Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần vải sợi may mặc miền bắc

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

II. Néi dung A- Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1439/ Q§ - BTM cña Bé Th-¬ng M¹i ngµy 06/ 10/ 2004 d-íi h×nh thøc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cã mét truyÒn thèng ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng, tiÒn th©n cña c«ng ty lµ Tæng c«ng ty b«ng v¶i sîi ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1957 víi quyÕt ®Þnh 173 – BTN – TCCB cña Bé th-¬ng nghiÖp ngµy 27/ 5/ 1957; tr¶i qua 49 n¨m cïng víi sù biÕn ®æi s©u s¾c cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, ngµnh th-¬ng nghiÖp trong ®ã cã C«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c còng ®· ®-îc lín lªn vÒ nhiÒu mÆt. Tõ Tæng C«ng ty b«ng v¶i sîi lÇn l-ît ®æi tªn thµnh Côc b«ng v¶i sîi ( 1960 ), Côc v¶i sîi may mÆc ( 1962 ), Tæng c«ng ty v¶i sîi may mÆc ( 1970 ), C«ng ty v¶i sîi may mÆc trung -¬ng ( 1981 ), Tæng c«ng ty v¶i sîi may mÆc ( 1985 ), C«ng ty v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c ( 1995 ) vµ cho tíi nay lµ C«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c. §ã lµ nh÷ng sù thay ®æi nh»m thÝch øng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô ho¹t ®éng cña C«ng ty trong tõng thêi kú, lµ nh÷ng sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh tr-ëng thµnh vµ cho ®Õn h«m nay cã thÓ kh¼ng ®Þnh : Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ ®· gãp phÇn nhÊt ®Þnh vµo viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu chung cña Bé th-¬ng m¹i vµ cña c¶ n-íc. Vèn ®iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn : 23.000.000.000 ® ( hai m-¬i ba tû ®ång ViÖt Nam ), trong ®ã : Tû lÖ cæ phÇn Nhµ n-íc : 35 % vèn ®iÒu lÖ Tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp 56 % ®iÒu lÖ Tû lÖ cæ phÇn b¸n ra ngoµi doanh nghiÖp : 9 % vèn ®iÒu lÖ Gi¸ trÞ 1 cæ phÇn : 100.000 ®ång ViÖt Nam Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty : 797 ng-êi §Ó cã ®-îc sù ph¸t triÓn lín m¹nh nh- ngµy h«m nay, C«ng ty ®· ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ®Çy rÉy nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc, ë bÊt cø giai ®o¹n nµo c«ng ty còng lu«n cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao: 1.1. Giai ®o¹n tõ 1957 – 1975 Võa phôc vô cho cuéc c¶i t¹o, b¶o vÖ vµ x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c, võa phôc vô cho c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n-íc, gi¶i phãng miÒn Nam. Trong bèi c¶nh ®ã, Tæng c«ng ty b«ng v¶i sîi ®-îc thµnh lËp . Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña giai ®o¹n c¶i t¹o XHCN, Tæng c«ng ty b«ng v¶i sîi ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc c¶i t¹o, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, trong ®ã cã ngµnh dÖt, ngµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ ngµnh may mÆc, ®· vËn ®éng h×nh thµnh mét khu trång b«ng, hç trî trùc tiÕp c¸c c¬ së dÖt thñ c«ng b»ng c¸c nguån nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ Liªn X« vµ c¸c n-íc kh¸c. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng ®· cã mÇm mèng tõ nh÷ng n¨m 19581960, tuy víi sè l-îng cßn Ýt vµ míi chØ uû th¸c xuÊt khÈu qua Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, nh-ng còng ®· ph¶n ¸nh mét h-íng kinh doanh míi cña Tæng c«ng ty. Nh÷ng n¨m 1961 ®Õn 1972, lùc l-îng v¶i cã nhiÒu khã kh¨n do nguån viÖn trî bÞ gi¶m xuèng, Tæng c«ng ty ®· tÝch cùc hç trî s¶n xuÊt vµ tËn thu nguån hµng trong n-íc ®Ó cung øng kÞp thêi, ®Çy ®ñ. Bªn c¹nh viÖc cung cÊp sîi, Tæng c«ng ty cßn tæ chøc tËp huÊn kü thuËt cho c¸c c«ng ty v¶i sîi ®Þa ph-¬ng ®Ó ph¸t triÓn ngµnh dÖt thñ c«ng, thu hót ®-îc lao ®éng nhµn rçi vµ t¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, gãp phÇn thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn. Nh÷ng n¨m 1967- 1970 ngµnh may mÆc ph¸t triÓn m¹nh, nhiÒu ®Þa ph-¬ng ®· cã tû träng may mÆc s½n 30%, thËm chÝ cã n¬i lªn ®Õn 50% khèi l-îng v¶i ®-a vµo l-u th«ng. Khi ®-îc chuyÓn thµnh Tæng c«ng ty v¶i sîi may mÆc ( 1970 ) ®Ó lµm nhiÖm vô chuyªn doanh, Tæng c«ng ty ®· bµn giao nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ n-íc cho Bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ c¸c ®Þa ph-¬ng, lóc nµy c¸c tæ chøc ®-îc s¾p xÕp l¹i, ho¹t ®éng theo chøc n¨ng ®éc lËp riªng: DÖt kim, may mÆc, v¶i sîi. 1.2. Giai ®o¹n 1976 – 1988: Phôc vô cho 2 nhiÖm vô chiÕn l-îc: X©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc thèng nhÊt XHCN §©y lµ thêi kú Tæng c«ng ty ®-îc ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ n-íc thèng nhÊt. Tõ th¸ng 5/ 1978 viÖc h×nh thµnh thÞ tr-êng tiÒn tÖ thèng nhÊt trong c¶ n-íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thèng nhÊt gi¸, tiÒn l-¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh kh¸c. C¸c nhµ m¸y quèc doanh ®-îc mua vËt t-, b¸n s¶n phÈm qua quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, kh«ng cßn lÖ thuéc vµo c¸c chØ tiªu ph©n phèi cña Nhµ n-íc. §èi víi hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng cña kinh tÕ quèc doanh, Nhµ n-íc giao cho th-¬ng nghiÖp quèc doanh thu mua ®Ó ph©n phèi, kh«ng cho t- th-¬ng lµm. Tuy nhiªn, vÉn cßn tån t¹i nhiÒu môc tiªu kinh tÕ – x· h«i chung cña ®Êt n-íc ch-a ®¹t yªu cÇu: s¶n xuÊt ph¸t triÓn chËm, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, béi chi ng©n s¸ch vµ tiÒn mÆt, nhËp siªu liªn tôc, gi¸ c¶ biÕn ®éng xÊu, ®êi sèng cña cña ng-êi lao ®éng ngµy cµng khã kh¨n; vµ ®Æc biÖt lµ l¹m ph¸t trÇm träng trong nh÷ng n¨m 1986 – 1987 – 1988. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, Tæng c«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó n¾m ®-îc hµng vµ ph©n phèi hµng ®óng ®èi t-îng, ®· b¸m s¸t vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c ®¬n vÞ th-¬ng nghiÖp ®Þa ph-¬ng trong hoµn c¶nh thiÕu vèn nÆng nÒ ®Ó v-¬n lªn cïng víi toµn ngµnh kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n chung, hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. 1.3. Giai ®o¹n 1989- 1995: TiÕp tôc phôc vô cho 2 nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, ®ång thêi tù ®iÒu chØnh ph-¬ng h-íng vµ néi dung ho¹t ®éng ®Ó thÝch øng ®-îc víi mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn l-u th«ng vµ c¹nh tranh lÉn nhau. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng, nh-ng Tæng c«ng ty ®· biÕt chñ ®éng phèi hîp c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, liªn doanh liªn kÕt ®Ó c¶i tiÕn c¬ cÊu vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, xö lý gi¸ linh ho¹t, tranh thñ sù gióp ®ì Bé vµ häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c ®¬n vÞ b¹n nªn Tæng c«ng ty ®· tõng b-íc chøng tá kh«ng nh÷ng ®· trô ®-îc trong m«i tr-êng kinh doanh míi mµ cßn tõng b-íc ph¸t triÓn. 1.4. Giai ®o¹n 1996 – 2004: C¶i tiÕn ®-îc ph-¬ng thøc mua b¸n trªn c¬ së tiÕp tôc më réng quan hÖ víi s¶n xuÊt ®Ó n¾m ®-îc c¸c nguån hµng cña c«ng nghiÖp quèc doanh th«ng qua c¸c h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt, ®Çu t- vèn, bao tiªu s¶n phÈm... Hoµn thiÖn vµ cñng cè ®-îc c¸c h×nh thøc b¸n ra trong ®ã lÊy b¸n bu«n lµ chÝnh vµ kÕt hîp tæ chøc b¸n lÎ nh»m th¨m dß thÞ hiÕu, gi¸ c¶, giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o hµng ho¸. Tæ chøc ®-îc hÖ thèng nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng, phôc vô cho viÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty trong ph¹m vi c¶ n-íc theo h-íng tõng b-íc n©ng cao chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh, kÕt hîp kinh doanh trong n-íc víi xuÊt nhËp khÈu. Më réng quan hÖ thÞ tr-êng trong ®ã coi träng thÞ tr-êng SNG vµ thÞ tr-êng khu vùc, ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Èy m¹nh s¶n phÈm xuÊt khÈu trong ®ã ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc nghiªn cøu mÉu m·, t¨ng c-êng chÊt l-îng ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Më réng quy m« cña xÝ nghiÖp may ®¸p øng c¸c nhu cÇu gia c«ng, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc, ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé, båi d-ìng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, ®¹t yªu cÇu kinh doanh trong c¬ chÕ míi. 1.5. Giai ®o¹n 2005 – nay: Theo chñ tr-¬ng cña Nhµ n-íc, C«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn tõ th¸ng 7/2005. §©y lµ giai ®o¹n mµ C«ng ty ph¶i tù ho¹t ®éng mµ kh«ng cã nhiÒu sù hç trî cña Nhµ n-íc. MÆc dï ph¶i chÞu sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr-êng víi nhiÒu c«ng ty cïng ngµnh nghÒ ®-îc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn nh-ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña 6 th¸ng cuèi n¨m 2005 ®· cho thÊy ®-îc vÞ thÕ ngµy cµng lín cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong ngµnh may mÆc nãi riªng ( MÉu sè 01 kÌm theo – B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005 ). 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty: 2.1. Chøc n¨ng cña c«ng ty 2.1.1. QuyÒn tù chñ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý vµ sö dông vèn do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp, ®Êt ®ai ®-îc giao sö dông vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ( Chi nh¸nh, XÝ nghiÖp ) v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong vµ ngoµi n-íc ®¸p øng môc tiªu, nhiÖm vô cña c«ng ty vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ph©n chia vµ ®iÒu chØnh nguån lùc gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Chñ ®éng ¸p dông ph-¬ng ph¸p qu¶n lý khoa häc, hiÖn ®¹i vµ ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Kinh doanh néi ®Þa vµ xuÊt nhËp khÈu nh÷ng ngµnh nghÒ nhµ n-íc kh«ng cÊm. Chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr-êng, kh¸ch hµng vµ ký hîp ®ång víi c¸c kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. QuyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n vËt t-, nguyªn liÖu, s¶n phÈm vµ dÞch vô do c«ng ty kinh doanh, trõ nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô do Nhµ n-íc ®Þnh gi¸. §-îc quyÒn b¶o hé vÒ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp bao gåm: C¸c s¸ng chÕ, gi¶i ph¸p h÷u Ých, nh·n hiÖu s¶n phÈm, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Tæ chøc c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ con. §Çu t- liªn doanh, liªn kÕt gãp vèn cæ phÇn, mua mét phÇn hoÆc toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. TuyÓn, thuª, sö dông lao ®éng, thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng, th-ëng theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. Mêi vµ tiÕp kh¸ch n-íc ngoµi hoÆc cö c¸n bé, nh©n viªn cña c«ng ty ®i c«ng t¸c n-íc ngoµi phï hîp víi chñ tr-¬ng më réng hîp t¸c cña c«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. 2.1.2. QuyÒn qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty Sö dông vèn vµ c¸c quü cña c«ng ty ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu trong kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ sinh l·i. Nh-îng b¸n hoÆc cho thuª nh÷ng tµi s¶n kh«ng dïng ®Õn hoÆc ch-a dïng hÕt c«ng suÊt. Ph¸t hµnh, chuyÓn nh-îng, b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®-îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña c«ng ty ®Ó vay vèn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh sö dông vµ ph©n phèi lîi nhuËn cßn l¹i cho c¸c cæ ®«ng sau khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc, lËp c¸c quü theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng. §-îc h-ëng c¸c chÕ ®é -u ®·i vÒ thuÕ khi chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. 2.2. NhiÖm vô cña c«ng ty 2.2.1. NhiÖm vô qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc kh¸ch hµng vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô c«ng ty thùc hiÖn. X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng-êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ b¶o vÖ m«i tr-êng, an ninh quèc gia vµ c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ, thiªn tai, b·o lôt. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ b¸o c¸o bÊt th-êng theo yªu cÇu cña §¹i héi cæ ®«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¸o c¸o. ChÞu sù kiÓm tra cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¸c c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn. 2.2.2. NhiÖm vô qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty LËp sæ kÕ to¸n, ghi chÐp sæ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trung thùc, chÝnh x¸c theo quy ®Þnh. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Thùc hiÖn c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ghi trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, hµng quý vµ ®ét xuÊt tr-íc ®¹i héi cæ ®«ng. Kª khai vµ b¸o c¸o ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. §¨ng ký thuÕ, kª khai thuÕ, nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt víi kh¸ch hµng trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. 3. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ vµ m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: 3.1. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ: Tuy míi ®i vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt víi quy m« kh«ng lín nh-ng c«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c ®· ®-îc trang bÞ mét c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i víi nhµ x-ëng ®óng yªu cÇu kü thuËt, m¸y may JUKI – NhËt B¶n vµ hÖ thèng c¸c m¸y mãc phôc vô s¶n xuÊt nh- m¸y c¾t, m¸y Ðp lµ, m¸y dËp ®inh... , ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng hoµn toµn ®¶m b¶o. C«ng ty ®· cã nh÷ng ®Çu t- ®¸ng kÓ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi nhiÒu m¸y may hiÖn ®¹i cña NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ §µi Loan nh- c¸c m¸y may JUKI 1 kim vµ m¸y may SANSTA 1 kim cña NhËt B¶n, hÖ thèng m¸y dËp c¾t cña Hµn Quèc, m¸y 2 kim vµ 1 kim cña §µi Loan... Trong ba n¨m gÇn ®©y, tû träng vèn l-u ®éng cña c«ng ty ®øng ë møc trung b×nh, chiÕm tû träng cao h¬n h¼n vèn cè ®Þnh. Song trªn thùc tÕ, do s¶n xuÊt còng lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn vèn cè ®Þnh còng chiÕm mét phÇn ®¸ng kÓ. Cã thÓ kÕt luËn tû träng c¸c lo¹i vèn ë c«ng ty lµ hîp lý. Tuy nhiªn t×nh h×nh bæ sung vèn ë c«ng ty ch-a ®-îc thùc hiÖn tèt, l-îng vèn kinh doanh t¨ng hµng n¨m lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Do ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay ë C«ng ty ch-a cao. 3.2. C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn v¶i sîi vµ may mÆc MiÒn B¾c kinh doanh c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ hµng v¶i, sîi, quÇn ¸o dÖt kim. HiÖn nay, c«ng ty ®-îc tæ chøc víi quy m« lín, ho¹t ®éng ë trªn ba lÜnh vùc: s¶n xuÊt, kinh doanh vµ dÞch vô. 3.2.1. LÜnh vùc s¶n xuÊt: Chuyªn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc, c¸c lo¹i tói thÓ thao, cÆp häc sinh... §Æc biÖt trong viÖc s¶n xuÊt quÇn ©u cã chÊt l-îng cao trªn d©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, thÝch øng víi c¸c kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-ípha, c«ng suÊt hµng n¨m kho¶ng 800.000 s¶n phÈm. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu chÝnh lµ EU, American, Canada, Japan, Australia, Malaysia... Trong t-¬ng lai c«ng ty sÏ ®Èy m¹nh thªm s¶n xuÊt hµng néi ®Þa vµ x©y dùng th-¬ng hiÖu cho s¶n phÈm cña m×nh. 3.2.2. LÜnh vùc kinh doanh: Cho ®Õn nay, kinh doanh vÉn lµ ho¹t ®éng mang l¹i phÇn lín doanh thu cho C«ng ty. V× c«ng ty ho¹t ®éng trong ngµnh may mÆc nªn mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ v¶i, sîi, b«ng, hµng may mÆc... Tuy nhiªn, hiÖn nay quy m« kinh doanh cña C«ng ty ®· bÞ thu nhá l¹i vµ chØ thùc hiÖn h×nh thøc b¸n bu«n. C«ng ty còng më réng thªm c¸c mÆt hµng kinh doanh kh¸c ngoµi ngµnh nh- nguyªn liÖu lµm bia, g¹ch me cao cÊp, hµng giÊy, hµng n«ng s¶n th« vµ chÕ biÕn, vËt liÖu x©y dùng... 3.2.3. Ho¹t ®éng dÞch vô: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y quy m« kinh doanh cña C«ng ty thu nhá l¹i cho nªn cã mét sè kho hµng, nhµ, x-ëng s¶n xuÊt, cöa hµng kh«ng sö dông ®Õn. C«ng ty ®· tËn dông c¸c kho, nhµ, x-ëng s¶n xuÊt, cöa hµng nµy cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuª vµ thu vÒ mét kho¶n doanh thu dÞch vô cho thuª kho ®Òu ®Æn hµng n¨m kho¶ng gÇn 500 triÖu. Sè tiÒn nµy kh«ng lín nh-ng rÊt cã ý nghÜa v× kh«ng ph¶i bá vèn l¹i tèn Ýt c«ng søc lao ®éng. Qua ho¹t ®éng nµy, C«ng ty cßn cã c¬ héi ®Ó më réng thªm quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng míi, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 4. Bé m¸y qu¶n lý: XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ viÖc tæ chøc x©y dùng bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty võa ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh s¶n xuÊt ®a d¹ng cña C«ng ty, võa ph¶i ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ mÆt nh©n lùc vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 4.1. Nguyªn t¾c tæ chøc: C«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c cã c¬ cÊu tæ chøc theo nguyªn t¾c ®iÒu hµnh trùc tiÕp, phßng tham m-u gióp viÖc t¸ch riªng víi kinh doanh, phßng kinh doanh thùc hiÖn theo c¬ chÕ kho¸n, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n b¸o sæ. 4.2. Kh¸i qu¸t m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c: §øng ®Çu lµ ®¹i héi cæ ®«ng: §©y lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty, c¸c cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn nhãm cæ ®«ng së h÷u tõ 0,1% vèn ®iÒu lÖ ®-îc tham gia §¹i héi cæ ®«ng. C¸c quyÕt ®Þnh sau cña §¹i héi cæ ®«ng cã gi¸ trÞ khi cã sè cæ ®«ng së h÷u trªn 65% vèn ®iÒu lÖ biÓu quyÕt th«ng qua: QuyÕt ®Þnh ph¸t hµnh cæ phiÕu trÞ gi¸ tõ 20% vèn ®iÒu lÖ trë lªn QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ c«ng ty QuyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t- cã gi¸ trÞ tõ 50% trë lªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty QuyÕt ®Þnh b¸n tµi s¶n ( kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ ) cã gi¸ trÞ tõ 50% trë lªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty C¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh kh¸c cña §¹i héi cæ ®«ng cã gi¸ trÞ khi cã sæ cæ ®«ng së h÷u trªn 51% vèn ®iÒu lÖ biÓu quyÕt th«ng qua. Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n trÞ cao nhÊt cña c«ng ty gi÷a 2 kú §¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ do §¹i héi cæ ®«ng bÇu hoÆc b·i miÔn, b»ng h×nh thøc bá phiÕu trùc tiÕp. Nh÷ng ng-êi tróng cö thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i ®-îc cæ ®«ng së h÷u trªn 50% sè cæ phÇn bÇu. Héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 thµnh viªn bao gåm : Chñ tÞch, phã chñ tÞch vµ c¸c uû viªn. C¬ quan th-êng trùc cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµng ngµy gåm: Chñ tÞch vµ uû viªn th-êng trùc QuyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty cæ phÇn v¶i sîi may mÆc MiÒn B¾c quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých quyÒn lîi cña c«ng ty phï hîp víi luËt ph¸p, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau: Qu¶n trÞ c«ng ty theo ®iÒu lÖ, nghÞ quyÕt cña H§QT, nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng vµ tu©n thñ ®óng ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, ng¾n h¹n, viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty. QuyÕt ®Þnh triÖu tËp, chuÈn bÞ néi dung vµ tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng th-êng niªn vµ bÊt th-êng. Bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm Tæng gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng c«ng ty. QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, c¬ chÕ qu¶n lý cña c«ng ty, viÖc thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty vµ viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c KiÕn nghÞ møc cæ tøc ®-îc tr¶ vµ xö lý c¸c kho¶n lç ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. QuyÕt ®Þnh viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu trÞ gi¸ ®Õn 20% vèn ®iÒu lÖ mçi n¨m kh«ng qu¸ 1 lÇn, gi¸ chµo b¸n cæ phÇn vµ tr¸i phiÕu cña c«ng ty, ®Þnh gi¸ tµi s¶n gãp vèn kh«ng ph¶i lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng. ChØ ®¹o, hç trî vµ gi¸m s¸t viÖc ®iÒu hµnh cña tæng gi¸m ®èc vµ c¸c chøc danh do Héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n lý QuyÕt ®Þnh møc thï lao cña c¸c thµnh viªn H§QT, ban kiÓm so¸t vµ tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng cña Tæng gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng vµ c¸c chøc danh thuéc quyÒn qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ theo quy chÕ tr¶ l-¬ng ®-îc §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua. KiÕn nghÞ viÖc tæ chøc l¹i hoÆc gi¶i thÓ c«ng ty QuyÕt ®Þnh ph-¬ng ¸n ®Çu t- cã trÞ gi¸ d-íi 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty. DuyÖt c¸c dù to¸n vµ quyÕt to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t- do §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua. QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ, th«ng qua c¸c hîp ®ång mua, b¸n, vay vµ c¸c hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ tõ 30% trë lªn tæng trÞ gi¸ tµi s¶n thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty §×nh chØ c¸c quyÕt ®Þnh cña tæng gi¸m ®èc khi xÐt thÊy vi ph¹m ph¸p luËt, ®iÒu lÖ, nghÞ quyÕt vµ quy ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cã nguy c¬ g©y thiÖt h¹i ®Õn quyÒn lîi cña c«ng ty Xem xÐt vµ uû quyÒn cho Tæng gi¸m ®èc khëi kiÖn c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ tµi s¶n cña c«ng ty. Xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn nh-îng c¸c cæ phiÕu cã ghi danh Tr×nh §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua, quyÕt ®Þnh: C¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT, kÕt qu¶ kinh doanh, quyÕt to¸n tµi chÝnh, ph-¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn, chia cæ tøc. T¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ vµ chuyÓn cæ phÇn cña c«ng ty. ViÖc söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ c«ng ty. ViÖc gi¶i thÓ c«ng ty ViÖc b¸n tµi s¶n ( kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ ) trÞ gi¸ tõ 50% trë lªn tæng trÞ gi¸ tµi s¶n thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ bÊt ®éng s¶n Nh÷ng dù ¸n ®Çu t- trÞ gi¸ trªn 50% tæng trÞ gi¸ tµi s¶n thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh v-ît qu¸ thÈm quyÒn cña H§QT vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c Héi ®ång qu¶n trÞ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m ®iÒu lÖ vµ nh÷ng sai ph¹m trong qu¶n trÞ g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty Tæng gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, lµ ng-êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ. Tæng gi¸m ®èc do chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ giíi thiÖu vµ Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu. Ng-êi tróng cö ph¶i ®-îc Ýt nhÊt 3 thµnh viªn cña H§QT bÇu. Tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ, §¹i héi cæ ®«ng vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng ty. Gióp viÖc tæng gi¸m ®èc cã 1 sè phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng do chñ tÞch H§QT hoÆc Tæng gi¸m ®èc giíi thiÖu, Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Tæng gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng, ®iÒu lÖ cña c«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt. KiÕn nghÞ ph-¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y vµ c¸c quy chÕ qu¶n lý tr×nh H§QT phª duyÖt. X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trong nhiÖm kú vµ hµng n¨m tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ. QuyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n nguyªn liÖu, s¶n phÈm, dÞch vô ( trõ nh÷ng s¶n phÈm do Nhµ n-íc quy ®Þnh ) QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸c chøc danh qu¶n lý theo quy ®Þnh cña H§QT. Qu¶n lý lao ®éng, quyÕt ®Þnh l-¬ng vµ phô cÊp ( nÕu cã) ®èi víi ng-êi lao ®éng trong c«ng ty theo quy ®Þnh cña H§QT vµ phï hîp víi Bé luËt lao ®éng §-îc quyÒn ký kÕt tõng hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ d-íi 30% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty Thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- ®· ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ §¹i héi cæ ®«ng phª duyÖt. B¸o c¸o th-êng kú hoÆc ®ét xuÊt tr-íc H§QT vµ §¹i héi cæ ®«ng vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Khi cã c¸c tr-êng hîp khÈn cÊp nh-: thiªn tai, ®Þch ho¹, ho¶ ho¹n, sù cè nguy hiÓm ph¶i cã ngay biÖn ph¸p ®Ó ng¨n chÆn, cøu ch÷a h¹n chÕ thiÖt h¹i ®ång thêi b¸o c¸o ngay cho H§QT. §¹i diÖn c«ng ty trong viÖc khëi kiÖn c¸c vô ¸n co liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c«ng ty do H§QT uû quyÒn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc H§QT, §¹i héi cæ ®«ng vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng sai ph¹m g©y tæn thÊt cho c«ng ty. Ban kiÓm so¸t: Lµ tæ chøc thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh c«ng ty. Ban kiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn do §¹i héi cæ ®«ng bÇu vµ b·i miÔn b»ng h×nh thøc bæ phiÕu trùc tiÕp, theo nguyªn t¾c ®a sè tÝnh theo cæ phÇn, trong ®ã cã mét thµnh viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc kÕ to¸n tµi chÝnh. C¸c kiÓm so¸t viªn bÇu 1 thµnh viªn lµm tr-ëng ban kiÓm so¸t, ng-êi tróng cö ph¶i ®-îc tõ 3 kiÓm so¸t viªn bÇu. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ban kiÓm so¸t KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m cña c«ng ty. ThÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty, kiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty khi xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi cæ ®«ng, theo yªu cÇu cña cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng Th-êng xuyªn th«ng b¸o víi H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, tham kh¶o ý kiÕn cña H§QT tr-íc khi tr×nh c¸c b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn §¹i héi cæ ®«ng B¸o c¸o §¹i héi cæ ®«ng vÒ tÝnh trung thùc, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc, hîp ph¸p cña viÖc ghi chÐp, l-u gi÷ chøng tõ vµ lËp sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cña c«ng ty. KiÕn nghÞ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung, kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò sai sãt ph¸t hiÖn ®-îc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, ®ång thêi kiÕn nghÞ quy tr¸ch nhiÖm vµ xö lý nh÷ng c¸ nh©n, bé phËn vi ph¹m. Trªn c¬ së ®ã kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p söa ®æi bæ sung, c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty §-îc quyÒn yªu cÇu H§QT, c¸c thµnh viªn H§QT, tæng gi¸m ®èc, c¸c chøc danh qu¶n lý cña c«ng ty cung cÊp t×nh h×nh, sè liÖu, tµi liÖu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. B¸o c¸o víi §¹i héi cæ ®«ng vÒ nh÷ng sù kiÖn tµi chÝnh bÊt th-êng, nh÷ng -u khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý tµi chÝnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc theo ý kiÕn ®éc lËp cña m×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c b¸o c¸o vµ nh÷ng ®¸nh gi¸, kÕt luËn cña m×nh. NÕu biÕt cã sai ph¹m mµ kh«ng b¸o c¸o ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vµ cæ ®«ng vÒ tr¸ch nhiÖm cña kiÓm so¸t viªn. Tr-ëng ban kiÓm so¸t, 3/5 kiÓm so¸t viªn cã quyÒn yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ häp phiªn bÊt th-êng hoÆc yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp §¹i héi cæ ®«ng bÊt th-êng. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban : Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng Chøc n¨ng: Lµ phßng chøc n¨ng gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c mÆt: X©y dùng kÕ ho¹ch thèng kª, ®Çu t-, qu¶n lý H§KT, marketing ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty. NhiÖm vô: Nghiªn cøu thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng gi¸ c¶ vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng trong vµ ngoµi n-íc vÒ mÆt hµng C«ng ty kinh doanh X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh hµng n¨m vµ giao cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh Thèng kª tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch toµn c«ng ty phôc vô kÞp thêi cho viÖc ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc Tæ chøc qu¶n lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ Lµm thñ tôc vÒ xuÊt nhËp khÈu, h¶i quan X©y dùng ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cña C«ng ty Trùc tiÕp ®iÒu ®éng s¶n xuÊt Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Chøc n¨ng: lµ phßng chøc n¨ng gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt: tæ chøc h¹ch to¸n, qu¶n lý tµi s¶n hµng ho¸, vËt t- tiÒn vèn theo nguyªn t¾c qu¶n lý cña Nhµ n-íc vµ quy chÕ cña C«ng ty. NhiÖm vô: Tæ chøc ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh trung thùc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÒ tµi s¶n, vËt t- vµ tiÒn vèn X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, hµng quý, hµng th¸ng theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Nghiªn cøu x©y dùng quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh Tæng hîp c¸c sè liÖu ®Ó ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cho quý vµ n¨m theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o. TrÝch nép c¸c kho¶n ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ xö lý c«ng nî kÞp thêi L-u tr÷ chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc Thùc hiÖn kiÓm kª ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt, ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu vÒ chÊt l-îng vµ thêi gian. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt Phßng tæ chøc Chøc n¨ng: Lµ phßng chøc n¨ng gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, thanh tra b¶o vÖ, khen th-ëng vµ kû luËt NhiÖm vô: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, s¾p xÕp c¸n bé theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y dùng kÕ ho¹ch tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ sö dông lao ®éng, tæ chøc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®· ®-îc duyÖt. Nghiªn cøu, x©y dùng c¸c quy chÕ khen th-ëng, kû luËt, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l-¬ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é, quyÒn lîi ®èi víi ng-êi lao ®éng nh- BHXH, BHYT, h-u trÝ, mÊt søc lao ®éng. LËp kÕ ho¹ch trang bÞ b¶o hé lao ®éng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn lao ®éng cña C«ng ty. Qu¶n lý hå s¬ nh©n sù, diÕn biÕn cña CBCNV ®Ó phôc vô viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi CBCNV. Phèi hîp víi c«ng ®oµn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua, lµm nhiÖm vô th-êng trùc héi ®ång khen th-ëng, kû luËt C«ng ty. Theo dâi vµ ®Ò xuÊt viÖc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng, thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho CBCNV Thùc hiÖn nhiÖm vô thanh tra b¶o vÖ, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n PCCC, PCBL theo yªu cÇu cña C«ng ty. Phßng kü thuËt may Chøc n¨ng: Lµ phßng chøc n¨ng gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt ®Ó ký kÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng s¶n xuÊt NhiÖm vô: X©y dùng vµ qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt, quy c¸ch cña tõng lo¹i s¶n phÈm vµ nh÷ng nguyªn t¾c vÒ an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ( lao ®éng vµ nguyªn phô liÖu ) vµ phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. TiÕn hµnh nghiªn cøu s¸ng t¹o mÆt hµng míi, may mÉu chµo hµng Nghiªn cøu tæ chøc vµ theo dâi phong trµo s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong s¶n xuÊt. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p vÒ trang thiÕt bÞ nh»m ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¨n cø vµo tiªu chuÈn kü thuËt cña tõng lo¹i s¶n phÈm, tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thµnh phÈm Phèi hîp víi phßng TCCB – L§TL vµ c¸c ph©n x-ëng ®Ó tæ chøc thi tay nghÒ, n©ng bËc, gi÷ bËc cho CBCNV Tham gia ®µo t¹o c«ng nh©n míi. Phßng hµnh chÝnh Chøc n¨ng: lµ phßng chøc n¨ng cña C«ng ty trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c : hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, phôc vô cho ho¹t ®éng chØ ®¹o, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NhiÖm vô: Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh: V¨n th-, l-u tr÷, in Ên tµi liÖu. Phôc vô c¸c héi nghÞ, sinh ho¹t tËp trung cña C«ng ty, phßng lµm viÖc cña l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c phßng chøc n¨ng, phôc vô tiÕp kh¸ch ®¶m b¶o yªu cÇu lÞch sù, v¨n minh chu ®¸o, bè trÝ xe phôc vô l·nh ®¹o vµ c¸n bé ®i c«ng t¸c vµ ®-a ®ãn kh¸ch cña C«ng ty. Trùc tiÕp qu¶n lý trang thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc, tµi s¶n ®-îc giao, cã kÕ ho¹ch sö dông, b¶o d-ìng vµ ®æi míi hîp lý, nh»m ®¸p øng yªu cÇu lµm viÖc v¨n minh hiÖu qu¶. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c kh©u c«ng t¸c, ®êi sèng, ch¨m sãc søc khoÎ, y tÕ, vÖ sinh c¬ quan, nhµ ¨n. Phßng phôc vô s¶n xuÊt Chøc n¨ng: Lµ phßng chøc n¨ng trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c kh©u c«ng viÖc phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. NhiÖm vô: Tæ chøc viÖc tiÕp nhËn nguyªn, phô liÖu, gi¸m ®Þnh sè l-îng chÊt l-îng theo néi dung hîp ®ång ®· ký ®Ó ®-a vµo s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch Tæ chøc c¸c kh©u: Söa ch÷a nhµ x-ëng, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn m¸y mãc thiÕt bÞ, nåi h¬i tiÕn hµnh söa ch÷a b¶o d-ìng ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt tiÕn hµnh th-êng xuyªn liªn tôc. Thùc hiÖn c¸c kh©u c«ng viÖc vËn chuyÓn, giao nhËn, b¶o qu¶n nguyªn phô liÖu, ®ãng gãi thµnh phÈm phôc vô hoµn thiÖn cho chu tr×nh s¶n xuÊt. Phßng dÞch vô kho vËn: Chøc n¨ng: Lµ phßng nghiÖp vô trùc tiÕp thùc hiÖn qu¶n lý vµ kinh doanh dÞch vô kho vËn. NhiÖm vô: Qu¶n lý c¸c khu vùc kho thùc hiÖn ho¹t ®éng dÞch vô. Trùc tiÕp thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh dÞch vô kho. C¸c phßng kinh doanh Lµ phßng nghiÖp vô trùc tiÕp kinh doanh thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n cña C«ng ty NhiÖm vô: Nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc, ngoµi n-íc vÒ xu h-íng ph¸t triÓn vµ tiªu thô hµng v¶i sîi, may mÆc, len d¹, vµ c¸c mÆt hµng tiªu dïng kh¸c ë tõng vïng, tõng miÒn ®Ó tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc vÒ ph-¬ng h-íng kinh doanh, chiÕn l-îc mÆt hµng ®ång thêi x©y dùng kÕ ho¹ch trùc tiÕp kinh doanh cña phßng trong n-íc còng nh- ngoµi n-íc Phßng ®-îc phÐp xuÊt nhËp khÈu, cã quyÒn ®i kh¶o s¸t thÞ tr-êng n-íc ngoµi, tiÕp kh¸ch n-íc ngoµi ®Õn lµm viÖc vµ tham gia héi chî trong vµ ngoµi n-íc nÕu thÊy cã hiÖu qu¶ B¸m s¸t c¸c c¬ së s¶n xuÊt, n¾m ®-îc n¨ng lùc s¶n xuÊt tiªu thô còng nh- nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi ®Ó hç trî lÉn nhau, cung cÊp nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm... t¹o sù g¾n bã gi÷a kinh doanh vµ s¶n xuÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ Thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt do Tæng gi¸m ®èc giao C¸c ph©n x-ëng may, c¾t, hoµn thiÖn Lµ bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh- trong kÕ ho¹ch ®Ò ra.
- Xem thêm -