Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về chi nhánh ngân hàng ngoại thương hà nội

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch¬ng 1: kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ 2 chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi I) Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2 4 II)C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh 7 Ch¬ng 2: chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 7 I)§iÒu kho¶n chung. 9 II)Chøc n¨ng, nhiÖm vô 9 1)Phßng tÝn dông - tæng hîp. 10 2) Phßng kÕ to¸n vµ Tµi chÝnh. 11 3)Phßng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu : 12 4)Phßng hµnh chÝnh –nh©n sù : 13 5)Phßng ng©n quü 13 6)Phßng tin häc 14 7)Phßng dÞch vô Ng©n hµng: 15 8)Phßng giao dÞch hµng bµi 16 9)Tæ kiÓm tra vµ kiÓm to¸n néi bé: Ch¬ng 3: Tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ng©n hµng, ®Þnh híng 18 vµ môc tiªu ph¸t triÓn trong thêi gian tíi 18 I)C¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng cung cÊp. II)KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi 19 trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y(1999-2003). III)§Þnh híng, môc tiªu ph¸t triÓn. 23 1>Híng ph¸t triÓn vµ môc tiªu ®Õn n¨m 2005 23 2> §Þnh híng, môc tiªu ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. 24 26 KÕt luËn Lêi nãi ®Çu Qua sù giíi thiÖu cña Khoa vµ Nhµ trêng em ®· ®Õn thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp võa qua, em ®· ®îc c¸c c« chó c¸n bé cña chi nh¸nh tËn t×nh chØ b¶o, gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em ®îc tham gia lµm viÖc vµ quan s¸t c¸c ho¹t ®éng thêng ngµy t¹i ®©y. KÕt thóc giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp, em ®· n¾m ®îc kh¸i qu¸t t×nh h×nh thùc tÕ cña chi nh¸nh vÒ : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh nµy, m« h×nh tæ chøc, chøc n¨ng, nh©n sù, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh c¬ b¶n, vµ c¸c phÇn viÖc liªn quan ®Õn qu¶n lý tµi chÝnh vµ kinh doanh tiÒn tÖ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. Toµn bé kÕt qu¶ thu ®îc sau ®ît thùc tËp tæng hîp em xin tr×nh bÇy thµnh c¸c phÇn sau ®©y: Ch¬ng 1 kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi Ch¬ng 2 chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cïa c¸c phßng ban Ch¬ng 3 Tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ng©n hµng, ®Þnh híng vµ môc tiªu ph¸t triÓn trong thêi gian tíi Ch¬ng 1: kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi I) Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Lµ mét chi nh¸nh VCB, VCBHN ®îc thµnh lËp ngµy 01/03/1985 lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh chñ chèt cña hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, ®Æt t¹i Hµ Néi ®Õn nay víi ch¨ng ®êng ho¹t ®«ng 20 n¨m ®Çy khã kh¨n, VCBHN ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng chó ý trong sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Cïng víi sù nghiÖp ®æi míi vµ thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt níc vµ qu¸ tr×nh ®æi míi ho¹t ®éng chung cña toµn ngµnh Ng©n hµng níc ta vµ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, VCBHN ®· thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p phï hîp, th¸o gì c¸c khã kh¨n víng m¾c, v¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß cña m×nh lµ mét chi nh¸nh NHTMQD kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao. VCBHN cßn cã vai trß quan träng trong ®Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ cã nhiÖm vô tÝch cùc ®ãng gãp vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thñ ®«. Trong 20 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, VCBHN ®· tæ chøc tèt ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn víi c¸c gi¶i ph¸p ngµy cµng ®a d¹ng. Chi nh¸nh còng ®Æc biÖt quan t©m tíi chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng nh»m ®¸p øng qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ, ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng víi môc tiªu c¶i thiÖn hiÖu n¨ng ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt lîng dÞch vô nh»m thu hót vµ phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n. Bªn c¸nh ®ã th¸i ®é vµ phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng ®îc n©ng cao. Tæng sè lao ®éng cña chi nh¸nh ®Õn nay lµ 241 ngêi (trong ®ã cã 152 N÷), ®é tuæi b×nh qu©n cña c¸n bé nh©n viªn hiÖn nay lµ 27 tuæi. VÒ chÊt lîng lao ®éng 95% c¸n bé cña chi nh¸nh cã tr×nh ®é §¹i häc, Cao §¼ng trë lªn,85% c¸n bé cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ C trë lªn. ViÖc s¾p xÕp c¸n bé nh©n viªn phï hîp víi c«ng viÖc,tæ chøc bé m¸y vËn hµnh gon nhÑ, hiÖu qu¶. HiÖn nay Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cã mèi quan hÖ ®¹i víi trªn 1000 Ng©n hµng trªn toµn thÕ giíi. Nhê cã mÆng líi Ng©n hµng ®¹i lý réng kh¾p nµy vµ ®Æc biÖt tõ khi tham gia vµo m¹ng giao dÞch tµi chÝnh Ng©n hµng toµn cÇu “SWIFT”, c¸c nghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông quèc tÕ vµ c¸c nghiÖp vô Ng©n hµng (nh ho¹t ®éng th tÝn dông, nhê thu, chuyÓn tiÒn) t¹i VCBHN ®îc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c, an toµn vµ nhanh chãng, gãp phÇn quan träng vµo ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña thñ ®«. C«ng t¸c kÕ to¸n, thanh to¸n lu«n ®¶m b¶o kÞp thêi, chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng lu©n chuyÓn vèn nhanh phôc vô c«ng t¸c kinh doanh. Sè thanh to¸n qua Ng©n hµng t¨ng ®· gãp phÇn t¨ng chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ, h¹n chÕ tiÒn mÆt trong lu th«ng, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô vµ t¨ng thu cho Ng©n hµng. §Õn cuèi th¸ng 12/2002 sè lîng kh¸ch hµng më tµi kho¶n giao dÞch t¹i VCBHN lµ gÇn 32000 tµi kho¶n. Riªng trong n¨m 2002 sè tæ chøc, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp, c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng t¨ng 46% so víi n¨m 2001;doanh sè thanh to¸n bï trõ ®¹t 5045 tû ®ång, t¨ng 16%; thanh to¸n bï trõ qua Ng©n hµng Nhµ níc ®¹t 2294 tû ®ång, t¨mg 47%; thanh to¸n cïng hÖ thèng ®¹t 34509 tû ®ång, t¨ng 25% so víi n¨m 2001. NhËn thøc ®îc vai trß cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng Ng©n hµng sÏ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh hiÖu qu¶ trong kinh doanh, Vietcombank Hµ Néi ®· ®Èy m¹nh trang bÞ c«ng nghÖ m¸y tÝnh hiÖn ®¹i, cung cÊp c¸c tiÖn Ých t¹o ®iÒu kiÖn phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý, ®ång thêi gãp phÇn ®a c¸c s¶n phÈm, dÞch vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i tiÕp cËn kh¸ch hµng thñ ®«. DÞch vô thanh to¸n thÎ tÝn dông n¨m 2000 bÞ gi¶m sót do phÝ chia sÎ thÞ phÇn thanh to¸n víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn nªn n¨m 2000 chØ ®¹t 84000 USD, b»ng 66%; n¨m 2001 ®¹t gÇn 90000 USD b»ng 105% n¨m 2000, n¨m 2002 ®¹t 128000 USD t¨ng 44% so víi n¨m 2001. Chi nh¸nh Vietcombank Hµ Néi ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c c«ng t¸c khuyÕch tr¬ng ®a c¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo cuéc sèng, dÇn tiÕn tíi ®ång bé liªn hoµn c¸c dÞch vô Ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng giao dÞch,t õng bíc thay ®æi thãi quen sö dông tiÒn mÆt trong tiªu dïng hµng ngµy. C«ng t¸c ph¸t hµnh thÎ lÇn ®Çu tiªn ®· ®îc chi nh¸nh triÓn khai trong n¨m 2002 cã kÕ qu¶ tèt. Trong ®ã : thÎ ATM sè lîng thÎ ph¸t hµnh ®¹t 3086 thÎ (doanh sè thanh to¸n lµ 35 tû ®ång), thÎ Visa, Master sè lîng thÎ ph¸t hµnh ®¹t 162 thÎ. DÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi, chuyÓn tiÒn, ®æi tiÒn cña chi nh¸nh ®Òu ®¹t kÕt qu¶ tèt, víi chÊt lîng phôc vô ngµy cµng n©ng cao, c¸n bé nh©n viªn c¸c bé phËn tiÕp kh¸ch ®Òu cã th¸i ®é phôc vô tèt, ®· vµ ®ang ®îc ®µo t¹o c¸c kiÕn thøc vÒ ch¨m sãc kh¸ch hµng. §Æc biÖt n¨m 2002 doanh sè kiÒu hèi cña chi nh¸nh ®¹t 16 triÖu USD, t¨ng 94% so víi n¨m 2001; lîng kiÒu hèi t¨ng m¹nh ®· gãp phÇn bï ®¾p lîng ngo¹i tÖ cho ®Êt níc do kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m sót. DÞch vô tiÕt kiÖm cña Vietcombank t¨ng m¹nh, n¨m 2002 lîng kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¨ng 46% so víi n¨m 2001. §Õn nay Vietcombank Hµ Néi cã sè lîng kh¸ch hµng lµ 31982, qu¶n lý trªn 60000 tµi kho¶n tiÕt kiÖm vµ kú phiÕu, cã 4106 tµi kho¶n c¸ nh©n giao dÞch. B×nh qu©n 1 ngµy cã 2000 giao dÞch ®îc thùc hiÖn. Chi nh¸nh ®· triÓn khai c«ng nghÖ Ng©n hµng b¸n lÎ tõ th¸ng 9/2000 cã u thÕ rÊt tèt. VÒ ph¸t triÓn kh¸ch hµng, chi nh¸nh ®· chØ ®¹o c¸c phßng nghiÖp vô b¸m s¸t kh¸ch hµng,t×m hiÓu nhu cÇu, ®a ra c¸c biÖn ph¸p hîp lý ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong khu«n khæ cho phÐp. Tõ ®ã chi nh¸nh kh«ng nh÷ng vÊn gi÷ v÷ng ®éi ng÷ kh¸ch hµng truyÒn thèng mµ cßn ph¸t triÓn thªm mét sè kh¸ch hµng míi. II)C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh HiÖn nay m¹ng líi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh Vietcombank Hµ Néi gåm +1 trô së chÝnh (®Æt t¹i 78 NguyÔn Du- Hµ Néi) +4 chi nh¸nh cÊp 2(®Æt t¹i Thµnh C«ng, CÇu GiÊy, Ch¬ng D¬ng, Ba §×nh) +3 phßng giao dÞch (®Æt t¹i Hµng §ång, Hµng Bµi, TrÇn B×nh Träng) .+1 quÇy giao dÞch ®Æt (t¹i s©n bay néi bµi). Trô së chÝnh Víi m« h×nh tæ chøc nh sau: TÝn dông tæng hîp GI¸M §èC P.GI¸M §èC KÕ to¸n tµi chÝnh P.GI¸M §èC Thanh to¸n quèc tÕ Quan hÖ kh¸ch hµng Hµnh chÝnh nh©n sù DÞch vô ng©n hµng CÇu giÊy Ch¬ng d ¬ng Ng©n quü Tin hoc ThÎ ThÈm ®Þnh dù ¸n KiÓm tra néi bé Kh¸ch hµng ®Æc biÖt Phßng giao dÞch Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh c«ng Qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông Ba ®×nh Sè 1 Hµng Bµi 26 Sè 2 TrÇn B×nh Träng Sè 3 Hµng §ång QuÇy thu ®æi ngo¹i tÖ s©n bay néi bµi TiÕp nèi chÆng ®êng vÎ vang 40 n¨m qua, tríc thêi ®iÓm héi nhËp ®ang tíi gÇn, Vietcombank l¹i chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng hµnh trang míi. Víi ch¬ng tr×nh cµi c¸ch vµ hiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng mét c¸ch toµn diÖn, triÖt ®Ó, ch¾c ch¾n r»ng Vietcombank Hµ Néi nãi riªng vµ Vietcombank nãi chung sÏ cïng víi hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam t¹o nªn m¹ch ®Ëp v÷ng vµng, ch¾p c¸nh cho kinh tÕ ViÖt Nam bíc vµo thêi kú míi. 26 Ch¬ng 2: chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban I)§iÒu kho¶n chung. §iÒu1: Tæ chóc bé m¸y cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi,theo quyÕt ®Þnh sè 287/Q§/TCCB-§T ngµy 27/72000 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam gåm cã c¸c phßng sau: 1-Phßng tÝn – Tæng hîp 2-Phßng KÕ to¸n vµ Tµi chÝnh 3-Phßng Thanh to¸n XuÊt NhËp khÈu 4-Phßng Hµnh chÝnh –Nh©n sù 5-Phßng Ng©n quü 6-Phßng Tin häc 7-Phßng DÞch vô vµ Ng©n hµng 8-Phßng Giao dÞch sè 2 Hµng Bµi 9-Tæ KiÓm tra vµ KiÓm to¸n néi bé Mçi phßng do Trëng phßng ®iÒu hµnh vµ cã mét sè Phã trëng phßng gióp viÖc. §iÒu 2: NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Trëng phßng: - Tæ chøc thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trícGi¸m ®èc Chi nh¸nh Ngo¹i th¬ng Hµ Néi vÒ mäi mÆt c«ng t¸c cña phßng. - X©y dông ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖnchøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng ®îc ghi t¹i ®iÒu 4 quy ®Þnh nµy. - Cã tr¸ch nhiÖm tham mu,gióp viÖc cho Ban gi¸m ®ãc trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Chi nh¸nh. §Ò xuÊt nh÷ng kiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng VÖt Nam, ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tronh qu¸ tr×nh thùc thi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan tíi c«ng viÖc cña phßng m×nh phô tr¸ch. - Cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c cña Chi nh¸nh khi xñ lý nh÷ng vÊn ®Ò nghiÖp vô cã liªn quan. - Ký trªn c¸c giÊy tê, chøng tõ, v¨n b¶n nghiÖp vô giao dÞch (theo biªn b¶n sè 32/BB.NHNTHN ngµy 18/01/2000 ph©n c«ng, ph©n nhiÖm c«ng tr¸c vµ th«ng b¸o sè 144/NHNTHN ngµy 01/06/2000 vÒ ph©n cÊp gi¶i 26 quyÕt c¸c c«ng viÖc cña Ban gi¸m ®èc, cña c¸c trëng phã phßng vµ sö dông con giÊu Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi). - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ cña c¬ quan trong viÖc thùc hÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch,qu¶n lý ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc. §éng viªn c«ng chøc viªn chøc tÝch cùc hëng øng c¸c phong trµo cña c¬ quan, hoµn thµnh tèt nhiÖm vþ chÝnh trÞ chuyªn m«n. - Bè trÝ vµ s¾p xÕp c¸n bé cña phßng cho phï hîp. X©y dùng néi quy lµm viÖc vµ ph¬ng thøc ®iÒu hµnh hîp lý,cã hiÖu qu¶, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao. - Phan c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c Phã trëng phßng vµ c¸c thµnh viªn trong phßng. - B¶o qu¶n c¸c tµi liÖu vµ tµi liÖu mËt theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi Ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi giao. §iÒu 3: NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Phã trëng phßng: - Gióp Trëng phßng chØ ®¹o, ®iÒu hµnh mét sè mÆt c«ng t¸c doTrëng phßng ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Trëng phßng vµ Ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ c¸c nhiÖm vô ®îc giao. - Ký thay trëng phßng trªn c¸c giÊy tê, chøng tõ, v¨n b¶n giao dÞch thuéc tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch, tê tr×nh Ban gi¸m ®èc theo sù uû quyÒn cña Trëng phßng vµ theo ®óng sù ph©n cÊp uû quyÒn cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. - Khi Trëng phßng ®i v¾ng, mét Phã trëng phßng ®îc uû quyÒn thay mÆt trëng phßng ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc chung cña phßng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc ®· gi¶i quyÕt trong thêi gian ®îc uû quyÒn. Sau ®ã ph¶i b¸o c¸o Trëng phßng vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®· gi¶i quyÕt. - Tham gia ý kiÕn víi Trëng phßng trong viÖc thc hiÖn mÆt c«ng t¸c cña Phßng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. II)Chøc n¨ng, nhiÖm vô §iÒu 4: C¸c phßng ban Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi cã chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: 1)Phßng tÝn dông - tæng hîp. 1-Tham mu, gióp Ban gi¸m ®èc x©y dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chñ tr¬ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, Ng©n hµng.. 26 2-Nghiªn cøu ph©n tÝch kinh tÕ ®Þa ph¬ng. Gióp Ban gi¸m ®èc tham gia x©y dùng ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch kinh tÕ – x· héi cña thµnh phè vµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 3-Dù th¶o c¸c b¸o c¸o tæng kÕt s¬ kÕt quý,6 th¸ng, n¨m cña Chi nh¸nh ®Ó b¸o c¸o Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, Uû Ban nh©n d©nthµnh phè Hµ Néi, Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi vµ gióp Gi¸m ®èc x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng tcs quý, 6 th¸ng vµ n¨m cña Chi nh¸nh. 4-Gióp Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c ph¸p chÕ cña chi nh¸nh vµ thùc hiÖn nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông. 5-Thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay ®èi víi c¸cthµng phÇn kinh tÕ theo LuËt ng©n hµng vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông, më tµi kh¶on cho vay, theo dâi hîp ®ång tÝn dông vµ tÝnh l·i theo ®Þnh kú. 6-ThÈm ®Þnh vµ xem xÐt vÒ b¶o l·nh ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã møc ký quüdíi 100%, chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý thu håi vèn, sau ®ã chuyÓn cho c¸c phßnh nghiÖp vô cã liªn quan®Ó ph¸t hµnh nh b¶o l·nh trong hoÆc ngoµi níc. 7-§iÒu hoµ vèn ngo¹i tÖvµ §VN. 8-Phèi hîp víi c¸c phßng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vèn theo quý, n¨m. 9-C«ng bè vµ lu gi÷ tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ hµng ngµy, lu tr÷ vµ th«ng b¸o tû gi¸ thèng kª th¸ng, l·i suÊt huy ®éng vµ cho vay VN§ vµ ngo¹i tÖ. 10-Kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thùc hioÖn nghiÖp vô b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ. 11-Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2) Phßng kÕ to¸n vµ Tµi chÝnh. 2.1-Bé phËn “ Xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn”: NhËn yªu cÇu chuyÓn tiÒn tõ c¸c giao dÞch viªn t¹i FRONT-END, bé phËn nµy cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh ph¸p lý vµ xö lý tiÕp c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn cña kh¸ch hµng gåm: 1-VÒ thanh to¸n viªn: Liªn hµng v·ng lai néi bé vietcombank, bï trõ vµ liªn hµng Ng©n hµng Nhµ níc. 2-H¹ch to¸n ®iÖn ®Õn tõ níc ngoµi theo MT100, tõ liªn hµng néi bé, tõ bï trõ vµ tõ liªn hµng Ng©n hµng Nhµ níc vµ chuyÓn b¸o c¸o cho Phßng DÞch vô ng©n hµng ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ hëng hoÆc mêi kh¸ch ®Õn nhËn tiÒn. 3-Xö lý c¸c nghiÖp vô nhê thu: thanh to¸n nhê thu®i ®Õn trong níc vµ níc ngoµi, sÐc ®Ých danh. 26 4- t¹o c¸c b¶ng kª tr¶ l¬ng tù ®éng, thùc hiÖn c¸c giao dÞch chyÓn tiÒn tù ®éng (AFT), c¸c giao dÞch ®Çu t tù ®éng. 5-§èi chiÕu liªn hµng néi bé (On-line &Of-line). 6-Qu¶n lý c¸c b¸o c¸o thuéc phÇn viÖc cña m×nh. 2.2-Bé phËn “ Qu¶n lý tµi kho¶n” (ACCOUNT MANAGEMNT): Qu¶n lý toµn bé c¸c tµi kho¶n kh¸ch hµng vµ c¸c tµi kho¶n néi bé trong vµ ngoµi b¶ng tæng kÕt tµi s¶n (c¸c tµi kho¶n néi, ngo¹i b¶ng), bao gåm: 1-NhËn vµ ph©n lo¹i c¸c b¸o c¸o, ph©n lo¹ik chøng tõ, b¶ng kª, liÖt kª ®Ó chÊm vµ ®èi chiÕu tµi kho¶n. 2-ChÊm, ®èi chiÕu lÇn lù¬t tõng tµi kho¶n m×nh phô tr¸ch. 3-Sau khi kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ tÝnh l·i theo ®Þnh kú cho kh¸ch hµng trªn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi,tiÕt kiÖm,kú phiÕu, tr¸i phiÕu, chuyÓn kÕt qu¶ (bao gåm c¸c sæ phô, phiÕu tÝnh l·i, b¸o cã) cho ®iÕn bé phËn qu¶n lý trh«ng tin kh¸ch hµng ®Ó tr¶ cho kh¸ch. 4-§ãng vµ Lu NhËt ký chøng tõ. 5-Tra so¸t, ®èi chiÕu tµi kho¶n. 6-KiÓm tra, qu¶n lý c¸c mãn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tr¸i phiÕu, kú phiÕu §VN vµ ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh t¹i Trung ¬ng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c vµ kho b¹c Nhµ níc. 7-Thùc hiÖn nghiÖp vô mËt m· (xö lý ®iÖn qua Telex vµ Swift). 8-Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, c©n ®èi (th¸ng, n¨m)theo quy ®Þnh. 2.3-Bé phËn “ Qu¶n lý chi tiªu néi bé”: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn chi tiªu néi bé vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c nh: 1-Phèi hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô qu¶n lý, gi¸m s¸t c«ng t¸c ®iÒu chuyÓn vèn gi÷a Chi nh¸nh vµ Trung ¦¬ng. 2-Më tµi kho¶n theo dâi qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng, tÝnh to¸n, kiÓm tra sè thuÕ ph¶i nép theo ®Þnh kú. 3-Qu¶n lý thu nhËp, chi phÝ cña Chi nh¸nh . 4-T¹o tµi kho¶n néi bé míi: VN§, Ng©n phiÕu, Ngo¹i tªn. 5-Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao . 3)Phßng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu : 1-Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn thanh to¸n xuÊt,nhËp khÈu hµng ho¸ dÞch vô cña kh¸ch hµng bao gåm nghiÖp vô L/C vµ nhê thu kÌm chøng tõ . 26 2-Ph¸t hµnh th b¶o l·nh ®èi víi níc ngoµi kÓ c¶ viÖc më vµ thanh to¸n L/C tr¶ chËm víi møc ký quü 100% vµ c¸c hå s¬ b¶o l·nh cña Phßng tÝn dôngtæng hîp thÈm ®Þnh chuyÓn ®Õn . 3-Thùc hiÖn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ®i níc ngoµi cña kh¸ch hµng. 4-Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu ch÷ ký cña c¸c Ng©n hµng níc ngoµi . 5-Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 4)Phßng hµnh chÝnh –nh©n sù : 4.1 C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé : 1-Tham mu gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc trong viÖc bè trÝ, ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt, tiÕp nhËn, tuyÓn dông c¸n bé thuéc diÖn qu¶n lý cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 2-X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng c¸n bé hµng n¨m vµ theo dâi triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã. 3-Tham mu,gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch c¸n bé theo yªu cÇu cña Ng©n hµng Ngoai th¬ng ViÖt Nam,Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè vµ cña Thµnh uû Hµ Néi. 4-Hµng n¨m nhËn xÐt ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c¸n bé theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 5-Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan. 6-Lu gi÷ qu¶n lý hå s¬ c¸n bé theo chÕ ®é quy ®Þnh . 7-Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé vµ c«ng t¸c qu©n sù cña c¬ quan. 8-Thêng trùc c«ng t¸c thi ®ua khen thëng cña c¬ quan. 4.2-C«ng t¸c hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ: 1-Tham mu cho Ban gi¸m ®èc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chung cña c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n, vËt liÖu,thùc hiÖn hîp ®ång vÒ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, söa ch÷a vµ x©y dùng nhá cña c¬ quan. 2-Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña c¬ quan. Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, lu tr÷, in dÊu,telex, fax.Qu¶n lý tµi liÖu mËt vµ b¶o qu¶n tµi liÖu lu tr÷ t¹i kho. 3-Qu¶n lý,b¶o qu¶n tµi s¶n cña Chi nh¸nh, «t«, kho vËt liÖu dù tr÷ cña c¬ quan theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 4-Thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n, c«ng vô phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan. 5-Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan(cã phèi hîp víi c¸c phßng cã liªn quan vµ ngµnh néi chÝnh). 26 6-Qu¶n lý quü chi tiªu néi bé c¬ quan. 7-Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 5)Phßng ng©n quü 1-Thu chi tiÒn ®ång ViÖt Nam, Ng©n phiÕu thanh to¸n . 2-Thu chi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ:tiÒn mÆt, sÐc du lich, gi¸m ®Þnh tiÒn thËt,tiÒn gi¶. 3-ChuyÓn tiÒn mÆt vµ s¸ch du lÞch ®i tiªu thô níc ngoµi qua Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 4-Qu¶n lý kho tiÒn, quü ngiÖp vô, tµi s¶n thÕ chÊp, chøng tõ cã gi¸. 5-Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt VN§,ngo¹i tÖ,ng©n phiÕu vµ sÐc . 6-Thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn tiÒn mÆt, ®¶m b¶o ®Þnh møc tån quü VN§, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu vµ sÐc. 7-Xö lý c¸c lo¹i tiÒn mÆt thanh to¸n ®· hÕt h¹n hoÆc kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng. 8-Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 6)Phßng tin häc 1-Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ Ng©n hµng, c¶i tiÕn, bæ xung c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm hiÖn cã vµ lËp c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm míi phôc vô cho ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. 2-Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n, b¶o dìng toµn bé thiÕt bÞ tin häc cña Chi nh¸nh.B¶o mËt c¸c sè liÖu trong m¸y tÝnh vµ m¹ng theo quy chÕ cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ban hµnh. 3-TiÕp nhËn c¸c quy tr×nh kü thuËt vµ c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông nghiÖp vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®Ó triÓn khai t¹i chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c phÇn mÒm nh c¸c tµi s¶n kh¸c cña c¬ quan. 4-X©y dùng kÕ ho¹c vËt t, trang bÞ míi vµ b¶o hµnh thiÕt bÞ tin häc nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng hµng ngµy vµ ph¸t triÓn kü thuËt tin häc t¹i Chi nh¸nh. 5-Lµ ®Çu mèi quan hÖ víi phßng tin häc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, c¸c Ng©n hµng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ tin häc. 6-Thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng nghÖ tin häc,qu¶n lý c¸c chuÈn vÒ mÉu tin,m· ho¸ ®èi víi c¸c Ng©n hµng trªn ®Þa bµn vÒ c«ng t¸c thanh to¸n vµ th«ng tin b¸o c¸o. 7-Thùc hiÖn qu¶n trÞ m¹ng cña toµn bé hÖ thèng m¹ng ; cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm, hÖ thèng m¹ng, thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng theo chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. 26 8-TruyÒn vµ tiÕp nhËn th«ng tin trong néi bé c¬ quan theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ chi nh¸nh. 9-ChÞu tr¸ch nhiÖm phæ biÕn vµ híng dÉn nghiÖp vô tin häc cho c¸c phßng ban khi cÇn thiÕt vµ khi cã quy tr×nh míi . 10-Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 7)Phßng dÞch vô Ng©n hµng: 7.1-Bé phËn “ th«ng tin kh¸ch hµng” (customer INFORMATION): 1-TiÕp nhËn vµ më c¸c hå s¬ kh¸ch hµng míi (hå s¬ CIF). 2-TiÕp nhËn,qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu thay ®æi vÒ:chñ tµi kho¶n,®Þa chØ,kÕ to¸n trëng,mÉu dÊu,mÉu ch÷ ký. 3-TiÕp nhËn vµ tr¶ lêi c¸c th«ng tin vÒ tµi kho¶n kh¸ch hµng:sè d tµi kho¶n, ho¹t ®éng vµo ra chi tiÕt liªn quan ®Õn tµi kho¶n th«ng qua nhiÒu h×nh thøc bao gåm c¶ giao dÞch trùc tiÕp vµ qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c. 4-TËp hîp vµ tr¶ sao kª, sæ phô, b¶ng kª, phiÕu tÝnh l·i, b¸n Ên chØ cho kh¸ch hµng(c¸c chøng tõ cã liªn quan tr¶ cho kh¸ch hµng). 5-Gi¶i ®¸p th¾c m¾c, híng dÉn qui tr×nh nghiÖp vô cho kh¸ch hµng. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh giao dÞch vµ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch vµ thu hót kh¸ch hµng. 7.2 Bé phËn “ dÞch vô kh¸ch hµng” (CUSTOMER SERVICE): 1-Xö lý toµn bé c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tµi kho¶n tiÒn göi (VN§ vµ ngo¹i tÖ) cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng víi c¸c lo¹i tiÒn vµ b»ng mäi h×nh thøc :tiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n, sÐc(trõ phÇn t¹o ®iÖn). 2-Xö lý c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu (VN§ vµ ngo¹i tÖ). 3-Xö lý c¸c nghiÖp vô thanh to¸n thÎ vµ ph¸t hµnh sÐc Vietcombank. 4-Xö lý nghiÖp vô mua(chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ) sÐc du lÞch b»ng mäi h×nh thøc (tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n hoÆc chuyÓn kho¶n vµ b¸n ngo¹i tÖ theo hé chiÕu. 5-Chi tr¶ kiÒu hèi, chuyÓn tiÒn nhanh(MONEY GRAM). 6-Qu¶n lý c¸c ®¹i lý uû nhiÖm thu ®æi 7-TiÕp nhËn vµ kiÓm tra tÝnh ph¸p lý c¸c chøng tõ nhê thu trong níc, ngoµi níc vµ sÐc ®Ých danh . 8-Trùc tiÕp thu, chi tiÒn mÆt, sÐc du lÞch liªn quan ®Õn c¸c nghiÖp vô trªn theo h¹n møc do Gi¸m ®èc giao. 9-Ph¸t hµnh th b¶o l·nh (dù thÇu hoÆc ®Êu thÇu)cho kh¸ch hµng trong níc ký quü 100% vµ c¸c hå s¬ b¶o l·nh cña phßng tÝn dông tæng hîp thÈm ®Þnh chuyÓn ®Õn. 26 ¸c do Gi¸m ®èc giao. 10-Thùc hiªn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 8)Phßng giao dÞch hµng bµi +Th«ng tin kh¸ch hµng: 1-TiÕp nhËn vµ më c¸c hå s¬ kh¸ch hµng míi (hå s¬ CIF). 2-TiÕp nhËn, qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu thay ®æi vÒ chñ tµi kho¶n, ®Þa chØ, kÕ to¸n trëng, mÉu dÊu, mÉu ch÷ ký. 3-TiÕp nhËn vµ tr¶ lêi c¸c th«ng tin vÒ tµi kho¶n kh¸ch hµng:sè d tµi kho¶n, ho¹t ®éng vµ ra chi tiÕt liªn quan ®Õn tµi kho¶n th«ng qua nhiÒu h×nh thøc bao gåm c¶ giao dÞch trùc tiÕp vµ qua c¸c ph¬ng tiªn th«ng tin liªn l¹c. 4-Tr¶ sao kª, sæ phô, b¶ng kª, phiÕu tÝnh l·i cho kh¸ch hµng. 5-Gi¶i ®¸p th¾c m¾c, híng dÉn quy tr×nh nghiÖp vô Ng©n hµng cho kh¸ch hµng, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng +DÞch vô kh¸ch hµng: 1-Xö lý toµn bé c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tµi kho¶n v·ng lai cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng víi c¸c lo¹i tiÒn vµ b»ng mäi h×nh thøc :tiÒn mÆt,chuyÓn kho¶n, sÐc(trõ phÇn t¹o ®iÖn). 2-Xö lý c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu(VN§ vµ ngo¹i tÖ). 3-Xö lý c¸c nghiÖp vô thanh to¸n thÎ vµ ph¸t hµnh sÐc Vietcombank 4-Thùc hiÖn cho vay kh¸ch hµng theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. Më tµi kho¶n cho vay, theo dâi hîp ®ång tÝn dông vµ tÝnh l·i theo ®Þnh kú. 5-Xö lý nghiÖp vô mua, chuyÓn ®æi ngo¹i tª, sÐc du lÞch b»ng mäi h×nh thøc(tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n, chuyÓn kho¶n vµ b¸n ngo¹i tÖ theo hé chiÕu do Gi¸m ®èc ph©n cÊp). 6-Chi tr¶ kiÒu hèi. 7-Ph¸t hµnh th b¶o l·nh cho kh¸ch hµng trong níc ký quü 100%. + NghiÖp vô chuyÓn tiÒn vµ qu¶n lý tµi kho¶n: Thanh to¸n viªn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lý chøng tõ cña kh¸ch hµng vµ xö lý: 1-Më vµ qu¶n lý toµn bé c¸c tµi kho¶n kh¸ch hµng (c¸c tµi kho¶n néi,ngo¹i b¶ng). 2-T¹o ®iÖn, b¶ng kª, t¹o file ®i níc ngoµi, ®i liªn hµng, bï trõ . 3-T¹o th nhê thu, thanh to¸n b¸o cã nhê thu. Néi dung nghiÖp vô 2 vµ 3 ®îc chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gi¶i quyÕt. 26 4-NhËn vµ ph©n lo¹i c¸c b¸o c¸o,ph©n lo¹i chøng tõ, b¶ng kª, liÖt kª ®Ó chÊm ®èi chiÕu tµi kho¶n vµ tr¶ chøng tõ (bao gåm sæ phô, phiÕu tÝnh l·i, b¸o cã...) cho kh¸ch hµng. 5-Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸ch do Gi¸m ®èc giao. 9)Tæ kiÓm tra vµ kiÓm to¸n néi bé: 1-LËp kÕ ho¹c ®Þnh kú hoÆc ®ét suÊt vÒ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt vµ tiÕn hµnh kiÓm tra,gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô, ho¹t ®éng kinh doanh vµ quy chÕ an toµn trong kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vª Ng©n hµng vµ quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc,®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng vµ c¸c quy ®Þnh néi bé cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 2-§¸nh gi¸ møc ®é ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. 3-Gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé theo quy chÕ kiÓm to¸n néi bé ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc do Bé tµi chÝnh ban hµnh. 4-Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ c¸n bé cña Chi nh¸nh. 5-Kiªn nghÞ, bæ sung, chØnh söa c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam nÕu ph¸t hiÖn c¸c s¬ hë bÊt hîp lý,dÉn ®Õn kh«ng an toµn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. 6-Lµm ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c ®oµn Thanh tra c¸c c¬ quan ph¸p luËt, c¬ quan kiÓm to¸n trong viÖc Thanh tra kiÓm tra, kiÓm to¸n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. 7-Thùc hiªn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 26 Ch¬ng 3: Tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ng©n hµng, ®Þnh híng vµ môc tiªu ph¸t triÓn trong thêi gian tíi I)C¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng cung cÊp. 1-Huy ®éng vèn víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng:göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi, ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ kh¸c. 2-Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, sÐc du lÞch... 3-Chi tr¶ kiÒu hèi tõ c¸c níc trªn thÕ giíi, chuyÓn tiÒn níc ngoµi, phôc vô c¸c nhu cÇu c¸ nh©n. 4-Ph¸t hµnh b¶o l·nh, chøng nhËn ®¶m b¶o du häc,lao ®éng níc ngoµi... 5-Cho vay cÇm cè thÕ chÊp chøng tõ cã gi¸, tµi s¶n ... 6-Cho vay nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n nh mua nhµ, «t«, du häc ... 7-Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ VisaCard, MasterCard, American Express Card, JCB, Dinner Club... 8-Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông tù ®éng ATM Connect 24. 9-Thanh to¸n ho¸ ®¬n ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, b¶o hiÓm ...qua m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM. 10-§¹i lý cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lín nh B¶o ViÖt, AIA, Prudential.... 11-Thu tiÒn mÆt t¹i chç theo yªu cÇu víi dÞch vô kh¸ch hµng ®Æc biÖt. *§Çu t cho vay tÝn dông : 1-§Çu t vèn trung vµ dµi h¹n, cho vay vèn lu ®éng VN§ vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi cho c¸c lÜnh vùc :kinh doanh th¬ng m¹i, s¶n xuÊt, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng ... 2-Ph¸t hµnh b¶o l·nh vay vèn, ®Æt cäc, thùc hiÖn hîp ®ång ...trong níc, níc ngoµi . 3-Liªn doanh liªn kÕt,gãp cæ phÇn. *Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu: 1-Më thanh to¸n L/C nhËp khÈu. 2-Th«ng b¸o vµ thanh to¸n L/C xuÊt khÈu 3-Thanh to¸n chøng tõ nhê thu. 4-ChuyÓn tiÒn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. 5-X¸c nhËn L/C trong vµ ngoµi níc. 6-B¶o l·nh trong níc vµ quèc tÕ. *Thanh to¸n kÕ to¸n: 26 1-Thanh to¸n trong níc. 2-§Çu t tù ®éng cho c¸c tµi kho¶n tËp trung vèn. 3-C¸c giao dÞch thùc hiÖn qua mét cöa. 4-KiÓm tra giao dÞch, sao kª tµi s¶n, thùc hiÖn giao dÞch t¹i chç b»ng ch¬ng tr×nh VCB-MONEY, Internet Banking... II)KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y(1999-2003). Vît lªn mäi khã kh¨n thö th¸ch, Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi.®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®æi míi vµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng vµ ngiÖp vô trªn c¬ së môc tiªu ho¹t ®éng Ng©n hµng cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, chiÕn l¬c ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam còng nh ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tªax héi cña thµnh phè Hµ Néi vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 1999-2003: 26 26 §¬n vÞ : TriÖu ®ång N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Thùc hiÖn (+), (-) % Thùc hiÖn (+),(-) % Thùc hiÖn (+),(-) % Thùc hiÖn (+),(-) % 1995555 27,2 2758272 38,2 3266827 14.8 3996342 22,3 1995555 27,2 2758272 38,2 3266827 14.8 3996342 22,3 B/ Tæng d nî cho vay 402894 37,3 473407 17,5 612393 29,36 951000 55,4 C/ Tû lÖ nî qu¸ h¹n 5,14% -3,5 3,45% -1,69 0,6% -2.85 0,1% -0.5 Trong ®ã: Nî khã ®ßi 20738 D/ Lîi nhuËn E/ Vèn huy ®éng b×nh qu©n/ c¸n bé G/ d nî b×nh qu©n/c¸n bé 28012 25 34650 24 21483 -38 32000 30,3 33600 4,68 22937 16,2 31704 38,2 29970 -5,47 28545 -4,8 26991 -5,44 4631 32,5 5441 17,5 5618 3,2 6793 20,9 10030 47,7 A/ Tæng nguån vèn huy ®éng Trong ®ã: Vèn huy ®éng t¹i chç 16346 151 Thùc hiÖn 542512 5 542512 5 201600 0 0,32% (+),(-) % 35,7 35,7 111,9 151 Tæng vèn huy ®éng vµ d nî cho vay qua c¸c n¨m tõ 1999-2003 cã tèc ®é tr¨ng trëng cao, bÒn v÷ng. + Tæng nguån vèn huy ®éng t¹i thêi ®iÓm 31/12/1999 ®¹t 1995 tû ®ång, ®Õn 31/12/2003 ®¹t 5425 tû ®ång, t¨ng 2,71 lÇn so víi cuèi n¨m 1999. Tû lÖ t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng b×nh qu©n 28,2%/n¨m. Chi nh¸nh lu«n chñ ®éng ®îc nguånd vèn kinh doanh ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c t¨ng cêng nguån vèn vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ hç trî vèn cho Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh kh¸c trong tõng thêi kú. + C«ng t¸c tÝn dông t¨ng trëng vît bËc c¶ vÒ chÊt vµ lîng. D nî tÝn dông t¹i thêi ®iÓm 31/12/1999 ®¹t 403 tû ®ång nhng ®Õn 31/12/2003 ®¹t 2016 tû ®ång, t¨ng 5 lÇn. Tû lÖ t¨ng trëng d nî cho vay b×nh qu©n 53%/n¨m. §Æc biÖt n¨m 2003, c«ng t¸c tÝn dông ®· cã nh÷ng bíc ®ét ph¸ lín, d n¬ cho vay cã tèc ®é t¨ng trëng cao vµ t¨ng 111,9% so víi n¨m 2002. Víi tèc ®é t¨ng trëng nh vËy nh vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng vµ an toµn. Tû lÖ nî qu¸ h¹n ®Õn 31/12/2003 chØ cßn 0,32%. Lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, n¨m 2003 ®¹t 33,6 tû ®ång, t¨ng 4,68% so víi n¨m 2002. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ nh trªn lµ c¶ sù nç lùc cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. Tríc t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng trªn ®Þa bµn ngµy cµng diÔn ra ®a d¹ng vµ gay g¾t, Chi nh¸nh thêng xuyªn theo dâi t×nh h×nh diÔn biÕn cña thÞ trêng tiÒn tÖ,t×nh h×nh l·i suÊt, møc phÝ cña c¸c Ng©n hµng trªn ®Þa bµn ®Ó ®a rachÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t,møc phÝ phï hîp nh»m gi÷ v÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ thu hót ®îc kh¸ch hµng míi cã nhiÒu tiÒm n¨ng. Chi nh¸nh lu«n chó träng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn trªn c¬ së më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng; ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô Ng©n hµng. Thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng dÞch vô Ng©n hµng cã hiÖu qu¶ nh: ph¸t triÓn m¹ng líi, øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®æi míi phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng vµ ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý s¸t víi thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh vµ doanh nghiÖp. Chi nh¸nh chñ ®éng vµ tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng, cho vay c¸c dù ¸n theo ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Thµnh phè Hµ Néi. TËp trung cho vay chñ yÕu phôc vô s¶n xuÊt c«ng nhiÖp, xuÊt nhËp khÈu, giao th«ng, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®«. TriÓn khai l·i suÊt cho vay u ®·i b»ng ngo¹i tÖ ®Ó thu mua vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈutheo chñ tr¬ng hç trî xuÊt 26
- Xem thêm -