Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về bộ tài nguyên và môi trường

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng I. LÞch sö h×nh thµnh II. VÞ trÝ, chøc n¨ng III. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n IV. C¬ cÊu tæ chøc Ch-¬ng II: C¬ cÊu tæ chøc cña khèi v¨n phßng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng I. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng II. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n III. C¬ cÊu tæ chøc 1. Phßng tæng hîp 2. Phßng hµnh chÝnh 3. Phßng thi ®ua-Tuyªn truyÒn 4. Phßng qu¶n trÞ 5. Phßng kÕ ho¹ch tµi vô 6. Phßng qu¶n lý xe 7. Trung t©m tin häc 8. C¬ së II t¹i thµnh phè Hå chÝ Minh Ch-¬ng III: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Ch-¬ng IV: Gi¶i ph¸p KÕt luËn Lêi c¶m ¬n NhËn xÐt cña n¬i thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn h-íng dÉn Lêi nãi ®Çu V¨n phßng lµ mét bé phËn hîp thµnh vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi cña mét c¬ quan, tæ chøc nã lµ bé m¸y lµm viÖc cña c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm thu thËp, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin phôc vô cho sù ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kü thuËt cho ho¹t ®éng chung cho toµn c¬ quan, tæ chøc ®ã. V¨n phßng cã nhiÖm vô x©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c cña c¬ quan, ®«n ®èc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh lÞch c«ng t¸c tuÇn, quý, th¸ng, n¨m…thu thËp, xö lý, qu¶n lý tæ chøc sö dông th«ng tin, tæng hîp b¸o c¸o ®Ò xuÊt c¸c kiÕn nghÞ biÖn ph¸p hoµn thiÖn c¬ quan, tæ chøc. Thùc hiÖn t- vÊn v¨n b¶n cho thñ tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh ph¸p lý kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n cho toµn c¬ quan. Bªn c¹nh ®ã v¨n phßng lµ cÇu nèi gi÷a c¬ quan, tæ chøc víi c¬ quan, tæ chøc kh¸c vµ c«ng d©n, thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh, mua s¾m trang thiÕt bÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn cã nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ héi häp, lÔ t©n, kh¸nh tiÕt, tæ chøc c«ng t¸c y tÕ ®¶m b¶o søc khoÎ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Qua ®ã ta thÊy r»ng v¨n phßng cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi sù ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc. Sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶ cña v¨n phßng cã ¶nh h-ëng quyÕt ®Þnh tíi sù ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc vµ nh- vËy sù ho¹t ®éng cña v¨n phßng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. 1 Ch-¬ng I tæng quan vÒ bé tµI nguyªn vµ m«I tr-êng I. LÞch sö h×nh thµnh Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng h×nh thµnh theo NghÞ quyÕt sè 02/2002/NQ-QH cña Quèc Héi n-íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ n¨m 2003. §ång thêi nã ra ®êi trªn c¬ së hîp nhÊt cña c¸c c¬ quan sau: Tæng côc ®Þa chÝnh ( qu¶n lý ®Êt ®ai, ®o ®¹c), Tæng côc khÝ t-îng thuû v¨n ( dù b¸o, khÝ t-îng ), Côc m«i tr-êng tõ Bé khoa häc c«ng nghÖ m«i tr-êng, Côc ®Þa chÊt kho¸ng s¶n ViÖt Nam tõ Bé c«ng nghiÖp, Côc qu¶n lý Tµi nguyªn n-íc tõ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. II. VÞ trÝ, chøc n¨ng. Theo ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 91/N§ - CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ th× Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng lµ c¬ quan cña chÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc vÒ tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å trong ph¹m vi c¶ n-íc; qu¶n lý nhµ n-íc c¸c dÞch vô c«ng vµ thùc hiÖn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ n-íc trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. Theo NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§ - CP ngµy 05 th¸ng11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ th× Bé tµi nguyªn vµ m«i tr-êng cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: 2 1.Tr×nh ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å; 2.Tr×nh ChÝnh phñ chiÕn l-îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n, n¨m n¨m vµ hµng n¨m vÒ c¸c lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å c¸c c«ng tr×nh quan träng cña ngµnh; 3. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kh¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å n; 4. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ chiÕn l-îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sau khi ®-îc phª duyÖt vµ c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt cña ngµnh; tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ th«ng tin vÒ tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 5.VÒ tµi nguyªn ®Êt: a) X©y dùng tr×nh ChÝnh phñ ®Ó ChÝnh phñ xem xÐt, tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trong n-íc; b) ThÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng vµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an tr×nh ChÝnh phñ xÐt duyÖt; c) Tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao ®Êt, thu håi ®Êt trong c¸c tr-êng hîp thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ; d) ChØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt vµ lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh; h-íng dÉn vµ tæng hîp sè liÖu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai, lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh; 3 ®) Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; e) H-íng dÉn uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng trong viÖc thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; f) KiÓm tra uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng trong viÖc ®Þnh gi¸ ®Êt theo khung gi¸ vµ nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ quy ®Þnh; 6.VÒ tµi nguyªn n-íc: a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc ph©n c«ng, ph©n cÊp ®iÒu tra c¬ b¶n vµ thÈm quyÒn cÊp, thu håi giÊy phÐp vÒ tµi nguyªn n-íc; chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn sau khi ®-îc phª duyÖt; b) Tæng hîp sè liÖu, qu¶n lý kÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ b¶n, kiÓm kª, ®¸nh gÝa tµi nguyªn vµ x©y dung c¬ së d÷ liÖu vÒ tµi nguyªn n-íc; c) Quy ®Þnh vµ chØ ®¹o kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn n-íc; d) Th-êng trùc Héi ®ång quèc gia vÒ tµi nguyªn n-íc; 7. Tµi nguªn kho¸ng s¶n: a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc ph©n c«ng, ph©n cÊp ®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n; lËp b¶n ®å ®Þa chÊt trong ph¹m vi c¶ n-íc; quy ®Þnh vµ c«ng bè khu vùc cÊm hoÆc t¹m thêi cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, khu vùc h¹n chÕ, khu vùc ®Êu thÇu ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiªn sau khi ®-îc duyÖt; b) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh thÈm quyÒn cÊp, gia h¹n, thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n vµ thñ tôc cÊp, gia h¹n, thu håi, cho phÐp tr¶ l¹i giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, cho phÐp chuyÓn nh-îng, ®Ó thõa kÕ quyÒn ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, ®¨ng ký ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; 4 c) X¸c ®Þnh khu vùc cã tµi nguyªn kho¸ng s¶n ch-a khai th¸c; khoanh ®Þnh khu vùc cã kho¸ng s¶n ®éc h¹i; thÈm ®Þnh, phª duyÖt theo thÈm quyÒn c¸c ®Ò ¸n, b¸o c¸o vÒ ®iÒu tra c¬ b¶n tµi nguyªn kho¸ng s¶n, kh¶o s¸t, th¨m dß trong ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; d) Quy ®Þnh vµ chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn kho¸ng s¶n; ®) Tæng hîp sè liÖu, qu¶n lý kÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n, kh¶o s¸t th¨m dß kho¶ng s¶n; thèng kª, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ chÊt l-îc, tr÷ l-îc tµi nguyªn kho¸ng s¶n; tæ chøc l-u tr÷, qu¶n lý tµi liÖu, mÉu vËt vµ b¶o vËt nhµ n-íc vÒ sè liÖu, th«ng tin vÒ ®Þa chÊt vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n; e) Th-êng trùc Héi ®ång ®¸nh gi¸ tr÷ l-îc kho¸ng s¶n nhµ n-íc; 8. VÒ m«i tr-êng: a) ChØ ®¹o kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr-êng, c¸c ch-¬ng tr×nh, dù ¸n vÒ phßng chèng, kh¾c phôc suy tho¸i, « nhiÔm, sù cè m«i tr-êng theo sù ph©n c«ng cña ChÝnh phñ; b) Thèng nhÊt qu¶n lý hÖ thèng quan tr¾c m«i tr-êng vµ ®Þnh kú ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr-êng, dù b¸o diÔn biÕn m«i tr-êng; c) ThÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng cña c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh; quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn m«i tr-êng vµ qu¶n lý thèng nhÊt viÖc cÊp, thu håi giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i tr-êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) VËn ®éng c¸c nguån tµi trî, tiÕp nhËn vèn ®Çu t- cña Nhµ n-íc hç trî c¸c ch-¬ng tr×nh, dù ¸n, c¸c ho¹t ®éng, nhiÖm vô b¶o vÖ m«i tr-êng vµ qu¶n lý viÖc sö dông Quü b¶o vÖ m«i tr-êng ViÖt Nam. 9.VÒ khÝ t-îng thuû v¨n: 5 a) ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n khÝ t-îng thuû v¨n; thu thËp, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè, tµi liÖu khÝ t-îng thuû v¨n; xö lý, cung cÊp th«ng tin, t- liÖu vµ dù b¸o khÝ t-îng thuû v¨n; b) ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn kü thuËt khÝ t-îng thuû v¨n ®èi víi c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n, c¶i t¹o, më réng vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh khÝ t-îng thuû v¨n; tæ chøc ®¨ng ký, cÊp, thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh khÝ t-îng thuû v¨n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10. VÒ ®o ®¹c b¶n ®å: a) Thèng nhÊt qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å; qu¶n lý c«ng t¸c ®o ®¹c vµ b¶n ®å c¬ b¶n, b¶n ®å biªn giíi theo quèc gia vµ ®Þa giíi hµnh chÝnh; qu¶n lý hÖ thèng ®Þa danh b¶n ®å, hÖ thèng quy chiÕu quèc gia, hÖ thèng sè liÖu ®o ®¹c quèc gia, hÖ thèng ®iÓm ®o ®¹c c¬ së quèc gia, hÖ thèng kh«ng ¶nh c¬ b¶n chuyªn dïng; cÊp vµ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh ph¸p luËt; b) Thµnh lËp, hiÖu chØnh xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i b¶n ®å ®Þa h×nh c¬ b¶n, b¶n ®å nÒn, b¶n ®å hµnh chÝnh; qu¶n lý viÖc cung cÊp th«ng tin, t- liÖu vµ b¶o mËt nhµ n-íc vÒ hÖ thèng th«ng tin, t- liÖu ®o ®¹c vµ b¶n ®å 11. ThÈm ®Þnh vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- thuéc lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 12. Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt ®ai, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 13. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc, trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å; 6 14. QuyÕt ®Þnh chñ tr-¬ng, biÖn ph¸p cô thÓ vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Bé; 15. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ thuéc quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ n-íc trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å thuéc bé qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 16. Qu¶n lý nhµ n-íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña héi vµ tæ chøc phi ChÝnh phñ trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å thuéc thÈm quyÒn Bé; 17. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, chèng tham nhòng, tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å thuéc thÈm quyÒn Bé; 18. QuyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé theo môc tiªu vµ néi dung ch-¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n-íc ®· ®-îc thñ t-íng ChÝnh phñ phª duyÖt; 19. Qu¶n lý vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ; chØ ®¹o thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®·i ngé, khen th-ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ n-íc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; ®µo t¹o, båi d-ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong lÜnh vùc vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n-íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i tr-êng, khÝ t-îng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å; 7 20. Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®-îc giao vµ tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®-îc ph©n bæ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. IV. C¬ cÊu tæ chøc cña bé 1.C¸c tæ chøc gióp Bé tr-ëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc: - Vô ®Êt ®ai - Vô ®¨ng ký vµ thèng kª ®Êt ®ai - Vô m«i tr-êng - Vô thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña m«i tr-êng - Vô khÝ t-îng thuû v¨n - Vô khoa häc – C«ng nghÖ - Vô kÕ ho¹ch – Tµi chÝnh - Vô hîp t¸c quèc tÕ - Vô ph¸p chÕ - Vô tæ chøc c¸n bé - Côc qu¶n lý tµi nguyªn n-íc - Côc ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam - Côc b¶o vÖ m«i tr-êng - Côc ®o ®¹c vµ b¶n ®å - Thanh tra - V¨n phßng 2. C¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc bé - Trung t©m khÝ t-îng thuû v¨n quèc gia - Trung t©m ®iÒu tra quy ho¹ch ®Êt ®ai - Trung t©m viÔn th¸m - Trung t©m th«ng tin - T¹p chÝ Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng - B¸o Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng 8 Ch-¬ngII c¬ cÊu tæ chøc cña khèi v¨n phßng bé tµI nguyªn vµ m«I tr-êng V¨n phßng Bé tµi nguyªn vµ M«i tr-êng ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè104/2002/Q§ - BTNMT ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé tr-ëng Bé tµi nguyªn vµ M«i tr-êng quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña v¨n phßng Bé. 1.VÞ trÝ vµ chøc n¨ng V¨n phßng lµ tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng, cã chøc n¨ng gióp Bé tr-ëng thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp, ®iÒu phèi ho¹t ®éng c¸c tæ chøc cña Bé theo ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch lµm viÖc vµ thùc hiªn c«ng t¸c hµnh chÝnh,qu¶n trÞ cña c¬ quan bé. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n - Tr×nh Bé tr-ëng ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®Þnh kú cña Bé; theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Bé. - Theo dâi, ®«n ®èc viÖc chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n, v¨n b¶n cña Bé do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Bé so¹n th¶o; kiÓm tra thÓ thøc vµ thñ tôc trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n cña Bé. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-íc; tæng hîp th«ng tin,lËp b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña Bé. 9 - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th-, l-u tr÷, th«ng tin liªn l¹c b¶o mËt cña c¬ quan bé vµ h-íng dÉn, kiÓm tra, theo dâi viÖc thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thuéc Bé. - H-íng dÉn vµ tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng, tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn, truyÒn thèng cña Bé; th-êng trùc héi ®ång thi ®ua khen th-ëng cña Bé - Gióp Bé tr-ëng trong viÖc cung cÊp th«ng tin ®èi víi c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n - Tr×nh Bé tr-ëng ban hµnh quy chÕ néi quy lµm viÖc cña c¬ quan bé; tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ néi quy, b¶o ®¶m trËt tù kû luËt, kû c-¬ng trong c¬ quan Bé - Tæ chøc phôc vô c¸c cuéc héi nghÞ, lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, ®i c«ng t¸c cña l·nh ®¹o Bé vµ c¸c ho¹t ®éng nh©n c¸c ngµy lÔ. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan, vÖ sinh m«i tr-êng, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, phßng chèng thiªn tai, c«ng t¸c qu©n sù, y tÕ c¬ quan. - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, b¶o ®¶m ph-¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¬ quan bé; qu¶n lý tµi s¶n kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¬ quan bé. - Phèi hîp víi c«ng ®oµn c¬ quan bé ch¨m lo c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng cña c¬ quan. - Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c ®-îc giao. - Qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng thuéc v¨n phßng . - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do bé tr-ëng giao. 10 3.C¬ cÊu tæ chøc cña v¨n phßng. V¨n phßng Bé hiÖn cã 60 c«ng chøc vµ 23 hîp ®ång, lµm viÖc t¹i 8 phßng vµ mét trung t©m trùc thuéc v¨n phßng, 22 c«ng chøc cña v¨n phßng la n÷. VÒ tr×nh ®é ®µo t¹o cã 03 tiÕn sÜ, 06 th¹c sü, 30 ®¹i häc, 02 trung cÊp, 8 s¬ cÊp vµ 11 l¸i xe. a.L·nh ®¹o v¨n phßng cã Ch¸nh v¨n phßng vµ mét sè phã Ch¸nh v¨n phßng b.Bé m¸y gióp viÖc Ch¸nh v¨n phßng. - Phßng tæng hîp - Phßng hµnh chÝnh - Phßng thi ®ua – tuyªn truyÒn - Phßng qu¶n trÞ - Phßng kÕ ho¹ch – Tµi vô - Phßng qu¶n lý xe - Trung t©m tin häc - C¬ së II t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh 3.1. Phßng tæng hîp VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng tæng hîp lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c tæng hîp, ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cña Bé theo ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch lµm viÖc cña l·nh ®¹o Bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: ChuÈn bÞ ®Ó Ch¸nh v¨n phßng tr×nh l·nh ®¹o Bé ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c tuÇn, th¸ng, quý vµ n¨m theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ lµm viÖc cña Bé, theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c ®· ®-îc bé phª duyÖt. 11 Theo dâi ®«n ®èc viÖc chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n, v¨n b¶n cña bé do c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thuéc bé so¹n th¶o; rµ so¸t thÓ thøc vµ thñ tôc c¸c hå s¬ ®Ò ¸n, c¸c v¨n b¶n tr×nh bé . Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ lµ chñ tr× ®Ò ¸n, chuÈn bÞ tµi liÖu, néi dung c¸c cuéc häp vµ ra th«ng b¸o sau cuéc häp theo kÕt luËn cña l·nh ®¹o bé. H-íng dÉn theo dâi, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thuéc bé vµ ngµnh thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o. Tæng hîp c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú ( th¸ng, 6 th¸ng, n¨m ), b¸o c¸o ®Ò xuÊt, c¸c th«ng tin thuéc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n-íc cña bé, xö lý th«ng tin vµ ®Ò xuÊt víi Ch¸nh v¨n phßng c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phôc vô sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o bé. ChuÈn bÞ c¸c hå s¬ tµi liÖu phôc vô c¸c cuéc häp giao ban cña l·nh ®¹o bé vµ c¸c héi nghÞ cña bé. Th- ký gióp viÖc cho c¸c Bé tr-ëng, c¸c thø tr-ëng. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao C¬ cÊu tæ chøc cña phßng tæng hîp: Phßng tæng hîp cã tr-ëng phßng, c¸c phã tr-ëng phßng vµ c¸c c«ng chøc lµm viÖc theo sù ph©n c«ng cña tr-ëng phßng theo yªu cÇu, nhiÖm vô c«ng viÖc. 3.2. Phßng hµnh chÝnh. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng hµnh chÝnh lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-, th«ng tin liªn l¹c, b¶o mËt cña c¬ quan bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Gióp Ch¸nh v¨n phßng x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th- cña c¬ quan bé. 12 Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-, th«ng tin liªn l¹c b¶o mËt cña c¬ quan bé vµ h-íng dÉn ®«n ®èc theo dâi viÖc thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ thuéc bé, rµ so¸t c¸c thÓ thøc v¨n b¶n cña bé lÇn cuèi tr-íc khi ban hµnh. Qu¶n lý sö dông con dÊu cña Bé vµ cña V¨n phßng bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th-. CÊp giÊy giíi thiÖu, giÊy ®i ®-êng cho c¸n bé c«ng chøc khèi c¬ quan bé khi ®i c«ng t¸c, giao dÞch; cung cÊp b¸o trÝ, ¨n phßng phÈm cho l·nh ®¹o bé vµ c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ n-íc thuéc khèi v¨n phßng bé; ®¸nh m¸y sao v¨n b¶n phôc vô l·nh ®¹o v¨n phßng, in sao tµi liÖu phôc vô khèi ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ nø¬c thuéc khèi v¨n phßng bé, göi vµ nhËn FAX theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o v¨n phßng. Theo dâi, ®Ò xuÊt thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng, ®µo t¹o cña v¨n phßng bé. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng hµnh chÝnh cã tr-ëng phßng vµ mét sè phã tr-ëng phßng, nhiÖm vô cña c«ng chøc thuéc phßng do tr-ëng phßng ph©n c«ng, bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.3. Phßng thi ®ua – Tuyªn truyÒn. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng thi ®ua – Tuyªn truyÒn vµ tæ chøc cña v¨n phßng bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng, tuyªn truyÒn cña bé. 13 NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: X©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh tæ chøc phong trµo thi ®ua yªu n-íc ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc ®ét xuÊt cña bé. H-íng dÉn phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ c¸cc ®oµn thÓ quÇn chóng thuéc bé vµ ngµnh triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ Héi ®ång thi ®ua – Khen th-ëng trung -¬ng. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c khen th-ëng. S¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c thi ®ua, khen th-ëng ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc ®ét xuÊt theo ®ît ph¸t ®éng vµ x©y dùng c¸c b¸o c¸o thi ®ua khen th-ëng cña bé. X©y dùng ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña bé. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng thi ®ua – tuyªn truyÒn cã tr-ëng phßng vµ mét sè phã tr-áng phßng, nhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc thuéc phßng do tr-ëng phßng ph©n c«ng bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.4.Phßng qu¶n trÞ VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng qu¶n trÞ lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ, y tÕ, b¶o vÖ, phôc vô n¬i lµm viÖc cña c¬ quan bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, tµi s¶n c¬ quan bé, trang thiÕt bÞ kü thuËt, b¶o d-ìng, söa ch÷a, thay thÕ ®¶m b¶o phôc vô ho¹t ®éng cña c¬ quan bé. Phèi hîp thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, thanh lý tµi s¶n theo quy ®Þnh. 14 Qu¶n lý viÖc sö dông ®iÖn, n-íc theo quy ®Þnh cña c¬ quan bé. Tæ chøc phôc vô c¸c héi nghÞ, lÔ kû niÖm, c¸c cuéc häp, lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, ®i c«ng t¸c cña l·nh ®¹o bé, l·nh ®¹o v¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ quan bé. LËp kÕ ho¹ch x©y dùng, c¶i t¹o trô së c¬ quan bé, kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn khi ®-îc phª duyÖt. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ c¬ quan bé, vÖ sinh m«i tr-êng, phßng chèng c¸c dÞch bÖnh. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ, c«ng t¸c qu©n sù, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, phßng chèng thiªn tai. Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ gi÷ g×n trËt tù c¬ quan. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng qu¶n trÞ cã tr-ëng phßng vµ mét sè phã tr-ëng phßng. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc, lao ®éng thuéc phßng do tr-ëng phßng bè trÝ ph©n c«ng theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.5. Phßng kÕ ho¹ch – Tµi vô. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng kÕ ho¹ch – Tµi vô lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch – Tµi vô cña c¬ quan Bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: X©y dùng vµ tr×nh Ch¸nh v¨n phßng kÕ ho¹ch vµ dù to¸n kinh phÝ 5 n¨m vµ hµng n¨m ®Ó göi c¬ quan KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh cÊp trªn. Tr×nh Ch¸nh v¨n phßng quyÕt ®Þnh ph-¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch – tµi vô hµng n¨m ®· ®-îc phª duyÖt, theo dâi kiÓm tra viÖc thùc 15 hiÖn kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n s¸ch mµ Bé giao cho V¨n phßng, b¶o ®¶m viÖc sö dông ng©n s¸ch nhµ n-íc ®óng môc tiªu,tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n theo tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, quyÕt to¸n tµi chÝnh theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh; ThÈm ®Þnh lËp dù to¸n chi tiÕt tõ c¸c nhiÖm vô chi theo kÕ ho¹ch hµng n¨m tr×nh Ch¸nh v¨n phßng phª duyÖt, hoÆc c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn phª duyÖt; Gióp Ch¸nh v¨n phßng qu¶n lý tµi s¶n nhµ n-íc thuéc c¬ quan Bé theo ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do Nhµ n-íc vµ Bé quy ®Þnh. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vÒ tµi s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; Gióp Ch¸nh v¨n phßng h-íng dÉn kiÓm tra vµ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn, chÕ ®é, ®Þnh møc, ®¬n gi¸ liªn quan ®Õn lÜnh vùc kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ cña Bé; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao; Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng kÕ ho¹ch – tµi vô cã tr-ëng phßng vµ mét sè phã tr-ëng phßng. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc thuéc phßng do tr-ëng phßng ph©n c«ng bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.6.Phßng qu¶n lý xe. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng qu¶n lý xe lµ tæ chøc cña v¨n phßng bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh, ®¨ng ký sö dông, b¶o d-ìng, söa ch÷a ph-¬ng tiÖn « t« phôc vô c¸c nhiÖm vô cña c¬ quan Bé. 16 NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Bé tr-ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông xe « t« cña c¬ quan bé. LËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c, dù to¸n kinh phÝ hµng th¸ng, quý vµ c¶ n¨m vÒ x¨ng dÇu, b¶o d-ìng söa ch÷a thay thÕ phô tïng vËt t- cho tõng xe « t«, b¸o c¸o Ch¸nh v¨n phßng vµ tæ chøc thùc hiÖn khi ®-îc Ch¸nh v¨n phßng phª duyÖt; LËp kÕ ho¹ch sö dông xe phôc vô c¸c chuyÕn c«ng t¸c ngo¹i tØnh theo giÊy ®Ò nghÞ cña c¸c ®¬n vÞ, b¸o c¸o L·nh ®¹o V¨n phßng duyÖt thùc hiÖn, chñ ®éng c©n ®èi bè trÝ xe phôc vô c¸c chuyÕn c«ng t¸c hµng ngµy trong ph¹m vi thµnh phè Hµ Néi; Qu¶n lý ®iÒu hµnh ph©n c«ng l¸i xe phôc vô l·nh ®¹o Bé, l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ n-íc, c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng thuéc c¬ quan bé b¶o ®¶m kÞp thêi, nhanh chãng vµ an toµn theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông xe « t« cña Bé; Lµm ®Çu mèi gióp L·nh ®¹o v¨n phßng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng tæ chøc thi tay nghÒ, n©ng bËc thî cho c«ng nh©n l¸i xe vµ tham gia c¸c líp båi d-ìng kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt cña nhµ n-íc; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao; Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao; C¬ cÊu tæ chøc: Phßng qu¶n lý xe cã tr-ëng phßng vµ mét sè phã tr-ëng phßng. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng nh©n, lao ®éng hîp ®ång l¸i xe cña phßng do tr-ëng phßng ph©n c«ng, bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.7. Trung t©m tin häc. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Trung t©m tin häc lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng tæ chøc thùc hiÖn ph¸t triÓn vµ øng dông 17 tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-íc vµ c«ng nghÖ th«ng tin cña c¬ quan Bé; NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Tr×nh Ch¸nh v¨n phßng ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®Þnh kú vÒ ph¸t triÓn vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-íc cña Bé; Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ liªn quan th-c hiÖn ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-íc, tæng hîp th«ng tin vµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu cña Bé; nghiªn cøu tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi d-ìng vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ tin häc trong ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-íc cho c¸n bé, c«ng chøc thuéc bé; X©y dùng vµ b¶o tr× c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cho c¬ quan bé, b¶o ®¶m ho¹t®éng th-êng xuyªn c¸c thiÕt bÞ tin häc vµ m¹ng néi bé, tæ chøc thùc hiªn viÖc x©y dung, cËp nhËt vµ ph¸t triÓn trang WEB cña Bé; Gióp Ch¸nh v¨n phßng x©y dùng c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông khai th¸c hÖ thèng tin häc qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n-íc cña bé vµ tæ chøc thùc hiÖn ®¶m b¶o thuËn tiÖn, an toµn, hiÖu qu¶; LËp kÕ ho¹ch mua s¾m, cÊp ph¸t vµ h-íng dÉn sö dông c¸c trang thiÕt bÞ, phÇn cøng,phÇn mÒm tin häc cã b¶n quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ cña c¬ quan bé; Tham gia thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin thuéc ph¹m vi nhiÖm vô ®-îc giao; x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c¬ quan bé, liªn kÕt, hîp t¸c, hç trî víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi bé x©y dung c¬ së d÷ liÖu, ph¸t triÓn phÇn mÒm øng dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao; Thùc hiªn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao. 18 C¬ cÊu tæ chøc: Trung t©m tin häc cã Gi¸m ®èc vµ mét sè phã Gi¸m ®èc. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc, lao ®éng trong trung t©m tin häc do Gi¸m ®èc bè trÝ, ph©n c«ng theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.8. C¬ së II v¨n phßng. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: C¬ së II V¨n phßng lµ tæ chøc cña v¨n phßng bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, tæng hîp cña v¨n phßng bé ë phÝa nam; NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: TiÕp nhËn, ®¨ng ký c¸c v¨n b¶n ®i ®Õn tæng hîp th«ng tin ho¹t ®éng cña c¸c së Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng phÝa nam; Tæ chøc phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña l·nh ®¹o bé, l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ, c¸c ®oµn c«ng t¸c thuéc c¬ quan bé trong thêi gian c«ng t¸c t¹i c¸c tØnh phÝa nam, phèi hîp t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc Bé vµ Nghµnh cã liªn quan c«ng t¸c ë c¸c tØnh phÝa nam; Tæ chøc phôc vô c¸c héi nghÞ, héi th¶o ë c¸c tØnh phÝa nam cña bé vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé khi ®-îc v¨n phßng bé giao hoÆc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé uû nhiÖm; Tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn viªc söa ch÷a, b¶o qu¶n nhµ cöa, ®iÖn n-íc, thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc t¹i c¬ së II V¨n phßng; Qu¶n lý xe m¸y b¶o ®¶m ®i l¹i an toµn, phôc vô kÞp thêi cho c¸c ho¹t ®éng cña Bé ë phÝa nam; Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n – tµi vô theo chÕ ®é h¹ch to¸n b¸o sæ, qu¶n lý tµi s¶n, c«ng s¶n, c¬ së vËt chÊt – kü thuËt theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ cña v¨n phßng bé; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao; Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao vµ theo sù uû nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thuéc bé; 19
- Xem thêm -