Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty giống cây trồng trung ương

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Quy chÕ VÒ tæ chøc bé m¸y – chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña bé phËn ®iÒu hµnh C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung ¬ng ( KÌm theo QuyÕt ®Þnh : 06/ Q§ - CTG - H§QT ngµy 18/03/2004 cña héi ®ång qu¶n trÞ ) I - Tæ chøc bé m¸y 1/ Quy ®Þnh chung : C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Trung ¬ng lµ ®¬n vÞ chuyÓn ®æi së h÷u tõ C«ng ty gièng c©y trång trung ¬ng I – Bé n«ng nghiÖp & PTNT ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 5029 /BNN/TCCB ngµy 10/11/2003, chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ chän t¹o c¸c lo¹i gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp . C«ng ty cã hÖ thèng c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c vïng sinh th¸i ®Æc trng víi ®éi ngò chuyªn gia, kü s ®îc ®µo t¹o trong vµ ngoµi níc , ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao, giµu kinh nghiÖm trong viÖc chän t¹o vµ tæ chøc kinh doanh gièng c©y trång . C«ng ty cã hÖ thèng c¸c ®¹i lý gièng c©y trång c¸c lo¹i nh lóa thuÇn , lóa lai , ng« lai , ®Ëu ®ç , l¹c , rau , khoai t©y vµ c¸c gièng c©y ¨n qu¶ vv …. C«ng ty cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt ®ång bé phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gièng c©y trång . Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· lËp ®îc nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c gÝp phÈn vµo viÖc ®a nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña níc nhµ ngµy cµng ph¸t triÓn , ®îc nhµ níc tÆng thëng nhiÒu phÇn thëng cao quÝ , hai hu©n ch¬ng lao ®éng vµ nhiÒu huy ch¬ng vµng t¹i c¸c héi chî triÓn l·m thµnh tùu kinh tÕ kü thuËt ViÖt Nam . Lµ thµnh viªn cña hiÖp héi gièng c©y trång ViÖt Nam VSA c«ng ty chóng t«i mong muèn ®îc quan hÖ , hîp t¸c , cung øng c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ liªn doanh , liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi níc ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. 1 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty 1. Chi nh¸nh Gièng c©y trång Trung ¬ng MiÒn Trung Central Branch Office §Þa chØ : Phêng §éi Cung – Thµnh phè Vinh – NghÖ An §iÖn tho¹i : 038.844937 Fax : 038.844937 2. Chi nh¸nh Gièng c©y trång Trung ¬ng Th¸i B×nh Th¸i B×nh Branch Office §Þa chØ : §«ng Hng – Th¸i B×nh §iÖn tho¹i : 036.851256 Fax : 036550684 3. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång Trung ¬ng §Þnh Têng Dinh Tuong Branch Office §Þa chØ : X· §Þnh Têng – HuyÖnYªn §Þnh – Thanh Ho¸ §iÖn tho¹i : 037.869251 Fax : 037.869251 4. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång Trung ¬ng §ång V¨n Dong Van Branch Office §Þa chØ : ThÞ trÊn §ång V¨n – Duy Tiªn – Hµ Nam §iÖn tho¹i : 0351.835061 Fax : 0351.853463 5. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång Trung ¬ng Ba V× Ba Vi Branch Office §Þa chØ : X· §ång Quang – HuyÖn Ba V× - Hµ T©y §iÖn tho¹i : 034.863091 Fax : 034.864185 6. Tr¹i thùc nghiÖm Gièng c©y trång Trung ¬ng Kho¸i Ch©u Khoai Chau Experimental Farm §Þa chØ : X· T©n D©n – Kho¸i Ch©u – Hng Yªn §iÖn tho¹i : 0321.910348 Fax : 0321.910348 7. Nhµ m¸y chÕ biÕn Gièng Thêng TÝn Thuong Tin Seed Prosescing Plant §iÖn tho¹i : 034.853239 Fax : 034.853239 2/ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y : ( Nh s¬ ®å ) Bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty gåm 3 ngêi : 2 + Tæng gi¸m ®èc : Lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty . Trùc tiÕp phô tr¸ch tµi chÝnh , kÕ to¸n , tæ chøc nh©n sù , ho¹t ®éng ®Çu t vµ c¸c dù ¸n . + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch khoa häc kü thuËt , s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chÊt lîng . + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c thÞ trêng , kinh doanh vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i * C¸c phßng nghiÖp vô : 1. Phßng thÞ trêng kinh doanh 2. Phßng kü thuËt s¶n xuÊt 3. Phßng Qu¶n lý tæng hîp 4. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 5. Phßng kiÓm tra chÊt lîng 3/ Chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng : a. Phßng thÞ trêng kinh doanh : - X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh , kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m lµm c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh dùa trªn dù b¸o thÞ trêng vµ nhu cÇu cña hÖ thèng kh¸ch hµng : - Tæ chøc kinh doanh trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh ; - Qu¶n lý hÖ thèng ®¹i lý b¸n bu«n , b¸n lÎ toµn c«ng ty ; - X©y dùng kÕ ho¹ch ph©n vïng thÞ trêng kinh doanh ; - §Ò xuÊt , tham mu cho l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng c¬ chÕ b¸n hµng phï hîp ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ; - Tæng hîp th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt , tiªu thô , c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm cña c¸c tØnh tõ vïng nói phÝa B¾c ®Õn vïng T©y Nguyªn ; - C«ng t¸c qu¶ng c¸o , xóc tiÕn th¬ng m¹i , ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng ; - Qu¶n lý bao b× ®ãng gãi trong toµn c«ng ty , nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c mÉu bao b× nh·n hiÖu phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng . 3 b. Phßng Kü thuËt S¶n xuÊt : - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tæ chøc triÓn khai toµn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh donah cña c«ng ty ; - X©y dùng quy tr×nh kü thuËt , c«ng nghÖ , híng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt; - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phôc tr¸ng , chän läc gièng SNC , gièng bè mÑ , c©y ®Çu dßng , … - Tæ chøc kh¶o nghiÖm , tr×nh diÔn , ®¸nh gi¸ c¸c bé gièng mãi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cao . Tæng kÕt kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô , hµng n¨m ; - Nghiªn cøu , chän t¹o gièng míi ; -Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i tr¹i thùc nghiÖm Gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u . c. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n : - Gióp Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i v¨n phßng vµ toµn c«ng ty . KiÓm tra gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty . NhiÖm vô chñ yÕu : - Thu thËp , xö lý th«ng tin , sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi tîng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n ®óng chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ; - KiÓm tra , gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu , chi tµi chÝnh , c¸c nghÜa vô thu nép , thanh to¸n nî , kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n ; - Ph©n tÝch th«ng tin , sè liÖu kÕ to¸n , tham mu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p , phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ , c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ , tµi chÝnh cña c«ng ty ; - Cung cÊp th«ng tin , sè liÖu kÕ to¸n phôc vô yªu cÇu SXKD; - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty; - Qu¶n lý cæ phÇn , chi tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng ; - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty . d. Phßng qu¶n lý Tæng hîp : - Tham mu , gióp viÖc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé , lao ®éng tiÒn l¬ng , chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ thanh tra . 4 - X©y dùng ®Ó Tæng gi¸m ®èc ban hµnh hoÆc tr×nh H§QT phª chuÈn c¸c quy chÕ vÒ tæ chøc c¸n bé , tiÒn l¬ng trong c«ng ty . X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch c¸c bé . Tæ chøc ®µo t¹o , båi dìng c¸c bé , c¸n bé dù bÞ kÕ cËn c¸c chøc danh l·nh ®¹o c«ng ty . - §Ò xuÊt h×nh thøc tr¶ l¬ng , tæ chøc vµ lµm c¸c thñ tôc cho ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi ; - Tæ chøc c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶ quyÕt khiÕu n¹i , tè c¸o ; - Qu¶n lý ®Çu t XDCB vµ ®Êt ®ai ; - Tæng hîp kÕ ho¹ch SXKD, tµi chÝnh hµng quý , n¨m . C«ng t¸c thèng kª tiÕn ®é SXKD ; - Qu¶n lý hµnh chÝnh , v¨n th , lu tr÷ , trËt tù trÞ an , héi häp , lÔ tÕt ; - Qu¶n lý cæ ®«ng vµ chuyÓn nhîng cæ phÇn . e. Phßng KiÓm tra chÊt lîng - KiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng gièng hµng ho¸ . - Qu¶n lý chÊt lîng gièng c©y trång toµn c«ng ty tõ läc dßng , nh©n , s¶n xuÊt , chÕ biÕn ®ãng gãi , b¶o qu¶n , tiªu thô . - X©y dùng quy tr×nh b¶o qu¶n h¹t gièng trong kho cho tõng lo¹i gièng c©y trång – Tham gia , phèi hîp víi phßng kü thuËt S¶n xuÊt x©y dùng quy tr×nh kü thuËt , quy tr×nh chän läc vµ nh©n dßng XNC c¸c gièng theo nhu cÇu cña thÞ trêng ; x¸c nhËn c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt trong c«ng ty . - Phè hîp cïng phßng thÞ trêng ; x¸c nhËn c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt trong c«ng ty – Phèi hîp cïng phßng thÞ trêng Kinh doanh trong viÖc thiÕt kÕ , qu¶n lý mÉu m· bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm . - Cïng phßng Kü thuËt S¶n xuÊt tæn kÕt kÕt q¶u kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô , hµng n¨m . 4/ Chøc n¨ng , nhiÖm vô c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty a . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c chi nh¸nh : - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty , chi nh¸nh tæ chøc s¶n xuÊt , thu mua , chÕ biÕn , b¶o qu¶n c¸c lo¹i h¹t gièng c©y trång ®¶m b¶o chÊt lîng ; - Khai th¸c thÞ trêng , tæ chøc b¸n bu«n , b¸n lÎ c¸c lo¹i h¹t gièng ; 5 - Tæ chøc trång tr×nh diÔn c¸c lo¹i gièng míi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao , chÊt lîng tèt theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty t¹i ®Þa bµn chi nh¸nh ®ang n¾m gi÷ thÞ trêng . Thùc hiÖn híng dÉn , chuyÓn giao kü thuËt cho n«ng d©n . - C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶n c¸o t¹i ®Þa ph¬ng . - TËp hîp chi phÝ SXKD vµ QuyÕt to¸n thu chi theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty . b. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt : - Trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n , lao ®éng t¹i ®¬n vÞ ®óng môc ®Ých vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . - Tæ chøc chän läc dßng vµ nh©n gièng SNC , s¶n xuÊt gièng NC , TBKT, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai theo kÕ ho¹ch c«ng ty giao. - Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm , tæng hîp th«ng tin thÞ trêng t¹i ®Þa ph¬ng vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt ,mïa vô . - TËp hîp chi phÝ SXKD t¹i ®¬n vÞ trªn c¬ së quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh. - C«ng t¸c trËt tù trÞ an , b¶o vÖ néi bé ®¬n vÞ . Trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é hu trÝ , mÊt søc cho ngêi lao ®éng t¹i ®¬n vÞ . - C¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn b»ng v¨n b¶n khi cÇn thiÕt . c. Nhµ m¸y chÕ biÕn gièng Thêng TÝn : - Qu¶n lý , sö dông hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i khu vùc nhµ m¸y ; - Tæ chøc chÕ biÕn , b¶o qu¶n vµ ®ãng gãi hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña c«ng ty ; - Qu¶n lý hÖ thèng kho hµng ho¸ theo quy ®Þnh ; - C«ng t¸c bo¶ vÖ trËt tù trÞ an vµ an toµn cho hµng ho¸ ; - TËp hîp thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn , ®ãng gãi vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ . d. Tr¹i Thùc nghiÖm gièng c©y trång trung ¬ng Kho¸i Ch©u : - Kh¶o nghiÖm , tr×nh diÔn c¸c hé gièng míi cã tiÒm n¨ng theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty . 6 - Tæ chøc läc dßng vµ nh©n gièng SNC , s¶n xuÊt gièng NC, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai cña c«ng ty . II- chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n 1.Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng SXKD hµng ngµy cña c«ng ty , tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh , c¸c nghÞ quyÕt cña H§QT, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vµ tríc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô , quyÒn h¹n ®îc giao . QuyÒn h¹n cña Tæng Gi¸m ®èc theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng III – Quy chÕ lµm viÖc , quan hÖ c«ng t¸c cña Tæng gi¸m ®èc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè : 05/Q§H§QT ngµy 16/02/2004 cña Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung ¬ng . 2. Phã Tæng gi¸m ®èc gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc . C¸c quyÕt ®Þnh c¶u Phã Tæng gi¸m ®èc ®èi víi phÇn viÖc ®îc Tæng Gi¸m ®èc giao ph¶i ®îc xem nh quyÕt ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc . Phã Tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . 3. KÕ to¸n trëng ( hoÆc Trëng phßng tµi chÝnh KÕ to¸n ) gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty . Cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n . Cô thÓ : - Gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n , ®ång thêi lµ ngêi ®iÒu hµnh tæ chøc hÖ thèng h¹ch to¸n trong toµn c«ng ty . - Tham mu víi l·nh ®¹o c«ng ty trong c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh . - Phèi hîp víi phßng Qu¶n lý Tæng hîp x©y dùng ph¬ng ¸n tr¶ thï lao cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty . - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty . - Thùc hiÖn c¸c giao dÞch víi ng©n hµng , c¬ quan tµi chÝnh , thuÕ ®Ó thanh to¸n c«ng nî , thu nép ng©n s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c . 4. Trëng phßng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña phßng m×nh . Trëng phßng cã nhiÖm vô : 7 - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé mäi ho¹t ®éng trong phßng theo chøc n¨ng , nhiÖm vô quy ®Þnh cña tæ chøc bé m¸y . Ngoµi ra ,trëng phßng ph¶i ®¶m nhiÖm mét c«ng viÖc vÒ chuyªn m«n cô thÓ cña phßng . - X©y dùng ph¬ng ¸n c«ng t¸c vµ ®iÒu hµnh c¸n bé trong phßng th«ng qua giao viÖc , kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc ®îc giao . - Tæng hîp , b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc cña phßng víi l·nh ®¹o phô tr¸ch , phæ biÕn chñ tr¬ng , chÝnh s¸ch cña l·nh ®¹o c«ng ty cho CBCNV trong phßng . - Tham dù c¸c héi nghÞ giao ban , tæng kÕt , th¶o lu¹n vµ biÓu quyÕt néi quy , quy chÕ , c¸c ph¬ng ¸n SXKD , ….. - Chñ tr× b×nh bÇu thi ®ua , xÐt n©ng l¬ng , phª b×nh vµ xÐt kû luËt ®èi víi c¸c bé trong phßng . - Híng dÉn , qu¶n lý chuyªn m«n nghiÖp vô trong toµn c«ng ty . 5. Phã Trëng phßng : Lµ ngêi gióp trëng phßng trong tõng lÜnh vùc c«ng viÖc do Trëng phßng ph©n c«ng . chiôu tr¸ch nhiÖm tríc Trëng phßng vÒ lÜnh vùc c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng . 6. Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp , chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm : - Hµng n¨m ph¶i chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch SXKD , c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c môc tiªu SXKD ®Ò ra trong n¨m . - Tæ chøc chØ ®¹o ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty ( Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh , quy chÕ kinh doanh , quy chÕ hµnh chÝnh , quy chÕ kü thuËt , ….) - Tæ chøc thùc hiÖn ph¬ng ¸n SXKD theo kÕ ho¹ch ®· giao , kÞp thêi ®Ò xuÊt vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong SXKD cña ®¬n vÞ . - Tæng hîp th«ng tin vÒ s¶n xuÊt , thÞ trêng , dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng vµ tæ chøc tr×nh diÔn c¸c gièng cã tiÒm n¨ng t¹i vïng ®¬n vÞ qu¶n lý . - Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n , vËt t . vèn cña céng ty cã t¹i ®¬n vÞ . - B¶o ®¶m trËt tù trÞ an vµ gi÷ mèi quan hÖ tèt víi ®i¹n ph¬ng së tÞa . Thùc hiÖn qu¶n lý x· héi t¹i ®¬n vÞ . - Thùc hiÖn ký hîp ®ång thêi vô theo yªu cÇu SXKD t¹i ®¬n vÞ . 8 - LËp kÕ ho¹ch SDCB , söa ch÷a , mua s¾m , thanh lý TSC§ tr×nh Tæng gi¸m ®èc gi¶i quyÕt . - Theo dâi , ®Ò xuÊt , khen thëng , kû luËt , n©ng l¬ng cho CBCNV trong ®¬n vÞ theo chÕ ®é tr×nh Tæng gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh . - LËp hå s¬ vµ xö lý kû luËt ë møc c¶nh c¸o trë xuèng . LËp biªn b¶n ph¹t båi thêng vËt chÊt ®èi víi CBCNV v« tr¸ch nhiÖm g©y tæn thÊt vÒ kinh tÕ ë møc t¬ng ®¬ng 3 th¸ng l¬ng . - Thùc hiÖn uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm theo Quy chÕ tµi chÝnh c¶u c«ng ty . 7/ Gi¸m ®èc nhµ m¸y chÕ biÕn h¹t gièng : - Qu¶n lý , sö dông toµn bé hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i nhµ m¸y ; - Tæ chøc chØ ®¹o vµ thùc hiÖn chÕ biÕn ®ãng gãi hµng ho¸ ®¶m b¶o theo tiÕn ®é cña c«ng ty ; - Tæ chøc b¶o qu¶n hµng ho¸ ; - Thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång thêi vô ®¸p øng yªu cÇu chÕ biÕn , ®ãng gãi hµng ho¸ ; - B¶o ®¶m trËt tù trÞ an , an toµn cho hµng ho¸ cña c«ng ty ; - X©y dùng ph¬ng ¸n khai th¸c dÞch vô sö dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty ; - Thùc hiÖn thanh to¸n toµn bé chi phÝ ph¸t sinh t¹i nhµ m¸y theo ®Þnh møc cña c«ng ty . - C¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn . 8/ Tr¹i thùc nghiÖm gièng c©y trång trung ¬ng Kho¸i Ch©u : Tæ chøc triÓn khai s¶n xuÊt , kh¶o nghiÖm , tr×nh diÔn theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty . Qu¶n lý trªn c¬ së dù to¸n . Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký . C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy chÕ nµy ®Òu kh«ng cßn gi¸ trÞ thù hiÖn . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn , Quy chÕ nµy sÏ cã thÓ ®îc bæ sung , söa ®æi cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty . TM.héi ®ång qu¶n trÞ Chñ tÞch H§QT 9 iii.thµnh tÝch n¨m 2005. 1. KÕt qu¶ s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ : BiÓu 01. BiÓu 01. KÕt qu¶ s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ n¨m 2005 ST (1) I Néi dung (2) §V T (3) N¨m 2004 N¨m 2005 (4) (5) 1 Khèi lîng s¶n TÊn xuÊt V¨n phßng TÊn 2 §Þnh têng 3 Th¸i B×nh 4 Ba v× 5 §ång v¨n 6 MiÒn trung II 1 Quy m« C¬ cÊu Lóa ThuÇn 6,138. 6,897. 00 00 2,414. 3.089. 00 00 Tên 732.00 1,130. 00 TÊn 1,228. 1,252. 00 00 TÊn 961.00 613.0 0 TÊn 574.00 252.0 0 TÊn 624.00 726.0 0 TÊn 6,138. 6,897. 00 00 TÊn 5638 6267 2 Lóa lai TÊn 78 87 KH 2005 So s¸nh ( %) 2003 TH/KH 2005/200 4 (6) (7)=(5)/ (8)= (5)/ (6)*100 (4)*100 9,265. 74.44 112.37 5,889. 00 00 2,623. 117.76 127.96 2,132. 00 00 1,517. 74.49 154.37 6,17.0 00 0 1,914. 65.40 101.95 1,091. 50 00 1,111. 55.14 63.79 871.0 70 0 472.38 53.35 43.90 561.0 0 1,225. 59.27 116.35 617.0 00 0 9,265. 74.44 112.37 5,889. 00 00 7616.2 82.28 111.16 5,576. 5 00 30.02 289.81 111.54 61.00 So s¸nh (%) 2005/2 003 2004/2 003 144,88. 00 183,14. 00 114,75. 00 142,08. 00 22,26.0 0 117,66. 00 88,31.0 0 84,28.0 0 112,33. 00 90,63.0 0 102,34. 00 98,87.0 0 88,97.0 98,90.0 0 0 142,62. 78,20.0 00 0 1 3 Ng« TÊn 4 5 6 §Ëu t¬ng L¹c Khoai T©y TÊn TÊn TÊn III Doanh sè mua 100 vµo 0® V¨n phßng 100 0® §Þnh têng 100 0® Th¸i B×nh 100 0® Ba V× 100 0® §ång v¨n 100 0® MiÒn trung 100 0® 1 2 3 4 5 6 264 392 804.14 48.75 148.48 11.4 191 45 125 56.82 1096.49 22719. 31395 18 .50 9517.1 18166 8 .27 2564.4 3574. 9 82 3810.4 4183. 7 98 3121.3 2245. 0 91 1962.9 1158. 0 22 1742.8 2066. 3 30 220 0 138.19 251.0 64,28.0 104,76. 0 0 00 137.0 0 912,40 120,17. 00 190.88 9,517. 00 139.40 2,476. 00 109.80 4,017. 00 71.95 2,912. 00 59.01 2,170. 00 118.56 1,891. 00 Nguån: Phßng Qu¶n lý tËp hîp cña C«ng ty 2 * Quy m« s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ c¬ cÊu . Tû träng s¶n xuÊt h¹t lai t¨ng ®Æt biÖt lµ ng« lai t¨ng 200%. N¨m 2005 : Tæng diÖn tÝch s¶n xuÊt gièng hµng ho¸ lµ 2.920 ha , b»ng 138% so víi n¨m 2004 , víi c¬ cÊu cô thÓ nh sau : + Lóa thuÇn : 2.129 ha víi 23 gièng + Lóa lai : 48 ha + Ng« lai : 173 ha ( kh«ng kÓ s¶n xuÊt gia c«ng t¹i Ninh ThuËn vµ §ång Nai ) + Doanh sè mua vµo : 31.395.501.000® = 138% so víi cïng kú 2004. * §· ®a d¹ng ®îc s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh doanh , më réng thÞ trêng , tæ chøc tèt viÖc s¶n xuÊt gièng chuyÓn phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c kinh doanh . 2.KÕt qu¶ kinh doanh : BiÓu 02. BiÓu 02. KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005 So s¸nh ( %) STChØ T chØ tiªu (1) (2) §VT Thùc hiÖn 2004 (3) (4) 1 Tæng lîng b¸n hµng TÊn 6,753.0 8,780.0 9,835.0 0 0 0 - Lóa thuÇn TÊn - H¹i lai TÊn - §Ëu, l¹c khoai TÊn t©y Doanh thu b¸n TriÖ hµng Lîi nhuËn gép TriÖ u Tæng thu nhËp TriÖ u Lîi nhuËn tríc 100 thu 0® Õ TØ suÊt lîi nhuËn Trªn diÖn tÝch 100 0® Trªn vèn chñ së % h÷u TN b×nh qu©n ®/th CBCNV ¸ng 2 3 4 5 6 7 KH TH 2005 2005 So KH So 2004 (7)=(6)/ (5)*100 112.02 (8)=(6)/ (4)*100 145.64 7,016.0 0 2,412.0 0 406.00 112.26 143.18 120.60 134.00 76.60 135.33 96,552. 00 25,507. 05 7,350.6 0 5,037,0 6,525.7 00 3 140.03 159.21 134.10 183.32 0.13 149.65 (5) 4,900.0 0 1,800.0 0 300.00 6,250.0 0 2,000.0 0 530.00 60,645. 00 13,913. 79 5,235.6 5 4,360.6 5 68,950. 00 19,021. 25 (6) 7.26 6.80 93.66 31.00 46.00 148.39 2,500,0 3,000,0 3,400,0 00 00 00 113.33 136.00 Nguån: Phßng Qu¶n lý tæng hîp cña C«ng ty 2 200% ®¹t xÊp xØ tÊn. §¸nh dÊu mét bíc trëng thµnh vît bËc cña C«ng ty trong lÜnh vùc s¶n xuÊt gièng. C«ng ty ®îc më réng kinh doanh c¶ lóa thuÇn, lóa lai, ng« lai vµ ®Ëu ®ç. §©y chÝnh lµ ®iÓm næi bËt trong n¨m 2005 cña c«ng ty. TÊt c¶ chØ tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu t¨ng trëng cao. - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô : 96.552 triÖu/ 68.950 = 140% so víi kÕ ho¹ch vµ 159% so víi n¨m 2004. NÕu so víi n¨m 2003, sau hai n¨m cæ phÇn ho¸ th× quy m« SXKD cña c«ng ty ®· t¨ng gÊp trªn hai lÇn. - Tæng thu nhËp (bao gåm lîi nhuËn tríc thuÕ vµ khÊu hao TSC§) ®¹t 7.350,602 triÖu ®ång b»ng 140% so víi 2005. - Lîi nhuËn tríc thuÕ 6.525,727 triÖu ®ång b»ng 129% so víi kÕ ho¹ch vµ 149% so víi cïng kú 2004. - Tû suÊt lîi nhuËn/ vèn chñ së h÷u ®¹t 46% b»ng 148% so víi cïng kú 2004. - Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV t¨ng 113% so víi kÕ ho¹ch . 3 ThÞ trêng cña c«ng ty ®îc tiÕp tôc më réng vµo MiÒn trung ( B×nh §Þnh , Kh¸nh Hoµ , Qu¶ng Nam , Qu¶ng Ng·i ) , T©y Nguyªn , PhÝa b¾c ( Lai Ch©u , Cao B»ng …) , uy tÝn C«ng ty ®îc t¨ng cêng . - §iÓm næi bËt lµ tÊ c¶ c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty ®Òu cã tèc ®é t¨ng trëng cao , dÆc biÑt lµ Chi nh¸nh MiÒn trung vµ V¨n phßng . Riªng V¨n phßng t¨ng c¶ vÒ quy m« , tèc ®é b»ng 106% so víi toµn C«ng ty n¨m 2004 ( 60,4 tû ) vµ chªnh lÖch gi¸ b»ng 115% toµn C«ng ty n¨m 2004. - Thèng nhÊt qu¶n lý kinh doanh toµn C«ng ty vµ tiÕt kiÖm chi phÝ . C¸c ®¬n vÞ ®· cã sù chuyÓn ®æi m¹nh c¬ cÊu tõng thÞ trêng , kh«ng chØ ®¬n ®iÖu lµ lóa thuÇn mµ thÞ trêng siªu thu ng« lai , lóa lai - §iÓn h×nh lµ V¨n phßng , Chi nh¸nh MiÒn trung , §Þnh Têng , Ba V× 3. C«ng t¸c qu¶n lý + Qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm : Víi khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng 45% so víi 2004 lµ 9.835 tÊn , phßng kiÓm tra chÊt lîng ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kiÓm tra , gi¸m s¸t chÊt lîng gièng hµng ho¸ s¶n xuÊt vµ tiªu thô phôc vô yªu cÇu kinh doanh , gi¸m s¸t qu¸ tr×nh chÕ biÕn trong khi lùc lîng lao ®éng cã tay nghÒ thiÕu . §¸p øng tèt c¸c yªu cÇu SXKD , phßng cã sù phèi kÕt hîp tèt víi c¸c bé phËn trong C«ng ty trong viÖc tæ chøc thu mua s¶n phÈm . + Qu¶n lý tµi chÝnh : Thùc hiÖn nghiªm Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty . Gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty . Ph¶n ¸nh trung thùc vµ kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , gióp cho qu¶n lý chi phÝ , hµng ho¸ , qu¶n lý vèn vµ ®iÒu hµnh kÞp thêi , ®¸p øng yªu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh . + Qu¶n lý nguån nh©n lùc trong C«ng ty , gi¶i quyÕt ®µy ®ñ , kÞp thêi vµ ®óng chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng mét c¸ch hîp t×nh , hîp lý , tuyÓn dông lùc lîng lao ®éng míi theo ®óng quy chÕ tuyÓn dông , c«ng khai , d©n chñ vµ minh b¹ch . Tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò c¸c bé qu¶n lý , c¸n bé kü thuËt , trang bÞ kiÕn thøc qu¶n lý theo HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:2000 theo ®óng tiªu chuÈn quèc tÕ . §©y chÝnh lµ nÐt rÊt míi cña C«ng ty cæ phÇn , coi träng yÕu tè con ngêi , coi ®ã lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty . 4 + Sù vËn hµnh ®ång bé vµ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý tõ tæ chøc bé m¸y , qu¶n lý tµi chÝnh , qu¶n lý s¶n xuÊt , kinh doanh vµ qu¶n lý chÊt lîng ®· t¹o ®éng lùc to lín thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn . TËp hîp ®îc søc m¹nh cña c¶ tËp thÓ C«ng ty ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ vµo sù phÊt triÓn cña C«ng ty . 4.C«ng t¸c chÕ biÕn – b¶o qu¶n vµ ®ãng gãi hµng ho¸ : §©y lµ kh©u lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ hµng ho¸ tríc khhi ®a vµo thÞ trêng, ®¶m b¶o tiÕn ®é cho kinh doanh . Trong ®iÒu kiÖn 100% lao ®éng thuª ngoµi vµ tÝnh thêi vô khÈn tr¬ng , ®iÖn thiÕu vµ lîng hµng ho¸ b¶o qu¶n trong kho lín , song toµn bé c«ng t¸c nµy vÒ c¬ b¶n ®¸p øng ®îc yªu cÇu kinh doanh . §Æc biÖt hai ®¬n vÞ Nhµ m¸y chÕ biÕn Thêng TÝn vµ Nhµ m¸y chÕ biÕn §ång V¨n víi khèi lîng chÕ biÕn , ®ãng gãi lín h¬n 60% lîng hµng c¶ C«ng ty , cô thÓ : * Nhµ m¸y chÕ biÕn Thêng TÝn : -Tæng lîng hµng lu©n chuyªn qua kho : 11.704.000 kg. - Lîng hµng chÕ biÕn , ®ãng gãi : 10.500.000 kg. - B¶o qu¶n hµng ho¸ tèt, kh«ng hao hôt vµ phuc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . * Nhµ m¸y ®ång v¨n : - Tæng lîng chÕ biÕn : + Ng« : 450.000kg. + Lóa : 1.013.000kg. Tuy nhiªn do Nhµ m¸y míi x©y dùng , kinh nghiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc b¶o qu¶n chÕ biÕn cha cã , cßn cha thËt sù yªn t©m trong qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm , vÉn bÞ kh¸ch hµng khiÕu n¹i . 5. C«ng t¸c ®Çu t , nghiªn cøu ph¸t triÓn a. VÒ ®Çu t XDCB x©y dùng hÖ thèng c¬ s¬ vËt chÊt kü thuËt phôc vô yªu cÇu më réng ngµnh hµng vµ quy m« kinh doanh . Thùc hiÖn xong Dù ¸n c¶i t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc chÕ biÕn t¹i xÝ nghiÖp §ång V¨n . Tæng vèn ®Çu t cho XDCB : 4.572.071.974 ®ång . Bao gåm : Dù ¸n §ång V¨n : 3.873.753.788 ®ång Thêng TÝn : 271.205.000 ®ång 5 V¨n phßng : 801.611.800 ®ång Th¸i B×nh : 54.064.000 ®ång §Þnh Têng : 54.064.000 ®ång Víi hÖ thèng c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu phÊt triÓn s¶n xuÊt kinh doanh tõ nay ®Õn 2010 . Toµn bé viÖc qu¶n lý ®Çu t XDCB ®¶m b¶o theo ®óng quy chÕ qu¶n lý XDCB do Nhµ níc ban hµnh , tiÕt kiÖm chi phÝ vµ chÊt lîng c«ng tr×nh ®¶m b¶o . b. VÒ c«ng t¸c nghiªn cøu ®Çu t ph¸t triÓn . §©y lµ lÜnh vùc míi ®èi víi C«ng ty , song l¹i lµ lÜnh vùc then chèt t¹o cho C«ng ty ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ n©ng cao n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty . Bé phËn kü thuËt mÆc dï lùc lîng c¸n bé thiÕu c¶ kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc song víi sù gióp ®ì trùc tiÕp cña chuyªn gia ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ cô thÓ : - Nghiªn cøu , chän t¹o , kh¶o nghiÖm , tr×nh diÔn vµ ®· ®îc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn gièng lóa lai hai dßng HC1 mang Th¬ng hiÖu cña C«ng ty ( Q§ sè : 3359/BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2005 ) - Duy tr× , chän läc gièng gèc ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ( bao gåm lóa thuÇn , ng« lai vµ c¸c bè mÑ c¸c bè mÑ c¸c Tæ hîp lóa lai 2, 3 dßng ) - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh nghiªn cøu vµ triÓn khai gièng Ng« lai vµ Ng« thùc phÈm giai ®o¹n 2005 – 2006 do GS.TrÇn Hång Uy x©y dùng . B¾t ®Çu triÓn khai , kh¶o s¸t , ®¸nh gi¸ u thÕ lai cña Ng« . - Bíc ®Çu ®¸nh gi¸ cã 06 Tæ hîp cã triÓn väng trong ®ã cã 01 Tæ hîp L3 cã n¨ng suÊt cao h¬n ®èi chøng LVN4 cã ®Æc ®iÓm n«ng häc tèt ( b¾p dµi , bi kÝn , mµu s¾c ®Ñp h¬n h¼n ng« LVN4, cã kh¶ n¨ng thay thÕ LVN4 trong thêi gian tíi ) . N¨m 2006 sÏ tæ chøc s¶n xuÊt thö h¹t lai F1 ®Ó cã gièng s¶n xuÊt thö cho vô sau . Ph©n ®Êu cuèi 2007 sÏ cã mét gièng míi mang th¬ng hiÖu cña C«ng ty . - §Çu t kinh phÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt t¹i Tr¹i Kho¸i Ch©u ®Ó phôc vô duy tr× , kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu chän t¹o gièng . 6 - Tæ chøc vµ ®Çu t kinh phÝ tr×nh diÔn , kh¶o nghiÖm c¸c Tæ hîp gièng míi cã triÓn väng vµ qu¶ng c¸o nh D u 6511 , NhÞ u 86A , 86B , thôy H¬ng 308 …Tuy nhiªn do c¸n bé míi , sè lîng gièng qu¸ nhiÒu nªn cßn cha ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt , ®Æc biÖt lµ duy tr× bè mÑ c¸c tæ hîp Ng« lai vµ lóa lai , g©y ¶nh hëng lín ®Õ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . c. Tham gia c¸c dù ¸n cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT N¨m 2005 c«ng ty tham gia 4 dù ¸n , kÕt qu¶ nh sau : * Dù ¸n Danida: - TiÕp tôc ®îc hç trî thùc hiÖn ®µo t¹o nguån nh©n lùc nh kÕt to¸n , maketing. - Hç trî vay vèn ODA ®Ó thùc hiÖn dù ¸n víi tæng sè vèn ®îc duyÖt 4.300.000.000 ® * Dù ¸n khoai t©y ViÖt §øc : TiÕp tôc thùc hiÖn hÖ thèng nh©n gièng khoai t©y s¹ch bÖnh tõ nhµ nu«i cÊy m« Ba V× , ®îc hç trî 49.000.000 ®. * Dù ¸n gièng lóa chÊt lîng : Tæng kinh phÝ 169.250.000 ® thùc hiÖn 02 m« h×nh nh©n 02 gièng B¾c th¬m sè 7 vµ nÕp IR 352 víi diÖn tÝch 11 ha ®îc ®¸nh gia tèt . * Dù ¸n lóa lai : TiÕp nhËn nh©n dßng bè mÑ víi tæng kinh phÝ lµ 167.500.000 ® d. C«ng t¸c ®Çu t x©y dùng vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu §i ®«i víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh , C«ng ty chó träng ®Õn viÖc qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu vµ h×nh ¶nh cña C«ng ty CP gièng c©y trång trung ¬ng víi c¸c h×nh thøc phong phó : Th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ( B¸o , ®µi ) , tham gia Héi trî triÓn l·m cña bé , cña c¸c ®Þa ph¬ng , c¶i tiÕn mÉu m· bao b× … Tæng kinh phÝ ®Çu t xÊp xØ 100.000.000 ®. KÕt qu¶ : - C«ng ty ®îc Bé n«ng nghiÖp vµ PTNT tÆng 02 cóp vµng n«ng nghiÖp cho s¶n phÈm KD vµ A5 cña C«ng ty . - §îc Bé th¬ng m¹i tÆng th¬ng hiÖu b¹n nhµ n«ng . 7 e. §Çu t më réng qui m« kinh doanh cña C«ng ty Ngoµi viÖc më réng s¶n xuÊt , kinh doanh C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong ngµnh gièng ViÖt Nam ®Çu t tµi chÝnh ra ngoµi doanh nghiÖp , më réng qui m« kinh doanh cña C«ng ty . B»ng nguån vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt – C«ng ty ®· ®Çu t 965.000.000 ® ( 32.5% vèn c¶u C«ng ty CP gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp Qu¶ng Nam ) víi viÖc ®Çu t nµy ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s÷ rÊt thuËn lîi trong t¬ng lai . f. VÒ quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ - C«ng ty ®· trë thµnh thµnh viªn cña HiÖp héi Gièng Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2005 ( APSA) - Xóc tiÕn c¸c thñ tôc ®Ó më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Lµo ®Ó xuÊt khÈu gièng ng« LVN10. - Hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001: 2000 t¹i V¨n phßng C«ng ty vµ ¸p dông thö tõ th¸ng 10 n¨m 2005 . 8
- Xem thêm -