Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương bắc ninh

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG BẮC NINH 1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh .................................................................................... 1 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Bắc Ninh. ............................................................................................... 1 1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của Ngân hàng ............................................. 3 1.4. Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực của Ngân hàng ................... 3 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ...................................................................................... 4 PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG BẮC NINH 2.1. ..Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức quản trị nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ...................................... 5 2.1.1. Tình hình nhân lực ........................................................................................ 5 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quản trị nhân lực .................................... 6 2.1.3. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực ............................................................... 6 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Bắc Ninh ................. 7 2.2.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài ................................................................. 7 2.2.2. Các yếu tố thuộc về Ngân hàng. ................................................................... 8 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp .............................. 9 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ..................................................................................................... 9 2.3.2. Thực trạng về tổ chức và định mức lao động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ........................................................................... 10 2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh .......................................................................................... 11 2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ......................................................................................... 12 2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ......................................................................................... 12 2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ........................................................................... 13 2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ......................................................................................... 14 2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. ................................................................................................... 14 PHẦN III MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN. 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh ................................. 16 3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của doanh nghiệp trong thời gian tới ...................................................................................................... 17 3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp ......................................................... 17 Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU - Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức chi tiết NHTMCPCTVN CNBN………………… ..2 - Bảng 1.1:Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận NHTMCPCTVN CNBN…. 4 - Bảng 2.1: Cơ cấu trình độ lao động tại Ngân hàng…………………………….5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - NHTMCPCTVT CN BN: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh. - NHTMCPCTBN: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. - NHTMCPCTVN: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh trong bài xin gọi tắt là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh. - KCN: Khu công nghiệp. Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đi kèm với những thách thức của nền kinh tế hội nhập cùng với khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua tới nước ta đòi hỏi mỗi tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển phải có những công tác quản lý phù hợp nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của tổ chức, trong đó công tác quản trị nhân lực đóng vai trò quyết định sự tồn vong của tổ chức. Nhằm nghiên cứu về công tác quản trị nhân lực các tổ chức trong thực tế, sau thời gian được khảo sát và thực tập thực tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh, vận dụng những kiến thức đã học cũng như những trải nghiệm thực tế trong thời gian thực tập, em đã tiến hành hoàn thiện bài Báo cáo thực tập tổng hợp nhằm làm rõ hơn một cách khái quát nhất thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực cũng như các chính sách, chiến lược mà tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh đã và đang áp dụng để duy trì và phát triển nguồn nhân lực của mình. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của giảng viên Tiến sỹ Mai Thanh Lan cùng Ban lãnh đạo, các anh, chị trong bộ phận Tổ chức- Hành chính của tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và nghiên cứu nhằm hoàn thiện bài Báo cáo này. Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG BẮC NINH 1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh Tiền thân của NHTMCPCTVN CNBN là Ngân hàng Công Thương Bắc Ninh. Ngân hàng Công Thương Bắc Ninh là chi nhánh cấp 2 trực thuộc Ngân hàng Công Thương Hà Bắc trước đây. Sau khi tỉnh Hà Bắc được chia tách thành 2 tỉnh là: Bắc Ninh và Bắc Giang thì Ngân Hàng Công Thương Bắc Ninh chính thức trở thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân Hàng Công Thương Việt Nam kể từ ngày 01/01/1997, Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Ninh có trụ sở chính đặt tại Số 92 – Ngô Gia Tự - Thị Xã Bắc Ninh và 1 Chi nhánh cấp 2 là Ngân Hàng Công Thương Tiên Sơn tại thị trấn Từ Sơn – Bắc Ninh. Sau này trụ sở chính được chuyển về Số 31 – Nguyễn Đăng Đạo – Thành phố Bắc Ninh. Đến ngày 03/07/2009, Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 14/GP-NHNN thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thì NHTMCPCTVN CNBN cũng Địa bàn hoạt động kinh doanh của NHTMCPCTVN CNBN khá rộng, dàn trải theo địa giới hành chính và tập trung tại những khu vực kinh tế tập trung, đông dân cư và các nhà máy xí nghiệp trong tỉnh và các KCN tập trung. Đặc điểm này thuận lợi cho NHTMCPCTVN CNBN trong việc cạnh tranh để phát triển tuy nhiên, lại khó khăn trong việc điều hành. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. * Chức năng: NHTMCPCT BN là chi nhánh cấp I thuộc NHTMCP Công thương Việt Nam nên có chức năng là: - Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Báo cáo thực tập tổng hợp Page 1 - Tổ chức điều hành kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo ủy quyền của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. - Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc giao. * Nhiệm vụ: - Huy động vốn từ các nguồn khác nhau trên địa bàn tỉnh. - Cho vay trong các kỳ hạn là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. - Kinh doanh ngoại hối: huy động vốn, cho vay, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế theo quy định của nhà nước - Cung cấp các dich vụ thanh toán và ngân quỹ - Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác. * Cơ cấu tổ chức: Là một chi nhánh cấp I phụ thuộc NHTMCPCTVN, NHTMCPCT BN cũng có cơ cấu tổ chức đã được nêu trên theo đúng quy định của NHTMCPCTVN. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức chi tiết NHTMCPCTVN CNBN BAN GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO PHÕNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÁC PHÒNG GIAO DỊCH LOẠI 2 Báo cáo thực tập tổng hợp KHỐI TÁC NGHIỆP PHÕNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH PHÕNG TIỀN TỆ KHO QUỸ KHỐI HỖ TRỢ PHÒNG GIAO DỊCH LOẠI 1 PHÕNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TOÁN Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2011 Page 2 1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của Ngân hàng Lĩnh vực ngân hàng là một lĩnh vực quan trọng trong mọi nền kinh tế, hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều ngân hàng tham gia hoạt động nên sức cạnh tranh trên thị trường là rất lớn đòi hỏi mỗi ngân hàng phải phát triển các lợi thế cạnh tranh của mình nếu muốn tồn tại và phát triển trên thị trường. Các hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có khả năng thu hút và huy động nguồn vốn cao sau đó cho các cá nhân hay tổ chức vay để kiếm lợi nhuận hay tham gia đầu tư vào các dự án khác nhau. 1.4. Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực của Ngân hàng  Các hoạt động kinh tế của Ngân hàng: - Ngân hàng tiến hành các hoạt động huy động vốn từ các nguồn tiền trên thị trường với các kỳ hạn khác nhau và các mức lãi suất theo quy định của hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Tiến hành các hoạt động cho vay vốn tới các cá nhân, tổ chức với mức lĩa suất theo quy định của hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam  Nguồn lực của Công ty: - Nguồn nhân lực: Số lượng cán bộ nhân viên thuộc chi nhánh đang dần được trẻ hóa để thích ứng được với nhu cầu phát triển mới. Hiện tại, số lượng cán bộ nhân viên trong chi nhánh Bắc Ninh là 121 người (trong đó có 110 người là lao động biên chế, 11người là lao động hợp đồng), số lượng cán bộ có tuổi đời dưới 35 trong Chi nhánh chiếm trên 70% tổng số lượng cán bộ. Tuổi đời bình quân của toàn chi nhánh là 37. Số lượng cán bộ có trình độ trên đại học là 6 người, Cán bộ có trình độ đại học là 75 người, có 5 người trình độ cao đẳng, 9 người trình độ trung cấp, còn lại là lao động thủ công chưa được đào tạo. - Vốn: Tính tới nay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh có tổng nguồn vốn huy động là 2.434.403 triệu đồng trong đó vốn từ tiền gửi doanh nghiệp là 480.026 triệu đồng, vốn từ tiền gửi tiết kiệm là 914.218 triệu đồng, vốn từ phát hành các công nợ là 45.654 triệu đồng và vốn từ vay của các tổ chức tín dụng khác là 994.505 triệu đồng (Nguồn: báo cáo tài chính năm 2011). Từ số liệu trên cho thấy nguồn vốn của Ngân hàng là rất lớn do đặc trưng của ngành tài chính, nguồn vốn được huy động từ nhiều nguồn khác nhau nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 3 - Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ: Toàn bộ văn phòng đều được trang bị các thiết bị văn phòng và hỗ trợ nghiệp vụ hiện đại, 100% phòng ban đều được cung cấp đầy đủ các thiết bị như máy tính, máy in, điện thoại liên hệ. Nhìn chung hệ thống cơ sở vật chất của công ty là hiện đại và có quy mô tương đối lớn. 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. Bảng 1.1:Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận NHTMCPCTVN CNBN từ 2009 - 2011 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2009 2010 2011 Chênh lệch Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Số Tiền Tổng doanh thu 197.323 % Số Tiền % 292.327 768.633 95.004 48,15 476.306 262,94 Tổng chi phí 172.839 240.462 683.808 67.623 39,12 443.346 284,37 Lợi nhuận 24.484 51.865 84.824 27.381 111,8 32.959 63,55 Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2011 Nhận xét: Nhìn chung các hoạt kinh doanh của Ngân hàng đều có sự tăng trưởng cao trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2011 mức tăng trưởng về doanh thu và chi phí đều đạt trên 250% điều đó cho thấy trong năm này Ngân hàng đã đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhưng mặc dù vậy mức tăng trưởng về lợi nhuận trong năm 2011 so với năm 2010 cũng chỉ đạt mức 63,55% so với mức tăng năm 2010 là 111,8% thì đây là mức tăng trưởng thấp, tuy nhiên nếu đặt vào điều kiện kinh tế hiện nay thì mức tăng trưởng này đã là rất cao. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 4 PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG BẮC NINH Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức 2.1. quản trị nhân lực của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. 2.1.1. Tình hình nhân lực - Số lượng: Hiện tại, số lượng cán bộ nhân viên trong chi nhánh Bắc Ninh là 121 người (trong đó có 110 người là lao động biên chế, 11người là lao động hợp đồng), các cán bộ nhân viên này được phân bố tại các chi nhánh cấp 2 hay các điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Chất lượng: Trong 121 cán bộ nhân viên trong Ngân hàng thì số lượng cán bộ có trình độ trên đại học là 6 người, Cán bộ có trình độ đại học là 75 người, có 5 người trình độ cao đẳng, 9 người trình độ trung cấp, còn lại là lao động thủ công chưa được đào tạo. Bảng 2.1: Cơ cấu trình độ lao động tại Ngân hàng Trình độ Số lƣợng Tỷ lệ Trên ĐH 6 4,96% Đại học 75 61,98% Cao đẳng 5 4,13% Trung cấp 9 7,44% Khác 26 21,49% Nguồn: Báo cáo nhân sự năm 2011 Nhìn chung tại ngân hàng có tỷ lệ cán bộ nhân viên có trình độ từ đại học trở lên là cao, họ chịu trách nhiệm chính trong quá trình kinh doanh trong ngân hàng, hầu hết các nhân viên có trình độ cao đẳng trở xuống chỉ đóng vai trò trong các hoạt động phụ trợ trong ngân hàng. - Cơ cấu lao động: Số lượng cán bộ có tuổi đời dưới 35 tuổi trong Ngân hàng chiếm trên 70% tổng số lượng cán bộ, tuổi đời bình quân của toàn chi nhánh là 37 tuổi. Tỷ lệ lao động nữ là Báo cáo thực tập tổng hợp Page 5 74,38%, lao động nam là 25,62% cho thấy mức độ chênh lệch cơ cấu về giới tính trong Ngân hàng là khá rõ ràng, sự chênh lệch này là do đặc thù trong ngành kinh doanh dịch vụ đòi hỏi tiếp xúc nhiều với khách hàng nên phù hợp với nữ giới hơn nam giới. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quản trị nhân lực Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh theo đúng chủ trương chính sách của Nhà nước và quy định của Ngân hàng Công thương Việt Nam; thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh:. - Nghiên cứu, soạn thảo các nội quy, quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ Ngân hàng. - Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến tổ chức quản lý, sắp xếp cán bộ, nhân viên cho phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh. - Lập kế hoạch, chương trình đào tạo hàng năm và phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện. - Giải quyết các thủ tục chế độ chính sách khi cử người đi học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức. Lập các báo cáo thống kê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng theo định kỳ tháng, quý, năm gửi giám đốc theo yêu cầu. - Tổng hợp báo cáo quỹ lương doanh nghiệp. Theo dõi, nhận xét cán bộ, nhân viên trong ngân hàng để đề xuất việc xét nâng lương, thi nâng bậc hàng năm. - Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương… theo quy định của pháp luật, quy chế và Điều lệ doanh nghiệp.. - Quản lý con dấu của doanh nghiệp theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ Công an - Thực hiện một số hoạt động phụ trợ khác trong Ngân hàng. 2.1.3. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực Cơ cấu phòng tổ chức hành chính của NHTMCPCTVN chi nhánh Bắc Ninh Phòng tổ chức hành chính có 9 cán bộ nhân viên trong đó bao gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 nhân viên nhân sự, 1 văn thư lưu trữ, còn lại là các nhân viên phụ trách các hoạt động phụ trợ khác của doanh nghiệp. Tỷ lệ cán bộ nhân viên có trình độ đại học là 33,33%, cao đẳng là 11,11% còn lại là lao động chưa qua đào tạo. Lao động nam chiếm 66,67%, nữ chiếm 33,33%. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 6 Các công việc và chức năng tương ứng với từng vị trí, chức danh công việc khá rõ ràng và chi tiết, cụ thể khái quát về một số các nhiệm vụ chính của các chức danh như sau: - Trưởng phòng: Quản lý toàn bộ nhân viên trong phòng, lập kế hoạch về đào tạo, tuyền dụng, chế độ lương thưởng, hoạch định nhân lực trong công ty, đồng thời tham mưu và đề xuất với Ban Giám Đốc về chiến lược nhân sự của tổ chức… - Phó phòng: Trợ giúp trưởng phòng trong tổ chức công việc hành chính nhân sự trong phòng và cho Ngân hàng, tổ chức, lập kế hoạch, triển khai các hoạt động phụ trợ khác như công tác điều phối xe đưa đón nhân viên, chịu trách nhiệm chính trong tổ chức bộ phận lái xe, bảo vệ, vận chuyển tiền. - Nhân viên văn phòng: Thực hiện các công việc tác nghiệp về các hoạt động nhân lực thu thập, cung cấp, xử lí các thông tin cần thiết báo cáo lên trưởng phòng và ban giám đốc, kiểm soát các hoạt động xem xét chế độ chính sách, đào tạo, danh sách cán bộ hàng kì, sắp xếp hồ sơ, công văn, lập báo cáo hàng kì về tình hình nhân lực cũng như hành chính của công ty theo yêu cầu của lãnh đạo, thực hiện công tác tính lương thưởng, tổ chức sự kiện trong Ngân hàng… - Nhân viên tổ phục vụ: Thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày như bảo vệ tài sản trong Ngân hàng, đảm bảo vệ sinh, cung cấp nước uống, tham gia bảo vệ vận chuyển tiền cho Ngân hàng nhằm tạo điều kiện tốt cho môi trường làm việc,... - Tổ lái xe: Thực hiện các công tác đưa đón nhân viên và ban giám đốc, tham gia vận chuyển tiền. Cai quản hệ thống xe trong Ngân hàng đảm bảo nhu cầu đi lại của Ngân hàng. Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng quản trị nhân lực tới hoạt 2.2. động quản trị nhân lực của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh 2.2.1. - Các yếu tố môi trƣờng bên ngoài Tình hình kinh tế: trong những năm qua tình hình kinh tế khó khăn đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của NHTMCPCT BN nói chung cũng như công tác quản trị nhân lực tại công ty nói riêng, trong 3 năm từ 2009-2011 ngân hàng chỉ tuyển thêm 12 nhân viên mới để thay thế các vị trí cán bộ nghỉ hưu, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc mở rộng hoạt động của ngân hàng. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 7 Với những thách thức trên của nền kinh tế công tác quản trị nhân lực sẽ nắm vai trò quan trọng nhằm đàm bảo quá trình hoạt động của NHTMCPCT BN một cách hiệu quả. - Mức độ cạnh tranh: hiện nay trên thị trường Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện rất nhiều các ngân hàng thương mại tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong ngành, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như vậy đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có biện pháp cạnh tranh phù hợp, trong đó việc cạnh tranh trên khía cạnh con người là hết sức quan trọng, công tác quản trị nhân lực sẽ phải phát huy vai trò của mình nhằm tạo điều kiện thu hút nhân tài về cho doanh nghiệp và đưa ra các chiến lực về nhân lực phù hợp tình hình của ngân hàng để nâng cao tính cạnh tranh. 2.2.2. Các yếu tố thuộc về Ngân hàng. - Cơ cấu tổ chức: Ngân hàng TMCPCTVN chi nhánh Bắc Ninh hiện có hơn 100 nhân viên thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác nhau, số lượng là khá đông mà tại doanh nghiệp chỉ có 1 cán bộ trực tiếp làm công tác quản trị nhân lực khiến cho công việc quản trị nhân lực của doanh nghiệp hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban, người thực hiện công tác quản trị nhân lực phải có năng lực, điều hành tốt phần mềm quản trị nhân lực. - Đặc trưng của tổ chức: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh là một bộ phận của hệ thống Ngân hàng công thương Việt Nam cho nên chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi các quyết định và chính sách của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đa phần các chính sách về nhân sự trong tổ chức được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hoạch định sẵn và giao chỉ tiêu cho các chi nhánh của mình, người phụ trách quản trị nhân lực tại các chi nhánh hầu như chỉ là người thực thi các chính sách này. - Trình độ lao động: Nhìn chung tỷ lệ lao động có trình độ trong ngân hàng có tỷ lệ khá cao nên ngân hàng cần phải có các chính sách đãi ngộ thỏa đáng với đóng góp của nhân viên và phải có chính sách đào tạo nhân viên hợp lý giúp nhân viên nâng cao năng lực thực hiện công việc. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 8 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. Tính tới cuối năm 2011 tại Ngân hàng có 110 lao động đã ký hợp đồng không thời hạn và 11 lao động có thời hạn, tất cả cán bộ nhân viên trong ngân hàng đều tham gia vào công đoàn ngân hàng, tình hình về thực hiện công tác quan hệ lao động trong ngân hàng như sau:  Thỏa ƣớc lao động tập thể: Lãnh đạo ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể với đại diện công đoàn của chi nhánh vào ngày 01 tháng 03 năm 2010 và đã được sở lao động thương binh và xã hội thông qua, đến nay vẫn có hiệu lực. Bản thỏa ước lao động tập thể này chủ yếu là sự cam kết của ban lãnh đạo với người lao động về các điều khoản liên quan tới các vấn đề về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên trong quan hệ lao động. Cũng như nhiều công ty khác, bản thỏa ước lao động tập thể của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh vẫn thiếu đi sự rõ ràng và chi tiết, nhiều điều khoản trong bản thỏa ước này gần như là sao chép từ bộ luật lao động nên chỉ mang nặng tính hình thức.  Tranh chấp lao động: Cho tới nay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh vẫn chưa xảy tranh chấp lao động nào, điều này do Ngân hàng đã chấp hành đúng các quy định về lao động của pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng lao động và trong thỏa ước lao động tập thể.  Đình công: Cho tới nay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh vẫn chưa xảy ra vụ đình công nào, điều nay là do Ngân hàng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật và các quy định trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.  Thƣơng lƣợng: Các kiếu nại và thắc mắc của người lao động sẽ được văn bản hóa để gửi cho ban lãnh đao Ngân hàng, các khiếu nại thắc mắc trên sẽ được giải quyết bằng thương Báo cáo thực tập tổng hợp Page 9 lượng theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng quyền lợi giữa hai bên để đi tới thống nhất chung. 2.3.2. Thực trạng về tổ chức và định mức lao động của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh.  Tổ chức lao động Việc phân công lao động tại Ngân hàng theo mức độ phức tạp của công việc, những công việc có độ khó cao sẽ do các cá nhân có kỹ năng và năng lực thực hiện, những lao động giản đơn được sắp xếp thực hiện các công việc không đòi hỏi kỹ năng và năng lực cao tùy theo năng lực của từng cá nhân. Cụ thể như các cá nhân có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực, kỹ năng và có kinh nghiệm làm việc sẽ được đảm nhận các chức vụ như trưởng phòng, phó phòng, nhân viên…. ; các cá nhân có trình độ thấp hơn sẽ đảm nhận các vị trí như bảo vệ, lái xe, tạp vụ…. . Công ty cũng ban hành quy chế làm việc bao gồm các điều khoản về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh trong công việc, các chế độ khen thưởng, kỉ luật cho nhân viên…. Các phòng ban của văn phòng công ty được bố trí hợp lí và khoa học, các nhân viên trong cùng phòng sẽ được làm việc trong các ô của mình, tăng cơ sở hợp tác trong quá trình làm việc, bàn trưởng phòng được đặt riêng trong phòng đó để kiểm soát hoạt động của các nhân viên của mình. Thời gian làm việc của công ty theo thời gian chuẩn của nhà nước quy định, kèm theo đó là các dịch vụ ăn uống cho người lao động.  Định mức lao động Công tác định mức lao động là quá trình quy định các mức tiêu hao lao động sống cho một hay nhiều người lao động có nghề nghiệp, trình độ chuyên môn thích hợp, để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hay một đơn vị khối lượng công việc đúng với yêu cầu chất lượng, trong điều kiện tổ chức kĩ thuật nhất định. Việc thực hiện công tác này tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh chưa thực sự rõ ràng do đặc thù của các công việc trong lĩnh vực tài chính, hầu như chỉ có các công việc liên quan tới công tác phục vụ khách hàng là có định mức nhưng chưa rõ ràng, còn lại các vị trí khác trong Ngân hàng chưa có định mức lao động. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 10 2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh NHTMCPCT BN là chi nhánh cấp 1 của ngân hàng TMCPCT Việt Nam, nên có vai trò tương đối quan trọng trong hệ thống của ngân hàng TMCPCT Việt Nam. Do là chi nhánh cấp 1 nên việc hoach định nhân của ngân hàng đều phải do sự chấp thuận từ ngân hàng TMCPCT Việt Nam. Tuy nhiên, bản thân NHTMCPCT BN cũng có sự độc lập tương đối trong công tác này. Công tác hoạch định nhân lực tại NHTMCPCT BN khá yếu, chỉ chủ yếu phụ thuộc vào các quyết định của cấp trên, nhân viên nhân sự chỉ có nhiệm vụ tiến hành thực hiện các hoạch định đã được đề ra một cách thụ động mà không có đóng góp nhiều vào quy trình hoạch định nhân lực của đơn vị. Công tác hoạch định nhân lực được chia ra các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, hàng năm dựa vào kết quả kinh doanh năm trước và những dự báo về biến động thị trường trong kỳ sắp tới mà cán bộ nhân lực của Ngân hàng TMCPCT Việt Nam sẽ đưa ra các kế hoạch về nhân lực trong kỳ sắp tới cho từng chi nhánh dưới sự xem xét và chấp thuận từ ban giám đốc chi nhánh để xây dựng lên bản kế hoạch nhân lực cho chi nhánh trong năm tiếp theo, các cán bộ nhân lực tại chi nhánh chỉ có nhiệm vụ phụ trợ giúp thu thập thông tin về thị trường để làm cơ sở đưa ra hoạch định chứ không trực tiếp tham gia vào công tác hoach định nhân lực , điều này thực sự còn nhiều vấn đề bất cập khiến công tác hoạch định không đạt hiệu quả cao vì người đưa ra kế hoạch lại không trực tiếp ở tại ngân hàng nên khó mà nắm bắt được thực trạng tại ngân hàng và những ảnh hưởng của môi trường kinh doanh trực tiếp tới từng chi nhánh. Trong dài hạn dựa vào các dự đoán về sự thay đổi của thị trường cũng như sự phát triển của tổ chức mà NHTMCPCT BN sẽ đưa ra các kế hoạch về nhân lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh của ngân hàng trong khoảng 5 năm tới. Bản kế hoạch này được chính ban giám đốc của chi nhánh đề ra dựa vào các thông tin mà nhân viên nhân sự tiến hành thu thập và phân tích nhưng thực sự bản kế hoạch này không thực sự chi tiết và không có các chỉ tiêu định lượng rõ rãng, thường chỉ mang tính định hướng cho hoạt động nhân sự trong tương lai. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 11 2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. Công tác phân tích công việc của NHTMCPCTVN CN BN gần như không có, do công tác này hầu hết đã được thực hiện trên tổng công ty là NHTMCPCT Việt Nam, các chuyên viên nhân sự của NHTMCPCT Việt Nam đã tiến hành các hoạt động phân tích công việc cơ bản của từng chức danh, từng công việc. Việc xác định các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu đối với từng vị trí công việc được nêu rõ trong bản mô tả công việc và bản mô tả tiêu chuẩn công việc đã được các cán bộ nhân sự của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam nghiên cứu và xây dựng sau đó được cung cấp cho các chi nhánh của ngân hàng trên toàn quốc. Việc xác định như vậy thực sự còn chưa hợp lý do đặc thù của mỗi khu vực là khác nhau, việc áp dụng các chức năng, nhiệm vụ và các tiêu chuẩn chung cho tất cả các chi nhánh sẽ không sát với thực tế 2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. Công tác tuyển dụng tại NHTMCPCTVN CN BN được thực hiện dựa trên báo cáo về tình nhân lực tại ngân hàng được thực hiện hàng quý, việc tuyển dụng được thực hiện tại nhiều thời điểm trong năm nhưng nhiều nhất vẫn vào khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm do vào thời điểm này nguồn cung của thị trường lao động là dồi dào hơn cả do được bổ từ nguồn sinh viên mới ra trường, do sự ổn định về nhân lực nên hàng năm ngân hàng chỉ có nhu cầu tuyển dụng thêm từ 1 đến 6 lao động để đảm bảo việc mở rộng kinh doanh và đảm bảo nhân lực khi có cán bộ nghỉ hưu. Ngân hàng thường lựa chọn công tác tuyển mộ thông qua các website việc làm, thông báo tại trụ sở ngân hàng và thông qua các nhân viên trong ngân hàng nhưng hầu hết vẫn là thông qua sự giới thiệu của nhân viên tại ngân hàng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên ngân hàng sẽ lựa chọn các hồ sơ đạt yêu cầu theo bản tiêu chuẩn xây dựng sẵn và thông báo cho các ứng viên đến thi tuyển vào thời gian mà ngân hàng định sẵn, công tác thi tuyển tại ngân hàng được áp dụng với hình thức thi trắc nghiệm bao gồm phần thi về kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội, các bài thi này mang tính phân loại ứng viên cao dựa vào kết quả thi tuyển mà ngân hàng chọn ra nhóm ứng viên phù hợp để tham gia phỏng vấn, những ứng viên được tham gia phỏng vấn sẽ được ngân Báo cáo thực tập tổng hợp Page 12 hàng liên hệ trực tiếp để thông báo thời gian phỏng vấn. Ban tuyển dụng bao gồm 1 nhân viên nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính, trưởng phòng đơn vị có nhu cầu về nhân lực, những câu hỏi tuyển dụng được nhân viên nhân sự xây dựng dựa trên mẫu câu hỏi của NHTMCPCT Việt Nam nhằm kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp- ứng xử, kỹ năng tiếng anh, kỹ năng giải quyết tình huống và những vấn đề khác liên quan tới vị trí cần tuyển dụng. Kết quả tuyển dụng dựa trên quyết định của ban tuyển dụng nhằm lựa chọn ra ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển dụng. Sau khi có kết quả tuyển dụng ứng viên trúng tuyển sẽ có thời gian thử việc trong 3 tháng nếu đạt được yêu cầu của ngân hàng sẽ được ký hợp đồng chính thức. Thông thường sau khi ký hợp đồng ứng viên sẽ được hội nhập và đào tạo về văn hóa doanh nghiệp tại trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank trong thời gian 1 đến 2 tuần. 2.3.6. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại NHTMCPCTVN CN BN được thực hiện liên tục trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, nhân viên nhân sự không thực sự tham gia nhiều vào vấn đề xác định nhu cầu đào tạo mà chủ yếu giựa vào yêu cầu của các trưởng phòng ban, các trưởng phòng sẽ trực tiếp đánh giá về nhân lực phòng mình qua đó xem xét có đáp ứng đủ yêu cầu công việc hay không qua đó đưa ra quyết định đưa nhân viên đi đào tạo để gửi xuống phòng tổ chức hành chính. Nhân viên nhân sự sẽ nhận thông báo từ các phòng ban qua đó lập các kế hoạch và xây dựng các chương trình về đào tạo và phát triển nhân sự, xác định ngân sách cho đào tạo sau đó trình giám đốc xem xét và phê duyệt, sau khi được sự chấp nhận, điều chỉnh và phê duyệt của giám đốc chi nhánh nhân viên nhân sự sẽ tiến hành thực hiện thông báo cho đối tượng được đào tạo về thời gian vào địa điểm của chương trình đào tạo và phát triển này. Hiện nay việc đào tạo và phát triển nhân lực của hệ thống Ngân hàng công thương Việt Nam chủ yếu được thực hiện tại trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank cho nên việc xác định đối tác cho công tác đào tạo sẽ được giảm thiểu. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 13 2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. Công tác đánh giá nhân lực tại NHTMCPCT BN được thực hiện liên tục hàng tháng nhằm phục vụ các công tác nhân sự khác. Công tác đánh giá nhân lực được thực hiện theo Phương pháp thang điểm, mẫu bảng đánh giá hàng tháng được cán bộ nhân sự xây dựng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong tháng thông qua sự chấm điểm của cá nhân và sự chấm điểm của trưởng phòng ban, sau đó kết quả chấm điểm được nhân viên nhân sự tổng hợp và vào bảng chấm điểm chung của cán bộ nhân viên. Việc chấm điểm này bao gồm cả các điểm cộng và điểm trừ đối với nhân viên thông qua kết quả kinh doanh của nhân viên so với chỉ tiêu đề ra đối với nhân viên ấy.Kết quả của công tác đánh giá nhân lực tại NHTMCPCT BN được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch về nhân lực của ngân hàng như các công tác hoạch định, đào tạo nhân lực nhưng chủ yếu nhất vẫn là để phục vụ cho trả công lao động trong ngân hàng. Nhìn chung công tác đánh giá nhân lực tại NHTMCPCT BN vẫn còn nhiều bất cập, công tác chấm điểm có thể vẫn mang nặng tính cả nể, tính chủ quan khi trưởng phòng thường đánh giá cao cho nhân viên của mình để họ có được mức lương cao. 2.3.8. Thực trạng về trả công lao động của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh. * Đãi ngộ về tài chính: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh đang áp dụng các biện pháp đãi ngộ về tài chính như: lương, thưởng, các khoản trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể cho nhân viên. Về công tác trả lƣơng cho nhân viên: Chính sách phân phối tiền lương phụ thuộc vào các nhân tố sau: - Kết quả làm việc của nhân viên trong ngân hàng - Thời gian làm việc của nhân viên trong ngân hàng - Mức độ phức tạp của công việc được đảm nhiệm (bộ phận bảo vệ, lễ tân khác với các phòng ban nghiệp vụ) -Hàng năm, căn cứ vào quy định của nhà nước, quy định của NHTMCP Công Thương Việt Nam cũng như quy chế hoạt động của NHTMCPCT BN mà cán bộ công nhân viên sẽ được tăng lương vào một thời điểm thích hợp. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 14 Công thức tính lương tại NHTMCPCT BN được chia làm 2 phần chính là 1 phần lương cứng và 1 phân lương kinh doanh. Phần lương cứng được xác định dựa vào hệ thống thang bảng lương, hệ số tính lương như tại khu vực doanh nghiệp nhà nước với mức lương tối thiểu của khu vực nhà nước hiện hành là 1.050.000 VNĐ, cộng với các khoản phụ cấp và trợ cấp về chức vụ. Còn phần lương kinh doanh thì được tính theo hệ số lương kinh doanh được quy định theo quy chế tính lương của NHTMCPCTVN. Hệ số lương kinh doanh được xác định phụ thuộc vào các chức danh tại Ngân hàng tùy theo mức độ đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng của các phòng ban. Phần đóng bảo hiểm xã hội và trả thuế thu nhập cá nhân được tính theo tổng số lương mà người lao động nhận được.Tổng các khoản trích theo lương người lao động được hưởng là 21% trong đó BHXH là 17%, BHYT 3%, BHTN 1%. Ngoài ra hàng năm đều có các chế độ thưởng cho nhân viên, trợ cấp hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp cho gia đình có lao động bị thương và mất do làm việc. * Đãi ngộ phi tài chính: Đãi ngộ phi tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh được thể hiện qua đãi ngộ về môi trường làm việc chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân viên tại Ngân hàng sẽ biết được lộ trình công danh, các chức vụ sẽ được bổ nhiệm trong tương lai khi gắn bó lâu dài với Ngân hàng. Ngoài ra nhằm nâng cao hoạt động của ngân hàng ngày càng được phát triển. Ngân hàng thường xuyên quan tâm tới đời sống cán bộ công nhân viên tại ngân hàng. Cụ thể:Để nâng cao thể lực và đời sống tinh thần văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hàng năm ngân hàng có tổ chức các hoạt động như: tổ chức các cuộc thi bóng đá cầu lông bóng bàn, các hoạt động văn nghệ. Ngoài ra một hoạt động không thể thiếu của ngân hàng là hàng năm ngân hàng tổ chức các cuộc tham quan du lịch. Các hoạt động này giúp cho cán bộ công nhân viên trở lên gắn bó với ngân hàng, có tinh thần hăng say làm việc và cống hiến, hàng năm đều có các đợt khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên trong ngân hàng, các chế độ thăm hỏi nhân viên, các chế độ hiếu hỷ…. điều đó giúp tăng tình thần làm việc và mức độ gắn bó của nhân viên với Ngân hàng. Báo cáo thực tập tổng hợp Page 15 PHẦN III MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN. 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động/hoạt động kinh doanh, quản trị nhân lực của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Bắc Ninh - Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh: Trong 3 năm trở lại đây tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh luôn đạt kết quả cao mặc dù phải chịu ảnh hưởng của tình hình khủng hoản kinh tế, bằng chứng là mức tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận mà Ngân hàng đã đạt được trong giai đoạn 2009-2011, tuy vậy Ngân hàng vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với vai trò của một ngành kinh tế mũi nhọn được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế nước ta thoát khỏi khủng hoảng tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh nói riêng. - Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực: Đối với mỗi doanh nghiệp nhất là với doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ thì yếu tố nhân lực chính là yếu tố chính quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, nhận thức được tầm quan trọng ấy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh nói riêng luôn có sự quan tâm cao với công tác quản trị nhân sự. Nhìn chung công tác quản trị nhân sự tại và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh không thực sự nổi bật, với quy mô 121 nhân viên và chỉ có 1 người chuyên trách về nhân sự là quá ít và công việc hầu hết đều được làm theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các công việc chủ yếu ở đây chỉ là thu thập và xử lý thông tin về tình hình nhân sự tại Ngân hàng, tiến hành lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên trong ngân hàng, tiến hành tính lương, thưởng cho nhân viên, thực hiện các chế độ, chính sách xã hội theo quy định của nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam,…… Tóm lại công tác quản trị nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bắc Ninh vẫn chưa được quan tâm đúng mức, cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong tương lai nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển của Ngân hàng. - Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp: Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay cùng sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng để có thể giữ vững vị Báo cáo thực tập tổng hợp Page 16
- Xem thêm -