Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần may thăng longgh

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi giíi thiÖu Trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ®µo t¹o ®éi ngò tri thøc trÎ lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c hÕt søc quan träng vµ ®-îc quan t©m hµng ®Çu, trong ®ã nh÷ng sinh viªn chuÈn bÞ ra tr-êng ®-îc ®Æc biÖt quan t©m v× ®ã lµ nh÷n c¸n bé kÒ cËn nhÊt cña x· héi. Xu thÕ thêi ®¹i hÖn nay lµ thêi ®¹i cña tri thøc khoa häc, sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c«ng nghÖ. V× vËy nh÷ng thö th¸ch ®Æt ra víi sinh viªn cµng lín. Sinh viªn thêi ®¹i hiÖn nay kh«ng chØ häc tËp tèt, tu d-ìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc tèt cho b¶n th©n, mµ cßn ph¶i tÝch luü ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc trong nhµ tr-êng vµ kiÕn thøc thùc tÕ ngoµi x· héi vµ vËn dông tèt nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tiÔn c«ng viÖc. C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh cã nhiÒu thµnh tÝch víi gÇn 50 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn sÏ gióp nh÷ng sinh viªn kinh tÕ nh- em tiÕp cËn víi thùc tÕ kinh doanh vµ s¶n xuÊt ®Ó lµm ¨n cã l·i, ®ång thêi sÏ gióp em lµm quen vãi viÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh trong sù gay g¾t c¹nh tranh tõ c¸c ®èi thñ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em ngoµi lêi giíi thiÖu vµ kÕt luËn gåm c¸c néi dung chÝnh sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty may Th¨ng Long PhÇn II: Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îcvµ nh÷ng khã kh¨n tån t¹i cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ gi¶i ph¸p trong thêi gian s¾p tíi. PhÇn III: Giíi thiÖu s¬ l-îc vÒ phßng KÕ Ho¹ch XuÊt NhËp KhÈu. PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn may th¨ng long 1.1. LÞch sö h×nh thµnh. Víi chñ tr-¬ng thµnh lËp mét sè doanh nghiÖp xuÊt khÈu t¹i Hµ Néi trong hoµn c¶nh thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ n-íc ta nh÷ng n¨m 1950, Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé C«ng NghiÖp) quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu, trùc thuéc tæng c«ng ty xuÊt khÈu t¹p phÈm. XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu ®-îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp ngµy 8/05/1958, lµ tiÒn th©n cña C«ng ty may Th¨ng Long . ViÖc thµnh lËp XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu khi ®ã mang mét ý nghÜa to lín v× ®©y lµ ®¬n vÞ may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam, lÇn ®Çu tiªn hµng may mÆc cña ViÖt Nam ®· ®-îc ®-a ra thÞ tr-êng thÕ giíi. Ngoµi ra, sù ra ®êi cña xÝ nghiÖp còng ®· gãp søc m×nh vµo c«ng cuéc c¶i t¹o nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc h×nh thµnh nh÷ng tæ x¶n xuÊt cña hîp t¸c x· may mÆc ®i theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. §Õn ngµy 04/03/1993, Bé c«ng nghiÖp quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu thµnh C«ng ty may Th¨ng Long, trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may VÞªt Nam. Tªn giao dÞch cña c«ng ty còng ®-îc x¸c lËp ®ã lµ Thang Long Garment Company víi th-¬ng hiÖu “ THALOGA” Mét b-íc ngoÆt lín n÷a ®Õn víi c«ng ty may Th¨ng Long ®ã lµ theo chñ tr-¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, vµ theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp ngµy 14/10/2003, c«ng ty ®· ®-îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, ®æi tªn c«ng ty thµnh “ C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long” ( Trong ®ã nhµ n-íc n»m gi÷ 51%), víi tªn gäi , trô së nh- sau: Tªn gäi: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: Thang Long garment joint stock company Tªn viÕt t¾t: Thaloga Trô së: 250-Minh Khai– Hai Bµ Tr-ng– Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4) 8623372, FAX: (84-40) 8632374 HiÖn nay c«ng ty cã 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn, cã c¬ së ë Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c, víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 3000 c¸n bé c«ng nh©n viªn. N¨ng suÊt lao ®éng ®¹t kho¶ng 12 triÖu s¶n phÈm/n¨m víi rÊt nhiÒu chñng lo¹i nh- : ¸o s¬ mi, quÇn au, ®å jeans, s¶n phÈm dÖt kim vµ quÇn ¸o kh¸c. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô. 1.2.1. NhiÖm vô - Lµm thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh ®Çy ®ñ vµ ho¹t ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. - T¹o lËp sù qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh vµ ®¶m b¶o c«ng ty lµm ¨n cã l·i. - Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ph¸p luËt cña nhµ n-íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, lao ®éng. Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt mét c¸ch nghiªm tóc nh»m n©ng cao uy tÝn cho c«ng ty. - X©y dùng vµ th-c hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh trªn c¬ së kÕ ho¹ch ho¸ g¾n víi thÞ tr-êng. Gãp phÇn ®¶m b¶o nhu cÇu may mÆc cho x· héi, b×nh æn gi¸ c¶ s¶n phÈm may mÆc. - Ph¸t triÓn ngµnh may mÆc vµ c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c,thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao thu nhËp cho ng-êi lao ®éng, ®ãng gãp tÝch cùc vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn c«ng ty. 1.2.2. Chøc n¨ng Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm may mÆc dµnh cho viÖc xuÊt khÈu vµ ®¸p øng nhu cÇu may mÆc trong n-íc. HiÖn nay ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ xuÊt khÈu víi doanh thu xuÊt khÈu hµng n¨m chiÕm tíi trªn 80% tæng doanh thu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty ®-îc chia thµnh hai h×nh thøc, lµ h×nh thøc gia c«ng vµ h×nh thøc b¸n ®øt. Gia c«ng lµ h×nh thøc mµ c«ng ty nhËn ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch, bao gåm c¶ mÉu m· ®· ®-îc thiÕt kÕ, mét phÇn hoÆc tÊt c¶ nguyªn phô liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. Trong tr-êng hîp nµy c«ng ty chØ nhËn ®-îc c«ng gia c«ng. Thùc tÕ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, xuÊt khÈu theo h×nh thøc nµy chiÕm tû lÖ rÊt cao, trªn 80%. Víi h×nh thøc b¸n ®øt, doanh nghiÖp tù nghiªn cøu thÞ tr-êng, thiÕt kÕ mÉu m· vµ mua s¾m c¸c yÕu tè ®Çu vµo, s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ b¸n s¶n phÈm. Trong tr-êng hîp nµy doanh nghiÖp nhËn ®-îc toµn bé sè tiÒn b¸n s¶n phÈm. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu theo h×nh thøc nµy cßn chiÕm tû lÖ khiªm tèn víi kho¶ng gÇn 20%. Víi hai h×nh thøc xuÊt khÈu nh- vËy, trong c¸c b¸o c¸o cña c«ng ty th-êng cã hai lo¹i sè liÖu. Mét lµ gi¸ trÞ cña toµn bé sè hµng c¶ gia c«ng vµ b¸n ®øt, trong ®ã hµng gia c«ng bao gåm c¶ tiÒn c«ng gia c«ng vµ gi¸ trÞ nguyªn phô liÖu mµ ng-êi ®Æt hµng cung cÊp. Hai lµ gi¸ trÞ cña tiÒn gia c«ng ®èi víi ®¬n ®Æt hµng gia c«ng vµ doanh thu cña nh÷ng l« hµng mµ c«ng ty tù thiÕt kÕ, mua s¾m c¸c yÕu tè ®Çu vµo, s¶n xuÊt vµ b¸n. 1.3. C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long. C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp tæ chøc qu¶n trÞ doanh nghiÖp theo kiÓu: “ Trùc tuyÕn- Chøc n¨ng” . HiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc é m¸y qu¶n lÝ c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long gåm cã: Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc G§ ®iÒu hµnh kü thuËt P. Kü thuËt P. KCS XN may 1 G§ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt P. thÞ tr-êng XN may 2 XN phô trî G§ ®iÒu hµnh néi chÝnh P. KH XNK KKK XN may 3 V¨n phßng TT©m Hoµ L¹c Cöa hµng TT G§ ®iÒu hµnh tµi chÝnh TTTM & GTSP Chi nh¸nh Hµ Nam P. KTTV Kho ngo¹i quan Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ: lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y c«ng ty, thay mÆt c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc: lµ ng-êi trùc tiÕp l·nh ®¹o c«ng ty tõ bé m¸y qu¶n lý cho tíi c¸c phßng ban chøc n¨ng. Vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty. Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt: cã chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc. Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ b¹n hµng c¸c c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, tæ chøc nghiªn cøu mÉu m· hµng vµ c¸c lo¹i m¸y mãc kü thuËt, triÓn khai c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu nh-: tham m-u kÝ kÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng, xin giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu, tiÕp nhËn phô liÖu, më tê khai h¶i quan... Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: cã chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc thiÕt lËp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tµi chÝnh: cã chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nguån vèn cña c«ng ty( qu¶n lÝ thu-chi cña c«ng ty) vµ b¸o c¸o t×nh h×nh cña c«ng ty. Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh: Ngoµi chøc n¨ng tham m-u vµ gióp viÖc, Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh cßn chÞu tr¸ch nhiªm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc cña c«ng ty, cã nhiªm vô trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l-¬ng, y tÕ, tuyÓn dông lao ®«ng, ®µo t¹o c¸n bé, ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phßng kü thuËt chÊt l-îng : lµ bé phËn tham m-u cho Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt vÒ kÕ ho¹ch vµ chiÕn l-îc kinh doanh. Phßng kü thuËt chÊt l-îng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh-: May c¸c mÉu chµo hµng, thiÕt kÕ c¸c mÉu m· s¶n phÈm, lªn ®Þnh møc nguyªn phô liÖu. Phßng nµy còng ®ång thêi cã nhiÖm vô chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cho c¸c xÝ nghiÖp may. Phßng kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu: cã chøc n¨ng tham m-u cho Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty, b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng nµy cã nhiÖm vô n¾m v÷ng c¸c yÕu tè vËt t- n¨ng lùc cña thiÕt bÞ, n¨ng suÊt lao ®éng, lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiÕn hµnh ®iÒu ®é s¶n xuÊt cho linh ho¹t vµ kÞp thêi, phèi hîp c¸c ®¬n vÞ, c¸c nguån lùc trong c«ng ty cã hiÖu qu¶ nhÊt. Phßng kÕ to¸n tµi vô: cã chøc n¨ng qu¶n lÝ nguån tµi chÝnh vµo vµ ra cña doanh nghiÖp, chuÈn bÞ vµ qu¶n lÝ nguån tµi chÝnh phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- c¸c kho¶n l-¬ng cho c«ng nh©n vµ c¸n bé trong c«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi vô qu¶n lÝ vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , vÒ tµi s¶n cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú, tõng n¨m kÕ ho¹ch. Phßng nµy còng cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh tõng s¶n phÈm,thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña nhµ n-íc. V¨n phßng c«ng ty: cã nhiÖm vô chøc n¨ng tham m-u cho Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh vÒ tæ chøc nh©n sù, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc. Phßng cã nhiÖm vô tuyÓn dông lao ®éng, bè trÝ lao ®éng, bè trÝ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n viªn. v¨n phßng ®ang rÊt chó ý c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc, ®Æc biÖt chó ý qu¶n lÝ chÆt chÏ ®Þnh møc lao ®éng tõng c«ng nh©n. Phßng thÞ tr-êng: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng, ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi n-íc. Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô qu¶n lÝ vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu vÒ c«ng ty. Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt qu¶n lÝ vµ b¶o qu¶n c¸c thµnh phÈm do c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ chê thêi gian giao cho kh¸ch hµng. C¸c xÝ nghiÖp may trong c«ng ty: HiÖn nay cã 3 ph©n x-ëng(tr-íc khi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã 6). C¸c xÝ nghiÖp ®-îc trang bÞ m¸y may hiÖn ®¹i theo qui tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn, thèng nhÊt ®¶m b¶o tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c xÝ nghiÖp may thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng may mÆc bao gåm c¸c c«ng ®o¹n: c¾t, may, lµ, ®ãng gãi s¶n phÈm. M¹ng l-íi ®¹i lÝ ( c¸c cöa hµng thêi trang) vµ c¸c trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty: C«ng ty cã m¹ng l-íi cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm réng kh¾p trong n-íc. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc giíi thiÖu réng kh¾p nh-: ¸o, jacket, c¸c lo¹i ¸o s¬ mi, quÇn ¸o jean n÷, quÇn ¸o trÎ em... Còng t¹i ®©y c«ng ty giíi thiÖu vµ b¸n nhiÒu hµng tiªu chuÈn xuÊt khÈu cho ng-êi tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn cã hÖ thèng v¨n phßng ®¹i diÖn th«ng qua m¹ng Internet... b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm trong vµ ngoµi n-íc. Chi nh¸nh vµ c¬ së kh¸c: Ngoµi c¸c bé phËn vµ c¸c xÝ nghiÖp tËp trung t¹i c«ng ty, c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long cßn cã chi nh¸nh ë Hµ Nam, trung t©m Hoµ L¹c ( tr-íc ®©y c«ng ty cßn cã chi nh¸nh ë Nam §Þnh vµ H¶i Phßng). Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c bé phËn phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gäi chung lµ XÝ nghiÖp phô trî. C¸c bé phËn nµy cã nhiÖm vô chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ phô tïng thay thÕ cho s¶n xuÊt, cung cÊp n¨ng l-îng ®iÖn, n-íc, x©y dùng kÕ ho¹ch dù phßng thiÕt bÞ, chi tiÕt thay thÕ. 1.4. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. 1.4.1. T×nh h×nh vèn kinh doanh cña c«ng ty Tr-íc ®©y c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc nªn nguån vèn chñ yÕu cña c«ng ty lµ do nhµ n-íc cÊp vµ lu«n chiÕm kho¶ng 70% tæng sè vèn cña c«ng ty. Tõ ®Çu n¨m 2004 c«ng ty ®· chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn, trong ®ã cæ phÇn cña nhµ n-íc lµ 51%, sè cæ phÇn cßn l¹i ®-îc b¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ( sè l-îng cæ phÇn ®-îc mua tuú theo sè n¨m c«ng t¸c). Khi cßn nhËn vèn cña nhµ n-íc nguån vèn cña c«ng ty lu«n æn ®Þnh qua c¸c n¨m, tuy nhiªn hiÖu qu¶ kinh doanh ch-a cao. Tõ khi chuyÓn thµnh doanh nghiÖp cæ phÇn, nguån vèn cña c«ng ty ®· ®-îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n. 1.4.2. Lao ®éng Lao ®éng lµ mét yÕu tè quan träng trong c¸c yÕu tè quan träng trong c¸c yÕu tè nguån lùc cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng nh- trong ngµnh may mÆc. Sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn sè l-îng, chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Õn thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× vËy c¸c néi dung cña c«ng t¸c nh©n sù nh- tuyÓn mé, tuyÓn chän, ®µo t¹o, ph¸t triÓn, ®·i ngé ng-êi lao ®éng... lu«n ®-îc ban l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m ®óng møc. Sè lao ®éng lµm viÖc qua c¸c n¨m N¨m 2001 2002 2003 2004 KH 2005 Sè lao ®éng( ng-êi) 2300 2517 3166 4100 4800 Nguån: c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng long- b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu n¨m 2001-2004. Qua b¶ng trªn ta thÊy sè l-îng lao ®éng cña c«ng ty lu«n t¨ng víi tèc ®é kh¸ nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Sè lao ®éng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 lµ 109,44%, t¨ng tuyÖt ®èi 217 lao ®éng. N¨m 2003 so víi 2002 lµ 125,79%, t¨ng tuyÖt ®èi lµ 649 lao ®éng. N¨m 2004 so víi 2003 lµ 129,5%. KÕ ho¹ch n¨m 2005 so víi thùc hiÖn 2004 lµ 117,07%, t¨ng tuyÖt ®èi 700 lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n t¨ng víi tèc ®é nhanh, kh¸ch hµng cña c«ng ty ngµy cµng nhiÒu, c¸c thÞ tr-êng xuÊt khÈu kh«ng ngõng ®-îc më réng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng EU. §Ó ®¸p øng yªu cÇu lín cña thÞ tr-êng, c«ng ty ®· ®Çu t- nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt míi, liªn tôc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng, bæ sung vµo lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty qua c¸c n¨m. Nh×n chung, lao ®éng n÷ chiÕm tû lÖ cao. Theo sè liÖu thèng kª nh÷ng n¨m tr-íc kia, lao ®éng n÷ lu«n chiÕm kho¶ng 80% trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sè c«ng nh©n ®øng m¸y chiÕm kho¶ng 8%. Tuy nhiªn, tuú theo ®¬n ®Æt hµng vµ thêi vô s¶n xuÊt, c«ng ty lu«n cã kÕ ho¹ch tuyÓn lao ®éng theo hîp ®ång, lao ®éng mïa vô nh»m ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Cïng víi viÖc ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty lu«n biÕn ®éng, kh«ng chØ vÒ sè l-îng mµ c¶ chÊt l-îng. Sè l-îng lao ®éng bËc cao ngµy cµng t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ tû träng trong tæng sè lao ®éng cña c«ng ty. §ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc ®Çu t- ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, trÎ ho¸ lao ®éng, chiÕn l-îc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. PhÇn lín lao ®éng ®Òu cßn trÎ, ®-îc ®µo t¹o qua tr-êng líp vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc kü thuËt míi. 1.4.3. ThÞ tr-êng ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¸c yÕu tè cña thÞ tr-êng thay ®æi sÏ quyÕt ®Þnh doanh sè b¸n ra, møc lîi nhuËn cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh thu nhËp cña ng-êi lao ®éng, kh¶ n¨ng ®ãng gãp thuÕ ®èi víi nhµ n-íc. Tõ n¨m 1990 trë vÒ tr-íc, c«ng ty ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch cña bé chñ qu¶n, thÞ tr-êng tiªu thô réng lín víi c¸c mÆt hµng nh- ¸o s¬ mi, ¸o bß, quÇn ¸o dÖt kim... nh÷ng thÞ tr-êng lín cña c«ng ty lµ : Liªn X«, c¸c n-íc §«ng ¢u, CHDC §øc, M«ng Cæ, B¾c TriÒu Tiªn. Mçi n¨m c«ng ty ®¹t møc xuÊt khÈu trªn 5 triÖu ¸o s¬ mi quy chuÈn, thêi kú nµy ®-îc coi lµ thêi kú ph¸t triÓn ®Ønh cao cña c«ng ty. Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng m¹nh mÏ, c¬ héi më réng thÞ tr-êng còng nh- nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm cµng lín. C«ng ty ngµy cµn tÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr-êng, s¶n phÈm cña c«ng ty d· ®Õn ®-îc nhiÒu thÞ tr-êng víi sè l-îng ngµy cµng lín ( kho¶ng h¬n 40 quèc gia trªn thÕ giíi, trong ®ã nh÷ng kh¸ch hµng chñ yÕu lµ Mü, NhËt, EU, Hång K«ng...) S¶n phÈm xuÊt khÈu hµng n¨m cña c«ng ty chiÕm kho¶ng 80% tæng sè, tiªu thô thÞ tr-êng néi ®Þa chiÕm kho¶ng 20%, chñ yÕu lµ mÆt hµng trung vµ cao cÊp. C«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch t¨ng ®Çu t- nghiªn cøu thÞ tr-êng trong nh÷ng n¨m tíi, chó ý nh÷ng thÞ tr-êng míi nh- ch©u ¸ , ch©u Phi. ViÖc ®Çu t- nghiªn cøu thÞ tr-êng còng ph¶i ®ång thêi víi viÖc ®Çu t- ®µo t¹o, tuyÓn chän ®éi ngò c¸n bé ho¹t ®éng trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng. Víi nh÷ng thÞ tr-êng kh¸c nhau c«ng ty cã thÓ ¸p dông nh÷ng h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu kh¸c nhau, ®ã lµ xuÊt khÈu theo h×nh thøc b¸n ®øt hay xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu. HiÖn nay ho¹t ®éng gia c«ng vÉn chiÕm mét tû lÖ t-¬ng ®ãi cao ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu ViÖt Nam nãi chung, ®iÒu ®ã gi¶i thÝch v× sao hiÖu qu¶ kinh doanh ch-a cao, cßn thô ®éng víi thÞ tr-êng. Mét lý do kh¸c gi¶i thÝch ho¹t ®éng gia c«ng trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ nhiÒu c«ng ty cßn ch-a ®ñ n¨ng lùc thiÕt kÕ mÉu m· theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng hoÆc nh÷ng mÉu m· ®-a ra kh«ng ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Thªm voµ ®ã chóng ta thiÕu nh÷ng th-¬ng hiÖu ®ñ m¹nh ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. ThÞ tr-êng Mü vµ EU lµ hai thÞ tr-êng träng ®iÓm cña c«ng ty, ®©y lµ nh÷ng thÞ tr-êng cã nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm may mÆc cao. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ tr-êng mü chiÕm kho¶ng 80% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty. TiÕp ®ã lµ thÞ tr-êng EU. T×nh h×nh XK cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long(2000-2003) ChØ tiªu §V 2000 2001 2002 2003 tÝnh Tæng kim USD 36.971.255,7 39.872.218 43.632.047 67.226.949 ng¹ch XK I.Ch©u ¢u Nt 6.788.136,7 10.840.756 3.694.462 Ph¸p Nt 1.753.275 §øc Nt 7.111.020 Italia Nt 3.600 §an M¹ch Nt T©y Ban Nha 3.210.061 2.566.601 2.145.608 140.743 260.861 802.329 Nt 807.870 37.800 117.600 SÐc Nt 259.248 442.000 Ba Lan Nt 765.000 387.200 Hµ Lan Nt II. Ch©u Mü Nt 26.234.569 19.307.748 36.046.299 60.216.209 Mü Nt 26.234.569 19.011.369 35.920.025 60.216.209 Canada Nt III. Ch©u ¸ Nt Hµn Quèc 144.524 296.379 126.274 3.895.011 9.614.388 3.816.058 3.460.679 Nt 82.441 252.919 NhËt Nt 3.685.774 5.355.873 2.324.610 2.081.018 Arap Nt 592 §µi Loan Nt 73.565 2.156.408 90.211 567.573 Indonesia Nt Singapore Nt 6.960 32.625 Israen Nt 45.679 1.816.563 1.339.237 812.088 Hång K«ng Nt 62.000 IV. Ch©u Phi Nt 53.538 109.326 Dubai Nt 246 Angola Nt 53.292 V. Ch©u óc Nt 75.228 Australia Nt 75.228 VI. XK t¹i Nt 109.326 340.000 chç Nguån: c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long- b¸o c¸o XK n¨m 2000-2003 PHÇN II: Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc vµ nh÷ng khã kh¨n tån t¹i cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®-îc trong ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã ®-îc ®iÒu ®ã tr-íc hÕt lµ do c«ng ty ®· t×m ra cho m×nh môc tiªu, h-íng ®i ®óng ®¾n vÒ chiÕn l-îc tiªu thô s¶n phÈm. TiÕp ®Õn lµ sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o vµ sù tæ chøc, kÕt hîp c¸c bé phËn chøc n¨ng, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty ®Ó thùc hiÖn tèt ph-¬ng h-íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu vÒ s¶n l-îng vµ chÊt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - §Õn nay c«ng ty ®· cã kho¶ng 46 lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c nhau. §a sè c¸c lo¹i m¸y mãc ®Òu ®-îc nhËp tõ mét sè n-íc c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh- NhËt B¶n, §øc, Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng... Ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n, n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc cña c¸n bé l·nh ®¹o, nh©n viªn vµ c«ng nh©n ®Ó c«ng ty cã thÓ s¶n c¸c mÆt hµng cao cÊp ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖn nay mçi xÝ nghiÖp cña c«ng ty ®-îc trang bÞ kho¶ng 280 m¸y c¸c lo¹i. - C«ng ty ®· liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi nh- TungShinh (Hång K«ng) vµ mét sè c«ng ty kh¸c ë Hång K«ng,§µi Loan ®Ó ®Çu t- d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng dÖt kim vµ gióp s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc tiªu thô mét c¸ch m¹nh mÏ. - C«ng ty ®· thiÕt lËp mét hÖ thèng ph©n phèi réng kh¾p trªn toµn quèc gåm trªn 35 ®¹i lý b¸n hµng vµ c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty. - Tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003 c«ng ty ®· hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra.Doanh thu t¨ng 44.03%,thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n-íc t¨ng 35.86% so víi n¨m 2001, møc l-¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n ®-îc ®¶m b¶o trung b×nh tõ 850.000 ®ång ®Õn 1.200.000 ®ång. - Víi môc tiªu kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng.C«ng ty ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng quèc tÕ ISO 9001 – 2000 vµ ®-îc tËp ®oµn chøng nhËn quèc tÕ ®¸nh gi¸ vµ chøng nhËn hÖ thèng chÊt l-îng c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng quèc tÕ ISO 9001-2000. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr-êng ISO 14000 vµ tiªu chuÈn an toµn lao ®éng SA 8000. 2.2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i cña c«ng ty * Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi kÓ trªn th× nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc tr-íc m¾t ®èi víi c«ng ty cßn kh«ng Ýt vµ còng kh«ng nhá. - Theo lé tr×nh héi nhËp CEPT/AFTA, tõ n¨m 2000 , ViÖt Nam ®· x©y dùng tiÕn tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu hµng dÖt may tõ c¸c n-íc ASEAN. Lé tr×nh nµy b¾t ®Çu thùc hiÖn tõ 1/1/2000 (Theo nghÞ ®Þnh 09/CP-2000) víi møc thuÕ cho v¶i cßn 30% vµ may mÆc cßn 35%. Nh- vËy hµng dÖt may cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ víi c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long nãi riªng dï muèn hay kh«ng còng ph¶i trùc tiÕp c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c n-íc ph¸t triÓn h¬n t¹i chÝnh thÞ tr-êng néi ®Þa. §iÒu nµy ¶nh h-ëng ®Õn doanh thu tiªu thô cña c«ng ty. - Mét bÊt lîi lín h¬n n÷a víi dÖt may ViÖt Nam lµ theo hiÖp ®Þnh hµng dÖt may (ATC) cña WTO, c¸c n-íc ph¸t triÓn nh- Mü, Canada, T©y ¢u sÏ bá dÇn h¹n ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may tõ c¸c n-íc kh«ng cã mÆt trong WTO theo lé tr×nh: Giai ®o¹n 1998-2001 bá 17% h¹n ng¹ch so víi n¨m 1990, giai ®o¹n 2002-2004 bá tiÕp 18% h¹n ng¹ch so víi n¨m 1990, ®Õn 31/12/2004 sÏ bá hoµn toµn h¹n ng¹ch. Do vËy, hÇu hÕt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ hµng dÖt may cña ViÖt Nam ®· vµ chuÈn bÞ gia nhËp WTO ®ang cã nhiÒu lîi thÕ h¬n ViÖt Nam. MÆc dï th-¬ng hiÖu may Th¨ng Long cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr-êng, nh-ng vÞ trÝ ®ã vÉn cßn nhá vµ bÞ c¸c ®èi thñ m¹nh nh- Trung Quèc, Indonesia, Ên §é...lÊn ¸t. - VÒ c«ng nghiÖp vµ thiÕt bÞ, mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®Çu t- ®æi míi, nh-ng tr×nh ®é tù ®éng ho¸ chØ ®¹t møc trung b×nh, kh«ng Ýt c«ng ®o¹n cßn thøc hiÖn theo kiÓu thñ c«ng khiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ngµnh dÖt may nãi chung vµ cña c«ng ty may nãi riªng cã thÓ nãi cßn qu¸ l¹c hËu so víi c¸c n-íc trong khu vùc (-íc tÝnh tôt hËu chõng 10-15 n¨m), c«ng nghÖ c¾t vµ may l¹c hËu so víi c¸c n-íc trong khu vùc kho¶ng 5 n¨m, n¨ng lùc thiÕt kÕ cßn h¹n chÕ. §Æc biÖt n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu sao víi n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c n-íc ph¸t triÓn trong khu vùc. Tæng hîp c¸c yÕu tè ®ã l¹i, chi phÝ s¶n xuÊt cña chóng ta cao h¬n c¸c n-íc trong khu vùc khiÕn cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, mÊt lîi thÕ c¹nh tranh trªn th-¬ng tr-êng. - VÒ nguyªn phô liÖu cung cÊp cho ngµnh may xuÊt khÈu, hiÖn trong n-íc míi chØ ®¸p øng ®-îc 10-15% nhu cÇu may mÆc. Sè cßn l¹i do doanh nghiÖp nhËp khÈu hoÆc do kh¸ch hµng ®-a vµo gia c«ng vµ t¸i xuÊt. Nh÷ng h¹n chÕ ®ã dÉn ®Õn mét hÖ qu¶: kh¶ n¨ng kÕt nèi gi÷a hai kh©u dÖt – may láng lÎo, do ®ã, phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng vµ lîi nhuËn mang l¹i cho doanh nghiÖp vµ ®Êt n-íc kh«ng cao. HiÖn nay, l-îng v¶i cÇn cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ph¶i nhËp tõ nhiÒu thÞ tr-êng kh¸c nhau nh- Trung Quèc, Hµn Quèc, NhËt, Indonesia, Th¸i Lan... tuy chÊt l-îng v¶i ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh-ng chi phÝ vËn chuyÓn cao, ®©y lµ mét trong c¸c yÕu tè lµm chi phÝ s¶n xuÊt cao. * Ngoµi ra c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long cßn cã mét sè tån t¹i sau mµ nÕu kh«ng kh¾c phôc ®-îc sÏ lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty gi¶m ®i: - VÒ s¶n phÈm: MÆc dï ®· cã nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt trªn thÞ tr-êng nh-ng sè l-îng chñng lo¹i cßn h¹n chÕ vµ c¬ cÊu chñng lo¹i kh«ng c©n b»ng ë c¸c mÆt hµng kinh doanh. §-îc ®¸nh gi¸ lµ s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, song s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn cßn cã nhiÒu yÕu ®iÓm. §iÒu mµ c¸c ®¹i lý ph¶n ¸nh nhiÒu nhÊt vÉn lµ chÊt liÖu v¶i kh«ng phï hîp víi khÝ hËu tõng mïa cña ViÖt nam, cô thÓ lµ chÊt v¶i may nãng. Ngoµi ra, gi¸ b¸n s¶n phÈm vÉn cßn cao, chñ yÕu s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng néi ®Þa tËp trung ë Hµ Néi. §iÒu nµy ¶nh h-ëng ®Õn më réng thÞ tr-êng cña c«ng ty, ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. MÆc dï c«ng ty ®· ¸p dông c¹nh tranh b»ng chÝnh s¸ch gi¸ b¸n trªn thùc tÕ gi¸ b¸n mét sè lo¹i s¶n phÈm nh- ¸o Jacket, ¸o kho¸c, ¸o s¬ mi nam...vÉn cßn cao h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n-íc. §iÒu nµy kh«ng kÝch thÝch sù tiªu thô cña kh¸ch hµng. ViÖc x©y dùng nh·n hiÖu cña s¶n phÈm còng nh- viÖc ®¨ng ký th-¬ng hiÖu cña s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ cßn tiÕn hµnh chËm, ch-a hiÖu qu¶, ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng nµy cßn Ýt. V× thÕ ng-êi tiªu dïng ch-a in ®Ëm h×nh ¶nh vµ uy tÝn vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. C«ng ty ®· lËp ®-îc trang Web riªng ®Ó giíi thiÖu vµ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña c«ng ty, song cßn rÊt s¬ sµi, ch-a cËp nhËt ®-îc th«ng tin th-êng xuyªn, míi mÎ gióp kh¸ch hµng liªn hÖ,®Æt hµng víi c«ng ty th«ng qua m¹ng, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng n-íc ngoµi. - VÒ tæ chøc nhu cÇu thÞ tr-êng: MÆc dï c«ng ty ®· cã riªng mét bé phËn c¸n bé phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, song cßn rÊt h¹n chÕ. ViÖc ®i s©u, ®i s¸t nghiªn cøu trùc tiÕp t×nh h×nh kinh doanh vµ xu h-íng tiªu dïng cña tõng thÞ tr-êng ch-a ®-îc thùc hiÖn. C¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, dù b¸o vµ ®Æt ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së cña nh÷ng th«ng tin thu ®-îc tõ m¹ng ®iÖn tö, tõ c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin, tõ sù hç trî cña nhµ n-íc, cña ngµnh dÖt may...vµ tõ kinh nghiÖm kinh doanh thùc tÕ...Do vËy, th«ng tin vÒ thÞ tr-êng nhiÒu khi kh«ng ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, chËm trÔ vÒ thêi gian... - VÒ tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty: Víi xu thÕ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c«ng ty ph¶i th-êng xuyªn lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi, th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi ngµy cµng nhiÒu nh- thÞ tr-êng EU, Mü, §øc...§ßi hái c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é, ph¶i theo kÞp xu h-íng ®ã. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty tuy ®«ng nh-ng chÊt l-îng ch-a cao, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tr×nh ®é giao tiÕp, b¸n hµng hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, th«ng lÖ quèc tÕ...cßn h¹n chÕ khiÕn cho c«ng ty gÆp nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. - VÒ thanh to¸n: ViÖc thanh to¸n còng nh- giao hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, ch-a theo kÞp sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung. HiÖn nay, c«ng ty chñ yÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, b»ng Dollar, b»ng thÎ tÝn dông (L/C) , b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn (TT), nh-ng ch-a chÊp nhËn thanh to¸n b»ng hèi phiÕu, sec...nªn cßn h¹n chÕ sù thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. 2.3. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty, c¸c xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng vµ c¸c biÕn ®éng cña ngµnh dÖt may thÕ giíinãi chung vµ cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam nãi riªng. C«ng ty ®· ®Ò ra h-íng ®i ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu s¶n xuÊt trong t-¬ng lai. - C«ng ty sÏ t¨ng vèn kinh doanh, më réng quy m« s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi tiÒm n¨ng còng nh- yªu cÇu cña c«ng ty. - Më réng xuÊt khÈu ®èi víi c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng nh- thÞ tr-êng EU, Mü, NhËt, Canada, th©m nhËp thÞ tr-êng míi nh- Hµ Lan, BØ, c¸c n-íc ASEAN... - Tõng b-íc thay thÕ nguyªn phô liÖu xuÊt khÈu b»ng nguyªn phô liÑu trong n-íc. - TiÕp tôc ®µo t¹o, båi d-ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, tiÕp thu nhanh chãng sù chuyÓn dÞch s¶n xuÊt, sù chuyÓn giao kü thuËt, c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt. - TiÕp tôc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®-a s¶n phÈm víi khèi l-îng lín vµo c¸c thÞ tr-êng lín nh- EU, Mü, NhËt, Canada. - Xóc tiÕn qu¶ng c¸o, b¸n hµng réng r·i, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m ®Ó cã thÓ giíi thiÖu s¶n phÈm, t×m c¸c b¹n hµng, kh¸ch hµng. - X©y dùng hÖ thèng kªnh ph©n phèi hoµn chØnh gåm c¸c cöa hµng, c¸c ®¹i lý trong vµ ngoµi n-íc. - C¸c ph-¬ng h-íng trªn ®Òu xuÊt ph¸t tõ môc tiªu lµ lµm cho s¶n phÈm cña c«ng ty cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. C¸c thÞ tr-êng lín nh- EU, NhËt , Mü.... hiÖn nay cã sù c¹nh tranh gay g¾t. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, ng-êi th¾ng cuéc lµ ng-êi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã c«ng ty ph¶i cã h-íng ®i ®óng ®¾n, ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ,c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý cho phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng, ch¨m lo ®êi sèng vµ b¶o vÖ quyÒn lîi, lîi Ých cña ng-êi lao ®éng, ®æi míi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. 2.4. Mét sè gi¶i ph¸p cña c«ng ty Qua t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh võa qua, c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ®· ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p sau nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty. - N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. - TiÕn hµnh ®¨ng ký ngay nh·n hiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty ë ViÖt Nam vµ ë c¸c thÞ tr-êng tiÒm n¨ng, ®ång thêi ®¨ng ký tªn miÒn trªn Internet, tõng b-íc qu¶ng b¸ nh·n hiÖu, th-¬ng hiÖu cña c«ng ty.
- Xem thêm -