Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại trung tâm chuyển giao công nghệ ptth& viễn thông vtc

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi Nãi §Çu Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta tõ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc th× s¶n xuÊt kinh doanh ®· vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong mäi ngµnh nghÒ, mäi lÜnh vùc.§øng tríc sù c¹nh tranh gay g¾t tõ trong vµ ngoµi níc, lóc nµy s¶n phÈm víi chÊt lîng lµ ch×a kho¸ thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp: ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng vßng quay vèn,®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn .Tõ ®ã tÝch luü cho doanh nghiÖp nh»m n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®óng ®¾n, hîp lÝ nh ph©n c«ng ®óng ngêi, ®óng viÖc, tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ phï hîp víi h×nh thøc ®· chän. Lµ mét häc sinh thuéc chuyªn ngµnh kÕ to¸n cña Trêng cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp hµ néi, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & ViÔn th«ng VTC. Thêi gian thùc tËp võa qua ®· gióp em häc hái rÊt nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých,em ®· hiÓu r»ng tõ lÝ thuyÕt trªn s¸ch vë ®Õn thùc tÕ cña cuéc sèng lµ mét kho¶ng c¸ch rÊt xa vêi,®ßi hái em cÇn ph¶i trau råi kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp,rÌn luyÖn vÒ ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi. Bµi b¸o c¸o cña em hoµn thµnh gåm 5 phÇn PhÇn I: Trung tâm Chuyển giao công nghệ PTTH& viễn thông VTC PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n. PhÇn III: NhËn xÐtvµ kiÕn nghÞ. PhÇn IV: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña §¬n vÞ thùc tËp. PhÇn V: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña gi¸o viªn. Lµm b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi mong muèn n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ kü n¨ng chuyªn nghµnh,cñng cè kiÕn thøc ®· häc vµ vËn dông vµo thùc tiÔn. Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nhng do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn khã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy ,em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸nTrung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH&viÔn th«ng VTC. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong tæ bé m«n trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp hµ néi, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Hò H¸n. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n Trung t©m ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006. Ngêi viÕt b¸o c¸o §Æng ThÞ Thanh Tó §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 1 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 2 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 3 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 4 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ghi chó: ghi hµng ngµy. ghi cuèi th¸ng. ®èi chiÕu kiÓm tra. */Gi¶i thÝch s¬ ®å trªn Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra hîp lÖ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ theo tõng lo¹i nghiÖp vô cã cïng néi dung kinh tÕ, ®èi víi lo¹i ph¸t sinh nhiÒu lÇn ph¶i sö dông b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc lËp b¶ng chøng tõ nghi sæ. C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy ®îc thñ quü ghi vµo sæ quü kÌm theo c¸c b¸o c¸o quü. Sau 5 ngµy theo ®Þnh k× kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c sæ quü cã chøng tõ gèc kÌm theo tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ®èi tîng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt, cuèi cïng lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt . Chøng tõ nghi sæ dîc ®ang ký vµo chøng tõ ghi sæ, sau ®ã nghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh sau khi ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ mét sè tµi liÖu liªn quan ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. II./ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh sxkd cña Doanh nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay. 1./ ThuËn lîi Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH&VTC cã c¸c kü s lµnh nghÒ kinh nghiÖm l©u n¼mtong lÜnh vùc s¶n xuÊt, l¾p r¸p, chuyÓn giao c«ng nghÖ kü thuËt ph¸t thanh truyÒn h×nhtõ nhòng n¨m 1979. §éi ngò c¸n bé lu«n b¸m s¸t c¸c yªu cÇu ®Çu t &ph¸t triÓn cña nghµnh trªn c¶ níc. Do ®ã, s¶n phÈm cña ®on vÞ cã ®ä tin cËy vµ tuæi thä cao, ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ khÝ hËu, thêi tiÕt. C«ng t¸c b¶o hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ ®îc thùc hµnh mét c¸ch kÞp thêi cã hiÖu qu¶. Cho nªn, §¬n vÞ ®· ®îc b¹n hµng tin cËy ®Æt nhiÒu ®¬n hµng. Hµng n¨m §¬n vÞ kÕt hîp víi c¸c h·ng s¶n xuÊt trªn thÕ giíi, tæ chøc c¸c líp tËp huÊn chuyªn nghµnh cho c¸c c¸n bé kü thuËt nh»m n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c tiÕn bé míi còng nh c¸c c«ng nghÖ míi cña thiÕt bÞ , ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña giíi thÇu. §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 5 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Bªn c¹nh ®ã, Trung t©m cã nhiÒu céng t¸c viªn cã kinh nghiÖm, c¸c chuyªn gia cña h·ng thêng xuyªn sang lµm viÖc víi §¬n vÞ ®Ó giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña m×nh ®ång thêi trao ®æi thªm vÒ chuyªn m«n. Víi bé m¸y phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, thªm vµo ®ã c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tinh thÇn ®oµn kÕt thèng nhÊt cao lµm t¨ng søc c¹nh tranh, thóc ®Èy s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn thÞ trêng vµ kh«ng phô c«ng lßng mong mái cña kh¸ch hµng ®ång thêi huy ®éng mäi nguån lùc cïng tham gia x©y dùng. Nguån vèn ®Çu t thuËn lîi, Trung t©m cã mét nguån vèn rÊt kh¶ quan ®Ó ®Çu t mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, Trung t©m cßn cã khã kh¨n. 2./ Khã kh¨n: Do c¸n bé Trung t©m ph¶i lµm viÖc ë c¸c ®Þa bµn vïng nói, vïng cao, biªn giíi vµ h¶i ®¶o xa x«i lµm cho c«ng viÖc tiÕn hµnh chËm nhiÒu khi cßn ph¶i chê ®îi trong thêi gian dµi. Bªn c¹nh ®ã c¸c C«ng ty kinh doanh thiÕt bÞ truyÒn h×nh ®îc thµnh lËp rÊt nhiÒu nªn kh«ng tr¸nh khái Trung t©m ph¶i c¹nh tranh gay g¾t c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Tõ ®ã lµm gi¶m doanh thu lîi nhuËn. ThÞ trêng tiªu thô cha ®îc më réng ra níc ngoµi s¶n phÈm cña Trung t©m míi chØ ®îc tiªu thô ë c¸c tØnh l©n cËn. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ ph¶i nhËp khÈu tõ níc ngoµi nªn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tèn kÐm vÒ chi phÝ sÏ lµm cho gi¸ thµnh cao. §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 6 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II: T×m hiÓu nghiÖp vô chuyªn m«n I./. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng: 1./ ý nghÜa cña kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng ®èi víi Trung t©m: ë mét x· héi nµo viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt lµ quan träng. Trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i ®ã lao ®éng bÞ hao phÝ vµ bï ®¾p b»ng c¸ch tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng v× vËy tiÒn l¬ng ®îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn.Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i s¶n xuÊt hµng ho¸, h¹ch to¸n tèt lao ®éng gióp cho viÖc qu¶n lý ®i vµo nÒ nÕp, ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Ngoµi ra tiÒn l¬ng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2./ Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng vµ tr¶ l¬ng ë Trung t©m: Do ®iÒu kiÖn ®Æc thï ë Trung t©m nªn ®¬n vÞ chØ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian, l¬ng ®îc thanh to¸n vµo cuèi th¸ng. BHXH; BHYT ®îc thanh to¸n t¹i tuÇn mét cña th¸ng. * Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng theo thêi gian: C«ng thøc tÝnh: TiÒn l¬ng Møc l¬ng tèi HÖ sè l¬ng cña ngµy thëi gian thiÓu hiÖn hµnh x tõng lao ®éng lµm Sè Phô cÊp viÖc thùc tÕ ®îc+hëng ph¶i tr¶ = x trong th¸ng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é (22 ngµy) Trong ®ã: Møc l¬ng tèi thiÓu cña Trung t©m lµ: 350.000®/ th¸ng Sè ngµy c«ng chÕ ®é: 22 ngµy/ th¸ng Phô cÊp ®îc hëng = Møc l¬ng tèi thiÓu x HÖ sè phô cÊp. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: G§: 0.5 PP: 0.2 TP: 0.3 TT: 0.1 P.G§: 0.4 VD: Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng cña phßng kü thuËt tÝnh l¬ng thêi gian cho «ng L¬ng V¨n An -TP ®îc ghi nh sau: Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng 6/2006 lµ 22 ngµy hÖ sè l¬ng 3.9, møc l¬ng tèi thiÓu lµ 350.000® hÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 0.3. Do ®ã: TiÒn l¬ng TP ®îc hëng = 350.000® x 3.9 x 22 + (350.000® x 0.3) 22 = 1.470.000®. C¸c kho¶n gi¶m trõ trong th¸ng: +> KhÊu trõ l¬ng: TrÝch 5% BHXH = L¬ng chÝnh x 5% = 350.000® x3.9x0.05 = 68.250® §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 7 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÝch 1% BHYT = L¬ng chÝnh x 1% = 350.000® x3.9x0.01 = 13.650® VËy th¸ng 6/2006 «ng L¬ng V¨n An ®îc hëng lµ: Thùc lÜnh = 1.470.000® - 68.250® - 13.650® = 1.388.100® 3./ Quy tr×nh h¹ch to¸n vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë Trung t©m: 3.1./ S¬ ®å kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l¬ng, phiÕu nghØ hëng BHXH, phiÕu chi l¬ng, b¶ng ph©n bæ BHXH Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt TK338 (3382,3383,3384) Sæ c¸i TK 334, TK 338 B¶ng c©n ®èi Ghi chó: tµi kho¶n B¶ng TH chi tiÕt TK338 B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 8 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 9 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ:Trung t©m ChuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & viÔn th«ng VTC §Þa chØ:128C §¹i La - Hµ Néi B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 6/2006 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 §VT: ®ång 10 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp c./ B¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l¬ng ë Trung t©m C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ë c¸c bé phËn, kÕ to¸n lËp b¶ng tiÒn l¬ng toµn Trung t©m: §¬n vÞ: Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH vµ ViÔn th«ng VTC §Þa chØ: 128C - §¹i La - Hµ Néi. B¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng Th¸ng 6 /2006 §VT: ®ång §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 11 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp d./ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ l¬ng BHXH, BHYT, KPC§: Ph¬ng ph¸p lËp: Hµng th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ theo ®èi tîng lao ®éng (qu¶n lý vµ phôc vô ë ph©n xëng, qu¶n lý Doanh nghiÖp). C¨n cø vµo tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ vµ tû lÖ quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n trÝch BHXH 15%, BHYT 2%, KPC§ 2% ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ghi vµo cét nî c¸c tµi kho¶n chi phÝ vµ cã tµi kho¶n 338. C¨n cø vµo tû lÖ BHXH ph¶i thu 5%, BHYT ph¶i thu 1%. KhÊu trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n ®Ó ghi nî TK 334 vµ cã TK 338. Ngoµi ra c¨n cõ vµo tiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ tû lÖ trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp ®Ó tÝnh vµ ghi vµo cét nî TK 622 vµ cã TK 335. 4./ C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXHë Trung t©m. Nv1: Ngµy 30/6 tr¶ l¬ng cho CNVsètiÒn lµ:47.260.379 theo phiÕu chi sè 253.KÕ to¸n ®Þnh kho¶n sau Nî TK334 :47.260.379 Cã TK111:47.260.379 Nv2:C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng BHXH,YT,C§ sè 8 ngµy 13/6/2006 .KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî 622:5.116.764 Nî 642:2.218.193 Nî 334:2.964.437 Cã 338:10.299.394 Cã 3382:573.697 Cã 3383:8.008.172 Cã 3384:1.717.525 Nv3:C¨n cø vµo uû nhiÖm chi sè 121 ngµy 21/6/2006 vÒ viÖc nép BHXH sè tiÒn lµ 8.008.172. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 3383:8.008.172 Cã TK 112:8.008.172 *./Chøng tõ ghi sæ c¨n cø vµo phiÕu chi l¬ng b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng kÕ to¸n lËp nªn chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè 21 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2006 §VT:®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Sè tiÒn 12 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sè 253 Ngµy 30/6 Nî Tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn Cã 334 Nî Cã 47.260.379 111 Céng KÌm theo 01 chøng tõ gèc Ngêi lËp (®· ký) 47.260.379 47.260.379 47.260.379 kÕ to¸n trëng (®· ký) Chøng tõ ghi sæ Sè 22 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2006 §VT:®ång Chøng tõ Sè Ngµy 8 13/6 Sè hiÖu tµi kho¶n TrÝch yÕu Nî Cã TrÝch BHXH,BHYT,C§ 622 642 theo tû lÖ quy ®Þnh 334 338 Céng Sè tiÒn Nî 5.116.764 2.218.193 2.964.437 10.299.394 KÌm theo 01 chøng tõ gèc KÕ to¸n trëng (®· ký) Cã 10.299.394 10.299.394 Ngêi lËp (®· ký) Chøng tõ ghi sæ Sè 24 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2006 §VT:®ång Chøng tõ Sè 121 TrÝch yÕu Ngµy 21/6 Nép BHXH cho c¬ quan cÊp trªn Céng Sè hiÖu tµi kho¶n Nî 3383 Cã Sè tiÒn Nî 8.008.172 112 8.008.172 KÌm theo 01 chøng tõ gèc Ngêi lËp (®· ký) Cã 8.008.172 8.008.172 KÕ to¸n tëng (®· ký) Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 13 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ Sè tiÒn Sè Ngµy 21 30/6 47.260.379 22 30/6 10.299.394 24 30/6 8.008.172 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 14 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ ghi sæ Sè Ngµy 21 22 30/6 30/6 Sæ c¸i TK334: Ph¶i tr¶ CNV N¨m 2006 Sè tiÒn TK ®èi DiÔn gi¶i øng Nî Cã Sè d ®Çu th¸ng 52.529.789 Tr¶ l¬ng cho CNV 111 47.260.379 TrÝch BHXH,YT,C§ 338 2.964.437 Céng ph¸t sinh 50.224.816 0 Sè d cuèi th¸ng 2.304.973 Sæ c¸i TK338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c N¨m 2006 Chøng tõ ghi sæ Sè Ngµy DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Nî 11.000.000 Sè d ®Çu th¸ng 22 24 30/6 30/6 TrÝch BHXH,YT,C§ NépBHXH cho c¬ quan cÊp trªn Céng ph¸t sinh Sè d cuèi th¸ng Cã 622 5.116.764 642 3 34 2.218.193 112 2.964.437 8.008.172 8.008.172 10.299.394 13.291.222 II./ kÕ to¸n vËt liÖu _ccdc 1./ Kh¸i niÖm. a./ VËt liÖu lµ vËt liÖu díi d¹ng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®îc dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm cÇn thiÕt theo yªu cÇu môc ®Ých ®· ®Þnh. b./C«ng cô dông cô :lµ t liÖu s¶n xuÊt nhá cã gi¸ trÞ thÊp vµ thêi gian sö dông ng¾n, kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ TSC§. 2. ®¸nh gi¸ vËt liÖu - ccdc. *Do dÆc ®iÓm vËt liÖu - ccdc cña trung t©m chñ yªu lµ ®îc nhËp tõ bªn ngoµi nªn gi¸ trÞ thùc tÕcña vËt liÖu -ccdc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 15 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸ thùc tÕ = VL-CCDC Gi¸ vËt liÖu_CCDC + Chi phÝ thu mua-gi¶m gi¸ hµng mua- chiÕt ghi trªn ho¸ ®¬n khÊu TM VD :Trung t©m mua CAP RG 223 theo ho¸ ®¬n GTGT ngµy 4/6/2006 víi sè lîng lµ 10 bé , ®¬n gi¸ 130.000 ®/bé . chi phÝ vËn chuyÓn 300.000® ®îc hëng chiÕt khÊu TM1% VËy : Gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho cña CAP RG 223 = (10*130.000)+ 300.000-(1300.000* 1%) =1.587.000® *§¸nh gi¸ VËt liÖu - CCDC xuÊt kho. trung t©m ®· sö dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc - xuÊt tríc .Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh nh sau: gi¸ thùc tÕ cña = gi¸ thùc tÕ cña sè lîng VL xuÊt VL xuÊt kho VL nhËp kho theo * dïng trong k× thuéc Tõng lÇn tõng lÇn nhËp kho 3./C«ng t¸c kÕ to¸n ë trung t©m. a. /S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ: PhiÕu nhËp _xuÊt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK152,153, TK331 Ghi chó : Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ chi tiÕt thanh to¸n ngêi b¸n B¶ng tæng hîp ghi hµng ngµy N_X ghi cuèi th¸ng quan hÖ ®èi chiÕu b./C¸c chøng tõ kÕ to¸n nhËp - xuÊt vËt liÖu - CCDC ë trung t©m §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 16 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp *.PhiÕu nh©p kho: lµ mét chøng tõ kÕ to¸n ®îc c«ng ty sö dông ®Ó lµm c¨n cø x¸c nhËn sè liÖu nhËp kho vµ lµm c¨n cø ®Ó ghi thÎ kho. *.PhiÕu nhËp kho ®îc lËp thanh hai liªn , thñ kho gi÷ mét liªn vµ mét liªn gi÷ n¬i lËp phiÕu, phiÕu nhËp kho cña trung t©m mÉu nh sau: §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 17 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng MÉu sè 01 GTKT-3LL EX-2006B No 091116 Ngµy 04 th¸ng 06 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty d©y c¸p ®iÖn Hµ Néi §Þa chØ: Nh©n ChÝnh - Thanh Xu©n - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 711A-00082 §iÖn tho¹i: M· sè:0109787755 Hä vµ tªn ngêi mua hµng:NguyÔn V¨n Nam §¬n vÞ: Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & ViÔn th«ng VTC §Þa chØ: Ngâ 128C - ®¹i la - hai bµ trng - hµ néi Sè tµi kho¶n:150031100117 H×nh thøc thanh to¸n: Qua c«ng nî Stt §vt Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tªn hµng ho¸ ,dÞch vô 1 C¸p RG223 Céng Bé 10 130.000 1.300.000 1.300.000 Céng tiÒn hµng: 1.300.000® ThuÕ suÊt gtgt 10%. TiÒn thuÕ gtgt: 130.000® Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 1.430.000 ViÕt b»ng ch÷: Mét triÖu bèn tr¨m ba m¬i ngh×n ®ång ch½n! Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng (®· kÝ) (®· kÝ) §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Thñ trëng (®· kÝ) 18 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng MÉu sè 01 GTKT-3LLEX2006B No 055324 Ngµy 06 th¸ng 06 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty thiÕt bÞ giao th«ng ®êng bé Hµ Néi §Þa chØ: 104 NguyÔn KhuyÕn - Hµ Néi Sè tµi kho¶n:7108A-0778 §iÖn tho¹i: M· sè: 010977751 Hä vµ tªn ngêi mua hµng: ¤ng TrÇn Träng NghÜa §¬n vÞ:Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH &VTC §Þa chØ: Ngâ 128C -®¹i la-hai bµ trng-hµ néi Sè tµi kho¶n;150031100117 H×nh thøc thanh to¸n: Qua c«ng nî Stt 1 Tªn hµng,dÞch vô Mò hµn &MÆt n¹ §®vt Sè lîng ChiÕc 10 §¬n gi¸ 500.000 Thµnh tiÒn 5.000.000 Céng tiÒn hµng:5.000.000® ThuÕ suÊt gtgt 10%. TiÒn thuÕ gtgt: 500.000® Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 5.500.000® (ViÕt b»ng ch÷: N¨m triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång!) Ngêi mua hµng (®· kÝ) KÕ to¸n trëng (®· kÝ) §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Thñ trëng (®· kÝ) 19 Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ:Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & viÔn th«ng VTC ®Þa chØ;ngâ 128C -®¹i la-hai bµ trng-hµ néi phiÕu nhËp kho MÉu 01-VT Sè 100 Theo Q§: 114TC/Q§/C§KT ngµy 04 th¸ng 06 n¨m 2006 Ngµy 01/11/1995 cña BTC Tªn Ngêi nhËp: TrÇn Trung NghÜa C¸n bé: Phßng kü thuËt Mua t¹i: C«ng ty d©y c¸p ®iÖn Hµ Néi NhËp t¹i kho: Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & viÔn th«ng VTC §VT:§ån g Stt Tªn hµng 1 C¸p RG223 Céng §vt Yªu cÇu Bé 10 Sè lîng Thùc nhËp 10 §¬n gi¸ 130.000 Thµnh tiÒn 1.300.000 1.300.000 ViÕt b»ng ch÷ :Mét triÖu ba tr¨m ngh×n ®ångch½n. Ngêi lËp (®· kÝ) thñ kho (®· kÝ) §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 kÕ to¸n trëng (®· kÝ) thñ trëng (®· kÝ) 20
- Xem thêm -