Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần việt hóa

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp PhÇn I: Tæng quan vÒ ®¬n vÞ thùc tËp. 1. Giíi thiÖu. Víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña nÒn kinh tÕ ngµy nay, lµm cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngµy mét phong phó h¬n. C¸c c«ng ty tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ngµy cµng nhiÒu, nhÊt lµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. §i däc Hµ Néi hÇu nh ë ®©u b¹n còng b¾t gÆp mét vµi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn. Vµ ë bµi nµy em còng xin ®îi nãi vÒ mét c«ng ty cæ phÇn ®ã lµ: C«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸. Lµ mét c«ng ty th¬ng m¹i c«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸ cã c¸c mÆt hµng chÝnh lµ xe m¸y, linh kiÖn vµ phô tïng cña xe m¸y. C«ng ty ®îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1995 víi tªn gäi lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã GCN §KKD sè 052028, sau ®ã ®Õn ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 ®æi tªn lµ c«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty ®îc tiªu thô trªn kh¾p ®Þa bµn hµ néi vµ c¸c tØnh l©n cËn, c«ng ty ®îc thµnh lËp víi t c¸ch lµ ®¹i lý cÊp I cho h·ng xe SYM. Ngµy nay khi mµ chÝnh phñ cã chÝnh s¸ch ngõng ®¨ng ký xe m¸y th× thÞ trêng hµ néi kh«ng cßn lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng n÷a nªn ®ßi hái c«ng ty ph¶I t×m kiÕm thªm thÞ trêng tiÒm n¨ng ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c. Tuy nhiªn c¸c linh kiÖn vµ phô tïng xe m¸y ®îc tiªu thô rÊt nhiÒu ë thÞ trêng hµ néi. 2. M« h×nh qu¶n lý. Víi t c¸ch lµ c«ng ty th¬ng m¹i. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cæ phÇn viÖt ho¸ còng cã bé m¸y qu¶n lý nh c¸c c«ng ty th¬ng m¹i kh¸c, bao gåm: Phßng gi¸m ®èc Phßng phã gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Phßng phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Phßng b¶o vÖ Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm c¸c phßng: + Phßng gi¸m ®èc: gåm 1 ngêi , gi¸m ®èc nguyÔn v¨n cö , lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt trong c«ng ty lµ ngêi chØ huy chung mäi vÊn ®Ò cña c«ng ty vµ lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong c«ng ty. + Dêi gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc: - Phã gi¸m ®èc, §µo thÞ kim Duyªn: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu vµ qu¶n lý vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc, NguyÔn trêng Giang lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c vÊn ®Ò ho¹t ®éng, ho¹t ®éng kin doanh cña c«ng ty. Díi ®ã cã c¸c phßng + Phßng hµnh chÝnh tæng hîp, víi 4 nh©n viªn gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ2 nh©n viªn. ChÞu tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu x©y dùng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc c«ng ty, x©y dùng quü l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é lao ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ níc. + Phßng kinh doanh, víi 7 nh©n viªn trong ®ã cã mét trëng phßng 1 phã phßng vµ 5 nh©n viªn, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n: víi 4 nh©n viªn trong ®ã cã 1 trëng phßng ®ång thêi lµ phã gi¸m ®èc c«ng ty, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµI chÝnh kÕ to¸n, h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng sæ s¸ch vµ thanh quyÕt to¸n víi nhµ níc. + Cuèi cïng lµ phßng b¶o vÖ, gåm 3 nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. 3. Tæ chøc kÕ to¸n. Lµ ®¬n vÞ tù chñ kinh doanh, do vËy sö dông ®ång vèn ®óng môc ®Ých, chÕ ®é hîp lý phôc vô kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt, nã ®ßi hái phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n víi nhiÖm vô ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖn cã t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, kÕt qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tµi s¶n, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng ho¹t ®éng tham « l·ng phÝ, vi ph¹m chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ kü thuËt tµi chÝnh cña nhµ níc. C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n nh ghi sæ chi tiÕt, sæ kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Òu ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n gåm 4 ngêi, kÕ to¸n trëng §µo thÞ kim Duyªn kiªm phã gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi trùc tiÕp phô tr¸ch phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn vµ gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty, kiÓm tra c«ng t¸c chØ ®¹o, c«ng t¸c qu¶n lý , t¹o nguån vèn, sö dông nguån vèn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh nhµ níc ban hµnh. Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu tõ chøng tõ vµ sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n quyÕt to¸n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ níc. Cã tr¸ch nhiÖm cïng víi kÕ to¸n trëng trong viÖc thanh quyÕt to¸n còng nh thanh tra vÒ kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. Mét nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ to¸n thanh to¸n vµ tiÒn l¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi thu chi sö dông quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng cña c«ng ty. Thùc hiÖn viÖc giao dÞch víi ng©n hµng, ®ång thêi theo dâi sù biÕn ®éng cña tµi s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝnh to¸n sè l¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ngêi, sö lý quü l¬ng. Vµ mét nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi chi phÝ ®ång thêi kiªm thñ kho, chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm xuÊt b¸n ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸ thµnh phÈm. §Ó gãp phÇn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®ång thêi gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc, c«ng ty ¸p dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n. C«ng ty sö dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®Ó theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng. Chøng tõ ghi sæ ®îc lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc. Chøng tõ ghi sæ ®îc lËp 5 ngµy mét lÇn vµ ®îc ®¸nh sè liªn tôc sè hiÖu nµy ®îc lÊy tõ sè thø tù trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, vµ cã chøng tõ gèc ®i kÌm. MÉu sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh PhÇn II. T×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn viÖt ho¸ trong 3 n¨m : 2001, 2002, 2003. ViÖt ho¸ lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (kinh doanh th¬ng m¹i) ho¹t ®éng vÒ lÜnh vùc xe m¸y vµ linh kiÖn xe m¸y, sö dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 3 n¨m: 2001, 2002, 2003.  Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ®¬n vÞ tÝnh: 1000 ® chØ tiªu (1) ®Çu n¨m Cuèi (2) n¨m (3) 3-2 (3 – 2)/2 1. TSC§ vµ (%) 830000 1800000 970000 116.9 §TNH 2.TSL§ vµ 250000 §TDH 3. Tæng TS 4. Nî ph¶I 10000 1080000 2040000 960000 88.9 550000 1400000 850000 154.5 240000 - -4 tr¶ 5. NVCSH 530000 640000 110000 20.8 6. Tæng NV 1080000 2040000 960000 88.9 NhËn xÐt: c¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch ta thÊy quy m« cña doanh nghiÖp t¨ng 960000 ngh×n ®ång ®¹t tû lÖ t¨ng 88.9% so víi ®Çu n¨m ®ång thêi nguån vèn còng t¨ng víi vµ tØ lÖ t¬ng øng. Chøng tá quy m« cña doanh nghiÖp t¨ng rÊt nhanh ®iÒu nµy sÏ t¹o cho doanh nghiÖp t¨ng thªm quy m« l·i ®ång thêi t¨ng kh¼ n¨ng tËn dông c¸c c¬ héi ®Ó kinh doanh tuy nhiªn ®Ó më réng kinh doanh víi doanh nghiÖp còng gÆp r©t nhiÒu khã kh¨n bëi do. + PhÇn tµI s¶n: trong tæng tµi s¶n th× tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m 10000 ngh×n ®ång víi tØ lÖ gi¶m lµ 4% vµ tµI s¶n lu ®éng t¨ng 970000 ngh×n ®ång víi tØ lÖ t¨ng 116.9% chøng tá doanh nghiÖp kh«ng ®Çu t thªm vµo tµI s¶n cè ®Þnh mµ ®Çu t nhiÒu vµo tµI s¶n lu ®éng nã lµ t×nh thÕ gi¶I quyÕt vÊn ®Ò tríc m¾t nhng kh«ng ph¶I lµ chiÕc lîc l©u dµI. + PhÇn nguån vèn: Trong tæng nguån vèn t¨ng lªn trong kú. Nî ph¶I tr¶ t¨ng thªm 850000 víi tØ lÖ t¨ng lµ 154.5% trong khi nguån vèn chñ së h÷u chØ t¨ng 110000 víi tØ lÖ t¨ng 20.8% nh vËy doanh nghiÖp ®I vay tiÒn ®Ó mua tµI s¶n lu ®éng ®ã lµ sù m¹o hiÓm vµ còng chØ lµ chiÕc lîc tríc m¾t cßn vÒ l©u dµI th× doanh nghiÖp ph¶I cã nh÷ng híng kinh doanh kh¸c. Tû lÖ nî lªn tíi 154.5% chøng tá doanh nghiÖp biÕt c¸ch ®I chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Vµ víi doanh nghiÖp gi¶I quyÕt vÊn ®Ò tríc m¾t kh«ng khã kh¨n g×.  Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¶ng c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu cña doanh nghiÖp: ®¬n vÞ tÝnh triÖu ®ång: ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m Doanh 2001 3450 2002 3850 2003 5320 thu Gi¸ vèn L·I gép CPBH CPQL L·I tõ 3010 440 110 95 235 5250 600 130 110 350 4820 600 145 135 120 H§KD B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp n¨m 2002 so víi n¨m 2001. ®¬n vÞ tÝnh triÖu ®ång: ChØ tiªu Doanh thu Gi¸ vèn L·I gép CPBH CPQL L·I Tõ 2001 2002 02 – 3450 3850 3010 3250 440 600 110 130 95 110 235 350 01 400 240 160 20 15 115 (0201)/01 11.6 8 36.4 18.2 15.8 49 H§KD B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ n¨m 2003 víi n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh triÖu ®ång: ChØ tiªu N¨m N¨m Chªnh TØ suÊt Doanh thu Gi¸ vèn L·I gép CPBH CPQl L·I tõ 2001 3450 3010 440 110 95 235 2003 5320 4820 600 145 135 120 lÖch 1870 1810 160 35 40 - 115 (%) 54.2 60.1 36.4 24.1 42.1 - 48.9 H§KD NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng so s¸nh vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ta thÊy nh×n chung doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng n¨m 2001 doanh thu lµ 3450 triÖu ®ång th× n¨m n¨m 2002 lµ 3850 triÖu ®ång th× n¨m 2003 doanh thu lµ 5320 triÖu ®ång Tuy nhiªn l·I tõ ho¹t ®éng kinh doanh cã xu híng gi¶m n¨m 2001 lµ 235 triÖu ®ång n¨m 2002 lµ 350 triÖu ®ång th× n¨m 2003 chØ lµ 120 triÖu ®ång. Lîi nhuËn cña doanh cã xu híng gi¶m lµ do c¸c nguyªn nh©n: Do danh thu cña doanh nghiÖp t¨ng (n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 38.18% vÒ sè t¬ng ®èi vµ vÕ sè tuyÖt ®èi t¨ng 1470 triÖu ®ång, n¨m 2003 so víi 2001 vÒ sè t¬ng ®èi t¨ng 54.2 vµ vÕ sè tuyÖt ®èi t¨ng 1870 triÖu ®ång). §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt. Doanh thu t¨ng do 2 nguyªn nh©n mét lµ do doanh nghiÖp b¸n ®îc nhiÒu hµng h¬n (v× doanh thu = gi¸ b¸n * sè lîng) hoÆc cã thÓ do t¨ng gi¸ b¸n (s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt h¬n). Hai lµ doanh thu t¨ng lµ yÕu tè rÊt tèt gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt. Do gi¸ vèn, gi¸ vèn cña doanh nghiÖp còng cã xu híng t¨ng n¨m 2001 gi¸ vèn lµ 3010 triÖu ®ång, n¨m 2002 gi¸ vèn lµ 3250 triÖu ®ång th× n¨m 2003 gi¸ vèn lµ 4820 triÖu ®ång. Doanh thu t¨ng kÐo theo gi¸ vèn t¨ng chøng tá doanh nghiÖp ®· b¸n ®îc nhiÒu hµng h¬n (v× gi¸ vèn = sè lîng * ®¬n gi¸) hoÆc do t¨ng gi¸ s¶n phÈm. NÕu do t¨ng gi¸ s¶n phÈm ®©y lµ nguyªn nh©n kh«ng t«t, cßn nÕu do t¨ng sè lîng s¶n phÈm b¸n ra th× ®©y lµ nguyªn nh©n t«t. Do l·I gép, l·I gép cña doanh nghiÖp còng cã xu híng t¨ng n¨m 2001 l·I gép lµ 440 triÖu ®ång n¨m 2002 l·I gép lµ 600 triÖu ®ång n¨m 2003 l·I gép lµ 600 triÖu ®ång. L·I gép t¨ng cïng víi doanh thu chøng tá doanh nghiÖp b¸n ®îc nhiÒu hµng h¬n. Do chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ b¸n hµng cña doanh nghiÖp cã xu híng t¨ng n¨m 2001 chi phÝ b¸n hµng lµ 110 triÖu ®ång n¨m 2002 chi phÝ b¸n hµng lµ 130 triÖu ®ång n¨m 2003 chi phÝ b¸n hµng lµ 145 triÖu ®ång. So víi n¨m 2001 n¨m 2002 chi phÝ b¸n hµng t¨ng 20 triÖu ®ång vÒ sè tuyÖt ®èi vµ vÒ sè t¬ng ®èi t¨ng 18.2%. So víi n¨m 2001 n¨m 2003 chi phÝ b¸n hµng t¨ng 35 triÖu vÒ sè t¬ng ®èi vµ vÕ sè tuyÖt ®èi t¨ng 24.1% nh vËy chi phÝ b¸n hµng cña doanh nghiÖp cã xu híng ngµy cµng t¨ng nguyªn nh©n cã thÓ do, mét lµ do nguyªn nh©n chñ quan cña doanh nghiÖp do ch©t lîng s¶n phÈm kÐm ®I doanh nghiÖp ph¶I ®Çu t nhiÒu h¬n vµo vÊn ®Ò b¸n hµng, hai lµ còng n¨m ®ã do thÞ trêng bªn ngoµI. Do chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng cã xu híng t¨ng n¨m 2001 chi phÝ qu¶n lý lµ 95 triÖu ®ång n¨m 2002 chi phÝ qu¶n lý lµ 110 triÖu ®ång n¨m 2003 chi phÝ qu¶n lý lµ 135 triÖu ®ång. So víi n¨m 2001 n¨m 2002 chi phÝ qu¶n lý t¨ng 15 triÖu ®ång vÒ sè tuyÖt ®èi vµ vÒ sè t¬ng ®èi t¨ng 15.8%. So víi n¨m 2001 n¨m 2003 chi phÝ qu¶n lý t¨ng 40 triÖu ®ång vÒ sè tuyÖt ®èi vµ vÒ sè t¬ng ®èi t¨ng 42.1%. Chi phÝ qu¶n lý t¨ng sÏ lµm lîi nhuËn cña doanh nghiÖp gi¶m ®©y lµ nguyªn nh©n kh«ng tèt. Tãm l¹i lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cã xu híng gi¶m cã thÓ nãi do 2 nguyªn nh©n chñ yÕu mét lµ do nguyªn nh©n chñ quan trong doanh nghiÖp. §ã lµ cã thÓ chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã xu híng gi¶m nÕu do nguyªn nh©n nµy thi ®©y lµ nguyªn nh©n kh«ng t«t yªu cÇu doanh nghiÖp chó träng h¬n trong vÊn ®Ò ®¶m b¶o chÊt lîng cña s¶n phÈm. Hai lµ do nguyªn nh©n kh¸ch quan ®ã lµ do chÝnh s¸ch cña nhµ níc v× còng n¨m ®ã nhµ níc ®· b¾t ®Çu cã chÝnh s¸ch t¨ng l¬ng cho nh©n viªn nªn chi phÝ cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng vµ do nhµ níc cã chÝnh s¸ch gi¶m xe m¸y ®I trong thµnh phè nªn nhu cÇu xe m¸y cã gi¶m lµm cho gi¸ xe m¸y gi¶m theo tuy nhiªn ë c¸c tØnh ngo¹i thµnh nhu cÇu xe m¸y t¨ng co xu híng t¨ng nÕu doanh nghiÖp biÕt c¸ch khai th¸c thÞ trêng nµy th× dù b¸o vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi nÕu doanh nghiÖp cã nh÷ng ph¬ng híng cô thÓ vµ bíc ®I ®óng.
- Xem thêm -