Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại công ty cổ phần vietdutch quốc tế

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 570 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDUTCH QUỐC TẾ ..............................................................1 1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty 1 1.2.Lĩnh vực kinh doanh của công ty ............................................2 1.3.Cơ cấu tổ chức...........................................................................3 1.4.Nhân lực của công ty: ...............................................................6 1.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật ............................................................8 1.6.Tài chính của đơn vị .................................................................9 Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDUTCH QUỐC TẾ .....................12 2.1.Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ......12 2.1.1.Ngành nghề kinh doanh ......................................................12 2.1.2.Sản phẩm kinh doanh ..........................................................12 2.1.3.Thị trường kinh doanh .........................................................13 2.2.Hoạt động xuất khẩu sản phẩm của công ty ........................13 2.2.1.Quy mô xuất khẩu: ...............................................................13 2.2.1.1.Quy mô xuất khẩu theo từng mặt hàng ...........................15 Trị giá .............................................................................................15 2.2.1.2.Quy mô xuất khẩu theo từng thị trường ..........................16 2.2.2.Tốc độ tăng trưởng ...............................................................18 Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................................................20 3.1.Những thành công và tồn tại của công ty cổ phần Vietdutch quốc tế ............................................................................................20 3.1.1.Những thành công................................................................20 3.1.2.Những tồn tại và nguyên nhân ............................................21 3.2.Đề xuất các vấn đề cần nghiên cứu của công ty ..................23 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................23 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Cơ cấu lao động của công ty CP Vietdutch quốc tế Bảng 1.2. Cơ cấu vốn của công ty CP Vietdutch quốc tế ( ĐVT: tỷ đồng ) Bảng 2.1.Bảng phân tích chung tình hình hoạt động xuất khẩu giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.2.Kết quả kinh doanh mặt hàng gỗ dán công ty CP Vietdutch quốc tế giai đoạn 2011-2013 ( ĐVT: nghìn USD) Bảng 2.3.Bảng phân tích kết quả kinh doanh theo thị trường xuất khẩu giai đoạn 2011-2013( ĐVT: nghìn USD) Bảng 2.4. Bảng phân tích kết quả phân luồng Hải Quan( ĐVT: số tờ khai ) DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty CP Vietdutch quốc tế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Số thứ Từ viết tắt tiếng tự Việt 1 CP Cổ phần 2 LNTT Lợi nhuận trước thuế 3 LNST Lợi nhuận sau thuế 4 XK Xuất khẩu 5 SX Sản xuất 6 ĐVT Đơn vị tính 7 ĐH Đại học 8 CĐ Cao đẳng 9 QTKD Quản trị kinh doanh 10 TMQT Thương mại quốc tế 11 STT Số thứ tự 12 M3 Mét khối Số thứ Từ viết tắt tiếng Nghĩa tiếng Nghĩa tiếng Việt tự Anh Anh 1 USD United States Dollars Đô la Mỹ Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDUTCH QUỐC TẾ 1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế là một trong những nhà cung cấp ván ép và gỗ dán tốt nhất tại Việt Nam. Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105112857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 01 năm 2011 với tên gọi là Công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16 tháng 08 năm 2013. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế Tên giao dịch: VIETDUTCH INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Số 708, CT4A1 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam Mã số thuế: 0105112857 Là một công ty cổ phần với tổng vốn điều lệ là 18.000.000.000 đồng ( Mười tám tỷ đồng). Người đại diện pháp luật là bà Phạm Ngọc Mai, chức vụ: Giám đốc. 1 Công ty CP Vietdutch quốc tế là một công ty chuyên cung cấp mặt hàng gỗ dán, ván ép, gỗ lạng và một số chế phẩm từ gỗ. Chỉ trong hơn 3 năm hoạt động, công ty đã dần dần tạo dựng được thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng và có thị trường xuất khẩu khá ổn định. Công ty đã xây dựng được hệ thống nhà máy sản xuất lớn đủ khả năng cung cấp nguồn hàng xuất khẩu uy tín, đảm bảo chất lượng cho các đối tác nước ngoài từ Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kì,… 1.2.Lĩnh vực kinh doanh của công ty Công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chế biến từ gỗ được khai thác từ nguồn rừng trồng như gỗ dán ép công nghiệp, ván ép, gỗ sợi, gỗ lạng…từ cây keo lá tràm, cây bạch đàn, … Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, chế biến sản phẩm từ gỗ; xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Phương thức hoạt động kinh doanh của công ty: mua trong nước gỗ nguyên liệu từ các rừng trồng dưới dạng nguyên vật liệu, sau đó đưa vào nhà máy sản xuất, chế biến gỗ nguyên liệu để cho ra 2 các sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như: Đông Á, Bắc Mĩ (Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kì,…). Công ty tuy mới hoạt động được vài năm trong ngành nhưng đã có kinh nghiệm tương đối tốt trong lĩnh vực này. Hiện tại, tình hình kinh doanh của công ty rất thuận lợi do nhu cầu về sản phẩm chế biến từ gỗ đang tăng lên trong những năm gần đây. 1.3.Cơ cấu tổ chức Sơ đồ 1.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty CP Vietdutch quốc tế Đại hội đồng cổ đông Giám đốc Phòng hành chính Phòng nhân sự Phòng kế hoạch sản xuất Phòng kinh doanh Phòng xuất nhập khẩu Phòng kế toán Nhà máy Tổ bóc Tổ ép Tổ sấy Công nhân sản xuất Công nhân sản xuất Công nhân sản xuất Nguồn: Phòng Hành chính của công ty CP Vietdutch quốc tế 3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận như sau: + Đại Hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông có các quyền: thông qua, sửa đổi, bổ sung điều lệ, thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của kiểm toán viên và các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty. Danh sách cổ đông sáng lập: 1.Ông Nguyễn Tài Đức: với giá trị cổ phần 180.000.000 đồng ( chiếm 1% vốn điều lệ) 2.Ông Đặng Xuân Hồng : với giá trị cổ phần 180.000.000 đồng ( chiếm 1 % vốn điều lệ ) 3.Bà Phạm Ngọc Mai: với giá trị cổ phần 17.640.000000 đồng ( chiếm 98% vốn điều lệ ) + Giám đốc: Bà Phạm Ngọc Mai. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc của công ty điều hành toàn bộ hoạt động của công ty thông qua các phòng ban chức năng, chịu 4 trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động điều hành của công ty. + Các phòng ban chức năng: Hiện tại, Công ty có 7 phòng ban và đơn vị trực thuộc bao gồm: Phòng Hành chính, Phòng Nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch sản xuất, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Kế toán, Nhà máy sản xuất. Các phòng ban quản lý tiến hành điều hành mọi hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Chức năng cụ thể của các phòng ban này như sau: - Phòng Hành chính: Là phòng tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương. - Phòng Nhân sự: tổ chức tuyển nhân viên, đào tạo nhân viên mới. - Phòng Kinh doanh: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về phương án phát triển kinh doanh của công ty và tổ chức công tác bán hàng, đảm bảo thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty. 5 - Phòng Kế hoạch sản xuất: Tổ chức hoạch định ra kế hoạch sản xuất cụ thể cho nhà máy thực hiện. - Phòng Xuất nhập khẩu: Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập và tổ chức thực hiện phương án kinh doanh xuất khẩu, dịch vụ ủy thác và các kế hoạch khác có liên quan của công ty. - Phòng kế toán : Tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, tiền vốn, xây dựng, quản lý và thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty. - Nhà máy sản xuất: Tổ chức việc thực hiện kế hoạch sản xuất, chế biến ra sản phẩm cho công ty thông qua công nhân sản xuất của các tổ: tổ bóc, tổ ép, tổ sấy. 1.4.Nhân lực của công ty: Có thể nói, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công ty. Do đó, công ty cổ phần Vietdutch quốc tế rất coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực của mình. Đội ngũ nhân viên của công ty có trình độ, năng động, sáng tạo và có kinh nghiệm. Hiện nay, số lượng cán bộ công nhân viên của công ty vào khoảng 124 người với cơ cấu như sau: 6 Bảng 1.1. Cơ cấu lao động phân theo phòng ban của công ty CP Vietdutch quốc tế Phòng ban Trình độ Số lượng Phòng kế toán 5 ĐH và CĐ chuyên ngành kế toán Phòng kinh doanh 4 ĐH chuyên ngành QTKD Phòng hành chính 3 ĐH và CĐ Hành chính văn phòng Phòng kế hoạch sản 3 ĐH chuyên ngành QTKD 5 ĐH chuyên ngành TMQT, kinh xuất Phòng xuất nhập tế đối ngoại khẩu Tổ trưởng nhà máy 4 CĐ kinh tế, kỹ thuật Công nhân nhà máy 100 Trung cấp kỹ thuật, lao động phổ thông Nguồn: Phòng Nhân sự của công ty CP Vietdutch quốc tế Chất lượng nguồn nhân lực của công ty khá cao. Số lượng lao động có trình độ đại học và cao đẳng chiếm tỷ lệ tương đối ( 16, 19% ) tập trung hoàn toàn ở khối văn phòng, được làm việc đúng 7 chuyên ngành đã đào tạo của họ. Ở nhà máy sản xuất, phần lớn lao động có trình độ phổ thông hoặc tốt nghiệp Trung cấp ( chiếm đến 96,15 % ). Có một phần nhỏ nhân lực tại nhà máy có trình độ cao đẳng kinh tế, kỹ thuật ( 3,85 % ). Có thể nói, cơ cấu lực lượng lao động như vậy đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. 1.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật Hiện tại, công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế có nhà máy sản xuất tại thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Các phân xưởng sản xuất đều được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động. Hệ thống kho: kho nhiên liệu, kho vật tư, kho thành phẩm, phòng cháy chữa cháy,…đã và đang thay thế dần các thiết bị cũ đồng thời ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Công ty có hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại với nhiều máy móc. Công ty cũng được trang bị máy móc mới nhất cho sản xuất ván ép, gỗ dán và nhân viên có trình độ cao để sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt nhất trong thể loại này. Máy sấy được nhập 8 khẩu từ Ấn Độ, máy Tẩy tế bào chết áp lực lớn, máy cao áp hiệu chuẩn và máy soạn lõi nhập khẩu từ Đài Loan để sản xuất vật liệu chất lượng tốt nhất. Ngoài ra còn có các máy sau: 2 máy ép gỗ, 4 máy bóc, 4 máy cắt ván, 2 lò sấy, 1 lò hơi ép ván, 2 máy chà mặt, máy lột, máy keo lan rộng, máy hút bụi công nghiệp, quạt gió công nghiệp…đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất lượng hàng hóa phục vụ cho kinh doanh của công ty. Công ty cũng đã mạnh dạn đầu tư mua sắm, hệ thống xử lý nước thải để đáp ứng sự phát triển của công ty và bảo vệ môi trường. 1.6.Tài chính của đơn vị Nguồn vốn là yếu tố đầu tiên và là quan trọng nhất để các doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động thương mại. Nguồn vốn của công ty CP Vietdutch quốc tế chủ yếu hình thành từ vốn góp của các thành viên. Ngoài ra, công ty còn huy động thêm vốn bằng cách trả chậm hay vay ngắn hạn, dài hạn các ngân hàng hay tổ chức tài chính như Ngân hàng Công thương Việt Nam,... Tuy là một công ty mới đi vào hoạt động được hơn 3năm nhưng nó có quy mô vốn tương đối lớn. 9 Sau đây là bảng cơ cấu vốn của công ty Cổ phần Vietdutch quốc tế : Bảng 1.2. Cơ cấu vốn của công ty CP Vietdutch quốc tế ( ĐVT: tỷ đồng ) Năm 2011 2012 2013 18 22,1 30,4 1.Tài sản dài 8,5 10,3 13,8 2.Tài sản ngắn 9,5 11,8 16,6 II.Tổng nguồn vốn 18 22,1 30,4 1.Vốn CSH 16 18,4 20,8 I. Tổng tài sản hạn hạn 10 2.Nợ phải trả 2 3,7 9,6 Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần Vietdutch quốc tế Qua bảng cơ cấu vốn trên, ta có thể thấy được nguồn vốn của công ty tăng tương đối nhanh theo thời gian. Trong cơ cấu nguồn vốn thì nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn, nợ phải trả ít hơn nguồn vốn chủ sở hữu. 11 Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIETDUTCH QUỐC TẾ 2.1.Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.1.1.Ngành nghề kinh doanh Công ty CP Vietdutch quốc tế tổ chức hoạt động khai thác gỗ để sản xuất ra các sản phẩm chế biến từ gỗ như : gỗ dán, gỗ ép, gỗ lạng, ván sợi, gỗ sơ chế,…. Công ty cũng xuất khẩu gỗ sơ chế và sản phẩm gỗ dán gỗ ép gỗ lạng, ván ép từ các loại gỗ từ rừng trồng như gỗ bạch đàn, keo, tràm,… sang các thị trường các nước ở Đông Á, Bắc Mĩ: Hoa Kì, Ấn Độ, Nhật Bản,… Ngoài ra công ty còn có một số hoạt động: Cưa xẻ, bào gỗ, bảo quản gỗ; Bán buôn vật liệu xây dựng từ gỗ; Sản xuất bao bì bằng gỗ, …. 2.1.2.Sản phẩm kinh doanh Công ty có rất nhiều sản phẩm : Gỗ dán ép công nghiệp từ bạch đàn, keo , tràm,… Gỗ ép công nghiệp từ bạch đàn Gỗ lạng bằng gỗ bạch đàn rừng trồng 12 Ván ép xây dựng,.. Ván sợi bằng gỗ keo , tram, bạch đàn,… Lõi gỗ lạng mỏng 2.1.3.Thị trường kinh doanh Các thị trường nhập khẩu sản phẩm gỗ chủ lực của công ty là Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thuộc châu Á. Thị trường Ấn Độ giữ vai trò là thị trường xuất khẩu chủ lực của công ty, chiếm tỷ trọng cao nhất trong các thị trường, với kim ngạch nhập khẩu năm 2013 đạt 1205,8 nghìn USD, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của công ty, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2012. Tính riêng trong tháng 6/2013, xuất khẩu đồ gỗ của công ty sang Hoa Kỳ lại giảm 3,94% so với tháng 5/2013, đạt kim ngạch 165,9 nghìn USD. Với dấu hiệu phục hồi trong 6 tháng đầu năm 2013, 6 tháng cuối năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của công ty sang thị trường Hoa Kỳ tiếp tục duy trì để đạt mục tiêu đặt ra. 2.2.Hoạt động xuất khẩu sản phẩm của công ty 2.2.1.Quy mô xuất khẩu: 13 Bảng 2.1.Bảng phân tích chung tình hình hoạt động xuất khẩu giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu Tăng VietDutch trưởng 2013 2012 2011 (%) Tờ khai 191 40 20 955 Container 608 129 100 608 M3 27,583.25 6,101.80 3,120 884.1 USD 4,485,507.04 1,577,647.29 312,438.94 184.32 Thuế 1,160,475,139 238,099,764 123,129,458 678.23 Nguồn : Phòng Xuất nhập khẩu công ty CP Vietdutch quốc tế Quy mô xuất khẩu tăng mạnh chỉ trong 3 năm. Số lượng tờ khai năm 2013 tăng đến hơn 9,5 lần so với năm 2011. Số lượng container năm 2013 cũng tăng hơn 6 lần so với năm 2011. Số mét khối gỗ xuất khẩu được năm 2013 tăng đến gần 9 lần so với năm 2011. Số lượng doanh thu năm 2013 tăng đến 184,32% cho thấy công ty hoạt động ngày càng tốt, có uy tín trên thị trường khu vực. Vì vậy mà thuế phải đóng năm 2013 cũng tăng lên 6,78 lần so với năm 2011. 14 2.2.1.1.Quy mô xuất khẩu theo từng mặt hàng Bảng 2.2.Kết quả kinh doanh một số mặt hàng công ty CP Vietdutch quốc tế giai đoạn 2011-2013 ( ĐVT: nghìn USD) Năm 2011 Năm 2012 Tỷ STT Tỷ Trị Chỉ tiêu Trị giá Năm 2013 trọng Tỷ Trị trọng giá (%) trọng giá (%) (%) 1 Ván sợi 404,2 17,8 153 10 175 7,2 2 Gỗ ép 72,2 3,2 165 10,7 110 4,5 3 Gỗ lạng 187,8 8,3 156,3 10,2 180,5 7,4 4 Gỗ dán 1.608 70,7 1.061 69,1 1967,5 80,9 Kim ngạch 2272,2 100 1535,3 100 2433 100 XK Nguồn: Phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Vietdutch quốc tế Gỗ dán là mặt hàng chủ đạo của công ty, thường chiếm tỉ trọng cao nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của công ty, thường 15
- Xem thêm -