Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty giống cây trồng trung ương

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Quy chÕ VÒ tæ chøc bé m¸y – chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña bé phËn ®iÒu hµnh C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung -¬ng ( KÌm theo QuyÕt ®Þnh : 06/ Q§ - CTG - H§QT ngµy 18/03/2004 cña héi ®ång qu¶n trÞ ) I - Tæ chøc bé m¸y 1/ Quy ®Þnh chung : C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Trung -¬ng lµ ®¬n vÞ chuyÓn ®æi së h÷u tõ C«ng ty gièng c©y trång trung -¬ng I – Bé n«ng nghiÖp & PTNT ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 5029 /BNN/TCCB ngµy 10/11/2003, chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ chän t¹o c¸c lo¹i gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp . C«ng ty cã hÖ thèng c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c vïng sinh th¸i ®Æc tr-ng víi ®éi ngò chuyªn gia, kü s- ®-îc ®µo t¹o trong vµ ngoµi n-íc , ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao, giµu kinh nghiÖm trong viÖc chän t¹o vµ tæ chøc kinh doanh gièng c©y trång . C«ng ty cã hÖ thèng c¸c ®¹i lý gièng c©y trång c¸c lo¹i nh- lóa thuÇn , lóa lai , ng« lai , ®Ëu ®ç , l¹c , rau , khoai t©y vµ c¸c gièng c©y ¨n qu¶ vv…. C«ng ty cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt ®ång bé phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gièng c©y trång . Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· lËp ®-îc nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c gÝp phÈn vµo viÖc ®-a nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 1 cña n-íc nhµ ngµy cµng ph¸t triÓn , ®-îc nhµ n-íc tÆng th-ëng nhiÒu phÇn th-ëng cao quÝ , hai hu©n ch-¬ng lao ®éng vµ nhiÒu huy ch-¬ng vµng t¹i c¸c héi chî triÓn l·m thµnh tùu kinh tÕ kü thuËt ViÖt Nam . Lµ thµnh viªn cña hiÖp héi gièng c©y trång ViÖt Nam VSA c«ng ty chóng t«i mong muèn ®-îc quan hÖ , hîp t¸c , cung øng c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ liªn doanh , liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n-íc ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty 1. Chi nh¸nh Gièng c©y trång Trung -¬ng MiÒn Trung Central Branch Office §Þa chØ : Ph-êng §éi Cung – Thµnh phè Vinh – NghÖ An §iÖn tho¹i : 038.844937 Fax : 038.844937 2. Chi nh¸nh Gièng c©y trång Trung -¬ng Th¸i B×nh Th¸i B×nh Branch Office §Þa chØ : §«ng H-ng – Th¸i B×nh §iÖn tho¹i : 036.851256 Fax : 036550684 3. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång Trung -¬ng §Þnh T-êng Dinh Tuong Branch Office §Þa chØ : X· §Þnh T-êng – HuyÖnYªn §Þnh – Thanh Ho¸ §iÖn tho¹i : 037.869251 Fax : 037.869251 4. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång Trung -¬ng §ång V¨n Dong Van Branch Office §Þa chØ : ThÞ trÊn §ång V¨n – Duy Tiªn – Hµ Nam §iÖn tho¹i : 0351.835061 Fax : 0351.853463 5. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång Trung -¬ng Ba V× 2 Ba Vi Branch Office §Þa chØ : X· §ång Quang – HuyÖn Ba V× - Hµ T©y §iÖn tho¹i : 034.863091 Fax : 034.864185 6. Tr¹i thùc nghiÖm Gièng c©y trång Trung -¬ng Kho¸i Ch©u Khoai Chau Experimental Farm §Þa chØ : X· T©n D©n – Kho¸i Ch©u – H-ng Yªn §iÖn tho¹i : 0321.910348 Fax : 0321.910348 7. Nhµ m¸y chÕ biÕn Gièng Th-êng TÝn Thuong Tin Seed Prosescing Plant §iÖn tho¹i : 034.853239 Fax : 034.853239 2/ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y : ( Nh- s¬ ®å ) Bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty gåm 3 ng-êi : + Tæng gi¸m ®èc : Lµ ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty . Trùc tiÕp phô tr¸ch tµi chÝnh , kÕ to¸n , tæ chøc nh©n sù , ho¹t ®éng ®Çu t- vµ c¸c dù ¸n . + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch khoa häc kü thuËt , s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chÊt l-îng . + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c thÞ tr-êng , kinh doanh vµ xóc tiÕn th-¬ng m¹i * C¸c phßng nghiÖp vô : 1. Phßng thÞ tr-êng kinh doanh 2. Phßng kü thuËt s¶n xuÊt 3. Phßng Qu¶n lý tæng hîp 4. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 5. Phßng kiÓm tra chÊt l-îng 3 3/ Chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng : a. Phßng thÞ tr-êng kinh doanh : - X©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh , kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m lµm c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh dùa trªn dù b¸o thÞ tr-êng vµ nhu cÇu cña hÖ thèng kh¸ch hµng : - Tæ chøc kinh doanh trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh ; - Qu¶n lý hÖ thèng ®¹i lý b¸n bu«n , b¸n lÎ toµn c«ng ty ; - X©y dùng kÕ ho¹ch ph©n vïng thÞ tr-êng kinh doanh ; - §Ò xuÊt , tham m-u cho l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng c¬ chÕ b¸n hµng phï hîp ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ; - Tæng hîp th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt , tiªu thô , c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm cña c¸c tØnh tõ vïng nói phÝa B¾c ®Õn vïng T©y Nguyªn ; - C«ng t¸c qu¶ng c¸o , xóc tiÕn th-¬ng m¹i , ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng ; - Qu¶n lý bao b× ®ãng gãi trong toµn c«ng ty , nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c mÉu bao b× nh·n hiÖu phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng . b. Phßng Kü thuËt S¶n xuÊt : - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tæ chøc triÓn khai toµn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh donah cña c«ng ty ; - X©y dùng quy tr×nh kü thuËt , c«ng nghÖ , h-íng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt; - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phôc tr¸ng , chän läc gièng SNC , gièng bè mÑ , c©y ®Çu dßng , … - Tæ chøc kh¶o nghiÖm , tr×nh diÔn , ®¸nh gi¸ c¸c bé gièng mãi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng cao . Tæng kÕt kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô , hµng n¨m ; 4 - Nghiªn cøu , chän t¹o gièng míi ; -Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i tr¹i thùc nghiÖm Gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u . c. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n : - Gióp Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i v¨n phßng vµ toµn c«ng ty . KiÓm tra gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty . NhiÖm vô chñ yÕu : - Thu thËp , xö lý th«ng tin , sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi t-îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n ®óng chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ; - KiÓm tra , gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu , chi tµi chÝnh , c¸c nghÜa vô thu nép , thanh to¸n nî , kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n ; - Ph©n tÝch th«ng tin , sè liÖu kÕ to¸n , tham m-u ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p , phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ , c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ , tµi chÝnh cña c«ng ty ; - Cung cÊp th«ng tin , sè liÖu kÕ to¸n phôc vô yªu cÇu SXKD; - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty; - Qu¶n lý cæ phÇn , chi tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng ; - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty . d. Phßng qu¶n lý Tæng hîp : - Tham m-u , gióp viÖc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé , lao ®éng tiÒn l-¬ng , chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ thanh tra . - X©y dùng ®Ó Tæng gi¸m ®èc ban hµnh hoÆc tr×nh H§QT phª chuÈn c¸c quy chÕ vÒ tæ chøc c¸n bé , tiÒn l-¬ng trong c«ng ty . X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch c¸c bé . Tæ chøc ®µo t¹o , båi d-ìng c¸c bé , c¸n bé dù bÞ kÕ cËn c¸c chøc danh l·nh ®¹o c«ng ty . 5 - §Ò xuÊt h×nh thøc tr¶ l-¬ng , tæ chøc vµ lµm c¸c thñ tôc cho ®oµn ®i c«ng t¸c n-íc ngoµi ; - Tæ chøc c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶ quyÕt khiÕu n¹i , tè c¸o ; - Qu¶n lý ®Çu t- XDCB vµ ®Êt ®ai ; - Tæng hîp kÕ ho¹ch SXKD, tµi chÝnh hµng quý , n¨m . C«ng t¸c thèng kª tiÕn ®é SXKD ; - Qu¶n lý hµnh chÝnh , v¨n th- , l-u tr÷ , trËt tù trÞ an , héi häp , lÔ tÕt ; - Qu¶n lý cæ ®«ng vµ chuyÓn nh-îng cæ phÇn . e. Phßng KiÓm tra chÊt l-îng - KiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l-îng gièng hµng ho¸ . - Qu¶n lý chÊt l-îng gièng c©y trång toµn c«ng ty tõ läc dßng , nh©n , s¶n xuÊt , chÕ biÕn ®ãng gãi , b¶o qu¶n , tiªu thô . - X©y dùng quy tr×nh b¶o qu¶n h¹t gièng trong kho cho tõng lo¹i gièng c©y trång – Tham gia , phèi hîp víi phßng kü thuËt S¶n xuÊt x©y dùng quy tr×nh kü thuËt , quy tr×nh chän läc vµ nh©n dßng XNC c¸c gièng theo nhu cÇu cña thÞ tr-êng ; x¸c nhËn c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt trong c«ng ty . - Phè hîp cïng phßng thÞ tr-êng ; x¸c nhËn c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt trong c«ng ty – Phèi hîp cïng phßng thÞ tr-êng Kinh doanh trong viÖc thiÕt kÕ , qu¶n lý mÉu m· bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm . - Cïng phßng Kü thuËt S¶n xuÊt tæn kÕt kÕt q¶u kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô , hµng n¨m . 4/ Chøc n¨ng , nhiÖm vô c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty a . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c chi nh¸nh : 6 - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty , chi nh¸nh tæ chøc s¶n xuÊt , thu mua , chÕ biÕn , b¶o qu¶n c¸c lo¹i h¹t gièng c©y trång ®¶m b¶o chÊt l-îng ; - Khai th¸c thÞ tr-êng , tæ chøc b¸n bu«n , b¸n lÎ c¸c lo¹i h¹t gièng ; - Tæ chøc trång tr×nh diÔn c¸c lo¹i gièng míi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao , chÊt l-îng tèt theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty t¹i ®Þa bµn chi nh¸nh ®ang n¾m gi÷ thÞ tr-êng . Thùc hiÖn h-íng dÉn , chuyÓn giao kü thuËt cho n«ng d©n . - C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶n c¸o t¹i ®Þa ph-¬ng . - TËp hîp chi phÝ SXKD vµ QuyÕt to¸n thu chi theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty . b. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt : - Trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n , lao ®éng t¹i ®¬n vÞ ®óng môc ®Ých vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . - Tæ chøc chän läc dßng vµ nh©n gièng SNC , s¶n xuÊt gièng NC , TBKT, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai theo kÕ ho¹ch c«ng ty giao. - Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm , tæng hîp th«ng tin thÞ tr-êng t¹i ®Þa ph-¬ng vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt ,mïa vô . - TËp hîp chi phÝ SXKD t¹i ®¬n vÞ trªn c¬ së quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh. - C«ng t¸c trËt tù trÞ an , b¶o vÖ néi bé ®¬n vÞ . Trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é h-u trÝ , mÊt søc cho ng-êi lao ®éng t¹i ®¬n vÞ . - C¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn b»ng v¨n b¶n khi cÇn thiÕt . c. Nhµ m¸y chÕ biÕn gièng Th-êng TÝn : 7 - Qu¶n lý , sö dông hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i khu vùc nhµ m¸y ; - Tæ chøc chÕ biÕn , b¶o qu¶n vµ ®ãng gãi hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña c«ng ty ; - Qu¶n lý hÖ thèng kho hµng ho¸ theo quy ®Þnh ; - C«ng t¸c bo¶ vÖ trËt tù trÞ an vµ an toµn cho hµng ho¸ ; - TËp hîp thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn , ®ãng gãi vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ . d. Tr¹i Thùc nghiÖm gièng c©y trång trung -¬ng Kho¸i Ch©u : - Kh¶o nghiÖm , tr×nh diÔn c¸c hé gièng míi cã tiÒm n¨ng theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty . - Tæ chøc läc dßng vµ nh©n gièng SNC , s¶n xuÊt gièng NC, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai cña c«ng ty . II- chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n 1.Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng SXKD hµng ngµy cña c«ng ty , tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh , c¸c nghÞ quyÕt cña H§QT, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc H§QT vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô , quyÒn h¹n ®-îc giao . QuyÒn h¹n cña Tæng Gi¸m ®èc theo quy ®Þnh t¹i Ch-¬ng III – Quy chÕ lµm viÖc , quan hÖ c«ng t¸c cña Tæng gi¸m ®èc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè : 05/Q§H§QT ngµy 16/02/2004 cña Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung -¬ng . 2. Phã Tæng gi¸m ®èc gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc . C¸c quyÕt ®Þnh c¶u Phã Tæng gi¸m ®èc ®èi víi phÇn viÖc ®-îc Tæng Gi¸m ®èc giao ph¶i ®-îc xem nh- quyÕt ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc . Phã Tæng gi¸m 8 ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . 3. KÕ to¸n tr-ëng ( hoÆc Tr-ëng phßng tµi chÝnh KÕ to¸n ) gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty . Cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n . Cô thÓ : - Gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n , ®ång thêi lµ ng-êi ®iÒu hµnh tæ chøc hÖ thèng h¹ch to¸n trong toµn c«ng ty . - Tham m-u víi l·nh ®¹o c«ng ty trong c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh . - Phèi hîp víi phßng Qu¶n lý Tæng hîp x©y dùng ph-¬ng ¸n tr¶ thï lao cho ng-êi lao ®éng trong c«ng ty . - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty . - Thùc hiÖn c¸c giao dÞch víi ng©n hµng , c¬ quan tµi chÝnh , thuÕ ®Ó thanh to¸n c«ng nî , thu nép ng©n s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c . 4. Tr-ëng phßng lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña phßng m×nh . Tr-ëng phßng cã nhiÖm vô : - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé mäi ho¹t ®éng trong phßng theo chøc n¨ng , nhiÖm vô quy ®Þnh cña tæ chøc bé m¸y . Ngoµi ra ,tr-ëng phßng ph¶i ®¶m nhiÖm mét c«ng viÖc vÒ chuyªn m«n cô thÓ cña phßng . - X©y dùng ph-¬ng ¸n c«ng t¸c vµ ®iÒu hµnh c¸n bé trong phßng th«ng qua giao viÖc , kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc ®-îc giao . - Tæng hîp , b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc cña phßng víi l·nh ®¹o phô tr¸ch , phæ biÕn chñ tr-¬ng , chÝnh s¸ch cña l·nh ®¹o c«ng ty cho CBCNV trong phßng . 9 - Tham dù c¸c héi nghÞ giao ban , tæng kÕt , th¶o lu¹n vµ biÓu quyÕt néi quy , quy chÕ , c¸c ph-¬ng ¸n SXKD , ….. - Chñ tr× b×nh bÇu thi ®ua , xÐt n©ng l-¬ng , phª b×nh vµ xÐt kû luËt ®èi víi c¸c bé trong phßng . - H-íng dÉn , qu¶n lý chuyªn m«n nghiÖp vô trong toµn c«ng ty . 5. Phã Tr-ëng phßng : Lµ ng-êi gióp tr-ëng phßng trong tõng lÜnh vùc c«ng viÖc do Tr-ëng phßng ph©n c«ng . chiôu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tr-ëng phßng vÒ lÜnh vùc c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng . 6. Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp , chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm : - Hµng n¨m ph¶i chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch SXKD , c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c môc tiªu SXKD ®Ò ra trong n¨m . - Tæ chøc chØ ®¹o ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty ( Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh , quy chÕ kinh doanh , quy chÕ hµnh chÝnh , quy chÕ kü thuËt , ….) - Tæ chøc thùc hiÖn ph-¬ng ¸n SXKD theo kÕ ho¹ch ®· giao , kÞp thêi ®Ò xuÊt vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong SXKD cña ®¬n vÞ . - Tæng hîp th«ng tin vÒ s¶n xuÊt , thÞ tr-êng , dù b¸o nhu cÇu thÞ tr-êng vµ tæ chøc tr×nh diÔn c¸c gièng cã tiÒm n¨ng t¹i vïng ®¬n vÞ qu¶n lý . - Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n , vËt t- . vèn cña céng ty cã t¹i ®¬n vÞ . - B¶o ®¶m trËt tù trÞ an vµ gi÷ mèi quan hÖ tèt víi ®i¹n ph-¬ng së tÞa . Thùc hiÖn qu¶n lý x· héi t¹i ®¬n vÞ . - Thùc hiÖn ký hîp ®ång thêi vô theo yªu cÇu SXKD t¹i ®¬n vÞ . - LËp kÕ ho¹ch SDCB , söa ch÷a , mua s¾m , thanh lý TSC§ tr×nh Tæng gi¸m ®èc gi¶i quyÕt . 10 - Theo dâi , ®Ò xuÊt , khen th-ëng , kû luËt , n©ng l-¬ng cho CBCNV trong ®¬n vÞ theo chÕ ®é tr×nh Tæng gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh . - LËp hå s¬ vµ xö lý kû luËt ë møc c¶nh c¸o trë xuèng . LËp biªn b¶n ph¹t båi th-êng vËt chÊt ®èi víi CBCNV v« tr¸ch nhiÖm g©y tæn thÊt vÒ kinh tÕ ë møc t-¬ng ®-¬ng 3 th¸ng l-¬ng . - Thùc hiÖn uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm theo Quy chÕ tµi chÝnh c¶u c«ng ty . 7/ Gi¸m ®èc nhµ m¸y chÕ biÕn h¹t gièng : - Qu¶n lý , sö dông toµn bé hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i nhµ m¸y ; - Tæ chøc chØ ®¹o vµ thùc hiÖn chÕ biÕn ®ãng gãi hµng ho¸ ®¶m b¶o theo tiÕn ®é cña c«ng ty ; - Tæ chøc b¶o qu¶n hµng ho¸ ; - Thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång thêi vô ®¸p øng yªu cÇu chÕ biÕn , ®ãng gãi hµng ho¸ ; - B¶o ®¶m trËt tù trÞ an , an toµn cho hµng ho¸ cña c«ng ty ; - X©y dùng ph-¬ng ¸n khai th¸c dÞch vô sö dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty ; - Thùc hiÖn thanh to¸n toµn bé chi phÝ ph¸t sinh t¹i nhµ m¸y theo ®Þnh møc cña c«ng ty . - C¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn . 8/ Tr¹i thùc nghiÖm gièng c©y trång trung -¬ng Kho¸i Ch©u : Tæ chøc triÓn khai s¶n xuÊt , kh¶o nghiÖm , tr×nh diÔn theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty . Qu¶n lý trªn c¬ së dù to¸n . Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký . C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh tr-íc ®©y tr¸i víi quy chÕ nµy ®Òu kh«ng cßn gi¸ trÞ thù hiÖn . Trong qu¸ 11 tr×nh thùc hiÖn , Quy chÕ nµy sÏ cã thÓ ®-îc bæ sung , söa ®æi cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty . TM.héi ®ång qu¶n trÞ Chñ tÞch H§QT 12 iii.thµnh tÝch n¨m 2005. 1. KÕt qu¶ s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ : BiÓu 01. BiÓu 01. KÕt qu¶ s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ n¨m 2005 So s¸nh ( %) ST T (1) I Néi dung (2) §V T (3) 1 Khèi l-îng TÊn s¶n xuÊt V¨n phßng TÊn 2 §Þnh t-êng 3 Th¸i B×nh 4 Ba v× 5 §ång v¨n 6 MiÒn trung N¨m 2004 N¨m 2005 (4) (5) 6,138. 6,897. 00 00 2,414. 3.089. 00 00 Tên 732.00 1,130. 00 TÊn 1,228. 1,252. 00 00 TÊn 961.00 613.0 0 TÊn 574.00 252.0 0 TÊn 624.00 726.0 KH 2005 So s¸nh (%) 2003 TH/KH 2005/200 4 (6) (7)=(5)/(6 (8)= )*100 (5)/(4)*1 00 9,265. 74.44 112.37 5,889. 00 00 2,623. 117.76 127.96 2,132. 00 00 1,517. 74.49 154.37 6,17.0 00 0 1,914. 65.40 101.95 1,091. 50 00 1,111. 55.14 63.79 871.0 70 0 472.38 53.35 43.90 561.0 0 1,225. 59.27 116.35 617.0 2005/2 003 2004/2 003 144,88. 00 183,14. 00 114,75. 00 142,08. 00 22,26.0 0 117,66. 88,31.0 0 84,28.0 0 112,33. 00 90,63.0 0 102,34. 00 98,87.0 1 II TÊn 1 Quy m« C¬ cÊu Lóa ThuÇn 2 Lóa lai TÊn 3 Ng« TÊn 4 5 6 §Ëu t-¬ng L¹c Khoai T©y TÊn TÊn TÊn III Doanh sè mua 100 vµo 0® V¨n phßng 100 0® §Þnh t-êng 100 0® Th¸i B×nh 100 0® Ba V× 100 0® §ång v¨n 100 0® 1 2 3 4 5 TÊn 0 00 6,138. 6,897. 9,265. 00 00 00 5638 6267 7616.2 5 78 87 30.02 74.44 82.28 289.81 264 392 804.14 48.75 11.4 191 45 125 56.82 22719. 31395 18 .50 9517.1 18166 8 .27 2564.4 3574. 9 82 3810.4 4183. 7 98 3121.3 2245. 0 91 1962.9 1158. 0 22 220 0 0 00 0 112.37 5,889. 00 111.16 5,576. 88,97.0 98,90.0 00 0 0 111.54 61.00 142,62. 78,20.0 00 0 148.48 251.0 64,28.0 104,76. 0 0 00 1096.49 137.0 0 912,40 120,17. 00 138.19 190.88 9,517. 00 139.40 2,476. 00 109.80 4,017. 00 71.95 2,912. 00 59.01 2,170. 00 2 6 MiÒn trung 100 0® 1742.8 3 2066. 30 118.56 1,891. 00 Nguån: Phßng Qu¶n lý tËp hîp cña C«ng ty 3 * Quy m« s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ t¨ng c¶ vÒ sè l-îng vµ c¬ cÊu . Tû träng s¶n xuÊt h¹t lai t¨ng ®Æt biÖt lµ ng« lai t¨ng 200%. N¨m 2005 : Tæng diÖn tÝch s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ lµ 2.920 ha , b»ng 138% so víi n¨m 2004 , víi c¬ cÊu cô thÓ nh- sau : + Lóa thuÇn : 2.129 ha víi 23 gièng + Lóa lai : 48 ha + Ng« lai : 173 ha ( kh«ng kÓ s¶n xuÊt gia c«ng t¹i Ninh ThuËn vµ §ång Nai ) + Doanh sè mua vµo : 31.395.501.000® = 138% so víi cïng kú 2004. * §· ®a d¹ng ®-îc s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh doanh , më réng thÞ tr-êng , tæ chøc tèt viÖc s¶n xuÊt gièng chuyÓn phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c kinh doanh . 2.KÕt qu¶ kinh doanh : BiÓu 02. BiÓu 02. KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005 1 2 So s¸nh ( %) STChØ chØ tiªu §VT Thùc T hiÖn KH TH 2005 2005 So KH So 2004 (7)=(6)/( (8)=(6)/( 5)*100 4)*100 112.02 145.64 112.26 143.18 120.60 134.00 2004 (1) (2) 1 (3) Tæng l-îng 0 Lóa thuÇn TÊn - H¹i lai (6) TÊn 0 0 4,900.0 6,250.0 7,016.0 0 - (5) TÊn 6,753.0 8,780.0 9,835.0 b¸n hµng - (4) 0 0 1,800.0 2,000.0 2,412.0 0 0 0 300.00 530.00 406.00 76.60 135.33 Doanh thu b¸n TriÖ 60,645. 68,950. 96,552. 140.03 159.21 134.10 183.32 0.13 149.65 §Ëu, l¹c khoai TÊn t©y 2 3 5 6 00 00 u Lîi nhuËn gép TriÖ 13,913. 19,021. 25,507. u 4 00 hµng Tæng thu nhËp 79 25 TriÖ 5,235.6 05 7,350.6 u 5 Lîi nhuËn 100 4,360.6 5,037,0 6,525.7 tr-íc thuÕ 0® 5 100 7.26 6.80 93.66 31.00 46.00 148.39 TØ suÊt 0 00 3 lîi nhuËn - Trªn diÖn tÝch 0® - Trªn vèn chñ së % h÷u 7 TN b×nh qu©n ®/th 2,500,0 3,000,0 3,400,0 113.33 136.00 3 CBCNV ¸ng 00 00 00 Nguån: Phßng Qu¶n lý tæng hîp cña C«ng ty 200% ®¹t xÊp xØ tÊn. §¸nh dÊu mét b-íc tr-ëng thµnh v-ît bËc cña C«ng ty trong lÜnh vùc s¶n xuÊt gièng. C«ng ty ®-îc më réng kinh doanh c¶ lóa thuÇn, lóa lai, ng« lai vµ ®Ëu ®ç. §©y chÝnh lµ ®iÓm næi bËt trong n¨m 2005 cña c«ng ty. TÊt c¶ chØ tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu t¨ng tr-ëng cao. - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô : 96.552 triÖu/ 68.950 = 140% so víi kÕ ho¹ch vµ 159% so víi n¨m 2004. NÕu so víi n¨m 4 2003, sau hai n¨m cæ phÇn ho¸ th× quy m« SXKD cña c«ng ty ®· t¨ng gÊp trªn hai lÇn. - Tæng thu nhËp (bao gåm lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ khÊu hao TSC§) ®¹t 7.350,602 triÖu ®ång b»ng 140% so víi 2005. - Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 6.525,727 triÖu ®ång b»ng 129% so víi kÕ ho¹ch vµ 149% so víi cïng kú 2004. - Tû suÊt lîi nhuËn/ vèn chñ së h÷u ®¹t 46% b»ng 148% so víi cïng kú 2004. - Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV t¨ng 113% so víi kÕ ho¹ch . ThÞ tr-êng cña c«ng ty ®-îc tiÕp tôc më réng vµo MiÒn trung ( B×nh §Þnh , Kh¸nh Hoµ , Qu¶ng Nam , Qu¶ng Ng·i ) , T©y Nguyªn , PhÝa b¾c ( Lai Ch©u , Cao B»ng …) , uy tÝn C«ng ty ®-îc t¨ng c-êng . - §iÓm næi bËt lµ tÊ c¶ c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty ®Òu cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao , dÆc biÑt lµ Chi nh¸nh MiÒn trung vµ V¨n phßng . Riªng V¨n phßng t¨ng c¶ vÒ quy m« , tèc ®é b»ng 106% so víi toµn C«ng ty n¨m 2004 ( 60,4 tû ) vµ chªnh lÖch gi¸ b»ng 115% toµn C«ng ty n¨m 2004. - Thèng nhÊt qu¶n lý kinh doanh toµn C«ng ty vµ tiÕt kiÖm chi phÝ . C¸c ®¬n vÞ ®· cã sù chuyÓn ®æi m¹nh c¬ cÊu tõng thÞ tr-êng , kh«ng chØ ®¬n ®iÖu lµ lóa thuÇn mµ thÞ tr-êng siªu thu ng« lai , lóa lai - §iÓn h×nh lµ V¨n phßng , Chi nh¸nh MiÒn trung , §Þnh T-êng , Ba V× 3. C«ng t¸c qu¶n lý + Qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm : Víi khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng 45% so víi 2004 lµ 9.835 tÊn , phßng kiÓm tra chÊt l-îng ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kiÓm tra , gi¸m s¸t chÊt l-îng gièng hµng ho¸ s¶n xuÊt vµ tiªu thô phôc vô yªu cÇu kinh doanh , gi¸m s¸t qu¸ tr×nh chÕ 5
- Xem thêm -