Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu N¨m 2003 nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu thay ®æi vµ sù phôc håi kinh tÕ thÕ giíi ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ Mü vµ NhËt B¶n. NÒn kinh tÕ níc ta cã thay ®æi ®Çu tiªn lµ viÖc chÝnh phñ gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo hiÖp ®Þnh víi c¸c níc ASEAN. TiÕp ®ã dÞch SARS ®· lµm cho kinh tÕ níc ta phÇn nµo bÞ chËm l¹i. Song hai quý cuèi n¨m nhê sù nç lùc cña c¶ níc kinh tÕ níc ta c¶ n¨m vÉn gi÷ v÷ng ®îc: Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ trªn 7,1% xuÊt khÈu hµng ho¸ ®¹t 19.5 tû USD h¬n so víi n¨m tríc vµ nhËp khÈu ®¹t 23,1 tû USD. Tuy cã t¨ng song kh«ng ®¸ng kÓ. §èi víi thÞ trêng ph©n bãn n«ng nghiÖp lu«n cã biÕn ®éng, gi¸ ph©n bãn trong níc lu«n t¨ng do ¶nh hëng tõ gi¸ ph©n bãn cña thÞ trêng thÕ giíi. C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu vËt t n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n lµ doanh nghiÖp chuyªn nhËp khÈu c¸c lo¹i ph©n bãn tõ c¸c níc nh Trung Quèc, Indonexia, ¶rËpxeut, Nga vµ mét sè níc kh¸c. §Ó cung cÊp ë thÞ trêng c¸c tØnh phÝa B¾c níc ta. Tríc n¨m 1999 c«ng ty thuéc quyÒn së h÷u cña Nhµ níc. Nhng do t×nh tr¹ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ doanh nghiÖp t nh©n ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu vËt t n«ng nghiÖp, còng nh ®Ó chñ ®éng nguån vèn kinh doanh c«ng ty ®· ®îc chÝnh phñ cho phÐp cæ phÇn tõ n¨m 1999. Víi tªn thµnh lËp: C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu vËt t n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n. Ngµnh nghÒ kinh doanh vËt t n«ng nghiÖp nh c¸c lo¹i ph©n bãn ho¸ häc, n«ng s¶n, thiÕt bÞ, m¸y mãc n«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c... §Ó viÕt bµi tèt nghiÖp em ®· ®îc c«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu vËt t n«ng nghiÖp vµ N«ng s¶n cho phÐp thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty. §îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c«, c¸c chó c¸n bé c«ng ty vµ nhÊt lµ C« Yªn kÕ to¸n trëng, em ®· hoµn thµnh thêi gian thùc tËp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty vµ em ®îc biÕt vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty, vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n, vµ mét sè nghiÖp vô kÕ to¸n qua ®ã lµm tËp hîp bµi viÕt b¸o c¸o thùc tËp, còng nh viÕt bµi tèt nghiÖp. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP XNK vËt t n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n . A. Tãm lîc vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1 1. C¸c thêi kú thµnh lËp vµ ph¸t triÓn hiÖn nay. C¬ cÊu tæ chøc c«ng ty hiÖn nay. 2. Ngµnh nghÒ Kinh doanh vµ kÕt cÊu lao ®éng. a. Ngµnh nghÒ kinh doanh. b. KÕt cÊu lao ®éng. B. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 1. C¬ cÊu phßng kÕ to¸n. 2. T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n. a. H×nh thøc kÕ to¸n. b. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông. PhÇn II. Ho¹t ®éng kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô. A. Ho¹t ®éng kÕ to¸n tiªu thô. 1. KÕ to¸n b¸n hµng. 2. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng ho¸. 3. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 4. KÕ to¸n c«ng nî vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ. B. X¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô. I. Vµi nÐt tãm lîc vÒ c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu VËt t N«ng nghiÖp vµ N«ng s¶n. 1. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh c«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu VËt t N«ng nghiÖp vµ N«ng s¶n tiÒn th©n lµ tr¹m vËt t N«ng nghiÖp thuéc tæng C«ng ty VËt t n«ng nghiÖp Hµ Néi. N¨m 1986 Tr¹m VËt t N«ng nghiÖp I Hµ Néi ®îc ®æi thµnh XÝ nghiÖp VËt t N«ng 2 nghiÖp I Hµ Néi. Thêi kú nµy xÝ nghiÖp chñ yÕu kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp vµ n«ng s¶n nh ph©n bãn ho¸ häc c¸c loaÞ (ph©n ®¹m, ph©n l©n, ph©n kali) vµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n nh g¹o, ng«). Tríc sù chuyÓn ®æi nhanh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh C«ng ty vËt t n«ng nghiÖp cÊp I Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 99/NN-TCCB/BQ ngµy 28/01/1993 cña Bé N«ng nghiÖp - C«ng nghiÖp thùc phÈm, ®Ó phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh. Trong thêi kú nµy c«ng ty còng nh c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc kh¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do cha kÞp vµ thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng mét phÇn do c¸c ®èi thñ tham gia kinh doanh lÜnh vùc vËt t n«ng nghiÖp trªn thÞ trêng néi ®Þa ngµy mét nhiÒu vµ c«ng ty l¹i cha chñ ®éng ®îc nguån vèn bëi nguån vèn do Nhµ níc cÊp. N¨m 1999 §¶ng vµ Nhµ níc cã chñ tr¬ng ®æi míi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó ®¸p øng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. C«ng ty ®· thùc hiÖn chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu VËt t N«ng nghiÖp vµ N«ng s¶n theo QuyÕt ®Þnh sè 156/1999/Q§/BNN-TCCB ngµy 11/11/1999. Tªn tiÕng Anh: Agri Cultural Materials and product import - export Joint stock Company. ViÕt t¾t AMPIE... jS Co. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. Mçi mét tæ chøc x· héi hay doanh nghiÖp ®Ó vËn hµnh ®îc ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc (Bé khung) vµ nh÷ng quy ®Þnh, ®iÒu lÖ, ph¬ng híng ho¹t ®éng ®Ó t¹o thµnh c¬ chÕ vËn hµnh phï hîp. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c qu¶n lý trùc tuyÕn. Mäi vÊn ®Ò ®Òu th«ng qua gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh vµ hai phã gi¸m ®èc trî gióp. C¸c phßng ban ®îc chuyªn m«n ho¸, c¸c tr¹m ®Æt l¹i c¸c ®Þa ph¬ng trùc tiÕp nhËn quyÕt ®Þnh tõ gi¸m ®èc. Cô thÓ: - Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ®êi sèng. - KÕ to¸n trëng (KTT) phô tr¸ch phßng kÕ to¸n tµi vô. 3 - Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Tr¹m vËt t H¶i Phßng - Tr¹m vËt t Thanh Ho¸. - Tr¹m vËt t khu vùc phÝa nam. - Tæ an ninh b¶o vÖ C«ng ty. Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Kinh doanh KTT Phßng kÕ to¸n tµi vô Cöa hµng Cao Lé Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh Cöa hµng Ba La Phã gi¸m ®èc ®êi sèng Tr¹m VËt t Thanh Ho¸ Tr¹m vËt t H¶i Phßng Cöa hµng V¨n §iÓn Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tæ an Phßng ninh, tæ chøc b¶o hµnh vÖ C«ng chÝnh ty Cöa hµng §ång V¨n + Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ (H§QT) kiªm Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt C«ng ty. + Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty nh ®êi sèng, x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty hoÆc tham mu cho gi¸m ®èc vÒ kinh doanh. 4 + Phßng kÕ to¸n tµi vô, lµ n¬i tËp trung sæ s¸ch chøng tõ liªn quan ®Õn thu chi trong c«ng ty. Cßn lµ bé phËn tham mu cho gi¸m ®èc vÒ gi¸ b¸n hµng ho¸ sao cho cã l·i. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ bé mÆt ®¹i diÖn cho c«ng ty tiÕp nhËn c¸c v¨n b¶n, vµ kh¸ch hµng còng nh chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. + Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh: Lµ bé ®iÒu hµnh kinh doanh t¹i c¸c cöa hµng vµ lµ n¬i tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc nhËp khÈu, cung øng, hµng ho¸ t¹i c«ng ty hoÆc t¹i c¸c ®Þa ®iÓm c«ng ty cã. + Tr¹m vËt t t¹i c¸c ®Þa bµn: Lµ n¬i tiÕp nhËn hµng ho¸ cña c«ng ty ®Ó b¸n vµ lµ n¬i tËp trung mua hµng ho¸ n«ng s¶n cho c«ng ty. + C¸c cöa hµng lµ b¸n lÎ hµng ho¸ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu. II. Ngµnh nghÒ kinh doanh vµ kÕt cÊu lao ®éng cña c«ng ty. 1. Ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu VËt t N«ng nghiÖp vµ N«ng s¶n tõ khi cæ phÇn c«ng ty ®· ®¨ng ký thªm mét sè ngµnh nghÒ, hiÖn nay danh môc ngµnh nghÒ kinh doanh bao gåm. - Ngµnh s¶n xuÊt bao b×. - Ngµnh vËt t n«ng nghiÖp (ph©n bãn ho¸ häc) vµ n«ng s¶n - Ngµnh vËt liÖu x©y dùng. - Cho thuª kho tµng, bÕn b·i. - Cung øng c¸c lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc n«ng nghiÖp. 2. KÕt cÊu lao ®éng. C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu VËt t N«ng nghiÖp vµ N«ng s¶n cã ®éi ngò 8 c¸n bé nh©n viªn víi 40% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. Sè c¸n bé nh©n viªn cßn l¹i ®Òu cã tr×nh ®é cao ®¼ng. Trong ®ã 2/3 lµ nam giíi nªn viÖc lu©n chuyÓn c«ng t¸c ë c¸c ®Þa bµn rÊt thuËn lîi ®©y chÝnh lµ lîi thÕ cña c«ng ty. Do ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn hîp lý vµ gi¸ hµng ho¸ vËt t ph©n bãn nhËp khÈu ®îc tÝnh to¸n nªn doanh thu t¨ng. Nªn møc l¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn hµng n¨m t¨ng ®Òu. Cô thÓ. 5 N¨m 2001 møc l¬ng b×nh qu©n mçi nh©n viªn: 1.100.000® N¨m 2002 møc l¬ng b×nh qu©n mçi nh©n viªn: 1.200.000® N¨m 2003 møc l¬ng b×nh qu©n mçi nh©n viªn: 1.400.000® §iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh phÇn nµo nh÷ng cè g¾ng cña c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh. 6 B. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP XNK VËt t N«ng nghiÖp vµ N«ng s¶n. I. C¬ cÊu phßng kÕ to¸n c«ng ty: Phßng kÕ to¸n lµ n¬i tËp trung tÝnh to¸n sæ s¸ch chøng tõ liªn quan tíi mäi ho¹t ®éng thu chi cña c«ng ty. Tuy nhiªn, c«ng viÖc trong phßng còng ®îc ph©n c¸c bé phËn. - KÕ to¸n trëng: chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng thu chi tõng th¸ng, quý, n¨m tríc gi¸m ®èc. - KÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chøng tõ thu, chi, ho¸ ®¬n xuÊt nhËp hµng ho¸. - KÕ to¸n kho: Cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp sè liÖu liªn quan ®Õn hµng ho¸ ë c¸c kho t¹i c¸c tr¹m cßn, hÕt vµo sæ theo dâi. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Cã nhiÖm vô trÝch l¬ng, tr¶ l¬ng cho c¸n bé nh©n viªn c«ng ty. - KÕ to¸n thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm xuÊt, nhËp tiÒn mÆt t¹i quü cña c«ng ty. - KÕ to¸n m¸y: Cã nhiÖm vô lËp c¸c kÕ ho¹ch tiÒn, chøng tõ, sæ s¸ch cÇn tiÒn ®Ó thay thÕ dÇn c¸ch tÝnh to¸n thñ c«ng. - KÕ to¸n c«ng nî: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n tiÒn do kh¸ch hµng tr¶ còng nh rót tiÒn vÒ quü vµ tËp trung tiÒn chuyÓn ®æi thµnh ngo¹i tÖ ®Ó nhËp hµng. - KÕ to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh: Cã tr¸ch nhiÖm tÝnh gi¸ thµnh bëi vËt t ph©n bãn ho¸ häc c«ng ty chñ yÕu nhËp khÈu do gi¸ lo¹i vËt t nµy thÞ trêng thÕ giíi lu«n biÕn ®éng trªn viÖc c«ng ty cÇn ph¶i tÝnh to¸n sao cho hîp lý. II. T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. 1. H×nh thøc kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng ghi sæ, tËp hîp c¸c chøng tõ ë c¸c cöa hµng vµ c¸c tr¹m l¹i víi viÖc ghi sæ hÖ thèng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Sæ s¸ch kÕ to¸n. + Chøng tõ ghi sæ. 7 + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. + Sæ c¸i. + B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sæ c¸i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy (hoÆc ®Þnh kú) Ghi cuèi th¸ng ®èi chiÕu - H×nh Quan thøc tæhÖchøc c«ng t¸c kÕ to¸n + Niªn ®é kÕ to¸n: Tõ 01/01 - 31/12 + §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: §ång tiÒn ViÖt Nam. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ theo nguyªn t¾c gi¸ cña TSC§ vµ khÊu hao tuyÕn tÝnh. + Ph¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông vµ c¸c trêng hîp ®Æc biÖt (khÊu hao ®Òu). - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho. + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Gi¸ vèn (xuÊt nhËp theo gi¸ ho¸ ®¬n) + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: kª khai thêng xuyªn. - ThuÕ ®ãng Ng©n s¸ch: + ThuÕ GTGT ¸p dông 5% ®èi víi ph©n bãn c¸c lo¹i 8 + ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 16% do trong thêi kú chuyÓn ®æi ®îc Nhµ níc u ®·i. 2. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông cña c«ng ty. 111 tiÒn mÆt t¹i c«ng ty; 112 tiÒn giöi Ng©n hµng; 113 tiÒn ®ang chuyÓn; 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng; 133 thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ; 138 nguyªn liÖu, vËt liÖu, 153 c«ng cô dông cô, 156 hµng ho¸; 157 hµng göi ®i b¸n; 159 dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 211 tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh; 214 hao mßn TSC§; 221 ®Çu t chøng kho¸n dµi h¹n; 241 x©y dùng c¬ b¶n dë dang; 311 vay ng¾n h¹n; 331 ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n; 333 thuÕ c¸c kho¶n 338 ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 441 nguån vèn kinh doanh; 412 chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TS phóc lîi; 511 doanh thu b¸n hµng vµ cung øng dÞch vô; 532 gi¶m gi¸ hµng b¸n; 632 gi¸ vèn hµng b¸n; 641 chi phÝ b¸n hµng; 642 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp; 711 thu nhËp kh¸c; 811 chi phÝ kh¸c; 911 x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 9 PhÇn II : T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô. 1. KÕ to¸n tiªu thô T¹i c«ng ty hµng ho¸ ®Çu vµo theo hai nguån chñ yÕu: NhËp khÈu vµ thu mua trong níc. Hµng ho¸ b¸n ra ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc b¸n bu«n, vµ b¸n lÎ. - §èi víi hµng nhËp khÈu chñ yÕu ph©n bãn ho¸ häc trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. C«ng ty tæ chøc b¸n theo ph¬ng thøc b¸n trùc tiÕp. Víi ph¬ng thøc nµy, mçi khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ®ång thêi kÕ to¸n x¸c ®Þnh doanh thu ngay. Cô thÓ c«ng ty b¸n díi hai lo¹i. + B¸n trùc tiÕp t¹i c¶ng giao tay ba kh«ng qua kho: Sè lîng ph©n bãn ho¸ häc ®îc b¹n hµng nhËn mua tríc nh (®¹m UREA, ph©n NPK, Kali Clorua ...) víi khèi lîng lín. Bªn mua ký nhËn vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng khi giao hµng ®îc coi lµ b¸n. Trong h×nh thøc b¸n nµy c«ng ty vµ b¹n hµng tho¶ thuËn ph¬ng thøc thanh to¸n tr¶ chËm: TK nî 131 Cã TK 156 Cã TK 511. + B¸n trùc tiÕp: §Ó duy tr× thÞ phÇn t¹i c¸c ®Þa ph¬ng c«ng ty lu«n nhËp mét lîng hµng cÇn thiÕt ®Ó b¸n cho c¸c ngêi tiªu dïng th«ng qua c¸c cöa hµng vµ c¸c tr¹m cña m×nh: Nî TK 111 Cã TK 156 - §èi víi mÆt hµng thu mua ®îc trong níc c«ng ty tËp trung b¸n trùc tiÕp kho c¸c c«ng ty kh¸c trong níc. MÆt hµng chñ yÕu lµ n«ng s¶n (g¹o, ng«). Sè lîng kh«ng lín. Nî TK 156.1 Cã TK 111, 331. 10 Ngoµi ra c«ng ty còng thùc hiÖn trao ®æi hµng ho¸, tõ ph©n bãn ®æi n«ng s¶n theo gi¸ thÞ trêng chñ yÕu ®èi víi mét sè kh¸ch hµng lµ c¸c n«ng trêng ë khu vùc t©y b¾c. 2. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua thùc tÕ vµ c¸c chi phÝ mua. T¹i c«ng ty kÕ to¸n sö dông ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng ho¸. Theo ph¬ng ph¸p nµy, hµng ho¸ xuÊt b¸n thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®óng gi¸ nhËp kho cña l« hµng ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn. TrÞ gi¸ mua hµng ho¸ 632 Gi¸ vèn hµng ho¸ TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ b¸n ra TK = + Chi phÝ mua nhËp + ThuÕ khÈu 156 hµng ho¸ 151 hµng mua ®i ®êng 413 chªnh lÖch tû gi¸ C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh thù tÕ cña hµng ho¸ theo tõng l« hµng bëi hµng vËt t n«ng nghiÖp phô thuéc gi¸ thÕ giíi chµo b¸n. 3. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp. 3.1 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong th¸ng gåm c¸c kho¶n chi phÝ nh chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸, chi tiÕp kh¸ch, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. C¸c kho¶n chi nµy ®îc tËp hîp ph¶n ¸nh trªn TK 641, TK nµy ®îc më chi tiÕt thµnh 5 tiÓu kho¶n cÊp hai. + TK 6411 Chi phÝ nh©n viªn + TK 6413 Chi phÝ dông cô, ®å dïng. + TK 6414 Chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6417 chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh b¶ng ph©n bæ l¬ng, phiÕu chi tiÒn mÆt... 11 Tr×nh tù h¹ch to¸n, tËp hîp chøng tõ vµo TK 641 tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu TK 911. 3.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gåm c¸c tµi kho¶n chi phÝ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý: chi nh©n viªn qu¶n lý, chi ®å dïng v¨n phßng, chi c«ng t¸c phÝ, chi ®iÖn, níc... C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®îc tËp hîp ph¶n anh trªn TK 642, TK nµy ®îc më chi tiÕt thµnh. + 6421 chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. + TK 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng + TK 6424 chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ (m«n bµi, cÇu phµ) + TK 6425 chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6428 chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr×nh tù h¹ch to¸n: c¨n cø vµo chøng tõ gèc, kÕ to¸n tËp hîp toµn bé chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp theo dâi trªn sæ chi tiÕt TK 642 vµ tæng hîp sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu. 4. KÕ to¸n c«ng nî vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ. 4.1 KÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 131 ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn hµng cña kh¸ch hµng. Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh khi xuÊt hµng ra khái kho ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tÝn nhiÖm cña c«ng ty. Tr×nh tù h¹ch to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng phiÕu thu ph¶n ¸nh sã liÖu vµo sæ chi tiÕt c«ng nî TK 131. 4.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ë c«ng ty gåm cã gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ chiÕt khÊu th¬ng m¹i TK 532, 521 c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ biªn b¶n chÊp thuËn gi¶m gi¸ hµng b¸n kÕ to¸n tÝnh tæng sè tiÒn gi¶m gi¸. 12 Ngoµi ra sè tiÒn thuÕ VAT ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng ®îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt c«ng nî TK 131. 5. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Cuèi th¸ng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ doanh thu, tæng hîp kiÓm kª sè liÖu, hµng ho¸, kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn sau khi ®· trõ c¸c kho¶n chi phÝ nh b¸n hµng, qu¶n lý doanh nghiÖp, thuÕ TNDN.... KÕ to¸n lËp b¶ng kª nh¸p theo c¸c kho¶n thu chi: c¬ së sè liÖu ghi TK: Nî 632 Cã 156 Cã 511 Nî 111, 131, 331 Nî 911 Cã 641, 642, 532, 521, 711, 811... Tõ c¸c th¸ng quý trong niªn ®é kÕ to¸n. KÕ to¸n tËp hîp chøng tõ sè liÖu ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o vµo cuèi niªn ®é 31/12 cña n¨m. 13
- Xem thêm -