Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tổng công ty dệt- may hà nội

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I : Tæng quan vÒ Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn - Tªn c«ng ty: Tæng c«ng ty DÖt- May Hµ Néi - Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOSIMEX - Trô së chÝnh: Sè 1 –Mai §éng - QuËn Hai Bµ Trng – Hµ Néi - Logo: Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt – May ViÖt Nam mµ hiÖn nay lµ TËp ®oµn DÖt – May ViÖt Nam. C«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng (®iÒu lÖ nµy do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi phª chuÈn). HiÖn nay, ®Ó thÝch øng víi m«i trêng kinh tÕ míi, më cöa vµ héi nhËp, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· cho phÐp C«ng ty DÖt – May Hµ Néi (mµ hiÖn nay lµ Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi) x©y dùng vµ thùc hiÖn dù ¸n chuyÓn ®æi sang m« h×nh qu¶n lý C«ng ty mÑ – C«ng ty con. Trong ®ã Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi lµ c«ng ty mÑ, c¸c nhµ m¸y thµnh viªn hiÖn nay ®ang ®îc cæ phÇn hãa vµ trë thµnh c«ng ty cæ phÇn (c«ng ty con), lµ doanh nghiÖp cã ph¸p nh©n ®éc lËp. §©y ®îc coi lµ ®éng lùc míi cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai. Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi tiÒn th©n lµ Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi, khi mµ Tæng c«ng ty NhËp khÈu ThiÕt bÞ ViÖt Nam (TECHNO-IMPORT Vietnam) vµ h·ng UNIONMATEX (CHLB §øc) chÝnh thøc ký hîp ®ång x©y dùng Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi vµo ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 1978. Th¸ng 02/1979, c«ng tr×nh ®îc khëi c«ng x©y dùng. Vµ ®Õn ngµy 21/11/1984, c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c¬ b¶n, sau ®ã ®îc chÝnh thøc bµn giao cho nhµ m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh víi tªn gäi ®Çu tiªn “Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi”. §Õn th¸ng 12/1987 th× toµn bé thiÕt bÞ c«ng nghÖ phô trî ®îc ®a vµo s¶n xuÊt vµ 2 n¨m sau, th¸ng 12/1989 th× D©y chuyÒn DÖt kim sè 1 ®îc ®Çu t x©y dùng. Ngµy 30/04/1991, theo quyÕt ®Þnh Q§-138-CNN-TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi ®· ®îc chuyÓn ®æi thµnh “XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi – DÖt kim Hµ Néi” víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Hanosimex. §Õn th¸ng 10/1993, ®Ó vùc dËy nhiÒu doanh nghiÖp yÕu kÐm ®ang gÆp khã kh¨n cã nguy c¬ ph¸ s¶n, theo QuyÕt ®Þnh s¸p nhËp cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, c«ng ty ®· tiÕp nhËn Nhµ m¸y Sîi Vinh vµ ®Õn n¨m 1995, C«ng ty còng tiÕp nhËn thªm c¶ Nhµ m¸y Sîi Hµ §«ng. §©y lµ hai ®¬n vÞ lµm ¨n yÕu kÐm, cã nhiÒu khã kh¨n. §Ó vùc dËy hai ®¬n vÞ nµy, c«ng ty ®· ph¶i ®Çu t nhiÒu c«ng søc, tµi chÝnh vµ nguån c¸n bé. S¾p xÕp l¹i tæ chøc, ph©n lo¹i vµ sö dông lao ®éng hîp lý; chÊn chØnh c¸c mÆt qu¶n lý, ®a vµo nÒn nÕp. MÆt kh¸c, c«ng ty ®Çu t vèn c¶i t¹o, x©y dùng xëng s¶n xuÊt, n©ng cÊp ®æi míi thiÕt bÞ. Sau mét thêi gian nç lùc cñng cè, nh÷ng n¨m gÇn ®©y hai nhµ m¸y thµnh viªn nµy ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn, Tæng c«ng ty ®· gi¶i quyÕt xong sè lç vµ c¸c kho¶n nî ®äng kho¶ng 30 tû ®ång cho Nhµ m¸y Sîi Vinh vµ DÖt Hµ §«ng. HiÖn nay hai nhµ m¸y nµy ®ang thùc sù s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· ®îc 1 n©ng lªn nhiÒu lÇn. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp ®îc n©ng lªn theo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c©n ®èi víi mÆt b»ng cña c¶ Tæng c«ng ty. n¨m 2003, thu nhËp cña Nhµ m¸y Sîi Vinh vµ cña Nhµ m¸y DÖt Hµ §«ng ®· t¨ng lªn kho¶ng 10 lÇn so víi thêi ®iÓm b¾t ®Çu s¸p nhËp vµo HANOSIMEX. HiÖn nay lµ møc thu nhËp kh¸ so víi NghÖ An vµ Hµ §«ng. Ngµy 19/05/1994, Nhµ m¸y DÖt kim ®îc kh¸nh thµnh bao gåm hai d©y chuyÒn I vµ II. Vµ kho¶ng nöa n¨m sau, th¸ng 01/1995, C«ng ty b¾t ®Çu khëi c«ng x©y dùng Nhµ m¸y May – Thªu §«ng Mü. §Õn ngµy 19/06/1995, theo QuyÕt ®Þnh 840-TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, C«ng ty ®· ®æi tªn tõ “XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi – DÖt kim Hµ Néi” thµnh “C«ng ty DÖt Hµ Néi”. N¨m n¨m sau, ngµy 28/02/2000, theo QuyÕt ®Þnh Q§-103-H§QT cña Héi §ång Qu¶n TrÞ, C«ng ty DÖt hµ Néi ®· ®îc ®æi thµnh “C«ng ty DÖt – May Hµ Néi. Tõ n¨m 2003, theo yªu cÇu cña Tæng c«ng ty DÖt – May ViÖt Nam, C«ng ty l¹i nhËn nhiÖm vô gióp ®ì, qu¶n lý toµn diÖn C«ng ty DÖt kim Hoµng ThÞ Loan - §©y lµ mét doanh nghiÖp trong t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, viÖc lµm vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn rÊt khã kh¨n. Díi sù ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña C«ng ty DÖt – May Hµ Néi (mµ hiÖn nay lµ Tæng c«ng ty DÖt – May Hµ Néi), C«ng ty DÖt kim Hoµng ThÞ Loan ®· chÆn ®øng t×nh tr¹ng tôt dèc, tho¸t khái nguy c¬ ph¸ s¶n. N¨ng lùc s¶n xuÊt ®îc kh«i phôc, c¸c ho¹t ®éng ®îc cñng cè, cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®ang vµo thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. DÖt – May Hµ Néi ®· hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm hç trî, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp ®îc s¸p nhËp vµ c¸c c«ng ty kh¸c. Gióp c¸c ®¬n vÞ cã ®ñ viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Th¸ng 2 n¨m 2007, theo QuyÕt ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ, C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®· ®îc ®æi tªn thµnh Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi. Ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2007, C«ng ty ®· tiÕn hµnh lÔ ®ãn nhËn Hu©n ch¬ng vµ ra m¾t Tæng C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty cã diÖn tÝch mÆt b»ng kho¶ng 24 ha víi mét ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cã n¨ng lùc vµ ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ lªn ®Õn kho¶ng 6000 ngêi. C«ng ty còng ®îc trang bÞ toµn bé nh÷ng thiÕt bÞ cña nh÷ng níc cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh CHLB §øc, Italia, Hµ Lan, Hµn Quèc,...Víi mét nguån néi lùc m¹nh mÏ nh vËy, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn hiÖn nay cña C«ng ty lµ rÊt lín. Tr¶i qua h¬n 20 n¨m, nhê ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu mét c¸ch toµn diÖn, C«ng ty ®· ®¹t nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c, ®îc Nhµ níc tÆng nhiÒu phÇn thëng cao quý. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña DÖt – May Hµ Néi, lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh DÖt – May ViÖt Nam. 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty: Tr¶i qua h¬n 20 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh Dªt – May ViÖt Nam. C«ng ty còng ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa. §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu trªn, Tæng C«ng ty lu«n qu¸n triÖt cho m×nh c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh sau: 1.2.1. Chøc n¨ng: 2 Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi cã chøc n¨ng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm sau:  Chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt khÈu c¸c lo¹i sîi ®¬n, sîi xe nh sîi cotton, sîi Pe, cã chØ sè tõ Ne06 ®Õn Ne60, c¸c lo¹i sîi kiÓu vµ sîi co gi·n.  Chuyªn nhËp c¸c lo¹i b«ng x¬, phô tïng thiÕt bÞ chuyªn ngµnh hãa chÊt, thuèc nhuém.  Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÖt kim thµnh phÈm nh Rib, Interlock, Lacost, Single,...vµ c¸c s¶n phÈm may b»ng v¶i dÖt kim, v¶i ®Ñt thoi.  Chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i v¶i bß vµ s¶n phÈm may b»ng v¶i bß Jean.  Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i kh¨n b«ng, mò thêi trang. 1.2.2. NhiÖm vô: §Ó lµm tèt c¸c chøc n¨ng trªn, Tæng C«ng ty cã nhiÖm vô:  S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm sîi phôc vô cho tiªu thô trªn thÞ trêng vµ cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y dÖt trong néi bé c«ng ty.  S¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c lo¹i v¶i dÖt kim, dÖt thoi, ®Ó phôc vô cho thÞ trêng vµ cung cÊp v¶i cho c¸c nhµ m¸y may trong néi bé c«ng ty. S¶n xuÊt, tiªu thô kh¨n b«ng , kh¨n tay vµ c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt tõ v¶i kh¨n.  May c¸c lo¹i ¸o dÖt kim, v¶i kaki theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. KÕt hîp víi viÖc gia c«ng cho c¸c b¹n hµng l©u n¨m, trao ®æi hµng hãa, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch th¬ng m¹i, s½n sµng hîp t¸c cïng c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc ®Ó ®Çu t thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, khoa häc c«ng nghÖ míi nh»m kh«ng ngõng më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm., t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.  S¶n xuÊt 1 sè s¶n phÈm phô nh lâi èng, s¸p, h¬i níc, khÝ nÐn.. phôc vô cho s¶n xuÊt cña c¸c nhµ m¸y thµnh viªn vµ c«ng ty con trong néi bé c«ng ty  Kinh doanh vµ tiªu thô c¸c mÆt hµng dÖt may th«ng qua hÖ thèng c¸c cöa hµng.  Gãp vèn cïng víi C«ng ty thêi trang Vinatex cña TËp ®oµn DÖt – May ViÖt nam cïng kinh doanh th¬ng m¹i th«ng qua siªu thÞ.  Kinh doanh vËn chuyÓn hµng ho¸ trong ngµnh qua chi nh¸nh Vinatex H¶i phßng  Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ngêi lao ®éng; t×m hiÓu, khai th¸c vµ më réng thÞ trêng; dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng trong t¬ng lai, tæ chøc s¶n xuÊt theo nhu cÇu ®Æt hµng cña c¸c ®èi t¸c. 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh: 1.3.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng: 1.3.1.1. H×nh thøc së h÷u vèn: 3 Cã thÓ nãi r»ng vèn lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bíc vµo s¶n xuÊt kinh doanh, tríc hÕt c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú. Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi (Hanosimex) lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ®Çu t vèn 100%. N¨m 1990, C«ng ty ®îc Nhµ níc giao vèn 161 tû ®ång vµ ®Õn nay, gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty ®¹t gÇn 700 tû ®ång. Vèn chñ së h÷u t¹i ngµy 31/12/2005 lµ 153.395.228.313 trong ®ã C«ng ty DÖt may Hµ Néi lµ 144.281.300.457 vµ C«ng ty S¶n xuÊt – XuÊt NhËp khÈu DÖt may H¶i Phßng lµ 9.113.927.856. Lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc cã quy m« lín, víi c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, Tæng C«ng ty ®· t¹o ®îc mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn th¬ng trêng. HiÖn nay C«ng ty kh«ng chØ chó träng vµo xuÊt khÈu nh tríc kia mµ cßn rÊt quan t©m ®Õn thÞ trêng néi ®Þa. ChÝnh v× thÕ hµng n¨m c«ng ty lu«n cÇn mét lîngvèn kh¸ lín ®Ó ®Çu t trang htiÕt bÞ, n©ng cÊp m¸y mãc, ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh daonh ®îc tiÕn hµnh theo ®óng tiÕn ®é ®Ò ra. 1.3.1.2. LÜnh vùc kinh doanh: Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi Kinh doanh trong lÜnh vùc sîi, s¶n phÈm may dÖt kim, dÖt thoi, kh¨n, v¶i Denim vµ c¸c dÞch vô kh¸c. 1.3.1.3. Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i sîi, v¶i dÖt kim, v¶i dÖt thoi, s¶n phÈm dÖt kim, dÖt thoi, lÒu v¶i du lÞch, nguyªn vËt liÖu,, hãa chÊt, thuèc nhuém, phô tïng m¸y mäc thiÕt bÞ thuéc ngµnh dÖt may, kinh doanh kho vËn, vËn t¶i, siªu thÞ,... 1.3.2. §Æc ®iÓm vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty: Kinh doanh trong lÜnh vùc dÖt may, s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi hÕt søc ®a d¹ng víi nhiÒu chñng lo¹i, kiÓu d¸ng, mÉu m· kh¸c nhau, ®¸p øng tèt nhÊt cho lîng nhu cÇu phong phó cña kh¸ch hµng. Thø nhÊt, vÒ c¸c s¶n phÈm sîi: C¸c s¶n phÈm sîi cña Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®a d¹ng víi nhiÒu chñng lo¹i nh sîi cotton, sîi PE, sîi Ne 30 65/35, Ne 45 65/35, Ne 8 OE, Ne 11 OE, Ne 20 cotton, Ne 45 83/17, Ne 32 cotton, Ne 40 CK, Ne 30 CK, Ne 20 CK. Víi s¶n lîng trªn 15000 tÊn mçi n¨m th× ®©y còng lµ mÆt hµng truyÒn thèng vµ chñ ®¹o cña Tæng C«ng ty. §îc s¶n xuÊt b»ng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo (b«ng x¬) ngo¹i nhËp, c¸c s¶n phÈm sîi cña Tæng C«ng ty lu«n cã chÊt lîng cao, ®¹t ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu chÊt lîng cÇn thiÕt, gióp cho Tæng C«ng ty trë thµnh b¹n hµng ®¸ng tin cËy cña c¸c c«ng ty th¬ng m¹i s¶n xuÊt hµng dÖt trong vµ ngoµi níc, ®Æc biÖt lµ ë thÞ trêng miÒn Nam. Thø hai, vÒ c¸c s¶n phÈm dÖt kim: S¶n phÈm dÖt kim cña C«ng ty bao gåm v¶i dÖt kim vµ c¸c s¶n phÈm may dÖt kim. Trong ®ã v¶i dÖt kim gåm c¸c lo¹i nh Rib, Single, Interlock, Lacost,...víi s¶n lîng 400 tÊn mçi n¨m. Cßn c¸c s¶n phÈm may dÖt kim bao gåm quÇn ¸o ngêi lín, trÎ em víi ba chñng lo¹i chÝnh lµ ¸o dÖt kim cã cæ (polo shirt), ¸o dÖt kim cæ bo (T – shirt + Hineck), quÇn ¸o thÓ thao,... Hµng n¨m c¸c s¶n phÈm may dÖt kim ®îc s¶n xuÊt víi s¶n lîng trªn 8 triÖu s¶n phÈm, trong ®ã dµnh cho xuÊt khÈu lµ 7 triÖu. ChÊt lîng s¶n phÈm dÖt kim so víi trong níc ®îc ®¸nh gi¸ kh¸ tèt nhng so víi thÕ giíi vÉn chØ ë møc trung b×nh. 4 Thø ba, s¶n phÈm kh¨n: S¶n phÈm kh¨n bao gåm kh¨n t¾m, kh¨n ¨n víi s¶n lîng kho¶ng 700 tÊn mçi n¨m. §èi víi lo¹i s¶n phÈm nµy, c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc. Thø t, c¸c s¶n phÈm may: bao gåm c¸c s¶n phÈm may dÖt kim vµ dÖt Denim nh ¸o T-shirt, dÖt kim, s¬ mi, bß,...®îc s¶n xuÊt chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng c¶ trong vµ ngoµi níc. PhÇn cßn l¹i ®îc tiªu thô néi ®Þa th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm trong ph¹m vi c¶ níc. Thø n¨m, lÒu b¹t du lÞch. §©y lµ s¶n phÈm míi cña Tæng c«ng ty, ®îc ®a ra ®Ó ®¸p øng sù t¨ng cao cña nhu cÇu du lÞch. S¶n phÈm nµy cã chÊt lîngmay gia c«ng kh¸ tèt tuy nhiªn n¨ng suÊt l¹i kh«ng cao, chñ yÕu ®îc dïng cho xuÊt khÈu. 1.3.3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ tiÒn l¬ng: 1.3.3.1. C¬ cÊu lao ®éng: Con ngêi lu«n lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh. NhËn thøc ®îc vai trß quan träng ®ã, Tæng C«ng ty lu«n lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o nh©n sù còng nh tíi ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n viªn, t¹o ®äng lùc gióp c«ng nh©n viªn lµm viÖc h¨ng say vµ hiÖu qu¶. Nh×n chung qua c¸c n¨m, sè lîng lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng, trong ®ã sè lîng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n chiÕm mét tû träng cao. §©y lµ nh©n tè quan träng gióp C«ng ty ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã, nh÷ng nguån lùc cha ®îc khai th¸c triÖt ®Ó. Hµng n¨m C«ng ty lu«n tæ chøc thi n©ng bËc tay nghÒ cho c«ng nh©n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn c¸c phßng ban ®i häc §¹i häc vµ tham dù mét sè khãa ®µo t¹o ng¾n h¹n nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ qu¶n lý, khoa häc, kü thuËt. Tuy nhiªn, do ®Æc thï cña ngµnh dÖt – may mµ chñ yÕu lao ®éng ë ®©y lµ n÷, ®é tuæi cßn trÎ, tËp trung vµo bé phËn s¶n xuÊt. N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Sè Tû Sè lTû Sè lTû TT C¸c chØ tiªu lîng träng îng träng îng träng Tæng sè c¸n bé I c«ng nh©n viªn 5247 100 5474 100 5593 100 1 Lao ®éng gi¸n tiÕp 585 11.15 597 10.91 640 11.45 2 Lao ®éng trùc tiÕp 4662 88.85 4877 89.09 4953 88.55 II Ph©n theo khu vùc 1 Hµ Néi 3588 68.38 3800 69.42 3900 69.73 2 Vinh 579 11.38 649 11.86 653 11.68 3 Hµ §«ng 732 13.95 669 12.22 680 12.15 4 §«ng Mü 330 6.29 356 6.5 360 6.44 III Ph©n theo tr×nh ®é 1 §¹i häc 672 12.81 711 12.99 803 14.36 2 Cao ®¼ng, trung cÊp 191 3.64 213 3.89 254 4.54 3 C«ng nh©n 4384 83.55 4550 83.12 453 81.1 B¶ng 1: Tæng hîp nguån nh©n lùc cña c«ng ty 5 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tr×nh ®é c«ng nh©n Tæng sè C«ng nh©n bËc 1 C«ng nh©n bËc 2 C«ng nh©n bËc 3 C«ng nh©n bËc 4 C«ng nh©n bËc 5 C«ng nh©n bËc 6 C«ng nh©n bËc 7 N¨m N¨m N¨m 2003 2004 2005 4384 4550 4536 492 658 841 530 630 763 816 805 587 1061 941 894 1006 900 814 431 537 536 48 79 101 B¶ng 2: Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n trong c«ng ty Cïng víi viÖc më réng s¶n xuÊt, nh×n chung sè lîng lao ®éng cña Tæng C«ng ty còng ngµy cµng t¨ng lªn. KÌm theo ®ã sÏ lµ yªu cÇu vÒ viÖc chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó x©y dùng ®îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tèt, thÓ hiÖn ë sù t¨ng lªn cña sè lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung cÊp. 1.3.3.2. TiÒn l¬ng vµ tæng tiÒn l¬ng Tæng quü tiÒn l¬ng cña Tæng C«ng ty bao gåm tiÒn l¬ng n¨ng suÊt lao ®éng hµng th¸ng (l¬ng s¶n phÈm, l¬ng thêi gian), c¸c kho¶n phô cÊp (lÔ tÕt, èm ®au,...), c¸c kho¶n thëng (thëng n¨m, thëng bËc thî giái, thëng hoµn thµnh nhiÖm vô), c¸c kho¶n tr¶ theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi (®éc hai, èm ®au, thai s¶n,...). XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cã hai khèi lµm viÖc lµ khèi s¶n xuÊt vµ khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp mµ Tæng C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l¬ng theo thêi gian ®èi víi tõng khèi. Trong ®ã rt¶ l¬ng theo thêi gian ®îc ¸p dông cho bé phËn gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn khèi nghiÖp vô. Cßn h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®îc ¸p dông ®Ó tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt. C¸c chØ tiªu Lao ®éng b×nh qu©n n¨m Tæng quü l¬ng §¬n vÞ tÝnh Ngêi TriÖu ®ång So s¸nh Thùc hiÖn n¨m 2003 2004 2005 5.247 5.474 5.593 102,2% 82.711 90.264 97.704 108,2% 6 05/04 Thu nhËp b×nh qu©n n¨m Khu vùc Hµ Néi Khu vùc §«ng Mü Khu vùc Hµ §«ng Khu vùc Vinh ®/ng/th¸n g " " " " 1.400.000 1.320.000 980 1.200.000 1.560.000 1.350.000 1.400.000 1.290.000 1.700.000 1.500.000 1.520.000 1.320.000 109,0% 111,1% 108,6% 102,3% B¶ng 3:Mét sè chØ tiªu vÒ lao ®éng vµ thu nhËp ngêi lao ®éng Nh vËy, nh×n chung so víi ngµnh dÖt – may ViÖt Nam th× møc thu nhËp trªn cña lao ®éng ë Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ë vµo møc t¬ng ®èi kh¸ vµ æn ®Þnh. 1.3.4. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vËt t vµ tµi s¶n cè ®Þnh Thø nhÊt, ®èi víi c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chñ yÕu dïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Tæng C«ng ty sö dông c¸c lo¹i nguyªn liÖu nh b«ng, x¬, sîi, hãa chÊt, thuèc nhuém, thuèc tÈy, v¶i vµ c¸c phô liÖu dïng cho may mÆc. Trong ®ã ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ®îc x©y dùng trªn c¬ së thùc tÕ tiªu hao vËt liÖu cña tõng c«ng ®o¹n, qua ®ã Tæng C«ng ty sÏ ¸p dông tõng ph¬ng ph¸p tÝnh cô thÓ nh ph¬ng ph¸p kinh nghiÖm hay ph¬ng ph¸p thèng kª. Thø hai, viÖc ®ång bé c¸c yÕu tè trong may mÆc cña Tæng C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. Nguyªn phô liÖu cßn cha nhÞp nhµng g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é may, dÉn ®Õn viÖc ph¶i lµm thªm ca, thªm giê nhiÒu h¬n, ¶nh hëng ®Õn t©m lý còng nh søc kháe cña ngêi lao ®éng. ViÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña nhµ m¸y nhiÒu khi cßn thiÕu chÆt chÏ, kh©u thiÕt kÕ mÉu cßn thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ. Bé phËn may mÉu còng cha t×m tßi, nghiªn cøu s©u ®Ó t×m ra quy tr×nh may hîp lý nhÊt, dÉn ®Õn viÖc may ®¹i trµ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, g©y l·ng phÝ nguån lùc. Thø ba, vÒ viÖc dù tr÷, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ cã nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo dïng cho s¶n xuÊt lµ nhËp khÈu tõ níc ngoµi nªn viÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu trë nªn rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. B«ng x¬ sau khi nhËp vÒ ®îc ®a vµo c¸c nhµ m¸y dïng trong ca s¶n xuÊt råi nhËp tiÕp. Thø t, vÒ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, phÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò, trë nªn l¹c hËu lµm cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ nhËp kho kh«ng ¨n khíp. Thªm vµo ®ã, viÖc b¶o qu¶n kh«ng tèt khiÕn tµi s¶n cè ®Þnh khi ®a vµo ho¹t ®éng thêng bÞ xuèng cÊp mét c¸ch nhanh chãng. Phô tïng nhËp ngo¹i l¹i kh«ng ®¸p øng kÞp thêi, thËm chÝ thiÕu nªn mét sè thiÕt bÞ kh«ng ®îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt. Tæng C«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. 1.3.5. §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh N¨m Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ChØ tiªu (§VT: triÖu ®ång) Tæng doanh thu 7 Lîi nhuËn Nép Ng©n s¸ch 2000 2001 2002 2003 2004 2005 498.376 592.409 699.889 807.415 711.626 810.216 474.878 556.199 668.319 868.757 1.037.257 1.351.693 2.298 1460 2.007 3.957 14.229 7.761 4.288 5.293 3.175 4.252 6.044 6.805 B¶ng 4: ChØ tiªu tæng hîp qua c¸c n¨m H×nh 1.1: Gi¸ trÞ S¶n xuÊt c«ng nghiÖp –Tæng Doanh thu Dùa vµo h×nh trªn ta thÊy chØ tiªu Tæng Doanh thu (kh«ng cã thuÕ VAT) cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Nã chøng tá danh nghiÖp cã mét thÞ phÇn t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ngµy ®îc më réng. Trªn thùc tÕ, doanh nghiÖp ®ang híng qu¸ tr×nh tiªu thô kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc xuÊt khÈu mµ cßn ë thÞ trêng tiªu thô néi ®Þa. §©y lµ mét thÞ trêng lín, høa hÑn ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 8 H×nh 1.2: Tæng hîp t×nh h×nh lîi nhuËn vµ nép Ng©n s¸ch qua c¸c n¨m Dùa vµo h×nh trªn ta thÊy chØ tiªu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003 cßn ë møc thÊp. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2004, chØ tiªu nµy ®· t¨ng vät. Nã chøng tá doanh nghiÖp ®· biÕt sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Çu vµo, khiÕn cho víi mét lîng doanh thu t¨ng t¬ng ®èi ®Òu nhng l¹i lµm cho lîi nhuËn t¨ng ®ét biÕn. KÌm theo víi sù t¨ng lªn cña lîi nhuËn th× doanh nghiÖp còng ®· ®ãng gãp nhiÒu h¬n cho Ng©n s¸ch Nhµ níc, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. ChØ tiªu I. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn 1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n TSC§/TTS TSL§/TTS 2. Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn NVCSH/Tæng NV II. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n III. Tû suÊt sinh lêi 1. Tû suÊt sinh lîi nhuËn trªn doanh thu Tû suÊt sinh lîi nhuËn tríc thuÕ/DT Tû suÊt sinh lîi nhuËn sau thuÕ/DT 2. Tû suÊt sinh lîi trªn tæng tµi s¶n Tû suÊt sinh lîi nhuËn tríc thuÕ/TTS 9 Tû suÊt sinh lîi nhuËn sau thuÕ/TTS 3. Tû suÊt sinh LNST/ NVCSH §VT 2002 2003 % % 0,476 0,524 0,523 0,477 % % 0,762 0,238 0,718 0,282 lÇn lÇn 0,49 1,16 0,66 1,34 ®ång ®ång 0,0035 0,0038 0,0024 0,0025 ®ång ®ång ®ång 0,00339 0,0058 0,0023 0,0031 0,00967 0,014 B¶ng 5: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh t¹i Tæng C«ng ty DÖt –May Hµ Néi Dùa vµo b¶ng trªn ta thÊy, tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn. Sù t¨ng lªn nµy lµ do Doanh nghiÖp ®· vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi th× ®©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng. Nã sÏ gióp cho qu¸ tr×nh më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp t¨ng lªn ®¸ng kÓ, gãp phÇn t¹o thªm nhiÒu cña c¶i cho x· héi. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n còng t¨ng lªn chøng tá kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ang ®îc cñng cè vµ t¨ng cêng, bªn c¹nh ®ã vÉn lµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn vay ng¾n h¹n. ChÝnh nhøng ®iÒu trªn ®· lµm cho tû suÊt sinh lêi trªn doanh thu vµ tæng tµi s¶n t¨ng lªn. Mét ®ång doanh thu ®· ®em l¹i nhiÒu ®ång lîi nhuËn h¬n, mét ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n ®· lµm ra nhiÒu ®ång lîi nhuËn h¬n. Vµ nh vËy còng lµ sù t¨ng lªn trong hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a, sù t¨ng lªn trong tû suÊt sinh lêi cña lîi nhuËn sau thuÕ so víi nguån vån chñ së h÷u ®· chøng tá mét ®ång vèn cña Nhµ níc bá ra ®· cã thÓ ®em vÒ nhiªu lîi nhuËn h¬n, hay nãi c¸ch kh¸c ®©y chÝnh lµ sù t¨ng lªn trong hiÖu qu¶ ®Çu t, ®iÒu mµ hiÖn ®ang lµ th¸ch thøc víi rÊt nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c. 1.4. C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ m« h×nh tæ chøc S¶n xuÊt –Kinh doanh: 1.4.1. C«ng nghÖ s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm chñ yÕu t¹i Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi 10 B«ng + X¬ PE Sîi méc XÐ Trén Sîi däc Ch¶i th« Sîi ngang Cói ch¶i M¾c Nhuém – hå GhÐp cói DÖt KÐo sîi th« Hoµn tÊt KÐo sîi con KiÓm §¸nh èng §ãng kiÖn §Ëu xe NhËp kho §¸nh èng Sîi xe thµnh phÈm H×nh 1.3: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sîi vµ v¶i 1.4.1.1. Gi¶i thÝch quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sîi: Sîi ®¬n thµnh phÈm Trong c«ng ®o¹n ®Çu, b«ng vµ x¬ PE ®îc ngêi c«ng nh©n xÐ nhá, mçi miÕng cã khèi lîng tõ 100 ®Õn 150 g, sau ®ã ®îc ®a vµo m¸y b«ng ®Ó lµm t¬i vµ lo¹i bá t¹p chÊt. Tõ m¸y b«ng, c¸c lo¹i b«ng, x¬ ®îc ®a sang m¸y ch¶i b»ng mét hÖ thèng èng dÉn vµ t¹i ®©y, b«ng ®îc lo¹i trõ tèi ®a t¹p chÊt ®Ó t¹o thµnh cói ch¶i. C¸c cói ch¶i sau ®ã ®îc ghÐp, lµm ®Òu s¬ bé trªn c¸c m¸y ghÐp t¹o ra c¸c cói ghÐp. ViÖc pha trén tû lÖ cotton, PE ®îc tiÕn hµnh ë giai ®o¹n nµy. KÕ ®ã, c¸c cói ghÐp l¹i ®îc kÐo thµnh sîi th« trªn m¸y th«. Sîi th« ®îc ®a qua m¸y sîi con kÐo thµnh sîi con. §©y còng lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh gia c«ng b«ng, x¬ thµnh sîi. B¸n thµnh phÈm t¹o thµnh chÝnh lµ c¸c èng sîi con. Tuy nhiªn kh«ng chØ dõng l¹i ë 11 ®ã, c¸c b¸n thµnh phÈm sîi con cã thÓ sÏ ®îc tiÕp tôc ®¸nh èng trªn c¸c m¸y ®¸nh èng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c qu¶ sîi. Qu¶ sîi ®îc bao gãi, ®ãng t¶i hoÆc ®ãng hßm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng råi nhËp kho. 1.4.1.2. Gi¶i thÝch quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¶i: §Çu tiªn, sîi méc ®îc ®a lªn giµn m¾c ®Ó m¾c thµnh nh÷ng beam sîi, mçi beam sîi thêng ®îc m¾c tõ 363 sîi ®Õn 406 sîi tïy thuéc vµo lo¹i v¶i yªu cÇu. Sau ®ã sîi ®· m¾c thµnh c¸c beam sîi méc ®îc ®a lªn m¸y nhuém. Mçi mÎ nhuém thêng gåm 10 hoÆc 12 beam sîi ®îc xÕp song song víi nhau ®Ó khi nhuém xong tõ nh÷ng beam sîi méc cã tæng sè sîi 363, 406 sîi mét beam thµnh c¸c beam sîi mµu cã tæng sè sîi 3630, 4430, 4500... Sîi sau khi ®· nhuém thµnh c¸c beam sîi mµu cã tæng sè sîi tïy theo yªu cÇu cña lo¹i v¶i ®îc ®a lªn m¸y dÖt. Lóc nµy sîi méc ®îc ®a vµo lµm sîi ngang vµ dÖt thµnh v¶i méc. V¶i sau khi dÖt xong l¹i tiÕp tôc ®îc ®a vµo m¸y ®Ó hoµn thiÖn c¸c chØ tiªu kü thuËt yªu cÇu mµ Tæng C«ng ty vµ kh¸ch hµng ®Ò ra. Cuèi cïng, v¶i sau khi hoµn tÊt xong trë thµnh thµnh phÈm, ®îc tiÕn hµnh kiÓm tra ngo¹i quan vµ ph©n thµnh c¸c lo¹i tïy theo chÊt lîng cña v¶ñytíc khi ®îc ®ãng kiÖn, nhËp kho. 1.4.2. M« h×nh tæ chøc S¶n xuÊt – Kinh doanh Theo xu híng chuyªn m«n hãa tÝnh chÊt cña s¶n phÈm, hÖ thèng ®îc s¾p xÕp theo thø tù gia c«ng th¼ng s¶n phÈm, s¶n xuÊt theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ tæ chøc s¶n xuÊt theo sù chuyªn m«n hãa c«ng nghÖ néi bé cña tõng nhµ m¸y. H×nh thøc gia c«ng s¶n phÈm th¼ng nµy ®· gióp cho viÖc lµm gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn néi bé, dÔ c©n b»ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, gi¶m b¸n thµnh phÈm háng hãc tong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tuy nhiªn nã l¹ tá ra kh«ng linh ho¹t khi cã sù thanh ®æi s¶n phÈm. Do ®ã kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cho c¸c ®¬n vÞ gia c«ng nhá, lÎ mµ l¹ikhã tÝnh vÒ chÊt lîng còng nh mÉu m· hµng hãa. ViÖc s¶n xuÊt ®îc tæ chøc theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn, cã sù chuyªn m«n hã c«ng nghÖ néi bé trong tõng nhµ m¸y. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm t¨ng sù linh ho¹t khi thay ®æi tõng lo¹t s¶n phÈm theo nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín. Tæng C«ng ty cã nhiÌu lo¹i d©y chuyÒn ®Ó s¶n xuÊt ba chñng lo¹i hµng chÝnh lµ sîi, v¶i thµnh phÈm vµ s¶n phÈm may. C¸c d©y chuyÒn ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc. S¶n phÈm h×nh thµnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh chÕ biÕn tõ khi ®a nguyªn vËt liÖu ë kh©u ®Çu vµo cho ®Õn khi ®îc thµnh phÈm t¹o thµnh mét chu tr×nh khÐp kÝn. C¸c bé phËn s¶n xuÊt còng ®îc chuyªn m«n hãa. Mçi m¸y chØ lµm mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, vµ ngêi ®øng m¸y còng ®îc chuyªn m«n hãa. 12 Kho nguyªn liÖu Nhµ m¸y sîi Hµ néi, C«ng ty cæ phÇn Hoµng Thi Loan vµ c«ng ty cæ phÇn dÖt Hµ H×nh 1.4: Nhµ m¸y ®éng lùc S¬ ®å kÕt Nhµ m¸y c¬ khÝ ®«ng Kho thµnh phÈm sîi Nhµ m¸y dÖt nhuém Nhµ m¸y dÖt Denim C«ng ty cæ phÇn dÖt Hµ ®«ng Kho thµnh phÈm v¶i Tr¹m ®iÖn 35 kV Nhµ m¸y: may 1, may 2, may 3, may thêi trang, c«ng ty cæ phÇn may §«ng Mü Kho thµnh13phÈm may Bé phËn vËn chuyÓn KÕt cÊu s¶n xuÊt cña Tæng C«ng ty bao gåm:  02 nhµ m¸y s¶n xuÊt sîi lµ Nhµ m¸y Sîi Hµ Néi vµ Nhµ m¸y Sîi Vinh thuéc C«ng ty cæ phÇn Hoµng ThÞ Loan.  03 nhµ m¸y dÖt nhuém bao gåm nhµ m¸y dÖt nhuém, nhµ m¸y dÖt v¶i Denim vµ C«ng ty cæ phÇn DÖt Hµ §«ng.  05 nhµ m¸y s¶n xuÊt hµng may mÆc gåm Nhµ m¸y may 1, Nhµ m¸y may 2, Nhµ m¸y may 3, Nhµ m¸y may thêi trang vµ C«ng ty cæ phÇn may §«ng Mü. Bªn c¹nh ®ã, Tæng C«ng ty cßn cã mét bé phËn phô trî ®ã lµ Trung t©m C¬ khÝ tù ®éng hãa víi chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phô nh lâi èng, s¸p nÕn phôc vô cho nhµ m¸y sîi vµ s¶n xuÊt gia c«ng phô tïng c¬ kiÖn cho c¸c thiÕt bÞ cña ®¬n vÞ. 1.5. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña Tæng C«ng ty DÖt –May Hµ Néi 1.5.1. C¬ cÊu qu¶n lý cña Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®îc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, víi chÕ ®é mét thñ trëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ ngêi lao ®éng vµ ®îc h×nh thµnh theo ba cÊp qu¶n lý:  CÊp C«ng ty: bao gåm ban gi¸m ®èc, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh  CÊp phßng, ban chøc n¨ng  CÊp nhµ m¸y vµ c¸c c«ng ty con cæ phÇn 14 Tæng Gi¸m §èc Phã Tæng Gi¸m ®èc §iÒu hµnh May Phã Tæng Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Sîi Gi¸m ®èc §iÒu hµnh DÖt Nhuém Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Tiªu thô néi ®Þa kiªm Gi¸m ®èc HANOSIME X-DMG Gi¸m ®èc §iÒu hµnh C«ng t¸c XNK Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Qu¶n trÞ Hµnh chÝnh Gi¸m ®èc §iÒu hµnh kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty DÖt May HTL §¹i diÖn l·nh ®¹o HÖ thèng qu¶n lý ChÊt l îng vµ HÖ thèng qu¶n lý TNXH Phßng KÕ ho¹ch thÞ tr êng TT TN & KTCLSP Phßng kü thuËt ®Çu t Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Phßng XuÊt NhËp khÈu Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ søc kháe vµ an toµn Nhµ m¸y May 1 Nhµ m¸y Sîi Nhµ m¸y DÖt nhuém Phßng Th ¬ng m¹i VINATEX H¶i Phßng Nhµ m¸y May 2 Trung t©m c¬ khÝ tù ®éng hãa Nhµ m¸y DÖt Denim Siªu thÞ VINATE X Hµ §«ng HANOSIME X HDT Phßng ®êi sèng HANOSIME X DMG Trung t©m y tÕ Nhµ m¸y May 3 Trung t©m §µo t¹o H×nh C«ng nh©n 1.5: may S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý trong C«ng ty GHI chó : §iÒu hµnh trùc tuyÕn §iÒu hµnh qu¶n lý HÖ thèng chÊt lîng vµ hÖ thèng tù nhiªn x· héi Nhµ m¸y May Thêi trang Qu¶n lý vèn cña HANOSIMEX t¹i c¸c C«ng ty cæ phÇn th«ng qua ngêi ®¹i diÖn 1.5.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý trong Tæng C«ng ty: - Tæng Gi¸m §èc: Tæng Gi¸m §èc cã chøc n¨ng qu¶n lý vµ ®iiªï hµnh mäi ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. §Ó thùc hiÖn t«t chøc n¨ng trªn, Tæng Gi¸m §èc 15 ph¶i hoµn thµnh nhiÒu nhiÖm vô nh tiÕp nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc do TËp ®oµn DÖt May ViÖt Nam giao; x©y dùng c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn, dù ¸n ®Çu t, hîp t¸c, liªn doanh liªn kÕt; b¸o c¸o TËp ®oµn DÖt May ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; thµnh lËp vµ chØ ®¹o Héi ®ång t vÊn vÒ c¸c lÜnh vùc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty; ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ môc tiªu chÊt lîng thÝch hîp trong tõng thêi kú; phª duyÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ; chñ tr× c¸c cuéc häp,..... - Phã Tæng Gi¸m §èc §iÒu hµnh May: phã Tæng Gi¸m §èc §iÒu hµnh May cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c kü thuËt, s¶n xuÊt, ®Çu t vµ m«i trêng thuéc lÜnh vùc may vµ Trung t©m §µo t¹o c«ng nh©n may, ®ång thêi thay mÆt Tæng Gi¸m §èc ®iÒu hµnh viÖc x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo ISO-9000, hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000, WRAP. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng trªn, Phã Tæng Gi¸m §èc ®iÒu hµnh May cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kü thuËt, hÖ thèng chÊt lîng, hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi vµ ®¹i diÖn phÇn vèn Nhµ níc t¹i C«ng ty Cæ phÇn May §«ng Mü HANOSIMEX. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh DÖt – Nhuém: cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c kü thuËt, s¶n xuÊt, ®Çu t vµ m«i trêng thuéc lÜnh vùc DÖt nhu«m, ho¹t ®éng cña Trung t©m c¬ khÝ tù ®éng hãa. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Sîi: cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c kü thuËt, s¶n xuÊt, ®Çu t vµ m«i trêng thuéc lÜnh vùc sîi. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Qu¶n trÞ Nguån nh©n lùc vµ Hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh lÜnh vùc lao ®éng tiÒn l¬ng, chÕ ®é, chÝnh s¸ch, b¶o vÖ qu©n sù, ®êi sèng, hµnh chÝnh. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh C«ng t¸c XuÊt – NhËp khÈu: cã chøc n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn lÜnh vùc XuÊt NhËp khÈu, c«ng t¸c Hîp t¸c Quèc tÕ. - Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Tiªu thô néi ®Þa: Cã chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh lÜnh vùc tiªu thô s¶n phÈm may néi ®Þa; ho¹t ®éng kinh doanh Siªu thÞ Tæng hîp; KiÓm tra, ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp. 1.5.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban chøc n¨ng §Ó gióp Ban Gi¸m ®èc qu¶n lý chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ toµn bé doanh nghiÖp, C«ng ty cßn tæ chøc ra c¸c phßng, ban chøc n¨ng víi nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n nh sau: - Phßng KÕ to¸n –Tµi chÝnh: Qu¶n lý nguån vèn vµ quü cña doanh nghiÖp; thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông; kiÓm tra ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; phô tr¸ch c©n ®èi thu chi, b¸o c¸o quyÕt to¸n; tÝnh vµ tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ níc. 16 - Phßng XuÊt – NhËp khÈu: nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ thÞ trêng, b¹n hµng xuÊt, nhËp khÈu, tõ ®ã gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã thªm nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt trong ®Þnh híng ph¸t triÓn hµng xuÊt khÈu. - Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: tham mu cho Tæng Gi¸m §èc vÒ lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o lao ®éng; tiÒn l¬ng; c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty; ®ång thêi tuyÓn dông, ®µo t¹o, bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng, híng dÉn c¸c nhµ m¸y thùc hiÖn viÖc tr¶ l¬ng vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch. - Phßng Kü thuËt - §Çu t: x©y dùng c¸c chiÕn lîc ®Çu t tríc m¾t vµ l©u dµi cho Tæng C«ng ty; thiÕt kÕ mÉu m·, kiªñ d¸ng s¶n phÈm theo yªu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng; x©y dùng vµ ban hµnh c¸c tiªu chuÈn kü thuËt c«ng nghÖ ®ång thêi híng dÉn c«ng nh©n thùc hiÖn c«ng nghÖ míi. - Phßng KÕ ho¹ch – ThÞ trêng: X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn s¶n xuÊt tõ kh©u cung øng vµ qu¶n lý vËt t ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa còng nh xuÊt khÈu; thùc hiÖn Marketing tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi níc cïng víi c¸c phÕ liÖu cña c«ng ty. - Phßng Th¬ng m¹i: nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ dù ®o¸n sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng; ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, ®ång thêi tæ chøc tham gia c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng c¶ níc. - Phßng KCS: nghiªn cøu vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, ph¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt lîng tiªn tiÕn t¸c ®éng kÞp thêi vµo s¶n xuÊt; tham gia x©y dùng ¸p dông chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO. - Phßng ®êi sèng: phôc vô ¨n uèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn táng thêi gian lµm viÖc; qu¶n lý c©y xanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÖ sinh mÆt b»ng khu«n viªn trong c«ng ty. - Trung t©m y tÕ: Ch¨m lo søc kháe cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, tham mu cho l·nh ®¹o vÒ viÖc b¶o ®¶m m«i trêng lµm viÖc nh»m n©ng cao søc kháe cho ngêi lao ®éng C¸c phßng, ban cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®îc diÔn ra liªn tôc, ®ång bé, nhÞp nhµng, thuËn lîi vµ hiÖu qu¶. 17 PhÇn II: §Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi 2.1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 2.1.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt còng nh yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ bé m¸y kÕ to¸n trong Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi ®îc tæ chøc theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung, cã sù ph©n cÊp vÒ mÆt tµi chÝnh. T¹i ®©y, mmçi nhµ m¸y l¹i cã mét bé phËn kÕ to¸n riªng. ViÖc h¹ch to¸n t¹i c¸c nhµ m¸y bao gåm viÖc ghi chÐp, lËp chøng tõ ban ®Çu; thu thËp vµ kiÓm tra chøng tõ; ®Þnh kú tiÕn hµnh chuyÓn chøng tõ vÒ phßng tµi vô cña c«ng ty. T¹i phßng tµi vô, c¸c chøng tõ ban ®Çu ssÏ ®îc kiÓm tra, ph©n lo¹i vµ ®a vµo xö lý, cung cÊp th«ng tin ®Çu ra phôc vô hiÖu qu¶ cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n lý trong doanh nghiÖp. 18 KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Phã phßng kÕ to¸n I KÕ to¸n thanh to¸n, c«ng nî KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n KÕ to¸n tiÒn l¬ng, BHXH KÕ to¸n tr ëng KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô Phã phßng kÕ to¸n II Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n Siªu thÞ Hµ §«ng H×nh 2.1: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty 2.1.2. Lao ®éng kÕ to¸n vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n T¹i Tæng C«ng ty DÖt – May Hµ Néi, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét phßng ®éc lËp, trùc tiÕp nhËn sù chØ ®¹o cña Tæng Gi¸m ®èc. Phßng cã 22 ngêi, vµ cã sù chuyªn m«n hãa c«ng viÖc theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ. KÕ to¸n trëng: tham mu cho Tæng Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña ®¬n vÞ; ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc giao; tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp; tæ chøc híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh còng nh sù tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é kinh tÕ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp; tham gia nghiªn cøu c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm; tæ chøc b¶o qu¶n vµ lu tr÷ ch÷ng tõ kÕ to¸n; tæ chøc kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü 19 thuËt, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp; ®Þnh kú b¸o c¸o t×nh hÝnh vêi Tæng Gi¸m ®èc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh daonh cña doanh nghiÖp trªn c¬ së c¸c sè liÖu ghi chÐp thùc tÕ. Phã phßng I: Cã chøc n¨ng gióp viÖc cho KÕ to¸n trëng vµ trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc nh kho¸n chi phÝ; tham gia héi ®ång s¸ng kiÕn, duyÖt mÉu; tham mu cho l·nh ®¹o c«ng ty vÒ gi¸ c¶ trong viÖc ký kÕt hîp ®ång b¸n s¶n phÈm; ký duyÖt mua s¾m vËt t, nguyªn vËt liÖu; tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t, liªn hÖ vµlµm viÖc víi Quü hç trî ph¸t triÓn. Phã phßng II: cã chøc n¨ng gióp viÖc cho KÕ to¸n trëng vµ trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc nh c«ng t¸c kÕt o¸n tµi chÝnh t¹i Siªu thÞ VINATEX Hµ §«ng, cã sù phèi hîp víi C«ng ty Kinh doanh Thêi trang; c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña siªu thÞ, viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng, viÖc b¸o c¸o ®Þnh kú víi c¬ quan cÊp trªn; viÖc kiÓm tra vµ ký duyÖt gi¸ gia c«ng in, gia c«ng s¶n phÈm dÖt, s¶n phÈm may mÆc; viÖc h¹ch to¸n t¹i Trung t©m c¬ khÝ tù ®éng hãa;... KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc nhËp vµ xuÊt kho c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô. KÕ to¸n thanh to¸n: cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thu, chi quü tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng. KÕ to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc nhËp kho vËt t hµng hãa mua vÒ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n vÒ viÖc mua sè vËt t hµng hãa nµy. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: cã nhiÖm vô theo dâi, tÝnh ra c¸c kho¶n l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (BHXH, BHYT, KPC§), c¸c kho¶n chi tr¶ cho nh©n viªn theo chÕ ®é, c¸c kho¶n thëng cho c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn sù biÕn ®éng t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. KÕ to¸n gi¸ thµnh: cã nhiÖm vô theo dâi vµ ghi chÐp vµo sæ tËp hîp chi phÝ chi tiÕt cho tõng nhµ m¸y, ph©n xëng; ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng s¶n phÈm, mÆt hµng cô thÓ c¨n cø vµo sè liÖu cã trong c¸c b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, b¶ng tæng hîp vËt liÖu xuÊt dïng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng,...vµ c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. KÕ to¸n tiªu thô: cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc nhËp – xuÊt kho thµnh phÈm; viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ theo dâi t×nh h×nh c«ng nî ®èi víi kh¸ch hµng. KÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n: cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn t×nh h×nh ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh; tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, so s¸nh gi¸ dù to¸n víi chi phÝ thùc tÕ bá ra; ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty theo ph¬ng thøc giao thÇu. 20
- Xem thêm -