Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần việt hóa

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp PhÇn I: Tæng quan vÒ ®¬n vÞ thùc tËp. 1. Giíi thiÖu. Víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña nÒn kinh tÕ ngµy nay, lµm cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngµy mét phong phó h¬n. C¸c c«ng ty tån t¹i d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ngµy cµng nhiÒu, nhÊt lµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. §i däc Hµ Néi hÇu nh- ë ®©u b¹n còng b¾t gÆp mét vµi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn. Vµ ë bµi nµy em còng xin ®-îi nãi vÒ mét c«ng ty cæ phÇn ®ã lµ: C«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸. Lµ mét c«ng ty th-¬ng m¹i c«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸ cã c¸c mÆt hµng chÝnh lµ xe m¸y, linh kiÖn vµ phô tïng cña xe m¸y. C«ng ty ®-îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1995 víi tªn gäi lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã GCN §KKD sè 052028, sau ®ã ®Õn ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 ®æi tªn lµ c«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty ®-îc tiªu thô trªn kh¾p ®Þa bµn hµ néi vµ c¸c tØnh l©n cËn, c«ng ty ®-îc thµnh lËp víi tc¸ch lµ ®¹i lý cÊp I cho h·ng xe SYM. Ngµy nay khi mµ chÝnh phñ cã chÝnh s¸ch ngõng ®¨ng ký xe m¸y th× thÞ tr-êng hµ néi kh«ng cßn lµ mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng n÷a nªn ®ßi hái c«ng ty ph¶I t×m kiÕm thªm thÞ tr-êng tiÒm n¨ng ë c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c. Tuy nhiªn c¸c linh kiÖn vµ phô tïng xe m¸y ®-îc tiªu thô rÊt nhiÒu ë thÞ tr-êng hµ néi. 2. M« h×nh qu¶n lý. Víi t- c¸ch lµ c«ng ty th-¬ng m¹i. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cæ phÇn viÖt ho¸ còng cã bé m¸y qu¶n lý nh- c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i kh¸c, bao gåm: Phßng gi¸m ®èc Phßng phã gi¸m ®èc Phßng phã gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Phßng b¶o vÖ Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm c¸c phßng: + Phßng gi¸m ®èc: gåm 1 ng-êi , gi¸m ®èc nguyÔn v¨n cö , lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt trong c«ng ty lµ ng-êi chØ huy chung mäi vÊn ®Ò cña c«ng ty vµ lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong c«ng ty. + D-êi gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc: - Phã gi¸m ®èc, §µo thÞ kim Duyªn: lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu vµ qu¶n lý vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc, NguyÔn tr-êng Giang lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c vÊn ®Ò ho¹t ®éng, ho¹t ®éng kin doanh cña c«ng ty. D-íi ®ã cã c¸c phßng + Phßng hµnh chÝnh tæng hîp, víi 4 nh©n viªn gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ2 nh©n viªn. ChÞu tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu x©y dùng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc c«ng ty, x©y dùng quü l-¬ng, ®Þnh møc lao ®éng vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é lao ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. + Phßng kinh doanh, víi 7 nh©n viªn trong ®ã cã mét tr-ëng phßng 1 phã phßng vµ 5 nh©n viªn, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n: víi 4 nh©n viªn trong ®ã cã 1 tr-ëng phßng ®ång thêi lµ phã gi¸m ®èc c«ng ty, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµI chÝnh kÕ to¸n, h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng sæ s¸ch vµ thanh quyÕt to¸n víi nhµ n-íc. + Cuèi cïng lµ phßng b¶o vÖ, gåm 3 nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. 3. Tæ chøc kÕ to¸n. Lµ ®¬n vÞ tù chñ kinh doanh, do vËy sö dông ®ång vèn ®óng môc ®Ých, chÕ ®é hîp lý phôc vô kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt, nã ®ßi hái phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n víi nhiÖm vô ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖn cã t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, kÕt qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tµi s¶n, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng ho¹t ®éng tham « l·ng phÝ, vi ph¹m chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ kü thuËt tµi chÝnh cña nhµ n-íc. C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n nh- ghi sæ chi tiÕt, sæ kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Òu ®-îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n gåm 4 ng-êi, kÕ to¸n tr-ëng §µo thÞ kim Duyªn kiªm phã gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ng-êi trùc tiÕp phô tr¸ch phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn vµ gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty, kiÓm tra c«ng t¸c chØ ®¹o, c«ng t¸c qu¶n lý , t¹o nguån vèn, sö dông nguån vèn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh nhµ n-íc ban hµnh. Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu tõ chøng tõ vµ sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n quyÕt to¸n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Cã tr¸ch nhiÖm cïng víi kÕ to¸n tr-ëng trong viÖc thanh quyÕt to¸n còng nh- thanh tra vÒ kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. Mét nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ to¸n thanh to¸n vµ tiÒn l-¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi thu chi sö dông quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng cña c«ng ty. Thùc hiÖn viÖc giao dÞch víi ng©n hµng, ®ång thêi theo dâi sù biÕn ®éng cña tµi s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝnh to¸n sè l-¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ng-êi, sö lý quü l-¬ng. Vµ mét nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi chi phÝ ®ång thêi kiªm thñ kho, chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm xuÊt b¸n ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸ thµnh phÈm. §Ó gãp phÇn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®ång thêi gi¶m nhÑ khèi l-îng c«ng viÖc, c«ng ty ¸p dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n. C«ng ty sö dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®Ó theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng. Chøng tõ ghi sæ ®-îc lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc. Chøng tõ ghi sæ ®-îc lËp 5 ngµy mét lÇn vµ ®-îc ®¸nh sè liªn tôc sè hiÖu nµy ®-îc lÊy tõ sè thø tù trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, vµ cã chøng tõ gèc ®i kÌm. MÉu sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc PhÇn II. T×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸ trong 3 n¨m : 2001, 2002, 2003. ViÖt ho¸ lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (kinh doanh th-¬ng m¹i) ho¹t ®éng vÒ lÜnh vùc xe m¸y vµ linh kiÖn xe m¸y, sö dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 3 n¨m: 2001, 2002, 2003.  Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ®¬n vÞ tÝnh: 1000 ® chØ tiªu (1) ®Çu n¨m Cuèi (2) n¨m (3) 3-2 (3 – 2)/2 (%) 1. TSC§ vµ 830000 1800000 970000 116.9 §TNH 2.TSL§ vµ §TDH 250000 240000 10000 -4 3. Tæng TS 1080000 2040000 960000 88.9 4. Nî ph¶I 550000 1400000 850000 154.5 tr¶ 5. NVCSH 530000 640000 110000 20.8 6. Tæng NV 1080000 2040000 960000 88.9 NhËn xÐt: c¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch ta thÊy quy m« cña doanh nghiÖp t¨ng 960000 ngh×n ®ång ®¹t tû lÖ t¨ng 88.9% so víi ®Çu n¨m ®ång thêi nguån vèn còng t¨ng víi vµ tØ lÖ t-¬ng øng. Chøng tá quy m« cña doanh nghiÖp t¨ng rÊt nhanh ®iÒu nµy sÏ t¹o cho doanh nghiÖp t¨ng thªm quy m« l·i ®ång thêi t¨ng kh¼ n¨ng tËn dông c¸c c¬ héi ®Ó kinh doanh tuy nhiªn ®Ó më réng kinh doanh víi doanh nghiÖp còng gÆp r©t nhiÒu khã kh¨n bëi do. + PhÇn tµI s¶n: trong tæng tµi s¶n th× tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m 10000 ngh×n ®ång víi tØ lÖ gi¶m lµ 4% vµ tµI s¶n l-u ®éng t¨ng 970000 ngh×n ®ång víi tØ lÖ t¨ng 116.9% chøng tá doanh nghiÖp kh«ng ®Çu t- thªm vµo tµI s¶n cè ®Þnh mµ ®Çu t- nhiÒu vµo tµI s¶n l-u ®éng nã lµ t×nh thÕ gi¶I quyÕt vÊn ®Ò tr-íc m¾t nh-ng kh«ng ph¶I lµ chiÕc l-îc l©u dµI. + PhÇn nguån vèn: Trong tæng nguån vèn t¨ng lªn trong kú. Nî ph¶I tr¶ t¨ng thªm 850000 víi tØ lÖ t¨ng lµ 154.5% trong khi nguån vèn chñ së h÷u chØ t¨ng 110000 víi tØ lÖ t¨ng 20.8% nh- vËy doanh nghiÖp ®I vay tiÒn ®Ó mua tµI s¶n l-u ®éng ®ã lµ sù m¹o hiÓm vµ còng chØ lµ chiÕc l-îc tr-íc m¾t cßn vÒ l©u dµI th× doanh nghiÖp ph¶I cã nh÷ng h-íng kinh doanh kh¸c. Tû lÖ nî lªn tíi 154.5% chøng tá doanh nghiÖp biÕt c¸ch ®I chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Vµ víi doanh nghiÖp gi¶I quyÕt vÊn ®Ò tr-íc m¾t kh«ng khã kh¨n g×.  Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¶ng c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu cña doanh nghiÖp: ®¬n vÞ tÝnh triÖu ®ång: ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m 2001 2002 2003 3450 3850 5320 Gi¸ vèn 3010 5250 4820 L·I gép 440 600 600 CPBH 110 130 145 CPQL 95 110 135 L·I tõ 235 350 120 Doanh thu H§KD B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp n¨m 2002 so víi n¨m 2001. ®¬n vÞ tÝnh triÖu ®ång: ChØ tiªu 2001 2002 02 – Doanh thu 3450 3850 (02- 01 01)/01 400 11.6 Gi¸ vèn 3010 3250 240 8 L·I gép 440 600 160 36.4 CPBH 110 130 20 18.2 CPQL 95 110 15 15.8 L·I Tõ 235 350 115 49 H§KD B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ n¨m 2003 víi n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh triÖu ®ång: ChØ tiªu N¨m N¨m Chªnh TØ suÊt 2001 2003 lÖch (%) Doanh thu 3450 5320 1870 54.2 Gi¸ vèn 3010 4820 1810 60.1 L·I gép 440 600 160 36.4 CPBH 110 145 35 24.1 CPQl 95 135 40 42.1
- Xem thêm -