Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị kinh doanh tại công ty cổ phần kdg quốc tế.

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 496 |
  • Lượt tải: 3
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Thương Mại i Khoa Quản trị kinh doanh MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................... i DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................... v DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................ vi CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA......................................................................... 1 CÔNG TY CỔ PHẦN KDG QUỐC TẾ .............................. 1 1.1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP KDG QUỐC TẾ ................................................................................ 1 1.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty. ............. 1 1.1.2 . Chức năng và nhiệm vụ của công ty ............................ 3 1.1.2.1: Chức năng ................................................................... 3 1.1.2.2: Nhiệm vụ .................................................................... 4 1.1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức:..................................................... 4 1.1.4 : Ngành nghề kinh doanh: ............................................... 7 Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại ii Khoa Quản trị kinh doanh 1.2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY KDG QUỐC TẾ. ..................................................................... 9 1.2.1: Số lượng, chất lượng lao động của công ty. ................... 9 1.2.2: Cơ cấu lao động của công ty: ....................................... 10 1.3: QUY MÔ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP KDG QUỐC TẾ. ................................................................... 11 1.3.1: Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty ........ 11 1.3.2: Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty . ............................................................................................... 12 1.3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .................. 14 CHƢƠNG II: NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT ................................................................................. 17 TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI .. 17 CÔNG TY CỔ PHẦN KDG QUỐC TẾ ............................ 17 Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại iii Khoa Quản trị kinh doanh 2.1. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KDG QUỐC TẾ... 18 2.2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KDG QUỐC TẾ .......................................................................................... 19 2.2.1. Đánh giá mức độ hiệu quả tình thế môi trường kinh doanh và môi trường cạnh tranh của công ty. ........................ 20 2.2.2: Đánh giá mức độ hiệu quả về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển thị trường, thâm nhập thị trường. .............................................................................. 21 2.2.3:Đánh giá mức độ hiệu quả giải pháp Marketing, nhân sự hoàn thiện trong triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược thâm nhập thị trường, phát triển thị trường của công ty......... 22 2.2.4. Đánh giá mức độ hiệu quả năng lực cạnh tranh của công ty. ........................................................................................... 24 Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại iv Khoa Quản trị kinh doanh 2.3: Đánh giá mức độ hiệu quả về công tác quản trị bán hàng của công ty............................................................................. 25 2.4. Đánh giá mức độ hiệu quả về công tác quản trị nhân lực của công ty............................................................................. 27 2.5: Đánh giá mức độ hiệu quả công tác quản trị rủi ro và quản trị dự án của công ty. ................................................................... 28 CHƢƠNG III : ĐỀ XUẤT HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN.................................................................................... 30 Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại v Khoa Quản trị kinh doanh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1:Bảng kê lao động của công ty ................................ 3 Bảng 1.2: Bảng cơ cấu lao động theo chức năng .................. 4 Bảng 1. 3: Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty 4 Bảng 1.4: Bảng kê tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh ...................................................................................... 5 Bảng 1. 5: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ..................................................................................... 5 Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại vi Khoa Quản trị kinh doanh DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ........................... 2 Hình 2.1: Mức độ hiệu quả chức năng của nhà quản trị của công ty ..................................................................................... 6 Hình 2.2: Mức độ hiệu quả môi trường kinh doanh và cạnh tranh của công ty .................................................................... 7 Hình 2.3: mức độ hiệu quả về công tác hoạch định chiến lược, chiến lược phát triển thị trường và thâm nhập thị trường ..................................................................................... 7 Hình 2.4: Mức độ hiệu quả về giải pháp marketing, nhân sự hoàn thiện trong triển khai chiến lược kinh doanh, thâm nhập thị trường, phát triển thị trường của công ty ................ 8 Hình 2.5: Mức độ hiệu quả năng lực cạnh tranh của công ty ................................................................................................. 9 Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại vii Khoa Quản trị kinh doanh Hình 2.6: Mức độ hiệu quả công tác quản trị bán hàng của công ty ..................................................................................... 9 Hình 2.7: Mức độ hiệu quả công tác quản trị nhân lực của công ty ................................................................................... 10 Hình 2.8: Mức độ hiệu quả công tác quản trị rủi ro và quản trị dự án của công ty .........................................................................10 Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 1 Khoa Quản trị kinh doanh CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KDG QUỐC TẾ 1.1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP KDG QUỐC TẾ 1.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty. - Tên công ty: Công ty Cổ Phần KDG Quốc Tế. - Tên giao dịch đối ngoại: International KDG Joint Stock Company - Tên viết tắt: International KDG JSC - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 3D, Đường Duy Tân, Cầu Giấy - Điện thoại: 043.7959101/102- Website:http://www.kdg.vn - Ngày 07/11/2008, công ty chính thức được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0105207347 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp. Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 2 Khoa Quản trị kinh doanh Số TK: 01052073473019 – Ngân hàng Techcombank Hà Nội. - Những ngày đầu thành lập, do sự thiếu hụt về cán bộ quản lý, những thành viên sáng lập đã xác định bổ xung những vị trí chủ chốt của Công ty bằng hai nguồn: Thứ nhất, bổ nhiệm những người trong gia đình và người quen có trình độ hoặc gửi đi học để nâng cao trình độ; Thứ hai, tuyển dụng những người có trình độ, bằng cấp và kinh nghiệm từ bên ngoài đáp ứng được nhu cầu của Công ty. - Để hoạt động trong Công ty được đi vào nề nếp, quy củ ngay từ khi mới thành lập, tập thể ban lãnh đạo đã soạn thảo và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế và các quy định của Công ty. -Với việc tạo dựng một cách đồng bộ về cơ sở vật chất, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, con người cùng với hệ thống các nội Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 3 Khoa Quản trị kinh doanh quy, quy chế mà hoạt động KD của Công ty đã đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. - Đánh giá về quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập tới nay chúng ta có thể chia ra 2 giai đoạn chính: Thứ nhất, giai đoạn hình thành và ổn định kinh doanh (từ ngày thành lập 7/11/2008 đến ngày 31/12/ 2009); thứ hai, giai đoạn củng cố và mở rộng thị trường kinh doanh (2009- 2010) 1.1.2 . Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1.1.2.1: Chức năng Là một công ty kinh doanh thương mại nên chức năng của công ty là kinh doanh đá hoa xuất khẩu, sỏi trang trí, kinh doanh thời trang, đồ gia đình, kinh doanh vật liệu xây dựng, buôn bán phụ tùng, thiết bị ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh và Lắp ráp, sửa chữa các phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, điện lạnh…. Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 4 Khoa Quản trị kinh doanh 1.1.2.2: Nhiệm vụ - Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với chức năng - Quản lý và sử dụng vốn phù hợp với nhiệm vụ , quy định hiện hành của công ty, mang lại lợi nhuận cao nhất . - Nắm bắt nhu cầu thị trường , thiết lập mối quan hệ vững chắc, cải tiến các phương thức , khai thác hết các tiềm năng sẵn có của công ty - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và các quy định của Nhà nước, không ngừng phát triển công ty ngày càng lớn mạnh 1.1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Hình 1.1: sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Giám đốc Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại Khoa Quản trị kinh doanh 5 Phó giám đốc Phòng kế Phòng Phòng kế Phòng hoạch và hành chính toán kinh doanh nhân sự thiết kế ( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) Để tăng cường bộ máy tổ chức hoạt động có hiệu quả , đảm bảo quản lý chặt chẽ quá trình kinh doanh , công ty đã xây dựng bộ máy tổ chức theo kiểu chức năng tương đối gọn nhẹ , phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty - Giám đốc: giữ vai trò lãnh đạo chung toàn Công ty. - Phó giám đốc: có vai trò hỗ trợ và làm những công việc mà giám đốc giao. Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 6 Khoa Quản trị kinh doanh - Phòng kế toán : tham mưu cho giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán và thống kê, đồng thời kiểm tra kiểm soát công tác tài chính và có trách nhiệm quản lý các nguồn vốn, bảo toàn sử dụng vốn có hiệu quả, thanh toán các hợp đồng kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cung cấp số liệu cho việc điều hành sản xuất, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính, lập báo cáo quyết toán hàng qúy, hàng năm theo quy định. - Phòng hành chính nhân sự: có chức năng tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức bộ máy quản lý sản xuất, theo dõi tình hình tăng giảm công nhân viên trong Công ty, điều động sắp xếp lực lượng sản xuất lao động, thực hiện các chính sách tiền lương đối với người lao động, bảo hộ lao động, công tác bảo hiểm y tế. Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 7 Khoa Quản trị kinh doanh - Phòng kinh doanh: chịu trách nhiệm về lĩnh vực kinh doanh của công ty, tạo mối quan hệ với bạn hàng, quảng cáo các mặt hàng của công ty. Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn.Khai thác tìm kiếm các nguồn hàng. Phân tích thị trường xây dựng chiến lược kinh doanh. Định hướng đầu tư và phát triển kinh doanh trên thị trường - Phòng kế hoạch và thiết kế: chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành sản phẩm với hợp đồng của khách hàng. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch năng suất lao động.và thiết kế kỹ thuật: hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị cho công ty. 1.1.4 : Ngành nghề kinh doanh: - Kinh doanh đá hoa xuất khẩu: như đá nguyên liệu sọc xanh đen, đá khối trắng… Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 8 Khoa Quản trị kinh doanh - Kinh doanh các loại sỏi để trang trí nhà, bếp vườn… - Kinh doanh thời trang và đồ dùng gia đình - Mua, bán, sản xuất nguyên vật liệu xây dựng - Buôn bán phụ tùng, thiết bị ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh và Lắp ráp, sửa chữa các phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, điện lạnh. - Tư vấn đầu tư. - Tư vấn nhà đất. - Hoạt động tư vấn quản lí. - Giáo dục nghề nghiệp. Trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty thì kinh doanh thương mại như kinh doanh đá hoa xuất khẩu....là ngành kinh doanh chính của công ty. Nó đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu của công ty. Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại Khoa Quản trị kinh doanh 9 1.2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY KDG QUỐC TẾ. 1.2.1: Số lƣợng, chất lƣợng lao động của công ty. Bảng 1.1:Bảng kê lao động của công ty Chỉ tiêu Số lao động Nữ Nam Đại học 14 9 3 Cao đẳng 4 4 1 Loại 1 2 2 20 15 khác Tổng số 5 ( Nguồn: phòng hành chính nhân sự) Nhìn vào bảng kê lao động của công ty ta thấy trình độ đại học của công ty chiếm 70%, trình độ cao đẳng chiếm 20% Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại Khoa Quản trị kinh doanh 10 tổng số lao động của công ty, và loại khác chiếm 10% tổng lao động của công ty. Và số lao động nữ của công ty chiếm 75% số lao động của công ty. 1.2.2: Cơ cấu lao động của công ty: Bảng 1.2: Bảng cơ cấu lao động theo chức năng Tỷ Chỉ tiêu Số lượng trọng(%) Quản lí 8 40 Nhân viên 12 60 Tổng 20 100 (Nguồn: phòng hành chính nhân sự) Trong đó có 8 người làm công tác quản lí và chiếm 40% và số còn lại là người lao động làm thuê theo hợp đồng lao Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 11 Khoa Quản trị kinh doanh động được ký kết ngắn hạn hoặc dài hạn. Công ty hoạt động kinh doanh thương mại là chính nên lao động gián tiếp của công ty là chủ yếu 1.3: QUY MÔ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP KDG QUỐC TẾ. 1.3.1: Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty Bảng 1. 3: Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty (ĐVT: Đồng ) Danh Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 mục Vốn 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 cố định Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại Vốn 12 Khoa Quản trị kinh doanh 1.611.045.986 2.310.223.890 1.728.487.832 lưu động (Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh) Nhìn vào biểu số 3 ta thấy số vốn cố định của công ty khi thành lập là 3 tỷ đồng, và khi mới thành lập thì số vốn lưu động công ty ngày càng tăng từ việc huy động vốn của các cổ đông hay vay ngân hàng nhất là năm 2010. Nhưng khi công ty hoạt động ổn định thì số vốn lưu động này giảm đi điều đó cho ta thấy công ty hoạt động tốt và đang trên đà phát triển. 1.3.2: Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty . Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trường ĐH Thương Mại 13 Khoa Quản trị kinh doanh Bảng 1.4: Bảng kê tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh (ĐVT : Đồng) Danh Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 mục Nguồn 3.085.834.644 3.136.910.461 3.235.013.188 vốn chủ sở hữu Nguồn 1.525.211.342 2.173.313.429 1.493.474.644 vốn đi Trần Thị Xuân- Lớp K7HQ1K2 Báo cáo thực tập tổng hợp
- Xem thêm -