Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa tiếng anh thương mại tại ngân hàng thương mại cổ phần eximbank

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh LỜI CẢM ƠN Báo cáo thực tập vừa là cơ hội để sinh viên trình bày những nghiên cứu về vấn đề mình quan tâm trong quá trình thực tập, đồng thời cũng là một tài liệu quan trọng giúp giảng viên trƣờng Đại học Thƣơng Mại kiểm tra đánh giá quá trình học tập và kết quả thực tập của mỗi sinh viên. Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em muốn gửi lời cảm ơn đến: Trƣớc tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô, giảng viên, đặc biệt là các thầy cô khoa Tiếng Anh trƣờng Đại học Thƣơng Mại đã nhiệt tình giảng dạy, tận tâm truyền đạt nhiều kiến thức cho em suốt thời gian học tập ở trƣờng. Em xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh Đạo, cô chú, anh chị công tác tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội, đặc biệt là các anh chị phòng Thanh toán quốc tế, phóng kế toán đã tận tình giúp đỡ và hƣỡng dẫn em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập. Em xin vô cùng cảm ơn cô giáo Phạm Thùy Giang đã tận tình hƣớng dẫn, sửa chữa, giúp em ngay từ khi bắt đầu quá trình thực tập. Cuối cùng, em xin kính gửi lới chúc sức khỏe và thành đạt tới toàn thể quý thầy cô Đại học Thƣơng Mại, Ban lãnh đao và toàn thể nhân viên chi nhánh Eximbank Hà Nội. Trân trọng! Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013 Sinh viên thực tập Trần Thị Thanh SV: Trần Thị Thanh Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh TÓM TẮT Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) là ngân hàng có thế mạnh về lĩnh vực tài trợ xuất nhập khẩu. đáng chú ý là hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng đem lại nhiều nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia, đóng góp vào sự tăng trƣởng GDP hằng năm. ở mọi ngành nghề, lĩnh vực sản xuất thì hoạt động xuất nhập khẩu luôn chiếm vị trí quan trọng. Nhà nƣớc và các bộ ngành liên quan thƣờng xuyên có các chính sách, chƣơng trình hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu. Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng rất phát triển, có uy tín cả trong và ngoài nƣớc, đặc biệt là thanh toán qua L/C. Eximbank chi nhánh Hà Nội nằm trong hệ thống ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, bởi vậy trong nhiều năm vừa qua chi nhánh luôn phấn đấu giữ vững và mở rộng thị phần cho vay đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung. Trong quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại phòng thanh toán quốc tế của ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội, em đã nhận thấy vai trò quan trọng của Tiếng Anh trong việc thực hiện thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu bằng L/C. Bởi lẽ, Tiếng Anh là phƣơng tiện ngôn ngữ chung nhất trong mọi hoạt động kinh tế xuyên quốc gia. Chính vì thế, trong báo cáo thực tập này, nội dung quan trọng đƣợc đề cập đến là tình hình phát triển cũng như hoạt động thanh toán quốc tế của Chi nhánh Eximbank Hà Nội. Báo cáo thực tập gồm 3 phần chính: Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của Eximbank chi nhánh Hà Nội Phần 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Eximbank chi nhánh Hà Nội Phần 3: Nhận xét và kết luận SV: Trần Thị Thanh Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh Danh mục các từ viết tắt NHTMCP: ngân hàng thƣơng mại cổ phần TTQT: thanh toán quốc tê BGĐ: ban giám đốc HĐQT: hội đồng quản trị SWIFT: hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế TDCT: tín dụng chứng từ TTR: chuyển tiền bằng điện có bồi hoàn (ngƣời mua nhận hàng rồi mới thanh toán tiền hàng cho ngƣời bán theo tổng trị giá phải thanh toán ghi trên hóa đơn. Khi nhận đủ hàng & bộ chứng từ gốc + Tờ Khai Hải Quan => Ngƣời mua sẽ làm thủ tục thanh toán cho ngƣời bán.) Telegraphic Transfer Reimbursement SCB: Standard Chartered Bank (ngân hàng của Anh) SV: Trần Thị Thanh Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. 1 TÓM TẮT........................................................................................................................ 2 Danh mục các từ viết tắt .................................................................................................. 3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP ............................................... 1 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................................. 1 1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Eximbank .......... 1 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triền Eximbank chi nhánh Hà Nội. ................................. 1 1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh ................................................................................ 2 1.2.1 Hoạt động huy động vốn ........................................................................................ 2 1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn.......................................................................................... 3 1.2.3. Các hoạt động khác ............................................................................................... 3 1.3. Cơ cấu tổ chức của Eximbank Hà Nội ..................................................................... 4 1.3.1. Ban lãnh đạo .......................................................................................................... 4 1.3.2. Tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ tại Eximbank Hà Nội................................ 4 1.3.3. Tình hình ngƣời lao động ...................................................................................... 5 PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .............................. 6 2.1. Các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội ....... 6 2.1.1. Các sảm phẩm, dịch vụ của ngân hàng ................................................................. 6 2.1.2. Kết quả kinh doanh chủ yếu .................................................................................. 8 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Eximbank Hà Nội ........... 10 2.3. Đánh giá ƣu điểm, hạn chế việc sử dụng Tiếng Anh trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Eximbank Hà Nội ........................................................................ 12 PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA EXIMBANK HÀ NỘI ....................................................................... 14 3.1. Một số vấn dề cần giải quyết .................................................................................. 14 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng thanh toán quốc tế theo phƣơng thức tín dụng chứng từ tai Eximbank Hà Nội ...................................................................................... 17 KẾT LUẬN ................................................................................................................... 19 SV: Trần Thị Thanh Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank là một trong những ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam. Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà nƣớc Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng VN tƣơng đƣơng 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank. Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.335 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.317 tỷ đồng. Eximbank hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nƣớc với Trụ Sở Chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 207 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc và đã thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc gia trên thế giới. 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triền Eximbank chi nhánh Hà Nội. Ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập khẩu-chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Eximbank Hà Nội) đƣợc thành lập theo quyết định số 195/ EIB – HN/ VP ngày 10/ 08/ 1992 của Chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng TMCP XNK Việt Nam và đƣợc NHNN Việt Nam chấp thuận bằng văn bản số 0002/ GCT ngày 22/ 09/ 1992 theo giấy phép đặt văn phòng chi nhánh số 0503/GPUB của UBND TP Hà Nội. Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 27/11/1992, địa điểm hiện tại ở số 19 Trần Hƣng Đạo, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ngoài trụ sở chính hiện nay, Eximbank Hà Nội còn có 8 phòng giao dịch. Trong thời gian đầu đi vào hoạt động, chi nhánh đã gặp không ít khó khăn nhƣ địa điểm làm việc chật trội, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số cán bộ về công tác quản lý hội sở Quận chỉ có 10 ngƣời, trong đó có 2 cán bộ lãnh đạo, 2 trƣởng, phó phòng nghiệp vụ và 6 nhân viên, một số cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, còn hạn chế về nhiều mặt. Tất cả những khó khăn trên ảnh hƣởng không nhỏ đến tình SV: Trần Thị Thanh 1 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh hình kinh doanh của Eximbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng nhƣ cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, sau 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, cơ cấu tổ chức của ngân hàng đã đƣợc kiện toàn, trình độ và năng lực của cán bộ ngày một nâng cao đảm bảo yêu cầu công việc cũng nhƣ sự phát triển ổn định của ngân hàng. Các dịch vụ đƣợc xây dựng theo hƣớng đa năng, tối ƣu hóa nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Chi nhánh đã thực sự trở thành một ngân hàng thƣơng mại lớn, đủ sức tài trợ cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu và các chƣơng trình phát triển kinh tế của quận cũng nhƣ của toàn thành phố. Nhiệm vụ chủ yếu của Eximbank Hà Nội là mở rộng phạm vi hoạt động của Eximbank phục vụ các chƣơng trình kinh tế – xã hội và đẩy mạnh công cuộc đầu tƣ phục vụ sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu ở các tỉnh phía Bắc. Mục tiêu đó có tính chất kinh tế và tiền tệ. Eximbank chi nhánh Hà Nội là một đơn vị hoạt động độc lập và tự chủ trong kinh doanh, tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Hội sở Trung ƣơng, cụ thể: - Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ điều lệ của ngân hàng, các quy định và chỉ thị của Hội Đồng quản trị và tổng giám đốc Eximbank Việt Nam. - Về kết quả kinh doanh, sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với Nhà nƣớc, chuyển lợi nhuận kinh doanh về Hội sở Trung Ƣơng. - Chấp hành thống nhất các quy tắc về nghiệp vụ kinh doanh, và chế độ các hạch toán báo cáo. Với Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên có độ tuổi trung bình khá trẻ, năng động và nhiệt tình, chi nhánh Eximbank Hà Nội có thể coi là đơn vị hoạt động tốt nhất so với các chi nhánh phía Bắc của Eximbank. Hiện nay, mạng lƣới Eximbank chi nhánh Hà Nội ngày càng đƣợc mở rộng để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 1.2.1 Hoạt động huy động vốn - Huy động tiền gửi tiết kiệm Eximbank Chi nhánh Hà Nội nhận tiền gửi tiết kiệm của các khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng với các kỳ hạn, phƣơng thức trả lãi đa dạng. SV: Trần Thị Thanh 2 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh - Cung cấp tài khoản tiền gửi thanh toán Chi nhánh cung cấp tài khoản tiền gửi thanh toán, dịch vụ thẻ ATM, thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ, phát hành Séc, Uỷ nhiệm chi, Uỷ nhiệm thu,… cho các khách hàng cá nhân. 1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn - Cho vay Cho vay cá nhân: Eximbank chi nhánh Hà Nội đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng, đầu tƣ,… với nhiều hình thức cho vay nhƣ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, chứng khoán, cung cấp nghiệp vụ thấu chi tài khoản,… Cho vay doanh nghiệp: Với đối tƣợng khách hàng là các doanh nghiệp, Chi nhánh Eximbank Hà Nội cung cấp các khoản cho vay theo hạn mức cho vay, cho vay theo từng phƣơng án kinh doanh, cho vay theo dự án đầu tƣ,… Khách hàng chủ yếu của Eximbank là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của Chi nhánh là cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, bao thanh toán. - Đầu tƣ Eximbank Hà Nội thực hiện đầu tƣ các công cụ tài chính trên thị trƣờng chứng khoán. 1.2.3. Các hoạt động khác - Thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và vàng Chi nhánh Eximbank Hà Nội thực hiện các nghiệp vụ giao dịch hối đoái phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối, chuyển tiền ra nƣớc ngoài,… và nghiệp vụ kinh doanh vàng cho đối tƣợng khách hàng cá nhân. Ngoài ra, Chi nhánh còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… qua hệ thống SWIFT với 594 ngân hàng lớn tại 58 quốc gia trên thế giới. - Quan hệ đối ngoại Trong quan hệ đối ngoại, Chi nhánh Eximbank Hà Nội hoạt động dựa trên mối quan hệ giữa Eximbank với hơn 700 ngân hàng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; duy trì mạng lƣới tài khoản Nostro tại các Ngân hàng đại lý có tầm vóc lớn, chất lƣợng dịch vụ thanh toán hàng đầu thế giới, tạo điều kiện để hệ thống Eximbank SV: Trần Thị Thanh 3 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh nói chung và Chi nhánh Eximbank Hà Nội nói riêng thực hiện hiệu quả các hoạt động cho vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế. - Cung cấp các dịch vụ tài chính khác. 1.3. Cơ cấu tổ chức của Eximbank Hà Nội Bộ máy tổ chức của Eximbank chi nhánh Hà Nội đƣợc tổ chức một cách gọn nhẹ, hợp lý với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi phòng ban đã đảm bảo đƣợc tính hiệu quả cao trong hoạt động của chi nhánh và phù hợp với quy mô, đặc điểm của địa bàn hoạt động. 1.3.1. Ban lãnh đạo Bao gồm Giám đốc và hai Phó Giám Đốc. Giám đốc Eximbank chi nhánh Hà Nội là ngƣời đứng đầu thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng cấp trên, chịu trách nhiệm trƣớc chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Eximbank Hà nội về toàn bộ hoạt động điều hành kinh doanh của chi nhánh. Giám đốc phân công, ủy quyền cho các Phó giám đốc giải quyết và ký một số văn bản về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.Ban Giám đốc điều hành công việc theo chƣơng trình, kế hoạch hàng tháng, hàng năm theo quy chế của Eximbank Việt Nam. 1.3.2. Tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ tại Eximbank Hà Nội 1. Phòng tín dụng: 7 cán bộ 2. Tổ pháp chế công nợ và thẩm định giá: 6 cán bộ 3. Phòng kế toán ngân quỹ: 6 cán bộ 4. Phòng thanh toán quốc tế: 7 cán bộ 5. Tổ xử lý thông tin: 5 cán bộ 6. Phòng hành chính nhân sự: 4 cán bộ 7. Phòng kinh doanh tổng hợp: 12 ngƣời 8. Phòng dịch vụ khách hàng: trƣởng phòng hành chính kiêm tổ trƣởng và 2 tổ viên bao gồm 1 cán bộ phòng nguồn vốn và 1 cán bộ phòng thẩm định. SV: Trần Thị Thanh 4 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh Bảng 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Eximbank Hà Nội P. Tín dụng P. Dịch vụ khách hàng Phó Giám Đốc P. Thanh toán quốc tế P. Ngân quỹ Giám đốc P. Kinh doanh tổng hợp P. Hành chính nhân sự Phó Giám Đốc Tổ pháp chế công nợ-thẩm định giá Tổ xử lý thông tin (Nguồn: phòng hành chính nhân sự chi nhánh Eximbank Hà Nội) 1.3.3. Tình hình người lao động Hiện nay, chi nhánh có tổng cộng 343 cán bộ công nhân viên đang tham gia làm việc, trong đó, số cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm hơn 80%, con số nay tại Hội sở chính của Chi nhánh là 94%. Mức lƣơng tối thiểu đƣợc tính toán dựa trên hệ số lƣơng mức lƣơng tối thiểu theo quy định thì thu nhập của cán bộ công nhân viên chi nhánh là 3,8 triệu đồng. Chi nhánh Eximbank Hà Nội luôn quan tâm cà coi chính sách đãi ngộ với cán bộ công nhân viên là một phần quan trọng góp phần vào thành công chung của toàn chi nhánh, bởi vậy mà hàng năm ngoài chế độ lƣơng thƣởng luôn đƣợc đảm bảo và nâng cao, chi nhánh còn tổ chức các lớp tập huấn hoặc cử cán bộ theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ. Nhất là cán bộ tín dụng thƣờng xuyên đƣợc tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo về phân tích, thẩm dịnh dự án, tất cả góp phần hòa thiện và ngày một nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động của chi nhánh. SV: Trần Thị Thanh 5 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1. Các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 2.1.1. Các sảm phẩm, dịch vụ của ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội cung cấp tất cả các sản phẩm, dịch vụ của một ngân hàng truyền thống và một ngân hàng hiện đại. Các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng, phong phú đã đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao của các tổ chức kinh tế xã hội và các tầng lớp dân cƣ trong cả nƣớc. Dƣới đây là các hoạt động cơ bản của chi nhánh: Hoạt động huy động vốn Eximbank chi nhánh Hà Nội thực hiện huy động vốn từ các nguồn: Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán của các tổ chức và cá nhân trong cả nƣớc.  Tiền gửi tiết kiệm: Ngân hàng nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân trong cả nƣớc bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng với các kỳ hạn, phƣơng thức trả lãi đa dạng và lãi suất hấp dẫn. Khách hàng có thể gửi tiền tiết kiệm dƣới các hình thức: - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm hỗn hợp - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút vốn linh hoạt - Tiết kiệm hƣởng lãi suất bậc thang theo số dƣ  Tiền gửi thanh toán: Với tài khoản tiền gửi thanh toán (tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn), khách hàng của chi nhánh có thể đăng kí sử dụng thẻ ATM, thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ, phát hành séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu… Hoạt động tín dụng  Cho vay: Chi nhánh đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong việc sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, đầu tƣ phát triển,... với thủ tục đơn giản và hình thức cho vay linh hoạt nhƣ cho vay đồng tài trợ; cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tƣ, cho vay trả góp, cho vay uỷ thác và các SV: Trần Thị Thanh 6 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh phƣơng thức cho vay khác (cho vay kinh doanh cá thể, cho vay mua nhà, cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thấu chi tài khoản…) bằng đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ mạnh với thời hạn cho vay linh hoạt ( ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).  Bảo lãnh: Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nƣớc đƣợc chi nhánh thực hiện khá phong phú bao gồm: bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh bảo đảm chất lƣợng sản phẩm và các loại bảo lãnh khác dƣới nhiều hình thức (phát hành thƣ bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh; kí xác nhận bảo lãnh trên các hối phiếu, lệnh phiếu; các hình thức khác theo quy định của pháp luật). Hoạt động trung gian  Kinh doanh vàng: Chi nhánh phục vụ các khách hàng có nhu cầu thanh toán bằng vàng các loại (SJC, vàng nguyên liệu) hoặc bảo toàn vốn theo vàng, đầu tƣ để thu đƣợc lợi nhuận qua sự phán đoán sự biến động về giá vàng... - Giao dịch vàng giao ngay - Giao dịch vàng kỳ hạn - Giao dịch vàng quyền chọn  Kinh doanh ngoại tệ: Eximbank chi nhánh Hà Nội thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế cũng nhƣ cung cấp các công cụ giao dịch ngoại hối giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá bao gồm: - Mua bán ngoại tệ mặt theo giá thoả thuận - Giao dịch vàng và hối đoái giao ngay (Spot) - Giao dịch vàng và hối đoái kỳ hạn (Forward) - Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ - Quyền chọn ngoại tệ với VND  Thanh toán quốc tế: Hoạt động thanh toán quốc tế là thế mạnh truyền thống của Eximbank từ trƣớc tới nay. Chính vì vậy, chi nhánh thực hiện Thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu hàng hoá, chiết khấu chứng từ hàng xuất; thực hiện chuyển tiền qua hệ SV: Trần Thị Thanh 7 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh thống SWIFT với thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lí, an toàn dƣới các hình thức thanh toán bằng L/C, D/A, D/P, T/T, OP, Checks.  Dịch vụ chuyển tiền: Eximbank chi nhánh Hà Nội cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các cá nhân và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… - Chuyển tiền nhanh trong hệ thống Eximbank - Chuyển tiền Ngoài hệ thống Eximbank - Chuyển tiền từ nƣớc ngoài về Việt Nam - Chuyển tiền từ Việt Nam ra nƣớc ngoài  Kinh doanh thẻ: Chi nhánh thực hiện việc phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế, thẻ Eximbank MasterCard, thẻ Eximbank Visa; phát hành và thanh toán thẻ ATM; thanh toán qua mạng bằng thẻ.  Các dịch vụ khác: Ngoài các sản phẩm dịch vụ trên, Eximbank Hà Nội còn thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân quỹ, chi lƣơng, thu chi nội bộ, thu chi tại chỗ; thu đổi ngoại tệ; nhận và chi trả kiều hối; các dịch vụ tài chính trọn gói, hỗ trợ du học, tƣ vấn đầu tƣ – tài chính - tiền tệ và các dịch vụ đa dạng về địa ốc… 2.1.2. Kết quả kinh doanh chủ yếu Eximbank Việt Nam là một trong ba NHTM cổ phần của Việt Nam có quy mô vốn lớn và hoạt động hiệu quả. Với vị thế đó, trong 2 năm từ năm 2010 và 2011, hoạt động kinh doanh của Eximbank Hà Nội đã đạt đƣợc những kết quả cụ thể nhƣ sau: - Hoàn thiện mô hình và cơ cấu tổ chức theo định hƣớng của Eximbank Việt Nam thành một ngân hàng hiện đại. - Nguồn vốn huy động hàng năm không ngừng tăng trƣởng với tốc độ cao, bình quân 28%/năm; trong đó tỷ trọng nguồn vốn huy động với chi phí rẻ bình quân là 36%/tổng nguồn vốn huy động. - Tính đến 31/12/2011, tổng nguồn vốn của Eximbank Hà Nội đạt 1.727,13 tỷ đồng, tăng 26% so với thời điểm 31/12/2010; trong đó vốn huy động từ các tổ chức và dân cƣ đạt 1.329,78 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm 31/12/2010. - Tốc độ tăng trƣởng tín dụng bình quân là 26%/năm, trong đó mức độ tăng trƣởng nợ trong hạn bình quân là 46%/năm. SV: Trần Thị Thanh 8 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh - Giải quyết dứt điểm các khoản nợ đọng. Tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm 31/12/2011 là 1,23%. Tỷ lệ nợ xấu là 0,89% giảm hơn 7,3 lần so với năm 2010. Bảng số liệu dƣới đây cho thấy, kết thúc năm 2011 chênh lệch từ thu nhập và chi phí là 87.815 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63.227 triệu đồng, vƣợt kế hoạch 13.227 triệu đồng, tăng 26,45% so với kế hoạch đƣợc giao, tăng hơn năm 2010. Lợi nhuận tăng nhanh là do trong năm 2011, Chi nhánh đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ huy động vốn, nhất là nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cƣ, đồng thời tăng cƣờng đầu tƣ vốn cho tất cả các thành phần kinh tế, giúp cho các chủ thể kinh tế đổi mới đƣợc dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, hạ giá thành, góp phần vào sự tăng trƣởng và phát triển của nền kinh tế trong nƣớc, tạo uy tín cho chi nhánh. Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Hà Nội Đơn vị: Triệu đồng Các chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 % tăng trƣởng Tổng thu nhập 323,822 448 38,35% Tổng chi phí 266,039 360,185 35,39% Chênh lệch chi phí 57,783 87,815 51,97% Lợi nhuận sau thuế 41,604 63,227 51,97% Tổng tài sản 4.229 4.511 4,93% Vốn chủ sở hữu 264,179 276,322 4,6% (Nguồn: Bảng cân đổi kế toán các năm 2010, 2011- Eximbank Hà Nội) Năm 2012 vừa qua tuy chƣa có số liệu cụ thể khách quan do ngân hàng công bố, nhƣng một điều dễ nhận thấy là tình hình hoạt động của các ngành ngân hàng Việt nam nói chung và của Eximbank cũng nhƣ Eximbank chi nhánh Hà Nội nói riêng có một số bất ổn. “Trong quý IV năm 2012, lãi sau thuế của Eximbank giảm tới 69% so với cùng kỳ năm 2011 khi chỉ còn 313,1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận giảm do thu nhập thuần từ lãi giảm 47%. Ngoại trừ hoạt động khác tăng 33%, lãi thuần từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và chứng khoán… đều giảm mạnh so với cùng kỳ 2011. Lãi suất trong năm liên tục giảm khiến thu nhập lãi tiền gửi và lãi cho vay khách hàng đồng loạt vơi đi. Mặc dù huy động vốn trong năm 2012 tăng trƣởng 30% nhƣng tăng SV: Trần Thị Thanh 9 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh trƣởng tín dụng lại chỉ đạt 0,3%. Tiền gửi của khách hàng đến cuối năm 2012 đạt 70.458 tỷ đồng, tăng trƣởng 16.800 tỷ so với đầu năm. Đến hết ngày 31/12, dƣ nợ cho vay của Eximbank đạt 74.922,3 tỷ đồng. Nợ xấu giảm từ 1,6% xuống còn 1,3%.” (http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/tin-tuc/2013/02/eximbank-giam-30-loi-nhuannam-2012/ ) 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Eximbank Hà Nội Thanh toán quốc tế vừa là thế mạnh vừa là nghiệp vụ truyền thống của Eximbank. So với các ngân hàng khác trên địa bàn, Eximbank Hà Nội chiếm tỉ trọng thanh toán quốc tế khá lớn và là một trong những ngân hàng rất có uy tín. Điều này thể hiện ở bảng thống kê tình hình hoạt động thanh toán quốc tế sau: Bảng 2.2: Tình hình thanh toán tại quốc tế Eximbank Hà Nội năm 2010 và 2011 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Thanh toán xuất khẩu L/C Nhờ thu Thanh toán nhập khẩu L/C Nhờ thu TTR SV: Trần Thị Thanh 2010 2011 Só món 201 222 Giá trị 35,559 35,952 Số món 52 83 Giá trị 848,2 1,753 Số món 590 649 Giá trị 48,912 57,543 Số món 152 110 Giá trị 1,887 1,169 Số món 791 738 Giá trị 19,470 18,177 10 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh Thanh toán phí mậu dịch Tiền về 10,5 11,6 Tiền đi 6,28 6,767 (Nguồn: phòng thanh toán quốc tế-Eximbank Hà Nội) Eximbank tài trợ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những nhóm mặt hàng thanh toán xuất khẩu là nông sản, thủy sản, than đá, may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu nhƣ: nguyên liệu dƣợc, xăng dầu, hạt nhựa, giầy, sợi, sắt thép phục vụ cho sản xuất trong nƣớc và máy móc thiết bị đầu tƣ mở rộng. Trong gần 20 năm hoạt động, Eximbank luôn đƣợc đánh giá rất cao trong lĩnh vực thanh toán quốc tế bởi không chỉ các khách hàng trong nƣớc mà cả bởi các ngân hàng lớn, có uy tín trên thế giới. Cụ thể, đối với phƣơng thức thanh toán nhờ thu, ngân hàng chủ yếu thực hiện nhờ thu kèm chứng từ, còn phƣơng thức nhờ thu trơn rất ít sử dụng, chỉ một số ít khách hàng do có mối quan hệ buôn bán tin cậy, lâu năm với nhau mới thực hiện phƣơng thanh toán này. Trong phƣơng thức thanh tóa nhờ thu, việc trả tiền chủ yếu phụ thuộc vào sự sòng phẳng, thành ý của ngƣời mua còn ngân hàng không chịu trách nhiệm việc khách hàng có đòi đƣợc tiền hay không, nên việc chậm trễ, lừa đảo là hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với phƣơng thức chuyển tiền TTR, bảng trên cũng cho thấy rằng khối lƣợng giao dịch đƣợc thực hiện tại Eximbank Hà Nội là rất cao. Điều này cũng cho thấy sự tin cậy, hài lòng của khách hàng đối với nghiệp vụ này của Eximbank Hà Nội. Ngày 15/01/2012, Eximbank đã vinh dự đƣợc nhận bằng khen do ngân hàng Standard Chartered Bank (SCB) trao tặng về chất lƣợng dịch vụ điện thanh toán quốc tế năm 2011. Đối với phƣơng thức TDCT, hiện nay dịch vụ cung cấp phƣơng thức thanh toán này do Eximbank Hà Nội thực hiện cũng đã có đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng, lấy đƣợc lòng tin của khách hàng. Bảng 2.2: Tỉ trọng phương thức TDCT trong hoạt động TTQT tại Eximbank Hà Nội 2010 SV: Trần Thị Thanh 2011 11 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh Giá trị L/C 79471,35 93495 Tổng giá trị TTQT 101677,52 114595,88 Tỉ trọng L/C 78,2% 81,6% (Nguồn: phòng thanh toán quốc tế_Eximbank Hà Nội) 2.3. Đánh giá ưu điểm, hạn chế việc sử dụng Tiếng Anh trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Eximbank Hà Nội Hai hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu ngày càng trở nên then chốt trong nền kinh tế thị trƣờng ngày một phát triển của nƣớc ta hiện nay. Đặc biệt là hoạt đông nhập khẩu, do điều kiện kinh tế nƣớc ta còn trong tình trạng nhập siêu. Chính vì các hoạt động giao thƣơng với nƣớc ngoài ngày càng nhiều, ngân hàng trở thành nhân tố trung gian đảm bảo việc thanh toán nhanh gọn, an toàn hơn. Eximbank đã thực hiện sứ mệnh này một cách chu đáo, không để ra sai sót và đã đƣợc nhiều thành tựu nhƣ đã nêu ở phần trên. Để làm đƣợc sứ mệnh giao thƣơng nguồn vốn quốc tế đảm bảo nhƣ vậy là nhờ một đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt tình không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn thành thạo việc sử dụng tiếng Anh trong môi trƣờng Ngân hàng. Công việc chính của nhân viên phòng TTQT là: - Tƣ vấn cho khách hàng lựa chọn các phƣơng thức TTQT phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng khách hàng, hƣớng dẫn khách hàng lập hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh toán. - Chuyển tiền quốc tế qua SWIFT, làm việc với L/C, nhờ thu, chiết khấu, bảo lãnh…  Ưu điểm: - Tất cả các giao dịch quốc tế đều đƣợc thực hiện chuẩn cả 2 ngôn ngữ Anh-Việt (sử dụng L/C, chứng từ, phiếu thu, bảo lãnh…) tạo đƣợc sự thoải mái, yên tâm cho khách hàng 2 bên_ngƣời gửi, ngƣời nhận. - Nhân viên tƣ vấn sử dụng thành thạo tiếng anh, giao tiếp trực tiếp và qua điện thoại tốt. SV: Trần Thị Thanh 12 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh  Nhược điểm: - Số nhân viên đạt đủ tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ chƣa cao, chỉ chiếm 30% nhân viên của phòng. - Tƣ vấn hoạt động thanh toán với khách hàng nƣớc ngoài chƣa thật sự hiệu quả, tốc độ xử lý thanh toán vẫn còn chậm. Nguyên nhân là do chƣa thu hút đƣợc nhiều cơ hội làm việc cùng các doanh nghiệp ngoài nƣớc, nhân viên chƣa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động này. Hơn nữa, chƣa có nhiều loại hình thanh toán quốc tế đƣợc áp dụng tại Việt Nam, gây khó khăn cho việc thanh toán giữa bên mua/bán là ngƣời Việt Nam và bên mua/bán là ngƣời nƣớc ngoài. SV: Trần Thị Thanh 13 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA EXIMBANK HÀ NỘI 3.1. Một số vấn dề cần giải quyết Bảng 3.1: Thực trạng chất lượng TTQT qua L/C Chỉ tiêu Vƣớng mắc Thành tựu Sự thỏa mãn hài lòng Dịch vụ TTQT theo Chƣa khai thác đƣợc tiềm của khách hàng đối với phƣơng thức TDCT do năng rộng lớn từ những dịch vụ Eximbank Hà Nội cung cấp khách hàng là doanh đã tạo đƣợc chỗ đứng, uy nghiệp nhỏ. Khả năng giữ tín trong lòng khách hàng. khách còn yếu. Sự hoàn hảo của dịch vụ Trong những năm gần đây, Vẫn còn tồn tại khá nhiều TTQT qua L/C Eximbank Hà Nội không tình trạng sai sót, nhầm lẫn để xảy ra những rủi ro lớn làm kéo dài thời gian thanh trong dịch vụ cung cấp toán, gây thiệt hại đến uy phƣơng thức TTQT qua tín, tài chính của ngân hàng L/C. và khách hàng. Theo quy trnhf thanh toán Loại hình L/C cung cấp do Ngân hàng đặt ra thì tốc còn kém đa dạng. độ thanh toán là khá nhanh. Quy mô và tốc độ tăng Chiếm 13% tổng thu nhập Thu nhập từ hoạt động trƣởng thu nhập từ hoạt của chi nhánh. TTQT qua L/C có xu động TTQT qua L/C hƣớng giảm xuống qua các năm. (Nguồn: phòng thanh toán quốc tế-ngân hàng Eximbank Hà Nội) Một số hạn chế, vƣớng mắc của chi nhánh Eximbank Hà Nội trong hoạt động thanh toán quốc tế: SV: Trần Thị Thanh 14 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh  Chƣa khai thác đƣợc tiềm năng rộng lớn từ những khách hàng là doanh nghiệp nhỏ, khả năng giữ khách còn yếu. Mặc dù ngân hàng đã giữ đƣợc những khách hàng ớn, nhƣng lại thƣờng không quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ trên thị trƣờng cũng nhƣ không có chiến lƣợc Marketing phù hợp với thì trƣờng vô cùng rộng lớn này. Điều này khiến cho đa phần các doanh nghiệp này chỉ giao dịch với ngân hàng 1-2 lần rồi tìm đến ngân hàng khác. Hằng năm, số lƣợng khách hàng thực hiện dịch vụ tại chi nhánh là khá lớn, xong tỉ lệ khách hàng mới chiếm đa số. tỉ lệ giữ khách thấp, chỉ khoảng 20%. Đây là vấn đề rất lớn đối với ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay. Trong thời đại WTO, số doanh nghiệp xuất nhập khẩu xuất hiện nhanh chóng trên thị trƣờng, theo thống kê của phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam, cả nƣớc hiện nay có khoảng trên 200.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong đó có 130.000 doanh nghiệp nhập khẩu. Có thể nói đây là thị trƣờng tiềm năng lớn mà ngân hàng phải chủ trọng khai thác. Nếu ngân hàng không giữ đƣợc những khách hàng tuy nhỏ này thì sẽ không thể đứng vwmgx lâu dài trên thị trƣờng. thực tế là hoạt động Marketing tại Eximbank Hà Nội rất yếu.  Vẫn còn tồn tại khá nhiều tình trạng sai sót, nhầm lẫn làm kéo dài thời gian thanh toán, gây thiệt hại đến uy tín, tài chính của ngân hàng và khách hàng. Dù ngân hàng không để xảy ra những rủi ro lớn nhƣng vẫn còn những rủi ro nhỏ do sai sót, nhầm lẫn gây ra. Những rủi ro này sẽ làm trì hoãn thời gian thanh toán, dẫn đến bị phạt hoặc gây những thiệt hại cho khách hàng. Những sai sót này có thể đến từ hai phía ngân hàng và khách hàng. Khách hàng có thể vô tình hoặc cố tình do thiếu hiểu biết lập sai, thiếu chứng từ, làm cho phải mất thêm thời gian sửa chữa. Có trƣờng hợp nhân viên thanh toán cũng không nhận ra những lỗi nhỏ mà vẫn chấp nhận thông qua bộ chứng từ khiến cho bên đối tác không chịu trả tiền. Ngoài ra, cũng có khi khách hàng trì hoãn thanh toán, gây thiệt hại cho ngân hàng hoặc đơn vị nhập khẩu nhận thấy có khả năng bị thua lỗ nên không chịu nhận hàng trong khi ngân hàng không yêu cầu kisys quỹ 100%. Tất nhiên ngân hàng vẫn nắm hàng hóa trong tay nhƣng sẽ rất khó để tiêu thụ do bị ép giá hoặc hàng dễ hỏng. Họ có thể đƣa ra những lỗi rất nhỏ để gây khó dễ cho ngân hàng. Ví dụ nhƣ trƣờng hợp một công ty kinh doanh thực phẩm nhập ngoại ở Hà Nội thực SV: Trần Thị Thanh 15 Lớp: K45N2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng anh hiện việc nhập kẹo từ Thái Lan, vì ý do gì đó nên đã bắt lỗi chứng từ để từ chối việc nhận hàng Lỗi này là điều khoản bao bì trong L/C là 10kg, nhƣng thực tế bao là 8.5kg. Những sai sót từ ngân hàng có thể là do thất lạc chứng từ do lỗi của các bộ phận nhƣ văn thƣ, hay phòng tín dụng (trong trƣờng hợp khách hàng có nhu cầu vay để nhập hàng, các chững từ cần thiết đƣợc gửi qua cho phòng tín dụng nhƣng vì lí do nào đó mà làm thất lạc).  Loại hình L/C cung cấp còn kém đa dạng Khi nói đến sự hoàn hảo cua một sản phẩm hay dịch vụ nào đó ngƣời ta thƣờng nói cả đến tính đa dạng của sản phẩm đó, có mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng không. Hiện nay, do yếu tố kỹ thuật, công nghệ, trình độ mà tại Eximbank cũng nhƣ nhiều ngân hàng khác trong nƣớc chƣa thể cũng cấp đƣợc tất cả các loại hình L/C đặc biệt nhƣ L/C có điều khoản đỏ, L/C dự phòng, L/C giáp lƣng, L/C có thể hủy ngang…mà trên Thế giớ đã thực hiện từ lâu.  Thu nhập từ hoạt động TTQT qua L/C có xu hƣớng giảm xuống qua các năm Nhƣ phần phân tích thực trạng hoạt động này ở trên, ta thấy rõ một điều mà Eximbank Hà Nội đang gặp phải là thu nhập hàng năm qua hoạt động TTQT qua L/C đều bị giảm, đặc biệt vào năm 2012 vừa qua. Biểu đồ 3.1: sự biến động thu nhập từ hoạt động L/C qua các năm 9000 8000 7000 thu nhập từ L/C 6000 5000 thu nhập từ L/C xuất khẩu 4000 3000 thu nhập từ L/C nhập khẩu 2000 1000 0 2010 2011 2012 (Nguồn: phòng thanh toán quốc tế chi nhánh-Eximbank Hà Nội) SV: Trần Thị Thanh 16 Lớp: K45N2
- Xem thêm -