Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty nông thổ sản i trực thuộc bộ thương mại

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn Mét Tæng quan vÒ c«ng ty n«ng thæ s¶n I I)Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn I. 1.C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty N«ng thæ s¶n I trùc thuéc Bé Th-¬ng m¹i, cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ. Agricultural products company I ViÕt t¾t lµ : Agrimex I. C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®-îc sö dông con dÊu theo mÉu quy ®Þnh cña nhµ n-íc. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt ph¸p cña n-íc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cã trô së ®ãng t¹i 65 Ng« Th× NhËm- QuËn Hai Bµ Tr-ngThµnh Phè Hµ Néi. §iÖn tho¹i :8252767-8252768- 8261456. Fax : 84-4-252768. C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®ãng t¹i c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n-íc. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ ®-îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n sau: C«ng ty N«ng thæ s¶n I tiÒn th©n lµ côc N«ng L©m Thæ S¶n. * Tõ n¨m 1991 ®Õn ngµy 1th¸ng 9 n¨m 1995 C«ng ty n«ng Thæ S¶n I: trùc thuéc Tæng c«ng ty N«ng Thæ S¶n, lóc ®ã c«ng ty cã quy m« nhá, kh«ng cã chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Giai ®o¹n nµy c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc. Do thiÕu hiÓu biÕt vÒ c¬ chÕ thÞ tr-êng, bu«ng láng bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh; 1 c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ m¹ng l-íi ch-a phï hîp cïng víi chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc ch-a ®ång bé, l·i suÊt ng©n hµng t¨ng ®ét biÕn ...vµ víi viÖc ®Çu t- trµn lan kh«ng ®óng h-íng hËu qu¶ lµ c«ng ty bÞ thua lç nÆng nÒ, tr× trÖ trong s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ lµ: n¨m 1991-1992 c«ng ty ®Þnh h-íng s¶n xuÊt kinh doanh lÊy xuÊt nhËp khÈu lµ chÝnh nªn ®· bá quªn thÞ tr-êng néi ®Þa. C«ng ty tËp trung vèn thu mua, chän läc n«ng thæ s¶n ®Ó xuÊt khÈu (uû th¸c); sè l-îng hµng bÞ lo¹i ra do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l-îng ®em b¸n ra thÞ tr-êng trong n-íc g©y lç. Khi thu ®-îc ngo¹i tÖ tõ c¸c th-¬ng vô xuÊt khÈu c«ng ty l¹i kh«ng hoµn tr¶ vèn vay ng©n hµng mµ dïng ®Ó nhËp khÈu x¨ng vµ s¾t. Do thêi gian kÐo dµi ®Õn khi b¸n ®-îc hµng thanh to¸n th× tû gi¸ USD/VND ®· tr-ît gi¸ m¹nh g©y thua lç cho c«ng ty. Th¸ng 7/1992 ®-îc Bévµ tæng c«ng ty quan t©m bé m¸y l·nh ®¹o míi ®· h×nh thµnh. Nh-ng ho¹t ®éng vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiÕu vèn trÇm träng, do mÊt thÞ tr-êng néi ®Þa, mÊt b¹n hµng, ®éi ngò c¸n bé c«ng ty nh©n viªn thiÕu tr×nh ®é. C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i tæ chøc m¹ng l-íi, rµ so¸t l¹i toµn bé vèn cña doanh nghiÖp. Trùc tiÕp qu¶n lý cñng cè l¹i bé m¸y c¸n bé c«ng nh©n viªn, b¹n hµng vµ thÞ tr-êng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån, cö c¸n bé ®i häc nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tuyÓn thªm c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n. Do cã sù thay ®æi ®iÒu chØnh nªn c«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ tõng b-íc ph¸t triÓn. * Tõ th¸ng 9 n¨m 1995 ®Õn nay Th¸ng 9/1995 Bé cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp 2 c«ng ty N«ng thæ s¶n I vµ n«ng thæ s¶n V( trùc thuéc Tæng c«ng ty N«ng thæ s¶n) thµnh c«ng ty N«ng thæ s¶n I trùc thuéc Bé Th-¬ng M¹i víi: Quy m« vèn : 9.678,28 triÖu ®ång : 2.564,23 triÖu ®ång Trong ®ã:- Vèn cè ®Þnh - Vèn l-u ®éng : 5.633,62 triÖu ®ång C«ng ty N«ng thæ s¶n I b-íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000 víi nhiÒu thuËn lîi, do cã quy m« lín h¬n vµ ®-îc sù chØ ®¹o gióp ®ì trùc tiÕp cña Bé. 2 KÕt qu¶ lµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch (ngo¹i trõ n¨m1997) cßn c¸c n¨m ®Òu ®¹t vµ v-ît kÕ ho¹ch cña Bé giao. - Trong ®ã doanh thu n¨m 1996 lµ 60 tû ® b»ng 280% so víi n¨m 1991 vµ 220% so víi n¨m 1994, doanh thu n¨m 2000 lµ 120 tû ®ång t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 1996. - C¸c mÆt hµng kinh doanh ®-îc më réng kinh doanh dÞch vô ®-îc ®Èy m¹nh b»ng nhiÒu lo¹i h×nh (kho, kh¸ch s¹n, vËn t¶i, b¸n hµng ®¹i lý...) kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu tiÕn bé. N¨m 1996, 1997 kh«ng cã kim ng¹c xuÊt khÈu. Tõ n¨m 1998-2000 ®· xuÊt khÈu ®-îc mét sè mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm sang thÞ tr-êng Liªn Bang Nga, Ba Lan, ®· xuÊt uû th¸c n«ng s¶n sang Singapore mÆt hµng h¹t tiªu, cung øng xuÊt khÈu mÆt hµng L¹c nh©n .. - Nép ng©n s¸ch n¨m 1996 lµ 1.372 triÖu ®ång gÊp 4,5 lÇn so víi n¨m 1991.thùc hiÖn n¨m 2000 t¨ng gÊp 7 lÇn so víi n¨m 1996. - Lîi nhuËn n¨m 1996 lµ 26 tû ®, n¨m 2000 lµ 182 tû ® t¨ng gÊp 7 lÇn so víi n¨m 1996. - §êi sèng ng-êi lao ®éng ngµy cµng ®-îc æn ®Þnh vµ n©ng cao. C«ng ty ®· tõng b-íc s¾p xÕp l¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt chÕ ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng luËt lao ®éng. -Tõng b-íc gi¶i quyÕt tån t¹i cò cña doanh nghiÖp. B¸n hµng tån ®äng kho¶ng 2 tû tÝch cùc xö lý thua lç ph¸t sinh, kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm 1/1/2000. -Cñng cè m¹ng l-íi kinh doanh, kh«i phôc ho¹t ®éng ë c¸c chi nh¸nh, ®Çu t-, gäi vèn l¾p ®Æt d©y truyÒn s¶n xuÊt ph©n bãn NPK, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt s½n cã cho toµn m¹ng l-íi kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc tèt m¹ng l-íi th«ng tin trong doanh nghiÖp. C«ng ty ®· nèi m¹ng Internet më v¨n phßng ®¹i diÖn ë n-íc ngoµi. B¸m s¸t c¸c vô chøc n¨ng cña Bé ®Ó ®-îc t- vÊn. 3 Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy c«ng ty cßn vÊp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò sau: - VÒ kinh doanh néi ®Þa: n¨m 1999 do chÞu ¶nh h-ëng cña LuËt thuÕ GTGT lÇn ®Çu tiªn ®-îc ¸p dông. C«ng ty ch-a l-êng ®o¸n hÕt ®-îc sù t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch míi. DiÔn biÕn qua n¨m 1999-2000 thÞ tr-êng ®· cã ®éng th¸i chuyÓn dÞch c¬ cÊu tiªu dïng nhãm hµng N«ng thæ s¶n thùc phÈm nh-ng ch-a thËt nhËy bÐn, nªn chÊt l-îng kinh doanh hµng n«ng s¶n ch-a cao. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®· cã nhiÒu tiÕn bé nh-ng cßn lóng tóng trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng n-íc ngoµi tin cËy ®Ó æn ®Þnh ®Çu ra. C«ng t¸c xóc tiÕn th-¬ng m¹i cßn yÕu, khai th¸c th«ng tin míi ë b-íc khëi ®Çu, trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi ®èi t¸c n-íc ngoµi ch-a n¾m ®-îc thÕ chñ ®éng dÉn tíi hiÖu qu¶ ®¹t ®-îc kh«ng cao. - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chñ yÕu cã ®é tuæi tõ 41 – 42 thiÕu nhiÒu kiÕn thøc míi, c¬ së vËt chÊt ®· xuèng cÊp ch-a ®-îc ®Çu t- cßn rÊt lín, l-îng hµng tån ®äng cò cßn nhiÒu ch-a cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt. Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000. C«ng ty ®· b-íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005. Víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn c«ng ty cïng víi sù gióp ®ì cña Bé th-¬ng m¹i vµ c¸c ngµnh h÷u quan. N¨m 2001, 2002 c«ng ty ®Òu ®· hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch thu nhËp, doanh thu vµ nép ng©n s¸ch. N¨m 2001 ( n¨m më ®Çu cña giai ®o¹n kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005) víi môc tiªu më réng quy m« doanh nghiÖp vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty ®· th-êng xuyªn cñng cè vµ n©ng cÊp m¹ng l-íi hiÖn cã t¹i Hµ Néi, H¶i Phßng vµ c¸c vïng n«ng s¶n träng ®iÓm nh- NghÖ An, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Thanh Ho¸ vµ më m¹ng l-íi míi ë mét sè tØnh biªn giíi nh- L¹ng S¬n, Lµo Cai, ®Çu mèi Thµnh phè Hå ChÝ Minh. N¨m 2002 doanh thu ®· v-ît 30,4% so víi kÕ ho¹ch vµ b»ng 194,58% so víi n¨m 2001. Trong ®ã nhãm hµng n«ng s¶n truyÒn thèng nh- ®Ëu l¹c, võng chÌ, l-¬ng thùc...®¹t 23000 tÊn trÞ gi¸ 113 tû ®ång, nhãm hµng thùc phÈm c«ng nghiÖp trÞ gi¸ 70 tû ® vµ nhãm 4 hµng vËt t- kh¸c nh- x¨ng dÇu, vßng bi, lèp « t«, ph©n bãn...trÞ gi¸ 140tû ®. §· gi¶i quyÕt ®-îc 10 tÊn thuèc lµo tån ®äng, ph¸t triÓn tèt m¶ng kinh doanh dÞch vô vµ cã sù ®Çu t- chiÒu s©u cho c«ng t¸c th«ng tin vµ xóc tiÕn th-¬ng m¹i. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp c«ng ty lu«n nghiªn cøu vµ vËn dông c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc vµo thùc tiÔn. X©y dùng vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý kinh doanh ®· t¨ng c-êng quan hÖ víi mét sè ng©n hµng vµ cã chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó huy ®éng vèn trong c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸p øng ®ñ vèn cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu hµnh doanh nghiÖp b»ng c¸c quy chÕ vµ ph¸p luËt. Thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ thèng kª cña nhµ n-íc. Nép c¸c kho¶n ng©n s¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp th¬×, c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®-îc lµm rÊt chÆt chÏ vµ ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kh«ng ®Ó thÊt tho¸t tµi s¶n, tiÒn hµng. V× thÕ ®Õn n¨m 2002 th× Quy m« vèn cña doanh nghiÖp : 12.605.440.903 ®ång Trong ®ã ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp : 5.820.983.758 ®ång Tù bæ sung : 6.784.457.145 ®ång C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c còng ®-îc ®Èy m¹nh . Tuy nhiªn c«ng ty cßn cã mÆt h¹n chÕ lµ ch-a nhanh nhËy n¾m b¾t thÞ tr-êng dÉn ®Õn nhiÒu th-¬ng vô r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç nh- th-¬ng vô 20 tÊn x¨ng vµ h¬n 50 tÊn cµ phª nh©n cïng hµng chôc tÊn ®-êng c¸c lo¹i vµ mÆc dï mÆt hµng n«ng thæ s¶n lµ mÆt hµng cã tiÒm n¨ng dåi dµo ë trong n-íc nh-ng c«ng t¸c kinh doanh XNK vÉn ch-a thùc sù lín m¹nh. I. 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc khi b-íc vµo thùc hiÖn giai ®o¹n KH 2001- 2005 I.2.1. ThuËn lîi - NÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc ®· v-ît qua ®-îc sù hÉng hôt vÒ thÞ tr-êng do nh÷ng biÕn ®éng ë Liªn X« vµ §«ng ¢u g©y ra còng nh- nh÷ng t¸c ®éng 5 cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ trong khu vùc . N-íc ta ®· chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . C¬ chÕ chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i cña nhµ n-íc còng th«ng tho¸ng t¹o m«i tr-êng ph¸p lý thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tæ chøc tèt s¶n xuÊt kinh doanh . - Ngµnh hµng n«ng thæ s¶n liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp, ®-îc §¶ng vµ nhµ n-íc lu«n quan t©m. Bé Th-¬ng m¹i lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh . - C«ng ty n«ng thæ s¶n ®· ®-îc cñng cè trong nh÷ng n¨m 1996 -2000. C¸c n¨m 2001,2002 cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005, c«ng ty ®· hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¹o tiÒn ®Ò tèt cho c¸c n¨m tiÕp theo . T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµnh m¹nh kh¶ n¨ng vay vèn cña ng©n hµng ®-îc cëi më h¬n tr-íc . B¹n hµng ngµy cµng tin t-ëng vµ hîp t¸c . - C«ng ty cã m¹ng l-íi kinh doanh réng, cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã víi doanh nghiÖp. Cã c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tuy cò nh-ng c«ng ty ®· vµ ®ang dÇn tù n©ng cÊp, ph¸t huy hiÖu qu¶ khai th¸c, c«ng ty còng ®· vµ ®ang ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh . I.2.2. Th¸ch thøc - Ngµnh hµng n«ng thæ s¶n truyÒn thèng cña c«ng ty, hiÖn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ cao. Trong khi ®ã t- th-¬ng l¹i ®-îc miÔn thuÕ bu«n chuyÕn, cã nhiÒu lîi thÕ vÒ gi¸, ®· g©y c¹nh tranh gay g¾t . C¸c n«ng thæ s¶n biÕn ®éng thÊt th-êng trõ g¹o, cµ phª ... cßn l¹i th× gi¸ thµnh s¶n xuÊt th-êng cao h¬n khu vùc . Cã thêi ®iÓm, c¸c doanh nghiÖp cßn nhËp khÈu l-îng n«ng s¶n t-¬ng ®èi lín (ng« ,®Ëu nµnh, ®Ëu xanh ... ) cµng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c thu mua n«ng s¶n ®Ó xuÊt khÈu . - Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång s¶n phÈm lµm ra ngµy cµng nhiÒu tuy nhiªn mèi quan hÖ gi÷a n«ng d©n vµ doanh nghiÖp cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh nªn cÇn cã mét chÕ tµi cô thÓ quy ®Þnh râ tr¸ch 6 nhiÖm cña c¶ ng-êi n«ng d©n vµ doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¶ hai bªn . - Trong giai ®o¹n 2001- 2005 tiÕn tr×nh AFTA cã hiÖu lùc, HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt - Mü ®· ®-îc hai n-íc phª chuÈn, cïng víi xu thÕ quèc tÕ ho¸, tù do ho¸ th-¬ng m¹i vµ ®Çu t- trªn ph¹m vi toµn cÇu ... TÊt c¶ sÏ t¹o ra mét m«i tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng g¨y g¾t. + HiÖn nay Nhµ n-íc ta ®ang ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n-íc. C«ng ty còng ®ang chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµo n¨m 2004. §©y còng lµ mét th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi doanh nghiÖp. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh II.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty N«ng thæ s¶n I II.1.1. Chøc n¨ng - Th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty sö dông vµ qu¶n lý hiÖu qu¶ nguån vèn Nhµ n-íc giao, thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra - Tæ chøc s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn t¹o ra hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. - Tæ chøc dÞch vô cho thuª kho tµng, mÆt b»ng, v¨n phßng nhµ ë, quÇy b¸n hµng, ®¹i lý mua b¸n m«i giíi, tiªu thô hµng ho¸ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh cho c¸c tæ chøc kinh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. - Liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c ®Çu t- khai th¸c tèt nhÊt nguån tµi s¶n, vËt t-, nguyªn liÖu, hµng ho¸ vµ søc lao ®éng s½n cã. II.1.2. NhiÖm vô Tõ c¸c chøc n¨ng trªn, nhiÖm vô cô thÓ cña C«ng ty N«ng thæ s¶n I nh- sau: - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn, liªn doanh, liªn kÕt, xuÊt nhËp khÈu, chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt 7 cña Nhµ n-íc, quy ®Þnh cña Bé Th-¬ng m¹i vµ c¸c ngµnh h÷u quan, thùc hiÖn ®óng môc ®Ých vµ néi dung kinh doanh trong ®iÒu lÖ cña c«ng ty. - N¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Ó x©y dung vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶, còng nhu ®Çu t-, ph¸t triÓn tõ kh©u gieo trång ®Õn chÕ biÕn. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, c¸c quy ®Þnh cña Bé Th-¬ng m¹i trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ph©n cÊp qu¶n lý cña Bé Th-¬ng m¹i, söI dông tèt lùc l-îng lao ®éng, thôc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n-íc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, ph¸t huy vai trß lµm chñ tËp thÓ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ng-êi lao ®éng trong kinh doanh vµ trong qu¶n lý. Thùc hiÖn ph©n phèi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo lao ®éng mét c¸ch c«ng b»ng vµ hîp lý. I.2. §Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng vµ thÞ tr-êng kinh doanh cña c«ng ty Lîi nhuËn lµ môc ®Ých cuèi cïng mµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng quan t©m khi quyÕt ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kÕ to¸n thÞ tr-êng. ChØ khi nµo doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã lîi nhuËn th× doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét h-íng ®i riªng phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn trong tõng giai ®o¹n, tËn dông tèi ®a lîi thÕ cña m×nh vµ h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng yÕu kÐm. Ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ kinh doanh, chÕ biÕn trong lÜnh vùc n«ng thæ s¶n nh»m phôc vô cho nhu cÇu c¸ nh©n, gia ®×nh vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c kinh doanh trong lÜnh vùc n«ng thæ s¶n. Trªn thùc tÕ mçi lo¹i hµng ho¸ ®Òu cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng ®ßi hái yªu cÇu kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh kinh doanh. N«ng thæ s¶n lµ mÆt hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm mµ trong qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty ph¶i hÕt søc quan t©m: 8 - Thø nhÊt, ®©y lµ mÆt hµng thiÕt yÕu ph¶i mua b¸n th-êng xuyªn, gi¸ c¶ mÆt hµng kh«ng cao. Ng-êi mua th-êng chän nh÷ng mÆt hµng cã nh·n hiÖu quen thuéc cña c¸c doanh nghiÖp cã uy tÝn (th-êng kh¸ch hµng ®Õn nh÷ng cöa hµng gÇn n¬i ë hay n¬i lµm viÖc). Do ®ã viÖc t¹o t¹o ra mét nh·n hiÖu hµng ho¸ riªng biÖt, h×nh thøc hµng ho¸ riªng víi gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thu hót kh¸ch hµng. - Thø hai, ®©y lµ mÆt hµng chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ cã tÝnh thêi vô do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i t×nh to¸n dù tr÷, t×m nguån hµng ®Ó ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trong nh÷ng tr-êng hîp khã kh¨n x¶y ra nh- thiªn tai, lò lôt ... lµm ¶nh h-ëng ®Õn nguån hµng cung øng. - Thø ba, n«ng s¶n lµ lo¹i hµng ho¸ cã thêi h¹n sö dông ng¾n, khÊu hao nhanh vµ dÔ bÞ h- háng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. V× thÕ chÊt l-îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý trong kh©u tiªu thô cÇn ®-îc ®Æc biÖt quan t©m khi kinh doanh lo¹i mÆt hµng nµy nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng hao hôt, Èm mèc, ®æ ®i hµng lo¹t g©y tæn thÊt cho doanh nghiÖp. C«ng ty ph¶i hÕt søc chó träng c«ng t¸c cung øng hµng ho¸, tæ chøc tèt viÖc mua hµng vµ dù tr÷ hµng ho¸. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng. Do tÝnh chÊt thiÕt yÕu vµ phæ th«ng cña mÆt hµng nµy nªn thÞ tr-êng cña hµng n«ng s¶n rÊt réng lín, cã tÝnh c¹nh tranh cao thu hót ®-îc sù tham gia cña mäi thµnh phÇn tõ c¸ nh©n, hé gia ®×nh ®Õn c¸c doanh nghiÖp lín. HiÖn nay trªn thÞ tr-êng, mÆt hµng n«ng thæ s¶n rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ mÉu m· còng nh- tiÖn Ých khi sö dông. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c siªu thÞ vµ cöa hµng b¸n lÎ ®· thu hót mét sè l-îng lín c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty. Cïng víi chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n-íc, tiÕn tr×nh AFTA cã hiÖu lùc vµ HiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt - Mü ®-îc ký kÕt ®· lµm cho hµng nhËp khÈu trµn vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam vµ t¹o ra søc Ðp lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc nh- C«ng ty N«ng thæ s¶n I. MÆt kh¸c, tuy c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®· ®-îc quan t©m ®Èy 9 m¹nh trong nhiÒu n¨m qua nh-ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc ch-a cao. §øng tr-íc khã kh¨n vÒ khoa häc kü thuËt nªn s¶n phÈm lµm ra chÊt l-îng cßn thÊp, gi¸ thµnh l¹i cao v× vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ cßn thÊp. Võa qua mÆt hµng ®-êng tõ Trung Quèc trµn vµo ViÖt Nam víi gi¸ thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi hµng ViÖt Nam ®· lµm cho c«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc kinh doanh mÆt hµng nµy. §Ó ®èi phã víi t×nh h×nh thÞ tr-êng ngµy cµng phøc t¹p, c«ng ty ®· m¹nh d¹n tiÕn hµnh kinh doanh trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng gåm: - Kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm, hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng, vËt t-, s¶n xuÊt chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, kinh doanh ¨n uèng, gi¶i kh¸t. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. - S¶n xuÊt kinh doanh ph©n h÷u c¬ vµ ph©n tæng hîp NPK, kinh doanh vËt t-, nguyªn liÖu, trang thiÕt bÞ (theo QuyÕt ®Þnh sè 0362/1998/Q§TMTCCB ngµy 27/3/1998 cña Bé Th-¬ng m¹i). - §¹i lý mua b¸n x¨ng dÇu, kinh doanh gas, bÕp gas vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu (theo QuyÕt ®Þnh sè 0826/1999/Q§TM, 0906/1999/Q§-BTM ngµy 7/7/1999 vµ ngµy 29/7/1999 cña Bé Th-¬ng m¹i). - Thùc hiÖn giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu (theo QuyÕt ®Þnh sè 0204/2002/Q§TM-BTM ngµy 01/3/2002 cña Bé Th-¬ng m¹i). - DÞch vô du lÞch l÷ hµnh trong n-íc (theo QuyÕt ®Þnh sè 0274/2002/Q§TM-BTM ngµy 18/3/2002 cña Bé Th-¬ng m¹i). - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng nhùa (theo QuyÕt ®Þnh sè 0861/2002/Q§TM-BTM ngµy 19/7/2002 cña Bé Th-¬ng m¹i). - Kinh doanh c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp, tiªu dïng, kim khÝ, ®iÖn m¸y, ho¸ chÊt (theo QuyÕt ®Þnh sè 1531/2002/Q§TM-BTM ngµy 02/12/2002 cña Bé Th-¬ng m¹i). 10 Ngoµi ra c«ng ty cßn tiÕn hµnh kinh doanh dÞch vô nh- cho thuª kho b·i, kh¸ch s¹n. Tuy tû träng cßn nhá nh-ng ®· ®em l¹i cho c«ng ty mét kho¶n thu nhËp ®¸ng kÓ. §Ó ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng b¸n ra, c«ng ty ®· ®Æt c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc t¹i c¸c tØnh nhTh¸i B×nh, Qu¶ng Ninh vµ míi ®©y nhÊt lµ t¹i TP. Hå ChÝ Minh, L¹ng S¬n ®Ó tËn dông nh÷ng thuËn lîi cña tõng khu vùc. §ång thêi c«ng ty còng më réng thÞ tr-êng tiªu thô sang c¸c n-íc §µi Loan, Ba Lan, Trung Quèc, Nga, Lµo ... III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty N«ng thæ s¶n I trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Víi khèi l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·, víi thÞ tr-êng tiªu thô réng lín. C«ng ty N«ng thæ s¶n I ®· liªn tôc cã l·i vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. C¸c ho¹t ®éng cô thÓ nh- sau: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu N¨m 2001 (®ång) N¨m 2002 (®ång) Chªnh lÖch +/- (®ång) % Nguån vèn KD 12.605.400.903 12.605.440.903 0 100 -Do Nhµ n-íc 5.820.983.758 5.820.983.758 0 100 cÊp -Do tù bæ sung 6.784.457.145 6.784.457.145 0 100 Nî ph¶i tr¶ 17.099.750.235 20.391.836.112 3.292.085.877 119,25 TSL§+§TNH 20.746.231.479 23.699.393.623 2.953.162.144 114,23 TSC§+§TDH 6.512.291.219 7.181.929.053 669.637.834 110,28 DT thuÇn 165.937.064.999 323.712.860.518 157.775.795.519 195,08 LN tr-íc thuÕ 302.843.375 316.204.005 13.360.630 104,41 NghÜa vô NS TN b×nh qu©n 5.131.922.602 3.482.738.935 -1.649.183.667 67,86 703.566 850.000 146.434 120,8 11 Qua b¶ng tÝnh trªn ta thÊy nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ nguån vèn Nhµ n-íc cÊp vµ tù bæ sung. Nh- vËy, c«ng ty kh«ng ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c trung gian tµi chÝnh. Nguån vèn cña c«ng ty nh- vËy cã thÓ nãi lµ æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh. Tuy nhiªn nguån vèn chØ ë møc ®-îc b¶o toµn mµ ch-a ®-îc gia t¨ng. Sang n¨m 2002, c¶ TSC§ vµ TSL§ cña c«ng ty ®Òu t¨ng. Nguyªn nh©n do c«ng ty më réng thªm nhiÒu mÆt hµng kinh doanh, vµ n©ng cÊp, x©y míi thªm c¬ së vËt chÊt. Nh- vËy cã thÓ quy m« cña doanh nghiÖp ®-îc më réng qua c¸c n¨m. VÒ doanh thu, c«ng ty ®· ®¹t møc doanh thu v-ît n¨m 2001 lµ 157.755.795.519 ®ång dÉn ®Õn lîi tøc tr-íc thuÕ v-ît 13.360.630 ®ång,thu nhËp cña ng-êi lao ®éng kh«ng ng-êng t¨ng lªn. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty tæ chøc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tuy nghÜa vô nép ng©n s¸ch sang n¨m 2002 gi¶m do Nhµ N-íc ®· cã nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch thuÕ GTGT víi hµng n«ng s¶n. §Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh.C«ng ty ®· ®Ò ra ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi nh- sau: Thø nhÊt vÒ quy m« vèn: C«ng ty tiÕp tôc coi träng vµ b¶o toµn nguån vèn nhµ n-íc giao vµ kh«ng ngõng më réng nã b»ng c¸ch bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ. Bªn c¹nh ®ã trong giai ®o¹n tíi c«ng ty sÏ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nªn cã thÓ t¨ng vèn b»ng c¸ch huy ®éng trong c«ng nh©n viªn vµ c¸c ®èi t¸c liªn doanh. Thø hai vÒ tæ chøc m¹ng l-íi: TiÕp tôc cñng cè m¹ng l-íi hiÖn cã, ®Çu t- cho m¹ng l-íi míi ph¸t triÓn t¹i c¸c ®Çu mèi giao nhËn chÝnh vµ mét sè tØnh biªn giíi, nh»m thóc ®Èy kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Thø ba vÒ ®êi sèng c¸n bé: C«ng ty ®¶m b¶o cho c«ng nh©n viªn cña m×nh æn ®Þnh viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp ®ång thêi t¨ng c-êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d-ìng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 12 Thø t- vÒ doanh thu vµ l·i: C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t møc doanh thu vµ lîi nhuËn ngµy cµng cao, dù kiÕn trong n¨m 2003 c«ng ty sÏ t¨ng 50% doanh thu so víi n¨m 2002. Thø n¨m vÒ thÞ tr-êng tiªu thô: C«ng ty phÊn ®Êu më réng h¬n n÷a thÞ tr-êng tiªu thu ®Æc biÖt lµ thi tr-êng quèc tÕ IV. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty N«ng thæ s¶n I IV.1. C¬ cÊu tæ chøc §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc do Bé tr-ëng Bé Th-¬ng m¹i bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é thñ tr-ëng vµ ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty tr-íc l·nh ®¹o Bé Th-¬ng m¹i, ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr-ëng do gi¸m ®èc c«ng ty ®Ò nghÞ Bé Th-¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm. Phã gi¸m ®èc ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c cô thÓ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®-îc giao. Gi¸m ®èc c«ng ty ®-îc phÐp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (gåm c¸c phßng ban) gän nhÑ cã hiÖu qu¶, phï hîp víi yªu cÇu, nhiÖm vô ®-îc giao vµ b¸o c¸o m« h×nh m¹ng l-íi tæ chøc kinh doanh vÒ c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn lµ Bé Th-¬ng m¹i. HiÖn nay, c«ng ty gåm mét gi¸m ®èc, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch n¨m phßng ban gåm: - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n. - Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t-. - Phßng NghiÖp vô kinh doanh. - Phßng XuÊt nhËp khÈu 13 C¸c phßng ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau trong viÖc trao ®æi th«ng tin, lËp kÕ ho¹ch, t×m nguån ®Çu t-, t×m nguån hµng, t×m thÞ tr-êng, qu¶n lý nh©n viªn vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi phßng KÕ to¸n trong viÖc thu- chi ®Ó thùc hiÖn c¸c th-¬ng vô mua b¸n hµng ho¸ vµ tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn. Trong ®ã Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp phô tr¸ch phßng KÕ ho¹ch ®Çu t-, KÕ to¸n, Tæ chøc hµnh chÝnh; Phã Gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch xuÊt nhËp khÈu, nghiÖp vô kinh doanh. C«ng ty cã m¹ng l-íi chi nh¸nh gèm 12 ®¬n vÞ trùc thuéc lµ: - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Hµ Nam - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô du lÞch NghÖ An - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Th¸i B×nh - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô du lÞch Qu¶ng Ninh - XÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh n«ng thæ s¶n Hµ Néi - XÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh n«ng thæ s¶n KiÕn An-H¶i Phßng - XÝ nghiÖp vËn t¶i dÞch vô vµ kinh doanh tæng hîp Hµ Néi - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. Thanh Ho¸ - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. Hå ChÝ Minh - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. H¶i Phßng - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. L¹ng S¬n - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. Lµo Cai C¸c ®¬n vÞ ®Òu thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc trong tæng thÓ toµn c«ng ty, ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®-îc sö dông con dÊu riªng theo thÓ thøc quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Tæ chøc bé m¸y c¸c chi nh¸nh gåm mét gi¸m ®èc vµ mét ®Õn hai phã gi¸m ®èc, tæ kÕ to¸n - tµi chÝnh, tæ nghiÖp vô kinh doanh; tæ b¸n hµng. 14 Tæ chøc bé m¸y c¸c xÝ nghiÖp gåm mét gi¸m ®èc vµ mét ®Õn hai phã gi¸m ®èc; bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh, bé phËn nghiÖp vô kinh doanh; bé phËn s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn; hÖ thèng cöa hµng, quÇy hµng trùc thuéc xÝ nghiÖp. Trong ®ã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, phã gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c xÝ nghiÖp, cöa hµng trùc thuéc. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty N«ng thæ s¶n I ®-îc thÓ hiÖn qua m« h×nh sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t- Phßng NghiÖp vô Kinh doanh Phßng XuÊt NhËp khÈu M¹ng l-íi chi nh¸nh- xÝ nghiÖp trùc thuéc (12 ®¬n vÞ) IV.2. NhiÖm vô c¸c phßng ban - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m, phong tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y, m¹ng l-íi c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng, ®Ò xuÊt viÖc tiÕp nhËn quy ho¹ch ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé, khen th-ëng, kû luËt ... ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. Phßng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý nh©n sù trong c«ng ty, bªn c¹nh ®ã phßng cßn thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th-, thanh tra. Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t-: + X©y dùng kÕ ho¹ch th-¬ng m¹i hµng n¨m vµ dù kiÕn ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp b¸o c¸o thèng kª l-u chuyÓn hµng ho¸ ®Þnh kú. 15 +LËp b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. trùc tiÕp qu¶n lý vµ lªn ph-¬ng ¸n ®Çu t- ,c¶i t¹o,b¶o d-ìng, quy ho¹ch vµ x©y míi kho,x-ëng,kièt vµ trùc tiÕp thùc hiÖn m¶ng kinh doanh dÞch vô kho vµ kimh doanh hµng ho¸ kh¸c. Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. -Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh +Tæ chøc kÕ to¸n,qu¶n lý vµ theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh-:doanh thu ,chi phÝ,thu nép ng©n s¸ch,lîi nhuËn,c«ng nî, vËt t- hµng ho¸,c¸c loai vèn b»ng tiÒn,vèn cè ®Þnh,vèn l-u ®éng kh¸c...t¹i doanh nghiÖp. Trùc tiÕp gi÷ quü tiÒn mÆt v¨n phßng. +Tæ chøc kiÓm kª, quyÕt to¸n s¶n xuÊt kinh doanh,quyÕt to¸n thuÕ, quyÕt to¸n vèn cè ®Þnh, l-u ®éng, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. +Tæ chøc huy ®éng vèn,qu¶n lý vèn theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ cña c«ng ty. Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt quy chÕ kho¸n vµ c¸c chÕ ®é chi phÝ. +Trùc tiÕp mua, qu¶n lý ho¸ ®¬n tµi chÝnh, h-íng dÉn sö dông vµ thùc hiÖn kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. +Thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ thèng kª hiÖn hµnh cña nhµ n-íc Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. -Phßng nghiÖp vô kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc n¾m th«ng tin thÞ tr-êng,tæ chøc kinh doanh trong n-íc phèi hîp víi phßng kÕ to¸n thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn hµng,tiÒn vËn chuyÓn vµ thu håi c«ng nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cïng c¸c phßng chøc n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i, qu¶ng c¸o, héi chî triÓn l·m... ®Ó t×m kiÕm ®èi t¸c më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. -Phßng xuÊt nhËp khÈu 16 Thùc hiÖn viÖc n¾m b¾t c¸c th«ng tin thÞ tr-êng, kh¶o s¸t thÞ tr-êng vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu,nhËp khÈu hµng ho¸ phèi hîp víi phßng kÕ to¸n thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn hµng,tiÒn vËn chuyÓn vµ thu håi c«ng nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua b¸n cïng c¸c phßng chøc n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i, t×m kiÕm kh¸ch hµng néi, ngo¹i...cã liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu. Phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. IV.2. C¬ cÊu lao ®éng C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ba n¨m gÇn ®©y ®-îc m« t¶ trong b¶ng sau: ChØ tiªu N¨m 2000 Sè l-îng N¨m 2001 % Sè l-îng N¨m 2002 % Sè l-îng % Tæng sè 265 100 246 100 248 100 Sè l-îng n÷ 124 46,8 109 44,3 111 44,76 Sè l-îng nam 141 53,2 137 55,7 137 55,24 Tr×nh ®é §H 72 27,2 85 34,5 95 38,31 Tr×nh ®é TC 45 17 40 16,26 35 14,11 148 55,8 121 49,18 118 47,58 Tr×nh ®é # Do tån t¹i cò ®Ó l¹i nªn doanh nghiÖp cßn cã nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp. Tuy nhiªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y doanh nghiÖp ®· chó träng thay ®æi c¬ cÊu nh©n sù th«ng qua viÖc tuyÓn chän lao ®éng cã kiÕn thøc chuyªn m«n vµ th-êng xuyªn cö c¸c c¸n bé tham gia c¸c kho¸ båi d-ìng, c¸c cuéc héi th¶o, khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng tù n©ng cao tr×nh ®é vµ gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c chÕ ®é cho ng-êi hÕt tuæi lao ®éng. Nh÷ng cè g¾ng trªn ®· gãp phÇn t¨ng sè l-îng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc lªn ®¸ng kÓ vµ gi¶m sè lao ®éng cã tr×nh ®é s¬ cÊp,trung cÊp, c¬ cÊu lao ®éng dÇn dÇn ®-îc trÎ ho¸. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng ®-îc nh÷ng ®ßi hái cña t×nh h×nh míi, doanh nghiÖp cÇn x©y dùng ph-¬ng h-íng, kÕ ho¹ch nh©n sù mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n n÷a. 17 PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty n«ng thæ s¶n I I. Kh¸i qu¸t chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó cã s¶n phÈm víi sè l-îng nhiÒu nhÊt, chÊt l-îng cao nhÊt chi phÝ thÊp nhÊt vµ l·i thu ®-îc nhiÒu nhÊt. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy, bÊt kú mét ng-êi qu¶n lý kinh doanh nµo còng ph¶i nhËn thøc ®-îc vai trß cña th«ng tin kÕ to¸n. Bëi v× nghiªn cøu b¶n chÊt cña hÖ thèng kÕ to¸n ta thÊy chøc n¨ng chÝnh cña nã lµ ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc c¸c mÆt ho¹t ®éng kÕ to¸n- tµi chÝnh. H¬n thÕ n÷a, h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc mét c¸ch liªn tôc toµn diÖn vµ cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t- tiÒn vèn vÒ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Nh÷ng th«ng tin mµ kÕ to¸n cung cÊp cho bé phËn qu¶n lý lµ kÕt qu¶ sö dông tæng hîp c¸c ph-¬ng ph¸p khoa häc cña m×nh Ng-êi ra quyÕt ®Þnh C¸c ho¹t ®éng kinh doanh Ph¶n ¸nh Ghi chÐp Xö lý,ph©n lo¹i, s¾p xÕp Th«ng tin, b¸o c¸o truyÒn tin HÖ thèng kÕ to¸n Tõ vÞ trÝ vµ vai trß hÕt søc quan träng cña th«ng tin kÕ to¸n ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®-îc cho m×nh m« h×nh tæ chøc, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý vµ hiÖu qu¶. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n viªn ph¶i cao th× míi cung cÊp ®-îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, toµn diÖn, kh¸ch quan cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ trong n-íc vµ quèc tÕ lu«n biÕn ®éng cïng víi xu h-íng quèc tÕ ho¸, tù do ho¸ th-¬ng m¹i ®ang diÔn ra trªn ph¹m vi toµn cÇu. 18 I.1. Ph-¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty N«ng thæ s¶n I XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· ¸p dông m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. T¹i c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng viÖc kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh do ban kÕ to¸n c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp ®ã thùc hiÖn. §Þnh kú hµng th¸ng, quý tæng hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o göi cho phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. C¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. T¹i c¸c ®¬n vÞ nµy cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ, thùc hiÖn viÖc ghi chÐp ban ®Çu, cuèi ký b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Nh- vËy, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®-îc thiÕt lËp t-¬ng øng víi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý chung. §iÒu nµy ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. II.2. Bé m¸y kÕ to¸n ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n c¬ së do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy, cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n cho ®¬n vÞ- trªn c¬ së ®Þnh h×nh ®-îc khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh- chÊt l-îng cÇn ph¶i ®¹t vÒ hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n trªn gãc ®é tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n lµ tËp hîp ®ång bé c¸c c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn khèi l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n phÇn hµnh víi ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong bé m¸y kÕ to¸n cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ qua l¹i xuÊt ph¸t tõ sù ph©n c«ng lao ®éng phÇn hµnh trong bé m¸y. Mçi c¸n bé, nh©n viªn ®Òu ®-îc quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®Ó tõ ®ã t¹o thµnh mèi liªn hÖ cã tÝnh vÞ trÝ, lÖ thuéc, chÕ -íc lÉn nhau. Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh cña c«ng ty gåm 7 ng-êi thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n cho v¨n phßng vµ tæng hîp sè liÖu cña c¸c ®în vÞ trùc thuéc theo dâi c¸c 19 kho¶n chi phÝ chung cho toµn c«ng ty vµ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. Ngoµi ra tham gia vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cßn cã c¸c kÕ to¸n viªn t¹i c¸c chi nh¸nh. - KÕ to¸n tr-ëng: §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty, chØ ®¹o phèi hîp víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n kh¸c, tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty, tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ c¸c sai ph¹m tµi chÝnh kÕ to¸n trong ph¹m vi quyÒn h¹n ®-îc giao. - KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô lµm tæng hîp vµ phô tr¸ch tæng hîp cña khèi c¸c thÓ vµ toµn c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc kÕ to¸n tr-ëng - KÕ to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî, doanh thu thuÕ cña khèi c¸ thÓ vµ toµn c«ng ty. - KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn l-¬ng: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tån quü tiÒn mÆt vµ tæng hîp sè liÖu tõ c¸c chi nh¸nh phßng ban ®Ó tÝnh to¸n l-¬ng, phô cÊp, BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é quy ®Þnh. - KÕ to¸n ng©n hµng: Cã tr¸ch nhiÖm giao dÞnh víi ng©n hµng vÒ tiÒn göi, qu¶n lý ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n thuÕ. - KÕ to¸n TSC§, vËt t-, hµng ho¸: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, vËt t-, hµng ho¸; tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§ theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc; kÕt hîp víi thñ kho ®-a ra sè liÖu cÇn thiÕt, chÝnh x¸c tíi nhµ qu¶n lý. - Thñ quü: Qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña c«ng ty; cïng kÕ to¸n tiÒn mÆt theo dâi c¸c kho¶n thu chi tån quü. TÊt c¶ c¸c c¸n bé tham gia vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi trong chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp cã thÓ ®-îc m« t¶ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: 20
- Xem thêm -