Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tổng công ty dệt- may hà nội

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I : Tæng quan vÒ Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn - Tªn c«ng ty: Tæng c«ng ty DÖt- May Hµ Néi - Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOSIMEX - Trô së chÝnh: Sè 1 – Mai §éng - QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi - Logo: Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt – May ViÖt Nam mµ hiÖn nay lµ TËp ®oµn DÖt – May ViÖt Nam. C«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng (®iÒu lÖ nµy do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi phª chuÈn). HiÖn nay, ®Ó thÝch øng víi m«i tr-êng kinh tÕ míi, më cöa vµ héi nhËp, Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· cho phÐp C«ng ty DÖt – May Hµ Néi (mµ hiÖn nay lµ Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi) x©y dùng vµ thùc hiÖn dù ¸n chuyÓn ®æi sang m« h×nh qu¶n lý C«ng ty mÑ – C«ng ty con. Trong ®ã Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi lµ c«ng ty mÑ, c¸c nhµ m¸y thµnh viªn hiÖn nay ®ang ®-îc cæ phÇn hãa vµ trë thµnh c«ng ty cæ phÇn (c«ng ty con), lµ doanh nghiÖp cã ph¸p nh©n ®éc lËp. §©y ®-îc coi lµ ®éng lùc míi cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t-¬ng lai. Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi tiÒn th©n lµ Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi, khi mµ Tæng c«ng ty NhËp khÈu ThiÕt bÞ ViÖt Nam (TECHNO-IMPORT Vietnam) vµ h·ng UNIONMATEX (CHLB §øc) chÝnh thøc ký hîp ®ång x©y dùng Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi vµo ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 1978. Th¸ng 02/1979, c«ng tr×nh ®-îc khëi c«ng x©y dùng. Vµ ®Õn ngµy 21/11/1984, c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c¬ b¶n, sau ®ã ®-îc chÝnh thøc bµn giao cho nhµ m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh víi tªn gäi ®Çu tiªn “ Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi” . §Õn th¸ng 12/1987 th× toµn bé thiÕt bÞ c«ng nghÖ phô trî ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt vµ 2 n¨m sau, th¸ng 12/1989 th× D©y chuyÒn DÖt kim sè 1 ®-îc ®Çu t- x©y dùng. Ngµy 30/04/1991, theo quyÕt ®Þnh Q§-138-CNN-TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi ®· ®-îc chuyÓn ®æi thµnh “ XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi – DÖt kim Hµ Néi” víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Hanosimex. §Õn th¸ng 10/1993, ®Ó vùc dËy nhiÒu doanh nghiÖp yÕu kÐm ®ang gÆp khã kh¨n cã nguy c¬ ph¸ s¶n, theo QuyÕt ®Þnh s¸p nhËp cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, c«ng ty ®· tiÕp nhËn Nhµ m¸y Sîi Vinh vµ ®Õn n¨m 1995, C«ng ty còng tiÕp nhËn thªm c¶ Nhµ m¸y Sîi Hµ §«ng. §©y lµ hai ®¬n vÞ lµm 1 ¨n yÕu kÐm, cã nhiÒu khã kh¨n. §Ó vùc dËy hai ®¬n vÞ nµy, c«ng ty ®· ph¶i ®Çu t- nhiÒu c«ng søc, tµi chÝnh vµ nguån c¸n bé. S¾p xÕp l¹i tæ chøc, ph©n lo¹i vµ sö dông lao ®éng hîp lý; chÊn chØnh c¸c mÆt qu¶n lý, ®-a vµo nÒn nÕp. MÆt kh¸c, c«ng ty ®Çu t- vèn c¶i t¹o, x©y dùng x-ëng s¶n xuÊt, n©ng cÊp ®æi míi thiÕt bÞ. Sau mét thêi gian nç lùc cñng cè, nh÷ng n¨m gÇn ®©y hai nhµ m¸y thµnh viªn nµy ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn, Tæng c«ng ty ®· gi¶i quyÕt xong sè lç vµ c¸c kho¶n nî ®äng kho¶ng 30 tû ®ång cho Nhµ m¸y Sîi Vinh vµ DÖt Hµ §«ng. HiÖn nay hai nhµ m¸y nµy ®ang thùc sù s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· ®-îc n©ng lªn nhiÒu lÇn. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc c¶i thiÖn, thu nhËp ®-îc n©ng lªn theo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c©n ®èi víi mÆt b»ng cña c¶ Tæng c«ng ty. n¨m 2003, thu nhËp cña Nhµ m¸y Sîi Vinh vµ cña Nhµ m¸y DÖt Hµ §«ng ®· t¨ng lªn kho¶ng 10 lÇn so víi thêi ®iÓm b¾t ®Çu s¸p nhËp vµo HANOSIMEX. HiÖn nay lµ møc thu nhËp kh¸ so víi NghÖ An vµ Hµ §«ng. Ngµy 19/05/1994, Nhµ m¸y DÖt kim ®-îc kh¸nh thµnh bao gåm hai d©y chuyÒn I vµ II. Vµ kho¶ng nöa n¨m sau, th¸ng 01/1995, C«ng ty b¾t ®Çu khëi c«ng x©y dùng Nhµ m¸y May – Thªu §«ng Mü. §Õn ngµy 19/06/1995, theo QuyÕt ®Þnh 840-TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, C«ng ty ®· ®æi tªn tõ “ XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi – DÖt kim Hµ Néi” thµnh “ C«ng ty DÖt Hµ Néi” . N¨m n¨m sau, ngµy 28/02/2000, theo QuyÕt ®Þnh Q§-103-H§QT cña Héi §ång Qu¶n TrÞ, C«ng ty DÖt hµ Néi ®· ®-îc ®æi thµnh “ C«ng ty DÖt – May Hµ Néi. Tõ n¨m 2003, theo yªu cÇu cña Tæng c«ng ty DÖt – May ViÖt Nam, C«ng ty l¹i nhËn nhiÖm vô gióp ®ì, qu¶n lý toµn diÖn C«ng ty DÖt kim Hoµng ThÞ Loan - §©y lµ mét doanh nghiÖp trong t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, viÖc lµm vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn rÊt khã kh¨n. D-íi sù ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña C«ng ty DÖt – May Hµ Néi (mµ hiÖn nay lµ Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi), C«ng ty DÖt kim Hoµng ThÞ Loan ®· chÆn ®øng t×nh tr¹ng tôt dèc, tho¸t khái nguy c¬ ph¸ s¶n. N¨ng lùc s¶n xuÊt ®-îc kh«i phôc, c¸c ho¹t ®éng ®-îc cñng cè, cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®ang vµo thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. DÖt – May Hµ Néi ®· hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm hç trî, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp ®-îc s¸p nhËp vµ c¸c c«ng ty kh¸c. Gióp c¸c ®¬n vÞ cã ®ñ viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. Th¸ng 2 n¨m 2007, theo QuyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®· ®-îc ®æi tªn thµnh Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi. Ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2007, C«ng ty ®· tiÕn hµnh lÔ ®ãn nhËn Hu©n ch-¬ng vµ ra m¾t Tæng C«ng ty. 2 HiÖn nay C«ng ty cã diÖn tÝch mÆt b»ng kho¶ng 24 ha víi mét ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cã n¨ng lùc vµ ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ lªn ®Õn kho¶ng 6000 ng-êi. C«ng ty còng ®-îc trang bÞ toµn bé nh÷ng thiÕt bÞ cña nh÷ng n-íc cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh- CHLB §øc, Italia, Hµ Lan, Hµn Quèc,...Víi mét nguån néi lùc m¹nh mÏ nh- vËy, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn hiÖn nay cña C«ng ty lµ rÊt lín. Tr¶i qua h¬n 20 n¨m, nhê ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu mét c¸ch toµn diÖn, C«ng ty ®· ®¹t nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c, ®-îc Nhµ n-íc tÆng nhiÒu phÇn th-ëng cao quý. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña DÖt – May Hµ Néi, lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh DÖt – May ViÖt Nam. 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty: Tr¶i qua h¬n 20 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh Dªt – May ViÖt Nam. C«ng ty còng ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc, thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa. §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu trªn, Tæng C«ng ty lu«n qu¸n triÖt cho m×nh c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh- sau: 1.2.1. Chøc n¨ng: Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi cã chøc n¨ng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm sau:  Chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt khÈu c¸c lo¹i sîi ®¬n, sîi xe nh- sîi cotton, sîi Pe, cã chØ sè tõ Ne06 ®Õn Ne60, c¸c lo¹i sîi kiÓu vµ sîi co gi·n.  Chuyªn nhËp c¸c lo¹i b«ng x¬, phô tïng thiÕt bÞ chuyªn ngµnh hãa chÊt, thuèc nhuém.  Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÖt kim thµnh phÈm nh- Rib, Interlock, Lacost, Single,...vµ c¸c s¶n phÈm may b»ng v¶i dÖt kim, v¶i ®Ñt thoi.  Chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i v¶i bß vµ s¶n phÈm may b»ng v¶i bß Jean.  Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i kh¨n b«ng, mò thêi trang. 1.2.2. NhiÖm vô: §Ó lµm tèt c¸c chøc n¨ng trªn, Tæng C«ng ty cã nhiÖm vô:  S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm sîi phôc vô cho tiªu thô trªn thÞ tr-êng vµ cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y dÖt trong néi bé c«ng ty.  S¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c lo¹i v¶i dÖt kim, dÖt thoi, ®Ó phôc vô cho thÞ tr-êng vµ cung cÊp v¶i cho c¸c nhµ m¸y may trong néi bé c«ng ty. S¶n xuÊt, tiªu thô kh¨n b«ng , kh¨n tay vµ c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ v¶i kh¨n. 3  May c¸c lo¹i ¸o dÖt kim, v¶i kaki theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. KÕt hîp víi viÖc gia c«ng cho c¸c b¹n hµng l©u n¨m, trao ®æi hµng hãa, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch th-¬ng m¹i, s½n sµng hîp t¸c cïng c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®Çu t- thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, khoa häc c«ng nghÖ míi nh»m kh«ng ngõng më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm., t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.  S¶n xuÊt 1 sè s¶n phÈm phô nh- lâi èng, s¸p, h¬i n-íc, khÝ nÐn.. phôc vô cho s¶n xuÊt cña c¸c nhµ m¸y thµnh viªn vµ c«ng ty con trong néi bé c«ng ty  Kinh doanh vµ tiªu thô c¸c mÆt hµng dÖt may th«ng qua hÖ thèng c¸c cöa hµng.  Gãp vèn cïng víi C«ng ty thêi trang Vinatex cña TËp ®oµn DÖt – May ViÖt nam cïng kinh doanh th-¬ng m¹i th«ng qua siªu thÞ.  Kinh doanh vËn chuyÓn hµng ho¸ trong ngµnh qua chi nh¸nh Vinatex H¶i phßng  Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng; t×m hiÓu, khai th¸c vµ më réng thÞ tr-êng; dù b¸o nhu cÇu thÞ tr-êng trong t-¬ng lai, tæ chøc s¶n xuÊt theo nhu cÇu ®Æt hµng cña c¸c ®èi t¸c. 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh: 1.3.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng: 1.3.1.1. H×nh thøc së h÷u vèn: Cã thÓ nãi r»ng vèn lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. B-íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh, tr-íc hÕt c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú. Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi (Hanosimex) lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®Çu t- vèn 100%. N¨m 1990, C«ng ty ®-îc Nhµ n-íc giao vèn 161 tû ®ång vµ ®Õn nay, gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty ®¹t gÇn 700 tû ®ång. Vèn chñ së h÷u t¹i ngµy 31/12/2005 lµ 153.395.228.313 trong ®ã C«ng ty DÖt may Hµ Néi lµ 144.281.300.457 vµ C«ng ty S¶n xuÊt – XuÊt NhËp khÈu DÖt may H¶i Phßng lµ 9.113.927.856. Lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã quy m« lín, víi c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, Tæng C«ng ty ®· t¹o ®-îc mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn th-¬ng tr-êng. HiÖn nay C«ng ty kh«ng chØ chó träng vµo xuÊt khÈu nh- tr-íc kia mµ cßn rÊt quan t©m ®Õn thÞ tr-êng néi ®Þa. ChÝnh v× thÕ hµng n¨m c«ng ty lu«n cÇn mét l-îngvèn kh¸ lín ®Ó ®Çu t- trang htiÕt bÞ, n©ng cÊp m¸y mãc, ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh daonh ®-îc tiÕn hµnh theo ®óng tiÕn ®é ®Ò ra. 4 1.3.1.2. LÜnh vùc kinh doanh: Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi Kinh doanh trong lÜnh vùc sîi, s¶n phÈm may dÖt kim, dÖt thoi, kh¨n, v¶i Denim vµ c¸c dÞch vô kh¸c. 1.3.1.3. Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i sîi, v¶i dÖt kim, v¶i dÖt thoi, s¶n phÈm dÖt kim, dÖt thoi, lÒu v¶i du lÞch, nguyªn vËt liÖu,, hãa chÊt, thuèc nhuém, phô tïng m¸y mäc thiÕt bÞ thuéc ngµnh dÖt may, kinh doanh kho vËn, vËn t¶i, siªu thÞ,... 1.3.2. §Æc ®iÓm vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty: Kinh doanh trong lÜnh vùc dÖt may, s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi hÕt søc ®a d¹ng víi nhiÒu chñng lo¹i, kiÓu d¸ng, mÉu m· kh¸c nhau, ®¸p øng tèt nhÊt cho l-îng nhu cÇu phong phó cña kh¸ch hµng. Thø nhÊt, vÒ c¸c s¶n phÈm sîi: C¸c s¶n phÈm sîi cña Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®a d¹ng víi nhiÒu chñng lo¹i nh- sîi cotton, sîi PE, sîi Ne 30 65/35, Ne 45 65/35, Ne 8 OE, Ne 11 OE, Ne 20 cotton, Ne 45 83/17, Ne 32 cotton, Ne 40 CK, Ne 30 CK, Ne 20 CK. Víi s¶n l-îng trªn 15000 tÊn mçi n¨m th× ®©y còng lµ mÆt hµng truyÒn thèng vµ chñ ®¹o cña Tæng C«ng ty. §-îc s¶n xuÊt b»ng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo (b«ng x¬) ngo¹i nhËp, c¸c s¶n phÈm sîi cña Tæng C«ng ty lu«n cã chÊt l-îng cao, ®¹t ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu chÊt l-îng cÇn thiÕt, gióp cho Tæng C«ng ty trë thµnh b¹n hµng ®¸ng tin cËy cña c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i s¶n xuÊt hµng dÖt trong vµ ngoµi n-íc, ®Æc biÖt lµ ë thÞ tr-êng miÒn Nam. Thø hai, vÒ c¸c s¶n phÈm dÖt kim: S¶n phÈm dÖt kim cña C«ng ty bao gåm v¶i dÖt kim vµ c¸c s¶n phÈm may dÖt kim. Trong ®ã v¶i dÖt kim gåm c¸c lo¹i nh- Rib, Single, Interlock, Lacost,...víi s¶n l-îng 400 tÊn mçi n¨m. Cßn c¸c s¶n phÈm may dÖt kim bao gåm quÇn ¸o ng-êi lín, trÎ em víi ba chñng lo¹i chÝnh lµ ¸o dÖt kim cã cæ (polo shirt), ¸o dÖt kim cæ bo (T – shirt + Hineck), quÇn ¸o thÓ thao,... Hµng n¨m c¸c s¶n phÈm may dÖt kim ®-îc s¶n xuÊt víi s¶n l-îng trªn 8 triÖu s¶n phÈm, trong ®ã dµnh cho xuÊt khÈu lµ 7 triÖu. ChÊt l-îng s¶n phÈm dÖt kim so víi trong n-íc ®-îc ®¸nh gi¸ kh¸ tèt nh-ng so víi thÕ giíi vÉn chØ ë møc trung b×nh. Thø ba, s¶n phÈm kh¨n: S¶n phÈm kh¨n bao gåm kh¨n t¾m, kh¨n ¨n víi s¶n l-îng kho¶ng 700 tÊn mçi n¨m. §èi víi lo¹i s¶n phÈm nµy, c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc. Thø t-, c¸c s¶n phÈm may: bao gåm c¸c s¶n phÈm may dÖt kim vµ dÖt Denim nh- ¸o T-shirt, dÖt kim, s¬ mi, bß,...®-îc s¶n xuÊt chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng c¶ trong vµ ngoµi n-íc. PhÇn cßn l¹i ®-îc tiªu thô néi ®Þa th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm trong ph¹m vi c¶ n-íc. 5 Thø n¨m, lÒu b¹t du lÞch. §©y lµ s¶n phÈm míi cña Tæng c«ng ty, ®-îc ®-a ra ®Ó ®¸p øng sù t¨ng cao cña nhu cÇu du lÞch. S¶n phÈm nµy cã chÊt l-îngmay gia c«ng kh¸ tèt tuy nhiªn n¨ng suÊt l¹i kh«ng cao, chñ yÕu ®-îc dïng cho xuÊt khÈu. 1.3.3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng: 1.3.3.1. C¬ cÊu lao ®éng: Con ng-êi lu«n lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh. NhËn thøc ®-îc vai trß quan träng ®ã, Tæng C«ng ty lu«n lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o nh©n sù còng nh- tíi ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n viªn, t¹o ®äng lùc gióp c«ng nh©n viªn lµm viÖc h¨ng say vµ hiÖu qu¶. Nh×n chung qua c¸c n¨m, sè l-îng lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng, trong ®ã sè l-îng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n chiÕm mét tû träng cao. §©y lµ nh©n tè quan träng gióp C«ng ty ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã, nh÷ng nguån lùc ch-a ®-îc khai th¸c triÖt ®Ó. Hµng n¨m C«ng ty lu«n tæ chøc thi n©ng bËc tay nghÒ cho c«ng nh©n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn c¸c phßng ban ®i häc §¹i häc vµ tham dù mét sè khãa ®µo t¹o ng¾n h¹n nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ qu¶n lý, khoa häc, kü thuËt. Tuy nhiªn, do ®Æc thï cña ngµnh dÖt – may mµ chñ yÕu lao ®éng ë ®©y lµ n÷, ®é tuæi cßn trÎ, tËp trung vµo bé phËn s¶n xuÊt. N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Sè Tû Sè Tû Sè Tû TT C¸c chØ tiªu l-îng träng l-îng träng l-îng träng Tæng sè c¸n bé I c«ng nh©n viªn 5247 100 5474 100 5593 100 1 Lao ®éng gi¸n tiÕp 585 11.15 597 10.91 640 11.45 2 Lao ®éng trùc tiÕp 4662 88.85 4877 89.09 4953 88.55 II Ph©n theo khu vùc 1 Hµ Néi 3588 68.38 3800 69.42 3900 69.73 2 Vinh 579 11.38 649 11.86 653 11.68 3 Hµ §«ng 732 13.95 669 12.22 680 12.15 4 §«ng Mü 330 6.29 356 6.5 360 6.44 III Ph©n theo tr×nh ®é 1 §¹i häc 672 12.81 711 12.99 803 14.36 2 Cao ®¼ng, trung cÊp 191 3.64 213 3.89 254 4.54 3 C«ng nh©n 4384 83.55 4550 83.12 453 81.1 B¶ng 1: Tæng hîp nguån nh©n lùc cña c«ng ty 6 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tr×nh ®é c«ng nh©n Tæng sè C«ng nh©n bËc 1 C«ng nh©n bËc 2 C«ng nh©n bËc 3 C«ng nh©n bËc 4 C«ng nh©n bËc 5 C«ng nh©n bËc 6 C«ng nh©n bËc 7 N¨m N¨m N¨m 2003 2004 2005 4384 4550 4536 492 658 841 530 630 763 816 805 587 1061 941 894 1006 900 814 431 537 536 48 79 101 B¶ng 2: Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n trong c«ng ty Cïng víi viÖc më réng s¶n xuÊt, nh×n chung sè l-îng lao ®éng cña Tæng C«ng ty còng ngµy cµng t¨ng lªn. KÌm theo ®ã sÏ lµ yªu cÇu vÒ viÖc chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó x©y dùng ®-îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tèt, thÓ hiÖn ë sù t¨ng lªn cña sè lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung cÊp. 1.3.3.2. TiÒn l-¬ng vµ tæng tiÒn l-¬ng Tæng quü tiÒn l-¬ng cña Tæng C«ng ty bao gåm tiÒn l-¬ng n¨ng suÊt lao ®éng hµng th¸ng (l-¬ng s¶n phÈm, l-¬ng thêi gian), c¸c kho¶n phô cÊp (lÔ tÕt, èm ®au,...), c¸c kho¶n th-ëng (th-ëng n¨m, th-ëng bËc thî giái, th-ëng hoµn thµnh nhiÖm vô), c¸c kho¶n tr¶ theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi (®éc hai, èm ®au, thai s¶n,...). XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cã hai khèi lµm viÖc lµ khèi s¶n xuÊt vµ khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp mµ Tæng C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l-¬ng lµ tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®èi víi tõng khèi. Trong ®ã rt¶ l-¬ng theo thêi gian ®-îc ¸p dông cho bé phËn gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn khèi nghiÖp vô. Cßn h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm ®-îc ¸p dông ®Ó tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt. 7 C¸c chØ tiªu Lao ®éng b×nh qu©n n¨m Tæng quü l-¬ng Thu nhËp b×nh qu©n n¨m Khu vùc Hµ Néi Khu vùc §«ng Mü Khu vùc Hµ §«ng Khu vùc Vinh §¬n vÞ tÝnh Ngêi TriÖu ®ång So s¸nh 05/04 Thùc hiÖn n¨m 2003 2004 2005 5.247 5.474 5.593 102,2% 82.711 90.264 97.704 108,2% ®/ng/th¸ng " 1.400.000 1.560.000 1.700.000 109,0% " 1.320.000 1.350.000 1.500.000 111,1% " 980 1.400.000 1.520.000 108,6% " 1.200.000 1.290.000 1.320.000 102,3% B¶ng 3:Mét sè chØ tiªu vÒ lao ®éng vµ thu nhËp ng-êi lao ®éng Nh- vËy, nh×n chung so víi ngµnh dÖt – may ViÖt Nam th× møc thu nhËp trªn cña lao ®éng ë Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ë vµo møc t-¬ng ®èi kh¸ vµ æn ®Þnh. 1.3.4. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vËt t- vµ tµi s¶n cè ®Þnh Thø nhÊt, ®èi víi c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chñ yÕu dïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Tæng C«ng ty sö dông c¸c lo¹i nguyªn liÖu nh- b«ng, x¬, sîi, hãa chÊt, thuèc nhuém, thuèc tÈy, v¶i vµ c¸c phô liÖu dïng cho may mÆc. Trong ®ã ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ®-îc x©y dùng trªn c¬ së thùc tÕ tiªu hao vËt liÖu cña tõng c«ng ®o¹n, qua ®ã Tæng C«ng ty sÏ ¸p dông tõng ph-¬ng ph¸p tÝnh cô thÓ nh- ph-¬ng ph¸p kinh nghiÖm hay ph-¬ng ph¸p thèng kª. Thø hai, viÖc ®ång bé c¸c yÕu tè trong may mÆc cña Tæng C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. Nguyªn phô liÖu cßn ch-a nhÞp nhµng g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é may, dÉn ®Õn viÖc ph¶i lµm thªm ca, thªm giê nhiÒu h¬n, ¶nh h-ëng ®Õn t©m lý còng nh- søc kháe cña ng-êi lao ®éng. ViÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña nhµ m¸y nhiÒu khi cßn thiÕu chÆt chÏ, kh©u thiÕt kÕ mÉu cßn thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ. Bé phËn may mÉu còng ch-a t×m tßi, nghiªn cøu s©u ®Ó t×m ra quy tr×nh may hîp lý nhÊt, dÉn ®Õn viÖc may ®¹i trµ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, g©y l·ng phÝ nguån lùc. Thø ba, vÒ viÖc dù tr÷, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ cã nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo dïng cho s¶n xuÊt lµ nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi nªn viÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu trë nªn rÊt quan 8 träng vµ cÇn thiÕt. B«ng x¬ sau khi nhËp vÒ ®-îc ®-a vµo c¸c nhµ m¸y dïng trong ca s¶n xuÊt råi nhËp tiÕp. Thø t-, vÒ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, phÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò, trë nªn l¹c hËu lµm cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ nhËp kho kh«ng ¨n khíp. Thªm vµo ®ã, viÖc b¶o qu¶n kh«ng tèt khiÕn tµi s¶n cè ®Þnh khi ®-a vµo ho¹t ®éng th-êng bÞ xuèng cÊp mét c¸ch nhanh chãng. Phô tïng nhËp ngo¹i l¹i kh«ng ®¸p øng kÞp thêi, thËm chÝ thiÕu nªn mét sè thiÕt bÞ kh«ng ®-îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt. Tæng C«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. 1.3.5. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh N¨m ChØ tiªu (§VT: triÖu ®ång) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng Tæng doanh nghiÖp thu Lîi nhuËn Nép Ng©n s¸ch 498.376 474.878 2.298 4.288 592.409 556.199 1460 5.293 699.889 668.319 2.007 3.175 807.415 868.757 3.957 4.252 711.626 1.037.257 14.229 6.044 810.216 1.351.693 7.761 6.805 B¶ng 4: ChØ tiªu tæng hîp qua c¸c n¨m Giá trị sản xuất công nghiệp-tổng doanh thu (không VAT) Triệu đồng 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Giá trị sản xuất CN 1,000,000 800,000 Tổng doanh thu (không VAT) 600,000 400,000 200,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Năm H×nh 1.1: Gi¸ trÞ S¶n xuÊt c«ng nghiÖp – Tæng Doanh thu 9 Dùa vµo h×nh trªn ta thÊy chØ tiªu Tæng Doanh thu (kh«ng cã thuÕ VAT) cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Nã chøng tá danh nghiÖp cã mét thÞ phÇn t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ngµy ®-îc më réng. Trªn thùc tÕ, doanh nghiÖp ®ang h-íng qu¸ tr×nh tiªu thô kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc xuÊt khÈu mµ cßn ë thÞ tr-êng tiªu thô néi ®Þa. §©y lµ mét thÞ tr-êng lín, høa hÑn ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Lợi nhuận-Nộp ngân sách 16,000 Triệu đồng 14,000 12,000 10,000 Lợi nhuận Nộp ngân sách 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Năm H×nh 1.2: Tæng hîp t×nh h×nh lîi nhuËn vµ nép Ng©n s¸ch qua c¸c n¨m Dùa vµo h×nh trªn ta thÊy chØ tiªu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003 cßn ë møc thÊp. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2004, chØ tiªu nµy ®· t¨ng vät. Nã chøng tá doanh nghiÖp ®· biÕt sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Çu vµo, khiÕn cho víi mét l-îng doanh thu t¨ng t-¬ng ®èi ®Òu nh-ng l¹i lµm cho lîi nhuËn t¨ng ®ét biÕn. KÌm theo víi sù t¨ng lªn cña lîi nhuËn th× doanh nghiÖp còng ®· ®ãng gãp nhiÒu h¬n cho Ng©n s¸ch Nhµ n-íc, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc. 10 ChØ tiªu I. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn 1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n TSC§/TTS TSL§/TTS 2. Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn NVCSH/Tæng NV II. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n III. Tû suÊt sinh lêi 1. Tû suÊt sinh lîi nhuËn trªn doanh thu Tû suÊt sinh lîi nhuËn tr-íc thuÕ/DT Tû suÊt sinh lîi nhuËn sau thuÕ/DT 2. Tû suÊt sinh lîi trªn tæng tµi s¶n Tû suÊt sinh lîi nhuËn tr-íc thuÕ/TTS Tû suÊt sinh lîi nhuËn sau thuÕ/TTS 3. Tû suÊt sinh LNST/ NVCSH §VT 2002 2003 % % 0,476 0,524 0,523 0,477 % % 0,762 0,238 0,718 0,282 lÇn lÇn 0,49 1,16 0,66 1,34 ®ång ®ång 0,0035 0,0038 0,0024 0,0025 ®ång ®ång ®ång 0,00339 0,0058 0,0023 0,0031 0,00967 0,014 B¶ng 5: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh t¹i Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi Dùa vµo b¶ng trªn ta thÊy, tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn. Sù t¨ng lªn nµy lµ do Doanh nghiÖp ®· vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t- ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh- Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi th× ®©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng. Nã sÏ gióp cho qu¸ tr×nh më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp t¨ng lªn ®¸ng kÓ, gãp phÇn t¹o thªm nhiÒu cña c¶i cho x· héi. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n còng t¨ng lªn chøng tá kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ang ®-îc cñng cè vµ t¨ng c-êng, bªn c¹nh ®ã vÉn lµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn vay ng¾n h¹n. ChÝnh nhøng ®iÒu trªn ®· lµm cho tû suÊt sinh lêi trªn doanh thu vµ tæng tµi s¶n t¨ng lªn. Mét ®ång doanh thu ®· ®em l¹i nhiÒu ®ång lîi nhuËn h¬n, mét ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n ®· lµm ra nhiÒu ®ång lîi nhuËn h¬n. Vµ nh- vËy còng lµ sù t¨ng lªn trong hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a, sù t¨ng lªn trong tû suÊt sinh lêi cña lîi nhuËn sau thuÕ so víi nguån vån chñ së h÷u ®· chøng tá mét ®ång vèn cña Nhµ n-íc bá ra ®· cã thÓ ®em vÒ nhiªu lîi nhuËn h¬n, hay nãi c¸ch kh¸c ®©y chÝnh 11 lµ sù t¨ng lªn trong hiÖu qu¶ ®Çu t-, ®iÒu mµ hiÖn ®ang lµ th¸ch thøc víi rÊt nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n-íc kh¸c. 1.4. C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ m« h×nh tæ chøc S¶n xuÊt – Kinh doanh: 1.4.1. C«ng nghÖ s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm chñ yÕu t¹i Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi B«ng + X¬ PE Sîi méc XÐ Trén Sîi däc Ch¶i th« Sîi ngang Cói ch¶i M¾c Nhuém – hå GhÐp cói DÖt KÐo sîi th« Hoµn tÊt KÐo sîi con KiÓm §¸nh èng §ãng kiÖn §Ëu xe NhËp kho §¸nh èng Sîi xe thµnh phÈm Sîi ®¬n thµnh phÈm H×nh 1.3: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sîi vµ v¶i 12 1.4.1.1. Gi¶i thÝch quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sîi: Trong c«ng ®o¹n ®Çu, b«ng vµ x¬ PE ®-îc ng-êi c«ng nh©n xÐ nhá, mçi miÕng cã khèi l-îng tõ 100 ®Õn 150 g, sau ®ã ®-îc ®-a vµo m¸y b«ng ®Ó lµm t¬i vµ lo¹i bá t¹p chÊt. Tõ m¸y b«ng, c¸c lo¹i b«ng, x¬ ®-îc ®-a sang m¸y ch¶i b»ng mét hÖ thèng èng dÉn vµ t¹i ®©y, b«ng ®-îc lo¹i trõ tèi ®a t¹p chÊt ®Ó t¹o thµnh cói ch¶i. C¸c cói ch¶i sau ®ã ®-îc ghÐp, lµm ®Òu s¬ bé trªn c¸c m¸y ghÐp t¹o ra c¸c cói ghÐp. ViÖc pha trén tû lÖ cotton, PE ®-îc tiÕn hµnh ë giai ®o¹n nµy. KÕ ®ã, c¸c cói ghÐp l¹i ®-îc kÐo thµnh sîi th« trªn m¸y th«. Sîi th« ®-îc ®-a qua m¸y sîi con kÐo thµnh sîi con. §©y còng lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh gia c«ng b«ng, x¬ thµnh sîi. B¸n thµnh phÈm t¹o thµnh chÝnh lµ c¸c èng sîi con. Tuy nhiªn kh«ng chØ dõng l¹i ë ®ã, c¸c b¸n thµnh phÈm sîi con cã thÓ sÏ ®-îc tiÕp tôc ®¸nh èng trªn c¸c m¸y ®¸nh èng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c qu¶ sîi. Qu¶ sîi ®-îc bao gãi, ®ãng t¶i hoÆc ®ãng hßm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng råi nhËp kho. 1.4.1.2. Gi¶i thÝch quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¶i: §Çu tiªn, sîi méc ®-îc ®-a lªn giµn m¾c ®Ó m¾c thµnh nh÷ng beam sîi, mçi beam sîi th-êng ®-îc m¾c tõ 363 sîi ®Õn 406 sîi tïy thuéc vµo lo¹i v¶i yªu cÇu. Sau ®ã sîi ®· m¾c thµnh c¸c beam sîi méc ®-îc ®-a lªn m¸y nhuém. Mçi mÎ nhuém th-êng gåm 10 hoÆc 12 beam sîi ®-îc xÕp song song víi nhau ®Ó khi nhuém xong tõ nh÷ng beam sîi méc cã tæng sè sîi 363, 406 sîi mét beam thµnh c¸c beam sîi mµu cã tæng sè sîi 3630, 4430, 4500... Sîi sau khi ®· nhuém thµnh c¸c beam sîi mµu cã tæng sè sîi tïy theo yªu cÇu cña lo¹i v¶i ®-îc ®-a lªn m¸y dÖt. Lóc nµy sîi méc ®-îc ®-a vµo lµm sîi ngang vµ dÖt thµnh v¶i méc. V¶i sau khi dÖt xong l¹i tiÕp tôc ®-îc ®-a vµo m¸y ®Ó hoµn thiÖn c¸c chØ tiªu kü thuËt yªu cÇu mµ Tæng C«ng ty vµ kh¸ch hµng ®Ò ra. Cuèi cïng, v¶i sau khi hoµn tÊt xong trë thµnh thµnh phÈm, ®-îc tiÕn hµnh kiÓm tra ngo¹i quan vµ ph©n thµnh c¸c lo¹i tïy theo chÊt l-îng cña v¶ñyt-íc khi ®-îc ®ãng kiÖn, nhËp kho. 1.4.2. M« h×nh tæ chøc S¶n xuÊt – Kinh doanh Theo xu h-íng chuyªn m«n hãa tÝnh chÊt cña s¶n phÈm, hÖ thèng ®-îc s¾p xÕp theo thø tù gia c«ng th¼ng s¶n phÈm, s¶n xuÊt theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ tæ chøc s¶n xuÊt theo sù chuyªn m«n hãa c«ng nghÖ néi bé cña tõng nhµ m¸y. 13 H×nh thøc gia c«ng s¶n phÈm th¼ng nµy ®· gióp cho viÖc lµm gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn néi bé, dÔ c©n b»ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, gi¶m b¸n thµnh phÈm háng hãc tong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tuy nhiªn nã l¹ tá ra kh«ng linh ho¹t khi cã sù thanh ®æi s¶n phÈm. Do ®ã kh«ng thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cho c¸c ®¬n vÞ gia c«ng nhá, lÎ mµ l¹ikhã tÝnh vÒ chÊt l-îng còng nh- mÉu m· hµng hãa. ViÖc s¶n xuÊt ®-îc tæ chøc theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn, cã sù chuyªn m«n hã c«ng nghÖ néi bé trong tõng nhµ m¸y. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm t¨ng sù linh ho¹t khi thay ®æi tõng lo¹t s¶n phÈm theo nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín. Tæng C«ng ty cã nhiÌu lo¹i d©y chuyÒn ®Ó s¶n xuÊt ba chñng lo¹i hµng chÝnh lµ sîi, v¶i thµnh phÈm vµ s¶n phÈm may. C¸c d©y chuyÒn ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc. S¶n phÈm h×nh thµnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh chÕ biÕn tõ khi ®-a nguyªn vËt liÖu ë kh©u ®Çu vµo cho ®Õn khi ®-îc thµnh phÈm t¹o thµnh mét chu tr×nh khÐp kÝn. C¸c bé phËn s¶n xuÊt còng ®-îc chuyªn m«n hãa. Mçi m¸y chØ lµm mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, vµ ng-êi ®øng m¸y còng ®-îc chuyªn m«n hãa. 14 H×nh 1.4: S¬ ®å kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty. Kho nguyªn liÖu Nhµ m¸y sîi Hµ néi, C«ng ty cæ phÇn Hoµng Thi Loan vµ c«ng ty cæ phÇn dÖt Hµ Nhµ m¸y ®éng lùc Nhµ m¸y c¬ khÝ ®«ng Kho thµnh phÈm sîi Nhµ m¸y dÖt nhuém Nhµ m¸y dÖt Denim C«ng ty cæ phÇn dÖt Hµ ®«ng Kho thµnh phÈm v¶i Tr¹m ®iÖn 35 kV Nhµ m¸y: may 1, may 2, may 3, may thêi trang, c«ng ty cæ phÇn may §«ng Mü Kho thµnh phÈm may 15 Bé phËn vËn chuyÓn KÕt cÊu s¶n xuÊt cña Tæng C«ng ty bao gåm:  02 nhµ m¸y s¶n xuÊt sîi lµ Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi vµ Nhµ m¸y Sîi Vinh thuéc C«ng ty cæ phÇn Hoµng ThÞ Loan.  03 nhµ m¸y dÖt nhuém bao gåm nhµ m¸y dÖt nhuém, nhµ m¸y dÖt v¶i Denim vµ C«ng ty cæ phÇn DÖt Hµ §«ng.  05 nhµ m¸y s¶n xuÊt hµng may mÆc gåm Nhµ m¸y may 1, Nhµ m¸y may 2, Nhµ m¸y may 3, Nhµ m¸y may thêi trang vµ C«ng ty cæ phÇn may §«ng Mü. Bªn c¹nh ®ã, Tæng C«ng ty cßn cã mét bé phËn phô trî ®ã lµ Trung t©m C¬ khÝ tù ®éng hãa víi chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phô nh- lâi èng, s¸p nÕn phôc vô cho nhµ m¸y sîi vµ s¶n xuÊt gia c«ng phô tïng c¬ kiÖn cho c¸c thiÕt bÞ cña ®¬n vÞ. 1.5. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi 1.5.1. C¬ cÊu qu¶n lý cña Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®-îc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, víi chÕ ®é mét thñ tr-ëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ ng-êi lao ®éng vµ ®-îc h×nh thµnh theo ba cÊp qu¶n lý:  CÊp C«ng ty: bao gåm ban gi¸m ®èc, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh  CÊp phßng, ban chøc n¨ng  CÊp nhµ m¸y vµ c¸c c«ng ty con cæ phÇn 16 Tæng Gi¸m §èc Phã Tæng Gi¸m ®èc §iÒu hµnh May Phã Tæng Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Sîi Gi¸m ®èc §iÒu hµnh DÖt Nhuém Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Tiªu thô néi ®Þa kiªm Gi¸m ®èc HANOSIME X-DMG Gi¸m ®èc §iÒu hµnh C«ng t¸c XNK Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Qu¶n trÞ Hµnh chÝnh Gi¸m ®èc §iÒu hµnh kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty DÖt May HTL §¹i diÖn l·nh ®¹o HÖ thèng qu¶n lý ChÊt l-îng vµ HÖ thèng qu¶n lý TNXH Phßng KÕ ho¹ch thÞ tr-êng TT TN & KTCLSP Phßng kü thuËt ®Çu t- Nhµ m¸y May 1 Nhµ m¸y Sîi Nhµ m¸y DÖt nhuém Nhµ m¸y May 2 Trung t©m c¬ khÝ tù ®éng hãa Nhµ m¸y DÖt Denim Nhµ m¸y May 3 Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Phßng XuÊt NhËp khÈu Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ søc kháe vµ an toµn Phßng Th-¬ng m¹i VINATEX H¶i Phßng Siªu thÞ VINATE X Hµ §«ng HANOSIME X HDT Phßng ®êi sèng HANOSIME X DMG Trung t©m y tÕ Trung t©m §µo t¹o C«ng nh©n may Nhµ m¸y May Thêi trang H×nh 1.5: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý trong C«ng ty GHI chó : §iÒu hµnh trùc tuyÕn §iÒu hµnh qu¶n lý HÖ thèng chÊt l-îng vµ hÖ thèng tù nhiªn x· héi Qu¶n lý vèn cña HANOSIMEX t¹i c¸c C«ng ty cæ phÇn th«ng qua ng-êi ®¹i diÖn 17 1.5.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý trong Tæng C«ng ty: - Tæng Gi¸m §èc: Tæng Gi¸m §èc cã chøc n¨ng qu¶n lý vµ ®iiªï hµnh mäi ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. §Ó thùc hiÖn t«t chøc n¨ng trªn, Tæng Gi¸m §èc ph¶i hoµn thµnh nhiÒu nhiÖm vô nh- tiÕp nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc do TËp ®oµn DÖt May ViÖt Nam giao; x©y dùng c¸c chiÕn l-îc ph¸t triÓn, dù ¸n ®Çu t-, hîp t¸c, liªn doanh liªn kÕt; b¸o c¸o TËp ®oµn DÖt May ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; thµnh lËp vµ chØ ®¹o Héi ®ång t- vÊn vÒ c¸c lÜnh vùc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty; ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ môc tiªu chÊt l-îng thÝch hîp trong tõng thêi kú; phª duyÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ; chñ tr× c¸c cuéc häp,..... - Phã Tæng Gi¸m §èc §iÒu hµnh May: phã Tæng Gi¸m §èc §iÒu hµnh May cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c kü thuËt, s¶n xuÊt, ®Çu t- vµ m«i tr-êng thuéc lÜnh vùc may vµ Trung t©m §µo t¹o c«ng nh©n may, ®ång thêi thay mÆt Tæng Gi¸m §èc ®iÒu hµnh viÖc x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo ISO-9000, hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000, WRAP. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng trªn, Phã Tæng Gi¸m §èc ®iÒu hµnh May cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kü thuËt, hÖ thèng chÊt l-îng, hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi vµ ®¹i diÖn phÇn vèn Nhµ n-íc t¹i C«ng ty Cæ phÇn May §«ng Mü HANOSIMEX. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh DÖt – Nhuém: cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c kü thuËt, s¶n xuÊt, ®Çu t- vµ m«i tr-êng thuéc lÜnh vùc DÖt nhu«m, ho¹t ®éng cña Trung t©m c¬ khÝ tù ®éng hãa. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Sîi: cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c kü thuËt, s¶n xuÊt, ®Çu t- vµ m«i tr-êng thuéc lÜnh vùc sîi. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Qu¶n trÞ Nguån nh©n lùc vµ Hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh lÜnh vùc lao ®éng tiÒn l-¬ng, chÕ ®é, chÝnh s¸ch, b¶o vÖ qu©n sù, ®êi sèng, hµnh chÝnh. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh C«ng t¸c XuÊt – NhËp khÈu: cã chøc n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn lÜnh vùc XuÊt NhËp khÈu, c«ng t¸c Hîp t¸c Quèc tÕ. 18 - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Tiªu thô néi ®Þa: Cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh lÜnh vùc tiªu thô s¶n phÈm may néi ®Þa; ho¹t ®éng kinh doanh Siªu thÞ Tæng hîp; KiÓm tra, ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp. 1.5.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban chøc n¨ng §Ó gióp Ban Gi¸m ®èc qu¶n lý chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ toµn bé doanh nghiÖp, C«ng ty cßn tæ chøc ra c¸c phßng, ban chøc n¨ng víi nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n nh- sau: - Phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh: Qu¶n lý nguån vèn vµ quü cña doanh nghiÖp; thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông; kiÓm tra ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; phô tr¸ch c©n ®èi thu chi, b¸o c¸o quyÕt to¸n; tÝnh vµ tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. - Phßng XuÊt – NhËp khÈu: nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ thÞ tr-êng, b¹n hµng xuÊt, nhËp khÈu, tõ ®ã gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã thªm nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt trong ®Þnh h-íng ph¸t triÓn hµng xuÊt khÈu. - Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: tham m-u cho Tæng Gi¸m §èc vÒ lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o lao ®éng; tiÒn l-¬ng; c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty; ®ång thêi tuyÓn dông, ®µo t¹o, bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng, h-íng dÉn c¸c nhµ m¸y thùc hiÖn viÖc tr¶ l-¬ng vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch. - Phßng Kü thuËt - §Çu t-: x©y dùng c¸c chiÕn l-îc ®Çu t- tr-íc m¾t vµ l©u dµi cho Tæng C«ng ty; thiÕt kÕ mÉu m·, kiªñ d¸ng s¶n phÈm theo yªu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng; x©y dùng vµ ban hµnh c¸c tiªu chuÈn kü thuËt c«ng nghÖ ®ång thêi h-íng dÉn c«ng nh©n thùc hiÖn c«ng nghÖ míi. - Phßng KÕ ho¹ch – ThÞ tr-êng: X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn s¶n xuÊt tõ kh©u cung øng vµ qu¶n lý vËt t- ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa còng nh- xuÊt khÈu; thùc hiÖn Marketing tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi n-íc cïng víi c¸c phÕ liÖu cña c«ng ty. - Phßng Th-¬ng m¹i: nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ dù ®o¸n sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng; ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, ®ång thêi tæ chøc tham gia c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng c¶ n-íc. 19 - Phßng KCS: nghiªn cøu vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, ph-¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l-îng tiªn tiÕn t¸c ®éng kÞp thêi vµo s¶n xuÊt; tham gia x©y dùng ¸p dông chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO. - Phßng ®êi sèng: phôc vô ¨n uèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn táng thêi gian lµm viÖc; qu¶n lý c©y xanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÖ sinh mÆt b»ng khu«n viªn trong c«ng ty. - Trung t©m y tÕ: Ch¨m lo søc kháe cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, tham m-u cho l·nh ®¹o vÒ viÖc b¶o ®¶m m«i tr-êng lµm viÖc nh»m n©ng cao søc kháe cho ng-êi lao ®éng C¸c phßng, ban cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®-îc diÔn ra liªn tôc, ®ång bé, nhÞp nhµng, thuËn lîi vµ hiÖu qu¶. 20
- Xem thêm -