Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty giầy thăng long

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

môc lôc Lêi më ®Çu Néi dung b¸o c¸o 1.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1.2.Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1.2.1.T×nh h×nh sö dông lao ®éng. 1.2.2.T×nh h×nh sö dông vèn. 1.2.3.T×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô. 1.3.§Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt . 1.3.1.Quy tr×nh c«ng nghÖ. 1.3.2.Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt . 1.4.Tæ chøc qu¶n lý t¹i c«ng ty . 1.5.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2.C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. 2.1.H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.1.1.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.1.2.H¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü. 2.1.3.H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng. 2.2.H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 2.2.1.§Æc ®iÓm TSC§ t¹i c«ng ty 2.2.2.Chøng tõ sö dông vµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ. 2.2.3.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n TSC§ 2.2.4.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp TSC§,hao mßn TSC§ 2.3.H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu,c«ng cô ,dông cô 2.3.1.§Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu 2.3.2.Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu 2.3.3.§Æc ®iÓm c«ng cô dông cô 2.3.4.Chøng tõ sö dông khi h¹ch to¸n NVL, c«ng cô,dông cô. 2.3.5.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n 1 2.3.6.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp NVL, c«ng cô, dông cô 2.4.H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 2.4.1.C¸c chøng tõ sö dông 2.4.2.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 2.4.3.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp 2.5.H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 2.5.1.§Æc ®iÓm tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 2.5.2.VËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 2.5.3.H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp 3.Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long 3.1.NhËn xÐt chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n 3.2. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n ngo¹i tÖ 3.3. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu 3.4. ý kiÕn vÒ h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 3.5.ý kiÕn vÒ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi TSC§ 3.6. ý kiÕn vÒ c¸c kho¶n trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng phÐp vµ söa ch÷a lín TSC§ KÕt luËn NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp. 2 Lêi më ®Çu Còng nh- mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ,c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®Æt môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ,n©ng cao uy tÝn chÊt l-îng s¶n phÈm tõ ®ã c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ,thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi nhµ n-íc. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu nµy,bªn c¹nh viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt c«ng ty rÊt chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n bëi ban l·nh ®¹o c«ng ty hiÓu râ r»ng c«ng t¸c qu¶n lý tèt sÏ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶,tiÕt kiÖm.ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n chÝnh lµ c«ng cô quan träng nhÊt cung cÊp c¸c th«ng tin cho qu¶n lý ,ph©n tÝch vµ lµm s¸ng tá nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . Trong b¶n b¸o c¸o nµy em nªu ra nh÷ng quan s¸t vÒ viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n trong mét sè phÇn hµnh cô thÓ cña c«ng ty.B¸o c¸o gåm c¸c phÇn chÝnh sau: Lêi nãi ®Çu PhÇn néi dung: Nªu lªn thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm tá chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. PhÇn nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. KÕt luËn NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp 3 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 210/CNNTCL§ cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé C«ng nghiÖp ); quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i DNNN theo nghÞ ®Þnh sè 368/H§BT ( nay lµ Thñ t-íng chÝnh phñ) vµ quyÕt ®Þnh sè 397/ CNN-TCL§ ngµy 29/4/1993 cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ.Tªn giao dÞch: Th¨ng Long Shoes Company, cã trô së chÝnh t¹i 411-NguyÔn Tam Trinh-Mai §éng- Hai Bµ Tr-ng-Hµ Néi. C«ng ty giÇy Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n vµ lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp víi 3 Ng©n hµng giao dÞch chÝnh : - NH C«ng th-¬ng khu vùc II-HBT-HN - NH Cæ phÇn c«ng th-¬ng ViÖt Nam - NH Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng chñ ®éng liªn hÖ, ký kÕt c¸c hîp ®ång th-¬ng m¹i víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ N-íc KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu thay ®æi. Ban ®Çu, c«ng ty chØ cã 2 ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ mét sè c«ng tr×nh phôc phô kh¸c víi sè c«ng nh©n lµ 300 ng-êi, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt hµng gia c«ng mò giÇy da cho c¸c n-íc XHCN vµ chñ yÕu lµ thÞ tr-êng Liªn X«.Song tõ sau sù sôp ®æ vµ tan vì cña thÞ tr-êng §«ng ¢u vµ Liªn X« vµo nh÷ng n¨m 92-93, c«ng ty ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n khi t×m kiÕm cho m×nh thÞ tr-êng vµ b¹n hµng nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn c«ng ty.Ph¶i ®èi mÆt víi thùc tr¹ng kh«ng mÊy s¸ng sña vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña chÝnh m×nh, víi sù non trÎ trong qu¶n lý,víi sù thiÕu vèn ®Ó ®Çu t- cho c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ nh÷ng khã kh¨n chung mµ mäi doanh nghiÖp ph¶i tr¶i qua trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN cã sù qu¶n lý cña Nhµ N-íc, c«ng ty ®· cè g¾ng t×m cho m×nh h-íng ®i míi, quyÕt t©m kh«i phôc l¹i vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh m×nh XuÊt ph¸t tõ viÖc t×m hiÓu nhu cÇu sö dông giÇy da néi ®Þa vµ ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi, víi -u thÕ cã nguån nh©n c«ng rÎ, lao ®éng cÇn cï, 4 chÞu khã, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, c«ng ty ®· chñ ®éng gia t¨ng nguån vèn kinh doanh b»ng viÖc vay l·i ng©n hµng, huy ®éng vèn tõ CBCNV trong c«ng ty ®Ó trang bÞ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i Cho ®Õn nay, sau h¬n 10 n¨m, ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· dÇn dÇn ®i vµo æn ®Þnh, c«ng t¸c an toµn phôc vô s¶n xuÊt ®-îc ®¶m b¶o, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao. C«ng ty ®· t¹o ®-îc uy tÝn vÒ chÊt l-îng mÆt hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng theo yªu cÇu hîp ®ång cho kh¸ch hµng dùa trªn c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh mÒm dÎo, uyÓn chuyÓn linh ho¹t vµ nh¹y c¶m víi thÞ tr-êng vµ thÞ hiÕu tiªu dïng. C¸c b¹n hµng lín nh- : Hµ Lan, ý, Hµn Quèc...lu«n tin t-ëng vµ ®¸nh gi¸ cao sù hîp t¸c cña c«ng ty §Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt víi hai chi nh¸nh. Mét xÝ nghiÖp t¹i Th¸i B×nh, mét xÝ nghiÖp t¹i ChÝ Linh - H¶i D-¬ng bªn c¹nh xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ xÝ nghiÖp giÇy Hµ Néi. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh- sau: Chøc n¨ng: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, tù h¹ch to¸n trªn c¬ së lÊy thu bï chi phÝ, khai th¸c nguån vËt t-, nh©n lùc, tµi nguyªn ®Êt n-íc, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu, t¨ng thu ngo¹i tÖ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Chøc n¨ng s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt giÇy dÐp vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ da. Chøc n¨ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Theo giÊy phÐp kinh doanh sè 1.02.1.037/ GP cÊp ngµy 26/8/1993 th× ph¹m vi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ: . XuÊt khÈu: GiÇy dÐp, tói cÆp da C«ng ty s¶n xuÊt ra. . NhËp khÈu: VËt t- nguyªn liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty. NhiÖm vô: Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chñ ®éng vµ tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh cña Ph¸p luËt. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ tr-êng, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi Bé th-¬ng m¹i vµ Nhµ n-íc gi¶i quyÕt nh÷ng v-íng m¾c trong kinh doanh. 5 Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®éng mua b¸n ngo¹i th-¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan tíi s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ång thêi tù t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- më réng, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi gi÷a xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ lµm trßn nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n-íc. Nghiªn cøu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng c¸c mÆt hµng do C«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô. Qu¶n lý, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó theo kÞp sù ®æi míi cña ®Êt n-íc. 1.2. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. HiÖn nay,thÞ tr-êng giÇy trªn thÕ giíi rÊt ph¸t triÓn,®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh giÇy ViÖt Nam ph¸t triÓn lµ rÊt lín nh-ng kÌm theo ®ã, yªu cÇu ®èi víi chÊt l-îng, ®èi víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, qu¶n lý còng rÊt lín ®ßi hái mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt ph¶i lu«n lu«n n©ng cao trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ , n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt nh»m kh¼ng ®Þnh h×nh ¶nh cña s¶n phÈm, cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÕ giíi. ThÞ tr-êng giÇy ®-îc ®¸nh gi¸ lµ më réng nh-ng kÌm theo ®ã ®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt nhiÒu vµ ®iÒu ®ã buéc c¸c c«ng ty giÇy ViÖt Nam ph¶i hÕt søc h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu vµ ph¸t huy søc m¹nh, -u thÕ cña m×nh nh»m cã ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. 1. 2.1. T×nh h×nh sö dông lao ®éng Qua thèng kª vÒ lao ®éng cña c«ng ty cho thÊy: Tæng sè lao ®éng 3200 ng-êi trong ®ã 75 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc 15 c«ng nh©n cã tay nghÒ cao(tõ bËc 5 trë lªn) cßn l¹i ®éi ngò c«ng nh©n ®-îc ®µo t¹o tõ trung cÊp. Lao ®éng qu¶n lý Ýt biÕn ®éng vµ chiÕm tû lÖ thÊp(d-íi 5%),lao ®éng n÷ ®-îc sö dông nhiÒu h¬n lao ®éng nam do ®ßi hái cña c«ng viÖc cÇn sù khÐo lÐo. Qua c¸c n¨m cho thÊy tû lÖ lao ®éng n÷ ®¹t xÊp xØ 60% lao ®éng ®éng cña toµn c«ng ty. Ngµnh giÇy lµ ngµnh s¶n xuÊt theo mïa vô nªn sè lao ®éng ®-îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt còng biÕn ®éng theo mïa vô. Tuy nhiªn, c«ng ty giÇy 6 Th¨ng Long cã sè lao ®éng huy ®éng vµo s¶n xuÊt t-¬ng ®èi æn ®Þnh tû lÖ lao ®éng ®-îc huy ®éng cao, n¨m 1999 ®¹t 98,47%. 1.2.2.T×nh h×nh sö dông vèn MÆc dï lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc nh-ng vèn ®-îc h×nh thµnh tõ ng©n s¸ch nhµ n-íc cña c«ng ty chiÕm tû lÖ khoong cao.Tû träng vèn chñ së h÷u trªn tæng nguån vèn thÊp trong khi ®ã vèn vay cña c«ng ty còng chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn c¸c nguån vay chñ yÕu lµ tõ ng©n hµng vµ huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c. Vèn ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm tû lÖ cao nhÊt trong n¨m 2000 lµ 15%(chñ yÕu vµo m¸y mãc, c¶i t¹o nhµ x-ëng phôc vô s¶n xuÊt ) n¨m 1999 lµ 9,45%, n¨m 2000 lµ 11,5%. Bªn c¹nh ®ã,nguån vèn bæ sung hµng n¨m cao, n¨m cao nhÊt ®¹t 4,23% tæng vèn(n¨m 1999). Vèn l-u ®éng cña c«ng ty chiÕm tû träng lín vµ t¨ng tr-ëng ®Òu qua c¸c n¨m :n¨m 1999 lµ 57,05%; n¨m 2000 lµ 57,59% ( kho¶ng 45,774tû); n¨m 2001 lµ 55,49%(kho¶ng 52,616tû).Vèn ®Çu t- vµo TSC§lín vµ cã xu h-íng t¨ng tû träng trong c¸c n¨m 1996,1997,1998 nh-ng l¹i cã xu h-íng gi¶m qua c¸c n¨m sau. D-íi ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . TT 1 2 3 ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 TSC§/Tæng tµi s¶n 42,95 42,41 44,51 TSL§/tæng tµi s¶n 57,05 57,59 55,59 Tû suÊt lîi nhuËn /doanh thu 0,3 1,3 0,8 Tû suÊt lîi nhuËn / vèn 4,37 9,5 8,67 Tû lÖ nî ph¶i tr¶ /tæng tµi s¶n 86,71 88,94 89,51 TSL§/nî ng¾n h¹n 90,61 87,77 91,16 Thanh to¸n nhanh 5,95 4,41 4,86 Bè trÝ c¬ cÊu vèn(%) Tû suÊt lîi nhuËn(%) T×nh h×nh tµi chÝnh (%) Sù ph©n bæ vèn nµy lµ t-¬ng ®èi hîp lý v× c«ng ty ®Çu t- nhiÒu cho nguyªn vËt liÖu vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ®ång thêi chó träng vµo viÖc më réng s¶n xuÊt,n©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. 7 1.2.3. T×nh h×nh s¶n xuÊt ,tiªu thô trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh giÇy, c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· nhËn thøc râ tÇm quan träng cña viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tay nghÒ, më réng thÞ tr-êng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng KÕt qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m 1999-2000-2001 c«ng ty giÇy Th¨ng Long So s¸nh 1999/2000 ST T CchØ tiªu 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 2 3 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Tr.®ång 66.920 67.735 S¶n phÈm s¶n xuÊt 1000 ®«i 2.308 GiÇy xuÊt khÈu 1000 ®«i GiÇy néi ®Þa §VT So s¸nh 200/2001 TuyÖt ®èi Tû lÖ % TuyÖt ®èi Tû lÖ % 83.084 + 815 + 1.2 + 15.349 + 23 1.834 2.571 - 474 - 20,5 + 737 + 40 2.164 1.574 2.262 - 590 - 27,2 + 690 + 44 1000 ®«i 144 260 99 + 116 +80,5 + 39 + 15 Doanh thu tiªu thô Tr.®ång 82.000 90.088 100.737 + 8.088 + 9,9 10.649 + 12 - D.thu xuÊt khÈu Tr.®ång 75.250 82.320 96.233 + 7.070 + 9,4 + 13.913 + 17 -D.thu néi ®Þa Tr.®ång 6.750 7.768 4.504 + 1.018 + 18,1 - 3.264 - 42 1000$ 6.347 5.334 6.766 - 1.013 - 16 + 1.432 + 27 Tr.®ång 940 1.305 1.644 + 365 + 38,8 + 339 + 26 4 Gi¸ trÞ xuÊt khÈu 5 Nép ng©n s¸ch 6 Sè lao ®éng Ng-êi 1.575 1.900 3.200 + 325 + 20,6 + 1.300 + 68 7 Thu nhËp b×nh qu©n ng-êi/th¸ng 1000 § 700 762 758 + 62 + 8,9 -4 - 0,5 8 §æi míi c«ng nghÖ Tr.®ång 4.950 7.500 15.591 + 2.555 + 51,5 + 8.091 + 107 9 Lîi nhuËn Tr.®ång 533 800 839 + 267 + 50,1 + 39 + 4,9 Qua b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy c«ng ty cã nh÷ng b-íc tiÕn lín trong thêi gian võa qua .Lîi nhuËn t¨ng tõ 533 triÖu n¨m 1999 lªn 839 triÖu n¨m 2001. 1.3. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi©ú lµ qu¸ tr×nh tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n, sö dông nhiÒu lao ®éng víi tr×nh ®é vµ tay nghÒ kh¸c nhau nªn vÊn ®Ò quÈn lý lao ®éng, tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt lµ rÊt quan träng vµ ®iÒu ®ã ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng trong s¶n xuÊt 8 1.3.1.Quy tr×nh c«ng nghÖ Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy v¶i (2) (1) V¶i b¹t Ho¸ chÊt LuyÖn kim Båi v¶i C¸n Pha c¾t Ðp ®Õ May L¾p r¸p, hÊp, KCS §ãng NhËp kho (1):Qu¸ tr×nh t¹o ®Õ cao su (2):Qu¸ tr×nh may mò giÇy Qu¸ tr×nh t¹o ®Õ cao su: Cao su ®-îc mua vÒ lµ c¸c cao su d¹ng th« qua qu¸ tr×nh xö lý,cao su ®-îc nghiÒn nhá kÕt hîp víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt,qua qu¸ tr×nh l-u ho¸,cao su tiÕp tôc ®-î c¾t thµnh nhiÒu l¸t nhá sau ®ã ®-îc ®ua qua m¸y Ðp,Ðp t¹o thµnh c¸c d¹ng ®Õ nhá theo yªu cÇu mÉu m· cña kh¸ch hµng.§Õ t¹o ra ®-îc c¾t tØa,kiÓm tra vµ ®-îc ®ua sang ph©n x-ëng giÇy,ph©n x-ëng ®Õ cao su chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp toµn bé c¸c lo¹i ®Õ theo yªu cÇu cña c«ng ty. 9 Qu¸ tr×nh may mò giÇy: Ph©n x-ëng chuÈn bÞ lÊy nguyªn liÖu lµ v¶i b¹t,v¶i phin ®-îc ®ua vµo båi ®Ó t¨ng thªm ®é cøng vµ ®é bÒn sau ®ã ®-îc tiÕn hµnh pha c¾t theo c¸c mÉu ®-îc thiÕt kÕ t¹i phßng kü thuËt,chuyÓn sang ph©n x-ëng may ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n may vµ chuyÓn vµo ph©n x-ëng giÇy l¾p r¸p cïng víi ®Õ,tr¶i qua kh©u hÊp,sÊy t¹o thµnh s¶n phÈm giÇy hoµn chØnh,tæ chøc ®ãng gãi,®ua vµo nhËp kho.Toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã sù kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm xuyªn suèt tõng c«ng ®o¹n. 1.3.2 .Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt Tõ ®Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ c«ng ty tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt t-¬ng øng nh- sau: FX chuÈn bÞ lµm mòi FX may FX l¾p r¸p, hÊp FX chuÈn bÞ lµm ®Õ §ãng FX lµm ®Õ NhËp kho 1.4 Tæ chøc qu¶n lý S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long Ban gi¸m ®èc P. Tæ chøc hµnh chÝnh P.kÕ ho¹ch vËt t- P.ThÞ tr-êng giao dÞch Phßng Kü thuËt XN GiÇy Hµ Néi PX1 PX2 Phßng Tµi vô XN GiÇy Th¸i B×nh PX3 PX1 PX2 10 Phßng ytÕ Phßng B¶o vÖ XN GiÇy ChÝ Linh PX3 PX1 PX2 PX3 C«ng ty giÇy Th¨ng Long ®-îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. §©y lµ mét c¬ cÊu qu¶n lý mµ toµn bé c«ng viÖc qu¶n lý ®-îc gi¶i quyÕt theo mét kªnh liÖn hÖ ®-êng th¼ng gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d-íi trùc thuéc. ChØ cã l·nh ®¹o qu¶n lý ë tõng cÊp míi cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ra mÖnh lÖnh chØ thÞ cho cÊp d-íi (Tøc lµ mçi phßng, ban xÝ nghiÖp cña C«ng ty chØ nhËn quyÕt ®Þnh tõ mét thñ tr-ëng cÊp trªn theo nguyªn t¾c trùc tuyÕn). Gi¸m ®èc cña C«ng ty lµ ng-êi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng nh-ng ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc th× cÇn ph¶i cã c¸c bé phËn chøc n¨ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng nµy kh«ng ra lÖnh mét c¸ch trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d-íi mµ chØ nghiªn cøu, chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh cho l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ thùc hiÖn viÖc h-íng dÉn lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc thi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu trong ph¹m vi chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Ban gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chung tr-íc Tæng C«ng tytrong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mét Phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ kü thuËt c«ng nghÖ KCS Mét Phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ néi chÝnh trong C«ng ty ,x©y dùng ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch víi gi¸m ®èc ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn, phô tr¸chc«ng t¸c s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vËt t-, an toµn lao ®éng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù, thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn,lµm tèt c«ng t¸c hµnh chÝnh phôc vô kh¸ch hµng trong vµ ngoµi C«ng ty, ®ång thêi lµm c¸c c«ng t¸c kh¸c nh- v¨n th-, b¶o mËt, tiÕp t©n, ... Phßng thÞ tr-êng vµ giao dÞch n-íc ngoµi: chøc n¨ng cña Phßng lµ tham m-u gióp cho Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp kh©ñ cña C«ng ty theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ thÞ tr-êng, tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Phßng kü thuËt, c«ng nghÖ: Víi chøc n¨ng lµ qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt cña toµn C«ng ty nh- ban hµnh c¸c ®Þnh møc vËt t- nguyªn liÖu, lËp c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt , s¶n xuÊt thö c¸c lo¹i mÉu chµo hµng, qu¶n lý c«ng t¸c an toµn thiÕt bÞ kü thuËt trong s¶n xuÊt. 11 Phßng tµi vô: Víi chøc n¨ng chÝnh lµ qu¶n lý tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty ®ång thêi qu¶n lý dßng tµi chÝnh ra vµo nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Phßng b¶o vÖ qu©n sù: Thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ mäi mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ lµm c«ng t¸c tù vÖ qu©n sù theo qui ®Þnh. Phßng y tÕ :thùc hiÖn viÖc ®¶m b¶o søc khoÎ cho c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp giÇy Hµ Néi ,xÝ nghiÖp giÇy Th¸i B×nh,xÝ nghiÖp giÇy ChÝ Linh H¶i D-¬ng: thùc hiÖn c«ng t¸c s¶n xuÊt theo lÖnh do ban gi¸m ®èc ®-a xuèng. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long ChÊt l-îng s¶n phÈm lu«n ®-îc coi träng. Thùc tÕ cho thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng cña m×nh. Sè l-îng c¸c ®în vÞ ®Æt hµng ngµy cµng mét nhiÒu C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ sím chñ ®éng ®Çu t- trang thiÕt bÞ m¸y mãc, chuyÓn dÇn sang tù ®éng ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy, h-íng vÒ xuÊt khÈu, gi÷ v÷ng vµ n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chøng tá c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ m¹nh cã tiÒm n¨ng vµ møc t¨ng tr-ëng cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ t-¬ng lai C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý cã kh¶ n¨ng ®Òu hµnh tèt lµm viÖc cã n¨ng lùc hiÖu qu¶. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®-îc mét kh«ng khÝ ®oµn kÕt x©y dùng v× môc ®Ých chung cña ®«ng ®¶o CBCNV C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé lu«n ®-îc c«ng ty chó träng. c«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV ®-îc n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô cña m×nh Ban l·nh ®¹o ®· chän cho m×nh mét ®-êng lèi ph¸p triÓn ®óng h-íng võa tÇm, võa søc.Ngµy nay c«ng ty ®· cã mét thÕ m¹nh mµ kh«ng ph¶i mét DN nµo còng cã ®-îc, ®ã lµ chiÕn l-îc thÞ tr-êng, ®èi t¸c, s¶n phÈm, kü thuËt, c«ng nghÖ, cung c¸ch qu¶n lý, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tay nghÒ cao...§©y thùc sù lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt tr-íc tiªn cho viÖc më réng s¶n xuÊt Qua h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®· ph¶n ¸nh ®óng h-íng ®i cña ngµnh giÇy c¶ n-íc. Chóng ta ®· cã c¨n cø v÷ng ch¾c ®Ó tin 12 t­ëng r»ng:” trong t­¬ng lai c«ng nghiÖp giÇy da ViÖt Nam sÏ trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam víi søc m¹nh ngang tÇm c¸c n­íc giÇy da chÝnh trªn thÕ giíi “. 1.5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Lµ 1 DNNN cã quy m« t-¬ng ®èi lín, C«ng ty giÇy Th¨ng Long cã bé m¸y kÕ to¸n t-¬ng øng víi c¸c chíc n¨ng nhiÖm vô ®Æt ra nh»m qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty ®ång thêi h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, trung thùc c¸c chi phÝ, thu nhËp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh- c¸c nghÜa vô víi Nhµ n-íc C«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n víi 8 nh©n viªn ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. Mçi nh©n viªn cã mét nhiÖm vô vµ chøc n¨ng riªng KÕ to¸n tr-ëng Phã KTT2 kiªm kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh,tiªu thô vµ kÕ to¸n thanh to¸n víi ng-êi mua Phã KTT1 kiªm kÕ to¸n TSC§vµ kÕ to¸n tæng hîp K T tiÒn mÆt K T tiÒn göi ng©n hµng kiªm thanh to¸n víi ng-êi b¸n K T vËt t- KT tiÒn l-¬ng Thñ quü -KÕ to¸n tr-ëng(tr-ëng phßng tµi vô) + §iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña phßng tµi vô +ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ tÝnh trung thùc, hîp lý trong viÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶, chi phÝ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty +B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty -Phã phßng tµi vô 1:kiªm kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh, tiªu thô, c«ng nî ng-êi mua: +theo dâi, tËp hîp ph©n bæ chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh 13 +theo dâi kÕt qu¶ qu¸ tr×nh tªu thô +theo dâi t×nh h×nh c«ng nî ph¶i tr¶ víi ng-êi mua -Phã phßng tµi vô 2: + theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§, nguyªn gi¸, hao mßn TSC§ +theo dâi t×nh h×nh c«ng nî víi ng-êi b¸n + lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o qu¶n trÞ -KÕ to¸n TM: theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån quü TM -KÕ to¸n ng©n hµng: theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m sè d- tiÒn göi ng©n hµng -KÕ to¸n vËt t-, kho: +theo dâi vËt t- tån kho, t¨ng gi¨m trong kú +theo chi tiÕt theo c¸c kho, môc ®Ých xuÊt kho -KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho c«ng nh©n -Thñ quü: + qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü + thèng kª tæng hîp mäi t×nh h×nh DN Doanh nghiÖp sö dông kÕ to¸n thñ c«ng víi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, sö dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141TC/C§KT ngµy 1-11-1995 cña bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh. 14 2/C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty GiÇy Th¨ng Long. C«ng ty GiÇy Th¨ng Long ¸p dông h×nh thøc NKCT ®Ó theo dâi, b¸o c¸o t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n, nguån vèn, cung cÊp th«ng tin qu¶n lý cho Ban gi¸m ®èc, c¬ quan thuÕ vµ nh÷ng ®èi t-îng quan t©m kh¸c. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n vµ bé sæ, mÉu chøng tõ theo quyÕt ®Þnh sè 1141 - TC/Q§/C§KINH TÕ ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NKCT ®-îc kh¸i qu¸t nh- sau: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Sæ c¸i ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú §èi chiÕu 2.1. H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn 2.1.1. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty GiÇy Th¨ng Long Vèn b»ng tiÒn lµ tµi s¶n tån t¹i trùc tiÕp d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ bao gåm tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn t¹i C«ng ty GiÇy 15 Th¨ng Long, ho¹t ®éng tiªu thô diÔn ra th-êng xuyªn vµ chñ yÕu lµ víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi nªn viÖc qu¶n lý vèn d-íi h×nh thøc tiÒn göi ng©n hµng lµ chñ yÕu, quy m« tiÒn göi d-íi d¹ng ngo¹i tÖ lµ t-¬ng ®èi lín. Do ®ã, trong viÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn cã sù t¸ch biÖt gi÷a kÕ to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt, gi÷a kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thñ quü. §iÒu nµy gióp c«ng ty qu¶n lý tèt vèn b»ng tiÒn cña m×nh. 2.1.2. H¹ch to¸n tiÒn t¹i quü cña C«ng ty 2.1.2.1. C¸c chøng tõ sö dông: §èi víi c¸c nghiÖp vô chi tiÒn mÆt, kÕ to¸n tiÒn mÆt sö dông c¸c chøng tõ: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (cña nhµ cung cÊp) - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. - §Ò nghÞ thanh to¸n. - PhiÕu nhËp kho, lÖnh nhËp vËt t- B¶ng tæng hîp tiÒn l-¬ng. - PhiÕu chi. §èi víi nghiÖp vô thu tiÒn, kiÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (liªn 3) - PhiÕu thanh to¸n t¹m øng. - PhiÕu thu 16 Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®èi víi nghiÖp vô chi tiÒn. Ng-êi ®-îc thanh to¸n NghiÖp vô chi tiÒn Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt (2) (3) (1) GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n kÌm ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc giÊy thanh to¸n t¹m øng, phiÕu nhËp kho, lÖnh nhËp vËt t-,... DuyÖt KÕ to¸n tiÒn mÆt Thñ quü (4) (5) Chi tiÒn Ghi sæ PhiÕu chi KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng (6) L-u Ký phiÕu chi VÝ dô: C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n cña anh Vò Minh Dòng ngµy 27/3/2002, ®· ®-îc tr-ëng phßng kÕ ho¹ch vËt t-, kÕ to¸n tr-ëng ký duyÖt, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 033138 cña ®¹i lý v¶i bß Hanosimex lÖnh nhËp vËt t- ngµy 02/03/2002 vµ phiÕu nhËp kho ngµy 26/03/2002. KÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu chi (sè 0134, quyÓn sè 2 theo mÉu 02 VT) thµnh 3 liªn, liªn 1 l-u, liªn 2 thñ quü gi÷ ®Ó ghi sæ quü, liªn 3 giao cho ng-êi nhËn tiÒn. 17 MÉu sè 02 - VT C«ng ty GiÇy Th¨ng Long Sè 411 - NguyÔn Tam Trinh QuyÓn sè 2 Sè 0134 Nî: 152 Cã: 111 (1111) PhiÕu chi Ngµy 27/02/2002 Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn: Vò Minh Dòng §Þa chØ : Phßng kÕ ho¹ch vËt tLý do chi : Thanh to¸n tiÒn hµng cho ho¸ ®¬n sè 033138 Sè tiÒn : 9.945.000 (ChÝn triÖu, chÝn tr¨m bèn m-¬i l¨m ngh×n). KÌm theo : Ho¸ ®¬n sè 033138 LÖnh nhËp vËt t- ngµy 2/3/2002 PhiÕu nhËp kho sè 416 ngµy 26/3/2002 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 9.945.000® Ngµy 27/02/2002 Ng-êi nhËn tiÒn Thñ quü Ng-êi ®-îc thanh to¸n mang phiÕu chi tíi thñ quü lÜnh tiÒn, ký thñ quü kü, ghi sè tiÒn vµ chuyÓn phiÕu chi cïng chøng tõ liªn quan cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ®Þnh kho¶n ghi sæ. §Þnh kú kÕ to¸n tiÒn mÆt tr×nh phiÕu chØ cho kÕ to¸n tr-ëng, Gi¸m ®èc ký duyÖt vµ l-u phiÕu chi. Víi nghiÖp vô thu tiÒn: NghiÖp vô thu tiÒn Ng-êi nép tiÒn KÕ to¸n tiÒn mÆt Thñ quü KÕ to¸n tiÒn mÆt (1) (2) (3) (4) Ho¸ ®¬n b¸n hµng PhiÕu thanh to¸n T¹m øng, .... PhiÕu thu KÕ to¸n tr-ëng B¶o qu¶n l-u tr÷ DuyÖt phiÕu thu 18 Thu tiÒn Ghi sæ VÝ dô: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sæ 2661 cña C«ng ty dÖt 8/3, c¨n cø vµo ®Ò nghÞ t¹m øng sè 1721 ngµy 10/3/2002 anh Lª V¨n Hoµng lËp giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng (mÉu 04 - TT) vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu thu thu l¹i sè tiÒn t¹m øng thõa. GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng ph¶i cã sù ký duyÖt cña kÕ to¸n tr-ëng, ng-êi nép l¹i tiÒn t¹m øng vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt. PhiÕu thu lËp theo mÉu 01 - TT. MÉu sè 01 - TT C«ng ty GiÇy Th¨ng Long Sè 411 - NguyÔn Tam Trinh QuyÓn sè 1 Sè 0174 Nî: 111 Cã: 141 PhiÕu thu Ngµy 21/00/2002 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: Lª V¨n Hoµng §Þa chØ: Lý do nép: tiÒn t¹m øng thõa. Sè tiÒn: 2.750.000 (Hai triÖu, bÈy tr¨m n¨m m-¬i ngh×n). KÌm theo: GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng sè 1721. Ho¸ ®¬n sè 22661. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 2.750.000 Ngµy 21/03/2002 Thñ quü PhiÕu thu ®-îc lËp 3 liªn sÏ ®-îc chuyÓn cho thñ quü, thñ quü nhËn tiÒn ghi vµo phiÕu chi, ký x¸c nhËn vµ chuyÓn l¹i 1 liªn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt. 1 liªn l-u t¹i quyÓn vµ 1 liªn giao cho ng-êi nép tiÒn. KÕ to¸n tiÒn mÆt ®Þnh kho¶n, ghi sæ. §Þnh kú tr×nh kÕ to¸n tr-ëng ký duyÖt vµ b¶o qu¶n, l-u tr÷ c¸c chøng tõ nµy. 2.1.2.2. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü. C¸c tµi kho¶n ®-îc sö dông trong h¹ch to¸n tiÒn mÆt. TK 111 "TiÒn mÆt" ®-îc chi tiÕt thµnh 3 tµi kho¶n cÊp 2. TK 1111 "TiÒn ViÖt Nam": ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tån quü, thõa thiÕu VN§ t¹i quü tiÒn mÆt bao gåm c¶ ng©n phiÕu. 19 TK 1112 "Ngo¹i tÖ" : ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi thõa, thiÕu ®iÒu chØnh tû gi¸, tån quü ngo¹i tÖ t¹i quü tiÒn mÆt quy ®æi theo VN§. TK 1113: "Vµng b¹c, ®¸ quý" ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vµng, b¹c, ®¸ quü nhËp, xuÊt, thõa, phiÕu tån quü tiÒn mÆt. Néi dung vµ kÕt cÊu cña TK 111 nh- sau: Bªn nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu, vµng b¹c, ®¸ quý nhËp quü. - Sè tiÒn thõa khi kiÓm kª quü. - Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng khi ®iÒu chØnh tû gi¸. Bªn cã: - C¸c kho¶n xuÊt quü tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu, vµng b¹c ®¸ quü. - Sè tiÒn thiÕu khi kiÓm kª. - Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®iÒu chØnh tû gi¸. D- nî: - C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu, vµng b¹c, ®¸ quü tån quü. TK 241, 627, 641, 642, TK 112 TK 111 151, 152, 153, 156, 211 Rót TGNH vÒ quü TM XuÊt TM mua vËt t-, tµi s¶ng hµng ho¸, dÞch vô 413 TK 131, 133, 138, 141 Chªnh lÖch tû gi¸ TK 334, 338 Thu kh¸ch hµng, thuÕ VAT ®-îc hoµn l¹i, thu t¹m øng vµ thu kh¸c b»ng TM XuÊt TM tr¶ l-¬ng, th-ëng c¸c kho¶n kh¸c cho c«ng nh©n TK 152, 153, 156 Gi¶m gi¸ hµng mua, TK 331, 333, 311, 341 hµng mua tr¶ l¹i XuÊt TM tr¶ nî ng-êi b¸n, TK 331, 311, 341 nép thiÕu, nî vay Vay ng¾n h¹n, dµi h¹n thu håi tiÒn hµng tr¶ thõa 413 TK 411, 511, 711, 721 Chªnh lÖch tØ gi¸ ngo¹i tÖ bÊt th-êng Vèn nhËn cÊp ph¸t thu tiÒn b¸n hµng, tiÒn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bÊt th-êng 20
- Xem thêm -