Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty liên doanh khách sạn heritage hà nội

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Ch-¬ng I: ®Æc ®iÓm chung cña C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n heritage hµ néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Du lÞch lµ mét ngµnh dÞch vô ®· vµ ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ kh«ng chØ riªng ViÖt Nam mµ cßn ë nhiÒu quèc gia trªn ThÕ giíi. Sù ph¸t triÓn nµy ®Æt ra nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng cña hÖ thèng kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, khu nghØ m¸t...§Ó ®¸p øng mét trong c¸c nhu cÇu ®ã C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Heritage Hµ Néi (gäi t¾t lµ Kh¸ch s¹n) ®· ra ®êi trªn c¬ së liªn doanh gi÷a C«ng ty Than Néi ®Þa thuéc Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam víi TËp ®oµn ORIENT VACATIONS (Singapore) ®-îc Uû Ban KÕ ho¹ch Nhµ n-íc vµ hîp t¸c ®Çu t- ( nay lµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-) cÊp giÊy phÐp sè 535/GP Ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 1993. Víi tæng sè vèn ®Çu t- lµ 2 550 000 USD, thêi gian ho¹t ®éng lµ 25 n¨m tÝnh tõ ngµy ®-îc cÊp phÐp ®Çu t-. Kh¸ch s¹n ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh gi÷a : PhÝa ViÖt Nam: lµ C«ng ty Than Néi §Þa víi sè vèn lµ 637 500 USD, chiÕm 25% tæng vèn ®Çu t-. §©y lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Tæng C«ng ty Than ViÖt Nam. Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c than, vËt liÖu x©y dùng, th-¬ng m¹i, dÞch vô xuÊt nhËp khÈu... víi tæng sè trªn 5000 c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã 20 ®¬n vÞ trùc thuéc n»m r¶i r¸c tõ c¸c tØnh miÒn B¾c cho ®Õn miÒn Trung. PhÝa ®èi t¸c n-íc ngoµi:TËp ®oµn ORIENT VACATIONS( Singapore) ®ãng gãp 1 912 500 USD, chiÕm 75% tæng sè vèn ®Çu t-. Lµ mét tËp ®oµn t- nh©n ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc nh- : kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch l÷ hµnh, ng©n hµng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n... trong ®ã tû lÖ doanh thu lín nhÊt thuéc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n. TËp ®oµn cã h¬n 20 chi nh¸nh trªn toµn thÕ giíi, chñ yÕu lµ ë Mü, Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸. Lµ mét kh¸ch s¹n quèc tÕ víi tiªu chuÈn 3 sao kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng kinh doanh kh¸ch s¹n vµ du lÞch. 1 2. Quy m« cña kh¸ch s¹n: HiÖn nay kh¸ch s¹n cã tæng sè buång phßng lµ 68 phßng. C¸c phßng kh¸ch ®-îc ph©n bè thµnh 3 khu: Khu A: 26 phßng. Khu B: 16 phßng. Khu C: 26 phßng. C¸c ®-îckh¸ch bè trÝ ®Çy ®ñ c¸c tiÖn nghi theo ®óng STTphßng C¬ cÊukh¸ch thÞ tr-êng Tû lÖ tiªu (%) chuÈn quèc tÕ 3 sao. Cã phßng lùa chän: 1 3 lo¹i Kh¸ch Ch©uvíi ¢umøc gi¸ kh¸c nhau ®Ó kh¸ch cã thÓ25 2 Kh¸ch Suite: Trung 4 Quèc 20 ®ªm. Phßng phßng, møc gi¸ tõ 120-180 USD/ ngµy 3 Kh¸ch Dulux: §«ng B¾c32¸(phßng, Hµn Quèc, B¶n) Phßng møcNhËt gi¸ tõ 75-120 USD/20ngµy ®ªm. 4 Kh¸ch Standard: §«ng Nam32 ¸ phßng, møc gi¸ tõ 30-75 USD/15ngµy ®ªm. Phßng 5 Kh¸ch Ph¸p HÖ thèng c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n gåm cã:DÞch 12 vô ¨n uèng: c¸c mãn ¢u, ¸...DÞch vô 6 Kh¸ch Trong nh÷ngViÖt n¨mNam tíi kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang cã kÕ ho¹ch5 n©ng cao chÊt l-îng c¸c dÞch vô ®· 7 Kh¸ch Mü 3 3. VÒ thÞ tr-êng : Tõ khi thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cho ®Õn nay thÞ tr-êng kh¸ch chñ yÕu cña kh¸ch s¹n lµ thÞ tr-êng kh¸ch ch©u ¢u, ¸, §«ng B¾c ¸, §«ng Nam ¸. N¨m 2004, thÞ tr-êng kh¸ch cña kh¸ch s¹n cã tû lÖ nh- sau: C¬ cÊu thÞ tr-êng kh¸ch 1 2 3 4 5 6 7 Kh¸ch s¹n thu hót chñ yÕu lµ kh¸ch quèc tÕ ®Õn nghØ vµ sö dông c¸c dÞch vô cña m×nh, cßn kh¸ch néi ®Þa chiÕm tû lÖ thÊp tû lÖ nµy cã t¨ng lªn qua nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch néi ®Þa ®ang t¨ng lªn, thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu vµ ®å thÞ sau: 2 % C¬ cÊu kh¸ch hµng 100 Kh¸ch Néi ®Þa 80 60 40 Kh¸ch Quèc tÕ 20 0 2002 2003 N¨m 2004 KÕ ho¹ch kh¸ch s¹n ®Æt ra trong nh÷ng n¨m tíi lµ më réng thÞ tr-êng kh¸ch, ®Æc biÖt lµ thu hót m¹nh mÏ h¬n n÷a thÞ tr-êng kh¸ch ë §«ng B¾c ¸ dùa trªn nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh cô thÓ ®· vµ ®ang ®-îc t×m hiÓu, nghiªn cøu ®Ó ®-a vµo sö dông. 4. Lùc l-îng lao ®éng: Víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo th× lùc l-îng lao ®éng lu«n lµ mét yÕu tè quan träng, lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô th× lao ®éng l¹i lµ mét ®iÒu rÊt ph¶i quan t©m bëi s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt vµ cung øng trùc tiÕp. C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Heritage Hµ Néi cã mét lùc l-îng lao ®éng kh¸ æn ®Þnh trong nh÷ng n¨m qua. Ta cã thÓ xem xÐt lao ®éng cña doanh N¨m ChØ tiªu 2002 sè ng-êi Tæng sè ngµy kh¸ch l-u tró 15906 Kh¸ch Néi ®Þa 902 Kh¸ch Quèc tÕ 15004 2003 % sè ng-êi 2004 % sè ng-êi % 100 18850 100 18232 100 5.67 2000 11 3500 94.3 16850 89 14732 80.8 19.2 nghiÖp qua c¬ cÊu lao ®éng cña vµi n¨m trë l¹i ®©y qua c¸c sè liÖu sau: a. C¬ cÊu lao ®éng theo bé phËn: 3 Lao ®éng cña doanh nghiÖp phÇn lín lµ lao ®éng trùc tiÕp trong c¸c dÞch vô mµ kh¸ch s¹n cung cÊp, lao ®éng qu¶n lý chiÕm tû lÖ thÊp : So s¸nh 2004 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 víi 2002 ChØ sè STT Bé phËn Sè ng-êi % Sè ng-êi % Sè ng-êi % ( lÇn) % 1 Qu¶n lý 3 4.17 3 4.11 3 3.8 1 0 2 Tæ chøc hµnh chÝnh 1 1.39 1 1.37 2 2.5 2 100 3 Kinh doanh 4 5.56 4 5.48 4 5.1 1 0 4 KÕ to¸n vµ kho 6 8.33 6 8.22 7 8.9 5 VËt t- 1 1.39 1 1.37 1 1.3 1 0 6 LÔ t©n 6 8.33 6 8.22 9 11 1.5 50 7 Nhµ hµng 8 11.1 8 11 8 10 1 0 8 BÕp 8 11.1 8 11 8 10 1 0 9 B¶o d-ìng 5 6.94 5 6.85 5 6.3 1 0 10 B¶o vÖ 8 11.1 8 11 8 10 1 0 11 Trung t©m du lÞch 3 4.17 3 4.11 4 5.1 1.3333 33.33 12 Buång 15 20.8 16 21.9 17 22 1.1333 13.33 13 DÞch vô kh¸c 4 5.56 4 5.48 3 3.8 Tæng sè 72 100 73 100 79 100 1.0972 1.1667 16.67 0.75 -25 9.72 Sè liÖu 3 n¨m cho thÊy: lao ®éng biÕn ®éng rÊt Ýt chØ 9.72% nÕu so s¸nh gi÷a n¨m 2004 víi 2002. N¨m 2004:ChiÕm tû lÖ cao nhÊt lµ bé phËn buång 22%, sau ®ã lµ lÔ t©n 11% tiÕp theo lµ: nhµ hµng , b¶o vÖ vµ bÕp chiÕm tû lÖ 10%. Cßn thÊp nhÊt lµ bé phËn vËt t- vµ tæ chøc hµnh chÝnh. Tuy nhiªn lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû lÖ kh¸ cao lµ 21.5% trong tæng sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®iÒu nµy lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cßn kÐm hiÖu qu¶. b. C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é häc vÊn: XÐt vÒ tr×nh ®é häc vÊn, lao ®éng cña doanh nghiÖp phÇn lín lµ tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i häc, tr×nh ®é trªn ®¹i häc vµ lao ®éng phæ th«ng chiÕm tû lÖ rÊt thÊp. Lao ®éng phæ th«ng chñ yÕu lµm nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh- b¶o vÖ... 4 So s¸nh 2004 STT Tr×nh ®é N¨m 2003 N¨m 2004 víi 2003 Sè ng-êi % Sè ng-êi % ChØ sè % 1 Trªn ®¹i häc 2 2.74 2 2.53 1 0 2 §¹i häc, Cao ®¼ng 32 43.84 37 46.84 1.1563 3 Trung cÊp nghÒ 31 42.47 31 39.24 1 0 4 Lao ®éng phæ th«ng 8 10.96 8 10.13 1 0 73 100 79 100 1.0822 8.22 Tæng sè 15.63 c. C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh: Do ®Æc thï cña lÜnh vùc mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng nªn tû lÖ lao ®éng n÷ trong doanh nghiÖp chiÕm phÇn lín. V× vËy, kh¸ch s¹n cÇn ph¶i bè trÝ ph©n c«ng c«ng viÖc sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm giíi tÝnh vµ ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi lao ®éng n÷. C¬ cÊu giíi tÝnh n¨m 2004 43% nam 57% nø d. C¬ cÊu lao ®éng theo th©m niªn: TÝnh ®Õn 2005 th× lao ®éng cã thêi gian lµm viÖc tõ 10-12 n¨m trong doanh nghiÖp chiÕm tû lÖ kh¸ cao 39.23% chñ yÕu lµ lao ®éng qu¶n lý, tõ 5-9 n¨m lµ 24.05%, tõ 1-4 n¨m lµ 36.71%. 5 Sè n¨m lµm C¬ cÊu lao ®éng theo th©m niªn viÖc trong kh¸ch s¹n sè ng-êi Tû lÖ % 1 9 11.39 2 9 11.39 3 3 3.8 4 8 10.13 5 5 6.33 6 4 5.06 7 2 2.53 8 5 6.33 9 3 3.8 10 6 7.59 11 4 5.06 12 21 26.58 Tæng sè 79 100 1 ®Õn <5 5 ®Õn <10 >=10 e. C¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi: NÕu xÐt vÒ ®é tuæi th× tÝnh ®Õn n¨m 2005 th× lao ®éng trÎ chiÕm chñ yÕu , lao ®éng cã ®é tuæi tõ 22-35 chiÕm 53.15%, tõ 35-50 chiÕm 39.24% , >=50 chØ chiÕm 7.59% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña kh¸ch s¹n. §iÒu nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cÇn lùc l-îng lao ®éng trÎ, ngo¹i h×nh tèt B¶ng c¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi tÝnh ®Õn n¨m 2005 6 §é tuæi Sè lao ®éng % 1 22-25 6 7.59 25 2 25-30 18 22.78 20 3 30-35 18 22.78 15 4 35-40 12 15.19 % Stt Tû lÖ lao ®éng theo ®é tuæi % 10 5 40-45 9 11.39 6 45-50 10 12.66 7 >=50 6 7.59 8 Tæng 79 100 5 §é tuæi 0 22-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >=50 Tõ nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy phÇn nµo ®Æc ®iÓm nguån lao ®éng trong kh¸ch s¹n trong n¨m qua. 5. Bé m¸y tæ chøc cña kh¸ch s¹n: 5.1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn: §Ó ho¹t ®éng ®-îc vµ cã hiÖu qu¶ cao th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tæ chøc lao ®éng cña m×nh thµnh nh÷ng bé phËn cô thÓ cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn lµm viÖc cã hiÖu qu¶ vµ phèi hîp nhÞp nhµng víi c¸c bé phËn kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Còng nh»m môc ®Ých ®ã C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Heritage Hµ Néi ph©n chia chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn nh- sau: Lµ mét c«ng ty liªn doanh, kh¸ch s¹n ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty liªn doanh vµ quy chÕ ho¹t ®éng do Héi ®ång qu¶n trÞ ban hµnh. a. Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT): Gåm cã 4 thµnh viªn trong ®ã:hai ng-êi lµ ng-êi ViÖt Nam vµ hai ng-êi lµ ng-êi Singapore. §©y lµ c¬ quan ®iÒu hµnh cao nhÊt cña c«ng ty, lµm viÖc theo nguyªn t¾c TËp thÓ ®a sè vµ cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn l-îc, chÝnh s¸ch ®Çu t- lín... cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty ë tÇm vÜ m«. Cã quyÒn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Tæng Gi¸m §èc vµ Phã Tæng Gi¸m §èc theo ®iÒu lÖ c«ng ty liªn doanh. Chñ tÞch H§QT lµ ng-êi ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm chñ tr× c¸c cuéc häp cña H§QT( th-êng ba th¸ng mét lÇn). b. Ban Gi¸m §èc c«ng ty liªn doanh:Gåm hai ng-êi: 7 Tæng Gi¸m §èc lµ ng-êi n-íc ngoµi vµ lµ uû viªn H§QT, cã quyÒn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Gi¸m §èc vµ Phã Gi¸m §èc kh¸ch s¹n. Phã Tæng Gi¸m §èc ®iÒu hµnh lµ ng-êi ViÖt Nam. Ban Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ban hµnh c¸c quy chÕ, néi quy, t¹o c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. c. Ban Gi¸m §èc kh¸ch s¹n:Gåm cã hai ng-êi: Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n theo quy chÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh. Phã Gi¸m ®è kh¸ch s¹n ngoµi viÖc chÞu tr¸ch nhiÖm theo sù ph©n c«ng uû quyÒn cña Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n cßn ph¶i trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×m kiÕm thÞ tr-êng. d. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: d.1. KÕ to¸n tr-ëng:  Chøc n¨ng :tæ chøc vµ qu¶n lý toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ... h¹ch to¸n vµ lËp ph-¬ng ¸n kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  nhiÖm vô:  Trùc tiÕp tæ chøc vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng bé m¸y kÕ to¸n, thu chi tµi chÝnh, kiÓm gi¸ vµ kho¸n kinh doanh cho c¸c bé phËn( tæ chøc m¹ng l-íi kÕ to¸n kiÓm gi¸, ph©n c«ng c«ng viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, qu¶n lý viÖc mua s¾m vµ xuÊt nhËp tån vËt t- hµng ho¸, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn), thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng Côc thuÕ.  KiÓm tra, kiÓm so¸t tiÒn tån, tµi s¶n vËt t- vµ thu chi tµi chÝnh cña kh¸ch s¹n.  Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n chÆt chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh. d.2. KÕ to¸n viªn:  Chøc n¨ng: Gióp kÕ to¸n tr-ëng gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n trong kh¸ch s¹n. 8  NhiÖm vô: Dùa trªn kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng c¸ nh©n, KÕ to¸n tr-ëng cã thÓ ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c kÕ to¸n viªn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau ®©y:  Theo dâi doanh thu hµng ngµy cña c¸c Tæ, Bé phËn, cuèi mçi th¸ng tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕ to¸n tr-ëng.  Theo dâi qu¸ tr×nh mua s¾m vËt t-, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cho ho¹t ®éng kinh doanh.  Tæng hîp thu chi tµi chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n.  LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n cuèi th¸ng, quý, n¨m theo yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vµ c¬ quan chøc n¨ng.  KiÓm tra gi¸ c¶, sè l-îng, chÊt l-îng cña vËt t-, nguyªn vËt liÖu mua vµo, theo dâi vµ gi¸m s¸t hµng nhËp kho.  Qu¶n lý vµ ph©n phèi hµng nhËp kho theo ®Ò nghÞ cña c¸c Tæ vµ b« phËn. e. Phßng Marketing: e.1. Tr-ëng bé phËn:  Chøc n¨ng: Gióp Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh m¹ng l-íi ho¹t ®éng Marketing cña kh¸ch s¹n.  NhiÖm vô:  Trùc tiÕp tæ chøc vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng Marketing (Tæ chøc bé m¸y, ph©n c«ng c«ng viÖc, lËp vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch Marketing, ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt c¸c ®Þnh h-íng kinh doanh, chÝnh s¸ch Marketing, qu¶n lý chi phÝ Marketing, ®µo t¹o ®¸nh gi¸ nh©n viªn.  Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. e.2. Nh©n viªn:  Chøc n¨ng: Gióp Tr-ëng bé phËn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ Marketing, t×m kiÕm x©m nhËp thÞ tr-êng.  NhiÖm vô:  Qu¶ng c¸o vµ tuyªn truyÒn c¸c th«ng tin (®-îc phÐp) vÒ kh¸ch s¹n ®Ó mäi ng-êi hiÓu râ vÒ kh¸ch s¹n Heritage Hµ Néi.  ThiÕt lËp quan hÖ vµ th-êng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin tõ c¸c tæ chøc, c«ng ty Du lÞch l÷ hµnh. 9  §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng Marketing (chÝnh s¸ch Marketing vµ chi phi cho ho¹t ®éng Marketing).  T×m hiÓu vµ n¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin tõ ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh.  X©y dùng hÖ thèng Marketing bºng c¸ch thiÕt lËp c¸c ho¹t ®éng “Marketing vÖ tinh”.  §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó cñng cè thÞ tr-êng kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ khai th¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. e.3. Nh©n viªn §Æt phßng:  Chøc n¨ng: Gióp tr-ëng bé phËn trong viÖc qu¶n lý vµ theo dâi qu¸ tr×nh ®Æt phßng cña kh¸ch hµng.  NhiÖm vô:  Phèi hîp cïng bé phËn Marketing ®Ó hç trî cho c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o.  Th«ng b¸o kÞp thêi cho tæ lÔ t©n vµ c¸c Bé phËn liªn quan cã kÕ ho¹ch ®ãn kh¸ch khi khach cã nhu cÇn ®Æt phßng.  Th-êng xuyªn theo dâi c¸c th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng.  Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña tr-ëng bé phËn vµ Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. f. Bé phËn Kinh doanh ¨n uèng (F & B) f.1. Tr-ëng bé phËn:  Chøc n¨ng: Gióp ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ¨n, uèng cña kh¸ch s¹n (bao gåm c¸c tæ: BÕp, Nhµ hµng, C©u l¹c bé).  NhiÖm vô: Trùc tiÕp tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ¨n vµ uèng gåm c¸c bé phËn: BÕp, Nhµ hµng vµ C©u l¹c bé (tæ chøc bé m¸y, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh bé phËn, ph©n c«ng c«ng viÖc, chØ ®¹o thùc hiÖn, kiÓm so¸t chi phÝ, phèi hîp víi c¸c bé phËn liªn quan®Ó t¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn...). Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. f.2. C¸c tæ tr-ëng vµ nh©n viªn: f.2.1. Tæ Nhµ hµng: 10  Tæ tr-ëng nhµ hµng:  Chøc n¨ng: Gióp Tr-ëng bé phËn ¨n uèng qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña Nhµ hµng theo sù ph©n c«ng cô thÓ.  NhiÖm vô:  Ph©n c«ng nhiÖm vô vµ theo dâi lÞch lµm viÖc cña nh©n viªn nhµ hµng. Gióp tr-ëng bé phËn chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kiÓm so¸t gi¸ c¶, chi phÝ ®Çu vµo. Nh¾c nhë nh©n viªn ý thøc ®-îc tr¸ch nhiÖm ®-îc giao, n©ng cao tinh thÇn phôc vô. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ víi tr-ëng bé phËn vµ ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vÒ c¸c biÖn ph¸p gi¶m gi¸ cost, quy ®Þnh møc gi¸ b¸n hîp lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ hµng. Tham gia tÝch cùc trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn. Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Tr-ëng bé phËn vµ Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n, chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr-íc Tr-ëng bé phËn vµ ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n.  . Nh©n viªn:  Chøc n¨ng: Trùc tiÕp phôc vô trong Nhµ hµng theo sù ph©n c«ng nhiÖm vô cña Tr-ëng bé phËn vµ tæ tr-ëng.  NhiÖm vô:  Phèi hîp cïng nh©n viªn BÕp ®Ó phôc vô khi kh¸ch cã nhu cÇu sö dông c¸c dÞch vô (¨n, uèng) cña nhµ hµng.  T×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n cña kh¸ch (nhÊt lµ ng-êi n-íc ngoµi) ®Ó n¾m râ ®-îc së thÝch cña tõng ng-êi, t¨ng uy tÝn phôc vô nhµ hµng lªn.  Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n ®å dïng, dông cô, trang thiÕt bÞ, vËt t- hµng ho¸ mua vµo phôc vô cho Nhµ hµng.  Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh.  Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c theo sù ph©n c«ng cña Tr-ëng bé phËn. f.2.2. BÕp:  BÕp tr-ëng:  Chøc n¨ng: Gióp tr-ëng bé phËn (F & B Manager) trùc tiÕp qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña tæ BÕp.  NhiÖm vô: 11  Theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ thêi gian lµm viÖc cña nh©n viªn trong tæ, ph©n c«ng nhiÖm vô; chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t chi phÝ, gi¸ c¶ vËt t- mua vµo phôc vô cho tæ BÕp. ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong quy tr×nh chÕ biÕn vµ nÊu c¸c mãn ¨n theo yªu cÇu cña kh¸ch.  Phèi hîp víi c¸c Tæ, Bé phËn liªn quan ®Ó t¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn.  Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Tr-ëng bé phËn vµ Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. ChÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr-íc Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vµ Tr-ëng bé phËn  Nh©n viªn:  Chøc n¨ng: Trùc tiÕp chÕ biÕn mãn ¨n theo nhu cÇu c¶u kh¸ch vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c ë tæ BÕp theo sù ph©n c«ng c¶u tr-ëng bé phËn vµ tæ tr-ëng.  NhiÖm vô:  ChÕ biÕn vµ nÊu c¸c mãn ¨n theo yªu cÇu cña kh¸ch.  Mua s¾m vËt t-, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh chÕ biÕn.  Gi÷ g×n b¶o qu¶n tèt vËt t-, nguyªn liÖu ®Çu vµo, trang thiÕt bÞ, dông cô ®å ®¹c phôc vô cho viÖc chÕ biÕn vµ nÊu c¸c mãn ¨n.  Phèi hîp cïng víi nh©n viªn nhµ hµng phôc vô theo yªu cÇu cña kh¸ch.  N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc ®-îc tr¸ch nhiÖm ®-îc giao. Trong c«ng viÖc lu«n ph¶i cã sù s¸ng t¹o, chó ý t¹o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng.  Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c theo sù ph©n c«ng cña BÕp tr-ëng. f.2.3. C©u l¹c bé:  Tæ truëng:  Chøc n¨ng: Gióp Tr-ëng bé phËn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C©u l¹c bé.  NhiÖm vô:  Ph©n c«ng nhiÖm vô vµ theo dâi lÞch lµm viÖc cña nh©n viªn c©u l¹c bé.  Tham m-u cho tr-ëng bé phËn trong viÖc ®Þnh h-íng kinh doanh, kiÓm so¸t gi¸ c¶, chi phÝ, phèi hîp víi c¸c Tæ, Bé phËn liªn quan ®Ó t¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn. 12  Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña tr-ëng bé phËn vµ Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. ChÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr-íc Tr-ëng bé phËn vµ Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n.  Nh©n viªn:  Chøc n¨ng: Trùc tiÕp phôc vô C©u l¹c bé, pha chÕ ®å uèng theo yªu cña cña kh¸ch.  NhiÖm vô:  Cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc sö dông vµ b¶o qu¶n toµn bé hÖ thèng ©m thanh, hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ c¸c trang thiÕt bÞ, ®å dïng kh¸c trong C©u l¹c bé.  H-íng dÉn cô thÓ vµ chi tiÕt khi kh¸ch cã nhu cÇu sö dông c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ.  Pha chÕ ®å uèng theo yªu cÇu cña kh¸ch.  N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn phôc vô ®Ó thu hót kh¸ch ®Õn víi C©u l¹c bé. g. Bé phËn LÔ t©n: g.1. Tr-ëng bé phËn:  Chøc n¨ng: Qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n liªn quan ®Õn viÖc ®ãn vµ tiÔn kh¸ch khi kh¸ch ®Õn t¹m tró t¹i kh¸ch s¹n. Qu¶n lý viÖc ®Æt phßng, ®iÒu xe vµ sö dông xe khi cã nhu cÇu vËn chuyÓn.  NhiÖm vô:  Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh viÖc bè trÝ kh¸ch vµo c¸c phßng nghØ, h-íng dÉn vµ gi¶i thÝch cho kh¸ch hiÓu vµ biÕt nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¸ch s¹n.  Bè trÝ vµ ®iÒu phèi viÖc sö dông c¸c dÞch vô kh¸ch s¹n khi kh¸ch cã nhu cÇu.Qu¶n lý vµ ®iÒu phèi viÖc sö dông xe, ®Þnh møc sö dông x¨ng dÇu.  LÔ t©n lµ ®Çu mèi giao dÞch gi÷a kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n, do vËy tr-ëng bé phËn cã tr¸ch niÖm tæ chøc vµ ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña tæng ®µi ®Ó viÖc giao dÞch kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. g.2. Tæ tr-ëng vµ nh©n viªn:  Tæ tr-ëng lÔ t©n: 13  Chøc n¨ng: Gióp tr-ëng bé phËn qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña quÇy lÔ t©n vµ tæng ®µi.  NhiÖm vô:  Tæ chøc lµ ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña QuÇy lÔ t©n, tæng ®µi. Thùc hiÖn khai b¸o sè l-îng kh¸ch t¹m tró hµng ngµy víi c¬ quan chøc n¨ng. Gi¶i ®¸p c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch s¹n theo yªu cÇu cña kh¸ch.  Phèi hîp c¸c tæ chøc, bé phËn liªn quan ®Ó t¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn. Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Tr-ëng Bé phËn vµ Ban gi¸m ®èc Kh¸ch s¹n.  Nh©n viªn LÔ t©n:  Chøc n¨ng:Nh©n viªn lÔ t©n lµ ng-êi trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch, ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng cña tæng ®µi.  NhiÖm vô:  Lµm c¸c thñ tôc khi ®ãn kh¸ch (check in) vµ tiÔn kh¸ch(check out).  H-íng dÉn cho kh¸ch hiÓu vµ biÕt c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch s¹n.  Phèi hîp cïng nh©n viªn c¸c Tæ, bé phËn liªn quan ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch sö dông c¸c dÞch vô cña khach s¹n mét c¸ch thuËn lîi vµ nhanh chãng nhÊt.  §ãn nhËn th«ng tin tõ ngoµi vµ chuyÓn ®Õn n¬i nhËn trong kh¸ch s¹n th«ng qua hÖ thèng tæng ®µi.  Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn liªn quan phèi hîp söa ch÷a vµ kh¾c phôc c¸c sù cè x¶y ra trong phßng kh¸ch t¹m tró.  Cïng víi nh©n viªn tæ buång kiÓm tra khi kh¸ch lµm thñ tôc Check out. g.3. L¸i xe:  Chøc n¨ng: Trùc tiÕp l¸i xe phôc vô cho nhu cÇu vËn chuyÓn cña kh¸ch s¹n.  NhiÖm vô:  l¸i xe cho kh¸ch vµ ng-êi nhµ cã nhu cÇu sö dông(theo yªu cÇu cña tr-ëng bé phËn lÔ t©n, Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n).  N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, cã ý thøc trong viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông xe.  Th-êng xuyªn kiÓm tra, b¶o d-ìng ®Þnh kú theo quy ®Þnh. 14  Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇucñaBan gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vµ Tr-ëng bé phËn lÔ t©n. g.4. Trùc tÇng (concierge):  Chøc n¨ng: Gióp tr-ëng bé phËn trong viÖc vËn chuyÓn hµnh lý khi kh¸ch lµm thñ tôc “check in” vµ “check out”, ph©n phèi sö dông xe.  NhiÖm vô:  Më ®ãng cöa xe, cöa ra vµo ®ãn kh¸ch.  Gióp kh¸ch chuyÓn hµnh lý vËn hµnh thang m¸y.  DÉn kh¸ch lªn phßng sau khi lÔ t©n lµm thñ tôc ®ãn kh¸ch, h-íng dÉn cho kh¸ch c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ trong phßng, ®ång thêi kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ, tiÖn nghi trong phßng, nÕu cã trôc trÆc ph¶i b¸o ngay víi lÔ t©n.  Lu«n dµnh mäi sù nhiÖt t×nh quan t©m gióp ®ì kh¸ch trong khu vùc tiÒn s¶nh.  Duy tr× ng¨n n¾p, trËt tù trong khu vùc tiÒn s¶nh: gi¸m s¸t sù ra vµo khu vùc nµy cña kh¸ch vµ nh©n viªn, b¸o c¸o kÞp thêi c¸c tr-êng hîp nh©n viªn vµo tiÒn s¶nh khi kh«ng cã nhiÖm vô vµ kh«ng ®-îc phÐp.  Gi÷ g×n vÖ sinh trong khu vùc tiÒn s¶nh: thay g¹t tµn, s¾p xÕp l¹i bµn ghÕ sau khi kh¸ch sö dông, s¾p xÕp gi¸ b¸o, bËt t¾t ®Ìn hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi cÇn thiÕt,sau sµn nhµ, lau cöa kÝnh khi cÇn.  Ph¸t hiÖn vµo b¸o c¸o kÞp thêi c¸c biÓu hiÖn kh¸c th-êng trong khu vùc tiÒn s¶nh (nh- kh¸ch ë bªn ngoµi vµo kh«ng râ môc ®Ých, thÊt l¹c ®å dïng c¸ nh©n cña kh¸ch....) ®ång thêi tiÕn hµnh ®iÒu tra lµm râ nguyªn nh©n.  Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ tiÖn nghi vµ dÞch vô cña kh¸ch s¹n cho kh¸ch.  H-íng dÉn xe ®ç ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh, kh«ng ch¾n lèi g©y c¶n trë c¸c xe kh¸c ra vµo kh¸ch s¹n.  Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu ®éng xe, s¾p xÕp bè trÝ xe kÞp thêi nhanh chãng, b¸o c¸o cËp nhËt c¸c sè liÖu vÒ doanh thu xe theo yªu cÇu. h. Bé phËn kinh doanh Buång: h.1. Tr-ëng bé phËn:  Chøc n¨ng: Gióp ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh Buång. 15  NhiÖm vô:  Trùc tiÕp tæ chøc vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh Buång gåm c¸c bé phËn: Buång vµ Clean (ph©n c«ng c«ng viÖc, chØ ®¹o thùc hiÖn, kiÓm so¸t chi phÝ bé phËn, phèi kÕt hîp víi c¸c bé phËn liªn quan ®Ó t¨ng c-êng thu hót kh¸ch, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn,…).  Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. h.2. Nh©n viªn Tæ Buång:  Chøc n¨ng: Tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng kinh doanh Buång.  NhiÖm vô:  VÖ sinh buång phßng khi cã kh¸ch t¹m tró:  Nh×n ®Ìn tÝn hiÖu, bÊm chu«ng khi cã kh¸ch t¹m tró.  KÐo rÌm, më cöa th«ng tho¸ng, t¾t c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.  KiÓm tra c¸c thiÕt bÞ, ®å dïng trong phßng (cña kh¸ch s¹n).  KiÓm tra Minibar, tñ quÇn ¸o.  Lau chïi, vÖ sinh bån t¾m, c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh kh¸c, ®å gç vµ c¸c trang thiÕt bÞ trong phßng.  Thay ga, gèi cho kh¸ch, nhËn quÇn ¸o giÆt lµ.  Lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c theo yªu cÇu cña kh¸ch vµ Tr-ëng bé phËn.  §èi víi trî lý buång (tæ phã) cã nhiÖm vô:  KiÓm tra viÖc thùc hiÖn Néi quy lao ®éng vµ Quy chÕ lµm viÖc cña Tæ, bé phËn.  Gi¸m s¸t vµ theo dâi lÞch lµm viÖc cña nh©n viªn trong tæ, tham m-u cho Tæ tr-ëng trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn.  Ghi nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c«ng viÖc kiÓm tra hµng ngµy vµo sæ theo dâi, b¸o c¸o nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña tæ.  Qu¶n lý vµ kiÓm kª th-êng xuyªn Kho, buång; cÊp ph¸t ®å dïng cho kh¸ch, dông cô lµm viÖc...kÞp thêi vµ ®óng theo yªu cÇu cña tæ tr-ëng.  Trùc tiÕp tham gia lµm buång theo sù ph©n c«ng cña Tæ tr-ëng.  Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña tæ tr-ëng. h.3. Nh©n viªn nhãm Clean: 16  Chøc n¨ng: Trùc tiÕp lµm vÖ sinh trong khu vùc toµn kh¸ch s¹n (chñ yÕu lµ khu vùc c«ng céng).  NhiÖm vô:  QuÐt dän toµn bé s©n tr-íc, s©n sau kh¸ch s¹n.  Lau tÊt c¶ c¸c cöa kÝnh theo yªu cÇu cña tæ tr-ëng.  Hót bôi c¸c cÇu thang lªn xuèng, trong phßng kh¸ch vµ phßng lµm viÖc cña c¸c bé phËn kh¸c.  Dän c¸c khu vÖ sinh theo quy ®Þnh cña tæ tr-ëng.  Thu dän r¸c th¶i ë c¸c phßng lµm viÖc.  Trùc tr-íc quÇy lÔ t©n khi cÇn thiÕt.  §¸nh sµn vµ lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c theo yªu cña cña tæ tr-ëng vµ ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n.  Lµm v-ên vµ ch¨m sãc c¸ c¶nh trong khu«n viªn kh¸ch s¹n. i. Bé phËn b¶o d-ìng: i.1. Tæ tr-ëng:  Chøc n¨ng: Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng b¶o d-ìng hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lanh, ®iÖn tö, ®iÖn chiÕu s¸ng, hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng n-íc, ®å méc...cña kh¸ch s¹n.  NhiÖm vô:  Trùc tiÕp tæ chøc vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña bé phËn B¶o d-ìng (lËp c¸c kÕ ho¹ch söa ch÷a, b¶o d-ìng nhµ x-ëng vµ trang thiÕt bÞ, tÝnh to¸n vµ gi¸m s¸t chi phÝ b¶o d-ìng, tham gia ký kÕt vµ theo dâi c¸c hîp ®ång b¶o tr×, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c b¶o d-ìng, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt nh-: ®iÖn , n-íc, th«ng tin, dÇu …. Cho ho¹t ®éng hµng ngµy cña kh¸ch s¹n, ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn….). Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. i.2. Nh©n viªn b¶o d-ìng:  Chøc n¨ng: Trùc tiÕp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng b¶od-ìng, theo dâi vµ vËn hµnh c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ liªn quan trong ph¹m vi chuyªn m«n ®-îc ®µo t¹o.  NhiÖm vô: 17  B¶o d-ìng ®Þnh kú hÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, tham gia söa ch÷a vµ b¶o tr× c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc (m¸y b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn…).  Theo dâi vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng thiÕt bÞ thu ph¸t h×nh (¨ng ten, Tivi, ®Çu ®Üa CD…).  KiÓm tra ®Þnh kú, th-êng xuyªn c¸c hÖ thèng ®-êng d©y ®iÖn, ®-êng d©y tæng ®µi, kÞp thêi söa ch÷a vµ kh¾c phôc c¸c sù cè trªn ®-êng d©y trong khu vùc kh¸ch s¹n.  Phèi hîp cïng c¸c bé phËn liªn quan kiÓm tra hÖ thèng b¸o ch¸y vµ c¸c thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y næ kh¸c.  Theo dâi th-êng xuyªn c¸c bÓ chøa n-íc, hÖ thèng cÊp n-íc vµ vËn hµnh m¸y b¬m n-íc khi cÇn thiÕt.  Söa ch÷a vµ b¶o d-ìng toµn bé c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, buång phßng phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n.  TuyÖt ®èi kh«ng ®-îc ®Ó x¶y ra mÊt an toµn hoÆc tai n¹n lao ®éng, thùc hiÖn nghiªm chØnh ph¸p lÖnh vÒ an toµn lao ®éng.  Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c theo yªu cÇu cña Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vµ tr-ëng bé phËn theo kh¶ n¨ng chuyªn m«n. j. Bé phËn b¶o vÖ: j.1. Tæ tr-ëng b¶o vÖ:  Chøc n¨ng: Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng b¶o vÖ trong kh¸ch s¹n (tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ, an toµn trËt tù cho kh¸ch t¹m tró t¹i kh¸ch s¹n...). Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong ph¹m vi kh¸ch s¹n.  NhiÖm vô:  Trùc tiÕp tæ chøc vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng b¶o vÖ kh¸ch s¹n.  Phèi hîp cïng Phßng TCNS theo dâi giê giÊc ra vµo cña nh©n viªn, ph©n c«ng lÞch lµm viÖc, tham gia c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®¸nh gi¸ nh©n viªn.  Phèi hîp cïng C«ng an Ph-êng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng b¶o vÖ an ninh trËt tù trong khu vùc kh¸ch s¹n.  Lµ ®éi tr-ëng ®éi phßng ch¸y ch÷a ch¸y nªn cã nhiÖm vô tuyªn truyÒn vµ nh¾c nhë mäi ng-êi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ. Tæ chøc huy ®éng lùc l-îng tham gia ch÷a ch¸y khi cã ch¸y næ x¶y ra. 18 j.2. Nh©n viªn:  Chøc n¨ng: §¶m b¶o an ninh vµ trËt tù cho toµn bé khu vùc kh¸ch s¹n.  NhiÖm vô:  Ph©n c«ng trùc t¹i c¸c cæng b¶o vÖ ®Ó theo dâi giê giÊc ra vµo lµm viÖc cña nh©n viªn.  KiÓm tra hµng ho¸, vËt t- ra vµo khu vùc kh¸ch s¹n.  KiÓm tra vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn néi quy lao ®éng, quy chÕ qu¶n lý tµi s¶n, néi quy PCCC, ATTT vµ nh÷ng quy ®Þnh kh¸c trong c«ng t¸c b¶o vÖ tµi s¶n kh¸ch s¹n.  Th«ng b¸o kÞp thêi cho ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vµ phßng nghiÖp vô chøc n¨ng ®èi víi nh÷ng tr-êng hîp vi ph¹m Néi quy kû luËt lao ®éng.  Tham gia vµo lùc l-îng ch÷a ch¸y khi cã sù cè ch¸y næ x¶y ra.  TuÇn tra, canh g¸c b¶o ®¶m an toµn tuyÖt ®èi cho toµn khu vùc kh¸ch s¹n.  Tham gia tÝch cùc vµo c«ng t¸c tËp huÊn nghiÖp vô, n¾m b¾t th«ng tin vµ phèi hîp tèt víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó gi÷ v÷ng ANTT trong toµn bé khu vùc xung quanh kh¸ch s¹n k. Bé phËn VËt t-: Qu¶n lý viÖc mua s¾m vËt t- phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n. Trùc tiÕp mua vËt t-, hµng ho¸ cho kh¸ch s¹n khi c¸c bé phËn ®Ò nghÞ(sau khi cã sù ®ång ý cña Ban Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n), phèi hîp víi c¸c bé phËn liªn quan trong viÖc ph©n phèi vµ sö dông vËt t-, hµng ho¸ khi mua vµo ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. Qu¶n lý vµ theo dâi hµng nhËp kho, hµng tån kho, phèi hîp cïng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n lËp kÕ ho¹ch thanh lý hµng tån kho... l. Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh:  Chøc n¨ng: gióp Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc sau:  Tæ chøc Nh©n sù  C«ng t¸c kÕ ho¹ch  Lao ®éng TiÒn l-¬ng vµ c¸c vÊn ®Ò phóc lîi cña ng-êi lao ®éng  C«ng t¸c v¨n phßng vµ qu¶n trÞ hµnh chÝnh. 19  C«ng t¸c theo dâi, tæng hîp c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng trong kh¸ch s¹n khi ®-îc ¸p dông.  NhiÖm vô:  LËp kÕ ho¹ch kinh tÕ x· héi hµng n¨m; kÕ ho¹ch kinh doanh quý vµ th¸ng cña kh¸ch s¹n Heritage Hµ Néi, bao gåm: kÕ ho¹ch doanh thu; kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng, tuyÓn dông, ®µo t¹o; kÕ ho¹ch tµi chÝnh; kÕ ho¹ch gi¸ thµnh...  Chñ tr× trong viÖc x©y dùng c¸c ®Þnh møc: ®Þnh møc lao ®éng, ®Þnh møc chi phÝ buång phßng, chi phÝ thùc phÈm kinh doanh ¨n uèng;x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng vµ ph©n bæ nguån lao ®éng hîp lý trong c¸c tæ, bé phËn, phßng ban chøc n¨ng.  Thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o, theo dâi, ®¸nh gi¸ nguån nh©n lùc theo ®óng yªu cÇu cña Ban Gi¸m ®èc vµ quy ®Þnh cña kh¸ch s¹n.  Theo dâi viÖc thùc hiÖn Néi quy lao ®éng cña c¸n bé nh©n viªn vµ ®Ò nghÞ c¸c h×nh thøc khen th-ëng, kû luËt ®èi víi ng-êi lao ®éng.  Tham m-u cho Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n trong c«ng t¸c s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng; c«ng t¸c bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸n bé.  X©y dùng Néi quy lao ®éng, Quy chÕ lµm viÖc, Quy chÕ khen th-ëng kû luËt, tham gia so¹n th¶o Tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ. Ban hµnh Quy chÕ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cho c¸c Tæ, bé phËn, phßng ban trong kh¸ch s¹n.  X©y dùng quy chÕ tr¶ l-¬ng, quy chÕ th-ëng, quy chÕ kho¸n l-¬ng ¸p dông trong toµn kh¸ch s¹n theo ®óng quy ®Þnh.  Theo dâi ngµy c«ng lao ®éng, trùc tiÕp tÝnh to¸n tiÒn l-¬ng chi tr¶ cho c¸n bé nh©n viªn theo quy ®Þnh.  Theo dâi qu¸ tr×nh t¨ng l-¬ng, n©ng l-¬ng, thu nép BHXH vµ c¸c phóc lîi kh¸c cña ng-êi lao ®éng. Thùc hiÖn viÖc ®èi chiÕu thu nép víi c¬ quan BHXH, trùc tiÕp theo dâi tÝnh to¸n vµ ®Ò nghÞ c¬ quan BHXH chi tr¶ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH cho ng-êi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh  Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n phßng trong kh¸ch s¹n: qu¶n lý giÊy tê, tµi liÖu, ph©n phèi c«ng v¨n ®Õn, so¹n th¶o c«ng v¨n göi ®i theo chØ ®¹o cña Gi¸m 20
- Xem thêm -