊt, qu¶n ®èc, thñ kho... HiÖn t¹i, phßng kÕ to¸n gåm 9 ngêi (2 nam, 7 n÷), 9 Thñ quü qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt KÕ to¸n theo dâi thuÕ vµ ph¶i tr¶ ngêi b¸n KÕ to¸n tÝnh l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n theo dâi N-X-T kho vËt liÖu thµnh phÈm KÕ to¸n trëng KÕ to¸n ng©n hµng Phã phßng phô tr¸ch tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Phã phßng kiªm kÕ to¸n tiÒn mÆt Phã phßng kiªm kÕ to¸n vËt liÖu, tæng hîp trong ®ã 6 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, ®¶m nhËn c«ng viÖc kÕ to¸n t¹i c¸c phÇn hµnh. Tæ chøc lao ®éng phßng kÕ to¸n ®îc biÓu diÔn ë s¬ ®å díi ®©y: Trong ®ã: KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô tæ chøc, chØ ®¹o, híng dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c tµi chÝnh ë C«ng ty; chØ ®¹o c«ng viÖc chung cña phßng kÕ to¸n. §ång thêi, kÕ to¸n trëng lµ ngêi trùc tiÕp theo dâi nh÷ng biÕn ®éng vÒ TSC§, h¹ch to¸n söa ch÷a lín vµ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm s¶n xuÊt. (KÕ to¸n trëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc coong ty vµ ph¸p luËt vÒ t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ Níc). Phã phßng: lµ ngêi gióp viÖc cho trëng phßng vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n khi trëng phßng v¾ng mÆt. Bao gåm: + Mét phã phßng theo dâi vµ qu¶n lý t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp, lµ ngêi lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tõng quý, n¨m. + Mét phã phßng theo dâi t×nh h×nh tiªu thô, c«ng nî víi kh¸ch hµng, c¸c kho¶n doanh thu, chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i... x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. + Mét phã phßng phô tr¸ch qu¶n lý nh÷ng biÕn ®éng t¨ng gi¶m vÒ tµi s¶n, theo dâi thanh to¸n tiÒn mÆt. KÕ to¸n ng©n hµng cã nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng, theo dâi c«ng nî víi ng©n hµng, qu¶n lý c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn trung gian ng©n hµng. KÕ to¸n l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cã nhiÖm vô theo dâi b¶ng chÊm c«ng, tÝnh vµ ph©n bæ l¬ng cho c«ng nh©n viªn chøc, lªn b¶ng tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n l¬ng. KÕ to¸n viªn theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu vµ thµnh phÈm, cã nhiÖm vô ®èi chiÕu c©n ®èi gi÷a c¸c chøng tõ mua b¸n vËt liÖuthµnh phÈm víi c¸c thÎ kho do c¸c thñ kho göi lªn hµng th¸ng. KÕ to¸n viªn theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n, c¸c kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n u ®·i gi¶m gi¸, thñ tôc nhËp khÈu (C«ng ty cã mét khèi lîng lín c¸c nghiÖp vô nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu) vµ t×nh h×nh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi Nhµ Níc. 10 Mét thñ quü b¶o qu¶n vµ gi÷ g×n tiÒn mÆt, kiÓm tra chøng tõ hîp lÖ tríc khi thu vµ chi. Thñ quü còng vµo sæ quü vµ ®èi chiÕu hµng ngµy víi kÕ to¸n tiÒn mÆt. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc chia lµm c¸c phÇn hµnh:  KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô.  KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm.  KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh.  KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn.  KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh  KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n n»m trong bé m¸y qu¶n lý chung cña C«ng ty, thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý tµi chÝnh sæ s¸ch kÕ to¸n ®ång thêi còng cã quan hÖ mËt thiÕt h÷u c¬ víi c¸c phßng kh¸c trong toµn C«ng ty, phèi hîp qu¶n lý víi c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt vµ lËp c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ tuú theo yªu cÇu cña c«ng viÖc vµ ban gi¸m ®èc. 2.Thùc tÕ vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi. 2.1.HÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n. VÒ chøng tõ: C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ theo ®óng biÓu mÉu quy ®Þnh cña chÕ ®é, ®¶m b¶o chøng tõ lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ghi sæ vµ th«ng tin cho qu¶n lý. C«ng ty kh«ng sö dông chøng tõ ®Æc thï. Ngoµi ra, C«ng ty còng ph¶i tiÕn hµnh thanh to¸n c¸c bé hå s¬ chøng tõ vÒ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn, nh÷ng bé chøng tõ nµy lu«n cã nh÷ng b¶n ®óng theo mÉu quy ®Þnh bªn c¹nh nh÷ng b¶n do ngêi b¸n hµng cung cÊp. Trong n¨m, chøng tõ ®îc b¶o qu¶n ë kÕ to¸n phÇn hµnh. Khi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m ®îc duyÖt, chøng tõ ®îc chuyÓn vµo lu gi÷. VÒ hÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi sö dông tµi kho¶n h¹ch to¸n hoµn toµn ®óng theo c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia ®îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141TC/C§KT ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ Níc do Bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy 01/01/1995. Tõ n¨m 2003, theo quy ®Þnh cña th«ng t sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002, C«ng ty ®· bá TK 711: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thay b»ng TK 515; TK 721: Thu nhËp bÊt thêng ®îc thay thÕ b»ng TK 711: Thu nhËp kh¸c. Chi phÝ tµi chÝnh ®îc h¹ch to¸n vµo TK 635 thay v× TK 811 vµ Chi phÝ bÊt thêng ®îc chuyÓn vÒ theo dâi trªn TK 811: Chi phÝ kh¸c, bá kh«ng sö dông TK 821. 2.2.HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. Do ®Æc thï cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh trùc tiÕp, sè lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy ë C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi lµ kh¸ lín vµ phøc t¹p. H¬n n÷a, C«ng ty l¹i hoµn toµn cha ¸p dông kÕ to¸n m¸y, c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh thñ c«ng. Hµng ngµy, c¨n cø trªn c¸c 11 chøng tõ gèc, kÕ to¸n thùc hiÖn ph©n lo¹i, kiÓm tra, ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt theo theo tõng phÇn hµnh thÝch hîp. V× nh÷ng lÝ do ®ã, C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc “NhËt ký chøng tõ”(NKCT) ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ. §©y lµ h×nh thøc tËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn Cã cña tµi kho¶n kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng Nî trªn NKCT . §ång thêi, kÕ to¸n còng kÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ; kÕt hîp viÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n vµ trong cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. ViÖc sö dông h×nh thøc ghi sæ NKCT lµ phï hîp víi ®Æc thï kinh doanh cña doanh nghiÖp, víi tÝnh chÊt phøc t¹p cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ tr×nh ®é cao cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. H¬n thÕ n÷a, viÖc h¹ch to¸n theo h×nh thøc NKCT còng gióp C«ng ty gi¶m ®îc sè lîng c¸c ghi chÐp hµng ngµy, h¹n chÕ sai sãt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÕ to¸n. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi hµng ngµy Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc : Ghi cuèi th¸ng NKCT : Quan hÖ ®èi chiÕu VÒ mÉu sæ: C¸c sæ tæng hîp: C«ng ty sö dông c¸c NKCT, b¶ng kª, sæ c¸i theo mÉu ®óng nh quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. C¸c sæ chi tiÕt: VÒ c¬ b¶n thùc hiÖn theo chÕ ®é trõ mét sè sæ ®îc thay ®æi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu tËp hîp, ®èi chiÕu vµ kiÓm tra sè liÖu. 12 C¸c sæ, b¶ng phôc vô cho yªu cÇu qu¶n trÞ ®îc lËp theo môc ®Ých sö dông vµ tiÖn cho viÖc theo dâi nh b¶ng tæng hîp c«ng nî, b¶ng tæng hîp doanh thu… 2.3 B¸o c¸o tµi chÝnh. C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi thùc hiÖn quyÕt to¸n theo tõng quý vµ lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh 1141/TC-C§KT cña Bé tµi chÝnh. Bao gåm:  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : MÉu sè B01-DN.  B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: MÉu sè B02-DN.  ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: MÉu sè B09-DN. Riªng “B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ”(MÉu sè B03-DN), doanh nghiÖp chØ lËp khi cã yªu cÇu cña c¬ quan chøc n¨ng hoÆc ®ßi hái cña ban gi¸m ®èc. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn ®Òu do kÕ to¸n tæng hîp lËp, kÕ to¸n trëng ký x¸c nhËn råi tr×nh lªn ban gi¸m ®èc phª duyÖt, ký tªn ®ãng dÊu. Ngoµi c¬ quan thuÕ, b¸o c¸o cßn ®îc göi lªn “Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam” vµ chuyÓn cho c¸c phßng chøc n¨ng cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông b¸o c¸o (Phßng KÕ ho¹ch, phßng Tæ chøc nh©n sù…) Ngoµi ra, tuú theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ®ßi hái cña ban gi¸m ®èc mµ phßng kÕ to¸n cã thÓ lËp mét sè c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ. MÉu c¸c b¸o c¸o nµy rÊt ®a d¹ng, tuú theo môc ®Ých sö dông vµ cã thÓ ®îc lËp vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong n¨m tµi chÝnh. - B¸o c¸o s¶n lîng nhËp kho vµ gi¸ vèn s¶n phÈm. - B¸o c¸o c«ng nî. - B¶ng tæng hîp doanh thu tiªu thô. - B¶ng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. 3.Quy tr×nh h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu. 3.1 KÕ to¸n vËt liÖu-C«ng cô dông cô. C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi sö dông mét khèi lîng lín c¸c chñng lo¹i vËt liÖu ®Çu vµo. HiÖn C«ng ty cã mét phã phßng kÕ to¸n thùc hiÖn c«ng viÖc theo dâi nguyªn vËt liÖu cïng mét kÕ to¸n viªn theo dâi tæng hîp NhËp- XuÊtTån kho vËt liÖu vµ thµnh phÈm hµng ho¸. Tríc khi nhËp kho, c¸c vËt liÖu ®Òu ph¶i ®îc kiÓm tra chÊt lîng bëi phßng KCS, ®¹t yªu cÇu míi ®îc nhËp. Gi¸ nhËp kho vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ ThuÕ nhËp Gi¸ mua nguyªn vËt khÈu (®èi Chi phÝ - Gi¶m gi¸ liÖu nhËp = ghi trªn + thu mua + víi NVL ( nÕu cã) ho¸ ®¬n kho nhËp khÈu) HiÖn t¹i, nguyªn vËt liÖu ®îc nhËp vµ xuÊt kho theo nguyªn t¾c “ NhËp tríc – XuÊt tr íc” . §iÒu nµy lµ hoµn toµn phï hîp bëi C«ng ty cã mét hÖ thèng kho b·i réng r·i, phï hîp cho viÖc b¶o qu¶n riªng biÖt tõng l« hµng. 13 Sæ chi tiÕt vËt liÖu PhiÕu nhËp kho KÕ to¸n tæng hîp Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu cña C«ng ty ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p “ThÎ song song”. VËt t mua vÒ nhËp kho ®îc phßng kÕ to¸n lu ho¸ ®¬n mua hµng vµ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ trªn sæ chi tiÕt vËt t (theo dâi riªng tõng lo¹i). T¹i kho, thñ kho nhËp còng ghi sè lîng vµo thÎ kho, theo dâi vÒ sè lîng nhËp ®ång thêi lu phiÕu nhËp kho. Do ®Æc thï s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ c«ng viÖc ®îc kÕ ho¹ch ho¸, c¸c s¶n phÈm ®îc lËp ®Þnh møc cho tõng lo¹i vËt t tiªu thô nªn hµng ngµy c¸c xëng s¶n xuÊt tiÕn hµnh lÜnh vËt t theo “PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc” (MÉu sè 04VT). PhiÕu nµy do phßng kÕ ho¹ch lËp, giao cho phßng kÕ to¸n qu¶n lý vµ ph¸t cho c¸c ph©n xëng. Thñ kho khi xuÊt vËt liÖu sÏ gi÷ l¹i phiÕu xuÊt vËt t vµ ghi vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng, thñ kho lËp “B¶ng tæng hîp NhËp – XuÊt – Tån” sau ®ã göi cïng thÎ kho vµ phiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc lªn phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sæ chi tiÕt vËt t vµ sæ ghi chÐp sè phiÕu vËt t ph¸t ra ®ång thêi khíp sè liÖu víi kÕ to¸n tæng hîp. Quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t cña C«ng ty cã thÓ ®îc tãm t¾t qua s¬ ®å sau: B¶ng tæng hîp NhËp – XuÊt – Tån vËt t. ThÎ kho Sö dông ph¬ng ph¸p nµy cã tõ thuËn tiÖn Chøng gèc vÒ vËtët chç ®¬n gi¶n, dÔ lµm. Nhng xuÊt vËtviÖc t (B¶ng ph©ncho bæ tõng sè 2… ) nÕu xÐtPhiÕu vÒ l©u dµi, theo dâi riªng nhãm vËt liÖu lµ kh¸ phøc t¹p, theo h¹n møc nhÊt lµ ®èi víi ®¬n vÞ sö dông rÊt nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu. Cha kÓ ®Õn trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ thÎ kho cßn cã sù trïng lÆp gi÷a c¸c chØ tiªu hiÖn vËt. S¬ ®å : Quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu theo h×nh VÒ quy tr×nh h¹ch to¸n tæng cña nguyªn vËt liÖu hµng thøchîp, “ThÎgi¸ songxuÊt song” ngµy trªn phiÕu ®Þnh møc lµ gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi quý, kÕ to¸n lËp b¶ng kª sè 3 kª 4,5 Sæ chi tiÕt nguyªn vËt tÝnhNKCT ra gi¸1,2,4,5,10 nguyªn vËt liÖu thùcB¶ng tÕ xuÊt dïng trong kú, lÊy sè liÖu vµo b¶ng liÖu, c«ng cô dông cô ph©n bæ sè 2. Tõ b¶ng ph©n bæ sè 2, kÕ to¸n lÊy sè liÖu vµo c¸c b¶ng kª sè 4 vµ b¶ng kª sè 5 råi vµo NKCT sè7. Së dÜ doanh nghiÖp tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng theo gi¸ h¹ch to¸n lµ do 7 vËt liÖu ®îc mua tõ nhiÒu nguån NKCT kh¸c nhau, cã gi¸ thay ®æi theo tõng nguån nhËp vµ biÕn ®éng nhiÒu trong kú kÕ to¸n. NÕu sö dông gi¸ thùc tÕ, kÕ to¸n sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p trong viÖc tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ, lµm r¾c rèi c«ng t¸c tÝnh gi¸ vµ gi¶m hiÖu qu¶ c«ng ph¸phîp tÝnh Sæ c¸i TK viÖc. Sö dông ph¬ng B¶ng tæng chigi¸ tiÕt 152,153 h¹ch to¸n, doanh nghiÖp hoµn toµn tr¸nh ®îc khã kh¨n trªn, gi¶m ®îc khèi lîng c«ng viÖc trong phßng kÕ to¸n. Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: B¸o c¸o tµi chÝnh, B¸o c¸o N-X-T vËt t. 14 S¬ ®å : Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp NVL-CCDC 3.2. KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng t¸c b¸n hµng t¹i C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi ®îc ®¶m nhËn chñ yÕu bëi phßng thiªu thô. Phßng kÕ to¸n chØ lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n doanh thu, ph¶n ¸nh gi¸ vèn vµ vµo c¸c sæ chi tiÕt b¸n hµng ®Ó tiÖn theo dâi sè thµnh phÈm t¹i kho. Qu¸ tr×nh tiªu thô cña C«ng ty diÔn ra nh sau: Phßng Tiªu thô c¨n cø ®¬n ®Æt hµng vµ yªu cÇu cña kh¸ch viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng (MÉu sè 01/GTGT/3LL). Hãa ®¬n nµy ®îc lËp thµnh 3 liªn. Liªn thø nhÊt (mµu tÝm) ®îc lu t¹i phßng tiªu thô. Liªn thø 2 (Mµu ®á) giao cho kh¸ch hµng lµm c¨n cø thanh to¸n. Liªn thø 3 (Mµu xanh) lu t¹i phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø h¹ch to¸n b¸n hµng vµ thu tiÒn. Ho¸ ®¬n sau khi lËp ph¶i cã ch÷ ký cña ®¹i diÖn phßng tiªu thô vµ Gi¸m ®èc míi ®îc phßng kÕ to¸n thanh to¸n. Tr×nh tù ghi sæ h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn t¬ng tù theo quy ®Þnh cña chÕ ®é. KÕ to¸n c¨n cø ho¸ ®¬n b¸n hµng cã ®ñ ch÷ ký tiÕn hµnh thanh to¸n, vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng. Tuú theo ph¬ng thøc thanh to¸n mµ cã thÓ vµo b¶ng kª 1(thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt), b¶ng kª 2 (thanh to¸n b»ng tiÒn ng©n hµng) hoÆc sæ chi tiÕt “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”. Doanh thu b¸n hµng vµ gi¸ vèn hµng b¸n còng ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ chi tiÕt t¬ng øng. Gi¸ vèn ®îc ghi theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, doanh thu ®îc ph¶n ¸nh theo doanh thô thùc tÕ. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n lÊy sè tæng céng trªn c¸c b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt vµo NKCT sè 8, tÝnh ra lîi nhuËn trong kú kinh doanh. Cuèi mçi ngµy, kÕ to¸n lÊy sè tæng céng trªn sæ chi tiÕt b¸n hµng ghi vµo “B¶ng kª chi tiÕt hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ra” (MÉu sè 02- GTGT). 15 C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi cßn cã mét m¶ng tiªu thô s¬n ¤t«, xe m¸y ®îc theo dâi vÒ sè lîng, xuÊt ho¸ ®¬n ë phßng “Qu¶n lý vËt t”. Tr×nh tù theo dâi vµ h¹ch to¸n ë phßng kÕ to¸n còng diÔn ra t¬ng tù nh trªn. Chøng tõ gèc vÒ tiªu thô B¶ng kª 8 B¶ng kª 10 Sæ chi tiÕt gi¸ vèn Sæ chi tiÕt doanh thu, c¸c kho¶n gi¶m trõ Sæ chi tiÕt TK 131 NhËt ký chøng tõ 8 Sæ c¸i TK 632, 511 3.3 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¬n lµ khÐp kÝn, tÝnh chÊt liªn tôc, s¶n phÈm ®îc s¶n S¬ ®å: Tr×nh tù h¹ch xuÊt theo tõng mÎ s¬n, khèi lîng s¶n phÈm h×nh thµnh cho mçi lo¹i lµ ®éc lËp to¸n tiªu thô s¶n phÈm nhau vÒ C¬-Lý-Hãa nªn kh«ng cãB¸o nöac¸o thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm hoµn tµi chÝnh thµnh. Chu kú s¶n xuÊt ng¾n, s¶n phÈm hoµn thµnh lµ tõng mÉu (mÎ s¬n). S¬n ®îc ®ãng gãi vµ nhËp kho thµnh phÈm. V× vËy, C«ng ty ¸p dông tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ theo tõng s¶n phÈm vµ theo tõng ph©n xëng. §èi tîng tÝnh gi¸ lµ theo tõng lo¹i s¶n phÈm s¬n (theo mµu). Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ lµ ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp dùa trªn sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. Kú tÝnh gi¸ lµ cuèi hµng quý trong n¨m tµi chÝnh. Gi¸ cña s¶n phÈm ®îc tÝnh dùa trªn tËp hîp c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt sau: a.TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nµy ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo ®èi tîng sö dông (ph©n xëng) theo gi¸ h¹ch to¸n ®îc ghi trªn PhiÕu lÜnh vËt t theo h¹n møc. Khi xuÊt, thñ kho sÏ ghi sè xuÊt vµo phiÕu. §Õn cuèi kú tÝnh gi¸ thñ kho sÏ chuyÓn chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n. phßng kÕ to¸n c¨n cø sè xuÊt do thñ kho chuyÓn lªn vµ sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu mua vµo tiÕn hµnh lËp “B¶ng kª sè 3”, tÝnh ra gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú, råi lËp “B¶ng 16 ph©n bæ sè 2”, ph©n bæ chi phÝ cho tõng bé phËn s¶n xuÊt. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tÝnh ë “B¶ng ph©n bæ sè 2” sÏ ®îc sö dông lµm c¨n cø tÝnh gi¸. b. TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc kÕ to¸n phÇn hµnh L¬ng vµ B¶o hiÓm tÝnh vµ ®a sè liÖu lªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi”. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sö dông sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ ®ã ®Ó tiÕn hµnh tÝnh gi¸ s¶n phÈm. c. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë C«ng ty bao gåm c¸c lo¹i sau:  Chi phÝ Nguyªn vËt liÖu- C«ng cô dông cô.  Chi phÝ nh©n viªn.  Chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh.  Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. C¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n viªn ®îc tËp hîp t¬ng tù nh hai lo¹i chi phÝ trªn, kÕ to¸n sÏ lÊy sè liÖu tõ hai b¶ng ph©n bæ l¬ng vµ nguyªn vËt liÖu ®· ®îc chi tiÕt cho tõng bé phËn s¶n xuÊt. VÒ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian sö dông. Tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ kÕ to¸n cã thÓ khÊu hao nhanh hay chËm theo khung ®îc quy ®Þnh chung vµ thèng nhÊt cho 3 n¨m liÒn. Sè liÖu vÒ chi phÝ khÊu hao ®îc tËp hîp tõ “B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao” do kÕ to¸n phÇn hµnh tµi s¶n cè ®Þnh lËp. C«ng t¸c tÝnh gi¸ t¹i C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi cã mét nÐt ®Æc thï lµ trªn thùc tÕ, C«ng ty kh«ng theo dâi c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. ThiÖt h¹i nµy thêng ph¸t sinh khi ngõng s¶n xuÊt hoÆc cã s¶n phÈm háng: tõ gècháng: vÒ chiS¶n phÝ phÈm vµ c¸c cña b¶ngC«ng ph©n ty bæ®îc s¶n xuÊt theo - Víi thiÖt h¹iChøng s¶n phÈm quy tr×nh c«ng nghÖ ®Þnh s½n. Qua mçi kh©u ®Òu cã sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm riªng. ChÝnh v× vËy nªn C«ng ty thêng cã møc s¶n phÈm háng rÊt Ýt, n»m trong % kü thuËt cho phÐp. - ThiÖt vÒ ngõng s¶n xuÊt ë C«ng ty thêng x¶y ra do kª nguyªn NKCTh¹i sè1,2… B¶ng sè 6 nh©n B¶ng kª sè 4,5 kh¸ch quan, chñ yÕu lµ do mÊt ®iÖn. Trªn thùc tÕ, C«ng ty lu«n ®îc chi nh¸nh ®iÖn b¸o tríc thêi gian mÊt nªn sÏ tæ chøc cho c«ng nh©n lµm bï cho sè ngµy ngõng s¶n xuÊt. Quy tr×nh tÝnh gi¸ cña C«ng ty cã thÓ ®îc tãm t¾t ë s¬ ®å sau: NKCT sè 7 Sæ c¸i c¸c TK chi phÝ B¸o c¸o tµi chÝnh 17 S¬ ®å: Tr×nh tù h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 4.KÕ to¸n tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm. Quü l¬ng cña C«ng ty ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam giao cïng víi thùc hiÖn c¸c chØ tiªu nh tæng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, lîi nhuËn ph¸t sinh. Trong tæng quü l¬ng th× tiÒn l¬ng chi tr¶ cho c¸ch bé c«ng nh©n viªn chiÕm 76%, tiÒn thëng chiÕm 12%, quü dù phßng chiÕm 12%. HiÖn nay C«ng ty S¬n tæng hîp Hµ Néi ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng: - L¬ng s¶n phÈm víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - L¬ng thêi gian víi c«ng nh©n s¶n xuÊt phô, nh©n viªn gi¸n tiÕp kh¸c. L¬ng thêi gian ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn l¬ng c¬ b¶n vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi lao ®éng. Dùa trªn b¶ng chÊm c«ng do trëng bé phËn lËp, phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng tÝnh l¬ng cho tõng lao ®éng. H×nh thøc l¬ng s¶n phÈm ¸p dông lµ l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ tÝnh cho toµn bé lao ®éng ®· hoµn thµnh s¶n phÈm dùa trªn ®¬n gi¸ l¬ng vµ s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho s¶n phÈm ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt (phßng KCS kiÓm tra kÝ nhËn), phßng lao ®éng tiÒn l¬ng lËp b¶ng tÝnh tæng l¬ng s¶n phÈm cho tõng ph©n xëng. Sau ®ã, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng do qu¶n ®èc ph©n xëng theo dâi vµ quy chÕ chia l¬ng trong ®¬n vÞ (g¾n víi bËc thî, hÖ sè l¬ng, sè c«ng thùc tÕ), phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng tÝnh l¬ng cho tõng lao ®éng. Ngoµi phÇn l¬ng c¬ b¶n, hµng th¸ng ngêi lao ®éng cßn nhËn mét kho¶n ®iÒu tiÕt thu nhËp (nÕu quü l¬ng chi tr¶ trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng cña C«ng ty lín h¬n quü l¬ng c¬ b¶n), c¸c kho¶n phô cÊp ®éc h¹i, ¨n ca, c¸c kho¶n tiÒn thëng... theo quy chÕ cña C«ng ty. Dùa trªn c¸c chøng tõ phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng göi lªn, kÕ to¸n l¬ng lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho tõng bé phËn cã kÝ duyÖt cña kÕ to¸n trëng vµ gi¸m ®èc lµm c¬ së chi tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. §ång thêi kÕ to¸n l¬ng còng thanh to¸n vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng vµo sæ chi tiÕt tiÒn l¬ng råi tæng hîp lai, lËp b¶ng ph©n bæ l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi (b¶ng ph©n bæ sè 1). Sau ®ã dùa trªn b¶ng ph©n bæ nµy, kÕ to¸n tæng hîp sÏ vµo c¸c b¶ng kª 4,5 tËp hîp chi phÝ råi vµo nhËt kÝ chøng tõ 7, vµo sæ c¸i tµi kho¶n 334, 338 lªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. B¶ng thanh to¸n l¬ng còng lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n thanh to¸n lËp 18
- Xem thêm -