Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp ngân hàng công thương khu vực ii hai bà trưng

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giíi thiÖu vÒ chi nh¸nh NHCT-KVII- Hai Bµ Trng I.1.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùcII Hai Bµ Trng lµ mét trong nh÷ng Chi nh¸nh cña Ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam ®Æt t¹i QuËn Hai Bµ Trng – Hµ Néi. Ng©n hµng ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1955 víi tªn gäi “ Chi ®iÕm Ng©n hµng Hai Bµ Trng”. §Õn th¸ng 11/1985 ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn quËn ®îc tèt h¬n, Ng©n hµng t¸ch thµnh hai bé phËn: Mét bé phËn cã nhiÖm vô ®¾p øng nhu cÇu tÝn dông cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ, t nh©n, hé gia ®×nh, cã trô së ®Æt t¹i Tr¬ng §Þnh víi tªn gäi “ Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc I quËn Hai Bµ Trng” Bé phËn cßn l¹i cã nhiÖm vô ®¶m b¶o tiÒn tÖ thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh, trô soÎ ®Æt t¹i 306 Bµ TriÖu, víi tªn gäi “ Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II Hai Bµ Trng” Trong thêi kú bao cÊp, còng nh toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng,Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II Hai Bµ Trng ho¹t ®éng cha cã hiÖu qu¶ vµ thiÕu nh¹y bÐn. Tuy nhiªn, khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, Ng©n hµng C«ng Th¬ng ®· lµm ¨n thùc sù cã hiÖu qu¶ h¬n. Th¸ng 9/1993, Ng©n Hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh s¸p nhËp NHCT – HBT vµo Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II Hai Bµ Trng, cã trô së chÝnh t¹i 306 Bµ TriÖu” Díi sù l·nh ®¹o cña NHCTVN vµ ban l·nh ®¹o cña chÝnh Ng©n hµng, NHCT – HBT ®· kÕt hîp chÝnh s¸ch më réng ®Çu t tÝn dông víi viÖc c¶i tiÕn, thay ®æi c¬ cÊu víi viÖc tæ chøc cho phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ¸p dông chÝnh s¸ch më réng vËn ®éng mêi chµo kh¸ch hµng ®Õn më tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay t¹i Ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, tõ khi ®îc giao quyÒn tù chñ trong kinh doanh n¨m 1993, Ng©n hµng C«ng Th¬ng Hai Bµ Trng ®· thùc sù chuyÓn m×nh, ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt míi, kh¼ng ®Þnh mét sù n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn trong kinh doanh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ Ng©n hµng C«ng Th¬ng Hai Bµ Trng còng ®· më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng cña m×nh. §Õn nay, ngo¹i trô së chÝnh 306 Bµ TriÖu vµ phßng giao dÞch Tr¬ng §Þnh. Ng©n hµng Cång Th¬ng Hai Bµ Trng ®· më thªm phßng giao dÞch chî H«m, phßng giao dÞch Chî M¬, phßng giao dÞch Gi¸p B¸t cïng víi ba cöa hµng vµng b¹c vµ 11quü tiÕt kiÖm ®îc ph©n bæ trªn ®Þa bµn quËn. 1 Th¸ng 3/2001, Ng©n hµng C«ng Th¬ng Hai Bµ Trng ®· chuyÓn ®Õn trô së míi t¹i 258 ®êng TrÇn Kh¸t Ch©n. T¹i ®©y Ng©n hµng cã mét c¬ së vËt chÊt khang trang h¬n, tiÖn nghi h¬n. §iÒu ®ã còng thÓ hiÖn sù cè g¾ng tÝch cùc cña toµn Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ ngµy nay. Do quËn Hai Bµ Trng lµ mét ®Þa bµn ®«ng d©n c vµ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ cã nh÷ng doanh nghiÖp lín nh C«ng ty DÖt 8/3 ;Nhµ m¸y kho¸ Minh Khai ; Nhµ m¸y bia Halida… nªn Ng©n hµng C«ng Th ¬ng khu vùc IIHai Bµ Trng ®· cã mét liîng kh¸ch hµng thêng xuyªn rÊt lín, t¹o m«i trêng phôc vô lý tëng cho Ng©n hµng. §ã lµ nh÷ng phôc vô tr«i næi mµ Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II Hai Bµ Trng cã ®îc. Tuy vËy còng cã nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ trong m«i trêng kinh doanh ®· lµm cho Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc IIHai Bµ Trng mÆc dï cã më réng vµ ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh donh nhng hÇu hÕt vÉn chñ yÕu tËp trung vµo nghiÖp vô truyÒn thèng ®¬n thuÇn cña Ng©n hµng lµ huy ®éng tiÒn göi vµ cho vay trùc tiÕp. II. 2. C¸c ®Þnh híng môc tiªu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng: Theo ph¬ng ch©m “ ph¸t triÓn- an toµn - hiÖu qu¶” cña Ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II Hai Bµ Trng ®· ®Ò ra môc tiªu vµ nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2002 nh sau: *Hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng so víi cuèi n¨m 2001 lµ 22% D nî cho vay vµ c¸c kho¶n ®Çu t kinh tÕ kh¸c t¨ng 21% Nî qu¸ h¹n díi 3% Lîi nhuËn t¨ng trªn 9% so víi n¨m 2000 *TËp trung chØ ®¹o c«ng t¸c tÝn dông b¸m s¸t c¸c ®Þnh híng, tÝn dông ph¶i thùc sù gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸cdoanh nghiÖp, ®a ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ®i ®óng híng ®¹t môc tiªu ®· ®Ò ra. T¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ, linh ho¹t trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. §Èy viÖc t×m c¸c dù ¸n kh¶ thi. TËp trung xö lý nhanh chãng cã hiÖu qu¶ mét sè kho¶n nî qu¸ h¹n. *§Èy m¹nh ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, t¨ng cêng quèc tÕ, t¨ng cêng qu¶n lý kinh doanh ngo¹i hèi *T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra- kiÓm so¸t néi bé. *Bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé vµ chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt hîp lý®Ó ®a ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ngµy cµng cã chÊt lîng. 2 *Kh«ng ngõng ®æi míi phong c¸ch giao dÞch ë tÊt c¶ c¸c mÆt nghiÖp vô, ®¶m b¶o sö lý c¸c c«ng viÖc nhanh gän, chÝnh x¸c, an toµn víi th¸i ®é v¨n minh, ®Çy tr¸ch nhiÖm. *T¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng *Ph¸t huy søc m¹nh néi lùc, x©y dùng c¬ quan thµnh mét khèi ®oµn kÕt, thèng nhÊt. Phèi hîp chÆt chÏ trong c«ng t¸c díi l·nh ®¹o chuyªn m«n víi c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn. II. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng Th¬ng- KVII- HBT Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II Hai Bµ Trng cã 7 ®¬n vÞ phßng ban: *Phßng hµnh chÝnh tæ chøc, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc c¸n bé vµ c¸c c«ng viÖc vÒ hµnh chÝnh sù nghiÖp. HiÖn nay, u tiªn ®Æt ra lµ tiÕp tôc ®æi míi c¸n bé, s¾p xÕp m¹ng líi ho¹t ®éng phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c bæ nhiÖm l¸nh ®¹o vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh ph¶i phï hîp víi nhu cÇu c«ng viÖc vµ theo ®óng quy ®Þnh cña cÊp trªn. Ngoµi ra, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé ngµy cµng ®îc quan t©m, g¾n víi c«ng t¸c ®µo t¹o quy ho¹ch c¸n bé ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh dÞch vô cña Chi nh¸nh ngµy cµng ph¸t triÓn. C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ cã chøc n¨ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó c¬ quan giao dÞch b×nh thêng.  Phong tæ chøc – hµnh chÝnh cßn cã nhiÖm vô b¶o vÖ c¸c trang thiÕt bÞ cña c¬ quan.  Phßng nguån vèn cã chøc n¨ng chÝnh lµ huy ®éng c¸c nguån vèn díi mäi h×nh thøc ®Ó ®¶m b¶o quy m« nguån vèn tiÕp tôc t¨ng trëng theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. Phßng huy ®éng qua d©n c vµ qua sè d tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp.  Phßng kÕ to¸n víi quy m« ho¹t ®éng vµ møc ®é hiÖn ®¹i c«ng nghÖ ng©n hµng, c«ng t¸c qu¶n lý kÐ to¸n tÝn dông ®æi míi theo ch¬ng tr×nh kü thuËt míi ®· ®i vµo æn ®Þnh, n©ng cao tr¸ch nhiÖm phôc vô kÞp thêi vµ chÝnh x¸c mäi nhu cÇu thanh to¸n.  Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n: HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ngan hµng vµ c«ng t¸c thanh to¸n, øng dông thµnh tùu kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó thanh to¸n chÝnh x¸c an toµn, tiÖn lîi, còng lµ xu híng tÊt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ më cöa cña ViÖt Nam. §©y chÝnh lµ mét ph¬ng ch©m c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Ng©n hµng. Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n chÝnh lµ trung t©m th«ng tin d÷ liÖu, 3 xö lý, kiÓm so¸t, ph©n phèi, lu tr÷, truyÒn nhËn vµ cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh doanh cña Chi nh¸nh mét c¸ch nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶.  Phßng KiÓm so¸t néi bé thùc hiÖn vai trß kiÓm so¸t theo tinh thÇn chØ ®¹o cña Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam: chØ ®¹o s¸t sao vµ chñ ®éng kiÓm so¸t trªn c¸c mÆt nghiÖp vô tÝn dông, nguån vèn, kÕ to¸n tµi chÝnh, tiÒn tÖ kho quü kinh doanh vµng b¹c, chÊp hµnh dù tr÷ b¾t buéc, chÕ ®é an toµn kho quü, giao nhËn tiÒn… §Æc biÖt lµ kiÓm tra c¸c hå s¬ vay vèn, tõ ®ã ®«n ®èc bæ sung, hoµn thiÖn nh÷ng yÕu tè ph¸p lý vµ nh÷ng quy ®Þnh cña chÕ ®é ®· ban hµnh. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra néi bé, cho phÐp chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt trong c¸c mÆt nghiÖp vô vµ ng¨n chÆn nh÷ng ph¸t sinh míi, gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh.  Phßng Kinh doanh, hay cßn gäi lµ phßng tÝn dông. Phßng cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n, trung- dµi h¹n, cho vay b»ng ngoai tÖ. KÓ tõ vµi n¨m gÇn ®©y, Chi nh¸nh cßn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cho vay ®èi víi sinh viªn häc giái trêng §¹i häc B¸ch khoa, X©y Dùng, Më theo ®óng chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña nhµ níc. . Ngoµi ra, phßng cßn thùc hiÖn mét chøc n¨ng kinh doanh ®èi ngo¹i gåm viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ, thanh to¸n nhê thu, dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi, sÐc du lÞch. I.4. KÕt qu¶ cña nh÷ng ho¹t ®énh kinh doanh chñ yÕu t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc II- Hai Bµ Trng n¨m 2001. I.4.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Do kh«ng ngõng më réng mµng líi giao dÞch th«ng qua c¸c quü tiÕt kiÖm, gi¶i quyÕt nhanh chãng vµ th«ng tho¸ng c¸c thñ tôc, th¸i ®é phôc vô v¨n minh lÞch sù, chi nh¸nh ®· thu hót tèi ®a nguån vèn tiÒn göi d©n c. C«ng t¸c tiÒn göi ®îc thùc hiÖn ®óng qui tr×nh ®¶m b¶o an toµn ®· t¹o sù yªn t©m cho ngêi göi tiÒn. Bëi vËy mÆc dï l·i suÊt cã biÕn ®éng nhng sè d tiÒn göi ë chi nh¸nh vÉn ®îc duy tr× vµ t¨ng trëng. Cïng víi viÖc huy ®éng vèn trong d©n c, chi nh¸nh ®· chó träng tíi viÖc thu hót tiÒn göi tõ c¸c doanh nghiÖp th«ng qua viÖc kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña m×nh b»ng chÊt lîng dÞch vô kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn, víi tiªu chÝ “ Nhanh chãng chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng”. 4 Nhê ®ã tÝnh ®Õn 31/12/2001 tæng vèn huy ®éng ®¹t 1.838 tû ®ång t¨ng so víi cuèi n¨m 2000 lµ 259 tû ®ång, ®¹t 116,4% so víi kÕ ho¹ch. §©y lµ nç lùc cña toµn bé Ng©n hµng nãi chung vµ cña c¸n bé phßng tÝn dông nãi riªng. I.4.2. Ho¹t ®éng cho vay. Víi viÖc b¸m s¸t ®Þnh híng ho¹t ®éng cña NHCTVN, vËn dông kÞp thêi, linh ho¹t vµ s¸ng t¹o c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ níc, cña ngµnh nh»m phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. Trong n¨m qua, Chi nh¸nh ®· tËp trung ®Çu t dµi h¹n cho kh¸ch hµng truyÒn thèng, tÝch cùc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ më réng thÞ phÇn, t×m kiÕm kh¸ch hµng míi vµ c¸c dù ¸n kh¶ thi, d nî lµnh m¹nh, chÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng lªn râ rÖt, thÓ hiÖn: Tæng d nî cho vay trong nÒn kinh tÕ tÝnh ®Õn 31/12/2001 lµ 824,3 tû ®ång, t¨ng 199,3 tû ®ång so víi cuèi n¨m 2000. Trong nh÷ng n¨m qua Chi nh¸nh ®· chñ ®éng t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh (N¨m 2000: tæng sè cã 22 dù ¸n ®îc thÈm ®Þnh vµ 17 dù ¸n ®· ph¸t triÓn tiÒn vay ®a tèc ®é t¨ng d nî trung vµ dµi h¹n lªn 121,2% so víi n¨m 1999). Víi nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ thÝch hîp trong ®Çu t vèn, triÓn khai thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh tèt ®· mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc trong ho¹t ®éng cho vay cña Chi nh¸nh còng nh trong kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÊt lîng tÝn dông lµ mét vÊn ®Ò ®îc Chi nh¸nh coi träng vµ thùc tÕ ®· cã nhiÒu tiÕn bé. Ngoµi viÖc hoµn thiÖn c¸c qui chÕ, qui tr×nh tÝn dông, Chi nh¸nh thêng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i kh¸ch hµng, ph©n lo¹i nî ®Ó bæ sung kÕ ho¹ch cho vay vµ thu nî. Ho¹t ®éng cho vay ®· thùc hiÖn tèt môc tiªu cho vay theo dù ¸n tõ kh©u: thÈm ®Þnh hå s¬, th«ng qua héi ®ång tÝn dông, d¸m s¸t viÖc thanh to¸n, v.v… cho nªn ®· ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi h¹n chÕ ®îc rñi ro. Ngoµi ra, Chi nh¸nh cßn lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé tÝn dông trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh vµ kiÓm tra gi¸m s¸t mãn vay. TÝnh ®Õn 31/12/2001 tæng sè nî qu¸ h¹n chiÕm 1,9% trong tæng d nî, gi¶m 1,2% so víi cuèi n¨m 2000 chøng tá chÊt lîng tÝn dông vµ c«ng t¸c thu nî qu¸ h¹n cña Chi nh¸nh ngµy cµng tiÕn bé. 5 Bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh ®· quan t©m ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô b¶o l·nh, gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng, ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: b¶o l·nh thi c«ng, b¶o l·nh dù thÇu c¸c c«ng tr×nh, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång… theo ®óng qui ®Þnh cña NHCTVN. VÒ c«ng t¸c kiÓm tra sö dông vèn vay: §Ó ®¶m b¶o an toµn vèn vay, Chi nh¸nh ®· chó träng c«ng t¸c kiÓm tra sö dông vèn vay cña c¸c doanh nghiÖp. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp vay vèn sö dông ®óng môc ®Ých vµ tr¶ nî Ng©n hµng ®óng kÕ ho¹ch. Qua kiÓm tra, ph©n tÝch tµi chÝnh cña Ng©n hµng ®· ®iÒu chØnh, xö lý, th¸o gì khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Nh×n chung c«ng t¸c cho vay ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, chÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng cao ®· gãp phÇn cñng cè uy tÝn cña Ng©n hµng trong nÕn kinh tÕ vµ chiÕm ®îc sù tin tëng cña d©n chóng. I.4.3. C«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ. N¨m 2001 c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ tiÕp tôc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, mÆc dï t×nh h×nh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ hÕt søc khã kh¨n: tû gi¸ biÕn ®éng, t×nh tr¹ng khan hiÕm ngo¹i tÖ diÔn ra ë hÇu hÕt c¸c ng©n hµng. Víi nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc, Chi nh¸nh ®· kh¬i t¨ng nguån ngo¹i tÖ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. (Riªng víi n¨m 2000 doanh sè mua USD t¨ng 111,4% so víi n¨m 1999, doanh sè b¸n USD t¨ng 66% so víi n¨m 1999). C¸c nghiÖp vô chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n sÐc còng ®îc quan t©m vµ thu ®îc kÕt qu¶ tèt. Chi nh¸nh ®· ®¶m b¶o chi tr¶ cho kh¸ch hµng nhanh chãng, thuËn lîi. §èi víi nh÷ng b¸o cã kh«ng râ rµng, Ng©n hµng kÞp thêi tra so¸t ®Ó nhanh chãng cã th«ng tin chÝnh x¸c th«ng b¸o cho kh¸ch hµng. I.4.4. C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. Víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, chÊt lîng dÞch vô ngµy cµng hoµn hiÖn, Chi nh¸nh tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh, t¹o lßng tin vµ thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngµy cµng ®«ng. HiÖn nay sè tµi kho¶n giao dÞch t¹i Chi nh¸nh lµ 5549 tµi kho¶n. §iÒu nµy gãp phÇn t¨ng trëng vèn huy ®éng, d nî cho vay vµ t¨ng chi phÝ dÞch vô, t¹o ra khèi lîng lu©n chuyÓn vèn kh¸ lín víi doanh sè thanh to¸n lµ 24.344 tû ®ång,(t¨ng 3.949 tû so víi n¨m 2000) trong ®ã thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chiÕm 81%. Qua ®©y cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh sù cè g¾ng phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña c¸c c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n trong viÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn kÕ ho¹ch lîi nhuËn chung 6 cña toµn Ng©n hµng. Bªn c¹nh viÖc lu«n duy tr× tèt chÕ ®é h¹ch to¸n- kÕ to¸n vµ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña NHCT, c¸c c¸n bé kÕ to¸n ®· thùc hiÖn viÖc ghi chÐp sæ s¸ch hîp ph¸p, hîp lÖ, sö lý nghiÖp vô thµnh th¹o chÝnh x¸c vµ trung thùc. Nhê vËy mµ c¸c c«ng viÖc còng nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®Òu ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch khoa häc vµ mau lÑ khiÕn cho kh¸ch hµngc¶m thÊy yªn t©m, tho¶i m¸i khi giao dÞch qua Ng©n hµng. I.4.5. C«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt. Chi nh¸nh lu«n chñ ®éng tÝch cùc tæ chøc mµng líi thu chi nhanh chãng cho kh¸ch hµng, ®¶m b¶o thu chi kÞp thêi, chÝnh x¸c, víi th¸i ®é v¨n minh lÞch sù, lµm tèt c¸c dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh: thu tiÒn lu ®éng, chuyÓn tiÒn nhanh ®i c¸c tØnh, ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, trong qu¸ tr×nh phôc vô c¸c c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng lµm c«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt ®· thùc hiÖn tr¶ tiÒn thõa 401 mãn cho kh¸ch hµng víi tæng sè tiÒn trªn 300 triÖu VND vµ gÇn 5000 USD. VÊn ®Ò an toµn kho quü ®· dîc Chi nh¸nh ®Æc biÖt quan t©m vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ, qu¶n lý kho, giao nhËn tiÒn… b¶o vÖ an toµn tuyÖt ®èi tiÒn, tµi s¶n trong kho vµ trªn ®êng vËn chuyÓn. I.4.6. C«ng t¸c th«ng tin ®iÖn to¸n. Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc II Hai Bµ Trng ®· duy tr× vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn c«ng t¸c hiÞen ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng theo ®Þnh híng cña NHCT VN. Víi vai trß trung t©m th«ng tin xö lý d÷ liÖu, hÖ thèng vi tÝnh cña Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt viÖc thu nhËn, xö lý, kiÓm so¸t, truyÒn nhËn vµ cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh doanh mét c¸ch nhanh chãng, cã hiÖu qu¶. TriÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n lý kÕ to¸n-tÝn dông, tiÕt kiÖm ®iÖn tö, thanh to¸n quèc tÕ, qu¶n lý nguån nh©n lùc, phong ngõa rñi ro… Tæ chøc khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lo¹i m¸y mãc th«ng tin ®iÖn to¸n hiÖn cã, ®¸p øng tèi ®a thiÕt bÞ tin häc cho c¸c phßng nghiÖp vô. Phèi hîp víi c¸c phßng ban thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh th«ng tin b¸o c¸o. §¶m b¶o m«i trêng kü thuËt cho c¸c phÇn mÒm hiÖn cã ho¹t ®éng th«ng suèt. I.4.7. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé. §Ó ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh, xö lý kÞp thêi nh÷ng sai sãt trong c¸c mÆt nghiÖp vô, nh»m thùc hiÖn tèt môc tiªuan toµn trong kinh doanh, c«ng 7 t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé cña Chi nh¸nh ®îc Ban Gi¸m §èc quan t©m chØ ®¹o s¸t sao, tiÕn hµnh thêng xuyªn. Chi nh¸nh ®· chñ ®énh lËp ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn kiÓm so¸t trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nghiÖp vô: tÝn dông, b¶o l·nh, kÕ to¸n- tµi chÝnh, tiÒn tÖ kho quü, giao nhËn tiÒn…, ®Æc biÖt lµ kiÓm tra c¸c hå s¬ tÝn dông. Nhê thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra néi bé Chi nh¸nh ®· kÞp thêi chÊn chØnh ®îc nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt trong c¸c mÆt nghiÖp vô vµ ng¨n chÆn ®îc nh÷ng ph¸t sinh míi, h¹n chÕ ®îc rñi ro trong kinh doanh, gãp phÇn tÝch cùc vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ sù ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh. I.4.8. C«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé lu«n ®îc hoµn thiÖn, thêng xuyªn rµ so¸t ®¸nh gi¸ toµn bé c¸c bé nh©n viªn ®Ó cã c¬ së s¾p xÕp, bè trÝ ®Ò b¹t c¸n bé phï hîp víi n¨ng lùc, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh tõng c¸n bé. Chi nh¸nh ®· quan t©m chó träng ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé vÒ nhiÒu mÆt, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c chuyªn m«n. trong trêng hîp cã c¸c nhu cÇu vÒ ph¬ng tiÖn lµm viÖc hîp lý, Chi nh¸nh ®· ®¶m b¶o cung øng kÞp thêi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé hoµn thµnh c«ng viÖc tèt h¬n. Ngoµi c¸c c«ng t¸c trªn, NHCT-KVII-HBT cßn thùc hiÖn ®éng viªn khen thëng kÞp thêi nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch ®ãng gãp trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ trong c¸c phong trµo kh¸c nh thÓ dôc thÓ thao, c¸c ho¹t ®éng §oµn,§¶ng…, tõ ®ã t¹o ra kh«ng khÝ thi ®ua tÝch cùc gi÷a c¸c bé c«ng nh©n viªn trong toµn Ng©n hµng. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c TTKDTM t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng. II.1. T×nh h×nh thanh to¸n nãi chung t¹i NHCT-KVII-HBT. Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng lµ mét trong sè nh÷ng chi nh¸nh Ng©n hµng cã c«ng t¸c TTKDTM thùc sù cã hiÖu qu¶ vµ thu hót ®îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn quËn còng nh c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®ãng t¹i c¸c quËn kh¸c. ý thøc ®îc mong muèn cña kh¸ch hµng khi thùc hiÖn TTKDTM lµ an toµn –kÞp thêi- chÝnh x¸c, Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng ®· ®¸p øng ®îc phÇn lín c¸c nhu cÇu ®ã b»ng uy tÝn, kh¶ n¨ng kinh doanh vµ th¸i ®é phôc vô cña m×nh. Do vËy, t×nh h×nh thanh to¸n chung t¹i Chi nh¸nh trong thêi gian gÇn ®©y cã nhiÒu chuyÓn biÕn tèt, cô thÓ ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: 8 ChØ tiªu TTBTM TTKDTM Céng B¶ng 1: Doanh sè ttbtm & ttkdtm theo tõng quý 2001 - 2002 Quý I/2001 Quý II/2001 Quý III/2001 Quý IV/2001 Quý I/2002 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1.027.842 18,59 1.188.829 19,85 1.419.893 27,85 1.975.871 26,3 2.034.871 20,76 4.528.976 81.5 4.798.943 80,15 3.677.924 72,15 5.545.702 73,7 7.768.586 79,24 5.556.818 100 5.987.772 100 5.097.817 100 7.521.573 100 9.803.457 100 38 Qua b¶ng 1, cho thÊy doanh sè TTBTM & TTKDTM tõng quý ®Òu cã biÕn ®éng, lµm cho doanh sè thanh to¸n tõng quý cã chiÒu híng t¨ng lªn vµo cuèi n¨m 2001 vµ ®Çu n¨m 2002. Tû träng TTKDTM cã xu híng t¨ng nhanh ®Æc biÖt vµo quý IV n¨m 2001 vµ quý I n¨m 2002 chøng tá kh¸ch hµng ngµy cµng tin tëng vµ ¸p dông c¸c thÓ thøc TTKDTM qua Ng©n hµng. ViÖc gia t¨ng vÒ doanh sè thanh to¸n cßn nãi lªn r»ng: Ng©n hµng ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó phôc vô kh¸ch hµng vµ ®· ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Nh×n l¹i 3 quý ®Çu n¨m cã thÓ thÊy, mÆc dï tû träng TTKDTM chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín trong c«ng t¸c thanh to¸n nãi chung, doanh sè TTBTM & TTKDTM cña quý I, quý II kh«ng cã biÕn ®éng nhiÒu, ®Õn quý III doanh sè thanh to¸n chung gi¶m tõ 5.556.818 triÖu ®ång (quý I) xuèng cßn 5.097.817 triÖu ®ång (quý III).Trong khi TTBTM l¹i t¨ng tõ 18,59% (quý I) lªn 27,85% (quýIII) kÐo theo c«ng t¸c TTKDTM gi¶m tõ 81,5% xuèng cßn 72,15%. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do Ng©n hµng ph¶i chi tr¶ tiÕt kiÖm ®Õn h¹n, c¸c kho¶n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i chi kh¸c sau n¨m quyÕt to¸n. Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng kh¸ch hµng cha hiÓu râ nh÷ng u ®iÓm cña TTKDTM nªn vÉn cã t©m lý thÝch sö dông tiÒn mÆt.§ã còng lµ do Chi nh¸nh cha quan t©m nhiÒu ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o réng r·i vÒ Ng©n hµng m×nh, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c TTKDTM NhËn thøc ®îc thùc tr¹ng vµ nh÷ng nguyªn nh©n trªn, toµn bé Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng ®· nç lùc t×m ra nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c mÆt cßn h¹n chÕ ®ã vµ ®· thµnh c«ng. Doanh sè TTKDTM quý IV t¨ng 1.867.778 triÖu ®ång so víi quý III vµ doanh sè TTBTM còng t¨ng lªn vµo cuèi n¨m do nhu cÇu chi tiªu, mua s¾m vµo dÞp cuèi nµy nhiÒu h¬nnªn lµm cho t×nh h×nh thanh to¸n chung cña Ng©n hµng cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Ngoµi ra, tû träng TTBTM gi¶m tõ 27,85% xuèng cßn 26,3% do kh¸ch hµng ®· sö dông TTKDTM nhiÒu h¬n. §©y lµ thêi ®iÓm kÕt thóc n¨m, c¸c kh¸ch hµng tr¶ nî lÉn nhau, c¸c ho¹t ®éng mua b¸n giao dÞch hµng ho¸ t¨ng m¹nh vµ h¬n ai hÕt c¸c kh¸ch hµng dÇn hiÓu râ u ®iÓm cña TTKDTM, do vËy kÐo theo nhu cÇu chi tr¶ b»ng h×nh thøc nµy t¨ng lªn. Vµo quý I/2002, khèi lîng thanh to¸n chung vÉn tiÕp tôc t¨ng. Nguyªn nh©n chñ yÕu do doanh sè TTKDTM t¨ng tõ cuèi n¨m 2001 lµ 7.521.573 triÖu ®ång ®Õn hÕt quý I /2001 ®· lªn 9.803.457 triÖu ®ång, ®ång thêi tû träng TTBTM gi¶m tõ 26,3% xuèng 20,76%. Nh÷ng con sè trªn ®· kh¼ng ®Þnh ®îc sù nç lùc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng trong viÖc ®©y m¹nh c«ng t¸c thanh to¸n. Suèt thêi gian qua, doanh sè TTBTM & TTKDTM t¬ng ®èi æn ®Þnh, tõ ®ã t¹o nªn tÝnh chñ ®éng trong nguån thu vµ nguån chi cña Ng©n hµng. Chi nh¸nh lu«n duy tr× møc tån quü tiÒn mÆt ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu rót tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn thanh to¸n mét c¸ch kÞp thêi. Ng©n hµng còng ®· quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c¸c chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ ®µo t¹o båi dìng c¸c c¸n bé nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã, nhê cã c«ng nghÖ tin häc øng dông nªn viÖc truyÒn tin néi bé qua m¹ng vµ c«ng t¸c thanh to¸n bï trõ ®· gióp kh©u lu©n chuyÓn chøng tõ thuËn tiÖn, nhanh chãng, an toµn h¬n. Bëi vËy, chuyÓn tiÒn qua m¹ng vµ thanh to¸n bï trõ ®· ®îc nhiÒu kh¸ch hµng tÝn nhiÖm sö dông. §iÒu nµy cho thÊy kh¸ch hµng ®· nhËn thøc râ lîi Ých cña c«ng t¸c TTKDTM trong mäi ho¹t ®éng mua b¸n ph¸t sinh hµng ngµy cña hä. MÆt kh¸c, nã còng nãi ®Õn kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng phôc vô cña Chi nh¸nh ngµy cµng ®îc n©ng cao. II.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh vËn dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng. HiÖn nay Chi nh¸nh ®· ¸p dông chñ yÕu 3 h×nh thøc TTKDTM lµ: + Thanh to¸n b»ng sÐc. + Thanh to¸n b»ng UNT. + Thanh to¸n b»ng UNC. Thùc tÕ t×nh h×nh thanh to¸n cña Chi nh¸nh ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng nh sau: 40 Thêi gian Quý I/2001 Quý II/2001 Quý III/2001 Quý IV/2001 Quý I/2002 Sè mãn B¶ng 2: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ttkdtm t¹i nhct hbt trong n¨m 2000 vµ quý i n¨m 2002 SÐc Uû nhiÖm thu Uû nhiÖm chi Sè Sè Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè mãn mãn mãn 1.684 140.724 6,15 1.137 10.436 0,45 9.102 2.143.428 93,4 11.923 2.294.588 100 1.997 210.600 10,35 1.221 8.664 0,42 8.877 1.816.595 89,23 12.095 2.035.859 100 1.874 177.162 9,03 1.239 8.516 0,44 9.236 1.775.128 90,53 12.349 1.960.806 100 2.566 262.816 9,84 1.197 8.255 0,3 11.760 2.400.547 89,86 15.523 2.671.618 100 1.490 174.147 6,1 1.146 6.837 0,2 9.781 2.681.908 93,7 12.417 2.862.892 100 41 Tæng Sè tiÒn % Theo thèng kª, vÒ sè lÇn giao dÞch,tõ quý I/2001 ®Õn quý IV/2001 tæng sè mãn t¨ng tõ 11.923 mãn ®Õn 15.523 mãn, ®ång thêi doanh sè còng t¨ng tõ 2.294.588 triÖu ®ång ®Õn 2.671.618 triÖu ®ång. Sang ®Õn quý I/2002, mÆc dï tæng sè mãn giao dÞch cã gi¶m xuèng: cô thÓ lµ gi¶m 3.106 mãn nhng doanh sè thanh to¸n l¹i t¨ng lªn 191.274 triÖu ®ång so víi quý IV/2001. Qua b¶ng 2 ta cã thÓ thÊy h×nh thøc UNC ®îc kh¸ch hµng a dïng h¬n c¶.Do vËy, doanh sè thanh to¸n b»ng UNC lu«n chiÕm phÇn lín trong c«ng t¸c TTKDTM v× kh¸ch hµng cho r»ng h×nh thøc thanh to¸n nµy thuËn tiÖn vµ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ lín h¬n cho m×nh. Tõ quý IV/2001 ®Õn quý I/2002 chØ trong mét thêi gian ng¾n mµ doanh sè thanh to¸n b»ng UNC ®· t¨ng tõ 2.681.908 triÖu ®ång ®Õn 2.862.892 triÖu ®ång. Trong n¨m 2001, sè mãn giao dÞch vµ doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc tuy kh«ng chiÕm nhiÒu trong tæng TTKDTM nhng qua tõng quý ®· cã sù t¨ng lªn râ rÖt, cô thÓ lµ sè mãn giao dÞch kh«ng ngõng t¨ng tõ 1.684 mãn ë quý 1/2001 tíi 2.566 mãn vµo quý IV/2001 lµm cho doanh sè t¨ng thªm 122.092 triÖu ®ång. §iÒu nµy chøng tá kh¸ch hµng®· sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy nhiÒu h¬n. Vµo ®Çu n¨m 2002 c¸c doanh nghiÖp cha cã nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh nªn sè lÇn giao dÞch b»ng TTKDTM còng cã phÇn gi¶m xuèng, trong ®ã thanh to¸n b»ng sÐc gi¶m 1.076 mãn so víi cuèi n¨m 2001. Riªng ®èi víi UNT lu«n chiÕm phÇn kh¸ nhá trong tæng doanh sè TTKDTM v× kh¸ch hµng thêng dïng h×nh thøc thanh to¸n nµy ®Ó chi tr¶ nh÷ng kho¶n tiÒn nhá, vµ cã chiÒu híng gi¶m. Trong quý I/2001 doanh sè thanh to¸n b»ng UNT lµ 10.436 triÖu ®ång ®Õn quý IV gi¶m xuèng chØ cßn 8.255 triÖu ®ång vµ sang ®Õn quý I/2002 l¹i tiÕp tôc gi¶m xuèng cßn 6.837 triÖu ®ång. MÆc dï Ng©n hµng lu«n khuyÕn khÝch sö dông TTKDTM nhng møc ®é ¸p dông h×nh thøc nµy lµ bao nhiªu phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t©m lý vµ sù lùa chän cña mçi kh¸ch hµng. H¬n n÷a trong mçi h×nh thøc thanh to¸n ®Òu cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh: II.2.1. H×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc. Cã thÓ nãi sÐc lµ h×nh thøc TTKDTM ra ®êi gÇn nh sím nhÊt vµ ®· ®îc sö dông cho c¸c giao dÞch thanh to¸n tõ l©u. C«ng íc Gi¬nev¬n¨m 1935 ®· ®a ra c¸c qui chung mang tÝnh ®iÒu chØnh quèc tÕ vÒ ®èi tîng vµ ho¹t 42 ®éng thanh to¸n b»ng sÐc ®Ó t¹o ra nÒn t¶ng c¬ b¶n cho c¸c quèc gia c¨n cø vµo ®ã ®Ó sö dông sÐc. T¹i ViÖt Nam, khi cã nghÞ ®Þnh 30/CP vÒ sÐc vµ viÖc sö dông sÐc trong thanh to¸n ®ang dÇn ®îc ®¬n gi¶n ho¸ víi c¸c tiÕn bé c«ng nghÖ tin häc ®· lµm cho kh¸ch hµng hiÓu râ vÒ h×nh thøc thanh to¸n nµy h¬n bëi c¸c u ®iÓm thuËn lîi cña nã. Tuy vËy do vÉn ho¹t ®éng dùa trªn c¬ së chøng tõ nªn khi sö dông sÐc sÏ khã tr¸nh khái ®îc nh÷ng rñi ro. HiÖn nay t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng chñ yÕu ¸p dông hai lo¹i sÐc lµ sÐc b¶o chi vµ sÐc chuyÓn kho¶n. B¶ng 3 cho thÊy thùc tÕ quy m« sö dông c¸c lo¹i sÐc ®ã. B¶ng 3: t×nh h×nh thùc hiÖn h×nh thøc thanh to¸n thanh to¸n b»ng sÐc: SÐc chuyÓn kho¶n SÐc b¶o chi Tæng céng SÐc Sè mãn Sè tiÒn % Quý I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 1.361 1.498 1.373 1.796 1.204 55.102 62.871 61.123 89.262 62.492 39 30 35 39 36 Sè mãn Sè tiÒn 323 499 561 770 286 85.622 147.729 116.039 137.554 111.655 % 61 70 65 61 63 Sè mãn Sè tiÒn 1.684 1.997 1.934 2.566 1.490 140.724 210.600 177.162 266.816 174.147 Víi sè liÖu ë b¶ng 3, ta thÊy doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc qua tõng quý t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu vµ sù chªnh lÖch vÒ viÖc sö dông sÐc lµ t¬ng ®èi lín. Tæng doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc cã chiÒu híng t¨ng m¹nh tõ quý I/2001 ®Õn quý II/2001 lµ 69.876 triÖu ®ång vµ tõ quý III ®Õn quý IV/2001 t¨ng lµ 49.654 triÖu ®ång. NÕu so s¸nh gi÷a 2 quý I/2001 vµ quý IV/2001 sÏ thÊy doanh sè t¨ng rÊt m¹nh tõ 140.724 triÖu ®ång ë quý I/2001 ®Õn 226.816 triÖu ®ång ë quý IV/2001. Tuy nhiªn, doanh sè nµy l¹i gi¶m kh¸ nhanh trong kho¶ng thêi gian tõ quý II/2001 ®Õn quý III/2001 lµ 33.438 triÖu ®ång vµ tõ quý IV/2002 ®Õn quý I/2002 lµ 52.669 triÖu ®ång. Cô thÓ tõng lo¹i sÐc nh sau: II.2.1.1. SÐc b¶o chi. H×nh thøc thanh to¸n b»ng SBC lµ h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu trong thanh to¸n sÐc t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng - Hai Bµ Trng hiÖn nay. Donh sè thanh to¸n còng nh tû träng thanh to¸n cña nã lu«n chiÕm phÇn 43 % 100 100 100 100 100 lín nhÊt so víi c¸c lo¹i sÐc kh¸c, kho¶ng 60-70% trong tæng doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc. SBC cã u thÕ h¬n so víi sÐc chuyÓn kho¶n(SCK) bëi nã cã ph¹m vi thanh to¸n réng cã thÓ cïng Ng©n hµng, kh¸c ng©n hµng, kh¸c ®Þa bµn hay kh¸c hÖ thèng vµ ®é an toµn cao nªn ®· t¹o ®îc thuËn lîi trong qua tr×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Khi cã nhu cÇu ph¸t hµnh SBC, ngêi mua ph¶i ký quü ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹i Ng©n hµng nªn sè hµng cung øng cña ngêi mua sÏ ®îc ®¶m b¶o bëi sè tiÒn ký quü ®ã. Tuy nhiªn sè vèn cña ngêi mua sÏ bÞ ®äng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. §©y còng lµ lý do gi¶i thÝch t¹i sao vµo ®Çu n¨m doanh sè thanh to¸n còng nh tû träng thanh to¸n SBC l¹i chiÕm phÇn lín nhÊt trong n¨m: Riªng quý II/2001 tû träng thanh to¸n b»ng SBC chiÕm 70% trong tæng doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc. §Õn quý III/2001 doanh sè thanh to¸n b»ng SBC l¹i gi¶m 31.690 triÖu ®ång so víi quý II cña n¨m vµ t¬ng ®¬ng víi tû träng gi¶m tõ 70% xuèng cßn 65% lµm cho doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc còng gi¶m ®i 33.438 triÖu ®ång. T×nh tr¹ng nµy lµ do: thêng vµo gi÷a n¨m c¸c doanh nghiÖp cÇn nhiÒu vèn ®Ó ®Çu t, mua m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt …nªn nÕu sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy th× ®¬ng nhiªn hä sÏ bÞ mÊt mét lîng vèn nhÊt ®Þnh ®äng ë Ng©n hµng ®Ó ký quý nªn tèc ®é thanh to¸n sÏ bÞ h¹n chÕ. Nhng ®Õn thêi ®iÓm cuèi n¨m lµ thêi gian mµ kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n nhiÒu trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nªn doanh sè thanh to¸n cña SBC l¹i ®îc t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ: t¨ng 57.515 triÖu ®ång so víi quý III cïng n¨m. CÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng NHCT-HBT ®· t¹o nhiÒu thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n b»ng h×nh thøc nµy nh: thñ tôc b¶o chi sÐc nhanh gän, thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc rót ng¾n mét c¸ch nhanh nhÊt, viÖc tÝnh vµ ghi KHM ®îc sö dông qua m¸y tÝnh nªn ®é chÝnh x¸c rÊt cao. Nhê vËy mµ kh¸ch hµng rÊt yªn t©m khi thanh to¸n b»ng SBC. Trong thêi gian tíi, Chi nh¸nh vÉn cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh»m më réng h×nh thøc thanh to¸n b»ng SBC h¬n n÷a. II.2.1.2. SÐc chuyÓn kho¶n. Lo¹i sÐc nµy chiÕm tû träng thÊp h¬n so víi SBC trong tæng doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc, kho¶ng 40% n¨m. Nh×n chung doanh sè vµ tû träng thanh to¸n b»ng h×nh thøc nµy lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. SCK ®îc dïng theo mét mÉu thèng nhÊt vµ ®îc dïng cho c¶ tiÒn mÆt vµ chuyÓn kho¶nvíi thêi h¹n lµ 15 ngµy. Së dÜ SCK ®îc nhiÒu ngêi a dïng bëi mét sè u ®iÓm sau: viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n SCK t¬ng ®èi ®¬n gi¶n. 44 V× bªn mua sau khi nhËn ®îc hµng tõ bªn b¸n sÏ giao sÐc cho ngêi b¸n vµ bªn b¸n sÏ nhËn ®îc tiÒn hµng sau khi nép sÐc vµo Ng©n hµng phôc vô m×nh. Tuy vËy SCK vÉn cßn tån tÞa mét sè nh÷ng nhîc ®iÓm lµm cho sè mãn còng nh doanh sè thanh to¸n thÊp h¬n so víi h×nh thøc thanh to¸n kh¸c. H¬n n÷a, th«ng thêng ngêi mua thÝch sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy h¬n v× nã thuËn tiÖn cho hä h¬n, cßn ngêi b¸n cã thÓ gÆp mét sè khã kh¨n trong viÖc nhËn tiÒn hµng cña m×nh. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ do khi thanh to¸n b»ng SCK ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c ghi Nî tríc, ghi Cã sau nªn ngêi thô hëng sau khi nép sÐc vµo Ng©n hµngphôc vô m×nh cha ®îc thanh to¸n ngay mµ cßn ph¶i ®îi Ng©n hµng bªn mua kiÓm tra vµ lµm thñ tôc ghi Nî trªn sÐc. Trong trêng hîp bªn mua vµ bªn b¸n ë 2 ng©n hµng kh¸c nhau trªn cïng ®Þa bµn ph¶i thùc hiÖn qua ph¬ng thøc bï trõ th× qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ sÏ kÐo dµi trong 2 hoÆc 3 ngµy. NÕu tµi kho¶n cña ngêi muakh«ng ®ñ tiÒn th× ngêi b¸n sÏ ph¶i ®îi l©u h¬n trong khi hä l¹i kh«ng muèn vèn cña m×nh bÞ chiÕm dông. Bªn c¹nh ®ã thêi h¹n cña SCK chØ cã 15 ngµy nªn ngêi b¸n mÆc dï muèn thanh to¸n ngay nhng v× nhiÒu lý do cã thÓ ®Ó sÐc bÞ qóa h¹n vµ khã nhËn ®îc tiÒn hµng cña m×nh. Tãm l¹i, qua viÖc t×m hiÓu c¸c h×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc t¹i chi nh¸nh NHCT-HBT ta cã thÓ thÊy ®îc nh÷ng u ®iÓm còng nh c¸c khuyÕt diÓm cña mçi lo¹i sÐc. §èi víi 2 kh¸ch cã quan hÖ tÝn nhiÖm lÉn nhau th× sÐc lµ h×nh thøc thanh to¸n rÊt phï hîp bëi nã h¹n chÕ ®îc phÇn nµo rñi ro vµ sù chiÕm dông vèn. Cßn ®èi víi 2 kh¸ch hµng cha cã tÝn nhiÖm lÉn nhau hoÆc míi giao dÞch víi nhau th× sÏ kh«ng hoµn toµn yªn t©m khi chän h×nh thøc thanh to¸n nµy v× nã chØ kµ “b¶n cam kÕt høa tr¶”. Tuy nhiªn sÐc vÉn lµ h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c TTKDTM cña Ng©n hµng. II.2.2. H×nh thøc thanh to¸n b»ng UNC- chuyÓn tiÒn. II.2.2.1. Uû nhiÖm chi. UNC ®îc coi lµ h×nh thøc thanh to¸n phæ biÕn nhÊt t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Khu vùc II Hai Bµ Trng. Qua b¶ng 2 cho thÊy, sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n b»ng h×nh thøc nµy thêng chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng doanh sè TTKDTM(kho¶ng trªn díi 90%). Doanh sè thanh to¸n UNC lµ t¬ng ®èi lín kho¶ng 2000 tû/ mçi quý vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. ChØ riªng quý I/2002 doanh sè thanh to¸n b»ng UNC t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt, cô thÓ lµ 45 t¨ng 538.480 triÖu ®ång so víi quý I/2001, t¨ng 865.313 triÖu ®ång so víi quý II/2001 vµ t¨ng 906.780 triÖu ®ång so víi quý III/2001. Trªn ®©y lµ mét con sè ®¸ng kÓ chøng tá kh¸ch hµng rÊt chuéng h×nh thøc thanh to¸n nµy, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty, nhµ m¸y lín trªn ®Þa bµn nh: DÖt 8/3, DÖt kim §«ng Xu©n, C«ng ty giÇy Th¨ng Long… Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu khiÕn kh¸ch hµng thêng xuyªn sö dông UNC bëi c¸c u ®iÓm cña nã lµ: - Ph¹m vi sö dông rÊt réng r·i trªn kh¾p c¸c ®Þa bµn trªn toµn quèc. - Thñ tóc thanh to¸n ®¬n gi¶n, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu chi tr¶ tiÒn hµng ho¸ - dÞch vô kh¸ch hµng chi viÖc lËp bé UNC göi tíi Ng©n hµng, sau ®ã ng©n hµng sÏ tù ®éng kiÓm tra vµ tiÕn hµnh thanh to¸n nÕu trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña bªn mua cßn sè d. NÕu tµi kho¶n cña ngêi thô hëng vµ ngêi mua më t¹i cïng mét Ng©n hµng th× sè tiÒn hµng ho¸ sÏ ®îc tù ®éng chuyÓn th¼ng vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña ngêi b¸n mµ kh«ng ph¶i lµm bÊt cø mét thñ tôc g×. NÕu bé UNC hîp lÖ th× ngêi b¸n sÏ ®îc nhËn tiÒn hµng trong thêi gian rÊt ng¾n v× hiÖn nay do viÖc thanh to¸n qua Ng©n hµng ®îc thùc hiÖn trªn c«ng nghÖ m¸y tÝnh hiÖn ®¹i nªn kh¸ch hµng cã thÓ hßan toµn yªn t©m vÒ ®é an toµn, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ cña h×nh thøc thanh to¸n nµy. - Bªn c¹nh ®ã, kh¸ch hµng cßn cã thÓ sö dông UNC ®Ó chuyÓn vèn, lµm nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc tr¶ l·i ng©n hµng. Tuy nhiªn trªn thøc tÕ cã nhiÒu kh¸ch hµng vÉn cha quen sö dông h×nh thøc nµy, mét phÇn do hä cha hiÓu râ vÒ lîi Ých khi tham gia thanh to¸n b»ng h×nh thøc UNC, mÆt kh¸c lµ do UNC vÉn cßn tån t¹i mét sè nhîc ®iÓm nh: -Ngêi mua ph¶i trÝch tµi kho¶n cña m×nh tríc khi nhËn ®îc hµng, do vËy hä kh«ng n¾m ®îc t×nh tr¹ng thùc sù cña hµng ho¸ cã ®óng yªu cÇu cña m×nh kh«ng vµ nÕu ngêi b¸n kh«ng chuyÓn giao hµng th× ngêi mua sÏ gÆp rñi ro mÊt vèn. §iÒu nµy ®ßi hái gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n ph¶i cã sù tÝn nhiÖm rÊt cao. -§èi víi bªn b¸n, khi ®· chuÈn bÞ giao hµng ®ñ tiªu chuÈn cho bªn mua nhng lóc ®ã tµi kho¶n cña bªn mua kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n th× ngêi b¸n sÏ ph¶i mÊt phÝ b¶o qu¶n, lu tr÷ vµ viÖc thanh to¸n sÏ bÞ chËm laÞ g©y thiÖt h¹i, h háng ®Õn hµng ho¸. 46 Trong thêi gian tíi, ®Ó t¨ng doanh sè TTKDTM nãi chung vµ doanh sè thanh to¸n UNC h¬n n÷a, vÒ phÝa Ng©n hµng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý nh»m ph¸t huy hÕt u diÓm ®ång thêi h¹n chÕ nh÷ng nhîc diÓm, tån t¹i cña h×nh thøc thanh to¸nb»ng UNC. II.2.2.2.SÐc chuyÓn tiÒn. §©y lµ lo¹i sÐc Ýt ®îc ¸p dông nhÊt t¹i Chi nh¸nh, tû träng cña nã chØ chiÕm díi 1% trong tæng doanh sè thanh to¸n. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do ph¹m vi thanh to¸n cña nã qu¸ hÑp, nã chi ®îc dïng ®Ó chuyÓn tiÒn gi÷a 2 chi nh¸nh cïng hÖ thèng, ®ång thêi thñ tôc thùc hiÖn thanh to¸n cña sÐc chuyÓn tiÒn còng kh«ng ®¬n gi¶n. Khi cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn b»ng SCT, kh¸ch hµng ph¶i nép vµo NHCT 2 liªn UNC hoÆc 2 liªn giÊy nép tiÒn, giÊy nép ng©n phiÕu thanh to¸n, néi dung ghi râ hä tªn, sè chøng minh th, ngµy th¸ng n¨m cÊp cña ngêi cÇm SCT vµ néi dung chi tr¶ cña sÐc®Ó xin ph¸t hµnh. V× vËy chØ cã ngêi cã tªn trªn sÐc míi ®îc nhËn tiÒn tõ Ng©n hµng g©y nªn sù bÊt tiÖn khi sö dông lo¹i sÐc nµy. II.2.3. H×nh thøc thanh to¸n b»ng UNT. H×nh thøc thanh to¸n nµy kh¸ch hµng Ýt sö dông h¬n, do vËy doanh sè thanh to¸n cña nã chi chiÕm mét phÇn nhá trong tæng doanh sè thanh to¸n TTKDTM cña Ng©n hµng. N¨m 2001 ë Chi nh¸nh NHCT- HBT doanh sè thanh to¸n b»ng UNT cã xu híng gi¶m xuèng theo tõng quý, tÝnh ®Õn quý IV/2001 doanh sè thanh to¸n b»ng UNT ®· gi¶m 2.181 triÖu ®ång so víi quý I/2001, riªng quý I/2002 doanh sè thanh to¸n b»ng h×nh thøc nµy l¹i gi¶m 3.599 triÖu ®ång so víi quý I/2001. Trªn thùc tÕ chØ cã mét sè Ýt kh¸ch hµng sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy ®Ó thu tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i…víi gi¸ trÞ thanh to¸n nhá nªn doanh sè cña UNT th êng kh«ng cao nh c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸ckh¸c. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ mÆc dï ph¹m vi thanh to¸n cña UNT rÊt réng nhng thñ tôc thanh to¸n gi÷a 2 kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¹i 2 ng©n hµng kh¸c nhau l¹i kh«ng gän lµm gi¶m tèc ®é thanh to¸n cña c¸c bªn tham gia. Khi muèn thu tiÒn hµng, ngêi b¸n ph¶i nép UNT vµo Ng©n hµng phôc vô m×nh nhê thu hé, sau ®ã Ng©n hµng nµy göi bé UNT sang Ng©n hµng cña ngêi mua ®Ó ghi Nî tríc. NÕu bªn mua cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× Ng©n hµng bªn b¸n míi ®îc ghi Cã vµo tµi kho¶n cña ngêi b¸n. Trong trêng hîp bªn mua cha ®ñ tiÒn th× Ng©n hµng sÏ nhËp ngo¹i b¶ng “ chøng tõ thanh to¸n qu¸ h¹n” vµ ngêi b¸n ph¶i ®îi ®Õn khi bªn mua cã ®ñ tiÒn. §iÒu nµy lµm cho sè vèn cña ngêi b¸n bÞ chiÕm dông, tèc ®é chu chuyÓn 47 vèn bÞ ch÷ng l¹i g©y ¶nh hëng kh«ng tèt tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña ngêi b¸n. V× vËy, muèn ®¶m b¶o ®îc quyÒn lîi cho c¶ ngêi mua vµ ngêi b¸n cÇn cã sù nç lùc tõ nhiÒu phÝa, ®Æc biÖt lµ Ng©n hµng nh»m phôc ®îc nhîc ®iÓm tõ ®ã khai th¸c tíi møc tèi ®a nhu cÇu thanh to¸n cña h×nh thøc nµy. II.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c TTKDTM t¹i NHCT- HBT. Víi mét n¨m ho¹t ®éng ®Çy nç lùc vµ cè g¾ng, NHCT-HBT ®· tõng bíc hoµn thiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n nãi chung còng nh h×nh thøc TTKDTM nãi riªng. Trong n¨m qua, Ng©n hµng ®· thùc hiÖn ®îc 6.028 mãn thanh to¸n b»ng SCK ®¹t doanh sè thanh to¸n lµ 268.358 triÖu ®ång, 2.039 mãn thanh to¸n b»ng SBC ®¹t doanh sè thanh to¸n lµ 522.944 triÖu ®ång, 3 mãn thanh to¸n b»ng SCT ®¹t 55 triÖu ®ång. Thanh to¸n b»ng UNT cã 4.794 mãn ®¹t doanh sè lµ 35.811 triÖu ®ång, ®Æc biÖt lµ 38.975 mãn thanh to¸n b»ng UNC ®¹t doanh sè lín lµ 8.135.698 triÖu ®ång víi tæng TTKDTM lµ 18.551.545 triÖu ®ång, chiÕm 76,2% tæng doanh sè thanh to¸n chung cña Ng©n hµng. §©y lµ mét kÕt qña thËt ®¸ng kÓ mµ kh«ng ph¶i Ng©n hµng nµo trªn cïng ®Þa bµn còng cã thÓ ®¹t ®îc. MÆc dï ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ®Êt níc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ sù nç lùc cña Ng©n hµng lµ cã h¹n song NHCT-HBT ®· tõng bíc kh¾c phô nh÷ng khã kh¨n ®ã vµ ®a ra nhiÒu c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña m×nh. Nhê vËy mµ uy tÝn cña Ng©n hµng ngµy cµng ®îc n©ng cao. Trong thêi gian gÇn ®©y, NHCT-HBT ®· kÕt hîp gi÷a c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ øng dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª nªn ®· xö lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh kÞp thêi vµ nhanh chãng h¬n. ViÖc thanh to¸n liªn hµng ®· ®îc thùc hiÖn qua thanh to¸n ®iÖn tö ®¶m b¶o ®ä an toµn vµ chÝnh x¸c cao cho c¸c kh¸ch hµng, ®em l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ râ rÖt. Víi c¸c thµnh qu¶ mµ NHCT-HBT ®¹t ®îc trong n¨m qua kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña c¸c CBCNV trong Ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n. Hä kh«ng chØ thµnh th¹o vÒ mÆt nghiÖp vô chuyªn m«n mµ cßn thÓ hiÖn th¸i ®é phôc vô nhiÖt t×nh, chu ®¸o t¹o cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi Ng©n hµng cã c¶m gi¸c tin tëng vµ tho¶i m¸i, do ®ã sè lîng kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng ngµy mét nhiÒu h¬n. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng cßn ¸p dông h×nh thøc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh vµ trªn mét sè tê b¸o ®Ó giíi thiÖu c¸c nghiÖp vô vµ c¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c c¸ nh©n vµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, gióp hä hiÓu h¬n vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Trong 48 n¨m 2001 Ng©n hµng ®· thùc hiÖn më réng c¸c dÞch vô thanh to¸n trong níc còng nh thanh to¸n quèc tÕ nh»m thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch qua Ng©n hµng vµ sÏ kh«ng ngõng ®îc më réng trong t¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã Ng©n hµng cßn tiÕn hµnh c¸c dÞch vô kh¸c nh: cÊt tr÷ b¶o qu¶n c¸c giÊy tê cã gi¸, t vÊn vÒ tiÒn tÖ, qu¶n lý tiÒn vèn vµ c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn theo yªu cÇu víi môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu tèi ®a cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng tõ ®è t¨ng doanh sèTTKDTM vµ ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô kinh doanh kh¸c trong Ng©n hµng. 49
- Xem thêm -