Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về bộ tài nguyên và môi trường

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I: Tæng quan vÒ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng I. LÞch sö h×nh thµnh II. VÞ trÝ, chøc n¨ng III. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n IV. C¬ cÊu tæ chøc Ch¬ng II: C¬ cÊu tæ chøc cña khèi v¨n phßng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng I. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng II. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n III. C¬ cÊu tæ chøc 1. Phßng tæng hîp 2. Phßng hµnh chÝnh 3. Phßng thi ®ua-Tuyªn truyÒn 4. Phßng qu¶n trÞ 5. Phßng kÕ ho¹ch tµi vô 6. Phßng qu¶n lý xe 7. Trung t©m tin häc 8. C¬ së II t¹i thµnh phè Hå chÝ Minh Ch¬ng III: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Ch¬ng IV: Gi¶i ph¸p KÕt luËn Lêi c¶m ¬n NhËn xÐt cña n¬i thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn Lêi nãi ®Çu V¨n phßng lµ mét bé phËn hîp thµnh vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi cña mét c¬ quan, tæ chøc nã lµ bé m¸y lµm viÖc cña c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm thu thËp, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin phôc vô cho sù ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kü thuËt cho ho¹t ®éng chung cho toµn c¬ quan, tæ chøc ®ã. 0 V¨n phßng cã nhiÖm vô x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña c¬ quan, ®«n ®èc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh lÞch c«ng t¸c tuÇn, quý, th¸ng, n¨m…thu thËp, xö lý, qu¶n lý tæ chøc sö dông th«ng tin, tæng hîp b¸o c¸o ®Ò xuÊt c¸c kiÕn nghÞ biÖn ph¸p hoµn thiÖn c¬ quan, tæ chøc. Thùc hiÖn t vÊn v¨n b¶n cho thñ trëng chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh ph¸p lý kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n cho toµn c¬ quan. Bªn c¹nh ®ã v¨n phßng lµ cÇu nèi gi÷a c¬ quan, tæ chøc víi c¬ quan, tæ chøc kh¸c vµ c«ng d©n, thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh, mua s¾m trang thiÕt bÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn cã nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ héi häp, lÔ t©n, kh¸nh tiÕt, tæ chøc c«ng t¸c y tÕ ®¶m b¶o søc khoÎ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Qua ®ã ta thÊy r»ng v¨n phßng cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi sù ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc. Sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶ cña v¨n phßng cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh tíi sù ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc vµ nh vËy sù ho¹t ®éng cña v¨n phßng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Ch¬ng I tæng quan vÒ bé tµI nguyªn vµ m«I trêng I. LÞch sö h×nh thµnh Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng h×nh thµnh theo NghÞ quyÕt sè 02/2002/NQ-QH cña Quèc Héi níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ n¨m 2003. §ång thêi nã ra ®êi trªn c¬ së hîp nhÊt cña c¸c c¬ quan sau: Tæng côc ®Þa chÝnh ( qu¶n lý ®Êt ®ai, ®o ®¹c), Tæng côc khÝ tîng thuû v¨n ( dù b¸o, khÝ tîng ), Côc m«i trêng tõ Bé khoa häc c«ng nghÖ m«i trêng, Côc ®Þa chÊt kho¸ng s¶n ViÖt Nam tõ Bé c«ng nghiÖp, Côc qu¶n lý Tµi nguyªn níc tõ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. 1 II. VÞ trÝ, chøc n¨ng. Theo ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 91/N§ - CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ th× Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng lµ c¬ quan cña chÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å trong ph¹m vi c¶ níc; qu¶n lý nhµ níc c¸c dÞch vô c«ng vµ thùc hiÖn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ níc trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. Theo NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§ - CP ngµy 05 th¸ng11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ th× Bé tµi nguyªn vµ m«i trêng cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: 1.Tr×nh ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å; 2.Tr×nh ChÝnh phñ chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n, n¨m n¨m vµ hµng n¨m vÒ c¸c lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å c¸c c«ng tr×nh quan träng cña ngµnh; 3. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kh¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å n; 4. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sau khi ®îc phª duyÖt vµ c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt cña ngµnh; tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ th«ng tin vÒ tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 5.VÒ tµi nguyªn ®Êt: a) X©y dùng tr×nh ChÝnh phñ ®Ó ChÝnh phñ xem xÐt, tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trong níc; b) ThÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai vµo 2 môc ®Ých quèc phßng, an ninh cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an tr×nh ChÝnh phñ xÐt duyÖt; c) Tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao ®Êt, thu håi ®Êt trong c¸c trêng hîp thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ; d) ChØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt vµ lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh; híng dÉn vµ tæng hîp sè liÖu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai, lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh; ®) Thèng nhÊt qu¶n lý viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; e) Híng dÉn uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong viÖc thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; f) KiÓm tra uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong viÖc ®Þnh gi¸ ®Êt theo khung gi¸ vµ nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ quy ®Þnh; 6.VÒ tµi nguyªn níc: a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc ph©n c«ng, ph©n cÊp ®iÒu tra c¬ b¶n vµ thÈm quyÒn cÊp, thu håi giÊy phÐp vÒ tµi nguyªn níc; chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn sau khi ®îc phª duyÖt; b) Tæng hîp sè liÖu, qu¶n lý kÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ b¶n, kiÓm kª, ®¸nh gÝa tµi nguyªn vµ x©y dung c¬ së d÷ liÖu vÒ tµi nguyªn níc; c) Quy ®Þnh vµ chØ ®¹o kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn níc; d) Thêng trùc Héi ®ång quèc gia vÒ tµi nguyªn níc; 7. Tµi nguªn kho¸ng s¶n: a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc ph©n c«ng, ph©n cÊp ®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n; lËp b¶n ®å ®Þa chÊt trong ph¹m vi c¶ níc; quy ®Þnh vµ c«ng bè khu vùc cÊm hoÆc t¹m thêi cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, khu vùc h¹n chÕ, khu vùc ®Êu thÇu ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiªn sau khi ®îc duyÖt; b) Tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh thÈm quyÒn cÊp, gia h¹n, thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n vµ thñ tôc cÊp, gia h¹n, thu håi, cho phÐp tr¶ l¹i giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, cho phÐp chuyÓn nhîng, ®Ó thõa kÕ quyÒn ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, ®¨ng ký ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; 3 c) X¸c ®Þnh khu vùc cã tµi nguyªn kho¸ng s¶n cha khai th¸c; khoanh ®Þnh khu vùc cã kho¸ng s¶n ®éc h¹i; thÈm ®Þnh, phª duyÖt theo thÈm quyÒn c¸c ®Ò ¸n, b¸o c¸o vÒ ®iÒu tra c¬ b¶n tµi nguyªn kho¸ng s¶n, kh¶o s¸t, th¨m dß trong ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; d) Quy ®Þnh vµ chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn kho¸ng s¶n; ®) Tæng hîp sè liÖu, qu¶n lý kÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n, kh¶o s¸t th¨m dß kho¶ng s¶n; thèng kª, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ chÊt lîc, tr÷ lîc tµi nguyªn kho¸ng s¶n; tæ chøc lu tr÷, qu¶n lý tµi liÖu, mÉu vËt vµ b¶o vËt nhµ níc vÒ sè liÖu, th«ng tin vÒ ®Þa chÊt vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n; e) Thêng trùc Héi ®ång ®¸nh gi¸ tr÷ lîc kho¸ng s¶n nhµ níc; 8. VÒ m«i trêng: a) ChØ ®¹o kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng, c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n vÒ phßng chèng, kh¾c phôc suy tho¸i, « nhiÔm, sù cè m«i trêng theo sù ph©n c«ng cña ChÝnh phñ; b) Thèng nhÊt qu¶n lý hÖ thèng quan tr¾c m«i trêng vµ ®Þnh kú ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i trêng, dù b¸o diÔn biÕn m«i trêng; c) ThÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh; quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn m«i trêng vµ qu¶n lý thèng nhÊt viÖc cÊp, thu håi giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) VËn ®éng c¸c nguån tµi trî, tiÕp nhËn vèn ®Çu t cña Nhµ níc hç trî c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n, c¸c ho¹t ®éng, nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng vµ qu¶n lý viÖc sö dông Quü b¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam. 9.VÒ khÝ tîng thuû v¨n: a) ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n khÝ tîng thuû v¨n; thu thËp, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè, tµi liÖu khÝ tîng thuû v¨n; xö lý, cung cÊp th«ng tin, t liÖu vµ dù b¸o khÝ tîng thuû v¨n; b) ThÈm ®Þnh tiªu chuÈn kü thuËt khÝ tîng thuû v¨n ®èi víi c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n, c¶i t¹o, më réng vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh khÝ tîng thuû v¨n; tæ chøc ®¨ng ký, cÊp, thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh khÝ tîng thuû v¨n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10. VÒ ®o ®¹c b¶n ®å: 4 a) Thèng nhÊt qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å; qu¶n lý c«ng t¸c ®o ®¹c vµ b¶n ®å c¬ b¶n, b¶n ®å biªn giíi theo quèc gia vµ ®Þa giíi hµnh chÝnh; qu¶n lý hÖ thèng ®Þa danh b¶n ®å, hÖ thèng quy chiÕu quèc gia, hÖ thèng sè liÖu ®o ®¹c quèc gia, hÖ thèng ®iÓm ®o ®¹c c¬ së quèc gia, hÖ thèng kh«ng ¶nh c¬ b¶n chuyªn dïng; cÊp vµ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh ph¸p luËt; b) Thµnh lËp, hiÖu chØnh xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i b¶n ®å ®Þa h×nh c¬ b¶n, b¶n ®å nÒn, b¶n ®å hµnh chÝnh; qu¶n lý viÖc cung cÊp th«ng tin, t liÖu vµ b¶o mËt nhµ níc vÒ hÖ thèng th«ng tin, t liÖu ®o ®¹c vµ b¶n ®å 11. ThÈm ®Þnh vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 12. Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt ®ai, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 13. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc, trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å; 14. QuyÕt ®Þnh chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cô thÓ vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Bé; 15. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ thuéc quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ níc trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å thuéc bé qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 16. Qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña héi vµ tæ chøc phi ChÝnh phñ trong lÜnh vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å thuéc thÈm quyÒn Bé; 17. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, chèng tham nhòng, tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn 5 níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å thuéc thÈm quyÒn Bé; 18. QuyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé theo môc tiªu vµ néi dung ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc ®· ®îc thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt; 19. Qu¶n lý vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ; chØ ®¹o thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®·i ngé, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; ®µo t¹o, båi dìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong lÜnh vùc vùc tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn níc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, m«i trêng, khÝ tîng thuû v¨n, ®o ®¹c vµ b¶n ®å; 20. Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®îc giao vµ tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®îc ph©n bæ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. IV. C¬ cÊu tæ chøc cña bé 1.C¸c tæ chøc gióp Bé trëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc: - Vô ®Êt ®ai - Vô ®¨ng ký vµ thèng kª ®Êt ®ai - Vô m«i trêng - Vô thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña m«i trêng - Vô khÝ tîng thuû v¨n - Vô khoa häc – C«ng nghÖ - Vô kÕ ho¹ch – Tµi chÝnh - Vô hîp t¸c quèc tÕ - Vô ph¸p chÕ - Vô tæ chøc c¸n bé - Côc qu¶n lý tµi nguyªn níc - Côc ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam - Côc b¶o vÖ m«i trêng - Côc ®o ®¹c vµ b¶n ®å - Thanh tra 6 - V¨n phßng 2. C¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc bé - Trung t©m khÝ tîng thuû v¨n quèc gia - Trung t©m ®iÒu tra quy ho¹ch ®Êt ®ai - Trung t©m viÔn th¸m - Trung t©m th«ng tin - T¹p chÝ Tµi nguyªn vµ M«i trêng - B¸o Tµi nguyªn vµ M«i trêng Ch¬ngII c¬ cÊu tæ chøc cña khèi v¨n phßng bé tµI nguyªn vµ m«I trêng V¨n phßng Bé tµi nguyªn vµ M«i trêng ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè104/2002/Q§ - BTNMT ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé tµi nguyªn vµ M«i trêng quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña v¨n phßng Bé. 1.VÞ trÝ vµ chøc n¨ng V¨n phßng lµ tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, cã chøc n¨ng gióp Bé trëng thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin tæng hîp, ®iÒu phèi ho¹t ®éng c¸c tæ chøc cña Bé theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch lµm viÖc vµ thùc hiªn c«ng t¸c hµnh chÝnh,qu¶n trÞ cña c¬ quan bé. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n - Tr×nh Bé trëng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®Þnh kú cña Bé; theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Bé. - Theo dâi, ®«n ®èc viÖc chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n, v¨n b¶n cña Bé do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Bé so¹n th¶o; kiÓm tra thÓ thøc vµ thñ tôc trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n cña Bé. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc; tæng hîp th«ng 7 tin,lËp b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña Bé. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th, lu tr÷, th«ng tin liªn l¹c b¶o mËt cña c¬ quan bé vµ híng dÉn, kiÓm tra, theo dâi viÖc thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thuéc Bé. - Híng dÉn vµ tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua khen thëng, tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn, truyÒn thèng cña Bé; thêng trùc héi ®ång thi ®ua khen thëng cña Bé - Gióp Bé trëng trong viÖc cung cÊp th«ng tin ®èi víi c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n - Tr×nh Bé trëng ban hµnh quy chÕ néi quy lµm viÖc cña c¬ quan bé; tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ néi quy, b¶o ®¶m trËt tù kû luËt, kû c¬ng trong c¬ quan Bé - Tæ chøc phôc vô c¸c cuéc héi nghÞ, lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, ®i c«ng t¸c cña l·nh ®¹o Bé vµ c¸c ho¹t ®éng nh©n c¸c ngµy lÔ. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan, vÖ sinh m«i trêng, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, phßng chèng thiªn tai, c«ng t¸c qu©n sù, y tÕ c¬ quan. - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, b¶o ®¶m ph¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¬ quan bé; qu¶n lý tµi s¶n kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¬ quan bé. - Phèi hîp víi c«ng ®oµn c¬ quan bé ch¨m lo c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng cña c¬ quan. - Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c ®îc giao. - Qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng thuéc v¨n phßng . - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do bé trëng giao. 3.C¬ cÊu tæ chøc cña v¨n phßng. V¨n phßng Bé hiÖn cã 60 c«ng chøc vµ 23 hîp ®ång, lµm viÖc t¹i 8 phßng vµ mét trung t©m trùc thuéc v¨n phßng, 22 c«ng chøc cña v¨n phßng 8 la n÷. VÒ tr×nh ®é ®µo t¹o cã 03 tiÕn sÜ, 06 th¹c sü, 30 ®¹i häc, 02 trung cÊp, 8 s¬ cÊp vµ 11 l¸i xe. a.L·nh ®¹o v¨n phßng cã Ch¸nh v¨n phßng vµ mét sè phã Ch¸nh v¨n phßng b.Bé m¸y gióp viÖc Ch¸nh v¨n phßng. - Phßng tæng hîp - Phßng hµnh chÝnh - Phßng thi ®ua – tuyªn truyÒn - Phßng qu¶n trÞ - Phßng kÕ ho¹ch – Tµi vô - Phßng qu¶n lý xe - Trung t©m tin häc - C¬ së II t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh 3.1. Phßng tæng hîp VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng tæng hîp lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c tæng hîp, ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cña Bé theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch lµm viÖc cña l·nh ®¹o Bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: ChuÈn bÞ ®Ó Ch¸nh v¨n phßng tr×nh l·nh ®¹o Bé ch¬ng tr×nh c«ng t¸c tuÇn, th¸ng, quý vµ n¨m theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ lµm viÖc cña Bé, theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh c«ng t¸c ®· ®îc bé phª duyÖt. Theo dâi ®«n ®èc viÖc chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n, v¨n b¶n cña bé do c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thuéc bé so¹n th¶o; rµ so¸t thÓ thøc vµ thñ tôc c¸c hå s¬ ®Ò ¸n, c¸c v¨n b¶n tr×nh bé . Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ lµ chñ tr× ®Ò ¸n, chuÈn bÞ tµi liÖu, néi dung c¸c cuéc häp vµ ra th«ng b¸o sau cuéc häp theo kÕt luËn cña l·nh ®¹o bé. Híng dÉn theo dâi, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thuéc bé vµ ngµnh thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o. 9 Tæng hîp c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú ( th¸ng, 6 th¸ng, n¨m ), b¸o c¸o ®Ò xuÊt, c¸c th«ng tin thuéc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc cña bé, xö lý th«ng tin vµ ®Ò xuÊt víi Ch¸nh v¨n phßng c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phôc vô sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o bé. ChuÈn bÞ c¸c hå s¬ tµi liÖu phôc vô c¸c cuéc häp giao ban cña l·nh ®¹o bé vµ c¸c héi nghÞ cña bé. Th ký gióp viÖc cho c¸c Bé trëng, c¸c thø trëng. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao C¬ cÊu tæ chøc cña phßng tæng hîp: Phßng tæng hîp cã trëng phßng, c¸c phã trëng phßng vµ c¸c c«ng chøc lµm viÖc theo sù ph©n c«ng cña trëng phßng theo yªu cÇu, nhiÖm vô c«ng viÖc. 3.2. Phßng hµnh chÝnh. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng hµnh chÝnh lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, th«ng tin liªn l¹c, b¶o mËt cña c¬ quan bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Gióp Ch¸nh v¨n phßng x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th cña c¬ quan bé. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, th«ng tin liªn l¹c b¶o mËt cña c¬ quan bé vµ híng dÉn ®«n ®èc theo dâi viÖc thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ thuéc bé, rµ so¸t c¸c thÓ thøc v¨n b¶n cña bé lÇn cuèi tríc khi ban hµnh. Qu¶n lý sö dông con dÊu cña Bé vµ cña V¨n phßng bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th. CÊp giÊy giíi thiÖu, giÊy ®i ®êng cho c¸n bé c«ng chøc khèi c¬ quan bé khi ®i c«ng t¸c, giao dÞch; cung cÊp b¸o trÝ, ¨n phßng phÈm cho l·nh ®¹o bé vµ c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ níc thuéc khèi v¨n phßng bé; ®¸nh m¸y sao v¨n b¶n phôc vô l·nh ®¹o v¨n phßng, in sao tµi liÖu phôc vô khèi ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ nø¬c thuéc khèi v¨n phßng bé, göi vµ nhËn FAX theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o v¨n phßng. 10 Theo dâi, ®Ò xuÊt thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, ®µo t¹o cña v¨n phßng bé. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng hµnh chÝnh cã trëng phßng vµ mét sè phã trëng phßng, nhiÖm vô cña c«ng chøc thuéc phßng do trëng phßng ph©n c«ng, bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.3. Phßng thi ®ua – Tuyªn truyÒn. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng thi ®ua – Tuyªn truyÒn vµ tæ chøc cña v¨n phßng bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen thëng, tuyªn truyÒn cña bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: X©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh tæ chøc phong trµo thi ®ua yªu níc ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc ®ét xuÊt cña bé. Híng dÉn phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ c¸cc ®oµn thÓ quÇn chóng thuéc bé vµ ngµnh triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen thëng theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ Héi ®ång thi ®ua – Khen thëng trung ¬ng. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c khen thëng. S¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng ®Þnh kú hµng n¨m hoÆc ®ét xuÊt theo ®ît ph¸t ®éng vµ x©y dùng c¸c b¸o c¸o thi ®ua khen thëng cña bé. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña bé. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng thi ®ua – tuyªn truyÒn cã trëng phßng vµ mét sè phã tráng phßng, nhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc thuéc phßng do trëng phßng ph©n c«ng bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.4.Phßng qu¶n trÞ 11 VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng qu¶n trÞ lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ, y tÕ, b¶o vÖ, phôc vô n¬i lµm viÖc cña c¬ quan bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, tµi s¶n c¬ quan bé, trang thiÕt bÞ kü thuËt, b¶o dìng, söa ch÷a, thay thÕ ®¶m b¶o phôc vô ho¹t ®éng cña c¬ quan bé. Phèi hîp thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, thanh lý tµi s¶n theo quy ®Þnh. Qu¶n lý viÖc sö dông ®iÖn, níc theo quy ®Þnh cña c¬ quan bé. Tæ chøc phôc vô c¸c héi nghÞ, lÔ kû niÖm, c¸c cuéc häp, lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, ®i c«ng t¸c cña l·nh ®¹o bé, l·nh ®¹o v¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ quan bé. LËp kÕ ho¹ch x©y dùng, c¶i t¹o trô së c¬ quan bé, kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn khi ®îc phª duyÖt. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ c¬ quan bé, vÖ sinh m«i trêng, phßng chèng c¸c dÞch bÖnh. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ, c«ng t¸c qu©n sù, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, phßng chèng thiªn tai. Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ gi÷ g×n trËt tù c¬ quan. Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng qu¶n trÞ cã trëng phßng vµ mét sè phã trëng phßng. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc, lao ®éng thuéc phßng do trëng phßng bè trÝ ph©n c«ng theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.5. Phßng kÕ ho¹ch – Tµi vô. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng kÕ ho¹ch – Tµi vô lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch – Tµi vô cña c¬ quan Bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: X©y dùng vµ tr×nh Ch¸nh v¨n phßng kÕ ho¹ch vµ dù to¸n kinh phÝ 5 n¨m vµ hµng n¨m ®Ó göi c¬ quan KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh cÊp trªn. 12 Tr×nh Ch¸nh v¨n phßng quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch – tµi vô hµng n¨m ®· ®îc phª duyÖt, theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n s¸ch mµ Bé giao cho V¨n phßng, b¶o ®¶m viÖc sö dông ng©n s¸ch nhµ níc ®óng môc tiªu,tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n theo tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, quyÕt to¸n tµi chÝnh theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh; ThÈm ®Þnh lËp dù to¸n chi tiÕt tõ c¸c nhiÖm vô chi theo kÕ ho¹ch hµng n¨m tr×nh Ch¸nh v¨n phßng phª duyÖt, hoÆc c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn phª duyÖt; Gióp Ch¸nh v¨n phßng qu¶n lý tµi s¶n nhµ níc thuéc c¬ quan Bé theo ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do Nhµ níc vµ Bé quy ®Þnh. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vÒ tµi s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; Gióp Ch¸nh v¨n phßng híng dÉn kiÓm tra vµ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn, chÕ ®é, ®Þnh møc, ®¬n gi¸ liªn quan ®Õn lÜnh vùc kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ cña Bé; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao; Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Phßng kÕ ho¹ch – tµi vô cã trëng phßng vµ mét sè phã trëng phßng. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc thuéc phßng do trëng phßng ph©n c«ng bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.6.Phßng qu¶n lý xe. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Phßng qu¶n lý xe lµ tæ chøc cña v¨n phßng bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh, ®¨ng ký sö dông, b¶o dìng, söa ch÷a ph¬ng tiÖn « t« phôc vô c¸c nhiÖm vô cña c¬ quan Bé. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý sö dông xe « t« cña c¬ quan bé. LËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c, dù to¸n kinh phÝ hµng th¸ng, quý vµ c¶ n¨m vÒ x¨ng dÇu, b¶o dìng söa ch÷a thay thÕ phô tïng vËt t cho tõng xe « t«, 13 b¸o c¸o Ch¸nh v¨n phßng vµ tæ chøc thùc hiÖn khi ®îc Ch¸nh v¨n phßng phª duyÖt; LËp kÕ ho¹ch sö dông xe phôc vô c¸c chuyÕn c«ng t¸c ngo¹i tØnh theo giÊy ®Ò nghÞ cña c¸c ®¬n vÞ, b¸o c¸o L·nh ®¹o V¨n phßng duyÖt thùc hiÖn, chñ ®éng c©n ®èi bè trÝ xe phôc vô c¸c chuyÕn c«ng t¸c hµng ngµy trong ph¹m vi thµnh phè Hµ Néi; Qu¶n lý ®iÒu hµnh ph©n c«ng l¸i xe phôc vô l·nh ®¹o Bé, l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ níc, c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, lao ®éng thuéc c¬ quan bé b¶o ®¶m kÞp thêi, nhanh chãng vµ an toµn theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông xe « t« cña Bé; Lµm ®Çu mèi gióp L·nh ®¹o v¨n phßng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng tæ chøc thi tay nghÒ, n©ng bËc thî cho c«ng nh©n l¸i xe vµ tham gia c¸c líp båi dìng kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt cña nhµ níc; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao; Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao; C¬ cÊu tæ chøc: Phßng qu¶n lý xe cã trëng phßng vµ mét sè phã trëng phßng. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng nh©n, lao ®éng hîp ®ång l¸i xe cña phßng do trëng phßng ph©n c«ng, bè trÝ theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.7. Trung t©m tin häc. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Trung t©m tin häc lµ tæ chøc cña v¨n phßng Bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng tæ chøc thùc hiÖn ph¸t triÓn vµ øng dông tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc vµ c«ng nghÖ th«ng tin cña c¬ quan Bé; NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Tr×nh Ch¸nh v¨n phßng ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®Þnh kú vÒ ph¸t triÓn vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cña Bé; Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ liªn quan thc hiÖn ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, tæng hîp th«ng tin vµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu cña Bé; nghiªn cøu tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ tin häc trong ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cho c¸n bé, c«ng chøc thuéc bé; 14 X©y dùng vµ b¶o tr× c¬ së h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cho c¬ quan bé, b¶o ®¶m ho¹t®éng thêng xuyªn c¸c thiÕt bÞ tin häc vµ m¹ng néi bé, tæ chøc thùc hiªn viÖc x©y dung, cËp nhËt vµ ph¸t triÓn trang WEB cña Bé; Gióp Ch¸nh v¨n phßng x©y dùng c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông khai th¸c hÖ thèng tin häc qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cña bé vµ tæ chøc thùc hiÖn ®¶m b¶o thuËn tiÖn, an toµn, hiÖu qu¶; LËp kÕ ho¹ch mua s¾m, cÊp ph¸t vµ híng dÉn sö dông c¸c trang thiÕt bÞ, phÇn cøng,phÇn mÒm tin häc cã b¶n quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ cña c¬ quan bé; Tham gia thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin thuéc ph¹m vi nhiÖm vô ®îc giao; x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c¬ quan bé, liªn kÕt, hîp t¸c, hç trî víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi bé x©y dung c¬ së d÷ liÖu, ph¸t triÓn phÇn mÒm øng dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao; Thùc hiªn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ch¸nh v¨n phßng giao. C¬ cÊu tæ chøc: Trung t©m tin häc cã Gi¸m ®èc vµ mét sè phã Gi¸m ®èc. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc, lao ®éng trong trung t©m tin häc do Gi¸m ®èc bè trÝ, ph©n c«ng theo yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c. 3.8. C¬ së II v¨n phßng. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: C¬ së II V¨n phßng lµ tæ chøc cña v¨n phßng bé, cã chøc n¨ng gióp Ch¸nh v¨n phßng thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, tæng hîp cña v¨n phßng bé ë phÝa nam; NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: TiÕp nhËn, ®¨ng ký c¸c v¨n b¶n ®i ®Õn tæng hîp th«ng tin ho¹t ®éng cña c¸c së Tµi nguyªn vµ M«i trêng phÝa nam; Tæ chøc phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña l·nh ®¹o bé, l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ, c¸c ®oµn c«ng t¸c thuéc c¬ quan bé trong thêi gian c«ng t¸c t¹i c¸c tØnh phÝa nam, phèi hîp t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc Bé vµ Nghµnh cã liªn quan c«ng t¸c ë c¸c tØnh phÝa nam; Tæ chøc phôc vô c¸c héi nghÞ, héi th¶o ë c¸c tØnh phÝa nam cña bé vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé khi ®îc v¨n phßng bé giao hoÆc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé uû nhiÖm; 15 Tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn viªc söa ch÷a, b¶o qu¶n nhµ cöa, ®iÖn níc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc t¹i c¬ së II V¨n phßng; Qu¶n lý xe m¸y b¶o ®¶m ®i l¹i an toµn, phôc vô kÞp thêi cho c¸c ho¹t ®éng cña Bé ë phÝa nam; Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n – tµi vô theo chÕ ®é h¹ch to¸n b¸o sæ, qu¶n lý tµi s¶n, c«ng s¶n, c¬ së vËt chÊt – kü thuËt theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ cña v¨n phßng bé; Thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao; Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ch¸nh v¨n phßng giao vµ theo sù uû nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thuéc bé; C¬ cÊu tæ chøc: C¬ së II V¨n phßng cã Trëng C¬ së II V¨n phßng vµ mét sè Phã Trëng C¬ së II V¨n phßng. NhiÖm vô cô thÓ cña c«ng chøc, lao ®éng thuéc c¬ së II V¨n phßng do Trëng C¬ së II V¨n phßng bè trÝ ph©n c«ng theo yªu cÇu,nhiÖm vô c«ng t¸c. 16 ch¬ng III thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña khèi v¨n phßng bé tµi nguyªn vµ m«i trêng Trong thêi gian qua víi tinh thÇn ®oµn kÕt vµ nç lùc phÊn ®Êu cña c¸n bé, c«ng chøc, lao ®éng, V¨n phßng ®· nhanh chãng æn ®Þnh tæ chøc tõng bíc ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ cô thÓ: 1. X©y dùng vµ æn ®Þnh tæ chøc. L·nh ®¹o v¨n phßng ®· quan t©m x©y dùng chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc V¨n phßng, bè trÝ s¾p xÕp c«ng chøc theo kh¶ n¨ng vµ yªu cÇu c«ng viÖc cña c¸c ®¬n vÞ. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ ®· ®îc x©y dùng vµ ban hµnh b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh t¬ng ®èi râ rµng, kh«ng cã sù chång chÐo gi÷a c¸c ®¬n vÞ. Song song víi viÖc kiÖn toµn tæ chøc, c¸c quy chÕ liªn quan tíi ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®· vµ ®ang ®îc x©y dùng. Trong n¨m 2003, V¨n phßng ®· tr×nh bé ban hµnh quy chÕ lµm viÖc cña bé, quy chÕ v¨n th lu tr÷ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thuéc bé, quy ®Þnh t¹m thêi vÒ qu¶n lý vµ sö dông ph¬ng tiÖn xe « t« ë c¬ quan Bé. Quy tr×nh xö lý c«ng viÖc cña V¨n phßng phôc vô ho¹t ®éng cña Bé ®· ®îc c«ng khai, trong bíc c¶i tiÕn nh»m phôc c«ng t¸c chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Bé, l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé ®îc thuËn lîi, nhanh chãng nhng vÉn ®¶m b¶o tu©n thñ theo quy ®Þnh trong quy chÕ lµm viÖc cña Bé. 2. C«ng t¸c th«ng tin, tæng hîp, hµnh chÝnh, lu tr÷. Trong n¨m qua, v¨n phßng ®· lµm tèt chøc n¨ng cÇu nèi gi÷a c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé víi l·nh ®¹o Bé vµ ngîc l¹i. C«ng t¸c th«ng tin, b¸o c¸o lu«n b¶o ®¶m th«ng suèt, kÞp thêi. C¸c ý kiÕn chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Bé ®· ®îc truyÒn t¶i trung thùc, tíi c¸c ®¬n vÞ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. T×nh h×nh c«ng t¸c cña c¸c ®¬n vÞ ®· ®îc tæng hîp tr×nh l·nh ®¹o Bé th«ng qua c¸c b¸o c¸o tuÇn, th¸ng, quý, n¨m tr×nh bµy t¹i c¸c buæi häp giao ban cña Bé. C¸c b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Bé göi v¨n phßng ChÝnh phñ, Uû ban thêng vô Quèc héi, Uû ban khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng cña Quèc héi, Uû ban d©n téc, b¸o c¸o cña Bé t¹i buæi lµm 17 viÖc cña Thñ tíng ChÝnh phñ víi c¸c tØnh Ninh B×nh, Hµ Nam, Cµ Mau, B¹c Liªu, CÇn Th¬, Nam §Þnh v.v. ®· ®îc chuÈn bÞ kü cµng, b¶o ®¶m chÊt lîng vµ göi ®óng h¹n theo yªu cÇu. Ngoµi ra, V¨n phßng cßn chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng chuÈn bÞ ý kiÕn cña Bé tr¶ lêi chÊt vÊn cña c¸c ®¹i biÓu Quèc héi, xö tri trong c¶ níc vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Bé. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003, V¨n phßng ®îc giao lµm ®Çu mèi ®Ó chuÈn bÞ ý kiÕn chÝnh thøc cña Bé ®èi víi c¸c dù ¸n cña Bé, nghµnh kh¸c göi lÊy ý kiÕn Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. C«ng viÖc nµy sau ®îc chuyÓn sang cho Vô khoa häc – C«ng nghÖ ®¶m nhËn. C«ng t¸c v¨n th ®· ®îc dÇn ®i vµo nÒ nÕp, b¶o ®¶m c«ng v¨n ®i ®Õn kÞp thêi, kh«ng thÓ thÊt l¹c, mÊt m¸t. Ph¸t hµnh 6300 c«ng v¨n ®i c¸c lo¹i, nhËn ®Ó lu©n chuyÓn 14000 c«ng v¨n ,®Õn 3600 ®¬n th khiÕu n¹i tè c¸o, Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong c¬ quan bé ®Ó triÓn khai thùc hiÖn quy chÕ v¨n th, lu tr÷. C«ng t¸c lu tr÷ còng dÇn ®iI vµo nÒ nÕp, ®· triÓn khai híng dÉn c¸c ®¬n vÞ lËp hå s¬ c«ng viÖc vµ lËp danh môc tµi liÖu cña ®¬n vÞ. §· thu thËp c¸c tµi liÖu cña tæng côc ®Þa chÝnh ( cò ) r¶i r¸c ë c¸c ®¬n vÞ vÒ tËp trung t¹i kho lu tr÷ víi sè lîng gÇn 400 mÐt gi¸ tµi liÖu. B¶o qu¶n an toµn tµi liÖu vµ phôc vô khai th¸c h¬n 100 lît ngêi sö dông. C«ng t¸c tin häc tõng bíc ®îc x©y dùng vµ n©ng cÊp, tõ viÖc h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt vÒ tin häc hÇu nh cha cã g×, V¨n phßng ®· tæ chøc thùc hiÖn viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin in t¬ nÐt, hoµn chØnh m¹ng LAN tõ 45 nót m¹ng lªn 195 nót m¹ng. Trang th«ng tin ®iÖn tö tµi nguyªn vµ m«i trêng ®· ®îc x©y dùng bíc ®Çu phôc vô cho viÖc lÊy ý kiÕn cña nh©n d©n vÒ dù th¶o luËt ®Êt ®ai ( 2003 ) vµ mét sè ho¹t ®éng cña Bé tµi nguyªn vµ m«i trêng. Mét sè phÇn mÒm tin häc øng dông thuéc ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®· ®îc thö nghiÖm vµ ®i vµo ho¹t ®éng nh phÇn mÒm qu¶n lý c«ng v¨n ®i - ®Õn, qu¶n lý ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o, v¨n b¶n ph¸p quy. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é tin häc còng ®îc quan t©m vµ tõng bíc ®Çu t, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c tin häc ho¸. 3. C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh. Lµ bé míi ®îc thµnh lËp, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn thiÕu then, v¨n phßng ®· chó ý lËp kÕ ho¹ch, lùa chän u tiªn ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho sù ho¹t ®éng cña khèi c¬ quan bé. Trong n¨m phßng lµm 18 viÖc cña c¸c ®¬n vÞ c¬ b¶n ®· ®îc s¾p xÕp æn ®Þnh. C¸c phßng lµm viÖc cña l·nh ®¹o bé, l·nh ®¹o c¸c vô ®· ®îc söa ch÷a. Phßng lµm viÖc cña c¸c chuyªn viªn ®· ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ tèi thiÓu phôc vô ho¹t ®éng chuyªn m«n, c¶i t¹o söa ch÷a chØnh trang c¸c khu nhµ c¬ quan bé. C«ng t¸c an ninh trËt tù c¬ quan ®îc b¶o ®¶m t¬ng ®èi tèt, kh«ng ®Ó x¶y ra ch¸y næ, gi÷ g×n tµi s¶n c¬ quan ®îc an toµn nhÊt lµ trong dÞp lÔ tÕt cæ truyÒn cña ®©n téc, ngµy nghØ lÔ, nghØ hµng tuÇn. V¨n phßng ®· phèi hîp víi tæng côc an ninh thuéc bé c«ng an tËp huÊn nghiÖp vô b¶o vÖ cho gÇn 200 ngêi lµm c«ng t¸c b¶o vÖ trong toµn ngµnh. Trong n¨m 2003 V¨n phßng ®· phôc vô 1367 buæi häp,trong ®ã cã c¸c héi nghÞ lín nh Héi nghÞ s¬ kÕt 6 th¸ng ®Çu n¨m cña Bé, Héi nghÞ häc NghÞ quyÕt Trung ¬ng 7 kho¸ IX, Héi nghÞ §¶ng bé……….NhiÒu ®oµn c«ng t¸c cña níc ngoµi ®· ®Õn lµm viÖc t¹i bé nh c¸c ®oµn Ph¸p, Hµ Lan, Mü……… C¸c ®oµn nµy ®Òu ®îc V¨n phßng phèi hîp víi Vô Hîp t¸c Quèc tÕ vµ c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng tæ chøc ®ãn tiÕp chu ®¸o. C«ng t¸c b¶o ®¶m ®iÖn, níc, ®iÒu kiÖn vÖ sinh, m«i trêng phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan bé ®îc duy tr× tèt. §Õn nay hÖ thèng cÊp níc ®· ®îc c¶i t¹o ®ñ cung cÊp níc cho sinh ho¹t cña c¬ quan bé. HÖ thèng ®iÖn ®ang ®îc c¶i t¹o, söa ch÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô. ViÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh, xö lý, kiÓm tra, söa ch÷a, b¶o dìng xe « t« t¬ng ®èi kÞp thêi ®¶m b¶o lu«n lu«n trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt. Chñ ®éng bè trÝ xe ®Ó phôc vô l·nh ®¹o bé, c¸n bé, c«ng chøc cña c¬ quan ®i lµm viÖc vµ c«ng t¸c kÞp thêi, cã hiÖu qu¶. Trong c¶ n¨m ®· phôc vô 290.500km an toµn. C¬ së II V¨n phßng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· bè trÝ ph¬ng tiÖn ®i l¹i, ®iÒu kiÖn ¨n nghØ phôc vô l·nh ®¹o Bé, l·nh ®¹o vµ chuyªn viªn c¸c vô vµo c«ng t¸c t¹i phÝa nam. Phèi hîp víi bé phËn thanh tra cña bé ë phÝa nam trong viÖc tæ chøc tiÕp d©n khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai vµ cö c¸n bé tham gia ®oµn c«ng t¸c gi¶i quyÕt ®¬n th khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai t¹i c¸c tØnh phÝa nam. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh tuy cßn khã kh¨n vÒ nguån kinh phÝ vµ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n kh«ng ®ång ®Òu, nhng ®· ®¶m b¶o nguån kinh phÝ phôc vô cho nhu cÇu ho¹t ®éng c«ng t¸c cña Bé nh cÊp ph¸t l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®óng kú b¶o ®¶m chi thêng xuyªn cña c¬ quan bé. §¶m b¶o thanh quyÕt to¸n nguån vèn, qu¶n lý tµi chÝnh ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc. 19
- Xem thêm -