Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty gang thép thái nguyên

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu B¶o Hé Lao §éng víi ba néi dung chÝnh lµ: Thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn, vÖ sinh lao ®éng; tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c an toµn vµ tai n¹n x¶y ra trong c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp nh»m t¸c ®éng ®Õn ý thøc thùc hiÖn c«ng t¸c An Toµn VÖ Sinh; ban hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, luËt ph¸p vÒ c«ng t¸c B¶o Hé Lao §éng An Tµon Lao §éng. Trong ba môc tiªu trªn th× néi dung chñ yÕu vµ cèt lâi lµ thùc hiÖn c«ng t¸c An Toµn - VÖ Sinh Lao §éng ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng ®ång bé trªn c¸c mÆt lËp ph¸p, tæ chøc hµnh chÝnh, kinh tÕ x· héi khoa häc kü thuËt, nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp nh»m ®¶m b¶o søc khoÎ cho ngêi lao ®éng, ®©y lµ mét chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi lín cña §¶ng vµ nhµ níc ®· vµ ®ang ®îc quan t©m nh mét néi dung quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. §îc sù quan t©m cña trêng ®¹i häc C«ng §oµn, sù cè g¾ng, nç lùc cña khoa B¶o Hé Lao §éng ®· t¹o diÒ kiÖn cho sinh viªn hai líp B10 ®i t×m hiÓu thùc tÕ t¹i Tæng c«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng, c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, quy tr×nh c«ng nghÖ t¹i c«ng ty, c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m sè tan n¹n lao ®éng hµng n¨m nh: C«ng nghÖ xö lý níc th¶i, bôi, ån, rung... tríc khi th¶i ra m«i trêng. Qua hai ngµy ®i thùc tÕ tuy thêi gian cã h¹n chÕ, chóng em cha ®îc tiÕp xóc nhiÒu nhng còng n¾m ®îc nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t nhÊt vÒ c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, d©y truyÒn s¶n xuÊt còng nh c«ng t¸c thùc hiÖn An Toµn VÖ Sinh Lao §éng t¹i c«ng ty. PhÇn I. Giíi thiÖu chung. C¬ së lý luËn, môc ®Ých yªu cÇu vµ néi dung b¸o c¸o 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n. - B¶o hé lao ®éng: Mµ néi dung lµ c«ng t¸c an toµn vµ vÖ sinh lao déng lµ c¸c ho¹t ®éng ®ång bé trªn c¸c mÆt lËp ph¸p, tæ chøc hµnh chÝnh, c«ng t¸c khoa häc kü thuËt nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ng¨n ngõa tai n¹n vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, nh»m ®¶m b¶o an toµn, b¶o vÖ søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. B¶o Hé Lao -1- §éng lµ mét yªu cÇu rÊt kh¸ch quan ®Ó b¶o vÖ ngêi lao ®éng - yÕu tè chñ yÕu vµ n¨ng ®éng nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng BHL§ ph¸t triÓn phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc c«ng nghÖ cña mçi quèc gia, mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt. - §iÒu kiÖn lao ®éng: §îc hiÓu lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ tù nhiªn, x· héi, kinh tÕ, kü thuËt ®îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn vµ c«ng cô lao ®éng, qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, m«i trêng lao ®éng vµ sù s¾p xÕp chóng trong kh«ng gian vµ thêi gian, sù t¸c ®éng cña chóng trong mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i víi ngêi lao ®éng t¹i chç lµm viÖc t¹o nªn mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cho con ngêi trogn qu¸ tr×nh lao ®éng. T×nh tr¹ng t©m sinh lý cña con ngêi trong khi lao ®éng t¹i chç lµm viÖc còng lµ mét yÕu tè g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn lao ®éng. - C¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i: Lµ yÕu tè xuÊt hiÖn trong ®iÒu kiÖn lao ®éng cã ¶nh hëng xÊu, cã h¹i vµ nguy hiÓm, cã nguy c¬ g©y ra tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng. C¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i xuÊt hiÖn trong s¶n xuÊt còng cã nhiÒu lo¹i, chóng ®îc ph©n chia thµnh 4 lo¹i chÝnh sau: + C¸c yÕu tè vËt lý nh nhiÖt ®é, ®é Èm bøc x¹ cã h¹i, bôi tiÕng ån... + C¸c yÕu tè ho¸ häc: C¸c chÊt ®éc h¹i, c¸c lo¹i h¬i khÝ ®éc, bôi ®éc, c¸c chÊt phãng x¹... + C¸c yÕu tè sinh vËt, vi sinh vËt nh c¸c lo¹i vi khuÈn, siªu vi khuÈn, nÊm mèc c¸c lo¹i ký sinh trïng... + C¸c yÕu tè bÊt lîi vÒ yÕu tè lao ®éng, kh«ng tiÖn nghi do kh«ng gian nhµ xëng chËt hÑp, mÊt vÖ sinh c¸c yÕu tè kh«ng thuËn lîi vÒ t©m lý... - Tai n¹n lao ®éng: Lµ tai n¹n x¶y ra trong qu¸ lao ®éng, c«ng t¸c do kÕt qu¶ cña sù t¸c ®éng ®ét ngét tõ bªn ngoµi lµm chÕt ngêi, tæn th¬ng hoÆc ph¸ huû chøc n¨ng ho¹t ®éng b×nh thêng cña mét bé phËn nµo ®ã cña c¬ thÓ. Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ nhiÔm ®éc ®ét ngét víi sù x©m nhËp vµo c¬ thÓ mét lîng lín c¸c chÊt ®éc cã thÓ g©y chÕt ngêi ngay tøc kh¾c hoÆc huû ho¹i chøc n¨ng nµo ®ã cña c¬ thÓ còng cã thÓ coi lµ tai n¹n lao ®éng. Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n trong qu¸ tr×nh di chuyÓn tõ n¬i ë ®Õn n¬i lµm viÖc hoÆc bÞ tai n¹n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô bªn ngoµi theo yªu cÇu cña ngêi sö dông lao ®éng còng ®îc lµ tai n¹n lao ®éng. Tai n¹n lao ®éng ®îc ph©n ra: Tai n¹n chÕt ngêi, tai n¹n lao ®éng nÆng vµ tai n¹n lao ®éng nhÑ. Ngêi ta ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng theo hÖ sè tÇn suÊt tai n¹n lao ®éng k: k n.1000 N Trong ®ã: n: Sè tai n¹n lao ®éng. N: Tæng sè ngêi lao ®éng. - BÖnh nghÒ nghiÖp: Lµ mét hiÖn tr¹ng bÖnh lý mang tÝnh chÊt ®Æc trng nghÒ nghiÖp mµ nguyªn nh©n sinh bÖnh do t¸c h¹i thêng xuyªn kÐo dµi cña ®iÒu kiÖn lao ®éng xÊu. 2. Môc ®Ých ý nghÜa cña c«ng t¸c BHL§. -2- Môc tiªu cña c«ng t¸c BHL§ lµ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc vµ kü thuËt, tæ chøc, hµnh chÝnh, kinh tÕ x· héi ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ph¸t sinh trong s¶n xuÊt, t¹o nªn ®iÒu kiÖn lao ®éng tiÖn nghi, thuËn lîi vµ ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn tèt h¬n ®Ó ng¨n ngõa TNL§ vµ BNN, h¹n chÕ èm ®au vµ gi¶m sót søc khoÎ còng nh nh÷ng thiÖt h¹i kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng, nh»m b¶o ®¶m an toµn b¶o vÖ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cho ngêi lao ®éng, trùc tiÕp gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. C«ng t¸c BHL§ cã ý to lín trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, c«ng t¸c BHL§ chñ yÕu nh»m b¶o vÖ con ngêi, gãp phÇn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña s¶n xuÊt. 3. TÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHL§. C«ng t¸c BHL§ mang 3 tÝnh chÊt: + TÝnh khoa häc kü thuËt. + TÝnh ph¸p luËt. + TÝnh quÇn chóng. - TÝnh khoa häc vµ kü thuËt: V× c¸c biÖn ph¸p sö dông ë ®©y ph¶i cã c¬ së khoa häc, viÖc ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ®Õn c¬ thÓ ngêi lao ®éng. C¸c gi¶i ph¸p kü thô©t an toµn...®Òu lµ c¸c ho¹t déng khoa häc kü thuËt sö dông c¸c dông cô khoa häc do c¸n bé khoa häc thùc hiÖn. Ho¹t ®éng BHL§ mang tÝnh luËt ph¸p ë chç muèn c¸c gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt ®îc thùc hiÖn th× cÇn thÓ chÕ chóng thµnh c¸c v¨n b¶n luËt, c¸c v¨n b¶n díi luËt nh»m b¶o ®¶m c¸c gi¶i ph¸p ®ã ph¶i ®îc thùc hiÖn nghiªm chØnh ph¶i cã biÖn ph¸p kiÓm tra viÖc thùc hiÑn gi¶i ph¸p ®ã. Ho¹t ®éng BHL§ mang tÝnh quÇn chóng réng r·i v× c¶ ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng ®Òu cÇn ph¶i ®îc b¶o vÖ, ho¹t ®éng BHL§ muèn thu hót kÕt qu¶ cao th× ph¶i cã sù tham gia hëng øng cña ®«ng ®¶o mäi ngêi. 4. Néi dung cña c«ng t¸c BHL§. Cïng víi ba tÝnh chÊt trªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cña c«ng t¸c BHL§, c«ng t¸c nµy ph¶i ®îc thùc hiÖn víi c¸c néi dung sau: * Néi dung vÒ khoa häc: * Néi dung vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ, chÕ ®é chÝnh s¸ch, tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ BHL§ vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ BHL§. * Nh÷ng näi dung vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, huÊn luyÖn vÒ BHL§. - Néi dung vÒ khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng: §©y lµ néi dung quan träng trong c«gn t¸c BHL§. Néi dung chÝnh cña khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng bao gåm c¸c vÊn ®Ò y häc lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, kü thuËt vÖ sinh kü thuËt an toµn, khoa häc vÒ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, kü thuËt phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c¸c néi dung kh¸c (Ec«nmic). - Néi dung x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n luËt vÒ BHL§ vµ t¨ng cêng qu¶n lý nhµ níc vÒ BHL§. ViÖc x©y dùng c¸c v¨n b¶n luËt ph¸p vÒ BHL§ ®îc chØ ®¹o cïng víi sù tham gia cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp. MÆc dï cßn nhiÒu bÊt cËp song ®Õn nay chóng -3- ta ®· cã mét khung ph¸p lý kh¸ ®Çy ®ñ vÒ c«ng t¸c BHL§, c¸c néi dung vÒ c«ng t¸c BHL§ ®· ®îc ®a vµo c¸c v¨n b¶n luËt: Bé luËt lao ®éng, luËt c«ng ®oµn, c¸c nghÞ ®Þnh, th«ng t híng dÉn thi hµnh... - Néi dung tuyªn truyÒn gi¸o dôc c«ng t¸c BHL§ muèn thu ®îc kÕt qu¶ cao th× ph¶i b»ng mäi c¸ch, ®Ó mäi ngêi tõ c¸n bé qu¶n lý, ngêi sö dông lao ®éng ®Õn ®«ng ®¶o ngêi lao ®éng, thÊy râ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh ®Ó tù gi¸c thùc hiÖn. Néi dung chñ yÕu trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, huÊn luyÖn vÒ BHL§ gåm: + Tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho ngêi lao ®éng nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt, ph¶i phñ biÕn vµ huÊn luyÖn cho cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng. + Gi¸o dôc ý thøc lao ®éng cã kû luËt ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c an toµn, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, néi quy an toµn mét c¸ch nghiªm chØnh. + Tæ chøc tèt ho¹t ®éng tù kiÓm tra BHL§ t¹i chç lµm viÖc, tõng c¬ së s¶n xuÊt, x©y dùng vµ cñng cè m¹ng líi an toµn vÖ sinh. PhÇn II. -4- giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty gang thÐp th¸i nguyªn vµ t×nh h×nh thùc hiÖn an toµn vÖ sinh lao ®éng t¹i c«ng ty. I.Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn. C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn cã tªn giao dÞch lµ: Thai Nguyen Iron and steel corporation viÕt t¾t lµ TISCO. Trô së: Phêng Lu X¸ - Thµnh phè Th¸i Nguyªn, tØnh Th¸i Nguyªn. C«ng ty ®· cã trªn 40 n¨m ph¸t triÓn, n¨m 1959 khëi c«ng x©y dùng khu gang thÐp. Nhµ m¸y LuyÖn Gang tiÒn th©n cña C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn ®îc thµnh lËp ngµy 29/11/1963, ®©y còng lµ ngµy mµ mÎ Gang ®Çu tiªn ra lß. N¨m 1962 - 1972, c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, tr¹m xö lý níc th¶i bÞ b¾n ph¸ hoµn do cuéc chiÕn tranh Mü. Tríc n¨m 1985 Nhµ m¸y Gang ThÐp trùc thuéc qu¶n lý Nhµ níc sau n¨m 1985 chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c«ng ty gåm 24 ®¬n vÞ thµnh viªn tr¶i dµi tõ §µ N½ng ®Õn Th¸i Nguyªn. C«ng ty lµ mét ngµnh c«ng nghiÑp thu nhá cña ViÖt Nam, tËp trung s¶n xuÊt Gang thÐp, vËt liÖu x©y dùng, khai th¸c má than, quÆng s¾t... Sau h¬n ho¹t ®éng, c¸c c«ng tr×nh bÞ xuèng cÊp nhiÒu, ®îc sù ®Çu t cña nhµ níc: Giai ®o¹n 1: Thay ®æi mét sè d©y truyÒn c«ng nghÖ gåm lß cao, lß siªu c«ng suÊt. Giai ®o¹n 2: N©ng s¶n xuÊt ph«i thÐp nªn 751 triÖu tÊn /n¨m gÊp 2 3 lÇn. C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn lµ c«ng ty trùc thuéc bé C«ng NghiÖp ViÖt Nam, nguyªn liÖu chÝnh cña c«ng ty quÆng, than, s¾t, thÐp, phÕ th¶i... MÆt b»ng c«ng ty n»m ë vÞ trÝ hÕt søc thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. NÒn cña c«ng ty ®îc dÆt trªn gÇn 1000 qu¶ ®åi lín nhá nªn chÞu lùc rÊt tèt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®îc x©y dùng gÇn 2 con s«ng lµ s«ng CÇu vµ s«ng C«ng nªn viÖc lÊy níc phôc vô c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, vËn chuyÓn nguyªn liÖu hoÆc phßng ch«ng ch¸y næ rÊt dÔ dµng vµ thuËn tiÖn. Däc theo quèc lé 3, c¸ch Hµ Néi gÇn 70 km, c«ng ty tiÕp nhËn sù chØ ®¹o cña trung ¬ng rÊt nhanh. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn cßn n»m trong chiÕn lîc x©y dùng vµ ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp nÆng cña c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c cña §¶ng vµ Nhµ níc. Víi nh÷ng u ®iÓm nãi trªn cña C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn ®ang kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét khu c«ng nghiÖp lín nhÊt cña c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c. Tuy nhiªn C«ng ty l¹i x©y dùng gÇn khu d©n c nªn vÊn ®Ò « nhiÔm rÊt bóc xóc, cÇn cã biÖn ph¸p triÖt ®Ó xö lý nguån « nhiÔm, tr¸nh lµm « nhiÔm m«i trêng vµ ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng cña nh©n d©n xung quanh nhµ m¸y. 1.Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty. S¬ ®å hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn. Gi¸m §èc -5- P.Gi¸m ®èc thiÕt bÞ Tæ P.Tæ P.KÕ P.KÕ Tæ Khèi P.Hµnh khu P.Kü chøc to¸n vËn Tæ Nhµ ho¹ch thµnh c¬ KCS chuyÓn thuËt thèng lao chÝnh ¨n quan vËt phÈm ®éng kª t c«ng nghÖ C«ng §oµn P.Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Héi ®ång B¶o hé lao ®éng Khèi Ph©ntrùc xëng tiÕp ®óc s¶n ®iÖnxuÊt ph«i c¬ Tr¶i qua 41 n¨m tõ khi thµnh lËp chi ®Õn nay c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn ®· cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi nµy phå hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý. Ngoµi sù thay ®æi theo chñ tr¬ng cña nhµ níc, c«ng ty muèn cã mét m« h×nh qu¶n lý riªng. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty th× c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn kh¸i qu¸t qua s¬ ®å trªn. 2. Lùc lîng lao ®éng. Tæng C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn cã 25 ®¬n vÞ thµnh viªn cã tæng sè c«ng nh©n viªn kho¶ng 9000 ngêi, s¶n xuÊt trªn h¬n 1000 ngµnh nghÒ kh¸c nhau cã nhiÒu yÕu tè ®éc h¹i ( trong lß luyÖn thÐp, c¸n thÐp, lß gang, c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i...). Lùc lîng c¸n bé kü thuËt lµ 2400, trong ®ã tr×nh ®é kü s vµ trªn ®¹i häc lµ 1300 ngêi, trung cÊp kü thuËt lµ 1050 ngêi, chiÕm 27%  28% lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty. 3. C¸c quy tr×nh c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cña c«ng ty. C«ng nghÖ chÝnh gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: LuyÖn Gang, ThÐp, c¸n thÐp víi c«ng suÊt lµ 3 v¹n tÊn/n¨m. C«ng nghÖ s¶n xuÊt Gang ThÐp: Quy tr×nh truyÒn thèng, tù s¶n xuÊt ph«i thÐp hoÆc nhËp ph«i ®Ó s¶n xuÊt. Riªng luyÖn Gang cã 2 lß cao: Mét lß cã dung tÝch 1000 m 3, mét lß cã dung tÝch 120 m3. -6- VÒ luyÖn thÐp: PhÇn lín dïng lß ®iÖn quang tõ 1,5  30 tÊn /mÎ. VÒ c«ng nghÖ c¸n cã 2 nhµ m¸y c¸n: Nhµ m¸y c¸n Lu X¸ vµ nhµ m¸y c¸n Gia Sµng. Víi s¶n lîng 33 tÊn/mÎ(n¨m 2003). Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ m¸y ®· trang bÞ ®îc mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc hiÑn ®¹i ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm. Riªng ngµnh luyÖn kim còng ®· thay ®æi dîc d©y truyÒn s¶n xuÊt vµo n¨m 2001- 2002. 4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nh÷ng thuËn lîi s½n cã cïng víi sù tÝch cùc ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, c¬ chÕ qu¶n lý... ®· t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c cho ®¬n vÞ nhµ m¸y nãi riªng vµ tæng c«ng ty nãi chung trªn thÞ trêng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ngµy mét n©ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ngµy cµng t¨ng s¶n phÈm nh·n m¸c, th¬ng hiÖu hµng ho¸ cña ®¬n vÞ ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng, chÊt lîng gi¸ c¶ hîp lý vµ cã søc c¹nh tranh cao. §iÒu ®ã cµng lµm cho c«ng ty cã diÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ trêng, t¹o c«ng ¨n viÑc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng víi møc l¬ng tho¶ ®¸ng víi c«ng søc mµ hä bá ra vµ cµng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ, thùc hiÖn tèt h¬n c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ An Toµn vÖ Sinh Lao §éng. S¶n phÈm cña c«ng ty bao gåm: Gang, thÐp, vËt liÖu x©y dùng, chi tiÕt m¸y, dông cô n«ng nghiÖp. II. C«ng t¸c an toµn b¶o hé lao ®éng ë c«ng ty. C«ng ty ®· tr¶i qua trªn 40 n¨m vËn hµnh vµ ®· s¶n xuÊt cho tæ quèc nhiÒu tÊn gang thÐp. §Æc diÓm næi bËt cña c«ng ty lµ m¸y mãc ®· giµ cçi, l¹c hËu thêng xuyªn ph¶i söa ch÷a, ®¹i tu thay thÕ. Sè ngêi lµm viÖc ®«ng, c«ng viÖc vËn hµnh söa ch÷a theo ca kÝp rÊt nãng, cã nhiÒu yÕu tè ®éc h¹i ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ cña ngêi l¸o ®éng: Bôi ®éc h¹i, c«ng viÖc vÊt v¶, nÆng nhäc rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. ý thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c thùc hiÖn an Toµn VÖ Sinh Lao §éng l·nh ®¹o c«ng ty thêng xuyªn kiÓm tra vµ cã c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn cã hiÖu qu¶. 1. BiÖn ph¸p tæ chøc. NhËn râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c B¶o Hé Lao §éng. Hµng n¨m khi l¹p kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ b¶o hé lao ®éng vµ ®îc triÓn khai kh¸ tèt. Hµng n¨m c«ng ty ®Çu t 15  20 tû ®ång cho c«ng t¸c B¶o Hé Lao §éng, chiÕm 20% dù to¸n. C«ng ty ®· thµnh lËp héi ®ång B¶o Hé lao §éng do gi¸m ®èc c«ng ty lµm chñ tÞch héi ®ång, phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c BHL§. ChØ ®¹o c«ng t¸c BHL§ ë c«ng ty bao gåm: Ban Gi¸m ®èc, c¸n bé BHL§, c«ng ®oµn, y tÕ, b¶o vÖ. Giao cho mét c¸n bé BHL§ vÒ an toµn vÖ sinh toµn c«ng ty. Qu¶n ®èc ph©n xëng trùc tiÐp chØ ®¹o c«ng t¸c BHL§ ë ph©n xëng m×nh. Mçi tæ trong c¸c ph©n xëng cã mét an toµn vÖ sinh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ BHL§ ë tæ m×nh. -7- HÖ thèng an toµn viªn cã trong c¸c tæ s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶. C¸c an toµn viªn trùc tiÕp gi¸m s¸t s¶n xuÊt an toµn trong ca lµm viÖc vµ sö dông ®óng quy tr×nh quy ph¹m. Víi mét ban chuyªn tr¸ch vµ c¸c an toµn viªn cña c«ng ty cïng víi bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§ ë c«ng ty, c«ng t¸c huÊn luyÖn ®îc chia lµm 3 bíc: + Bíc 1: HuÊn luyÖn ngêi lao ®éng míi tiÕp nhËn, tuyÓn dông: Néi quy, quy chÕ, luËt BHL§ ®îc thùc hiÖn 1 n¨m mét lÇn. + Bíc 2: HuÊn luyÖn kü thuËt an toµn ë c¬ së: Theo nhµ m¸y, ph©n xëng, ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt, quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña ph©n xëng s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn 1 n¨m mét lÇn. + Bíc 3: HuÊn luyÖn kü thuËt an toµn t¹i vÞ trÝ, n¬i lµm viÖc trùc tiÕp do tæ trëng chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc. M¹ng líi an tµon vÖ sinh viªn cña c«ng ty lµ ngêi tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn do c«ng ®oµn qu¶n lý. VÒ vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ c«ng nh©n: Hµng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tõ ®ã ph©n lo¹i søc khoÎ vµ ph¸t hiÖn bÖnh nghÒ nghiÖp kÞp thêi ch÷a trÞ, ®Ò ra møc båi thêng thÝch hîp cho tõng c«ng nh©n lµm ë c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau, b¶o vÖ søc khoÎ cho c«ng nh©n, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt. C«ng ty tæ chøc kh¸m tuyÓn vµ bè trÝ c«ng nh©n lµm viÖc hîp lý. 2. Phßng kü thuËt an toµn. Tõ khi x©y dùng ®Õn nay phßng KTAT vÉn tån t¹i vµ lµ mét bé phËn tham mu trùc tiÕp cho gi¸m ®èc c«ng ty. Phßng KTAT - BHL§ cã 35 c¸n bé lµm c«ng t¸c BHL§ chuyªn tr¸ch, 7 kü s c«ng nghÖ lµm c«ng t¸c BHL§. Trëng phßng kü thuËt an toµn lµ: Kü s.NguyÔn V¨n KÕ. Phßng cã quy ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cho tõng ngêi trùc tiÕp theo râi phô tr¸ch c¸c phÇn viÖc kh¸c nhau. NhiÖm vô chÝnh lµ gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c BHL§, thêng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t t¹i chç ngêi lao ®éng. 3. Phßng tæ chøc c«ng t¸c BHL§. Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty cã 15 ngêi, trong dã ca 2 n÷. Ban thêng vô cã 5 ngêi trong ®ã cã 1 n÷ lµ trëng ban n÷ c«ng kiªm phã chñ tÞch c«ng ®oµn. Ban n÷ c«ng cã 9 ngêi. ban thanh tra c«ng nh©n cã 5 ngêi, ban c«ng ®oµn cã 3 ngêi. Cã tÊt c¶ 114 uû viªn chÊp hµnh c«ng ®oµn lµm mäi viÖc cã liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ lîi Ých cho c«ng nh©n la ®éng, ch¨m sãc søc khoÎ ngêi lao ®éng t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c«ng nh©n lao ®éng. 4. M¹ng líi an toµn vÖ sinh viªn. Lµ h×nh thøc ho¹t ®äng cña ngêi lao ®éng nh»m b¶o ®¶m quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng vÒ BHL§. HiÖn nay c«ng ty cã h¬n 800 ATVSV t¹o thµnh m¹ng líi an toµn vÖ sinh viªn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng vÒ BHL§ nh sau: -8- + §«n ®èc,kiÎm tra, gi¸m s¸t mäi ngêi trong tæ chÊp hµnh nghiªm chØnh quy dÞnh vÒ ATVS. Nh¾c nhë tæ trëng s¶n xuÊt chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch. + VÒ BHL§, Híng dÉn biÖn ph¸p lµm viÖc an toµn ®èi víi c«ng nh©n míi tuyÓn dông hoÆc míi chuyÓn ®Õn tæ. + Tham gia ®ãng gãp ý víi tæ trëng s¶n xuÊt c¸c néi dung cña kÕ ho¹ch BHL§ cã liªn quan ®Õn tæ. + KiÕn nghÞ víi tæ trëng s¶n xuÊt hoÆc cÊp trªn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é BHL§, c¸c biÖn ph¸p ATVSL§, kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng hiÖn tîng thiÕu c¸c thiÕt bÞ ATVS trong s¶n xuÊt. 5. Ph¬ng thøc ho¹t ®éng. Phßng KTAT - BHL§ cña c«ng ty duy tr× ®Òu ®Æn hµng th¸ng tËp trung t¸t c¶ c¸c an toµn vÖ sinh viªn trong tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y, chia thµnh nhiÒu nhãm ®i kiÓm tra ®iÒu kiÑn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng, hoÆc c¸c phßng tæ chøc cã lÞch cö c¸n bé kÕt hîp víi l·nh ®¹o chÊm ®iÓm cheo gi÷a c¸c tæ, kÝp vËn hµnh ®Ó cã c¬ së b×nh xÐt thi ®ua trong tõng th¸ng. Gi¸m ®éc nhµ m¸y cßn quy ®Þnh c¸n bé l·nh ®¹o c¸c phßng liªn quan ®Õn s¶n xuÊt. Tõ ®ã cã c¸c v¨n b¶n ®¸nh gi¸, nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, xö lý, thëng ph¹t c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh an toµn, vÖ sinh c«ng nghiÖp. Gi¸m ®èc vµ c«ng ®oµn nhµ m¸y chñ ®éng më c¸c líp häc vÒ nghiÖp vô, vÒ ph¸p luËt lao ®éng, vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng, cã tµi liÖu cÊp ph¸t cho tõng ngêi. Ngoµi ra, c«ng ty cßn ®îc bé c«ng nghiÖp ViÖt Nam ph¸t cho c¸c b¨ng h×nh chuyªn ®Ò vÒ phßng chèng ch¸y næ vÒ ®iÖn, ho¸ chÊt ®éc h¹i... VÒ c«ng t¸c huÊn luyÖn, c«ng ty quy ®Þnh mäi ngêi khi vµo c«ng ty lµm viÖc ph¶i häc vÒ BHL§ cã thÎ ra vµo c¸c ®¬n vÞ ph¶i cã lÞch huÊn luyÖn kiÓm tra an toµn ®Þnh kú. ë ®©u cã lao ®éng lµ ë ®ã cã BHL§. BHL§ ®i tõ c«ng nghÖ vµ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt. Do s¶n lîng gang thÐp lµ liªn tôc, c«ng nh©n trong nhµ m¸y l¹i rÊt ®«ng nªn viÖc qu¶n lý vÒ BHL§ cÇn ph¶i qu¶n lü chÆt chÏ theo ph¸p lÖnh vÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn nay. Tuy nhiªn gi÷ an toµn chÆt chÏ th× ph¬ng thøc tiÕn ®é kh«ng ®¶m b¶o, cßn ®¶m b¶o ph¬ng thøc tiÕn ®é th× vÊn ®Ò an toµn l¹i bá qua. V× vËy viÖc dung hoµ gi÷a an toµn lao ®éng vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt cÇn ®îc c¸c cÊp qu¶n lý quan t©m. III. Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y luyÖn - c¸n thÐp gia sµng. 1. Giíi thiÖu chung. Nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp Gia Sµng ®îc khëi c«ng x©y dùng ngµy 23/3/1971, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc tæng c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. §îc céng hoµ d©n chñ §øc ®Çu t quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn víi c«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu lµ 62.500 tÊn thÐp thái vµ 5000 tÊn thÐp kÐo d©y m¹ kÏm. -9- §©y lµ 3 s¶n phÈm chÝnh cña nhµ m¸y. Sau 4 n¨m x©y dùng ngµy 1/5/1975 mÎ thÐp ®Çu tiªn ra lß ®óng vµo ngµy quèc tÕ lao ®éng ®ã lµ ngµy truyÒn thèng cña nhµ m¸y. - Ngµy 28/81975 c«ng nghÖ c¸n thÐp ®i vµo s¶n xuÊt. - Ngµy 12/6/1976 c«ng nghÖ kÐo d©y m¹ kÏm ®i vµo s¶n xuÊt. S¶n phÈm cña nhµ m¸y s¶n xuÊt theo TCVN, tiªu chuÈn Nga, tiªu chuÈn NhËt B¶n. Sau 3 n¨m s¶n xuÊt, n¨m 1978 nhµ m¸y ®· vît c«ng suÊt thiÕt kÕ thÐp c¸n, thÐp thái trªn 5000 tÊn, thÐp c¸n vît 12% so víi thiÕt kÕ ban ®Çu. N¨m 1984 s¶n lîng thÐp thái hµng n¨m chØ cßn 6000 tÊn do ®ã tríc t×nh h×nh ®ã c¸n bé nhµ m¸y chuyÓn híng c«ng nghÖ míi lß luyÖn thÐp sang lß luyÖn hå quang. N¨m 1985 ®îc sù gióp ®ì cña §øc c«ng ty Gang ThÐp ®Çu t cho nhµ m¸y mét lß luyÖn thÐp c«ng suÊt 5 tÊn/ mÎ. N¨m 1999 ph©n xëng c¸n thÐp ®· vît lªn vµ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002. Sau khi ®· c¶i t¹o n©ng cÊp ®Õn nay n¨m 2002 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ®îc 112.000 tÊn thÐp c¸n c¸c lo¹i. §îc ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ lß luyÖn thÐp, c¸n thÐp víi c¬ cÊu tù ®éng ®· gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt ®Õn n¨m 2004 ®¹t s¶n lîng thÐp thái 70.000 tÊn, thÐp c¸n 144.000 tÊn/n¨m ®©y lµ s¶n lîng cao nhÊt tõ tríc tíi nay vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y lu«n æn ®Þnh. 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y cña nhµ m¸y luyÖn can thÐp Gia Sµng. 2.1. Lùc lîng lao ®éng. Nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp Gia Sµng c¶ ph©n xëng vµ phßng ban cã kho¶ng 1071 ngêi. Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn tõ 2006  2010 nhµ m¸y cã ®Çy ®ñ c¸c tæ chøc bé m¸y, trong nhµ m¸y ngoµi chÝnh quyÒn cßn cã §¶ng, C«ng §oµn vµ ®oµn thanh niªn, c¸c tæ chøc thi c«ng. 2.2. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng. - Mét ®ång chÝ gi¸m ®èc: §ång chÝ KS. NguyÔn Kh¾c Hoµn. - Mét dång chÝ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: KS. N«ng V¨n §ã. - Mét ®ång chÝ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt kiªm chñ tÞch c«ng ®oµn: KS. NguyÔn ThÕ S. - Nhµ m¸y cã 5 ph©n xëng vµ 7 phßng ban: + Ph©n xëng luyÖn thÐp cã kho¶ng 320 ngêi. + Ph©n xëng c¸n thÐp 1 cã kho¶ng 266 ngêi. + Ph©n xëng c¸n thÐp 2 cã 110 ngêi. S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý bé m¸y ho¹t ®éng cña nhµ m¸y c¸n thÐp Gia Sµng ®îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å: Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc 1 phô tr¸ch s¶n xuÊt - 10 - P.Gi¸m ®èc 2 kü thuËt Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng kü thuËt Phßng c¬ ®iÖn Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh P.hµnh chÝnh qu¶n trÞ P. B¶o vÖ Ph©n xëng luyÖn thÐp Ph©n xëng c¸n thÐp 1 Ph©n xëng c¸n thÐp 2 Ph©n xëng c¬ ®iÖn NL Ph©n xëng may Tr¹m ®iÖn110 kV 3. D©y truyÒn c«ng nghÖ c¸n thÐp t¹i nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp Gia Sµng. PhÕ th¶i, than, quÆng s¾t... Lß nung liªn tôc 3 Ra(b»ng vßng kiÓu ®Èy m¸y) (C¸n 5 lÇn) M¸y c¸n 400 (Theo cÈu xe B·i xÕp ph«i goßng) Ph«i ®Çu lß nung ( 7 lÇn c¸n) M¸y c¸n ph«i ( 530) Ra c¸n (360*2) M¸y c¾t (c¾t bay ph©n ®o¹n) 5 ®o¹n* 46 m §ãng bã - 11 - (CÈu vµo goßng) C©n (NhËp kho) 360 * 4 hµng ngang Sµn lµm m¸t(55*13) M¸y ®Èy vµo lß C¾t ®Çu ®u«i 50tÊn(c¾t nãng) Ra 280*2 thµnh phÈm M¸y c¾t nguéi 250 T (c¾t 46m - 11,7m) Lß nung cã chiÒu dµi 19,6(m), réng 3,59(m), ba m¸y ®Èy lùc ®Èy 20 tÊn. C©n träng lîng thÐp: Quy ®Þnh lµ kh«ng qu¸ 5 tÊn. + NÕu thÐp  10: 3,5  3,7 tÊn. + NÕu thÐp 16: 4,6  4,8 tÊn. IV.t×m hiÓu c«ng t¸c bHL§ t¹i nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp Gia sµng. 1. An toµn ®iÖn. T¹i c¸c ph©n xëng ®Òu bè trÝ b¶ng ®iÖn chÝnh vµ ®iÖn cho c¸c hép ®iÖn ®Òu ®îc nèi ®Êt b¶o vÖ. C¸c ®éng c¬ m¸y mãc ®Òu ®îc nèi ®Êt tiÕp m¸t ®Ò phong ®iÖn giËt. Nhng vÊn ®Ò tån t¹i lµ nhiÒu hép ®iÖn bÞ mÊt n¾p vµ khãa an toµn ¶nh hëng ®Õn viÖc b¶o vÖ. C¸c ®iÓm nèi t¹i tr¹m ®Êu d©y kh«ng ®îc chÆt, phÝch c¾m láng vÉn g©y ra hiÖn tîng phãng ®iÖn. Yªu cÇu vÒ kü thuËt ®iÖn cña nhµ m¸y, ph©n xëng c¸n thÐp rÊt cao, khi söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i tiÕp m¸t vµ ng¾t cÇu dao, luång ¸nh s¸ng ®a tíi lµ 36V dïng ®Ó söa ch÷a ph¶i do ngµnh ®iÖn qu¶n lý, ®¶m b¶o vÒ c¸c yªu cÇu kü thuËt an toµn. Khi söa ch÷a ë ®Çu nguån cÊp ®iÖn ph¶i cã biÓn b¸o: "cÊm ®ãng ®iÖn cã ngêi ®ang lµm viÖc". ThiÕt bÞ ®iÖn ®a vµo hÇm kÝn n¬i cã nhiªn liÖu dÔ ch¸y ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ hÖ thèng bao che, ®Êu b¾t ®iÖn thËt chÆt chÏ, kÝn, ®Ò phßng ph¸t tia löa ®iÖn g©y ch¸y, næ... Nh÷ng yªu cÇu vÒ nèi ®Êt, c¸ch ®iÖn b¶o vÖ trong nhµ m¸y ®Æt ra rÊt cao nhng viÖc chÊp hµnh néi quy cha triÖt ®Ó ë kh©u tæ chøc, qu¶n lý. Sù phèi hîp ®ång bé gi÷a hai yÕu tè trªn sÏ thu ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan. 2. An toµn c¬. ViÖc øng dông KTAT c¬ chÕ chñ yÕu tËp trung ë ph©n xëng c¸n t¹i ph©n xëng luyÖn gang hÇu nh kh«ng cã. Do ®Æc thï riªng cña ph©n xëng luyÖn gang lµ quy tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y n©ng chuyÓn, b¨ng truyÒn nåi chøa gang láng ®Òu ®îc ®iÒu khiÓn tõ xa trong phßng c¸ch li víi khu s¶n xuÊt. Do ®ã viÖc an toµn c¬ t¹i ph©n xëng lµ tuyÖt ®èi, cßn trong ph©n xëng c¸n thÐp viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ n©ng chuyÓn còng kh¸ phæ biÕn vµ quan träng, nhng do c¸c thiÕt bÞ - 12 - hÇu nh ®· cò nªn vÊn ®Ò an toµn còng cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch s¸t sao h¬n, thùc hiÖn kiÓm ®Þnh ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ nh»m söa ch÷a kÞp thêi vµ lo¹i bá nh÷ng thiÕt bÞ vËn hµnh kh«ng an toµn. 3. An toµn thiÕt bÝ ¸p lùc. Cã nhiÒu viÖc ph¶i lµm sau mçi lÇn ngõng lß, m¸y v× cã liªn quan ®Õn c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc vµ ph¶i ®a ra xem xÐt, kh¸m nghiÖm ®Þnh kú hoÆc ®Õn h¹n ph¶i ®a ra ®¹i tu söa ch÷a, tuy vËy c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc liªn quan ®Õn nåi h¬i vËn hµnh cßn nhiÒu sù cè mµ thêng lµ x×, bôc èng qu¸ nhiÖt, èng bé h©m, bé sÊy cña lß míi ®¹i tu do chÊt lîng mèi hµn kÐm, cÇn rót kinh nghiÖm. 4. An toµn thiÕt bÞ n©ng. Nhµ m¸y ®ang vËn hµnh qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ n©ng nh Pal¨ng, cÇu trôc vËn hµnh b»ng ®iÖn hoÆc cÇn cÈu b¸nh lèp di déng. C¸c thiÕt bÞ nµy ®· ®îc kiÓm tra ®Þnh kú vµ cÊp phÐp sö dông song cã mét thùc tÕ lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ n©ng chÝnh nh÷ng ngêi dîc bµn giao cho sö dông, viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ h háng kh«ng dîc bµn giao kÞp thêi, cã hiÖn tîng ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm cho nhau lµm chËm tiÕn ®é kh¸m nghiÖm, hoÆc thiÕu chñ ®éng khi ®a c¸c thiÕt bÞ cã liªn quan ra söa ch÷a. 5. An toµn ho¸ chÊt vµ xö lý chÊt th¶i. Trong quy c«ng nghÖ s¶n xuÊt tõ quÆng ra gang, thÐp cã mét kh©u rÊt quan träng lµ biÕn níc cøng cña s«ng cÇu thµnh níc mÒm nhê ho¸ chÊt sót vµ phÌn. Ngoµi ra nhµ m¸y cßn dïng dÇu FO ®Ó nhãm lß, ®©y la mét nguån « nhiÔm lín. Khi vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc rÊt nguy hiÓm do sinh c«ng dÉn ®Õn sinh nhiÖt dÔ g©y ch¸y næ do ¸p lùc t¨ng cao. V× vËy ta ph¶i lµm m¸t b»ng H 2, yªu cÇu khi sö dông H2 lµm m¸t lµ ph¶i kÝn, khÝ H2 ph©n t¸n víi ¸p lùc lín chia nhá tia hå quang tr¸nh næ thiÕt bÞ ¸p lùc. Tuy nhiªn ë ®©y ph¸t sinh ra v¸n ®Ò lµ H 2 còng lµ chÊt dÔ ch¸y, v× vËy ph¶i cã biÖn ph¸p an toµn thËt cô thÓ khi sö dông. 6. KÜ thuËt vÖ sinh 6.1. KÜ thuËt th«ng giã. Môc tiªu chèng nãng, chèng bôi, chèng h¬i khÝ ®éc ®¶m b¶o vi khÝ hËu. Khi vµo c¸c ph©n xëng ta thêng cã c¶m gi¸c nÆng nÒ khã thë, ngét ng¹t, ®ã lµ viÖc bè trÝ th«ng giã kh«ng tèt, ®a sè sö dông th«ng giã tù nhiªn. Trong nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp Gia Sµng kh«ng khÝ nãng vµ Èm, khi vµo c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ta cã c¶m gi¸c nãng kinh khñng. T¹i ph©n xëng c¸n thÐp I vµ II thêng bè trÝ th«ng giã tù nhiªn kÕt hîp víi th«ng giã c¬ khÝ cã bè trÝ l¾p c¸c qu¹t th«ng giã trªn têng vµ t¹i n¬i c¸c c«ng nh©n lµm viÖc, vÞ trÝ cña qu¹t ®Ó ë lèi ®i rÊt cång kÒnh, thæi th¼ng vµo c«ng nh©n qua l¹i vµ cã c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. Nãi chung vÊn ®Ò th«ng giã trong c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt cßn rÊt kÐm. 6.2. Kü thuËt chiÕu s¸ng. Trªn trÇn cao cña c¸c ph©n xëng ®Òu cã hÖ thèng ®Ìn d©y tãc ch¹y däc. C¸c ph©n xëng ®îc thiÕt kÕ më nhiÒu cöa kÝnh ®Ó phôc vô cho chiÕu s¸ng. tuy nhiªn ph©n xëng qu¸ réng lín vµ cao nªn ¸nh s¸ng thùc sù kh«ng ®ñ. - 13 - Khi c«ng nh©n nhµ m¸y ®i söa ch÷a thiÕt bÞ ®Òu ph¶i dïng thªm ¸nh s¸ng ®iÖn ¸p 36V. §Æc biÖt hÖ thèng ®Ìn trªn trÇn bÞ ch¸y nhiÒu mµ cha ®îc thay thÕ. Trong c¸c phßng ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng sö dông lµ ¸nh s¸ng cña ®Ìn nªon vµ ¸nh s¸ng tù nhiªn. Do ®ã t¹o nªn 1 ¸nh s¸ng kÕt hîp kh«ng hîp sinh lý cho m¾t, dÔ dÉn ®Õn thao t¸c sai. §©y lµ nh÷ng nhËn xÐt thùc tÕ, do kh«ng cã sè liÖu cô thÓ nªn em kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ 1 c¸ch chÝnh x¸c ®îc. 6.3. Kü thuËt chèng ån rung. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ph©n xëng c¸n thÐp cã nh÷ng yÕu tè vÒ ån rung kh¸ lín, ë xung quanh thiÕt bÞ c¸n thÐp vµ lß ®óc ph«i cã ®é rung nhng cã ¶nh hëng kh«ng lín ®Õn søc khoÎ ngêi lao ®éng. Nhng ån cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ. V× nhµ m¸y cã quy m« lín, c«ng suÊt c¸c thiÕt bÞ cao nªn qu¸ tr×nh vËn hµnh ph¸t ra tiÕng ån lín lµ ®iÒu tÊt nhiªn. §Ó h¹n chÕ tiÕng ån nhµ m¸y ®· thiÕt kÕ c¸c buång ®iÒu khiÓn c¸ch ©m rÊt tèt ë nh÷ng n¬i cã ån rung, h¹n chÕ tèi ®a sè ngêi lao ®éng sö dông trang thiÕt bÞ cã ®é ån rung lín vµ trang bÞ bÞt tai cho ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn khi ®Õn 1 ph©n xëng s¶n xuÊt, ng¬i lao ®éng ph¶i ®øng ngay bªn c¹nh m¸y mãc ®Ó ®iÒu khiÓn, hä kh«ng hÒ cã bÞt tai ®Ó chèng ån, nãi th× ph¶i hÐt thËt to th× míi nghe thÊy vµ hä liªn l¹c víi nhau b»ng ký hiÖu tay. Nh vËy vÊn ®Ò chèng ån cña nhµ m¸y cha ®îc ®¶m b¶o cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc 7. Phßng chèng ch¸y næ §Ó ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c PCCN, ®¬n vÞ nhµ m¸y thµnh lËp ®éi PCCN cã 1 ngêi trùc 24/24 s½n sµng øng cøu kÞp thêi c¸c sù cè ch¸y næ x¶y ra trong ®¬n vÞ. §éi PCCN ®îc huÊn luyÖn ®Þnh kú vÒ nghiÖp vô 2lÇn/n¨m, ®éi cã x©y dùng ph¬ng ¸n PCCN tõng n¨m ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh cña ®¬n vÞ vµ ®îc phßng c¶nh s¸t PCCC thµnh phè Th¸i Nguyªn phª duyÖt. TÊt c¶ c¸c khu vùc s¶n xuÊt, lµm viÖc trong nhµ m¸y dÒu ®îc trang bÞ b×nh cøu ho¶ ®Æt ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc sö dông. Néi quy PCCN ®îc phæ biÕn ®Õn tËn tæ s¶n xuÊt ®Ó ngêi lao ®éng biÐt cã ý thøc thùc hiÖn. Hµng n¨m c«ng t¸c PCCN ®îc ®a vµo kÕ ho¹ch BHL§ vµ giµnh ®îc mét kho¶ng kinh phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng trong ®ã chñ yÕu ®Ó mau s¾m kiÓm tra trang thiÕt bÞ vµ c«ng t¸c huÊn luyÖn vÒ PCCC. TÊt c¶ c¸c c¸n bé trong nhµ m¸y ®Òu ®îc huÊn luþen vÒ PCCC ®Ó ®¶m b¶o biÐt sö dông c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô ch÷a ch¸y c¬ b¶n nh b×nh cøu ho¶ vµ b¬m ch÷a ch¸y. §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn nhµ m¸y tæ chøc kiÓm tra, thay thÕ, bæ sung c¸c trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô ch÷a ch¸y nh: B×nh bét, b×nh khÝ CO2, b¬m ch÷a ch¸y... HiÖn nay nhµ m¸y cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c PCCC ®¶m b¶o yªu cÇu thùc tÕ ®Æt ra bao gåm: B¬m cøu ho¶ ch¹y b»ng x¨ng, b¬m cøu ho¶ ch¹y b»ng dÇu, b×nh bét MF, b×nh khÝ c¸cbonic MT3, thang cøu ho¶... 8. ChÕ dé chÝnh s¸ch. C¨n cø vµo bé luËt lao ®éng ngµy30/6/1994 vµ nghÞ ®Þnh 06/CP th¸ng 7/1995 vÒ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña bé luËt lao ®éng vÒ AT - VSL§. Nhµ m¸y ®· thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch vÒ AT - VSL§ : - 14 - + N¨m nµo nhµ m¸y còng ®îc së y tÕ Th¸i Nguyªn, trung t©m y tÕ dù phßng ®o ®¹c c¸c yÕu tè ®éc h¹i cho tÊt c¶ c¸c ph©n xëng trong toµn nhµ m¸y cã hå s¬ lu gi÷ theo ®óng c¸c quy ®Þnh. + Nhµ m¸y tæ chøc kh¸m søc khoÎ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc 1 n¨m mét lÇn. Sau khi kh¸m c¸c bÖnh ®iÒu trÞ cÊp tÝnh chuyªn khoa, qu¶n lý thep dâi c¸c bÖnh m·n tÝnh. Nhµ m¸y tæ chøc cho c«ng nh©n ®i ®iÒu dìng hµng n¨m t¹i H¶i Phßng vµ Nam §Þnh. Nhµ m¸y cã mét phßng y tÕ thêng xuyªn theo dâi ®iÒu trÞ xö lý c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra víi søc khoÎ ngêi c«ng nh©n. Phßng kh¸m ®îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt y tÕ thÝch hîp ®Çy ®ñ: Thuèc, b«ng b¨ng, kim tiªm...c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc hëng trî cÊptiÌn thuèc trung b×nh 11.000VN§/ngêi trong 1 th¸ng. §èi víi nh÷ng ngêi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp víi møc 84.600 VN§/th¸ng (®èi víi ngêi tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c yÕu tè ®éc h¹i trªn 5 n¨m ), ®ång thêi hä cßn thêng xuyªn ®îc theo dâi vµ ch÷a trÞ. Mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y cã ®ñ hå s¬ søc khoÎ, sæ kh¸m bÖnh vµ phiÐu mua BHYT Hai n¨m mét lÇn nhµ m¸y tæ chøc huÊn luyÖn ®Þnh kú KTAT cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y, mét n¨m mét lÇn víi c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp. C¸n sù BHL§ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý theo dâi c¸c bµi kiÓm tra vµ tæ chøc huÊn luþen cho c«ng nh©n míi chuyÓn ®Õn vµ nh÷ng c«ng nh©n chuyÓn ho¸ nghÒ trong nhµ m¸y häc vÒ an toµn lao ®éng. N¨m nµo nhµ m¸y còng tæ chøc thi an toµn vÖ sinh viªn giái, chän ra nh÷ng bµi thi xuÊt s¾c vµ khen thëng. Nhµ m¸y thùc hiÖn tèt chÕ ®é giê lµm viÖc, giê nghØ ng¬i cña c«ng nh©n trong ngµy lµ 8h/ngµy, 48h/ tuÇn trong ®ã cã thêi gian nghØ gi÷a ca. Víi chÕ ®é nghØ phÐp ngêi s¶n xuÊt thêng ®îc nghØ phÐp 14 ngµy/n¨m, víi s¶n xuÊt ®Æc biÖt ®îc nghØ phÐp 16 ngµy/n¨m vµ cø 5 n¨m t¨ng mét ngµy phÐp. Trong thêi gian nghØ phÐp n¨m c«ng t¸c c«ng nh©n vÉn ®îc hëng l¬ng. C«ng nh©n nhµ m¸y ®îc båi dìng søc khoÎ trong ca lµm viÖc tuú tõng tÝnh chÊt cña c«ng viÖc vµ cã 3 møc. + Lo¹i I: 1500VN§/xuÊt. + Lo¹i II: 2100VN§/xuÊt. + Lo¹i III: 2800VN§/xuÊt. HiÖn vËt ®Ó båi dìng lµ s÷a, ®êng tuú thuéc theo ®iÒu kiÖn cã thÓ thay thÕ b»ng chÌ, níc hoa qu¶, thÞt, trøng. ChÕ ®é båi dìng b»ng hiÖn vËt ®îc tæ chøc phôc vô ¨n t¹i nhµ m¸y theo ®óng chøc danh chÕ ®é vµ tiªu chuÈn, cÊm thanh to¸n b»ng tiÒn. Toµn bé c¸c c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y ®Òu ®îc ®ãng thÎ B¶o HiÓm víi møc ®ãng gãp cña c«ng nh©n lµ 5% tiÒn l¬ng c¬ b¶n hµng th¸ng, nhµ m¸y ®ãng 15% tæng quü tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y. Ngêi lao ®éng ®îc hëng c¸c chÕ ®é BHXH: Trî cÊp èm ®au, trî cÊp tai n¹n lao ®éng, BNN...Hµng n¨m nhµ m¸y tæ chøc ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc do ban chÊp hµnh c«ng ®oµn tæ chøc, lÊy ý kiÕn tËp thÓ vÒ néi dung tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, biªn b¶n ph¶i cã ch÷ ký cña ®¹i diÖn ban chÊp hµnh c«ng ®oµn nhµ m¸y vµ ®îc ®¨ng ký víi c¬ quan lao ®éng. - 15 - Toµn thÓ c«ng nh©n trong nhµ m¸y ®Òu ®îc ký hîp ®ång lao ®éng víi nhµ m¸y b»ng c¸c v¨n b¶n. Mçi n¨m mét lÇn nhµ m¸y tæ chøc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n. phÇn III. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ mét sè kiÕn nghÞ Qua viÖc kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng t¹i nhµ m¸y luyÖn c¸n thÐp Gia Sµng trùc thuéc tæng c«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn, ta thÊy r»ng c«ng t¸c BHL§ t¹i ®©y ®· ®îc chó träng, tuy kh«ng ®¹t tíi yªu cÇu nhng còng gióp ®îc c«ng nh©n lao déng lµm viÖc trong m«i trêng lao ®éng tèt h¬n, gi¶m thiÓu ®¸ng kÓ sè TNL§, m¹ng líi ATVSV ph¸t huy tèt vµ ®îc ph©n c«ng râ tr¸ch nhiÖm BHL§ tõng cÊp. C«ng t¸c tuyªn truyÒn BHL§ cã nhiÒu cè g¾ng, c¸c ®¬n vÞ ®Òu chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c thao t¸c, phiÕu c«ng t¸c theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong mÉu phiÕu, quy tr×nh quy ph¹m tõng bíc ®îc hoµn chØnh ®Ó phôc vô häc tËp, s¶n xuÊt cã bæ sung vµ hiÖu chØnh kÞp thêi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ph©n tÝch chÊt lîng m«i trêng trong khu vùc nhµ m¸y cµn thÐp Gia Sµng ta thÊy: - KÕt qu¶ ph©n tÝch, ®o c¸c chØ tiªu chÊt lîng m«i trêng níc t¹i ®iÓm x¶ níc th¶i s¶n xuÊt vµo hå tuÇn hoµn I, II c¸c chØ tiªu chung vÒ møc nång ®é c¸c chÊt trong chÊt th¶i ®Òu ®¹t yªu cÇu riªng chØ cã nång ®é Cl lµ vît tiªu chuÈn quy ®Þnh, n¬i cao nhÊt cã nång ®é lµ 9,35 mg/l, tiªu chuÈn cho phÐp lµ 2 mg/l. T¹i níc giÕng khoan khu d©n c (sè nhµ 16 - ®êng B¾c nam), giÕng khoan trong nhµ m¸y c¸n thÐp Gia Sµng chØ cã nång ®é phenol lµ vît møc tieu chuÈn n¬i cao nhÊt lµ 0,003mg/l vµ tieu chuÈn lµ 0,001mg/l. - KÕt qu¶ ph©n tÝch, ®o c¸c chØ tiªu chÊt lîng m«i tr¬ng khÝ th× hÇu hÕt c¸c møc nh: Bôi, CO, CO2, SO2, NO2, NH3, tiÕng ån nãi chung ®Òu díi møc tiªu chuÈn cho phÐp. - KÕt qu¶ ph©n tÝch t¹i khu d©n c Gia Sµng tríc híng giã ®«ng b¾c(sè nhµ 22 ®êng b¾c nam) vµ khu d©n c cuèi híng giã §«ng B¾c, khu d©n c däc ®êng c¸ch m¹ng th¸ng 8(c¹nh cÇu Loµng) møc ®é bôi vµ ån cßn qu¸ lín cô thÓ møc bôi cao nhÊt lµ 0,956 mg/m3 mµ tiªu chuÈn cho phÐp lµ 0,3mg/m 3, tiÕng ån cao nhÊt lµ 88,9 dB tiªu chuÈn cho phÐp lµ 50  70 dB. - 16 - C¨n cø vµo thùc tr¹ng cña c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng cña c¸c nhµ m¸y, c¸c biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý, quy tr×nh c«ng nghÖ, d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ em xin cã vµi ®Ò xuÊt sau: 1. T¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt gi¶m tiÕng ån cho c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ë nh÷ng kh©u s¶n xuÊt cã møc ®é ån qu¸ lín cô thÓ lµ ë c¸c m¸y c¸n thÐp. Cã thÓ sö dông biÖn ph¸p chÆn ån t¹i nguån ph¸t sinh nh sö dông líp che ch¾n hay sö dông hÑ th«ng bao bäc gi¶m thanh ë gi÷a b»ng c¸c líp b¶o «n. Sau khi sö dông tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p trªn kh«ng ®îc míi ph¶i sö dông bÞt tai an toµn cho ngêi lao ®éng. 2. Trang bÞ BHL§ cho c«ng nh©n t¹i nhµ m¸y cÇn thay ®æi, hiÖn nay quÇn ¸o BHL§ ®îc cÊp ph¸t ®Òu ®îc may trªn sîi tæng hîp cã chøa nilon, mÆc rÊt nãng vµ bøc. Khi cã hiÖn tîng báng x¶y ra trong c¸c ph©n xëng nh ph©n xëng c¸n thÐp sè II (d©y truyÒn s¶n xuÊt thñ c«ng), ¸o ch¸y, chÊt nilon dÝnh chÆt vµo da g©y báng nÆng h¬n vµ ®au h¬n rÊt nhiÒu. 3. CÇn cã kh©u xö lý níc th¶i, tr¸nh ®Ó dÇu, ho¸ chÊt hay c¸c t¹p chÊt « nhiÔm ®æ th¼ng ra s«ng. 4. Kh«ng ngõng cñng cè ®éi ngò an toµn viªn ®ñ sè lîng, giái vÒ chuyªn m«n, t©m huyÕt víi nghÒ. Tuy nhiªn theo em cÇn cã trang phôc riªng vµ thÎ an toµn vÖ sinh viªn ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng an toµn vÖ sinh viªn ®ã. 5. §èi víi c¸c vÞ trÝ cã nhiÖt dé lín, nãng bøc, khã chÞu, ngét ng¹t nªn bè trÝ qu¹t giã thæi m¸t nÕu cÇn thiÕt thiÕt kÕ thªm c¸c miÖng hót ®Ó khö lîng nhiÖt thõa. 6. §èi víi c¸c ph©n xëng cã ¸nh s¸ng kÐm nªn bè trÝ thªm c¸c bãng ®Ìn t¹i c¸c chç thiÕt yÕu hay bÞ khuÊt. 7. §èi víi c¸c m¸y c¬ khÝ, TBN, thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc hay c¸c b×nh cøu ho¶ cÇn cã c¸c b¶ng chØ dÉn, híng dÉn sö dông, c¸c tµi liÖu an toµn liªn quan. 8. Duy tr× c«gn t¸c huÊn luyÖn BHL§ cho c«ng nh©n nhÊt lµ khi nhËp thiÕt bÞ m¸y mãc míi khi ®ã ngêi c«ng nh©n rÊt chñ quan. 9. N©ng cao h¬n n÷a vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn trong c«ng t¸c BHL§. N©ng cao h¬n n÷a tÇm nhËn thøc cña c«ng nh©n ®èi víi c«ng t¸c BHL§, thêng xuyªn phæ biÕn kiÕn thøc vµ cung cÊp th«ng tin vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng cho c«ng nh©n. 10. Phæ biÕn chÕ ®é chÝnh s¸ch, quyÒn lîi nghÜa vô vÒ BHL§ cho c¶ ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. - 17 -
- Xem thêm -