Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty nông thổ sản i trực thuộc bộ thương mại

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn Mét Tæng quan vÒ c«ng ty n«ng thæ s¶n I I)Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn I. 1.C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty N«ng thæ s¶n I trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i, cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ. Agricultural products company I ViÕt t¾t lµ : Agrimex I. C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ níc, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®îc sö dông con dÊu theo mÉu quy ®Þnh cña nhµ níc. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt ph¸p cña níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cã trô së ®ãng t¹i 65 Ng« Th× NhËm- QuËn Hai Bµ Trng- Thµnh Phè Hµ Néi. §iÖn tho¹i :8252767-8252768- 8261456. Fax : 84-4-252768. C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®ãng t¹i c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ ®îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n sau: C«ng ty N«ng thæ s¶n I tiÒn th©n lµ côc N«ng L©m Thæ S¶n. * Tõ n¨m 1991 ®Õn ngµy 1th¸ng 9 n¨m 1995 C«ng ty n«ng Thæ S¶n I: trùc thuéc Tæng c«ng ty N«ng Thæ S¶n, lóc ®ã c«ng ty cã quy m« nhá, kh«ng cã chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Giai ®o¹n nµy c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc. Do thiÕu hiÓu biÕt vÒ c¬ chÕ thÞ trêng, bu«ng láng bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh; c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ m¹ng líi cha phï hîp cïng víi chÝnh s¸ch cña nhµ níc cha ®ång bé, l·i suÊt ng©n hµng t¨ng ®ét biÕn ...vµ víi viÖc ®Çu t trµn lan kh«ng ®óng híng hËu qu¶ lµ c«ng ty bÞ thua lç nÆng nÒ, tr× trÖ trong s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ lµ: n¨m 1991-1992 c«ng ty ®Þnh h íng s¶n xuÊt kinh doanh lÊy xuÊt nhËp khÈu lµ chÝnh nªn ®· bá quªn thÞ trêng néi ®Þa. C«ng ty tËp trung vèn thu mua, chän läc n«ng thæ s¶n ®Ó xuÊt khÈu (uû 1 th¸c); sè lîng hµng bÞ lo¹i ra do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng ®em b¸n ra thÞ trêng trong níc g©y lç. Khi thu ®îc ngo¹i tÖ tõ c¸c th¬ng vô xuÊt khÈu c«ng ty l¹i kh«ng hoµn tr¶ vèn vay ng©n hµng mµ dïng ®Ó nhËp khÈu x¨ng vµ s¾t. Do thêi gian kÐo dµi ®Õn khi b¸n ®îc hµng thanh to¸n th× tû gi¸ USD/VND ®· trît gi¸ m¹nh g©y thua lç cho c«ng ty. Th¸ng 7/1992 ®îc Bévµ tæng c«ng ty quan t©m bé m¸y l·nh ®¹o míi ®· h×nh thµnh. Nhng ho¹t ®éng vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiÕu vèn trÇm träng, do mÊt thÞ tr êng néi ®Þa, mÊt b¹n hµng, ®éi ngò c¸n bé c«ng ty nh©n viªn thiÕu tr×nh ®é. C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i tæ chøc m¹ng líi, rµ so¸t l¹i toµn bé vèn cña doanh nghiÖp. Trùc tiÕp qu¶n lý cñng cè l¹i bé m¸y c¸n bé c«ng nh©n viªn, b¹n hµng vµ thÞ trêng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån, cö c¸n bé ®i häc nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tuyÓn thªm c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n. Do cã sù thay ®æi ®iÒu chØnh nªn c«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ tõng b íc ph¸t triÓn. * Tõ th¸ng 9 n¨m 1995 ®Õn nay Th¸ng 9/1995 Bé cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp 2 c«ng ty N«ng thæ s¶n I vµ n«ng thæ s¶n V( trùc thuéc Tæng c«ng ty N«ng thæ s¶n) thµnh c«ng ty N«ng thæ s¶n I trùc thuéc Bé Th¬ng M¹i víi: Quy m« vèn : 9.678,28 triÖu ®ång : 2.564,23 triÖu ®ång Trong ®ã:- Vèn cè ®Þnh - Vèn lu ®éng : 5.633,62 triÖu ®ång C«ng ty N«ng thæ s¶n I bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000 víi nhiÒu thuËn lîi, do cã quy m« lín h¬n vµ ®îc sù chØ ®¹o gióp ®ì trùc tiÕp cña Bé. KÕt qu¶ lµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch (ngo¹i trõ n¨m1997) cßn c¸c n¨m ®Òu ®¹t vµ vît kÕ ho¹ch cña Bé giao. - Trong ®ã doanh thu n¨m 1996 lµ 60 tû ® b»ng 280% so víi n¨m 1991 vµ 220% so víi n¨m 1994, doanh thu n¨m 2000 lµ 120 tû ®ång t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 1996. - C¸c mÆt hµng kinh doanh ®îc më réng kinh doanh dÞch vô ®îc ®Èy m¹nh b»ng nhiÒu lo¹i h×nh (kho, kh¸ch s¹n, vËn t¶i, b¸n hµng ®¹i lý...) kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu tiÕn bé. N¨m 1996, 1997 kh«ng cã kim ng¹c xuÊt khÈu. Tõ n¨m 1998-2000 ®· xuÊt khÈu ®îc mét sè mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm sang thÞ trêng Liªn Bang Nga, Ba Lan, ®· xuÊt uû th¸c n«ng s¶n sang Singapore mÆt hµng h¹t tiªu, cung øng xuÊt khÈu mÆt hµng L¹c nh©n .. 2 - Nép ng©n s¸ch n¨m 1996 lµ 1.372 triÖu ®ång gÊp 4,5 lÇn so víi n¨m 1991.thùc hiÖn n¨m 2000 t¨ng gÊp 7 lÇn so víi n¨m 1996. - Lîi nhuËn n¨m 1996 lµ 26 tû ®, n¨m 2000 lµ 182 tû ® t¨ng gÊp 7 lÇn so víi n¨m 1996. - §êi sèng ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc æn ®Þnh vµ n©ng cao. C«ng ty ®· tõng bíc s¾p xÕp l¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt chÕ ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng luËt lao ®éng. -Tõng bíc gi¶i quyÕt tån t¹i cò cña doanh nghiÖp. B¸n hµng tån ®äng kho¶ng 2 tû tÝch cùc xö lý thua lç ph¸t sinh, kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm 1/1/2000. -Cñng cè m¹ng líi kinh doanh, kh«i phôc ho¹t ®éng ë c¸c chi nh¸nh, ®Çu t, gäi vèn l¾p ®Æt d©y truyÒn s¶n xuÊt ph©n bãn NPK, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt s½n cã cho toµn m¹ng líi kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc tèt m¹ng líi th«ng tin trong doanh nghiÖp. C«ng ty ®· nèi m¹ng Internet më v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi. B¸m s¸t c¸c vô chøc n¨ng cña Bé ®Ó ®îc t vÊn. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy c«ng ty cßn vÊp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò sau: - VÒ kinh doanh néi ®Þa: n¨m 1999 do chÞu ¶nh hëng cña LuËt thuÕ GTGT lÇn ®Çu tiªn ®îc ¸p dông. C«ng ty cha lêng ®o¸n hÕt ®îc sù t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch míi. DiÔn biÕn qua n¨m 1999-2000 thÞ trêng ®· cã ®éng th¸i chuyÓn dÞch c¬ cÊu tiªu dïng nhãm hµng N«ng thæ s¶n thùc phÈm nhng cha thËt nhËy bÐn, nªn chÊt lîng kinh doanh hµng n«ng s¶n cha cao. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®· cã nhiÒu tiÕn bé nhng cßn lóng tóng trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng níc ngoµi tin cËy ®Ó æn ®Þnh ®Çu ra. C«ng t¸c xóc tiÕn th¬ng m¹i cßn yÕu, khai th¸c th«ng tin míi ë bíc khëi ®Çu, trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi ®èi t¸c níc ngoµi cha n¾m ®îc thÕ chñ ®éng dÉn tíi hiÖu qu¶ ®¹t ®îc kh«ng cao. - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chñ yÕu cã ®é tuæi tõ 41 – 42 thiÕu nhiÒu kiÕn thøc míi, c¬ së vËt chÊt ®· xuèng cÊp cha ®îc ®Çu t cßn rÊt lín, lîng hµng tån ®äng cò cßn nhiÒu cha cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt. Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000. C«ng ty ®· bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005. 3 Víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn c«ng ty cïng víi sù gióp ®ì cña Bé th¬ng m¹i vµ c¸c ngµnh h÷u quan. N¨m 2001, 2002 c«ng ty ®Òu ®· hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch thu nhËp, doanh thu vµ nép ng©n s¸ch. N¨m 2001 ( n¨m më ®Çu cña giai ®o¹n kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005) víi môc tiªu më réng quy m« doanh nghiÖp vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty ®· thêng xuyªn cñng cè vµ n©ng cÊp m¹ng líi hiÖn cã t¹i Hµ Néi, H¶i Phßng vµ c¸c vïng n«ng s¶n träng ®iÓm nh NghÖ An, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Thanh Ho¸ vµ më m¹ng líi míi ë mét sè tØnh biªn giíi nh L¹ng S¬n, Lµo Cai, ®Çu mèi Thµnh phè Hå ChÝ Minh. N¨m 2002 doanh thu ®· vît 30,4% so víi kÕ ho¹ch vµ b»ng 194,58% so víi n¨m 2001. Trong ®ã nhãm hµng n«ng s¶n truyÒn thèng nh ®Ëu l¹c, võng chÌ, l¬ng thùc...®¹t 23000 tÊn trÞ gi¸ 113 tû ®ång, nhãm hµng thùc phÈm c«ng nghiÖp trÞ gi¸ 70 tû ® vµ nhãm hµng vËt t kh¸c nh x¨ng dÇu, vßng bi, lèp « t«, ph©n bãn...trÞ gi¸ 140tû ®. §· gi¶i quyÕt ®îc 10 tÊn thuèc lµo tån ®äng, ph¸t triÓn tèt m¶ng kinh doanh dÞch vô vµ cã sù ®Çu t chiÒu s©u cho c«ng t¸c th«ng tin vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp c«ng ty lu«n nghiªn cøu vµ vËn dông c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµo thùc tiÔn. X©y dùng vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý kinh doanh ®· t¨ng cêng quan hÖ víi mét sè ng©n hµng vµ cã chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó huy ®éng vèn trong c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸p øng ®ñ vèn cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu hµnh doanh nghiÖp b»ng c¸c quy chÕ vµ ph¸p luËt. Thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ thèng kª cña nhµ níc. Nép c¸c kho¶n ng©n s¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp th¬×, c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®îc lµm rÊt chÆt chÏ vµ ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kh«ng ®Ó thÊt tho¸t tµi s¶n, tiÒn hµng. V× thÕ ®Õn n¨m 2002 th× Quy m« vèn cña doanh nghiÖp : 12.605.440.903 ®ång Trong ®ã ng©n s¸ch nhµ níc cÊp : 5.820.983.758 ®ång Tù bæ sung : 6.784.457.145 ®ång C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c còng ®îc ®Èy m¹nh . Tuy nhiªn c«ng ty cßn cã mÆt h¹n chÕ lµ cha nhanh nhËy n¾m b¾t thÞ trêng dÉn ®Õn nhiÒu th¬ng vô r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç nh th¬ng vô 20 tÊn x¨ng vµ h¬n 50 tÊn cµ phª nh©n cïng hµng chôc tÊn ®êng c¸c lo¹i vµ mÆc dï mÆt hµng n«ng thæ s¶n lµ mÆt hµng cã tiÒm n¨ng dåi dµo ë trong níc nhng c«ng t¸c kinh doanh XNK vÉn cha thùc sù lín m¹nh. 4 I. 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc khi bíc vµo thùc hiÖn giai ®o¹n KH 2001- 2005 I.2.1. ThuËn lîi - NÒn kinh tÕ cña ®Êt níc ®· vît qua ®îc sù hÉng hôt vÒ thÞ trêng do nh÷ng biÕn ®éng ë Liªn X« vµ §«ng ¢u g©y ra còng nh nh÷ng t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ trong khu vùc . Níc ta ®· chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . C¬ chÕ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña nhµ níc còng th«ng tho¸ng t¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tæ chøc tèt s¶n xuÊt kinh doanh . - Ngµnh hµng n«ng thæ s¶n liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp, ®îc §¶ng vµ nhµ níc lu«n quan t©m. Bé Th¬ng m¹i lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh . - C«ng ty n«ng thæ s¶n ®· ®îc cñng cè trong nh÷ng n¨m 1996 -2000. C¸c n¨m 2001,2002 cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005, c«ng ty ®· hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¹o tiÒn ®Ò tèt cho c¸c n¨m tiÕp theo . T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµnh m¹nh kh¶ n¨ng vay vèn cña ng©n hµng ®îc cëi më h¬n tríc . B¹n hµng ngµy cµng tin tëng vµ hîp t¸c . - C«ng ty cã m¹ng líi kinh doanh réng, cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã víi doanh nghiÖp. Cã c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tuy cò nhng c«ng ty ®· vµ ®ang dÇn tù n©ng cÊp, ph¸t huy hiÖu qu¶ khai th¸c, c«ng ty còng ®· vµ ®ang ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh . I.2.2. Th¸ch thøc - Ngµnh hµng n«ng thæ s¶n truyÒn thèng cña c«ng ty, hiÖn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ cao. Trong khi ®ã t th¬ng l¹i ®îc miÔn thuÕ bu«n chuyÕn, cã nhiÒu lîi thÕ vÒ gi¸, ®· g©y c¹nh tranh gay g¾t . C¸c n«ng thæ s¶n biÕn ®éng thÊt thêng trõ g¹o, cµ phª ... cßn l¹i th× gi¸ thµnh s¶n xuÊt thêng cao h¬n khu vùc . Cã thêi ®iÓm, c¸c doanh nghiÖp cßn nhËp khÈu lîng n«ng s¶n t¬ng ®èi lín (ng« ,®Ëu nµnh, ®Ëu xanh ... ) cµng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c thu mua n«ng s¶n ®Ó xuÊt khÈu . - Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång s¶n phÈm lµm ra ngµy cµng nhiÒu tuy nhiªn mèi quan hÖ gi÷a n«ng d©n vµ doanh nghiÖp cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh nªn cÇn cã mét chÕ tµi cô thÓ quy ®Þnh râ tr¸ch 5 nhiÖm cña c¶ ngêi n«ng d©n vµ doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¶ hai bªn . - Trong giai ®o¹n 2001- 2005 tiÕn tr×nh AFTA cã hiÖu lùc, HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü ®· ®îc hai níc phª chuÈn, cïng víi xu thÕ quèc tÕ ho¸, tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ ®Çu t trªn ph¹m vi toµn cÇu ... TÊt c¶ sÏ t¹o ra mét m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng g¨y g¾t. + HiÖn nay Nhµ níc ta ®ang ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc. C«ng ty còng ®ang chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµo n¨m 2004. §©y còng lµ mét th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi doanh nghiÖp. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh II.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty N«ng thæ s¶n I II.1.1. Chøc n¨ng - Th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty sö dông vµ qu¶n lý hiÖu qu¶ nguån vèn Nhµ níc giao, thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra - Tæ chøc s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn t¹o ra hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. - Tæ chøc dÞch vô cho thuª kho tµng, mÆt b»ng, v¨n phßng nhµ ë, quÇy b¸n hµng, ®¹i lý mua b¸n m«i giíi, tiªu thô hµng ho¸ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh cho c¸c tæ chøc kinh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. - Liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c ®Çu t khai th¸c tèt nhÊt nguån tµi s¶n, vËt t, nguyªn liÖu, hµng ho¸ vµ søc lao ®éng s½n cã. II.1.2. NhiÖm vô Tõ c¸c chøc n¨ng trªn, nhiÖm vô cô thÓ cña C«ng ty N«ng thæ s¶n I nh sau: - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn, liªn doanh, liªn kÕt, xuÊt nhËp khÈu, chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt cña Nhµ níc, quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c ngµnh h÷u quan, thùc hiÖn ®óng môc ®Ých vµ néi dung kinh doanh trong ®iÒu lÖ cña c«ng ty. - N¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Ó x©y dung vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶, còng nhu ®Çu t, ph¸t triÓn tõ kh©u gieo trång ®Õn chÕ biÕn. 6 - ChÊp hµnh nghiªm chØnh chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, c¸c quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ph©n cÊp qu¶n lý cña Bé Th¬ng m¹i, söI dông tèt lùc lîng lao ®éng, thôc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ níc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, ph¸t huy vai trß lµm chñ tËp thÓ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng trong kinh doanh vµ trong qu¶n lý. Thùc hiÖn ph©n phèi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo lao ®éng mét c¸ch c«ng b»ng vµ hîp lý. I.2. §Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng vµ thÞ trêng kinh doanh cña c«ng ty Lîi nhuËn lµ môc ®Ých cuèi cïng mµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng quan t©m khi quyÕt ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kÕ to¸n thÞ trêng. ChØ khi nµo doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã lîi nhuËn th× doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét híng ®i riªng phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn trong tõng giai ®o¹n, tËn dông tèi ®a lîi thÕ cña m×nh vµ h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng yÕu kÐm. Ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ kinh doanh, chÕ biÕn trong lÜnh vùc n«ng thæ s¶n nh»m phôc vô cho nhu cÇu c¸ nh©n, gia ®×nh vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c kinh doanh trong lÜnh vùc n«ng thæ s¶n. Trªn thùc tÕ mçi lo¹i hµng ho¸ ®Òu cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng ®ßi hái yªu cÇu kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh kinh doanh. N«ng thæ s¶n lµ mÆt hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm mµ trong qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty ph¶i hÕt søc quan t©m: - Thø nhÊt, ®©y lµ mÆt hµng thiÕt yÕu ph¶i mua b¸n thêng xuyªn, gi¸ c¶ mÆt hµng kh«ng cao. Ngêi mua thêng chän nh÷ng mÆt hµng cã nh·n hiÖu quen thuéc cña c¸c doanh nghiÖp cã uy tÝn (thêng kh¸ch hµng ®Õn nh÷ng cöa hµng gÇn n¬i ë hay n¬i lµm viÖc). Do ®ã viÖc t¹o t¹o ra mét nh·n hiÖu hµng ho¸ riªng biÖt, h×nh thøc hµng ho¸ riªng víi gi¸ c¶ vµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thu hót kh¸ch hµng. - Thø hai, ®©y lµ mÆt hµng chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ cã tÝnh thêi vô do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i t×nh to¸n dù tr÷, t×m nguån hµng ®Ó ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trong nh÷ng trêng hîp khã kh¨n x¶y ra nh thiªn tai, lò lôt ... lµm ¶nh hëng ®Õn nguån hµng cung øng. 7 - Thø ba, n«ng s¶n lµ lo¹i hµng ho¸ cã thêi h¹n sö dông ng¾n, khÊu hao nhanh vµ dÔ bÞ h háng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. V× thÕ chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶n lý trong kh©u tiªu thô cÇn ®îc ®Æc biÖt quan t©m khi kinh doanh lo¹i mÆt hµng nµy nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng hao hôt, Èm mèc, ®æ ®i hµng lo¹t g©y tæn thÊt cho doanh nghiÖp. C«ng ty ph¶i hÕt søc chó träng c«ng t¸c cung øng hµng ho¸, tæ chøc tèt viÖc mua hµng vµ dù tr÷ hµng ho¸. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. Do tÝnh chÊt thiÕt yÕu vµ phæ th«ng cña mÆt hµng nµy nªn thÞ trêng cña hµng n«ng s¶n rÊt réng lín, cã tÝnh c¹nh tranh cao thu hót ®îc sù tham gia cña mäi thµnh phÇn tõ c¸ nh©n, hé gia ®×nh ®Õn c¸c doanh nghiÖp lín. HiÖn nay trªn thÞ trêng, mÆt hµng n«ng thæ s¶n rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ mÉu m· còng nh tiÖn Ých khi sö dông. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c siªu thÞ vµ cöa hµng b¸n lÎ ®· thu hót mét sè lîng lín c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty. Cïng víi chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ níc, tiÕn tr×nh AFTA cã hiÖu lùc vµ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü ®îc ký kÕt ®· lµm cho hµng nhËp khÈu trµn vµo thÞ trêng ViÖt Nam vµ t¹o ra søc Ðp lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nh C«ng ty N«ng thæ s¶n I. MÆt kh¸c, tuy c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®· ®îc quan t©m ®Èy m¹nh trong nhiÒu n¨m qua nhng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha cao. §øng tríc khã kh¨n vÒ khoa häc kü thuËt nªn s¶n phÈm lµm ra chÊt lîng cßn thÊp, gi¸ thµnh l¹i cao v× vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ cßn thÊp. Võa qua mÆt hµng ®êng tõ Trung Quèc trµn vµo ViÖt Nam víi gi¸ thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi hµng ViÖt Nam ®· lµm cho c«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc kinh doanh mÆt hµng nµy. §Ó ®èi phã víi t×nh h×nh thÞ trêng ngµy cµng phøc t¹p, c«ng ty ®· m¹nh d¹n tiÕn hµnh kinh doanh trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng gåm: - Kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm, hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng, vËt t, s¶n xuÊt chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, kinh doanh ¨n uèng, gi¶i kh¸t. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. - S¶n xuÊt kinh doanh ph©n h÷u c¬ vµ ph©n tæng hîp NPK, kinh doanh vËt t, nguyªn liÖu, trang thiÕt bÞ (theo QuyÕt ®Þnh sè 0362/1998/Q§TM-TCCB ngµy 27/3/1998 cña Bé Th¬ng m¹i). 8 - §¹i lý mua b¸n x¨ng dÇu, kinh doanh gas, bÕp gas vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu (theo QuyÕt ®Þnh sè 0826/1999/Q§TM, 0906/1999/Q§-BTM ngµy 7/7/1999 vµ ngµy 29/7/1999 cña Bé Th¬ng m¹i). - Thùc hiÖn giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu (theo QuyÕt ®Þnh sè 0204/2002/Q§TM-BTM ngµy 01/3/2002 cña Bé Th¬ng m¹i). - DÞch vô du lÞch l÷ hµnh trong níc (theo QuyÕt ®Þnh sè 0274/2002/Q§TM-BTM ngµy 18/3/2002 cña Bé Th¬ng m¹i). - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng nhùa (theo QuyÕt ®Þnh sè 0861/2002/Q§TM-BTM ngµy 19/7/2002 cña Bé Th¬ng m¹i). - Kinh doanh c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp, tiªu dïng, kim khÝ, ®iÖn m¸y, ho¸ chÊt (theo QuyÕt ®Þnh sè 1531/2002/Q§TM-BTM ngµy 02/12/2002 cña Bé Th¬ng m¹i). Ngoµi ra c«ng ty cßn tiÕn hµnh kinh doanh dÞch vô nh cho thuª kho b·i, kh¸ch s¹n. Tuy tû träng cßn nhá nhng ®· ®em l¹i cho c«ng ty mét kho¶n thu nhËp ®¸ng kÓ. §Ó ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng b¸n ra, c«ng ty ®· ®Æt c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc t¹i c¸c tØnh nh Th¸i B×nh, Qu¶ng Ninh vµ míi ®©y nhÊt lµ t¹i TP. Hå ChÝ Minh, L¹ng S¬n ®Ó tËn dông nh÷ng thuËn lîi cña tõng khu vùc. §ång thêi c«ng ty còng më réng thÞ trêng tiªu thô sang c¸c níc §µi Loan, Ba Lan, Trung Quèc, Nga, Lµo ... III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty N«ng thæ s¶n I trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Víi khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·, víi thÞ trêng tiªu thô réng lín. C«ng ty N«ng thæ s¶n I ®· liªn tôc cã l·i vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch víi ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c ho¹t ®éng cô thÓ nh sau: B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu Nguån vèn KD -Do Nhµ níc cÊp -Do tù bæ sung Chªnh lÖch N¨m 2001 (®ång) N¨m 2002 (®ång) 12.605.400.903 12.605.440.903 0 100 5.820.983.758 5.820.983.758 0 100 6.784.457.145 6.784.457.145 0 100 9 +/- (®ång) % Nî ph¶i tr¶ TSL§+§TNH TSC§+§TDH DT thuÇn LN tríc thuÕ NghÜa vô NS TN b×nh qu©n 17.099.750.235 20.391.836.112 3.292.085.877 119,25 20.746.231.479 23.699.393.623 2.953.162.144 114,23 6.512.291.219 7.181.929.053 669.637.834 110,28 165.937.064.999 323.712.860.518 157.775.795.519 195,08 302.843.375 316.204.005 13.360.630 104,41 5.131.922.602 3.482.738.935 -1.649.183.667 67,86 703.566 850.000 146.434 120,8 Qua b¶ng tÝnh trªn ta thÊy nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ nguån vèn Nhµ níc cÊp vµ tù bæ sung. Nh vËy, c«ng ty kh«ng ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c trung gian tµi chÝnh. Nguån vèn cña c«ng ty nh vËy cã thÓ nãi lµ æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh. Tuy nhiªn nguån vèn chØ ë møc ®îc b¶o toµn mµ cha ®îc gia t¨ng. Sang n¨m 2002, c¶ TSC§ vµ TSL§ cña c«ng ty ®Òu t¨ng. Nguyªn nh©n do c«ng ty më réng thªm nhiÒu mÆt hµng kinh doanh, vµ n©ng cÊp, x©y míi thªm c¬ së vËt chÊt. Nh vËy cã thÓ quy m« cña doanh nghiÖp ®îc më réng qua c¸c n¨m. VÒ doanh thu, c«ng ty ®· ®¹t møc doanh thu vît n¨m 2001 lµ 157.755.795.519 ®ång dÉn ®Õn lîi tøc tríc thuÕ vît 13.360.630 ®ång,thu nhËp cña ngêi lao ®éng kh«ng ngêng t¨ng lªn. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty tæ chøc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tuy nghÜa vô nép ng©n s¸ch sang n¨m 2002 gi¶m do Nhµ Níc ®· cã nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch thuÕ GTGT víi hµng n«ng s¶n. §Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh.C«ng ty ®· ®Ò ra ph¬ng híng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi nh sau: Thø nhÊt vÒ quy m« vèn: C«ng ty tiÕp tôc coi träng vµ b¶o toµn nguån vèn nhµ níc giao vµ kh«ng ngõng më réng nã b»ng c¸ch bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ. Bªn c¹nh ®ã trong giai ®o¹n tíi c«ng ty sÏ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nªn cã thÓ t¨ng vèn b»ng c¸ch huy ®éng trong c«ng nh©n viªn vµ c¸c ®èi t¸c liªn doanh. Thø hai vÒ tæ chøc m¹ng líi: TiÕp tôc cñng cè m¹ng líi hiÖn cã, ®Çu t cho m¹ng líi míi ph¸t triÓn t¹i c¸c ®Çu mèi giao nhËn chÝnh vµ mét sè tØnh biªn giíi, nh»m thóc ®Èy kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 10 Thø ba vÒ ®êi sèng c¸n bé: C«ng ty ®¶m b¶o cho c«ng nh©n viªn cña m×nh æn ®Þnh viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Thø t vÒ doanh thu vµ l·i: C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t møc doanh thu vµ lîi nhuËn ngµy cµng cao, dù kiÕn trong n¨m 2003 c«ng ty sÏ t¨ng 50% doanh thu so víi n¨m 2002. Thø n¨m vÒ thÞ trêng tiªu thô: C«ng ty phÊn ®Êu më réng h¬n n÷a thÞ trêng tiªu thu ®Æc biÖt lµ thi trêng quèc tÕ IV. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty N«ng thæ s¶n I IV.1. C¬ cÊu tæ chøc §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc do Bé trëng Bé Th¬ng m¹i bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é thñ trëng vµ ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty tríc l·nh ®¹o Bé Th¬ng m¹i, ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng do gi¸m ®èc c«ng ty ®Ò nghÞ Bé Th¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm. Phã gi¸m ®èc ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c cô thÓ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®îc giao. Gi¸m ®èc c«ng ty ®îc phÐp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (gåm c¸c phßng ban) gän nhÑ cã hiÖu qu¶, phï hîp víi yªu cÇu, nhiÖm vô ®îc giao vµ b¸o c¸o m« h×nh m¹ng líi tæ chøc kinh doanh vÒ c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn lµ Bé Th¬ng m¹i. HiÖn nay, c«ng ty gåm mét gi¸m ®èc, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch n¨m phßng ban gåm: - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n. - Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t. - Phßng NghiÖp vô kinh doanh. - Phßng XuÊt nhËp khÈu C¸c phßng ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau trong viÖc trao ®æi th«ng tin, lËp kÕ ho¹ch, t×m nguån ®Çu t, t×m nguån hµng, t×m thÞ trêng, qu¶n lý nh©n viªn vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi phßng KÕ to¸n trong viÖc thu- 11 chi ®Ó thùc hiÖn c¸c th¬ng vô mua b¸n hµng ho¸ vµ tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn. Trong ®ã Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp phô tr¸ch phßng KÕ ho¹ch ®Çu t, KÕ to¸n, Tæ chøc hµnh chÝnh; Phã Gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch xuÊt nhËp khÈu, nghiÖp vô kinh doanh. C«ng ty cã m¹ng líi chi nh¸nh gèm 12 ®¬n vÞ trùc thuéc lµ: - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Hµ Nam - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô du lÞch NghÖ An - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n Th¸i B×nh - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô du lÞch Qu¶ng Ninh - XÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh n«ng thæ s¶n Hµ Néi - XÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh n«ng thæ s¶n KiÕn An-H¶i Phßng - XÝ nghiÖp vËn t¶i dÞch vô vµ kinh doanh tæng hîp Hµ Néi - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. Thanh Ho¸ - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. Hå ChÝ Minh - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. H¶i Phßng - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. L¹ng S¬n - Chi nh¸nh kinh doanh n«ng thæ s¶n vµ dÞch vô TP. Lµo Cai C¸c ®¬n vÞ ®Òu thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc trong tæng thÓ toµn c«ng ty, ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®îc sö dông con dÊu riªng theo thÓ thøc quy ®Þnh cña Nhµ níc. Tæ chøc bé m¸y c¸c chi nh¸nh gåm mét gi¸m ®èc vµ mét ®Õn hai phã gi¸m ®èc, tæ kÕ to¸n - tµi chÝnh, tæ nghiÖp vô kinh doanh; tæ b¸n hµng. Tæ chøc bé m¸y c¸c xÝ nghiÖp gåm mét gi¸m ®èc vµ mét ®Õn hai phã gi¸m ®èc; bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh,Gi¸m bé phËn ®èc nghiÖp vô kinh doanh; bé phËn s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn; hÖ thèng cöa hµng, quÇy hµng trùc thuéc xÝ nghiÖp. Trong ®ã gi¸m ®èc phô Phã tr¸chgi¸m trùc ®èc tiÕp c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, phã gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c xÝ nghiÖp, cöa hµng trùc thuéc. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty N«ng thæ s¶n I ®îc thÓ hiÖn qua m« h×nh sau: Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng XuÊt Tæ chøc Tµi chÝnh KÕ ho¹ch NghiÖp vô NhËp khÈu hµnh chÝnh KÕ to¸n ®Çu t Kinh doanh 12 M¹ng líi chi nh¸nh- xÝ nghiÖp trùc thuéc (12 ®¬n vÞ) IV.2. NhiÖm vô c¸c phßng ban - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m, phong tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y, m¹ng líi c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, ®Ò xuÊt viÖc tiÕp nhËn quy ho¹ch ®µo t¹o båi dìng c¸n bé, khen thëng, kû luËt ... ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. Phßng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý nh©n sù trong c«ng ty, bªn c¹nh ®ã phßng cßn thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th, thanh tra. Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t: + X©y dùng kÕ ho¹ch th¬ng m¹i hµng n¨m vµ dù kiÕn ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp b¸o c¸o thèng kª lu chuyÓn hµng ho¸ ®Þnh kú. +LËp b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. trùc tiÕp qu¶n lý vµ lªn ph¬ng ¸n ®Çu t ,c¶i t¹o,b¶o dìng, quy ho¹ch vµ x©y míi kho,xëng,kièt vµ trùc tiÕp thùc hiÖn m¶ng kinh doanh dÞch vô kho vµ kimh doanh hµng ho¸ kh¸c. Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. -Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh +Tæ chøc kÕ to¸n,qu¶n lý vµ theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh:doanh thu ,chi phÝ,thu nép ng©n s¸ch,lîi nhuËn,c«ng nî, vËt t hµng ho¸,c¸c loai vèn b»ng tiÒn,vèn cè ®Þnh,vèn lu ®éng kh¸c...t¹i doanh nghiÖp. Trùc tiÕp gi÷ quü tiÒn mÆt v¨n phßng. +Tæ chøc kiÓm kª, quyÕt to¸n s¶n xuÊt kinh doanh,quyÕt to¸n thuÕ, quyÕt to¸n vèn cè ®Þnh, lu ®éng, ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. +Tæ chøc huy ®éng vèn,qu¶n lý vèn theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ cña c«ng ty. Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt quy chÕ kho¸n vµ c¸c chÕ ®é chi phÝ. 13 +Trùc tiÕp mua, qu¶n lý ho¸ ®¬n tµi chÝnh, híng dÉn sö dông vµ thùc hiÖn kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. +Thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ thèng kª hiÖn hµnh cña nhµ níc Gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. -Phßng nghiÖp vô kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc n¾m th«ng tin thÞ trêng,tæ chøc kinh doanh trong níc phèi hîp víi phßng kÕ to¸n thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn hµng,tiÒn vËn chuyÓn vµ thu håi c«ng nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cïng c¸c phßng chøc n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i, qu¶ng c¸o, héi chî triÓn l·m... ®Ó t×m kiÕm ®èi t¸c më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. -Phßng xuÊt nhËp khÈu Thùc hiÖn viÖc n¾m b¾t c¸c th«ng tin thÞ trêng, kh¶o s¸t thÞ trêng vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu,nhËp khÈu hµng ho¸ phèi hîp víi phßng kÕ to¸n thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn hµng,tiÒn vËn chuyÓn vµ thu håi c«ng nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua b¸n cïng c¸c phßng chøc n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i, t×m kiÕm kh¸ch hµng néi, ngo¹i...cã liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu. Phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña phßng. IV.2. C¬ cÊu lao ®éng C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ba n¨m gÇn ®©y ®îc m« t¶ trong b¶ng sau: ChØ tiªu Tæng sè Sè lîng n÷ Sè lîng nam Tr×nh ®é §H Tr×nh ®é TC Tr×nh ®é # N¨m 2000 Sè lîng % 265 100 124 46,8 141 53,2 72 27,2 45 17 148 55,8 N¨m 2001 Sè lîng % 246 100 109 44,3 137 55,7 85 34,5 40 16,26 121 49,18 N¨m 2002 Sè lîng % 248 100 111 44,76 137 55,24 95 38,31 35 14,11 118 47,58 Do tån t¹i cò ®Ó l¹i nªn doanh nghiÖp cßn cã nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp. Tuy nhiªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y doanh nghiÖp ®· chó träng thay ®æi c¬ cÊu nh©n sù th«ng qua viÖc tuyÓn chän lao ®éng cã kiÕn thøc chuyªn m«n vµ thêng xuyªn cö c¸c c¸n bé tham gia c¸c kho¸ båi dìng, c¸c cuéc héi th¶o, khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng tù n©ng cao tr×nh ®é vµ gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c 14 chÕ ®é cho ngêi hÕt tuæi lao ®éng. Nh÷ng cè g¾ng trªn ®· gãp phÇn t¨ng sè lîng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc lªn ®¸ng kÓ vµ gi¶m sè lao ®éng cã tr×nh ®é s¬ cÊp,trung cÊp, c¬ cÊu lao ®éng dÇn dÇn ®îc trÎ ho¸. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña t×nh h×nh míi, doanh nghiÖp cÇn x©y dùng ph¬ng híng, kÕ ho¹ch nh©n sù mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n n÷a. 15 PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty n«ng thæ s¶n I I. Kh¸i qu¸t chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó cã s¶n phÈm víi sè lîng nhiÒu nhÊt, chÊt lîng cao nhÊt chi phÝ thÊp nhÊt vµ l·i thu ®îc nhiÒu nhÊt. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy, bÊt kú mét ngêi qu¶n lý kinh doanh nµo còng ph¶i nhËn thøc ®îc vai trß cña th«ng tin kÕ to¸n. Bëi v× nghiªn cøu b¶n chÊt cña hÖ thèng kÕ to¸n ta thÊy chøc n¨ng chÝnh cña nã lµ ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc c¸c mÆt ho¹t ®éng kÕ to¸n- tµi chÝnh. H¬n thÕ n÷a, h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc mét c¸ch liªn tôc toµn diÖn vµ cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t tiÒn vèn vÒ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Nh÷ng th«ng tin mµ kÕ to¸n cung cÊp cho bé phËn qu¶n lý lµ kÕt qu¶ sö dông tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc cña m×nh Ngêi ra quyÕt ®Þnh C¸c ho¹t ®éng kinh doanh Ph¶n ¸nh Ghi chÐp Xö lý,ph©n lo¹i, s¾p xÕp HÖ thèng kÕ to¸n Th«ng tin, b¸o c¸o truyÒn tin Tõ vÞ trÝ vµ vai trß hÕt søc quan träng cña th«ng tin kÕ to¸n ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc cho m×nh m« h×nh tæ chøc, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý vµ hiÖu qu¶. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n viªn ph¶i cao th× míi cung cÊp ®îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, toµn diÖn, kh¸ch quan cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ trong níc vµ quèc tÕ lu«n biÕn ®éng cïng víi xu híng quèc tÕ ho¸, tù do ho¸ th¬ng m¹i ®ang diÔn ra trªn ph¹m vi toµn cÇu. I.1. Ph¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty N«ng thæ s¶n I XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· ¸p dông m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. T¹i c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng viÖc kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh do ban kÕ to¸n c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp ®ã thùc hiÖn. §Þnh kú hµng th¸ng, quý tæng hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o göi cho phßng tµi chÝnh 16 - kÕ to¸n. C¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. T¹i c¸c ®¬n vÞ nµy cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ, thùc hiÖn viÖc ghi chÐp ban ®Çu, cuèi ký b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Nh vËy, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®îc thiÕt lËp t¬ng øng víi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý chung. §iÒu nµy ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. II.2. Bé m¸y kÕ to¸n ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n c¬ së do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy, cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc hîp lý bé m¸y kÕ to¸n cho ®¬n vÞ- trªn c¬ së ®Þnh h×nh ®îc khèi lîng c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh chÊt lîng cÇn ph¶i ®¹t vÒ hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n trªn gãc ®é tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n lµ tËp hîp ®ång bé c¸c c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c kÕ to¸n phÇn hµnh víi ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong bé m¸y kÕ to¸n cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ qua l¹i xuÊt ph¸t tõ sù ph©n c«ng lao ®éng phÇn hµnh trong bé m¸y. Mçi c¸n bé, nh©n viªn ®Òu ®îc quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®Ó tõ ®ã t¹o thµnh mèi liªn hÖ cã tÝnh vÞ trÝ, lÖ thuéc, chÕ íc lÉn nhau. Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh cña c«ng ty gåm 7 ngêi thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n cho v¨n phßng vµ tæng hîp sè liÖu cña c¸c ®în vÞ trùc thuéc theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ chung cho toµn c«ng ty vµ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. Ngoµi ra tham gia vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cßn cã c¸c kÕ to¸n viªn t¹i c¸c chi nh¸nh. - KÕ to¸n trëng: §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty, chØ ®¹o phèi hîp víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n kh¸c, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty, tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ c¸c sai ph¹m tµi chÝnh kÕ to¸n trong ph¹m vi quyÒn h¹n ®îc giao. - KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô lµm tæng hîp vµ phô tr¸ch tæng hîp cña khèi c¸c thÓ vµ toµn c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc kÕ to¸n trëng - KÕ to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî, doanh thu thuÕ cña khèi c¸ thÓ vµ toµn c«ng ty. 17 - KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn l¬ng: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tån quü tiÒn mÆt vµ tæng hîp sè liÖu tõ c¸c chi nh¸nh phßng ban ®Ó tÝnh to¸n l¬ng, phô cÊp, BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é quy ®Þnh. - KÕ to¸n ng©n hµng: Cã tr¸ch nhiÖm giao dÞnh víi ng©n hµng vÒ tiÒn göi, qu¶n lý ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n thuÕ. - KÕ to¸n TSC§, vËt t, hµng ho¸: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, vËt t, hµng ho¸; tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§ theo quy ®Þnh cña nhµ níc; kÕt hîp víi thñ kho ®a ra sè liÖu cÇn thiÕt, chÝnh x¸c tíi nhµ qu¶n lý. - Thñ quü: Qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña c«ng ty; cïng kÕ to¸n tiÒn mÆt theo dâi c¸c kho¶n thu chi tån quü. TÊt c¶ c¸c c¸n bé tham gia vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi trong chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp cã thÓ ®îc m« t¶ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: 18 KÕ to¸n trëng KT tæng hîp KTNH QL H§ BH vµ H§ thuÕ KT TM vµ tiÒn l ¬ng KT TSC§ kho hµng CCDC KT c«ng nî, DT, thuÕ Thñ quü II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty - Theo quy ®Þnh, n¨m tµi chÝnh cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn 31/12 cña n¨m d¬ng lÞch. - §¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi chÐp kÕ to¸n : ViÖt Nam ®ång (VN§) II.1. ChÕ ®é chøng tõ C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®Òu tu©n thñ theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. Riªng ho¸ ®¬n mua b¸n hµng ho¸, c«ng ty ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ víi møc thuÕ 0%, 5% vµ 10%. C«ng ty kh«ng sö dông mÉu chøng tõ riªng. II.2 ChÕ ®é tµi kho¶n HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sau: Tµi kho¶n lo¹i I: Tµi s¶n lu ®éng 111: TiÒn mÆt 112: TiÒn göi ng©n hµng, chi tiÕt theo c¸c ng©n hµng: C«ng th¬ng, Ngo¹i th¬ng, Savico. 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1311: Ngoµi c«ng ty 1312: Néi bé 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 1331: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô 1332: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña TSC§ 136: Ph¶i thu néi bé 1361: Thu vèn kinh doanh tõ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 1368: Ph¶i thu kh¸c 19 138: Ph¶i thu kh¸c 1381: TS thiÕu chê xö lý 1388: Ph¶i thu kh¸c 139: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 141: T¹m øng 142: Chi phÝ tr¶ tríc 1421: Chi phÝ tr¶ tríc 151: Hµng mua ®ang ®i ®êng 152: Nguyªn vËt liÖu 153: C«ng cô dông cô 1531: Dông cô 1533: §å dung cho thuª 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 155: Thµnh phÈm 156: Hµng ho¸ 1561: Gi¸ mua hµng 1562: Chi phÝ mua hµng 157: Hµng göi b¸n 159: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Tµi kho¶n lo¹i II: Tµi s¶n cè ®Þnh 211: TSC§ h÷u h×nh 2112: Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 2113: M¸y mãc 2114: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 2115: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 2118: TSC§ h÷u h×nh kh¸c 213: TSC§ v« h×nh 2131: QuyÒn sö dông ®Êt 214: Hao mßn TSC§ 20
- Xem thêm -