Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cp phát triển phần mềm asia

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ c¬ quan thùc tËp I. Th«ng tin chung 1.Tªn c«ng ty - Tªn tiÕng ViÖt: C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA - Tªn tiÕng Anh: ASIA Software Development Joinstock Company - Tªn giao dÞch: ASIA JSC 2. Ngµy thµnh lËp - C«ng ty: 31/7/2001 - Chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ Minh: 8/2002 - Chi nh¸nh t¹i TP §µ N½ng: 6/2004 Tríc n¨m 2003, c«ng ty cã tªn lµ “C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ Ph¸t triÓn phÇn mÒm kÕ to¸n ASIA”. Tõ n¨m 2003, c«ng ty ®æi tªn thµnh “C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA”. 3. Vèn ®¨ng ký vµ h×nh thøc së h÷u - Vèn ®¨ng ký : 1.000.000.000 (1 tû ®ång ViÖt Nam) - H×nh thøc së h÷u: Cæ phÇn 4. Chøc n¨ng ®¨ng ký kinh doanh 0 - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh - Bu«n b¸n hµng t liÖu tiªu dïng (thiÕt bÞ m¸y tÝnh, tin häc, ®iÖn tö) - DÞch vô th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ - DÞch vô t vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA ®îc thµnh lËp bëi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ph¸t triÓn phÇn mÒm víi ®Þnh híng chuyªn nghiÖp trong lÜnh vùc phÇn mÒm vµ cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p phÇn mÒm. LÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu: s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c gi¶i ph¸p phÇn mÒm phôc vô qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c dù ¸n chÝnh phñ ®iÖn tö. “ChÊt lîng chuyªn nghiÖp _ DÞch vô hoµn h¶o” lµ t«n chØ kinh doanh cña ASIA nh»m ®¹t ®îc môc tiªu trë thµnh c«ng ty cã uy tÝn trong lÜnh vùc cung cÊp c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm vµ c¸c gi¶i ph¸p phôc vô cho vÊn ®Ò qu¶n trÞ. “V× sù thµnh c«ng cña kh¸ch hµng” lµ ph¬ng ch©m hµnh ®éng cña ASIA híng tíi kh¸ch hµng. PhÇn mÒm kÕ to¸n Asia Accounting ®· ®o¹t Huy ch¬ng vµng t¹i héi chî “S¶n phÈm míi – C«ng nghÖ míi n¨m 2002” 1 II. §Þa chØ liªn hÖ V¨n phßng t¹i TP Hµ Néi - §Þa chØ: 6 Vò Ngäc Phan, §èng §a - §iÖn tho¹i: 04776.1663 - Fax: 04776.1823 V¨n phßng t¹i TP Hå ChÝ Minh - §Þa chØ: E46 NguyÔn Oanh, F17, Gß VÊp - §iÖn tho¹i: 08989.2737 - Fax: 08989.1637 V¨n phßng t¹i TP §µ N½ng - §Þa chØ: 51 Lý Thêng KiÖt, H¶i Ch©u - §iÖn tho¹i: 0511.889106 - Fax: 0511.889106 2 3 III. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty ASIA 1. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ Ban Gi¸m §èc C¸c chi nh¸nh Hµ Néi, §µ N½ng, TP Hå ChÝ Minh P. Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm P. Marketing vµ nghiªn cøu thÞ trêng 2. S¬ ®å tæ chøc c¸c chi nh¸nh Gi¸m ®èc chi nh¸nh P.Kinh doanh V¨n phßng vµ kÕ to¸n P. TriÓn khai hîp ®ång P. Hç trî vµ b¶o hµnh 4 IV. Nh©n lùc 5 N¨m 2001 2002 2003 2004 Sè lîng nh©n viªn TP Hµ Néi TP §µ 15 20 25 26 TP HCM Tæng céng 5 15 20 15 25 40 52 N½ng 6 V. S¶n phÈm, dÞch vô vµ c«ng nghÖ S¶n phÈm - PM KÕ to¸n Asia Accounting 2003.CE trªn VF 8.0 - PM KÕ to¸n Asia Accounting 2003.S trªn SQL Server - PM Qu¶n trÞ nh©n sù Asia Human Resource Management trªn SQL VFP6 - PhÇn mÒm qu¶n lý vµ thanh to¸n l¬ng Asia Payrols Management trªn SQL, VFP6 - PM qu¶n lý thi ®ua khen thëng trªn SQL, ASP - Cæng th«ng tin ®iÖn tö ASIA Portal (Oracle, uPortal, Java,..) 6 - PM qu¶n trÞ nguån lùc doanh nghiÖp Asia ERP (viÐt trªn ng«n ng÷ VB.net hç trî Unicode ) DÞch vô - Kh¶o s¸t yªu cÇu vµ t vÊn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c dù ¸n chÝnh phñ ®iÖn tö. - Söa ®æi vµ ph¸t triÓn ch¬ng tr×nh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - TriÓn khai øng dông, cµi ®Æt, ®µo t¹o sö dông - Hç trî sö dông ®µo t¹o, b¶o hµnh vµ b¶o tr× hÖ thèng th«ng tin - N©ng cÊp vµ më réng sù ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng. C«ng nghÖ - Ng«n ng÷ lËp tr×nh: VB.NET, Visual Foxpro, Java, ASP, uPortal - KiÕn tróc lËp tr×nh: Client/Server, File Server, Webbased. - C¬ sá d÷ liÖu: SQL Server, Foxpro, Oracle, Access. 7 VI. Kh¸ch hµng HiÖn nay ASIA cã trªn 500 kh¸ch hµng trªn toµn quèc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc: s¶n xuÊt, th¬ng m¹i, x©y dùng, dÞch vô, hµnh chÝnh sù nghiÖp víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau: nhµ níc, t nh©n, vèn ®Çu t níc ngoµi. - Tæng c«ng ty Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng – Viglacera - Tæng c«ng ty ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi vµ du lÞch – New Tatco - C«ng ty GiÊy B·i B»ng – Bapaco - C«ng ty Apatit ViÖt Nam - C«ng ty Than miÒn B¾c - C«ng ty x¨ng dÇu qu©n ®éi (MiPECO) – BQP - C«ng ty Newhope ( Trung Quèc) - UBND tØnh VÜnh Phóc. ….. VII. §Þnh híng ph¸t triÓn - §Çu t ph¸t triÓn s¶n phÈm theo híng më réng c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô ®¸p øng nhu cÇu qu¶n trÞ tæng 8 thÓ doanh nghiÖp – ERP (Asia Enterprise Resource Planning) - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi nhiÒu nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau: doanh nghiÖp nhá, doanh nghiÖp võa, doanh nghiÖp lín. - T vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin theo ®¬n ®Æt hµng nh: cæng th«ng tin ®iÖn tö, c¸c bµi to¸n cña ®Ò ¸n 112… 9 Ch¬ng 2: c¸c vÊn ®Ò vÒ chuyªn m«n vµ ®Þnh híng ®Ò tµi nghiªn cøu  C¸c vÊn ®Ò t×m hiÓu ®îc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Trong thêi gian qua, c«ng ty ®· giíi thiÖu cho sinh viªn thùc tËp c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng cña m×nh cïng c¸c bíc lµm viÖc khoa häc ®Ó cho ra ®êi mét ch¬ng tr×nh hoµn chØnh øng dông ®îc vµo thùc tÕ.  §¸nh gi¸ cña b¶n th©n vÒ c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA lµ mét m«i trêng tèt, phï hîp ®Ó sinh viªn thùc tËp chóng em tËp dît, häc tËp thªm kinh nghiÖm thùc tÕ nh»m hoµn thiÖn h¬n kiÕn thøc vµ kü n¨ng lµm viÖc chuyªn nghiÖp. Tuy thêi gian ho¹t ®éng cha dµi nhng c«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA ®· cã mét vÞ trÝ kh¸ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng phÇn mÒm ViÖt Nam, t¹o ®îc uy tÝn cho kh¸ch hµng. Do lîng kh¸ch hµng kh¸ lín vµ n»m r¶i r¸c trªn ph¹m vi réng nªn dÞch vô b¶o tr× s¶n phÈm cßn g©y chËm trÔ cho kh¸ch hµng.Trong thêi gian tíi, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh sù chuyªn nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c dÞch vô cña m×nh h¬n n÷a ®Ó cã thÓ tiÕn xa vµ ph¸t triÓn ra ngoµi ph¹m vi ®Êt níc ViÖt 10 Nam.  Híng chän ®Ò tµi - Tªn ®Ò tµi: “X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý b¸n hµng cho c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi” - Lý do chän ®Ò tµi Lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong thÞ trêng vËt liÖu trang trÝ, c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi ph¶i c¹nh tranh víi kh¸ nhiÒu ®èi thñ trong vµ ngoµi níc cïng lÜnh vùc. Cïng víi c¸c kh©u kh¸c, qu¶n lý b¸n hµng chiÕm vÞ trÝ quan träng ®em l¹i thµnh c«ng cho c«ng ty. HiÖn t¹i c«ng ty ®· ¸p dông mét ch¬ng tr×nh qu¶n lý b¸n hµng do c«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn phÇn mÒm ASIA x©y dùng tõ n¨m 2001. NhËn thÊy ngoµi yÕu tè tÝnh to¸n doanh thu, tån, nhËp, xuÊt c«ng ty cÇn ph¶i d¸nh gi¸ vµ n¾m b¾t ®îc th«ng tin hµng ho¸ chÝnh x¸c ®Ó cã kÕt qu¶ cao. Do vËy ®îc sù ®ång ý cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ xÐt kh¶ n¨ng b¶n th©n phï hîp, em ®· chän ®Ò tµi trªn vµo b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh 11
- Xem thêm -