Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản tri doanh nghiệp tại công ty cổ phần giao thông hà nội.

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ x· héi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao, ®Ó kÞp héi nhËp theo ®µ t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu, ®iÒu ®Æt ra víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i tu©n thñ theo tõng quy luËt: Quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ c¶ ... §©y còng lµ mét yªu cÇu kh¾t khe nÕu doanh nghiÖp nµo muèn ph¸t triÓn v÷ng vµng më réng quy m« lín m¹nh cho m×nh. Nhằm giúp sinh viên có thể nắm chắc kiến thức và vận dụng vào thực tế,nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em thực tập và làm báo cáo thực tập. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Giao th«ng Hµ Nội em nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong trường,các cô chú,anh chị trong công ty cổ phần giao thông Hà Nội,em đã hoàn thành báo cáo thực tập.Nhưng do những hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên báo cáo thực tập của em còn thiếu nhiều sai sót.Em kính mong nhận được sự chỉ bảo,giúp đỡ của các thầy cô giáo để bài báo cáo của em hoàn thiên hơn. B¸o c¸o thùc tËp gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần giao thông Hà Nội. Phần 2: Phân tích đánh giá các hoạt động quản trị chủ yếu của công ty. Phần 3: Đánh gia chung về hoạt động kinh doanh và công tác quản trị của công ty cổ phần giao thông Hà Nội. SV: Hà Văn Trường 1 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần giao thông Hà Nội. 1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn giao th«ng Hµ Nội: 1.1- Tªn C«ng ty: B»ng tiÕng viÖt: C«ng ty cæ phÇn giao th«ng Hµ Nội B»ng tiÕng anh: Ha noi transport construction jont stock company 1.2 - Gi¸m ®èc doanh nghiÖp hiÖn t¹i: ¤ng NguyÔn ThiÖn §êng 1.3 - §Þa chØ trô së chÝnh: Km 15 + 500 QL 6A Ba La – Hµ §«ng – Hµ Nội 1.4 - C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp: * QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc sè 308/Q§UB ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1992 cña UBND tØnh Hµ T©y. * QuyÕt ®Þnh xÕp h¹ng doanh nghiÖp sè: 494/Q§UB ngµy 24/4/2001 cña UBND tØnh Hµ T©y. * QuyÕt ®Þnh ®æi tªn doanh nghiÖp sè 1570/Q§UB ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2001 cña UBND tØnh Hµ T©y * QuyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi C«ng ty cæ phÇn sè 389/Q§UB ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2004 cña UBND tØnh Hµ T©y. * §¨ng ký kinh doanh sè: 0303000184 ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2004. * Vèn ®iÒu lÖ: 8.353.000.000® ( T¸m tû ba tr¨m n¨m m¬i ba triÖu ®ång VN./.) 1.5 - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Lµ C«ng ty cæ phÇn víi 49% vèn cæ ®«ng lµ CBCNV vµ 51% vèn Nhµ níc 1.6 - NhiÖm vô cña doanh nghiÖp: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng; S¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp; X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, thuû lîi; Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ ®êng bé; S¶n xuÊt biÓn b¸o an toµn giao th«ng; S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng asphalt. 1.7 - LÞch sö ph¸t triÓn doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú: Nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú x©y dùng tiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi, ®Êt níc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n, c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn. Do vËy, ®Ó thµnh c«ng Chñ nghÜa x· héi, cÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ §Êt níc, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng huyÕt m¹ch, nèi liÒn c¸c vïng kinh tÕ d©n c, bëi v× khi giao th«ng ph¸t triÓn hiÖn ®¹i sÏ lµ tiÒn ®Ò thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn. SV: Hà Văn Trường 2 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp §Ó ®¸p øng ®ßi hái cña thùc tÕ vµ ®êng lèi chung cña §¶ng vµ Nhµ níc, §¶ng bé Hµ T©y (Hµ S¬n B×nh cò) ®· thµnh lËp C«ng ty x©y l¾p cÇu I, Trô së ®ãng t¹i Km 15+500, Quèc lé 6A - Ba La - Hµ ®«ng - Hµ Nội. C«ng ty x©y l¾p cÇu I ®îc thµnh lËp ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 1973 theo Q§ sè 409 Q§/UB cña UBND TØnh Hµ S¬n B×nh (Nay lµ Hµ Nội). §Õn th¸ng 6 n¨m 1984 do t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ yªu cÇu tæ chøc, UBND TØnh yªu cÇu s¸t nhËp C«ng ty cÇu ®êng bé I víi C«ng ty x©y l¾p cÇu I, lÊy tªn lµ C«ng ty X©y dùng cÇu ®êng bé I - Hµ S¬n B×nh ( Nay thuéc Hµ Nội). Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, qui m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng vµ lín m¹nh. T¹i Q§ sè 308 ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1992 C«ng ty x©y dùng cÇu ®êng bé I ®· ®îc UBND TØnh quyÕt ®Þnh ®æi tªn lµ C«ng ty X©y dùng cÇu ®êng Hµ T©y. §Õn n¨m 2001 ®øng tríc t×nh h×nh míi vµ ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt kinh doanh, ®Æc thï vµ qui m« cña C«ng ty, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2001 theo Q§ cña UBND tØnh sè 1610 Q§/UB ®æi tªn lµ C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng Hµ T©y. N¨m 2004 C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng Hµ T©y chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn Giao th«ng Hµ T©y theo Q§ sè 389 Q§/UB ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2004 cña UBND TØnh Hµ T©y. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc, C«ng ty cæ phÇn Giao th«ng Hµ Nội ®ang tõng ngµy, tõng giê ®æi míi vµ n©ng cao NSL§, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña CBCNV vµ ngêi lao ®éng, gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Bªn c¹nh ®ã, nhê cã ®éi ngò c¸n bé CNV ®Òu cã tr×nh ®é cao, lao ®éng s¸ng t¹o, n¨ng ®éng nhiÖt huyÕt, gióp c«ng ty cã mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng, ®îc kh¸ch hµng ngµy cµng tin cËy. C«ng ty ®· ®Çu t x©y dùng míi, c¶i t¹o söa ch÷a n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së, kho tµng bÕn b·i (§Æc biÖt lµ c«ng nghÖ m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, trang thiÕt bÞ) ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña mét c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh trong c¬ chÕ ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong t¬ng lai. 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 2.1 - S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.1- S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau SV: Hà Văn Trường 3 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp [ Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m §èC PHßNG KÕ HO¹CH §éi XL c«ng tr×nh I PHßNG TµI Vô §éi XL c«ng tr×nh II §éi XL c«ng tr×nh III PHßNG Kü THUËT §éi XL c«ng tr×nh IV PHßNG VËT T¦ §éi XL c«ng tr×nh V PHßNG Tæ CHøC HµNH CHÝNH Tr¹m trén bª t«ng nhùa §éi c¬ giíi thi c«ng 2.2- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ( kiªm gi¸m ®èc c«ng ty): Lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, ®¹i diÖn cho C«ng ty tríc ph¸p luËt, lËp ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña Héi ®ång qu¶n trÞ, chñ to¹ häp ®¹i héi cæ ®«ng, ký ban hµnh vµ theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n, c¸c quyÕt ®Þnh thuéc ph¹m vi H§QT qui ®Þnh. §a ra c¸c quyÕt s¸ch vÒ ph¬ng ¸n SXKD, phô tr¸ch mäi t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty, chñ tÞch héi ®ång thi n©ng ng¹ch l¬ng cña c«ng ty vµ quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng cho c¸c chøc vô l·nh ®¹o: phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng. Cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vµ ph¸p luËt trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn thùc hiÖn quyÒn lµm chñ, ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, thiÕt thùc tham gia qu¶n lý c«ng ty. §ång thêi gi¸m ®èc cßn gãp phÇn ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn gia søc phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, chÊp hµnh ®óng ®¾n c¸c chñ tr¬ng chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt ®· ®Ò ra. Phã gi¸m ®èc: Lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch, kü thuËt cña C«ng ty, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, tríc nhµ níc vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô thay mÆt gi¸m ®èc ®i v¾ng hoÆc ®iÒu hµnh vµ gi¶i quyÕt c«ng t¸c néi chÝnh khi ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn. Cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn bµn b¹c víi gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi SV: Hà Văn Trường 4 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp th«ng tin nhanh nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh ®Ó cïng gi¸m ®èc rót kinh nghiÖm nh»m ®Ò ra c¸c ph¬ng ph¸p chØ ®¹o hîp lý. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Lµm nhiÖm vô tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ mÆt kÕ ho¹ch kinh doanh nh khai th¸c c«ng tr×nh, lµm hå s¬ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh, ký hîp ®ång thi c«ng, nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Tæng hîp t×nh th×nh thùc hiÖn kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. LËp b¸o c¸o s¶n lîng hµng th¸ng, quý, n¨m …. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc. KÕ to¸n trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c c¬ quan qu¶n lý, héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c cæ ®«ng vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. C¸c kÕ to¸n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô mµ kÕ to¸n trëng ph©n c«ng. Phßng kü thuËt: Gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty vÒ kü thuËt - chÊt lîng - tiÕn ®é cña c«ng tr×nh. Gi¸m s¸t chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh, cïng c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh hoµn tÊt c¸c thñ tôc nghiÖm thu kü thuËt theo ®óng quy tr×nh, quy ph¹m vµ tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n. * Phßng kü thuËt gåm 2 bé phËn: + Gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng: Lµm viÖc víi chñ ®Çu t, t vÊn gi¸m s¸t vÒ thñ tôc gi¶i phãng mÆt b»ng, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng, kü thuËt c«ng tr×nh. Phßng vËt t thiÕt bÞ: Tham mu, cung øng vËt t trong c«ng ty, trªn c¬ së nhiÖm vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, phßng vËt t chñ ®éng x¸c ®Þnh sè lîng vµ chÊt lîng vËt t cho c«ng tr×nh. Hµng quý c¸c c«ng tr×nh tæ chøc ®Þnh kú kiÓm kª theo qui ®Þnh. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phô tr¸nh c«ng t¸c néi chÝnh trong c«ng ty nh: LËp kÕ ho¹ch mua s¾m v¨n phßng phÈm cho c¸c ®¬n vÞ trong ph¹m vi hµnh chÝnh, thùc hiÖn chøc n¨ng v¨n th, theo dâi viÖc kiÓm tra vµ thêng trùc ®iÖn tho¹i khu v¨n phßng c«ng ty, ChÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c an ninh vµ an toµn x· héi trong khu vùc v¨n phßng c«ng ty, ®ãn tiÕp kh¸ch khi ®Õn giao dÞch… SV: Hà Văn Trường 5 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cã nhiÖm vô tham mu cho H§QT, ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c c¸n bé; qu¶n lý hå s¬, lý lÞch c¸n bé c«ng nh©n viªn; thùc hiÖn viÖc theo dâi thi n©ng bËc l¬ng, chuyÓn ng¹ch l¬ng, chÕ ®é thu nép BHXH, BHYT cho ngêi lao ®éng. §éng viªn toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn ®oµn kÕt h¨ng say lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. §éi XLCT I, XLCT II …: Chuyªn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, d©n dông, san lÊp mÆt b»ng. §éi s¶n xuÊt vËt liÖu: S¶n xuÊt vËt liÖu th¶m bª t«ng APHALS ®Ó phôc vô c¸c ®éi XLCT vµ b¸n ra ngoµi. §éi thi c«ng c¬ giíi: Theo dâi, qu¶n lý vµ cung øng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ®éi thi c«ng. 2.3 - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong hÖ thèng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh, chØ ®¹o c¸c phßng ban thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña c«ng ty. Gi÷a c¸c phßng ban cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Phßng kÕ ho¹ch nhËn ®îc hîp ®ång thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th× lµm hîp ®ång giao kho¸n cho c¸c ®éi vµ chuyÓn hîp ®ång cho c¸c phßng liªn quan ®Ó theo dâi thùc hiÖn. Phßng vËt t cã tr¸ch nhiÖm bãc t¸ch khèi lîng dù to¸n toµn c«ng tr×nh vµ theo dâi khèi lîng vËt t xuÊt vµo c«ng tr×nh theo tõng thêi ®iÓm. Phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi kiÓm tra chÊt lîng vµ ®«n ®èc tiÕn ®é kÕt hîp víi ®éi thi c«ng lµ thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. Phßng lao ®éng tiÒn l¬ng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi l¬ng vµ c¸c chÕ ®é cho ngêi lao ®éng theo ®óng tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. Cuèi cïng lµ phßng tµi vô cã nhiÖm vô theo dâi, h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi,… thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh. KiÓm tra hoµn thiÖn c¸c thñ tôc chøng tõ c¸c lo¹i. 3. - Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.1. MÆt hµng s¶n phÈm - S¶n lîng s¶n xuÊt: C«ng ty cæ phÇn Giao th«ng Hµ T©y ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng nh»m môc tiªu ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së h¹ SV: Hà Văn Trường 6 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tÇng, x©y dùng vµ lµm míi c¸c c«ng tr×nh giao th«ng nªn s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ nh÷ng con ®êng, c©y cÇu, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi…. B¶ng 3.1: MÆt hµng vµ s¶n lîng s¶n xuÊt ChØ tiªu §VT X©y l¾p SX vËt liÖu Tr® Tr® N¨m 2007 75.670 0 N¨m 2008 78.254 0 N¨m 2009 65.050 8.210 N¨m 2010 57.925 10.137 N¨m 2011 56.135 13.659 B¶ng 3.2: Kh¸i qu¸t kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m 2007 2008 2009 2010 2011 Doanh thu Tr® 72.462 74.058 58.033 51.089 51.045 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr® 1.223 1.243 467 492 122 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr® 831 1.260 467 492 105 Gi¸ trÞ TSC§ BQ Tr® 7.676 7.954 9.343 9.734 7.776 Vèn lu ®éng BQ Tr® 47.524 51.076 56.396 47.617 40.528 Sè L§BQ trong n¨m Ngêi 500 565 550 435 415 4. M«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 4.1. M«i trêng vÜ m«: 4.1.1. M«i trêng kinh tÕ: M«i trêng kinh tÕ ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty ®· biÕt vËn dông vµ n¾m b¾t kÞp thêi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó s¶n xuÊt nh»m gi¶m chi phÝ, ®¶m b¶o chÊt lîng, kü, mü thuËt c«ng tr×nh chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng gióp cho c«ng ty ngµy cµng cã nhiÒu ®¬n ®Æt hµng t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gióp cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 4.1.2. M«i trêng c«ng nghÖ: Víi nÒn kinh tÕ më hiÖn nay c«ng ty ®· tõng bíc héi nhËp vµ ph¸t triÓn víi xu híng chung cña nÒn kinh tÕ thÓ giíi. §Ó n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, rót ng¾n ®îc thêi gian thi c«ng nh»m n©ng cao chÊt lîng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®µo t¹o vµ båi dìng cho c¸c c¸n bé chñ chèt cña c«ng ty. C«ng ty ®· tæ chøc cho mét sè c¸n bé sang häc tËp t¹i Ên §é nh»m mang nh÷ng khoa häc cña níc b¹n vÒ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty. ChØ tiªu SV: Hà Văn Trường §VT 7 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4.1.3.M«i trêng tù nhiªn: §©y lµ vÊn ®Ò ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. N»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa Èm, vµo mïa ma th× c¸c c«ng tr×nh hÇu hÕt kh«ng thÓ thi c«ng ®· lµm ¶nh hëng nhiÒu ®Õn tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh. 4.1.4 . M«i trêng v¨n ho¸ - x· héi: Tríc ®©y khi ®êi sèng cña ngêi d©n ViÖt Nam cßn nhiÒu h¹n chÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc nhËn thøc vÒ x©y dùng, n©ng cÊp, söa ch÷a nh÷ng c«ng tr×nh giao th«ng Ýt ®îc tró träng quan t©m. Con ngêi chØ cÇn cã chç ë lµ ®îc. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi ®Êt níc ph¸t triÓn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµm cho ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc c¶i thiÖn th× nhu cÇu x©y dùng nh÷ng con ®êng, c«ng tr×nh, nh÷ng khu nhµ cã quy m« l¹i lµ nhu cÇu cÇn thiÕt. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn s«i ®éng theo híng CNH – H§H th× tr×nh ®é nhËn thøc hiÓu biÕt cña ngêi d©n ngµy cµng cao, kÐo theo nhu cÇu vÒ chÊt lîng, mÉu m·. N¾m bÊt ®îc thÞ hiÕu nhu cÇu cña ngêi d©n lµ híng ®Ó C«ng ty ®Çu t x©y míi n©ng cÊp c¶i t¹o nh÷ng c«ng tr×nh giao th«ng. To¸m l¹i tr×nh ®é nhËn thøc cña ngêi d©n, phong tôc tËp qu¸n cña d©n téc quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 4.1.5 M«i trêng luËt ph¸p: Víi hÖ thèng Ph¸p luËt ngµy cµng hoµn thiÖn vµ më ra cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th× víi x©y dùng c¬ b¶n còng cã ¶nh hëng kh«ng nhá. C¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi ngµy cµng nhiÒu ®ã lµ c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong níc nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. 4.1.6. M«i trêng quèc tÕ: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhÊt lµ tõ khi níc ta gia nhËp WTO th× nã cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ trong níc. C¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn, cã chç ®øng trªn thÞ trêng th× ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn trêng quèc tÕ. Ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý s¾c bÐn, nh¹y c¶m víi thêi cuéc biÕt vËn dông nh÷ng c¸i míi vµo s¶n xuÊt. 4.2 M«i trêng ngµnh: 4.2.1 §èi thñ c¹nh tranh: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ níc ta thùc hiÖn c¬ chÕ më mét lo¹t c¸c c«ng t nh©n ra ®êi, cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nã lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ®¸ng gêm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc chuyÓn sang cæ phÇn nh c«ng ty cæ phÇn giao th«ng hiÖn nay. §iÓm m¹nh cña nh÷ng doanh nghiÖp nµy hä cã vèn lín, hä chñ ®éng ®îc vèn, nh©n lùc, m¸y mãc…. ®©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i thÕ mµ doanh nghiÖp mÊt chç ®øng trong SV: Hà Văn Trường 8 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp x· héi. Víi bÒ dµy lÞch sö lµ c«ng ty x©y dùng nhiÒu n¨m liÒn ®øng ®Çu tØnh vÒ thi c«ng c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, th× ®ã lµ ®éng lùc gióp cho c«ng ty v÷ng bíc trªn thÞ trêng. 4.2.2 C¹nh tranh tiÒm Èn: HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dï ho¹t ®éng trong bÊt kú lÜnh vùc nµo th× còng cã nhiÒu c¹nh tranh tiÒm Èn. Víi c¬ chÕ më nh hiÖn nay th× nguy c¬ tiÒm Èn l¹i cµng cao, nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp nh c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, vèn, ….®©y lµ vÊn ®Ò thêng xuyªn g©y ¸p lùc cho c¸c c«ng ty nhÊt lµ c¸c c«ng ty x©y dùng. 4.2.3 ¸p lùc cña nhµ cung cÊp: §©y lµ vÊn ®Ò mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng kinh doanh còng ®Òu ph¶i quan t©m. NhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty x©y dùng mµ s¶n phÈm cña hä th× nguyªn vËt liÖu chiÕm ®Õn h¬n 50% gi¸ thµnh s¶n phÈm. Víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay víi nhiÒu lo¹i thuÕ ®îc ®Æt ra c¸c nhµ cung cÊp hÕt søc thËn träng trong viÖc mua b¸n nhÊt lµ trong kh©u thanh to¸n. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c kho¶n thanh to¸n víi nhµ cung cÊp ®Òu ph¶i thanh to¸n tríc khi nhËn hµng th× vÊn ®Ò vèn lóc nµy míi lµ ®iÒu khiÕn cho nhµ s¶n xuÊt ph¶i suy nghÜ . Lóc nµy th× uy tÝn vµ quan hÖ lµm ¨n l©u n¨m míi ph¸t huy t¸c dông. Víi kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nhµ cung cÊp cïng víi quan hÖ vµ uy tÝn l©u n¨m nªn vÊn ®Ò cung cÊp kh«ng g©y ¸p lùc lín cho doanh nghiÖp. 4.2.4 ¸p lùc cña kh¸ch hµng: Th«ng qua t×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty trong c¸c n¨m gÇn ®©y phÇn nµo cho thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn nªn ¸p lùc cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp lµ kh«ng lín. 4.2.5 S¶n phÈm thay thÕ: ë doanh nghiÖp kh«ng ¸p dông s¶n phÈm thay thÕ. Cã th× chØ lµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh c«ng tranh Phần II: Phân tích đánh giá các hoạt động quản trị chủ yếu tại công ty cổ phần giao thông Hà Nội. SV: Hà Văn Trường 9 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1 Công tác quản tri chiến lược. Công ty cổ phần giao thông Hà nội hoạt dộng sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực nghành nghề mà ở Việt Nam hiện nay cũng phát triển rất mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng.Đặc biệt là nghành xây dựng,có rất nhiều tập đoàn,tổng công ty,công ty xây dựng từ nhỏ đến lớn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà thầu của công ty.Vì vậy công ty phải nỗ lực hết mình để mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận.Công ty phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu dài hạn nhằm tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Việc xây dựng chiến lược đòi hỏi phải có kết hợp hài hòa và giữa các yếu tố: các cơ hội bên ngoài, các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, những kỳ vọng xã hội của doanh nghiệp, giá trị cá nhân nhà quản trị. Trên cơ sở đó , quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh xây dựng cho Công Ty đi theo quy trình : Qua tìm hiểu quá trình hoạch định công ty đi theo chiều hướng : Phân tích môi trường – Xây dựng mục tiêu – Đề ra giải pháp. - Về phân tích môi trường kinh doanh Công Ty thường đi vào nghiên cứu phân tích các yếu tố : Môi trường nền kinh tế, môi trường ngành và môi trường nội bộ công ty. - Về xác định mục tiêu căn cứ vào tình hình giai đoạn trước , năng lực hiện tại và định hướng trong những năm tới. - Qua đó công ty đã đưa ra các giải pháp về đầu tư phát triển; về con người; về tài chính ; về tổ chức sản xuất. + Đề xuất chiến lược kinh doanh công ty cổ phần giao thông Hà Nội tới 2015. SV: Hà Văn Trường 10 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Chiến lược thị trường và sản phẩm. Không chỉ hoạt động trong phạm vi thị trường xây lắp và còn vươn ra chiếm lĩnh các thị trường khác như: vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu... - Chiến lược tài chính Phát triển công tác huy động vốn cổ phần , đảm bảo mức lợi nhuận để tái đầu tư và phát triên, tăng cường liên doanh liên kết với các tổ chức nước ngoài. - Chiến lược đấu thầu Tùy đặc điểm cụ thể của từng gói thầu mà đẩy mạnh chiến lược theo hướng ưu thế giá , ưu thế về công nghệ , ưu thế về tài chính hay ưu thế về thương hiệu sẵn có . 2.2 Công tác về quản trị tác nghiệp của công ty. Công ty mua nguyên vật liệu từ những đối tác làm ăn lâu đời cùng công ty,máy móc thiết bi phục vụ các công trình xây dựng được nhâp khẩu từ nước ngoài và những nơi bán hàng uy tín nhằm mang lại chất lượng tốt nhất,hiệu quả sử dụng cao nhất trong quá trình lao động.Các công tring công ty thi công luôn hoàn thành tiến độ được giao,chế độ bảo hành ,bảo trì dược công ty đặc biệt chú trọng sau khi công trình hoàn thành và giao cho đối tác vì vậy công ty nhận được rất nhiều đơn thầu từ khắp nơi. 2.3 Công tác quản trị nhân lực trong công ty CPGT Hà Nội. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người ở công ty CPGT Hà Nội mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao, có năng lực quản lý, có năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới, lao động với năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao hơn". Chính sách phát triển nguồn lực của công ty trong thời gian tới là: SV: Hà Văn Trường 11 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1. Nâng cao năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Xây dựng và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa đáp ứng nhiệm vụ lâu dài của công ty. - Công ty kết hợp giữa đào tạo mới, đào tạo lại, vừa tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình tổ chức quản lý của công ty. - Kết hợp việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quả lý doanh nghiệp với đào tạo trình độ chính trị và trình độ ngoại ngữ. Thực hiện đến hết năm 2005 tất cả cán bộ quản lý từ cấp xí nghiệp, chi nhánh trở lên phải được học qua các lớp quản lý, về pháp luật, về tin học để phù hợp với sự phát triển của công ty trong giai đoạn tới. 2. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số lượng Cán bộ kỹ thuật thi công, cán bộ tư vấn giám sát, cán bộ kinh tế tại các công trình, dự án trọng điểm của công ty. - Thường xuyên tổ chức các lớp cho đội ngũ cán bộ quản lý các dự án, cán bộ làm công tác tư vấn giám sát. - Kết hợp với các Trường Đại học Thuỷ lợi, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Mỏ Địa chất và Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng liên tục mở các lớp đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát tại các công trường của công ty… - Tập huấn cán bộ quản lý theo mô hình tổ chức quản lý mới, có chương trình học tập cho từng cấp quản lý. 3. Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có kỷ luật cao, nhất là các nghề theo chuyên ngành mạnh của công ty SV: Hà Văn Trường 12 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp -Thường xuyên quan tâm gìn giữ và phát huy đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề tạo cho họ điều kiện học tập, rèn luyện, gắn bó họ bằng lợi ích trong cuộc sống và gắn bó bằng truyền thống của công ty. - Công ty đầu tư nâng cấp trường đào tạo công nhân kỹ thuật và bổ sung đội ngũ giáo viên của công ty để làm nhiệm vụ đào tạo cho đội ngũ công nhân kỹ thuật của công ty đạt được trình độ, tiêu chuẩn theo yêu cầu. - Phấn đấu 90% đến 100% các công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp phải có trình độ lý thuyết và thực hành đạt tiêu chuẩn chung trong từng ngành nghề vào năm 2006. 4. Khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCNV tự học tập để nâng cao trình độ tay nghề. Đẩy mạnh phong trào kèm cặp kỹ sư, cử nhân và công nhân kỹ thuật mới ra trường trong toàn công ty. 2.4 Công tác quản tri dự án,quản trị rủi ra tại công ty. Quản trị dự án : Phòng kế hoạch kết hợp với phòng kinh doanh tìm kiếm khách hàng và tiếp nhận các dự án từ khách hàng.Xử lý các thông tin rồi trình lên cấp trên để thẩm định dự án. Quản tri rủi ro : Xác định cá rủi ro và tìm cách xử lý ,hạn chế hậu quả đã xảy ra.Hay nói cách khác đây là quá trình xem xét toàn bộ hoạt động của công ty,xem xét các nguy cơ tiềm ẩn và khả năng xảy ra các nguy cơ đó. SV: Hà Văn Trường 13 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CPGT HÀ NỘI. 3.1 Những ưu điểm của công ty. Công ty cổ phân giao thông hà nôi la môt công ty đã và đang phát triển manh mẽ trên thị truongừ xây dựng.với đội ngũ cán bộ,công nhân viên với bề dày thành tích và kinh nghiệm lâu năm kết hợp với sức trẻ đang ngày làm cho công ty phát triển manh mẽ.Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong những năm qua va ngày mở rộng thi trường sang các tỉnh lân cân,kể cả các tỉnh miền Trung.Đôi ngũ cán bộ quản lý ngày càng đươc đào tạo chuyên sâu về kinh nghiêm tổ chức quản lý,kỹ thuật. Tr¶i qua hơn 20 n¨m x©y dùng, ph¸t triÓn vµ trëng thµnh, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh nhng c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, mäi thµnh phÇn kinh tÕ khi tham gia vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Òu ph¶i tù thay ®æi ®Ó phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ míi kÓ c¶ víi c«ng ty cña Nhµ níc, víi viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh phôc vô, víi ph¬ng ch©m kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ, c«ng ty ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ uy tÝn cña m×nh trªn th¬ng trêng. 3.2 Những tồn tại chu yếu Từ khi nhµ níc ta thùc hiÖn c¬ chÕ më mét lo¹t c¸c c«ng t nh©n ra ®êi, cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nã lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc chuyÓn sang cæ phÇn nh c«ng ty cæ phÇn giao th«ng hiÖn nay. §iÓm m¹nh cña nh÷ng doanh nghiÖp nµy hä cã vèn lín, vèn, nh©n lùc, m¸y mãc họ chủ động hơn…. ®©y lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Ngoài ra do anh hưởng của khủng hoảng kinh tế trong 2 năm qua mà công ty cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển. SV: Hà Văn Trường 14 Lớp: K42DQ4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.4 Thu ho¹ch: Trong c¬ chÕ thi trêng hiÖn nay sù nhanh nh¹y, linh ho¹t trong c«ng t¸c qu¶n lý lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc vµ lµ ®ßn b¶y tÝch cùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò ®ã l·nh ®¹o c«ng ty ®· ®a ra nhiÒu biÖn ph¸p kinh tÕ cã nhiÒu hiÖu qu¶ cao nh: ®Çu t vµo thiÕt bÞ, qu¶n lý n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®a c«ng ty hoµ nhËp víi nªn kinh tÕ cña thÞ trêng. Qua giai ®o¹n thùc tËp tæng quan t¹i c«ng ty Cæ phÇn giao th«ng Hµ Nội, em nhËn thÊy r»ng : Víi viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh phôc vô, víi ph¬ng ch©m kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ, c«ng ty ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ uy tÝn cña m×nh trªn th¬ng trêng. VÒ mÆt qu¶n lý em thÊy r»ng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý nh hiÖn thêi cña c«ng ty lµ t¬ng ®èi phï hîp, kh«ng cång kÒnh c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty hiÖn nay ®Òu lµ nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm vµ cã tr×nh ®é, hä lµ nh÷ng ngêi d¸m nghÜ d¸m lµm vµ kh«ng chÞu khuÊt phôc tríc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt mµ lu«n lu«n phÊn ®Êu ®Ó c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. MÆc dï bíc ®Çu khi chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty vÉn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. SV: Hà Văn Trường 15 Lớp: K42DQ4
- Xem thêm -