Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa tiếng anh thương mại tại của công ty trách nhiệm hữu hạn ksmc

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh LỜI ạ Sau một tháng thực tập tạ được thực hành nh ng kiến thứ được học tạ ườ C được hiể ội về hoạ động kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp. Ba Em xin chân thành cả Tiếng Anh – ườ ệ T ường Đại họ T ư Đại họ T ư A giảng viên khoa Tiế ạ đặc biệt cả đã đưa a ại, khoa T ạ T ì ng lời khuyên và tậ ướng dẫn cho em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. E ũ ạ x ả Ba C đã ỗ trợ và đốc và các nhân viên của ệ úp đỡ em trong quá trình thực tập tại công ty, giúp em vận dụng nh ng kiến thứ đã ọc vào thực tế công việc một cách hiệu quả. C ố đườ ố ọ ập và ả đế ệ a đì ườ ủ ộ ả E Sinh viên: Nguyễn Thu Trang (10D170096) x à ả i Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh LỜI MỞ ĐẦU T đ ều kiện kinh tế Việt Nam và thế giớ đa không ngừng, x sách của Đả ướ và à ướ nghiệp ũ ọn. C à đa ậ a a đưa à ệ đạ a, cùng với chủ ư ệp ướ a ụ ế à đ ạ ố à ệp ước phát triển ố ể ạ p ả a ạ ự ạ ự ướ và í a thành ngành công ả p à để p ộ và ệ a a ạ a ủa ọ D đ ạ a a ứ ể a ệ í để và ố ệ để ườ ụ đí a a ủa à ủa ộ và ạ độ ự ệ ạ ả p p a ập à C p úp và úp ả ế ả ạ v ạ độ để đề ế và đưa ạ ả Vì thời gian thức tập tại công ty không nhiều nên có nhiều thiếu sót trong quá trình báo cáo tổng hợp. Em r t mong sự ướng dẫn và tập thể cán bộ p v Sinh viên: Nguyễn Thu Trang (10D170096) à và úp đỡ của các thầy cô ệ ạ C ii Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh MỤC LỤC LỜI ................................................................................................................ i LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................... ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤ ......................................................................................v Ụ ..................................................................v DANH Đ .........................................................................................................1 ...1 1.1.1.Thông tin chung ....................................................................................................1 ậ .........................................................................1 ............................................................................2 .........................................................................................................4 ...............................................................................................................4 ....................................................................................................5 ................................................................................................5 ậ .................................................................................................5 ....................................................................7 ........................................7 ..........................................................................7 ............................................................................8 ...........9 ...............11 Đ Đ Ụ ........12 ........................12 ế ................................................................12 ậ ...................................................................12 .................................................................................................13 ......................................................................................13 Sinh viên: Nguyễn Thu Trang (10D170096) iii Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh ......................................................................................13 ...........................................................................14 ...............................................................14 Đ ........15 ế ............................15 ế ế c ........................................................................16 .......................................................................................................16 ế ............................................................................................................16 3.4.2.3. ........................................................................................16 ..................................................................................................................18 Sinh viên: Nguyễn Thu Trang (10D170096) iv Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh DANH MỤ 1. C C 2. FDI 3. A EA ệ đầ ư ự H ệp ộ ạ C ếp ừ ướ à ố a aĐ 4. VIMETCO, .JSC: công ty Cổ p ầ 5. C C ệ a vậ ệ và ế ệp V ệ ạ Ụ Trang Bả D ả p ủa ã Bả D ả p ủa ã B ế Bả Hì ả 3 Ha ạ độ 4 a và C ổ ứ ủa Sinh viên: Nguyễn Thu Trang (10D170096) C ủa C 10 4 v Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh Đ 1.1.1.Thông tin chung T C T a T vế ệ CC í B à Đệ A CC Đa ạ C I ITED TD ố p ố Đứ G a p ườ Đứ G a ậ p ố Hà ộ ạ -4)3.8 771 700 ố ax (84-4)3.8 700 229 Email: sales15@kmsc.com.vn Website: http://www.ksmc.com.vn/ ã ố T ế à ả ố à C CC TD ả a pđ a ế ạ và đầ ưT à ố Hà ộ ậ C à ệ ập Ga ạ a a ế ư ạ về vậ Đứ G a a à vụ ả p à vớ ổ ừ ư ậ B v p vố ố vố à ập í v ưv đầ ệ ả x ệp ệ vế ụ C A p C à p ườ T ạ ạ a ớ ế Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ố p ố Hà p ố Đứ ộ C Đà T ượ ạ độ ệ ả x ề B ướ ệ Để v ệ đưa a ố ư TD đượ ệ a và đ vậ vự và à àa CC đặ ạ C ư vừa và C p í à ủa ườ đa ệ ớ a T đầ C ặ ạ ũ ả à ừ đạ ế ợp í vự ề ư à ì ũ ả ố a ư ỗ ợ à 1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh C đườ Cư a ườ ì ộ ạ độ ập ụ p ườ à ộ đa ộ và à ướ vự ếp a ọ úp ướ ì ế ập đượ ể ạ ố ạ đa p ố H C í Cp đ C đã và ập đ à p ố H C í ậ G V p T à ế ừ ạ T à a ườ a T và ướ T ệ ố đ p vớ ộ ố ậ Bả C ủa à ộ ố àp p ố ả p và và ập đ à vụ í x ứ và ết b máy móc, phụ tùng dùng trong các nhà máy sản xu t công nghiệp, tự độ CHI FI TE C C ATI ướ p a I ể ạ EI C a đ a đế ớ ể ủa a a a à ố p ầ ệ à và ạ vậ vự đạ và ậ à ế ứ a C đạ đượ à ự ư ả độ ũ a độ ì ì a à ộ ạ độ ả x ứ ổ ự ỗ ự ế đa vự ừ đạ ư ệ a ớ ư ạ ế ư í ưv đầ ư ướ a à ộ ố và ập đ à àp p ố ả p và ập đ à và vụ í x í ậ Bả à CHI FI TE à đố ựp a ể Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ọ ủa ủa C ứ và ết b máy C ườ a ộ ố TD KEYENCE CORPORATION,HAKKO CORPORATION, NISSEI CORPORATIO à ụ ệp móc, phụ tùng dùng trong các nhà máy sản xu t công nghiệp, tự độ đ à ập a à ũ HA Cđ a ố vớ C ủa ả ư ủa ọ ệ ề B ã ế ầ C v à ườ ệp à C ổ ượ ệp Họ à vì a ế ạ và p ATI ạ độ Từ p ả p pv C à vệ a H E E CE ATI ọ ì và TD a ộ đ a và ập pp ầ C 2 Báo cáo thực tập tổng hợp ả p ọ và ủ ự ế vụ ỹ ậ ọ ộ ố ụ ụ ụđ ụ ọ ủa C à ụ ườ ế ả p ự độ à về ế ạ v - motor- í và ập đ à p ụ  a ệp và í ệp  Khoa: Tiếng Anh ậ Bả và x ế à ộ ố ả p í ủa ã : G 9 G V Đ AP-30 Series 9 V Đ IA Series G G 8.000.000 V Đ 8.000.000 V Đ CV-X100 Series IM Series G G 7.500.000 V Đ 6.600.000 V Đ ES Series Sinh viên: Nguyễn Thu Trang KV-M 3 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh G G 7.000.000 V Đ HAKKO 373 9.000.000 V Đ HAKKO FA-400 G G 6.000.000 V Đ 5.500.000 V Đ HAKKO 599B HAKKO FM-203 G G 4.800.000 V Đ G đố ập à Bộ p ậ thủ G đ a T ượ D A í a Bộ p ậ ế đố ọ à để ườ ả à úp a Đà T ượ a à Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ộ p ể ố ệp ườ 6.700.000 V Đ HAKKO FX-301B HAKKO 96 Bộ p ậ kinh doanh ạ độ ề v à ầ ủa G ả ì xa Bộ p ậ marketing và đưa a đố ườ ộ ủa àa Đạ Họ và ế Tế à ộ Đà ố a 4 Báo cáo thực tập tổng hợp ớ ổ H à G a đố ệp G à ế  ườ đạ ệ ả à và ầ ề ứ ế ợ ủa ư ổ ế ợp ể đượ ộp ậ v  ổ đ ể ì à a ợp ệ ệ ủa ì ộ v ậ và ế ế a ư ộ v ế ư và ộ a ập ợp ố ệ ế B v ợp ả ậ đã í ổ ổ ạ và p đố đưa a ì à v Khoa: Tiếng Anh ạ ế úp ế a ứ ế ư vụ ể ổ ế ư ự ệ ậ và ể a ợ ạ a đ vớ ế à x ừ ế ừ v ế ợp phân tích hoạ động kinh doanh và hiệu quả của việc chu chuyển vốn, nghiên cứ đề xu t vớ ệ ả a ủa đốc nh ng biện pháp tích cực nhằm cải thiệ a ệp a a ế ư giá các chính sách kinh tế, các biế động của nền kinh tế để ự a đổ p a í í và đ p ờ vớ a a a ộ p ậ à ộ p ậ a và ộ p ậ marketing.  Bộ p ậ x a a à ế ú đ ỹ ậ a  Bộ p ậ ế a ú ế ả a và để ượ đố ạ độ ể ượ về đ úp a ệ ả ờ độ ế ũ ạ ả v độ ệ vụ ả ạ ả p ằ ứ và a vớ p ư ả ườ ả p ứ đưa a ạ ả ạ a a qua tivi. ậ ập đượ ập va ừ ệ a và ập đ à ập Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ọ C C ớ ủa v ậ Bả p ả a ả p ập ếp ế A 5 Báo cáo thực tập tổng hợp và ế ậ Họ à ầ ườ ố Khoa: Tiếng Anh à ì v ủa a ệp ếp xú vớ đố ậ Bả ập ả ả ư đề về à ộp ậ ậ ế ố à Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ủ a đượ ập x và v ập ệ Họ ạ p ộp ậ vụ ả ế ế 6 Báo cáo thực tập tổng hợp ì ệp ế Vệ a Khoa: Tiếng Anh a– vẫ ập ưa ầ đủ đ ề ệ ủ ế ố ệ ả à à a về ì ệ đ a à ứ đ ả ế đ a ề à ừT ệ đ a ụ ố ụ và p ụ Vệ a à ố à T ề ỹ ế đ a vớ a ạ ệp FDI ỹ ố ệ ủa ổ ướ a đạt 131,3 t U D % vớ ạch hàng hóa nhập ướ %; % Về mặt hàng nhập kh u, kim ngạch một số mặ U D ầ % ệ ố ư à vẫ ỹ đầ ờ a ụ ố ệ ớ đầ ờ à p ụ C p ầ ả à ế p ư ì ớ a ướ vẫ so với cùng kỳ ướ ầ a ừT đầ ế ủ ế đ pứ - ập ố ệp D ạ và p ụ ế a ập ụ ạ ập ập đề ế ệp V ệ kh a a ập % ổ ằ a Vệ ế và V ệ Cũ ụ ả đế ầ về p ụ ập ập ợ để ả x p ụ ủa V ệ ừ đầ à ả x ả p a ủa Tổ í ạ ậ C à ộ ố ệ ập a đa à ướ V ệ ạ T a ứ pđ ệ đượ ệ à ườ à ì 8%. Tí a p ụ à à ệ đạ à à ết b , dụng cụ, phụ a đạt 18,6 t % Trung Quốc là th kh u từ th ườ 7,8 t U D đ ường nhập kh u lớn nh t của Việt Nam với kim ngạch nhập à à ướ í đạt 36,8 t U D % ư đư ường nhập siêu lớn nh t của Việt Nam với mức 23,7 t USD. Sinh viên: Nguyễn Thu Trang 7 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh vớ Kim ngạch nhập kh u một số mặt hàng từ Trung Quố % móc thiết b dụng cụ và phụ ườ A EA ướ USD) í đạt 21,4 t U D à USD) với kim ngạch nhập kh u một số mặ % t và linh kiệ ư % v í ệu ản ph đ ện % USD); máy móc thiết b và phụ (16,9 t USD). đ ệp a– à ệ đạ ệ p độ p a và p vớ x à C đã đượ ầ a đố a p ầ Ha a à Ba ượ C về ạ ả p ủa ư a ì ệ và ạ ì vớ đố C ủa à p ố Hà ừ ướ ậ ộ a Đ à ầ đặ a ư ệ và đ p ứ Cổ à ả à p ả ệ ư ì ệp V ệ đố vớ ự ủ đa à ả p p ả ạ ố đ pứ ế ập ế ệ vớ vậ a à a ủa đề đ ố ả p ả ủa a ũ a T xứ T ờ ạ ủ ạ Cổ p ầ a T ập ả p p ộ – ập ướ và ủa xã ộ vớ ướ ệp ố ượ Hệ ể ư p ế đặ ỹ ệ x ệ C à đượ ế à úp ầ ủa a đố về 2.2.2 Để đ p ứ đượ ệ ạ ầ C đã ộ v vậ vự ề B ập và T B đượ a ệ à a ế à C ạ độ đa vự ừ đạ ả x ế ướ để ờ ệ ủ ế đượ à ủ đ Hà ộ đa Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ộ a a ườ Vệ a ớ à à ì ạ ệ a T ạ Hà đầ ệ ạ p ế ờ đặ ệ a về vậ ư ư ạ và à a ế ư í ưv đầ ư ự a ập ừ a vớ p ả à ườ ố ướ ờ ỳp p ớ ầ ướ ể ừ D a ớ ưa đượ à à ế ề C ập vớ ự 8 Báo cáo thực tập tổng hợp ư à ư % Tạ ạ ạ ề ậ ậ đượ a ườ Khoa: Tiếng Anh ề a ề a à ầ đượ ợ ậ ề ạ T à ư ạ đư a a ạ ì p p ố ả p ả v ầ a ủa và ộ và ệ đố ớ a ư ộp ậ ộ ệ ủa ì vớ đ ạ độ đa vớ ự vụ a p ả ướ í ứ và ập vớ ộ ố ả p ậ a ệ và ệ ạ a C đã ố à a ệ à ế p ủa ậ a ả ườ à í ố ủa ọ và ư ế đ ờ ạ ếp à Vì vậ ì ố ập đ à C a ạ độ ế đ ì a đố ế ập ớ vự vớ ứ ề a a ố C đã ả p đố ặp p ả môn vự ướ vự ổ p ốH C í pđ Hư a ặ ể a ả ạ độ a ư Hà à à ề ướ và đưa ệp à a ệp ộ ết b máy móc, phụ tùng dùng trong các nhà máy sản xu t công nghiệp, tự độ a ư ản ph m về lọc, và thiết b lọc dùng trong công nghiệp và dân dụng, thiết b tự động hoá, thiết b thủy lực, khí nén, máy móc dụng cụ đ ường trong nhà máy, các loại vòng bi-motor- ệp, các dụng cụ c t gọ D a ũ ướ ú a và ợ ớ Để a ầ x ậ à ể x ụ về ế ế í ả à ả ạ độ ạ à ứ ạ độ a a và ộ a ệp à ủa C à í và Sinh viên: Nguyễn Thu Trang 9 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh Đ v T ệ đ T ệ C D a ầ về vụ p ợ ậ p à ộp về và à 2013 2012 2.188 1500 688 45.8 224 150 74 49 441 320 121 37.8 500 350 150 42.9 400 288 112 38.9 và vụ ợ ậ doanh ầ ừ Tổ ợ ậ ế Tổ ợ ậ a ạ độ ướ ư ế ế ầ 2013/2012 Bảng báo cáo kết quả hoạ động kinh doanh ch ra rằ ư ng ả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Tổng lợi nhuậ mạnh so vớ với mứ p gần 1.5 lần so vớ ư ng là 42.9%. Riêng ứ doanh thu thuần về bán hàng và cung c p d ch vụ ừ mức 1.500 triệ đ kể so vớ và đạ được sự à ướ à T ế ộ ập ợ à ậ % Đ à đ ờ à p ủ ự ọ đượ p ế ạ vụ à ề ườ ư ộ p í ư Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ẫ í ủa ả ư ậ a à ự p ủ và à ì đượ a ợ ứ - ủa ả và ứ ệp Cổ p ầ Cổ p ầ Ha a a đ ạ a và đ và đạ đố vớ ệ và C ệ đ ố ả ề úp và ề ầ à ố í đ ạ độ a p ộp về ệp V ệ vệ ệ ạ ệ đ % ộ đ a ủa đề p à à ư ới mức 2.188 triệ đ ng ố đa à ướ à a ư ước thuế ầ ư ề đố a vậ ừ ạ độ ệp ủ ạ ệ và a à ế a ệ ả ừ v 10 Báo cáo thực tập tổng hợp p í ư p í à a ủa ập à ế Khoa: Tiếng Anh ả ả vớ đượ ệ đ ề % Đ ượ B ạ độ a a Đố vớ và ợ ạ độ í a ổ ậ v ạ àv a ố a ập ề ế ì p ả a ạ ệ ụ a à ả ả x ừđ ư ư để ượ ứ ủa a đ à a ề úp a ượ ừ ớ ì vụ và ả ầ à ệ a à H Tế ếp a úp ệ ượ a ớ à ậ Bả í à ướ a đổ đố a ủa ườ C vẫ Tế A à ầ ủa ộ và ạ ế ầ A đượ ọ ố à ướ đề đ Vệ ụ C ạ a ự ậ Bả T ưa đ p ứ ố ậ Bả ậ và x a ếp ủa ệp C và đố ếp ả ủa ả p ệp D T ế a ì à ạ ệ a ố ầ về A ả à ụ ạ và C ụ à a ứ ườ ả p ệđ pứ ộ và à ì ì ổ ập a và x ập ằ ệ ứ ề ả ư ả p ủa à đề Đ ề đầ để úp B ư để ố ế à ứ và đ ể à ả ộ đầ đủ àp ư ề ếp đề a ạ ạ ập à a ạ C ũ à ố đầ và a vớ p ụ đ a p í ả x đ ậ ệp ộp ậ p B vố ạ ọ ệ ợ ệp ộ đa C ả đượ ập đ p a ổ để a ể ế để ể C để ũ ốv C ủa và và đạ ệp ướ ế ậ ậ ụ ộ ệ p í ộ ưỡ C à ế và p àđ a ệp à ệp ứ ậ đ ầ à ụ ừ ợ đ pứ ứ ộ vớ ố à ề đề ố a đượ ầ ệ đ ả ướ và à x ố a a đượ a Tế về A đ và đ ộp ậ ầ vệ ệp xa à a a Sinh viên: Nguyễn Thu Trang 11 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tiếng Anh Đ Đ đã ả p Ụ ế a ườ à ệp đa ả p ủa H ư C a vớ ế C ườ ế ì p ệp ủa ập ườ C ề ướ a và đ ì ứ ộ a đ ạ ạ ố a ủa ủa v đờ vớ C đượ ệ ả p ả p ập ừ ạ ạ à a– ađ ệ đạ đượ ố a vậ ư à đa à ố ừT ả ế ủa ậ Bả ủa ế D vậ à ệp ướ đa ập a ờ ư à à ạ ộ p ự vớ ề ớ ả ả p đượ ệ về ả p ủa C à T ề í ả p ủa T ế ả p đố a ì ả p ướ và ế à ếp ả ư ề ể ả ả p pp í ưa đa ạ a ớ ệ vớ ả p ạ ợ ậ H ạ và p Hà ộ và T à ốH C í ậ ệp ư và đố à a ứ ự ườ để ế ầ à Sinh viên: Nguyễn Thu Trang à p ố ớ à ủa C ườ à à p ố ọ ầ x ự vậ ư và ầ đượ ợ ư và à a à à và ểp ầ ạ C đã ạ và ậ đ ề vự ệ C để vì ố C a đổ và à ộ ạ đap ư p ầ đ đượ à à ướ a đa đề ạ ể và à a đượ ế ừ ủ p ốH C í ậ a C Vệ p vớ Hà ộ và T à ướ ể a à ạ ưa đ p ộ a 12 Báo cáo thực tập tổng hợp Hệ đề a à vừa ạ ạ ườ vậ ư ề ộ ườ í ạ vì à a a C T ề Khoa: Tiếng Anh ập đế à ệ ự ạ T a à ộ a ả p x a ủa x ư a đ vớ ự ã a ượ a ả p ủa ặ à ế a ự ạ ủa ạ ư a ế C vớ đố Đ ề ố vớ à ả a ệp ũ ủa T ớ đ ừ ú đầ à à a ư về ả p ậ ứ ướ ú ả ế ế ệ ệp đã ạ ả a đổ ớ ườ ướ ả p à ệp à ợ ượ ả x ướ ự ứ đố vớ C à ự ạ a ệp à ố ố vớ ộ ũ à ứ ủa T đ ư à ệ p p và p ư p à ả p p ụ ố ế ọ ướ ớ ụ p ả ể ế ệ đượ ủa C a à à ủa C ạ ả p và vớ p í ụ vệ ẫ ập p à đượ ả x C ạ a ỹ ậ và đầ ầ ứ ì để đưa a ư và ư ả x à a côn vớ ướ và T ủa V ệ đầ ộ và và a ớ vớ ả ả ườ ợp C để a ể đầ ể ộ ể ả ả p ệ ạ đố ư ố ả p p í ố đa và ả p ư a C vớ a ọ ập a ế ủ ể ợp ứ p đổ à v ề ả p ả p a ế a p úp ệp ượ à í í Đố vớ % ườ ả x a ếx ố ỹ ưỡ ả p a ướ và à ả về ủa ọ ì p ụ a a à ể ừ úp vệ Sinh viên: Nguyễn Thu Trang à ập ứ a à ả để ể vố í ư đã % à ượ ậ à ả a ế a đượ ọ a ợ 13 Báo cáo thực tập tổng hợp Để đ ộ ư ườ ợ ệ và ì ộ đặ đ ể ạ đ ậ ộ đượ ạ ủa ừ ứ à để ừ ướ ốH C í ườ ũ à ặp ự ố ườ ề C í ủa ự ả ệp ả à p ụ ả p p và ự ạ ổ ứ ả p ự ệ ì và ả ệ ậ ầ ườ a ọ a ề à ọ vệ ợ úp ớ ộ và T à Đ a ế vự đ ế Đ và ộ về va ếp ú à a ệp ế a ệ a đạ a ệ ặ ệ ả a a để ủa ể ố p ư ế để à ứ đợ ặ à à Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ờ a à ệ ụ ú a à ả xa ề ả à đạ đ ế đượ ầ vậ ệ ầ đạ ụ ả p ả đế ư đã xú a ề p í vậ ế ạ độ đ à úp ả p ể ế í x p ả p ếp à à ộ ổ ì ụ ằ ếp p ố ậ đượ p ầ ứ ủa ư ậ Hà a à ự à ì a ướ p ố và ể p ụ để ọ ế ạ vự đượ ư Hà p ố p C ộ và ú p ể à để ì a ạ đề ộ Từ vớ a ườ a ể p ế ụ ả p ằ à p ả đầ ự p ố và a p ố ướ đặ đ ể ớ để x à ạ ợp vự ư để ế à ể à p C p í ứ í ư ập ạ v ạ đề p đ vì a à p ả ừ C ầ ườ ướ ì à ườ T ướ v a ụ ả p Trong ườ Khoa: Tiếng Anh đà ạ độ B ì ư ạ ứ ụ ể ã ạ ể ả ớ ệ đ ớ ầ ệ ả p ằ 14 Báo cáo thực tập tổng hợp ả ả ẫ ụ Khoa: Tiếng Anh aa ả ả p ổ ứ ả ụ đí ả ủa ả p vệ đ úp ọ ế à ậ về í úp à í và đ a ư v ệ ủa ả p Đ ty TNHH KSMC ế T à ì ộ ập ộ ụ úp à ố p đặ a ầ vớ ệ à à ũ ư ỗ ự ế ì ụ ỗ ọ ộp ậ A va a ọ ố ế đa ặ ệ ợp à úp ộ ạ ướ p à ủa đờ ố xã ộ a ệp đạ p ố ướ ệ ể A ư a đạ a và x x à a Tế A ự ủa ậ và đượ ạ ậ Bả a ệ ườ ọ vậ ư ừ p ía Đạ C đố a C a Đư ố ủa ặ ạ vớ ụ ế ế ệ à ệ ợp ộ ập ộ ầ ế ậ Bả ập đ ạ độ ập ố ếp à ế ụ ậ đố ợp đ vớ ộ ủ ế à T ướ t ạ ằ và ự Tế v ụ a ố ớ đã đượ ế đề ậ Bả đố đượ ổ ể ệ ế ằ ậ Bả để ế v ự ệ ớ đề ủa à ả à ể ợp đ và đ ề Sinh viên: Nguyễn Thu Trang ệ ầ ặ Hì ờ à à ạ v và ụ đí Tế ợp đ a A Tế a ợp vớ úp p ố ặ ọ đệ đađể ạ ự p ằ a ứ ì ợp đ ả ộ ặp a để ọ C a ập ì a v đạ p ủa à vì ập úp a ếp a A ề a Tế ể à ể ộ ì và p í Bả để ựa a Tế ợp ề ậ và ì ụ a a ợ ầ ướ và đ ệ ợp a để C độ a A vớ ậ Bả pđ à ớ Đ ũ ế ầ đ ố vệ ạ ế ề T ầ ế Tế và ầ a ể và à đượ ộ ặp a đượ ạ độ đạ p ợp đề đượ đề ập đượ ặ a ả a đượ V ệ và T ế đợ à p ậ ằ đ 15
- Xem thêm -