Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệp tại công ty tnhh thương mại cảnh quan hoàng gia

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia GV hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.s Trần Thị Hoàng Hà Nguyễn Thị Hoa Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp Mã SV: 09D100018 Lớp: K45A1 Hà Nội, Năm 2013 Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp MỤC LỤC I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƢƠNG TNHH MẠI CẢNH QUAN HOÀNG GIA……………………………......3 1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia….3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia……………………………………………………………………… …3 1.2. năng, Chức nhiệm vụ………………………………………………..……….3 1.3. Sơ đồ cơ cấu chức…………………………………………………………3 tổ Báo cáo thực tập 1.4. Khoa Quản trị doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh………………………………………………………5 2. Tình hình sử dụng lao động Công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia…………………………………………………………………… ……….6 2.1. Số lƣợng, lƣợng chất lao động…………………………………………........6 2.2. Cơ cấu lao động………………………………………………………………6 3. Quy mô vốn kinh doanh của Công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia…………………………………………………………………… ……….7 4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp Gia……………………………………………………………………. 8 II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH TM CẢNH QUAN HOÀNG GIA………………………………………9 1. Tình hình thực hiện các chức năng quản trị (hoạch định tổ chức, lãnh đạo kiểm soát); vấn đề thu thập thông tin và ra quyết định quản trị; kỹ năng quản trị của nhà quản trị ở các cấp quản trị trong công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia….......................................................................................................9 2. Công tác quản trị chiến lƣợc của công ty TNHH TM cảnh quan Hoàng Gia (tình thế môi trƣờng chiến lƣợc, hoạch định và triển khai chiến lƣợc cạnh tranh và chiến lƣợc phát triển thị trƣờng, lợi thế và năng 3. lực cạnh tranh)……………....12 Công tác quản trị tác nghiệp (quản trị mua, quản trị bán, quản trị dự trữ hàng hóa, quản trị cung ứng dịch vụ thƣơng mại) của công ty Báo cáo thực tập TNHH Khoa Quản trị doanh nghiệp thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia…………………………………..........................................12 4. Công tác quản trị nhân lực của công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia (phân tích công việc và bố trí và sử dụng nhân lực; tuyển dung nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực; đánh giá nhân lực đãi ngộ nhân lực)……………………………………………………………………… ……….12 5. Công tác quản trị dự án, quản trị rủi ro của công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia…………………………………………………………13 III. ĐỀ XUẤT HƢỚNG LUẬN………………………...14 ĐỀ TÀI KHÓA Báo cáo thực tập I. Khoa Quản trị doanh nghiệp KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CẢNH QUAN HOÀNG GIA 1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại cảnh quan Hoàng Gia Công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia tiền thân là công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Hoàng Tuấn, là một công ty TNHH trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội, đƣợc thành lập theo quyết định số 00102009550 ngày 14 tháng 8 năm 2003 với tên CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG TUẤN, đến ngày 14/9/2012 chính thức đổi tên thành Công ty TNHH THƢƠNG MẠI CẢNH QUAN HOÀNG GIA. Tên giao dịch quốc tế: HOANG GIA TRADING LANDSCAPE COMPANY LIMITEM. Tên viết tắt: HOANG GIA TL CO.,LTD Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp Trụ sở chính: Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Khánh Linh, hồ Trầm Bầu, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.8364641 Fax: 04.8364641 Mã số thuế: 0101403397 Tài khoản số: 431101014083 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Chi nhánh Bắc Hà Nôi. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp - Thiết kế nội ngoại thất sân vƣờn, cung cấp và chăm sóc cây cảnh các công trình. - Chăm sóc bảo dƣỡng cây tại các công viên, quảng trƣờng, khu đô thị, khu công nghiệp, các biệt thự.. 1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Mỗi công ty có một cách tổ chức bộ máy quản trị riêng của mình phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Có thể thấy quy mô của công ty có ảnh hƣởng trực tiếp đến tổ chức bộ máy của công ty. Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp Công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia có quy mô nhỏ, tuy số lƣợng lao động nhiều nhƣng chủ yếu là lao động phổ thông làm việc theo các đội sản xuất ở các công trình trọng điểm của công ty, còn số lƣợng cán bộ nhân viên trong công ty không lớn nên cơ cấu tổ chức của công ty cần gọn nhỏ và linh hoạt, do đó họ đã lựa chọn mô hình tổ chức trực tuyến –chức năng. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức BAN GIÁM ĐỐC Phòng tổ chức hành chính Phòng kế hoạch market ing Phòng kinh doanh Phòng kế toán Phòng kỹ thuật tƣ vấn Các đội thi công Cửa hàng bán lẻ Công ty gồm 7 bộ phận hợp thành, đứng đầu là: Ban giám đốc, dƣới ban giám đốc là phòng chức năng và một cửa hàng bán lẻ *Ƣu điểm: Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp -Thực hiện chế độ 1 thủ trƣởng đó là giám đốc công ty -Giám đốc công ty nắm trực tiếp các phòng ban chức năng nên việc ra và thực hiện quyết định đƣợc nhanh chóng, kịp thời. Các hoạt động sản xuất kinh doanh thống nhất. -Mỗi phòng chức năng sẽ thực hiện nhiệm vụ riêng của mình nhằm đạt mục đích chung của công ty, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. *Nhƣợc điểm: -Cơ cấu trên là mô hình cơ cấu có nhiều chức năng, đặc biệt là sự tồn tại của phòng kế hoạch marketing .Ta thấy phòng này có 2 bộ phận cơ bản đó là marketing-kế hoạch, nhiệm vụ của bộ phận kế hoạch là tổng hợp và không cao điều đó ảnh hƣởng xấu đến khả năng lập và quản trị các kế hoạch tác động đến kết quả kinh doanh của công ty. -Việc phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trở nên khó khăn do tồn tại phòng ban nhƣ vậy. 1.4. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp 1-Hoạt động dịch vụ trồng trọt 2-Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc, lò sƣởi và điều hòa không khí Chi tiết: lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc 3-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh nhƣ: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su… 4-Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyrn doanh. 5-Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: cho thue máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm ngƣời điều khiển. 6-Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 7-Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp 8-Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, giải khát (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát karaoke, vũ trƣờng) -Sản xuất buôn bán rau, hoa quả sạch -Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa -Sản xuất buôn bán cây cảnh, trang trí nội ngoại thất sân vƣờn, công viên -Thiết kế nội ngoại thất sân vƣờn, cung cấp và chăm sóc cây cảnh các công trình. 2. Tình hình sử dụng lao động của công ty TNHH thƣơng mại phong cảnh Hoàng Gia 2.1. Số lượng, chất lượng lao động của doanh nghiệp Tính đến thời điểm hiện tại thì tổng số lao động trong toàn công ty là 321 ngƣời. Trong đó số lao động có trình độ trên đại học là 6 ngƣời, trình độ đại học là 83 ngƣời, trình độ cao đẳng là 61 ngƣời, trình độ trung cấp 37 ngƣời, còn lại phần lớn là công nhân và lao động phổ thông. Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp Xét về giới tính: cũng do đặc thù của công ty là thi công, chăm sóc vƣờn hoa cây cảnh nên số lƣợng lao động nam nhiều hơn số lƣợng lao động nữ. 2.2. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp ST Chỉ tiêu T Thực hiện 2010 2011 So sánh 2012 2011/2010 2012/2011 Chên Tỷ lệ Chên Tỷ lệ h lệch % h số lệch ngƣời số % ngƣờ i 1 Tổng lao động 153 225 321 72 32 96 29.9 2 Trìn Trên đại 4 4 6 0 0 2 33.3 h độ học Đại học 3 67 72 83 5 6.9 11 13.2 Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp 5 Cao 51 58 61 7 12.06 3 4.9 19 21 37 2 4.5 43.2 đẳng Trung 16 cấp Công 4 47 69 134 22 31.88 65 48.5 115 141 225 26 18.43 84 37.3 nhân & lao động phổ thông 3 Giới Nam tính 3 Nữ 45 54 96 9 16.67 42 43.7 5 (Theo: Phòng tổ chức hành chính) Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp Qua bảng số liệu trên ta thấy xét trên cả 3 phƣơng diện là: tổng lao động, trình độ lao động và cả giới tính đều có sự thay đổi và tăng theo các năm, cụ thể: -Tống số lao động của công ty trong năm 2011 tăng 72 ngƣời chiếm 32% so với năm 2010, số lao động năm 2012 tăng 96 ngƣời chiếm 29.9% so với năm 2011. -Do đặc thù của công ty là tƣ vấn thiết kế nội ngoại thất sân vƣờn, cung cấp và chăm sóc cây cảnh các công trình nên số lƣợng lao động là công nhân và lao động phổ thông chiếm số đông và đều tăng qua các năm 2011 tăng 22 ngƣời chiếm 31.88% so với năm 2010, đến năm 2012 đã tăng 65 ngƣời chiếm 48.5% so với năm 2010. Bên cạnh đó số lƣợng lao động có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp cũng tăng theo các năm. Duy chỉ có lƣợng lao động có trình độ trên đại học năm 2011 so với năm 2010 là vẫn giữ nguyên. Và có thể thấy số lao động có trình độ đại học và trên đại học vẫn còn thấp. -Xét về giới tính: cũng do đặc thù của công ty là thi công, chăm sóc vƣờn hoa cây cảnh nên số lƣợng lao động nam nhiều hơn số lƣợng lao Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp động nữ. Năm 2011 so với năm 2010 số lao động nam tăng 26 ngƣời với tỉ lệ 18.43%, còn số lƣợng lao động nữ cũng có tăng nhƣng chỉ tăng 9 ngƣời chiếm tỉ lệ 16.67%. Năm 2012 số lƣợng lao động cả nam và nữ đều tăng mạnh, lƣợng lao động nam tăng 84 ngƣời với tỷ lệ 37.33% và số lƣợng lao động nữ tăng 42 ngƣời tƣơng ứng với tỉ lệ là 43.75%. 3. Quy mô vốn kinh doanh của công ty TNHH TM cảnh quan Hoàng Gia Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng Bằng chữ: Hai mƣơi tỷ đồng Damh sách thành viên góp vốn: ST Tên T viên 1 thành Nơi đăng ký hộ khẩu Giá trị vốn Phần vốn thƣờng trú góp góp (%) Chu Thị Số 4,ngách 50/18 Võng 1 tỷ 5% Thắng Thị, phƣờng Bƣởi, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam Báo cáo thực tập 2 Khoa Quản trị doanh nghiệp Hoàng Văn Số 23, Võng Thị, phƣờng 19 tỷ Kết Bƣởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà 95% Nội, Việt Nam 4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh của Doanh nghiệp giai đoạn 2010-2012 (Đơn vị tính: đồng) ST Nội Năm T 2010 dung Năm 2011 Năm 2012 Chênh Chênh lệch năm lệch năm 2011/201 2012/201 0 1 2 1 Tổng 2.182.689 2.823.582. 3.022.877 640.893. 199.294. tài sản .362 328 Tổng 1.134.325 1.735.339. 1.812.998 601.014. 866 .194 504 77.658.9 Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp nợ phải .228 466 .379 238 13 trả 3 Tổng 2.108.914 2.293.922. 2.628.658 185.007. tài sản .482 090 .530 608 334.736. 404 ngắn hạn 4 Tổng 1.134.325 1.497.839. 1.650.498 363.514. nợ ngắn .228 466 .379 238 152.658. 913 hạn 5 6 Doanh 1.946.171 3.606.605. 4.193.595 1.606.43 586.989. thu .787 865 Lợi 31.728.55 53.172.35 147.436.8 21.443.8 94.264.5 nhuận 1 912 4 .777 67 4.125 03 13 trƣớc thuế 7 Lợi 26.176.05 39.879.22 121.635.4 13.703.1 81.756.1 nhuận 5 6 15 71 89 Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp sau thuế 8 Các nội dung khác (nếu có yêu cầu) (Nguồn: báo cáo tài chính và kết quả dự báo 3 tháng cuối năm 2012) Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty từ 2010 đến năm 2012 thì theo đánh giá tổng quan cho thấy doanh thu liên tục tăng. Trong thời kỳ kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn nhƣ hiện nay mà công ty vẫn đạt đƣợc mức lợi nhuận nhƣ vậy đủ thấy năng lực tài chính của công ty khá vững chắc. II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ Báo cáo thực tập Khoa Quản trị doanh nghiệp CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH TM CẢNH QUAN HOÀNG GIA 1. Tình hình thực hiện các chức năng quản trị (hoạch định tổ chức, lãnh đạo kiểm soát); vấn đề thu thập thông tin và ra quyết định quản trị; kỹ năng quản trị của nhà quản trị ở các cấp quản trị trong công ty TNHH thƣơng mại cảnh quan Hoàng Gia Các chức năng quản trị này đƣợc ban giám đốc công ty thực hiện rất nghiêm túc và có kế hoạch chi tiết. -Chức năng hoạch định: tất cả các công việc của các phòng ban đều đƣợc ban giám đốc đƣa ra phƣơng hƣớng hoạt động ngay từ đầu năm, với đƣờng lối và mục tiêu rõ ràng, chính sách nhất quán và mang tính cụ thể. - Chức năng tổ chức: sau khi hoạch đinh các mục tiêu và công việc thì chức năng tổ chức đƣợc ban giám đốc và trƣởng các bộ phận sử dụng để lên các kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các mục tiêu, các vấn đề cho từng phòng ban riêng. Giám đốc và trƣởng các phòng ban luôn có những cuộc hội thảo, bàn bạc để đƣa ra các phƣơng hƣớng và phƣơng
- Xem thêm -