Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa tài chính ngân hàng tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nội

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX..................................................................................................... 1 1.1 Sự hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex................. 1 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy tại Hội sở chính của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ...................................................................................................... 1 1.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex......... 2 1.4 Khái quát về hoạt động kinh tế và nguồn lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ...................................................................................................................................... 2 1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ...................................................................................................................................... 3 PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX................................................................................ 4 2.1 Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ........................................................................... 4 2.1.1 Tình hình nhân lực của phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex . 4 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực..................................... 4 2.1.3 Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực .................................................................................. 5 2.2 Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Hội sở chính ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex .................................. 5 2.2.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên ngoài ........................................................................ 5 2.2.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên trong ........................................................................ 6 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ...................................................................................................................................... 7 2.3.1 Thực trạng về quan hệ lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ....... 7 2.3.2 Thực trạng về tổ chức lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex......... 8 i 2.3.3 Thực trạng về định mức lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex .. 9 2.3.4 Thực trạng về hoạch định nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex . 9 2.3.5 Thực trạng về phân tích công việc của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.. 10 2.3.6 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex10 2.3.7 Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex............................................................................................................................. 12 2.3.8 Thực trạng đánh giá nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex......... 13 2.3.9 Thực trạng về trả công lao động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex .... 13 2.3.10 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex .................................................................................................................................... 14 2.3.11 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex............................................................................................................................. 15 2.3.12 Thực trạng về hiều quả sử dụng chi phí đào tạo của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex .................................................................................................................................... 16 PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP.................................................................................................. 17 3.1 Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex .................................................................................................... 17 3.2 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex .................................................................................................................. 19 3.3 Định hƣớng đề tài khóa luận tốt nghiệp ........................................................................... 19 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT\ TMCP: Thương mại cổ phần NHNN: Ngân hàng nhà nước KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NHBL: Ngân hàng bán lẻ CNTT: Công nghệ thông tin DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy tại Hội sở chính ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ........ 2 Bảng1.1:Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex................................................................................................................................ 3 Bảng 2.1 Cơ cấu nhân lực phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2013 4 Bảng 2.2: Số lượng tuyển dụng trong 3 năm gần đây tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ..................................................................................................................................... 11 Bảng 2.3: Số lượng các khóa đào tạo nhân lực tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong 3 năm gần đây .................................................................................................................... 12 Bảng 2.4: Bảng đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong 3 năm gần đây ................................................................................................ 15 iii PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX 1.1 Sự hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Ngày 13/11/1993: Ngân hàng thương mại cổ phần Nông thôn Đồng Tháp Mười chính thức hoạt động theo giấy phép số 0045/NH-GP. - Tháng 7/2005: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tham gia góp vốn vào Ngân hàng, trở thành hai cổ đông lớn. - Ngày 12/01/2007: Ngân hàng thương mại cổ phần Nông thôn Đồng Tháp Mười được ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị theo quyết định số 125/QĐ-NHNN. - Ngày 08/02/2007: Ngân hàng thương mại cổ phần Nông thôn Đồng Tháp Mười chính thức đổi tên thành Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex, gọi tắt là PG Bank, theo quyết định số 368/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước. - Ngày 26/06/2007: Khai trương chi nhánh Hà Nội, chi nhánh đầu tiên trên cả nước. - Ngày 25/12/2009: Được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho chuyển Hội sở chính từ Đồng Tháp ra Hà Nội theo Quyết định số 3209/QĐ-NHNN. - Tháng 12/2011: Khai trương trụ sở mới tại tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn (Hà Nội). 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy tại Hội sở chính của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Chức năng của Hội sở chính ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Là cơ quan đầu não của ngân hàng quản lý toàn bộ hệ thống các chi nhánh và ngân hàng đại lý trên cả nước. - Cung cấp đầy đủ các dịch vụ về ngân hàng một cách chuyên nghiệp nhất: huy động vốn, cho vay, dịch vụ thanh toán, kinh doanh tiền tệ, dịch vụ thẻ,….  Nhiệm vụ của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Đảm bảo chất lượng các dịch vụ về ngân hàng cho khách hàng. - Quản lý, giám sát và đảm bảo hoạt động của các chi nhánh, ngân hàng đại lý. - Thực hiện đầy đủ các quy định, chịu sự kiểm soát của Ngân hàng nhà nước và chính phủ. 1 - Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng một cách hợp pháp cho các bên liên quan có thẩm quyền. Cơ cấu tổ chức bộ máy của ngân hàng được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy tại Hội sở chính ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phòng Kiểm toán nội bộ TỔNG GIÁM ĐỐC Hội đồng Quản lý tài sản Nợ/có Hội đồng tín dụng Hội đồng Nhân sự Các phó Tổng giám đốc Khối Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ Khối Đầu tư Phòng Marketing và phát triển mạng lưới Khối KH DN Phòng Pháp chế Khối tác nghiệp Phòng tài chính kế toán Khối dịch vụ NHBL Phòng CNTT Khối Quản lý rủi ro Phòng Hành chính Trung tâm thẻ Phòng Nhân sự (Nguồn: Phòng Hành chính ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) 1.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Lĩnh vực kinh doanh: PG Bank cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, bao gồm sản phẩm huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, và sản phẩm thẻ (Flexicard), dịch vụ tư vấn tài chính và phái sinh hàng hóa.  Đặc điểm về thị trường và lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng: Sản phẩm kinh doanh là các dịch vụ về ngân hàng. Khách hàng của ngân hàng là các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu về dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp. 1.4 Khái quát về hoạt động kinh tế và nguồn lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Nhân lực: Tính đến nay, PG Bank có tổng số 81 chi nhánh và phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc với hơn 1.500 nhân viên có trình độ cao. 2  Vốn: Từ sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động năm 2007, PG Bank đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 20.197 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2013. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) luôn đáp ứng quy định của ngân hàng nhà nước và tiêu chuẩn quốc tế, đạt 23,1% năm 2013.  Cơ sở vật chất: Hội sở chính của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex tại tòa nhà Mipec – 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội là tòa nhà văn phòng cao cấp, được đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu công việc của nhân viên.  Công nghệ: Hiện tại, PG Bank đang sử dụng hệ thống ngân hàng lõi Corebanking do FlexCube cung cấp, trong khi hệ thống bảo mật thông tin hiện đại và đồng bộ được xây dựng bởi hãng Checkpoint. 1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Bảng1.1:Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Đơn vị: Tỷ VNĐ) Năm So sánh 2011 2012 2013 Chỉ tiêu 2012-2011 2013-2012 Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ lệch (%) lệch (%) Tổng tài sản 17.582 19.521 20.197 1.993 11,3 676 3,5 Tổng dƣ nợ 12.112 13.787 14.133 1.675 13,8 346 2,5 Tổng huy động 14.802 15.858 17.001 1.056 7,1 1.143 7,2 Vốn và các quỹ 2.591 3.194 3.445 603 23,3 251 7,9 Thu nhập lãi thuần 1.096 981 1.105 (-115) 10,5 124 12,6 Tổng thu nhập 1.170 1.159 1.250 (-11) 0,9 91 7,9 Lợi nhuận trƣớc thuế 594 319 430 (-275) 46,3 111 34,8 Hệ số an toàn vốn tối thiểu 16,7% 22,6% 23,1% 5,9% 35,3 0,5% 2,2 Số lƣợng nhân viên 1.375 1.441 1.556 66 4,8 115 8 (Nguồn: Phòng kế toán tài chính ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) Qua bảng trên có thể thấy, trong 3 năm qua, tình hình kinh doanh của ngân hàng khá biến động. Do tác động của khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động về lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex vẫn được duy trì và tăng trưởng. 3 PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.1 Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2.1.1 Tình hình nhân lực của phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Bảng 2.1 Cơ cấu nhân lực phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2013 (Đơn vị: Người) Trình độ Nam Nữ Tổng Sau đại học 2 3 5 Đại học 4 6 10 Cao đẳng 0 0 0 Tổng 6 9 15 (Nguồn: Phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) Qua bảng ta thấy trình độ của nhân viên bộ phận tổ chức quản trị nhân lực là khá cao. Tất cả nhân viên của phòng nhân sự của ngân hàng đều có trình độ từ Đại học trở lên, không có nhân viên có trình độ Cao đẳng. Tỷ lệ nhân viên có trình độ sau đại học là 33,33%, Đại học là 66,67%. Tỷ lệ nam-nữ trong phòng nhân sự khá chênh lệch với số nhân viên nữ là 9 trên tổng số 15 nhân viên, chiếm 60%. Có thể thấy số lượng và cơ cấu lao động hiện tại của phòng nhân sự, cùng với trình độ lao động của nhân viên đã đáp ứng khá đầy đủ và phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đây là điều kiện thuận lợi để ngân hàng có thể thực hiện được những mục tiêu hoạt động kinh doanh của mình. 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực  Chức năng của phòng nhân sự - Tuyển dụng, quản lý và đảm bảm nguồn nhân lực của công ty. - Xây dựng quy chế, nội quy làm việc của công ty. - Xây dựng chương trình đào tạo, phát triển cho nhân viên công ty. - Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cùng các chế độ phúc lợi xã hội khác. 4 - Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác đoàn thể và xã hội khác.  Nhiệm vụ của phòng nhân sự - Hoàn thiện tổ chức bộ máy của ngân hàng. - Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và trả công lao động. - Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc về tình hình nhân sự của các phòng ban. 2.1.3 Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực Hiện nay, chịu trách nhiệm về quản trị nhân lực của ngân hàng có 15 nhân viên với năng lực chuyên môn cao. Trong đó bao gồm 1 phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự và 14 nhân viên thuộc 3 bộ phận: - Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động chung về nhân sự của ngân hàng, xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động của công ty và xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự. - Bộ phận tuyển dụng có 1 trưởng bộ phận và 4 nhân viên chịu trách nhiệm xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận; xây dựng các quy trình, quy chế trong tuyển dụng; tuyển dụng để đảm bảo đủ nhân lực cho các phòng ban, bộ phận. - Bộ phận đào tạo phát triển nguồn nhân lực gồm 1 trưởng bộ phân và 2 nhân viên chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực toàn ngân hàng. - Bộ phận chế độ chính sách gồm 1 trưởng bộ phận và 5 nhân viên chịu trách nhiệm xây dựng quy chế tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. 2.2 Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Hội sở chính ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2.2.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài  Môi trường kinh tế: Sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đã đặt ra cho ngân hàng nhiều khó khăn hơn. Dưới sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Ngân hàng đã xây dựng cho mình đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời phải có rất nhiều chính sách mới để có thể thu hút và giữ chân người lao động giỏi. 5  Môi trường chính trị - pháp luật: Các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng nhà nước ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách nhân lực của ngân hàng, đặc biệt là Bộ luật Lao động 2012. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex luôn thực hiện tốt các quy định pháp luật, các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách cho người lao động.  Văn hóa xã hội: Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của PG Bank có trên khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước do đó môi trường văn hóa – xã hội chi phối toàn bộ thói quen, ứng xử, các quy phạm và đạo đức trong ngân hàng nói riêng và các vấn đề về quan hệ lao động, các chính sách trong quản trị nhân lực nói chung.  Dân số và lực lượng lao động: Dân số và số lượng lao động trên thị trường lao động có ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển dụng và đào tạo của ngân hàng. Hiện nay, dân số càng ngày càng tăng, lực lượng lao động ngày càng phát triển mạnh, điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với ngân hàng trong việc xây dựng và duy trì lực lượng lao động có chất lượng.  Khoa học công nghệ: Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng là một ngành dịch vụ, yếu tố khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là công nghệ thông tin. Hiện tại, PG Bank đang sử dụng hệ thống ngân hàng lõi Corebanking do FlexCube cung cấp, trong khi hệ thống bảo mật thông tin hiện đại và đồng bộ được xây dựng bởi hãng Checkpoint. Việc ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại, dẫn đến ngân hàng phải đào tạo, bồi dưỡng nhân viên theo kịp đà phát triển, đồng thời phải sắp xếp, tổ chức lại nhân lực để tránh dư thừa.  Đối thủ cạnh tranh: Thị trường lao động dồi dào nhưng chất lượng lao động còn hạn chế do đó việc thu hút được người lao động có chất lượng là vấn đề rất quan trọng. Đối thủ cạnh tranh là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến các chế độ, chính sách quản trị nhân lực của ngân hàng. Để thu hút và giữ chân nhân tài, ngân hàng phải có các chế độ, chính sách ưu đãi cạnh tranh được với các ngân hàng khác. 2.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên trong  Mục tiêu, chiến lược: Là cơ sở và nền tảng để ngân hàng đưa ra các chính sách và chương trình hoạt động kinh doanh. Với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao dựa trên đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp 6 và một nền tảng công nghệ hiện đại, điều này ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động quản trị nhân lực của ngân hàng trong thời gian sắp tới.  Quan điểm của nhà lãnh đạo: Phó tổng giám đốc phụ trách Nhân sự của ngân hàng là ông Nguyễn Hồng Đức luôn đặt vấn đề nhân sự của ngân hàng lên hàng đầu, là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng tồn tại và phát triển. Điều này dẫn tới vấn đề quản trị nhân lực của ngân hàng rất được coi trọng.  Văn hóa doanh nghiệp: Nhằm tạo dựng và duy trì sự bền vững cho những thành công của ngân hàng, nhất là trong bối cảnh thị trường hội nhập có tính cạnh tranh cao như hiện nay, PG Bank luôn đặc biệt quan tâm xây dựng một văn hóa doanh nghiệp riêng của ngân hàng, tập trung vào 5 giá trị cốt lõi: tính tuân thủ, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tính chuyên nghiệp, luôn hướng đến hiệu quả. Những giá trị văn hóa riêng này giúp công tác quản trị nhân lực của ngân hàng diễn ra khá thuận lợi và đạt được nhiều thành công.  Đặc thù công việc: Với đặc thù công việc lĩnh vực ngân hàng thuộc ngành dịch vụ, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động đòi hỏi nguồn nhân lực cho ngân hàng phải có chất lượng. Điều này quyết định đến việc tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân lực, bố trí sử dụng lao động cũng như các chính sách đãi ngộ cho người lao động.  Bản thân người lao động: PG Bank đã xây dựng cho mình đội ngũ cán bộ, công nhân viên đoàn kết, nhiệt tình và tâm huyết với ngân hàng. Do đó, hoạt động quản trị nhân lực của ngân hàng có điều kiện diễn ra một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao. 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2.3.1 Thực trạng về quan hệ lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Công đoàn Công đoàn của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được thành lập rất sớm, từ khi ngân hàng mới đi vào hoạt động. Hiện tại, chủ tịch công đoàn là ông Nguyễn Hồng Đức- Phó tổng giám đốc ngân hàng phụ trách Nhân sự. Trong những năm qua, Công đoàn ngân hàng đã thực hiện rất tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, tạo điều kiện tốt cho nhân viên có quyền chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và được 7 hưởng lợi xứng đáng với những đóng góp của mình khi tham gia các công việc của ngân hàng.  Trao đổi thông tin trong quan hệ lao động ở ngân hàng Việc trao đổi thông tin bên trong ngân hàng, giữa các nhân viên và ban lãnh đạo diễn ra rất thường xuyên. Ban lãnh đạo ngân hàng trao đổi thông tin với các nhân viên, các phòng ban, bộ phận thông qua các văn bản (thông báo, quy định, quyết định…).Đồng thời, các ý kiến, kiến nghị, đề nghị của nhân viên gửi lên trưởng bộ phận, giám đốc… cũng thông qua các văn bản. Ngoài ra, thông qua các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng cán bộ, nhân viên của ngân hàng trực tiếp trao đổi thông tin với nhau.  Các căn cứ pháp lý của quan hệ lao động tại ngân hàng - Hợp đồng lao động: Tính đến năm 2013, ngân hàng có hơn 1500 nhân viên. Các nhân viên của ngân hàng đều được ký kết hợp đồng lao động, với các điều khoản quy định rõ ràng, cụ thể và tuân thủ đúng theo pháp luật lao động nhà nước Việt Nam (Bộ luật lao động) - Thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước lao động tập thể ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được ký kết ngày 04 tháng 01 năm 2010. Nó bao gồm các quy định nội bộ của ngân hàng, được thiết lập trên cơ sở đối thoại, thương lượng giữa hai bên: Tổng giám đốc ngân hàng và đại diện tập thể người lao động là chủ tịch công đoàn. Các điều khoản của thỏa ước lao động tập thể của ngân hàng đã đạt yêu cầu và tuân thủ đúng theo quy định vủa pháp luật. - Nội quy lao động: Nội quy lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội. Các quy định trong nội quy lao động đã được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả các nhân viên làm việc tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex phải tuân thủ và làm theo đúng các quy định này trong quá trình làm việc tại ngân hàng. 2.3.2 Thực trạng về tổ chức lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Phân công lao động Việc phân công lao động của ngân hàng dựa trên chức năng của từng phòng ban, bộ phận. Mỗi phòng ban, bộ phận khác nhau chịu trách nhiệm cụ thể theo chức năng của phòng ban, bộ phận mình. 8  Hợp tác lao động Các cán bộ, nhân viên của các phòng ban, bộ phận khác nhau trong ngân hàng hợp tác với nhau theo từng công việc. Nhìn chung, hoạt động tổ chức lao động của ngân hàng đã được thực hiện đúng theo yêu cầu, đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng được hiệu quả. Tuy nhiên, công việc của một số bộ phận còn bị chồng chéo. 2.3.3 Thực trạng về định mức lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Do đặc thù của hoạt động kinh doanh của ngân hàng nên việc định mức lao động chủ yếu mới được xây dựng cho bộ phận kinh doanh của ngân hàng theo khối lượng công việc. Ở các bộ phận hỗ trợ khác, việc định mức lao động áp dụng theo thời gian. Đơn vị tính là ngày công của từng tháng để tính lương. Quy trình định mức lao động của ngân hàng được tiến hành với phương pháp thống kê và dựa theo kinh nghiệm của cán bộ xây dựng định mức để xây dựng định mức lao động cho cán bộ, nhân viên. .Tóm lại, do hoạt động kinh doanh đặc thù thuộc lĩnh vực dịch vụ nên hoạt động định mức lao động của ngân hàng khó có thể xây dựng được cụ thể cho tất cả cán bộ, nhân viên. Điều đó, dẫn tới việc định mức lao động còn chưa được thực hiện đầy đủ. 2.3.4 Thực trạng về hoạch định nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn và dài hạn Căn cứ trên chiến lược phát triển chung của ngân hàng, vào quý IV hàng năm, Giám đốc Nhân sự cùng với giám đốc/Trưởng các Khối/Phòng/Ban/Trung tâm/Chi nhánh lên kế hoạch nhân sự, chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng cho năm kế hoạch tiếp theo. Việc hoạch định nhân lực dựa trên nguyên tắc hợp lý, đảm bảo năng suất, hiệu quả lao động và phải căn cứ vào định biên lao động của ngân hàng, căn cứ khối lượng công việc, nhu cầu bổ sung để thay thế lực lượng lao động thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động, đến tuổi nghi hưu…Việc lên hoạch định nhân lực một cách khoa học này đã giúp ngân hàng luôn đảm bảo được nhân lực đáp ứng hoạt động kinh doanh của ngân hàng.  Dự báo khả năng cung nhân lực Dựa trên kế hoạch định biên nhân sự đã được phê duyệt cho cả năm, căn cứ vào yêu cầu khối lượng và chất lượng công việc, Giám đốc/Trưởng các 9 Khối/Phòng/Ban/Trung tâm/Chi nhánh đánh giá năng lực cán bộ nhân viên của đơn vị mình quản lý để từ đó xác định được khả năng cung nội bộ và sử các giải pháp thuyển chuyển nội bộ, kiêm nhiệm…Ngoài ra, dựa vào tình hình thị trường lao động hiện tại để xác định mức cung lao động bên ngoài. Như vậy có thể thấy, hoạt động hoạch định nhân lực tại ngân hàng đã và đang được thực hiện rất tốt. Điều này tạo điều kiện cho ngân hàng luôn chủ động trong việc đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động kinh doanh. 2.3.5 Thực trạng về phân tích công việc của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Hoạt động phân tích công việc tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được thực hiện bởi bộ phận Tuyển dụng của ngân hàng. Bộ phận tuyển dụng cùng các phòng ban chức năng cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc phân tích công việc cho từng vị trí, chức danh cụ thể. Sau khi đã thống nhất được các văn bản phân tích công việc cho từng vị trí chức danh cụ thể, bộ phận Tuyển dụng trình lên Giám đốc duyệt. Sau khi Giám đốc thông qua, các văn bản phân tích công việc được gửi tới các phòng ban và lưu lại ở bộ phân Tuyển dụng của phòng Nhân sự. Nhìn chung hoạt động phân tích công việc của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex diễn ra rất bài bản, chặt chẽ, có quá trình cụ thể với kết quả là các bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc được lưu trữ cẩn thận để thuận tiện cho việc sử dụng. 2.3.6 Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Xác định nhu cầu tuyển dụng: Các phòng ban có nhu cầu về nhân lực sẽ gửi thông báo yêu cầu cho phòng Nhân sự. Phòng Nhân sự xem xét, căn cứ vào khối lượng công việc của từng bộ phận đã định mức để chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng.  Nguồn tuyển dụng - Nguồn bên trong ngân hàng: Cán bộ nhân viên trong ngân hàng được ưu tiên chuyển sang vị trí đang cần tuyển, đặc biệt những chức danh quản lý và những chức danh đã nằm trong kế hoạch phát triển của cán bộ nhân viên, nếu những chức danh này đáp ứng được tiêu chuẩn của chức danh cần tuyển dụng. 10 - Nguồn bên ngoài ngân hàng: Ngân hàng sử dụng nguồn bên ngoài thông qua các phương pháp:  Dựa vào sự giới thiệu  Các cơ sở đào tạo  Hội sinh viên  Cơ quan tư vấn việc làm, công ty môi giới  Sử dụng lại các nhân viên đã từng làm việc tại ngân hàng  Hình thức truyền thông: Khi có nhu cầu tuyển dụng PG Bank sẽ đăng tuyển tại mục Thông tin tuyển dụng trên website của PG Bank (www.pgbank.com.vn).  Quy trình tuyển dụng: Quy trình tuyển dụng của ngân hàng gồm những bước sau: - Xác định nhu cầu tuyển dụng - Đăng tuyển, tìm kiếm và thu thập hồ sơ - Sơ tuyển - Tổ chức thi tuyển và chấm thi - Tổ chức phỏng vấn - Kết luận tuyển dụng - Thông báo kết quả tuyển dụng, chuẩn bị và tiếp nhận cán bộ nhân viên Có thể nói với hình thức tuyển dụng công khai, minh bạch và công bằng với mọi ứng viên, trong những năm qua ngân hàng đã tuyển dụng một số lượng lớn nhân sự có chất lượng, đúng người, đúng việc, bổ sung vào thời điểm thích hợp. Các phương thức tuyển dụng đa dạng, phong phú như quảng cáo trên web, tuyển từ nguồn nội bộ, cầu hiền… đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng tại ngân hàng. Bảng 2.2: Số lƣợng tuyển dụng trong 3 năm gần đây tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Đơn vị: Người) Năm Số lƣợng 2011 2012 2013 217 66 115 tuyển thêm (Nguồn: Phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) 11 Tuy nhiên, mặt còn hạn chế của công tác tuyển dụng tại ngân hàng là: Do là ngành đặc thù nên yêu cầu tuyển dụng chủ yếu là ứng viên thuộc ngành tài chính ngân hàng vì vậy nguồn tuyển dụng bị hạn chế. Ngoài ra, do đang trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng, tài chính khó khăn nên chi phí tuyển dụng chưa được đầu tư thích đáng để có thể mang lại hiệu quả cao nhất. 2.3.7 Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Xác định nhu cầu đào tạo: Phòng Nhân sự ngân hàng sẽ gửi các mẫu kế hoạch đào tạo cho tất cả các phòng ban trong ngân hàng. Các phòng ban căn cứ vào thực trạng chất lượng nhân lực và các kế hoạch phát triển để điền vào mẫu. Sau đó các phòng ban chuyển lại mẫu đó cho phòng Nhân sự để có kế hoạch đào tạo.  Phương pháp đào tạo: Tùy thuộc vào từng đối tượng được đào tạo mà bộ phận đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng lựa chọn phương pháp đào tạo cho phù hợp nhất và tiết kiệm chi phí nhất.  Hình thức đào tạo: tại ngân hàng và bên ngoài ngân hàng. Bảng 2.3: Số lƣợng các khóa đào tạo nhân lực tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong 3 năm gần đây Năm 2011 2012 2013 Số khóa đào tạo 40 33 30 Số lớp 89 74 65 Số lƣợt học viên 2.608 1.818 1.550 Thời gian đào tạo 1.692 704 645 27,5% 55% 60% Chỉ tiêu Tỷ lệ giảng viên nội bộ (Nguồn: Phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) Các khóa đào tạo của ngân hàng đều được đánh giá là có nội dung tốt, phù hợp thực tế và có tính ứng dụng cao. Nói tóm lại, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng được thực hiện rất tốt, mang lại hiệu quả cao giúp cho cán bộ, nhân viên của ngân hàng không ngừng nâng cao trình độ và làm việc đạt năng suất và chất lượng. 12 2.3.8 Thực trạng đánh giá nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Chu kỳ đánh giá: Chu kỳ đánh giá nhân viên của ngân hàng là theo quý và năm.  Phương pháp đánh giá : Phương pháp thang điểm  Quy trình đánh giá: - Nhân viên tự đánh giá, cho điểm bản cá nhân vào mẫu đánh giá của ngân hàng - Cán bộ quản lý xem xét và đánh giá cho điểm nhân viên vào phiếu đánh giá đó - Sau đó, dựa vào số điểm số xếp loại A1 (nhân viên giỏi), A2 (Nhân viên khá), B (Nhân viên trung bình), C (nhân viên báo động) - Các trưởng bộ phận/ trưởng phòng quản lý trực tiếp đánh giá các mặt tích cực, hạn chế, triển vọng của nhân viên và đưa ra một số đề xuất. - Cuối cùng là xác nhận của giám đốc chi nhánh/ khối/ phòng/ ban. - Các trưởng phòng bộ phận chuyển kết quả đến hội đồng thi đua khen thưởng của ngân hàng để tổng kết kết quả đánh giá nhằm có các hình thức khen thưởng với các cá nhân có thành tích xuất sắc. Công tác đánh giá nhân lực của ngân hàng được thực hiện theo một quy trình rõ ràng, cụ thể có chu kỳ và phương pháp thực hiện khoa học nhằm đánh giá một các chính xác năng lực và mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, các tiêu chí đánh giá còn khá chung chung, chưa được cụ thể. Quá trình đánh giá còn diễn ra độc lập, không có ý kiến phản hồi của đối tượng được đánh giá. 2.3.9 Thực trạng về trả công lao động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Lương và phụ cấp Lương nhân viên PG Bank được áp dụng từ việc khảo sát mức lương thực tế của ngành và thị trường. Khung lương được xây dựng cho 9 cấp/ bậc của công việc, dải lương rộng cho phép thu hút được những ứng viên tiềm năng và đảm bảo trả mức lương cạnh tranh cao cho mọi vị trí. Ngoài chế độ lương cạnh tranh, nhân viên PG Bank còn được hưởng rất nhiều chế độ phụ cấp khác theo đặc thù công việc như phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đi lại ...  Chế độ khen thưởng PG Bank có chế độ đãi ngộ nhân viên xứng đáng với năng lực và đóng góp của từng cá nhân. Về cơ bản, PG Bank có chế độ thưởng như sau: 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh. + Thưởng hoàn thành công việc. + Thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm. + Thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến, đóng góp có giá trị cho ngân hàng, thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. + Thưởng cho toàn bộ cán bộ nhân viên ngân hàng trong các dịp lễ tết.  Chế độ bảo hiểm Tất cả nhân viên chính thức của PG Bank đều được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của Luật lao động hiện hành. Ngoài ra, tất cả nhân viên chính thức của PG Bank đều được mua thêm bảo hiểm Pijico, một gói bảo hiểm rất ưu việt giúp thanh toán các chi phí y tế như tiền thuốc, tiền viện phí… khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tốt nhất tại địa phương.  Các đãi ngộ phi tài chính Hàng năm, Ban chấp hành và ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm đến đời sống tinh thần cho nhân viên bằng việc tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ mát hàng năm như: nghỉ mát tại Nam Ninh (Trung Quốc), Ninh Bình, Cát Bà. Ngoài ra, Ngân hàng còn tặng quà cho Cán bộ nhân viên nhân dịp sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ thai sản. Có thể thấy, việc trả công lao động của ngân hàng rất rõ ràng, công bằng và hấp dẫn đối với người lao động. Với chế độ trả công lao động cạnh tranh như vậy đã thu hút rất nhiều lao động trên thị trường làm việc tại ngân hàng. 2.3.10 Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Trong những năm qua ngân hàng không ngừng phát triển, điều đó dẫn đến số lượng cán bộ, nhân viên của ngân hàng cũng không ngừng tăng lên. Tình hình sử dụng lao động của ngân hàng được hết sức chú ý. Toàn bộ các cán bộ, nhân viên của ngân hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng, qua đào tạo bài bản và được bố trí các vị trí công việc phù hợp nhất. Do đó, hiệu quả trong công việc của các cán bộ và nhân viên ngân hàng là tương đối tốt và đạt chất lượng. 14 Bảng 2.4: Bảng đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong 3 năm gần đây So sánh Năm 2012-2011 2011 2012 2013 Chỉ tiêu Tổng doanh thu (Tỷ đồng) Lợi nhuận trƣớc thuế (Tỷ đồng) Tổng số nhân viên Năng suất lao động bình quân (Tỷ/ngƣời) Lợi nhuận bình quân (Tỷ/ngƣời) 2013-2012 Chênh Tỷ lệ Chênh Tỷ lệ lệch (%) lệch (%) 3.028 2.421 3.502 (-607) 20 1081 44,7 594 319 430 (-275) 46,3 111 34,8 1.375 1.441 1.556 66 4,8 115 8 2,2 1,7 2,3 (-0,5) 22,7 0,6 35,3 0,4 0,2 0,3 (-0,2) 50 0,1 50 (Nguồn: Phòng Nhân sự ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) Trong hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng, vấn đề tài chính khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên PG Bank vẫn luôn cố gắng đạt được hiệu quả lao động cao nhất. Có thể thấy kết quả kinh doanh đang dần cải thiện và hiệu quả sử dụng lao động ngày càng được nâng cao. 2.3.11 Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Hoạt động tuyển dụng của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex diễn ra theo một quy trình cụ thể, khoa học và rất chặt chẽ. Nguồn kinh phí sử dụng được trích ra từ nguồn quỹ nội bộ ngân hàng. Ngân hàng thực hiện công tác truyền thông, tuyển mộ trên website chính của mình do đó đã tiết kiệm được một khoản kinh phí khá lớn. Quá trình sàng lọc và tuyển chọn các ứng viên đều diễn ra tại Hôi sở chính của ngân hàng hay tại các chi nhánh do đó cũng tiết kiệm được chi phí. Các ứng viên sau khi tuyển chọn, qua thử việc hai tháng thì hầu hết đều đạt chất lượng và được ký kết hợp đồng chính thức với ngân hàng. 15 Như vậy có thể thấy hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng của ngân hàng là khá tốt. Tuy nhiên trong giai đoạn khó khăn do khủng hoảng kinh tế, nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động tuyển dụng còn thấp, chưa được đầu tư thích đáng. 2.3.12 Thực trạng về hiều quả sử dụng chi phí đào tạo của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Hàng năm, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu của cán bộ, nhân viên của ngân hàng. Hình thức và phương pháp đào tạo hết sức chuyên nghiệp và bài bản. Điều này dẫn tới chất lượng đào tạo là rất tốt và đạt được hiệu quả cao. Chi phí dành cho công tác đào tạo được trích ra từ nguồn nội bộ của ngân hàng. Các chi phí của công tác đào tạo được công khai với cán bộ, nhân viên của ngân hàng. Nhìn chung, chất lượng đào tạo tốt, cán bộ , nhân viên sau khi đào tạo có sự phát triển, hiệu quả công việc được nâng cao. Điều đó chứng tỏ, việc sử dụng chi phí cho đào tạo của ngân hàng là hiệu quả và đạt chất lượng. 16 PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1 Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Qua 20 năm phát triển, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã đạt rất nhiều thành tích được ghi nhận và đang không ngừng phát triển. Tổng tài sản của PG Bank năm 2013 đã tăng lên 3,46% so với năm 2012. Tổng thu nhập năm 2013 của công ty đạt 1250 tỷ đồng, tăng so với năm 2012. Ngân hàng đã đầu tư nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của PG Bank cho phép các khách hàng dễ dàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng thông qua Internet với độ an toàn thông tin cao. Hiện đại hóa cơ sở vật chất tại các phòng giao dịch để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng. Năng suất và trình độ của cán bộ, nhân viên PG Bank ngày càng được nâng cao. Với sự quan tâm đúng mức của Ban lãnh đạo ngân hàng, đã tạo được động lực làm việc cho nhân viên và thúc đẩy hiệu quả sử dụng lao động được cải thiện. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình kinh doanh của ngân hàng: - Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên kết quả kinh doanh của ngân hàng năm 2013 chưa đạt được như kế hoạch đề ra. - Việc hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật đòi hỏi phải tổ chức đào tạo cho cán bộ, nhân viên để họ có thể vận hành và thực hiện tốt công việc đạt hiệu quả sử dụng thiết bị là tối đa. - Cần hoàn thiện các chính sách nhân sự để có thể thu hút và giữ chân những cán bộ, nhân viên có trình độ và năng suất lao động cao.  Đánh giá tình hình quản trị nhân lực Hoạt động quản trị nhân lực của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex rất được ban lãnh đạo quan tâm. Điều đó đồng nghĩa với việc, hoạt động quản trị nhân lực của PG Bank rất chặt chẽ và đạt được những kết quả tốt sau: 17
- Xem thêm -