Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần cung ứng tầu biển quảng ni

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn thø nhÊt: Giíi thiÖu doanh nghiÖp (c¬ së thùc tËp) 1,Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh 2,Gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: Hµ Hång Chi 3,§Þa chØ: Sè 2,®-êng H¹ Long,thµnh phè H¹ Long,tØnh Qu¶ng Ninh. 4,Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp cæ phÇn 5, Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp: Cïng víi ®-êng lèi më cöa vµ ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. TØnh Qu¶ng ninh n¬i ®Þa ®Çu §«ng b¾c cña tæ quèc víi diÖn tÝch 5100 km2 cã nhiÒu tiÒm n¨ng nh- du lÞch, th-¬ng m¹i, c«ng nghiÖp... ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh lµ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÒ mäi mÆt. Trong ®ã chiÕn l-îc ph¸t triÓn khu vùc c¶ng Hßn gai - C¸i l©n - CÈm ph¶ - V¹n gia trë thµnh nh÷ng trung t©m c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i du lÞch vµ dÞch vô lµ mét chiÕn l-îc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Khu vùc nµy ®· trë thµnh mét ®Çu mèi giao th«ng ®-êng biÓn quan träng vµ ngµnh kinh tÕ c¶ng biÓn trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ cã tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn. Ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 60 ®Õn nay C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· tr¶i qua nhiÒu b-íc th¨ng trÇm. Tõ n¨m 1962 ®Õn n¨m 1977 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®-îc thµnh lËp víi tªn gäi C«ng ty Cung øng tÇu biÓn vµ du lÞch Qu¶ng ninh trùc thuéc Tæng côc du lÞch ViÖt nam. Tõ n¨m 1978 -> 1987 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh t¸ch ra khái Tæng Côc du lÞch ViÖt nam vµ trùc thuéc UBND tØnh Qu¶ng ninh víi tªn gäi: “ C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh”. N¨m 1988 UBND tØnh Qu¶ng ninh quyÕt ®Þnh s¸t nhËp C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh vµ C«ng ty Du lÞch H¹ long thµnh lËp C«ng ty Du lÞch vµ Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh trùc thuéc UBND TØnh Qu¶ng ninh. N¨m 1993 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh t¸ch ra tõ C«ng ty Du lÞch vµ Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh theo quyÕt ®Þnh sè 2840 Q§/UB ngµy 16/12/1992 cña UBND tØnh Qu¶ng ninh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n-íc víi tªn gäi C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh víi nhiÖm vô kinh doanh chÝnh lµ cung øng dÞch vô cho ho¹t ®éng tÇu biÓn t¹i khu vùc Qu¶ng ninh. Ngoµi ra C«ng ty cßn lµm nhiÖm vô kinh doanh kho ngo¹i quan, hµng miÔn thuÕ, hµng chuyÓn khÈu qu¸ c¶nh, t¹m nhËp t¸i xuÊt, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, kinh doanh du lÞch l÷ hµnh vµ nhµ hµng kh¸ch s¹n. GÇn 40 n¨m qua C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn quan träng, tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸, uy tÝn ®-îc n©ng lªn râ rÖt, m¹ng l-íi th-¬ng m¹i dÞch vô trong vµ ngoµi n-íc kh«ng ngõng ®-îc më réng x©y dùng vµ tr-ëng thµnh. N¨m 2004,theo ®-êng lèi chØ ®¹o cña nhµ n-íc,c«ng ty ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ va ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh. PhÇn thø hai: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, bé m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh lµ mét doanh nghiÖp , h¹ch to¸n ®éc lËp cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nh©n sù cña C«ng ty nh- sau: Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 235 ng-êi. Trong ®ã: 2. Nam: 110 ng-êi. 3. N÷ : 125 ng-êi. Víi tr×nh ®é ®¹i häc lµ 85 ng-êi, cßn l¹i lµ tr×nh ®é trung cÊp vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c nh-: buång bµn, l¸i xe, l¸i tÇu...VÒ mÆt tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thùc hiÖn theo m« h×nh C«ng ty trùc thuéc C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së, phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng: * Ban gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc: ë vÞ trÝ ®µi chØ huy, ®iÒu hanh chung mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, nhËn xö lý th«ng tin, giao nhiÖm vô cho c¸c phßng ban quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò trong toµn ®¬n vÞ. Phã gi¸m ®èc: Tham m-u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc ë tõng lÜnh vùc cô thÓ ®-îc Gi¸m ®èc giao phã, th-êng xuyªn gi¸m s¸t c¸c bé phËn d-íi quyÒn. §Ó ®¸p øng ®-îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. HÖ thèng bé m¸y tæ chøc ®-îc s¾p xÕp thµnh 07 ®¬n vÞ, phßng ban trùc tiÕp kinh doanh vµ 03 phßng ban chøc n¨ng. C¸c ®¬n vÞ phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh: + Kh¸ch s¹n B¹ch ®»ng: Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng phôc vô kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc ®Õn th¨m quan vµ lµm viÖc t¹i thµnh phè H¹ long. Kinh doanh hµng miÔn thuÕ phôc vô cho thuû thñ thuyÒn viªn cã hé chiÕu hoÆc c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng cña c¸c tÇu n-íc ngoµi ®Õn c¶ng Hßn gai. + Cung øng tÇu biÓn Hßn gai vµ Cung øng tÇu biÓn Cöa «ng: Kinh doanh dÞch vô cung øng tÇu biÓn; cÊp l-¬ng thùc, thùc phÈm, nhiªn liÖu, n-íc ngät, vÖ sinh m«i tr-êng vµ c¸c dÞch vô kh¸c cho c¸c tÇu ®Õn c¶ng Hßn gai, c¶ng C¸i L©n, c¶ng Cöa «ng. Ngoµi ra cßn kinh doanh nhµ hµng phôc vô ¨n uèng, kinh doanh hµng miÔn thuÕ t¹i khu vùc c¶ng. + Phßng kho ngo¹i quan: Kinh doanh kho ngo¹i quan lµ h×nh thøc kinh doanh míi ®-îc më ra ë n-íc ta nh»m môc ®Ých cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ë n-íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu trùc tiÕp trong n-íc ®-îc phÐp göi lo¹i hµng ho¸ ®-îc phÐp cña ChÝnh phñ vµo kho ngo¹i quan, Phßng kho ngo¹i quan cßn lµm nhiÖm vô m«i giíi b¸n hµng cho n-íc ngoµi thu hoa hång t¸i chÕ, gia cè, thay thÕ bao b×, cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuª l¹i kho. + Phßng kinh doanh: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c, t¹m nhËp t¸i xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµng qu¸ c¶nh. + Phßng ®iÒu hµnh h-íng dÉn du lÞch vµ chi nh¸nh h-íng dÉn du lÞch t¹i thÞ x· Mãng c¸i: Tæ chøc khai th¸c vµ trùc tiÕp kinh doanh kh¸ch du lÞch l÷ hµnh theo c¸c hîp ®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®èi víi c¸c tour kh¸ch n-íc ngoµi ®Õn ViÖt nam vµ c¸c tour kh¸ch trong n-íc cã nhu cÇu ®i n-íc ngoµi. C¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn chøc n¨ng, tham m-u cho gi¸m ®èc tõng lÜnh vùc trong ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh: + Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: bao gåm nhiÒu bé phËn tæng hîp nhhµnh chÝnh, tæ chøc, b¶o vÖ....cã nhiÖm vô qu¶n lý con dÊu cña C«ng ty, qu¶n lý toµn bé hå s¬ nh©n sù, bè trÝ s¾p xÕp tuyÓn chän c«ng nh©n viªn, tham m-u cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o c¸n bé, thi ®ua khen th-ëng. + Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t-: Tham m-u ®Ò xuÊt cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c¸c kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng, chiÕn l-îc vµ chiÕn thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chung cña C«ng ty. X©y dùng vµ giao chØ tiªu kÕ ho¹ch, h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ vµ phßng ban tõng th¸ng, quý thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®-îc C«ng ty giao. Ngoµi ra cßn cã chøc n¨ng nhiÖm vô trong c«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a c¸c ph-¬ng tiÖn tÇu thuyÒn, c¸c c¬ së vËt chÊt trong toµn C«ng ty. + Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô tham m-u, cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã thÓ ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng, thÝch hîp nhÊt. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh víi c¸c quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt. Gi¸m ®èc theo dâi, ®«ng ®èc c¸c tæ kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ së vµ phßng ban thùc hiÖn ®óng theo sù chØ ®¹o chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý trong toµn C«ng ty ®-îc s¾p xÕp bè trÝ mét c¸ch chÆt chÏ theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc C«ng ty(Kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ ) ®èc Phã Gi¸m ®èc phô phô tr¸ch kinh tr¸ch kinh doanh doanh kho ngo¹i Du lÞch l÷ hµnh, quan, tntx kh¸c Phã Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh CUTB Phßng Tæ Phßng KÕ ho¹ch chøc øng biÓn Hßn gai tÇu Phßng KÕ to¸n ®Çu t- hµnh chÝnh Cung Gi¸m Cung øng biÓn Cöa «ng tÇu Kh¸ch tµi chÝnh s¹n B¹ch ®»ng Trung t©m ®iÒu hµnh h-íng dÉn du lÞch Tr¹m ®¹i diÖn du lÞch Mãng c¸i Phßng ngo¹i quan Kho Phßng kinh doanh * §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kÕ to¸n ®· vµ ®ang lµ c«ng cô thùc sù quan träng cïng víi c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c ngµy cµng ®-îc c¶i tiÕn, ®æi míi vµ ph¸t huy t¸c dông ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. C«ng ty cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· rÊt chó träng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª trong ph¹m vi toµn C«ng ty. Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, h-íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn phßng ban,®¬n vÞ c¬ së trong C«ng ty thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ n-íc. §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt tõ Gi¸m ®èc C«ng ty ®Õn Tr-ëng phßng kÕ to¸n vµ c¸c nh©n viªn, ®ång thêi c¨n cø ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ yªu cÇu thùc tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc thùc hiÖn theo h×nh thøc kÕ to¸n kÕt hîp gi÷a tËp trung vµ ph©n t¸n... Víi c¬ cÊu nh- sau: - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: ChÞu sù qu¶n lý chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Biªn chÕ cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gåm 06 ng-êi: + KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi gióp cho Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc, t- vÊn c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng h-íng dÉn vµ kiÓm tra nh÷ng c¸n bé nghiÖp vô, nh©n viªn kÕ to¸n. Phô tr¸ch chung xÐt duyÖt kÕ ho¹ch tµi chÝnh chi tiªu vµ c¸c kho¶n chi phÝ. + Phã phßng kÕ to¸n: V× quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô mµ ngoµi viÖc gióp kÕ to¸n tr-ëng phô tr¸ch chung, më sæ tæng hîp theo dâi c¸c phÇn kÕ to¸n cßn kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ doanh thu, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 01 KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi. 01 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî. 01 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. 01 thñ quü. C¸c phßng ban cã quy m« nhá, viÖc h¹ch to¸n, ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh diÔn ra t¹i Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. - Phßng kinh doanh. - Chi nh¸nh h-íng dÉn du lÞch t¹i thÞ x· Mãng c¸i. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o sæ: 1.Cung øng tÇu biÓn Hßn gai. 2.Cung øng tÇu biÓn Cöa «ng. 3.Kh¸ch s¹n B¹ch §»ng. 4. Kho ngo¹i quan. 5. Phßng ®iÒu hµnh h-íng dÉn du lÞch. T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o sæ cã c¸c tæ kÕ to¸n ®-îc biªn chÕ tõ 2 ®Õn 4 ng-êi lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh diÔn ra ë ®¬n vÞ m×nh, hµng th¸ng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty tæng hîp. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®-îc minh ho¹ theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng KÕ to¸n, kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, doanh thu , lËp b¸o c¸o tµi chÝnh KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n vèn b»ng KÕ to¸n tËp hîp chi tiÒn vµ thanh to¸n phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ së * KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: Thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. * KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n: thu thËp sè liÖu b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú, nhËn c¸c chøng tõ liªn ®Õn thanh to¸n vµ chuyÓn chøng tõ liªn quan ®Õn bé phËn kh¸c * KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ vµ thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnht¹i c«ng ty. * Thñ quü lµ ng-êi lµm nhiÖm vô gi÷ quü kÐt tiÒn mÆt cña c«ng ty theo dâighi chÐp xuÊt, nhËp vµ tån quü tiÒn mÆt. II,Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N¨m 2001 nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh- sau: Tæng sè vèn: 4.038.032.822 ®ång. Trong ®ã: 2.2.1.Vèn cè ®Þnh: 2.658.627.985 ®. + Vèn ng©n s¸ch: 1.470.208.897 ®. + Vèn tù bæ sung: 1.188.419.088 ®. 2.2.2.Vèn l-u ®éng: 1.379.404.837 ®. + Vèn ng©n s¸ch: 1.374.991.351 ®. + Vèn tù bæ xung: 4.413.486 ®. Nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· chñ ®éng trªn c¸c mÆt kinh doanh tÝch cùc ®-a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót më réng thÞ tr-êng lµm t¨ng l-ît tÇu biÓn ®Õn c¶ng ®ång thêi C«ng ty cßn ®¶m b¶o ®-îc ch÷ tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty am hiÓu, th«ng th¹o nghiÖp vô, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ trªn c¸c lÜnh vùc. Tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. Sè liÖu doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch vµ thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty d-íi ®©y sÏ ph¶n ¸nh râ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty: ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Thùc Thùc hiÖn Thùc Thùc hiÖn Thùc hiÖn hiÖn 1998 hiÖn 2000 2001 1997 1999 Doanh thu quy VN§ TriÖu ®ång 21.347 31.669 27.979 31.965 33.500 Gi¸ vèn TriÖu ®ång 3.210 5.325 4.562 6.870 5.689 Chi phÝ TriÖu ®ång 17.205 24.956 21.159 23.062 26.211 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 932 1.388 2.258 2.033 1.600 Nép NSNN TriÖu ®ång 1.074 2.480 3.852 3.591 1.575 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ng-êi/th¸ng 500.000 650.000 700.000 750.000 750.000 CBCNV (Sè liÖu 5 n¨m) Víi kÕt qu¶ kinh doanh trªn ®· nhiÒu n¨m C«ng ty ®-îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu khèi thi ®ua Ngµnh th-¬ng m¹i Qu¶ng ninh ®-îc UBND tØnh tÆng b»ng khen vµ ®-îc Bé Th-¬ng M¹i tÆng cê ®¬n vÞ xuÊt s¾c. PhÇn thø ba: Kh¸I qu¸t t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp A_KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 20022004 Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y,doanh nhiÖp ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶ .§iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c sè liÖu thèng kª cña tõng n¨m : I/KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh:§ång M· Kú nµy Kú tríc Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 2 3 4 5 Tæng doanh thu 01 29.977.761.929 11.537.992.007 67.623.682.228 Trong ®ã:Doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) 03 0 0 0 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn(10=01-03) 10 29.977.761.929 11.537.992.007 67.723.682.228 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 16.388.069.838 3.259.128.301 30.537.971.116 3 . Lîi nhuËn gép (20=10-11) 20 13.589.692.091 8.278.863.706 37.185.711.112 4 . Chi phÝ b¸n hµng 21 12.248.034.184 7.312.888.478 32.888.111.819 5 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 417.536.345 279.385.060 1.325.347.016 doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 30 924.121.562 686.590.168 2.972.252.277 7 . Thu nhËp ho¹y ®éng tµi chÝnh 31 69.390.650 6.183.745 85.052.167 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 214.102.583 90.000.000 558.826.906 (40=31-32) 40 -144,711933 -83,816255 -473,774739 10 . C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 41 5.981.754 7.801.825 20.955.418 11 . Chi phÝ bÊt thêng 42 0 0 12 . Lîi nhuËn bÊt thêng(50=41-420 50 5.981.754 7.801.825 20.955.418 13 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(60=30+40+50) 60 785.391.383 610.575.738 2.519.432.956 14 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 70 259.065.438 156.384.236 696.958.901 15 . Lîi nhuËn sau thuÕ(80=60-70) 80 526.325.945 454.191.502 1.822.474.055 ChØ tiªu 1 sè 6 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh 9 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh II/KÕt qua ho¹t ®«ng kinh doanh n¨m 2003 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh:§ång ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tríc Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô 01 31.519.721.407 12.238.417.511 69.872.084.466 C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) 03 0 0 0 + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 04 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 10 31.519.721.407 12.238.417.511 69.872.084.466 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 13.934.451.119 3.854.792.123 26.336.301.377 3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(20=10-11) 20 17.585.270.288 8.383.625.388 43.535.783.069 4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 83.407.197 5.475.525 176.192.569 5 . Chi phÝ tµi chÝnh 22 130.428.534 191.442.572 477.655.351 23 Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶ 477.655.351 6 . Chi phÝ b¸n hµng 24 16.305.999.115 7.758.825.685 40.006.266.526 7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 706.987.300 274.057.035 1.561.558.653 doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 30 525.262.536 164.775.621 1.666.495.108 9 . Thu nhËp kh¸c 31 9.731.475 1.154.188 272.893.379 10 . Chi phÝ kh¸c 32 67.712.000 0 189.468.126 11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32) 40 -57,980525 1.154.188 83.425.253 12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 50 467.282.011 165.929.809 1.749.920.361 13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 109.664.160 53.097.219 520.108.113 14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51) 60 357.617.851 112.832.590 1.229.812.248 8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh III/KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh:§ång ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tríc Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô 01 63.236.791.935 29.448.793.927 160.907.578.963 C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) 03 0 0 0 + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 04 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 10 63.236.791.935 29.448.793.927 160.907.578.963 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 28.063.787.447 13.966.273.630 85.853.938.872 vô(20=10-11) 20 35.173.004.488 15.482.520.297 75.053.640.091 4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 133.633.142 9.187.552 164.787.678 5 . Chi phÝ tµi chÝnh 22 219.351.944. 184.622.471 831.363.271 23 195.173.673 182.622.471 807.185.000 6 . Chi phÝ b¸n hµng 24 31.741.950.863 14.352.740.292 68.361.260.676 7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 422.725.855 470.618.359 1.640.387.009 doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 30 2922.608.968 483.726.727 4.385.416.813 9 . Thu nhËp kh¸c 31 17.879.778 200.000.000 217.879.778 10 . Chi phÝ kh¸c 32 94.085.233 196.808.549 290.893.782 11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32) 40 -76,205455 3.191.451 -73,014004 12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 50 2.846.403.513 486.918.178 4.312.402.809 13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 0 14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51) 60 2.846.403.513 3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶ 8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh 0 486.918.178 4.312.402.809 B_B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005.Ph-¬ng h-íng,nhiÖm vô n¨m 2006 PhÇn I:T×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005 §¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh MÉu sè B 02-DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý IV n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh:§ång ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tríc Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô 01 41029629569 14660648156 152759224034 C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07) 03 0 0 0 + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 04 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=01-03) 10 41029629569 14660648156 152759224034 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 24642892720 1254082609 86693667359 vô(20=10-11) 20 16386736849 13406565547 66065556675 4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 164190285 20387330 208100847 5 . Chi phÝ tµi chÝnh 22 140000000 100000000 768390000 3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch 23 140000000 100000000 768390000 6 . Chi phÝ b¸n hµng 24 15592104580 12123724563 60275716429 7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 380892397 357984960 1465283711 doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] 30 437930157 845243354 3764267382 9 . Thu nhËp kh¸c 31 1818182 0 186484849 10 . Chi phÝ kh¸c 32 723813 0 250301282 11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32) 40 1094369 0 -63816433 12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40) 50 439024526 845243354 3700450949 13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 0 14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51) 60 439024526 Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶ 8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh 0 845243354 N¨m 2005 lµ n¨m thø 2 c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa.Trong ®iÒu kiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan,®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch gi¶m m¹nh do phÝa b¹n Trung Quèc ngõng cÊp phÐp cho c«ng d©n n-íc hä ®I cu lÞch ViÑt Nam qua cöa khÈu Mãng C¸I;Nhµ n-íc t¹m dõng ho¹t ®éng gia c«ng cho xe «t« n-íc ngoµi vµ kinh doanh theo ph-¬ng thøc chuyÓn khÈu,t¹m nhËn t¸i xuÊt mét sè mÆt hµng:dÞc cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p;gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng t¨ng ®ét biÕn;c¹nh tranh trong ho¹t ®éng kinh tÕ ngµy cµng gay g¾t.Song do ®-îc kÕ thõa thµnh qu¶ cña nh÷ng n¨m tr-íc cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu v-¬n lªn cña toµn bé c«ng nh©n viªn,nªn n¨m 2005 mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· thu d-îc kÕt qu¶ kh¸,thÓ hiÖn trªn c¸c m¨t c«ng t¸c sau: I/KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 1)Tæng doanh thu 152,7 tû ®ång,®¹t 234%kÕ ho¹c ®-îc giao,trong ®ã ngo¹i tÖ 2.603.652 USD C¸c nghiÖp vô kinh doanh : 3700450949 _Kinh doanh cung øng tµu biÓn 4,008 tû ®ång _Kinh doanh nhµ hµng kh¸ch s¹n 8,30 tû ®ång _Kinh doanh du lÞch l- hµnh 6,16 tû ®ång _Kinh doanh kho ngo¹i quan 29,00 tû ®ång _Kinh doanh TNTX,chuyÓn khÈu 4,62 tû ®ång _Kinh doanh dÞch vô gia c«ng hµng xuÊt khÈu 5,48 tû ®ång _Kinh daonh hµng hãa xuÊt khÈu _Kinh doanh kh¸c 93,95 tû ®ång 1,11 tû ®ång 2)Vèn cña nhµ n-íc vµ cña c«ng ty ®-îc b¶o toµn vµ bæ sung thªm. 3)Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc:1.136 triÖu dång (kh«ng bao gåm khÊu trõ thuÕ VAT ®Çu vµo xuÊt khÈu than) ®¹t 153% kÕ ho¹ch ®-îc giao. 4)Lîi nhuËn:4,3 tû ®ång. 5)Cæ tøc 22,8% 6)T×m mäi biÖn ph¸p bè trÝ viÖc lµm,®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n cho CNV ®¹t 1,7 triÖu ®ång/ng-êi/th¸ng.Gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c chÕ ®é cho ng-êi lao ®éng nh-:B¶o hiÓm x· héi,b¶o hiÓm y tÕ,b¶o hé lao ®éng,¨n gi÷a ca. Sè lao ®éng tuyÓn dông thªm trong n¨m :48 lao ®éng,trong ®ã hîp ®ång dµi h¹n:18 lao ®éng,hîp ®ång ng¾n h¹n 30 lao ®éng. 7)§Çu t- cñng cè,më réng c¬ së vËt chÊt phôc vô kinh doanh. §Çu t- x©y dung khu x«ng h¬i-Massage kh¸ch s¹n B¹ch §»ng vµ ho¸n c¶i sµ lan 350 tÊn cung -ãng nuíc ngät cho tµu biÓn thµnh sµ lan cë hµng kh«,container søc chë 650 tÊn.§· vµ ®nag khÈn
- Xem thêm -