Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản tri doanh nghiệp tại công ty cổ phần giao thông hà nội.

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ x· héi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao, ®Ó kÞp héi nhËp theo ®µ t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu, ®iÒu ®Æt ra víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i tu©n thñ theo tõng quy luËt: Quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ c¶ ... §©y còng lµ mét yªu cÇu kh¾t khe nÕu doanh nghiÖp nµo muèn ph¸t triÓn v÷ng vµng më réng quy m« lín m¹nh cho m×nh. Nhằm giúp sinh viên có thể nắm chắc kiến thức và vận dụng vào thực tế,nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em thực tập và làm báo cáo thực tập. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Giao th«ng Hµ Nội em nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong trường,các cô chú,anh chị trong công ty cổ phần giao thông Hà Nội,em đã hoàn thành báo cáo thực tập.Nhưng do những hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên báo cáo thực tập của em còn thiếu nhiều sai sót.Em kính mong nhận được sự chỉ bảo,giúp đỡ của các thầy cô giáo để bài báo cáo của em hoàn thiên hơn. B¸o c¸o thùc tËp gồm 3 phần: SV: Hà Văn Trường 1 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần giao thông Hà Nội. Phần 2: Phân tích đánh giá các hoạt động quản trị chủ yếu của công ty. Phần 3: Đánh gia chung về hoạt động kinh doanh và công tác quản trị của công ty cổ phần giao thông Hà Nội. Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần giao thông Hà Nội. 1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn giao th«ng Hµ Nội: 1.1- Tªn C«ng ty: B»ng tiÕng viÖt: C«ng ty cæ phÇn giao th«ng Hµ Nội B»ng tiÕng anh: Ha noi transport construction jont stock company 1.2 - Gi¸m ®èc doanh nghiÖp hiÖn t¹i: ¤ng NguyÔn ThiÖn §-êng SV: Hà Văn Trường 2 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.3 - §Þa chØ trô së chÝnh: Km 15 + 500 QL 6A Ba La – Hµ §«ng – Hµ Nội 1.4 - C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp: * QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n-íc sè 308/Q§UB ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1992 cña UBND tØnh Hµ T©y. * QuyÕt ®Þnh xÕp h¹ng doanh nghiÖp sè: 494/Q§UB ngµy 24/4/2001 cña UBND tØnh Hµ T©y. * QuyÕt ®Þnh ®æi tªn doanh nghiÖp sè 1570/Q§UB ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2001 cña UBND tØnh Hµ T©y * QuyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi C«ng ty cæ phÇn sè 389/Q§UB ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2004 cña UBND tØnh Hµ T©y. * §¨ng ký kinh doanh sè: 0303000184 ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2004. * Vèn ®iÒu lÖ: 8.353.000.000® ( T¸m tû ba tr¨m n¨m m-¬i ba triÖu ®ång VN./.) 1.5 - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Lµ C«ng ty cæ phÇn víi 49% vèn cæ ®«ng lµ CBCNV vµ 51% vèn Nhµ n-íc 1.6 - NhiÖm vô cña doanh nghiÖp: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng; S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp; X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, thuû lîi; Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ SV: Hà Văn Trường 3 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ®-êng bé; S¶n xuÊt biÓn b¸o an toµn giao th«ng; S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng asphalt. 1.7 - LÞch sö ph¸t triÓn doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú: Nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú x©y dùng tiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi, ®Êt n-íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n, c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn. Do vËy, ®Ó thµnh c«ng Chñ nghÜa x· héi, cÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ §Êt n-íc, §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· thÊy ®-îc tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng c¸c tuyÕn ®-êng giao th«ng huyÕt m¹ch, nèi liÒn c¸c vïng kinh tÕ d©n c-, bëi v× khi giao th«ng ph¸t triÓn hiÖn ®¹i sÏ lµ tiÒn ®Ò thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn. §Ó ®¸p øng ®ßi hái cña thùc tÕ vµ ®-êng lèi chung cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, §¶ng bé Hµ T©y (Hµ S¬n B×nh cò) ®· thµnh lËp C«ng ty x©y l¾p cÇu I, Trô së ®ãng t¹i Km 15+500, Quèc lé 6A - Ba La - Hµ ®«ng Hµ Nội. C«ng ty x©y l¾p cÇu I ®-îc thµnh lËp ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 1973 theo Q§ sè 409 Q§/UB cña UBND TØnh Hµ S¬n B×nh (Nay lµ Hµ Nội). §Õn th¸ng 6 n¨m 1984 do t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ yªu cÇu tæ chøc, UBND TØnh yªu cÇu s¸t nhËp C«ng ty cÇu ®-êng bé I víi C«ng ty x©y l¾p cÇu SV: Hà Văn Trường 4 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp I, lÊy tªn lµ C«ng ty X©y dùng cÇu ®-êng bé I - Hµ S¬n B×nh ( Nay thuéc Hµ Nội). Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, qui m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng vµ lín m¹nh. T¹i Q§ sè 308 ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1992 C«ng ty x©y dùng cÇu ®-êng bé I ®· ®-îc UBND TØnh quyÕt ®Þnh ®æi tªn lµ C«ng ty X©y dùng cÇu ®-êng Hµ T©y. §Õn n¨m 2001 ®øng tr-íc t×nh h×nh míi vµ ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt kinh doanh, ®Æc thï vµ qui m« cña C«ng ty, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2001 theo Q§ cña UBND tØnh sè 1610 Q§/UB ®æi tªn lµ C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng Hµ T©y. N¨m 2004 C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng Hµ T©y chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn Giao th«ng Hµ T©y theo Q§ sè 389 Q§/UB ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2004 cña UBND TØnh Hµ T©y. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc, C«ng ty cæ phÇn Giao th«ng Hµ Nội ®ang tõng ngµy, tõng giê ®æi míi vµ n©ng cao NSL§, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña CBCNV vµ ng-êi lao ®éng, gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Bªn c¹nh ®ã, nhê cã ®éi ngò c¸n bé CNV ®Òu cã tr×nh ®é cao, lao ®éng s¸ng t¹o, n¨ng ®éng nhiÖt huyÕt, gióp c«ng ty cã mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng, ®-îc kh¸ch hµng ngµy cµng tin cËy. SV: Hà Văn Trường 5 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp C«ng ty ®· ®Çu t- x©y dùng míi, c¶i t¹o söa ch÷a n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së, kho tµng bÕn b·i (§Æc biÖt lµ c«ng nghÖ m¸y mãc, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, trang thiÕt bÞ) ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña mét c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh trong c¬ chÕ ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong t-¬ng lai. 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 2.1 - S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.1- S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau [ Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m §èC PHßNG KÕ HO¹CH §éi XL c«ng tr×nh I PHßNG TµI Vô §éi XL c«ng tr×nh II SV: Hà Văn Trường §éi XL c«ng tr×nh III PHßNG Kü THUËT §éi XL c«ng tr×nh IV 6 PHßNG VËT T¦ §éi XL c«ng tr×nh V PHßNG Tæ CHøC HµNH CHÝNH Tr¹m trén bª t«ng nhùa §éi c¬ giíi thi c«ng Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ( kiªm gi¸m ®èc c«ng ty): Lµ ng-êi ®øng ®Çu C«ng ty, ®¹i diÖn cho C«ng ty tr-íc ph¸p luËt, lËp ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña Héi ®ång qu¶n trÞ, chñ to¹ häp ®¹i héi cæ ®«ng, ký ban hµnh vµ theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n, c¸c quyÕt ®Þnh thuéc ph¹m vi H§QT qui ®Þnh. §-a ra c¸c quyÕt s¸ch vÒ ph-¬ng ¸n SXKD, phô tr¸ch mäi t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty, chñ tÞch héi ®ång thi n©ng ng¹ch l-¬ng cña c«ng ty vµ quyÕt ®Þnh n©ng bËc l-¬ng cho c¸c chøc vô l·nh ®¹o: phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng. Cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc H§QT vµ ph¸p luËt trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng-êi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn thùc hiÖn quyÒn lµm chñ, ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, thiÕt thùc tham gia qu¶n lý c«ng ty. §ång thêi gi¸m ®èc cßn gãp phÇn ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn gia SV: Hà Văn Trường 7 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp søc phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao, chÊp hµnh ®óng ®¾n c¸c chñ tr-¬ng chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt ®· ®Ò ra. Phã gi¸m ®èc: Lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch, kü thuËt cña C«ng ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc, tr-íc nhµ n-íc vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng. Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô thay mÆt gi¸m ®èc ®i v¾ng hoÆc ®iÒu hµnh vµ gi¶i quyÕt c«ng t¸c néi chÝnh khi ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn. Cã tr¸ch nhiÖm th-êng xuyªn bµn b¹c víi gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi th«ng tin nhanh nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh ®Ó cïng gi¸m ®èc rót kinh nghiÖm nh»m ®Ò ra c¸c ph-¬ng ph¸p chØ ®¹o hîp lý. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Lµm nhiÖm vô tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ mÆt kÕ ho¹ch kinh doanh nh- khai th¸c c«ng tr×nh, lµm hå s¬ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh, ký hîp ®ång thi c«ng, nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Tæng hîp t×nh th×nh thùc hiÖn kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. LËp b¸o c¸o s¶n l-îng hµng th¸ng, quý, n¨m …. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc. KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¸c c¬ quan qu¶n lý, héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c cæ ®«ng vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. C¸c kÕ SV: Hà Văn Trường 8 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp to¸n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô mµ kÕ to¸n tr-ëng ph©n c«ng. Phßng kü thuËt: Gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng ty vÒ kü thuËt - chÊt l-îng - tiÕn ®é cña c«ng tr×nh. Gi¸m s¸t chÊt l-îng c¸c c«ng tr×nh, cïng c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh hoµn tÊt c¸c thñ tôc nghiÖm thu kü thuËt theo ®óng quy tr×nh, quy ph¹m vµ tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n. * Phßng kü thuËt gåm 2 bé phËn: + Gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng: Lµm viÖc víi chñ ®Çu t-, t- vÊn gi¸m s¸t vÒ thñ tôc gi¶i phãng mÆt b»ng, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng, kü thuËt c«ng tr×nh. Phßng vËt t- thiÕt bÞ: Tham m-u, cung øng vËt t- trong c«ng ty, trªn c¬ së nhiÖm vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, phßng vËt t- chñ ®éng x¸c ®Þnh sè l-îng vµ chÊt l-îng vËt t- cho c«ng tr×nh. Hµng quý c¸c c«ng tr×nh tæ chøc ®Þnh kú kiÓm kª theo qui ®Þnh. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phô tr¸nh c«ng t¸c néi chÝnh trong c«ng ty nh-: LËp kÕ ho¹ch mua s¾m v¨n phßng phÈm cho c¸c ®¬n vÞ trong ph¹m vi hµnh chÝnh, thùc SV: Hà Văn Trường 9 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp hiÖn chøc n¨ng v¨n th-, theo dâi viÖc kiÓm tra vµ th-êng trùc ®iÖn tho¹i khu v¨n phßng c«ng ty, ChÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c an ninh vµ an toµn x· héi trong khu vùc v¨n phßng c«ng ty, ®ãn tiÕp kh¸ch khi ®Õn giao dÞch… Cã nhiÖm vô tham m-u cho H§QT, ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c c¸n bé; qu¶n lý hå s¬, lý lÞch c¸n bé c«ng nh©n viªn; thùc hiÖn viÖc theo dâi thi n©ng bËc l-¬ng, chuyÓn ng¹ch l-¬ng, chÕ ®é thu nép BHXH, BHYT cho ng-êi lao ®éng. §éng viªn toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn ®oµn kÕt h¨ng say lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao. §éi XLCT I, XLCT II …: Chuyªn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, d©n dông, san lÊp mÆt b»ng. §éi s¶n xuÊt vËt liÖu: S¶n xuÊt vËt liÖu th¶m bª t«ng APHALS ®Ó phôc vô c¸c ®éi XLCT vµ b¸n ra ngoµi. §éi thi c«ng c¬ giíi: Theo dâi, qu¶n lý vµ cung øng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ®éi thi c«ng. 2.3 - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. SV: Hà Văn Trường 10 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh, chØ ®¹o c¸c phßng ban thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña c«ng ty. Gi÷a c¸c phßng ban cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Phßng kÕ ho¹ch nhËn ®-îc hîp ®ång thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th× lµm hîp ®ång giao kho¸n cho c¸c ®éi vµ chuyÓn hîp ®ång cho c¸c phßng liªn quan ®Ó theo dâi thùc hiÖn. Phßng vËt t- cã tr¸ch nhiÖm bãc t¸ch khèi l-îng dù to¸n toµn c«ng tr×nh vµ theo dâi khèi l-îng vËt t- xuÊt vµo c«ng tr×nh theo tõng thêi ®iÓm. Phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi kiÓm tra chÊt l-îng vµ ®«n ®èc tiÕn ®é kÕt hîp víi ®éi thi c«ng lµ thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. Phßng lao ®éng tiÒn l-¬ng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi l-¬ng vµ c¸c chÕ ®é cho ng-êi lao ®éng theo ®óng tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ. Cuèi cïng lµ phßng tµi vô cã nhiÖm vô theo dâi, h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi,… thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh. KiÓm tra hoµn thiÖn c¸c thñ tôc chøng tõ c¸c lo¹i. 3. - Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.1. MÆt hµng s¶n phÈm - S¶n l-îng s¶n xuÊt: C«ng ty cæ phÇn Giao th«ng Hµ T©y ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng nh»m môc tiªu ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ x©y dùng SV: Hà Văn Trường 11 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, x©y dùng vµ lµm míi c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nªn s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ nh÷ng con ®-êng, c©y cÇu, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi…. B¶ng 3.1: MÆt hµng vµ s¶n l-îng s¶n xuÊt ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m 2007 2008 2009 2010 2011 §VT X©y l¾p Tr® 75.670 78.254 65.050 57.925 56.135 SX vËt liÖu Tr® 0 0 8.210 10.137 13.659 B¶ng 3.2: Kh¸i qu¸t kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh ChØ tiªu nhuËn N¨m N¨m N¨m N¨m 2007 2008 2009 2010 2011 §VT Doanh thu Lîi N¨m Tr® tr-íc Tr® 72.462 74.058 58.033 51.089 51.045 1.223 1.243 467 492 122 831 1.260 467 492 105 thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ SV: Hà Văn Trường Tr® 12 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Gi¸ trÞ TSC§ BQ Tr® 7.676 Vèn l-u ®éng BQ Tr® 47.524 51.076 56.396 47.617 40.528 Sè L§BQ trong Ng-êi 500 7.954 565 9.343 550 9.734 435 7.776 415 n¨m 4. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 4.1. M«i tr-êng vÜ m«: 4.1.1. M«i tr-êng kinh tÕ: M«i tr-êng kinh tÕ ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr-êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c«ng ty ®· biÕt vËn dông vµ n¾m b¾t kÞp thêi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó s¶n xuÊt nh»m gi¶m chi phÝ, ®¶m b¶o chÊt l-îng, kü, mü thuËt c«ng tr×nh chiÕm ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng gióp cho c«ng ty ngµy cµng cã nhiÒu ®¬n ®Æt hµng t¹o ®-îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, gióp cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 4.1.2. M«i tr-êng c«ng nghÖ: Víi nÒn kinh tÕ më hiÖn nay c«ng ty ®· tõng b-íc héi nhËp vµ ph¸t triÓn víi xu h-íng chung cña nÒn kinh tÕ thÓ giíi. §Ó n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, rót ng¾n ®-îc thêi gian thi c«ng nh»m SV: Hà Văn Trường 13 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp n©ng cao chÊt l-îng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®µo t¹o vµ båi d-ìng cho c¸c c¸n bé chñ chèt cña c«ng ty. C«ng ty ®· tæ chøc cho mét sè c¸n bé sang häc tËp t¹i Ên §é nh»m mang nh÷ng khoa häc cña n-íc b¹n vÒ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty. 4.1.3.M«i tr-êng tù nhiªn: §©y lµ vÊn ®Ò ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. N»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa Èm, vµo mïa m-a th× c¸c c«ng tr×nh hÇu hÕt kh«ng thÓ thi c«ng ®· lµm ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh. 4.1.4 . M«i tr-êng v¨n ho¸ - x· héi: Tr-íc ®©y khi ®êi sèng cña ng-êi d©n ViÖt Nam cßn nhiÒu h¹n chÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc nhËn thøc vÒ x©y dùng, n©ng cÊp, söa ch÷a nh÷ng c«ng tr×nh giao th«ng Ýt ®-îc tró träng quan t©m. Con ng-êi chØ cÇn cã chç ë lµ ®-îc. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi ®Êt n-íc ph¸t triÓn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµm cho ®êi sèng cña ng-êi d©n ®-îc c¶i thiÖn th× nhu cÇu x©y dùng nh÷ng con ®-êng, c«ng tr×nh, nh÷ng khu nhµ cã quy m« l¹i lµ nhu cÇu cÇn thiÕt. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn s«i ®éng theo h-íng CNH – H§H th× tr×nh ®é nhËn thøc hiÓu biÕt cña ng-êi d©n ngµy cµng cao, kÐo theo nhu cÇu vÒ chÊt l-îng, mÉu SV: Hà Văn Trường 14 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp m·. N¾m bÊt ®-îc thÞ hiÕu nhu cÇu cña ng-êi d©n lµ h-íng ®Ó C«ng ty ®Çu t- x©y míi n©ng cÊp c¶i t¹o nh÷ng c«ng tr×nh giao th«ng. To¸m l¹i tr×nh ®é nhËn thøc cña ng-êi d©n, phong tôc tËp qu¸n cña d©n téc quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 4.1.5 M«i tr-êng luËt ph¸p: Víi hÖ thèng Ph¸p luËt ngµy cµng hoµn thiÖn vµ më ra cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th× víi x©y dùng c¬ b¶n còng cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá. C¸c dù ¸n ®Çu t- n-íc ngoµi ngµy cµng nhiÒu ®ã lµ c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong n-íc nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. 4.1.6. M«i tr-êng quèc tÕ: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhÊt lµ tõ khi n-íc ta gia nhËp WTO th× nã cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ trong n-íc. C¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn, cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng th× ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn tr-êng quèc tÕ. Ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý s¾c bÐn, nh¹y c¶m víi thêi cuéc biÕt vËn dông nh÷ng c¸i míi vµo s¶n xuÊt. 4.2 M«i tr-êng ngµnh: 4.2.1 §èi thñ c¹nh tranh: SV: Hà Văn Trường 15 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ n-íc ta thùc hiÖn c¬ chÕ më mét lo¹t c¸c c«ng t- nh©n ra ®êi, cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nã lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ®¸ng gêm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc chuyÓn sang cæ phÇn nh- c«ng ty cæ phÇn giao th«ng hiÖn nay. §iÓm m¹nh cña nh÷ng doanh nghiÖp nµy hä cã vèn lín, hä chñ ®éng ®-îc vèn, nh©n lùc, m¸y mãc…. ®©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i thÕ mµ doanh nghiÖp mÊt chç ®øng trong x· héi. Víi bÒ dµy lÞch sö lµ c«ng ty x©y dùng nhiÒu n¨m liÒn ®øng ®Çu tØnh vÒ thi c«ng c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, th× ®ã lµ ®éng lùc gióp cho c«ng ty v÷ng b-íc trªn thÞ tr-êng. 4.2.2 C¹nh tranh tiÒm Èn: HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dï ho¹t ®éng trong bÊt kú lÜnh vùc nµo th× còng cã nhiÒu c¹nh tranh tiÒm Èn. Víi c¬ chÕ më nh- hiÖn nay th× nguy c¬ tiÒm Èn l¹i cµng cao, nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp nh- c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, vèn, ….®©y lµ vÊn ®Ò th-êng xuyªn g©y ¸p lùc cho c¸c c«ng ty nhÊt lµ c¸c c«ng ty x©y dùng. 4.2.3 ¸p lùc cña nhµ cung cÊp: §©y lµ vÊn ®Ò mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng kinh doanh còng ®Òu ph¶i quan t©m. NhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty x©y dùng SV: Hà Văn Trường 16 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp mµ s¶n phÈm cña hä th× nguyªn vËt liÖu chiÕm ®Õn h¬n 50% gi¸ thµnh s¶n phÈm. Víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay víi nhiÒu lo¹i thuÕ ®-îc ®Æt ra c¸c nhµ cung cÊp hÕt søc thËn träng trong viÖc mua b¸n nhÊt lµ trong kh©u thanh to¸n. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c kho¶n thanh to¸n víi nhµ cung cÊp ®Òu ph¶i thanh to¸n tr-íc khi nhËn hµng th× vÊn ®Ò vèn lóc nµy míi lµ ®iÒu khiÕn cho nhµ s¶n xuÊt ph¶i suy nghÜ . Lóc nµy th× uy tÝn vµ quan hÖ lµm ¨n l©u n¨m míi ph¸t huy t¸c dông. Víi kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña nhµ cung cÊp cïng víi quan hÖ vµ uy tÝn l©u n¨m nªn vÊn ®Ò cung cÊp kh«ng g©y ¸p lùc lín cho doanh nghiÖp. 4.2.4 ¸p lùc cña kh¸ch hµng: Th«ng qua t×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty trong c¸c n¨m gÇn ®©y phÇn nµo cho thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn nªn ¸p lùc cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp lµ kh«ng lín. 4.2.5 S¶n phÈm thay thÕ: ë doanh nghiÖp kh«ng ¸p dông s¶n phÈm thay thÕ. Cã th× chØ lµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh c«ng tranh SV: Hà Văn Trường 17 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần II: Phân tích đánh giá các hoạt động quản trị chủ yếu tại công ty cổ phần giao thông Hà Nội. 2.1 Công tác quản tri chiến lược. Công ty cổ phần giao thông Hà nội hoạt dộng sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực nghành nghề mà ở Việt Nam hiện nay cũng phát triển rất mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng.Đặc biệt là nghành xây dựng,có rất nhiều tập đoàn,tổng công ty,công ty xây dựng từ nhỏ đến lớn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà thầu của công ty.Vì vậy công ty phải nỗ lực hết mình để mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận.Công ty phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu dài hạn nhằm tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Việc xây dựng chiến lược đòi hỏi phải có kết hợp hài hòa và giữa các yếu tố: các cơ hội bên ngoài, các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, những kỳ vọng xã hội của doanh nghiệp, giá trị cá nhân nhà quản trị. Trên cơ sở đó , quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh xây dựng cho Công Ty đi theo quy trình : Qua tìm hiểu quá trình hoạch định công ty đi theo chiều hướng : SV: Hà Văn Trường 18 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích môi trường – Xây dựng mục tiêu – Đề ra giải pháp. - Về phân tích môi trường kinh doanh Công Ty thường đi vào nghiên cứu phân tích các yếu tố : Môi trường nền kinh tế, môi trường ngành và môi trường nội bộ công ty. - Về xác định mục tiêu căn cứ vào tình hình giai đoạn trước , năng lực hiện tại và định hướng trong những năm tới. - Qua đó công ty đã đưa ra các giải pháp về đầu tư phát triển; về con người; về tài chính ; về tổ chức sản xuất. + Đề xuất chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giao thông Hà Nội tới 2015. - Chiến lược thị trường và sản phẩm. Không chỉ hoạt động trong phạm vi thị trường xây lắp và còn vươn ra chiếm lĩnh các thị trường khác như: vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu... - Chiến lược tài chính SV: Hà Văn Trường 19 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phát triển công tác huy động vốn cổ phần , đảm bảo mức lợi nhuận để tái đầu tư và phát triên, tăng cường liên doanh liên kết với các tổ chức nước ngoài. - Chiến lược đấu thầu Tùy đặc điểm cụ thể của từng gói thầu mà đẩy mạnh chiến lược theo hướng ưu thế giá , ưu thế về công nghệ , ưu thế về tài chính hay ưu thế về thương hiệu sẵn có . 2.2 Công tác về quản trị tác nghiệp của công ty. Công ty mua nguyên vật liệu từ những đối tác làm ăn lâu đời cùng công ty,máy móc thiết bi phục vụ các công trình xây dựng được nhâp khẩu từ nước ngoài và những nơi bán hàng uy tín nhằm mang lại chất lượng tốt nhất,hiệu quả sử dụng cao nhất trong quá trình lao động.Các công tring công ty thi công luôn hoàn thành tiến độ được giao,chế độ bảo hành ,bảo trì dược công ty đặc biệt chú trọng sau khi công trình hoàn thành và giao cho đối tác vì vậy công ty nhận được rất nhiều đơn thầu từ khắp nơi. 2.3 Công tác quản trị nhân lực trong công ty CPGT Hà Nội. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người ở công ty CPGT Hà Nội mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay SV: Hà Văn Trường 20 Lớp: K42DQ4
- Xem thêm -