Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa tài chính ngân hàng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hòa bình

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Với chủ trương của nhà trường trong quá trình đào tạo là tạo điều kiện cho sinh viên có thể nắm vững được những iến thức đã học và biết cách vận dụng trong môi trường inh doanh năng động như hiện nay nên những sinh vi n năm cu i được nhà trường tổ chức đi thực tập. Là một sinh vi n chuy n ngành tài ch nh ng n hàng n n em đã chon thực tập tại ng n hàng iệt am chi nhánh a ình ông thương iệt Nam nói chung và Ngân hàng Vietinbank nói riêng là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Tiền Tệ và dịch vụ ng n hàng với hoạt động ch nh là huy động v n và cho vay trong đ cho vay là chiến lược hàng đ u của ng n hàng thành lập gay từ những ngày đ u ietinban đã phát huy t t vai trò của mình góp ph n thúc đẩy luân chuyển v n trong nền kinh tế đáp ứng ngày càng i Lớp: K45H6 nhiều nhu c u v n cho doanh nghiệp thực hiện inh doanh và cung cấp nhiều các dịch vụ tiện ch cho người sử dụng. Sau 4 tu n thực tập tại hi nhánh ietinban a ình em đã có cơ hội hiểu biết hơn rất nhiều về hoạt động của ng n hàng c cơ hội để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế đặc biệt là được tham gia vào công việc của cán bộ t n dụng à trong quá tr nh thực tập em đã hoàn thành xong bản báo cáo thực tập tổng hợp với ết cấu như sau ớ ớ m xin ch n thành cảm ơn th y giáo các anh chị tại ph ng inh doanh hi nhánh ức c ng toàn thể ietinban a ình đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như trong quá trình hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp o hạn chế về thời gian cũng như inh nghiệm mặc d đã c gắng nhưng bài báo ii Lớp: K45H6 cáo hông thể tránh h i những thiếu s t mong được sự giúp đỡ của th y giáo và các anh chị ph ng inh doanh để em hoàn thành t t hơn m xin ch n thành cảm ơn Ừ STT ừ v t un t t 1 Vietinbank g n hàng thương mại cổ ph n ông thương iệt am 2 TMCP hương mại cổ ph n 3 PGD h ng giao dịch 4 CSH hủ s hữu 5 NHTM g n hàng thương mại iii Lớp: K45H6 6 NHNN g n hàng nhà nước 7 TCTD ổ chức t n dụng 8 RRTD ủi ro t n dụng 9 CTG ã cổ phiếu ietinban 10 DNNVV oanh nghiệp nh và vừa 11 NPT ợ phải trả 12 TK iết iệm Ả Ể : Mô hình tổ chứ ổ iv Lớp: K45H6 M CL C .................................................................................... i Ừ ........................................................... iii Ả Ể ................................................ iv  PH N 1: GIỚI THIỆU VỀ Ư PH N Ệ À Ư ẠI CỔ – CHI NHÁNH H ................................................1 Ệ 1.1. Ề 2 1.2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC ................................................................ 2 Ứ Ệ 1.4 .........................................3 .............................................................. 7 PH N 2: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ K T QUẢ HOẠ 2.1. ảng ỘNG. 9  ỐI KẾ v Ọ ................. 9 Lớp: K45H6 ảng ẾT QU ......................................................................................................... 12 2.3.DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK................................................................................. 13 2.4.NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HO 4: Ề XUẤ Ị. 17 Ề C N GIẢI QUY T.........................22 PH N 3: NHỮNG VẤ PH NG CỦ ƯỚ Ề TÀI. .........................................24 vi Lớp: K45H6 PH N 1: GIỚI THIỆU VỀ Ư PH N  À Ệ Ề GIỚI THIỆ Ư ẠI CỔ – CHI NHÁNH H  À ên đầy đủ: g n hàng thương mại cổ ph n ông hương iệt Nam. ên qu t : VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Tên gọi t t :VIETINBANK. oạ hình: g n hàng thương mại cổ ph n hành lập:Ngày 26/03/1988 rụ sở chính: 108 Tr n ưng ạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội – Việt Nam hành v ên hủ h t b máy lãnh đạo: - Chủ tịch g n ổng iám àng thành lập từ năm Q : iến sĩ hạm uy c ng. iến sĩ hạm u n ập ông hương iệt sau hi tách ra từ 1 am ietin an g n hàng hà nước được iệt Lớp: K45H6 am à g n hàng thương mại lớn giữ vai tr quan trọng trụ cột của ngành g n hàng iệt am iện c hệ th ng mạng lưới trải rộng toàn qu c với 0 S giao dịch 0 hi nhánh và tr n 000 h ng giao dịch Qu tiết iệm 1.1. Ớ - hành lập Ệ Ề ietinban chi nhánh hoạt động ngày - - 0 đường hành ph a ình t nh iện thoại h nh an hường hương m a ình 0218 3897386. : - Website : oại hình a ình ch nh thức đi vào 00 ịa ch : - Fax - VIETINBANK 2183897186 vietinbank.vn g n hàng thương mại cổ ph n là chi nhánh ng n hàng 1.2. Ổ Ứ 2 Lớp: K45H6 iện nay đơn vị có 6 ph ng tổ nghiệp vụ và tổng s nhánh cán bộ nh n vi n và ph ng giao dịch với cán bộ hợp đồng ơ cấu chi a ình gồm c iám đ c h giám đ c h giám đ c h ng ế toán – tài ch nh S h ng iểm soát Mô hình ổ h ng hành ch nh – tổ chức h ng kinh doanh ứ h ng ng n qu h ng nguồn v n n ể làm t t chức năng và vai tr của mình cơ cấu quản lý của Vietinbank  a ình được tổ chức thành các bộ phận bao gồm giám đ c và các ph giám đ c là bộ phận quản lý và điều hành chung mọi hoạt động inh doanh của 3 Lớp: K45H6 g n hàng chịu trách nhiệm trước g n hàng ông hương iệt am và cơ quan pháp luật  P – tài chính phản ánh các hoạt động cho vay và huy động v n của g n hàng theo dõi sự biến động về nguồn v n hạch toán inh tế theo pháp lệnh ế toán và th ng thực hiện các dịch vụ thanh toán với hách hàng tư vấn cho giám đ c các biện pháp n ng cao hiệu quả công tác ế toán và chất lượng dịch vụ thanh toán  P s hướng dẫn iểm tra các bộ phận như inh doanh nguồn v n và ế toán thực hiện theo đúng chế độ mà nhà nước và g n hàng ông hương iệt am ban hành  Phòng hành chính – ổ ứ Quản lý các hoạt động nội ch nh của ng n hàng như sắp xếp tổ chức cán bộ bảo vệ tài sản sửa chữa tài sản tiếp hách …  Phòng kinh doanh ph ng hách hàng thẩm định cho vay v n theo các hình thức t n dụng được g n hàng phép theo dõi tình hình sử dụng v n của 4 ông hương cho g n hàng lập ế Lớp: K45H6 hoạch cho vay và tư vấn cho giám đ c các biện pháp cho vay nhằm n ng cao hiệu quả sử dụng v n  P v c chức năng huy động v n theo dõi các hình thức huy động v n được g n hàng ông hương iệt am cho phép theo dõi nguồn v n huy động báo cáo với giám đ c và ph ng inh doanh lập ế hoạch huy động v n và tư vấn cho giám đ c  P ỹ c chức năng c bản là iểm ng n bảo quản tiền và thực hiện các hoạt động thu chi tiền mặt trực tiếp với khách hàng. ình có 3 Ph n Vietinbank Sông - Thành ph à: ường a ình hánh Hòa Bình. 0 ữu ghị ghị hành ph ông phường ữu ghị 0 ồng iến S nhà - o ị h trự thu : tổ hường ồng iến hành ph 7 ường oàng a ình 0 5 ăn hụ tổ phường ữu 0 0 Lớp: K45H6  ác c chức năng và nhiệm vụ g n gi ng như một hi nhánh song quy mô nh hơn. 1.3 Ứ - ứ mệnh Ệ Ả à ập đoàn tài ch nh ng n hàng hàng đ u của iệt am hoạt động đa năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực qu c tế nhằm n ng giá trị cuộc s ng ầm nhìn - r thành ập đoàn tài ch nh ng n hàng hiện đại hiệu quả hàng đ u trong nước và Qu c tế ới t m nhìn và sứ mệnh nhánh - ietinban như tr n thì ietinban chi a ình c chức năng nhiệm vụ sau . uy động v n bằng nội tệ và ngoại tệ từ cư d n và các tổ chức inh tế dưới nhiều hình thức như: iền gửi hông ỳ hạn, hát hành trái phiếu c ỳ phiếu, ỳ hạn, iền gửi hứng ch tiền gửi của các tổ chức inh tế 6 Lớp: K45H6 - ho vay ngắn hạn trung hạn và dài hạn và ngoại tệ như cho vay dự án cho vay ti u d ng cho vay trung và dài hạn đ u tư phát triển u tư tr n thị trường v n và thị trường tiền tệ trong nước và qu c tế - hực hiện các hoạt động ng n qu như mua bán ngoại tệ chứng từ c giá - ác dịch vụ về th ng n hàng điện tử và các hoạt động hác 1.4. Ộ Ạ BAN ST GIÁM Ứ Ệ T Ố 1 ám đ - Ông 1. uy n u n hịu trách nhiệm chung về tất cả các hoạt động kinh doanh của hi nhánh và các trực thuộc. 2. hụ trách công tác tổ chức và nh n sự, quyết định về hen thư ng. 7 Lớp: K45H6 3. rực tiếp ph duyệt hi ph điều hành 2 Phó ám – Bà uá h hị huần 1. rực tiếp quản lý ch đạo giám sát và hỗ trợ mọi hoạt động của các h ng iao dịch 2. hụ trách công tác đào tạo chịu trách nhiệm lập ế hoạch tổ chức tập huấn triển hai sản phẩm quy định quy chế của g n hàng tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ cho toàn bộ 3. hi nhánh y dựng và phát triển đội ngũ nh n sự tại hi hánh phát triển vững mạnh y dựng và duy trì những m i quan hệ đ i ngọai th ch hợp 3 Phó ám - Ông n 8 ệt n Lớp: K45H6 1. rực tiếp phụ trách quản lý điều hành hoạt động các ph ng chuy n môn nghiệp vụ 2. rực tiếp x y dựng ế hoạch chương trình hành động đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác huy động v n. 3. Quản lý & phát triển mạng lưới hách hàng cũng như các lợi thế cạnh tranh của hi Nhánh PH N 2: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ K T QUẢ ỘNG. HOẠ 2.1. ản : Ả  Ố Ọ : ơn vị ( Triệu đồng) hỉ t êu 2010 2011 2012 14 069 18 569 22 097 hà 25 184 60 505 72 001 A À ẢN I iền mặt vàng bạc đá quý II iền gửi tại g n hàng 9 Lớp: K45H6 nước iền vàng gửi tại và cho vay III 254 804 327 260 389 439 các tổ chức t n dụng hác IV hứng hoán inh doanh 1 121 2 714 3 230 101 120 ác công cụ tài ch nh phái V sinh và các tài sản tài ch nh 96 khác 1 157 1 451 VI 1 727 867 Cho vay khách hàng VII VIII 170 hứng hoán đ u tư 989 307 927 337 244 401 320 p v n đ u tư dài hạn 10 464 14 622 17 400 IX Tài sản c định 16 512 18 731 22 290 XI ài sản c khác 51 306 71 284 84 827 1 838 2 303 2 740 591 Ổ Ộ Ợ P Ả À Ả Ả À 653 379 Ố B CSH I Các hoản nợ h nh phủ và 216 103 136 469 162 398 10 Lớp: K45H6 NHNN iền gửi và vay các II 175 484 372 040 442 728 khác 1 029 1 286 III 1 530 779 iền gửi của hách hàng 594 369 n tài trợ ủy thác đ u tư IV cho vay mà tổ chức t n dụng 119 204 184 123 219 106 chịu rủi ro hát hành giấy tờ c giá V 53 641 55 446 65 981 thông thường VI ác hoản nợ hác 152 615 125 078 148 843 1 Ổ VII VIII ỢP Ả Ả n và các qu ợi nhuận chưa ph n ph i Ổ 746 2 159 2 569 641 525 835 79 764 119 751 142 504 11 239 22 703 91 003 142 454 169 521 1 009 1 400 27 017 Ố Ữ IX ợi ch của cổ đông thiểu s 11 1 235 Lớp: K45H6 Ổ P Ố 1 À Ợ Í 838 2 Ổ 2 740 519 653 Ể 379 Ố guồn của ietinban ản 2.2 303 Ả : a ình Ạ Ộ KINH DOANH: ơn vị: ( triệu đồng) hỉ t êu 2010 2011 2012 hu nhập lãi thu n 107 ãi lỗ thu n từ hoạt động dịch vụ 60 446 100 240 257 7 370 5 762 6 165 792 1 913 2 047 - 193 55 59 - 1 301 -2 506 - 2 681 6 358 5 121 5 479 ãi lỗ thu n từ inh doanh ngoại h i vàng ãi lỗ thu n từ mua bán chứng khoán kinh doanh ãi lỗ thu n từ mua bán chứng hoán đ u tư ãi lỗ thu n từ hoạt động hác 12 Lớp: K45H6 hu nhập từ g p v n mua cổ ph n 821 1 287 1 377 ổn thu nhập hoạt đ n 119 74 293 111 872 703 35 977 45 390 48 567 38 316 66 482 71 136 15 125 26 072 27 897 23 191 63 810 43 239 10 663 11 409 17 222 53 147 31 830 ợi ch của cổ đông thiểu s 44 78 83 Ợ 17 178 53 069 31 747 VIII. hi ph hoạt động ớ hi ph dự ph ng ợi nhuận trước thuế hi ph thuế thu nhập doanh nghiệp 5 969 ợi nhuận sau thuế Ữ guồn doanh của ietinban a ình 2.3. Ễ Ổ P  À VIETINBANK 13 Lớp: K45H6 gày 07 00 , tại S Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cổ y là phiếu Vietinbank với mã CTG chính thức lên sàn giao dịch cổ phiếu được mong đợi tr n thị trường c ng với cổ phiếu của ảo iệt và ietcomban trước đ 000 đồng cp trong đ 73,88 triệu. ổ phiếu chào sàn với giá 0 h i lượng được tự do chuyển nhượng là uy nhi n hông như mong đợi kết thúc phiên, CTG của Vietinbank chính thức khép lại phiên giao dịch đ u tiên với mức giá 0 00 đồng/cổ phiếu. rong năm g n đ y giá cổ phiếu diễn biến như sau Nă 0 : CTG là một trong s ít cổ phiếu duy trì được mức tăng giá cao và ổn định từ đ u năm 0 rong hi -Index ch tăng giảm trong khoảng +/- 10% từ đ u năm thì cổ phiếu giá khoảng 45% so với mức giá đ u năm ào tháng phiếu này ghi nhận mức giá cao nhất trong năm là phiếu. Yếu t hỗ trợ của đợt tăng giá tháng tăng 0 cổ 700 đồng/ cổ năm 0 bên cạnh các kết quả kinh doanh của Vietinbank là thông tin Vietinbank bán 10% cổ ph n cho IFC với giá 000 đồng/ cổ phiếu trong khi giá 14 Lớp: K45H6
- Xem thêm -