Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệp tại 2004 công ty tnhh thương mại và xây dựng hoàng gia

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Ý NGHĨA GĐ GIÁM ĐỐC KD KINH DOANH CL CHIẾN LƢỢC THNN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TSNH TÀI SẢN NGẮN HẠN TSLĐ TÀI SẢN LƢU ĐỘNG DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Hình 1. Sơ đồ cấu trúc tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HOÀNG GIA. Bảng 1. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp. Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp dựng HOÀNG GIA. Bảng 2. Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Xây Bảng 3. Tổng mức và nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HOÀNG GIA Bảng 4. Trích báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010; 2011 và chín tháng đầu năm 2012 Bảng 3. Tổng mức và nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HOÀNG GIA Bảng 4. Trích báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010; 2011 và chín tháng đầu năm 2012 Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc xây dựng và đổi mới của đất nƣớc sự tiến bộ của nền kinh tế trong đó các công ty kinh doanh thƣơng mại cũng đóng góp phần lớn cho sự phát triển này. Đối với nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh hết sức gay gắt để tạo chỗ đứng cho mình và hình ảnh của mình thích hợp và vững chắc cũng nhƣ đảm bảo sự tồn tại và phát triển trong môi trƣờng này thì bắt buộc các công ty phải vạch cho mình một định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở công ty sản xuất thƣơng mại để quá trình kinh doanh đạt hiệu quả cao phải có nguồn ổn định và độ tin cậy cao đáp ứng nhu cầu thị trƣờng một cách ổn định tốt nhất. Khi đã có nguồn hàng ổn định và tin cậy cùng với chiến lƣợc thì bán hàng lại là khâu quyết định phản ánh quá trìnhhoạt động kinh doanh của công ty. Công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA là một công ty chuyên cung cấp và kinh doanh các sản phẩm sơn chống thấm, bột bả, vật liệu xây dựng dân dụng v.v. Mẫu mã sản phẩm phong phú và đa dạng đạt tiêu chuẩn về chất lƣợng. Nhằm đáp ứng yêu cầu thị trƣờng và kinh doanh ngày càng mở rộng của công ty luôn phải tự Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp bổ sung và hoàn thiện mình để quá trình kinh doanh diễn ra một cách tốt nhất. Trường Đại Học Thương Mại Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp Trường Đại Học Thương Mại 1 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp NỘI DUNG I/ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. a. Tháng 11 năm 2004 Từ ngày 20-11-2004 công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA đƣợc thành lập, đề cử ông Nguyễn Tiến Phƣơng làm giám đốc và lấy tên là công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA. Với một cửa hàng đồng thời là văn phòng giao dịch tại 53/159 Pháo Đài Láng, Láng Thƣợng, Đống Đa, Hà Nội, công ty chỉ có một giám đốc, 4 trƣởng phòng, 15 nhân viên thị trƣờng và 30 lao động phổ thông chuyên thực hiện các công việc, xếp dỡ hàng hóa, cắt,v.v. Với lƣợng vốn chủ sở hữu ban đầu là 450.000.000, nắm bắt đƣợc thị trƣờng xây dựng có tiềm năng phát triển nên công ty HOÀNG GIA đi vào sản xuấtmặt hàng bột bả mang thƣơng hiệu MAXUM, có nhãn hiệu đƣợc HOÀNG GIA lựa chọn. b. Tháng 12 năm 2006 Trường Đại Học Thương Mại 2 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp Trong thời gian sản xuấtkinh doanh để có thể an toàn thì rủi ro phải đƣợc phân tán đi kèm với mặt hàng chỉ lực do vậy công ty sản xuất thêm các hàng tƣ liệu lao động, tƣ liệu tiêu dùng khác, làm đại lý mua bán hàng hóa để có thể đem lại lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên vào thời điểm này để có thể tham gia một cách độc lập vào các quan hệ kinh tế trên thị trƣờng công ty phải có tƣ cách pháp nhân, hơn nữa là để có thể huy động vốn cho việc thực hiện chiến lƣợc kinh doanh mà ông Phƣơng đã đề ra. Qua thời gian tìm hiểu và xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, cơ cấu sắp xếp một cách cẩn thận về chiến lƣợc công ty, địa điểm kinh doanh.v.vđể thành lập nên công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA, công ty đƣợc thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp và đƣợc quốc hội nƣớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 25/12/2006. Công TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA đƣợc UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép thành lập ngày thành lập đƣợc kế hoạch và đầu tƣ Hà Nội cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với các đặc trƣng sau: - Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIA Trường Đại Học Thương Mại 3 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp - Tên tiếng Anh: Imperial Construction and Trading Company Limited (ICTI co., ltd) - Trụ sở chính: 53/159 Pháo Đài Láng, Láng Thƣợng, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 043.7754.937 Fax: 043.7754.938 - Tài khoản: 123.10.0000.529.3.6 Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội c. Từ năm 2006 đến nay Sau gần mƣời năm thực hiện chiến lƣợc ổn định và phát triển từ đầu công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA ngày nay đã trƣởng thành và vững mạnh hơn. Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt đƣợc cũng chi ra những thiếu sót và khuyết điểm làm phát sinh những vấn đề phức tạp mới, cần có chủ trƣơng và biện pháp giải quyết đúng đắn nhằm đảm bảo định hƣớng phát triển của công ty. 1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. 1.1.1.1. Chức năng của doanh nghiệp Hiện nay chức năng chủ yếu của công ty là buôn bán và là nhà phân phối các loại sơn, vật liệu xây dựng, sơn Maxum.v.v, thị Trường Đại Học Thương Mại 4 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp trƣờng mà công ty cung cấp chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chức năng này đƣợc thể hiện nhƣ sau: - Phát hiện nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ trên thị trƣờng và tìm mọi cách thoả thuận nhu cầu đó. - Phải không ngừng nâng cao trình độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 1.1.2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp Nhiệm vụ của công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA đãđƣợc khẳng định trong lĩnh vực thƣơng mại. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề đƣợc ghi trong giấy chứng nhận kinh doanh. - Tổ chức nghiên cứu sản xuất, nâng cao năng suất lao động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động,chất lƣợng cho phù hợp với thị trƣờng. - Thực hiện chăm lo và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho ngƣời lao động. - Tuân thủ các quy định của nhà nƣớc về bảo vệ công ty, bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh của đất nƣớc và trật tự an toàn xã hội. Trường Đại Học Thương Mại 5 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. Công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA là một công ty có quy mô vừa do đó việc tổ chức bộ máy hoạt động của công ty đơn giản. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA đƣợc GĐ biểu diễn qua sơ đồ sau: PGĐ kinh doanh và tiếp thị PGĐ tài chính và IT PGĐ sản xuất PGĐ nhân sự Hình 1. Sơ đồ cấu trúc tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HOÀNG GIA. (Nguồn: công ty TNHH Thƣơng mại và Xây dựng HOÀNG GIA cung cấp). Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận: Trường Đại Học Thương Mại - 6 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp Giám đốc: Là ngƣời có quyền lực cao nhất trong công ty, là ngƣời chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty. Đồng thời là ngƣời đại diện pháp nhân của công ty, chịu mọi trách nhiệm trƣớc công ty và pháp luật về hoạt động của công ty. - Phó giám đốc kinh doanh và tiếp thị: Đƣợc giám đốc chỉ định và đề nghị bộ chủ quản ra quyết định. Phó giám đốc phụ trách kinh doanh giúp giám đốc chỉ đạo phòng kế hoạch, cùng phòng kế hoạch lập các kế hoạch sản xuất. - Phó giám đốc tài chính và IT: Là ngƣời chuyên về hoạch toán các khoản chi tiêu, chi trả các tài sản và quy trình sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn từ đó lập thành báo cáo tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính. - Phó giám đốc sản xuất: Là ngƣời chuyên về lĩnh vực sản xuất sơn trong công ty. Là ngƣời đƣợc giám đốc chỉ định giám sát và theo dõi khâu sản xuất của công ty. - Phó giám đốc nhân sự: Là ngƣời chuyên về mảng tuyển dụng nhân sự trong công ty. 1.1.4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Ngành nghề sản xuất kinh doanh: - Sản xuất bột bả, sơn cao cấp trong kiến trúc Trường Đại Học Thương Mại - 7 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng dân dụng, công nghiệp - Sản xuất bao bì, in ấn bao bì và các dịch vụ liên quan đến in ấn; - Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; 1.2. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp Số lượng, chất lượng lao động của doanh nghiệp Bảng 1. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp. (Nguồn: http://maxum.com.vn/) PHÂN LOẠI SỐ LƯỢNG (người) TỶ LỆ % Thạc sĩ 4 3.63% Cử nhân, Kĩ sƣ 16 14.55% Cao đẳng, Trung cấp nghề 35 31.82% Sơ cấp 18 16.36% THPT 37 33.64% 40 36.36% Giới tính Lao động nữ Trường Đại Học Thương Mại 8 Lao động nam Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp 70 63.64% Năm 2011 công ty sử dụng 110 lao động, trong đó 20 ngƣời có trình độ đại học chiếm 18.18%; 35 ngƣời có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 31.82%; 18 ngƣời có trình độ sơ cấp chiếm 16.36%; còn lại là chƣa qua đào tạo. Phần lớn lao động trong công ty là những ngƣời chƣa qua đào tạo chiếm 33,64% và đạt ở trình độ cao đẳng chiếm tới 31,82%, bởi vì đây là công ty chuyên về sản xuất và cung ứng các mặt hàng sơn và các sản phẩm liên quan đến sơn nên viêc có nhiều lao động phổ thông là đề giúp cho khâu vận chuyển và bóc dỡ hàng hóa đƣợc thuận tiện hơn. Lao động có trình độ đại học chỉ chiếm 18,18% chủ yếu là các trƣởng phòng hoặc là phó giám đốc. Tỷ lệ lao động nam chiếm ƣu thế vƣợt trội với 63,64% trong khi nữ chỉ chiếm có 36,36%. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2011: 110 ngƣời Kinh doanh Phòng ban và tiếp thị Tài chính và IT Sản xuất Nhân sự Trường Đại Học Thương Mại Số lƣợng 20 9 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp 14 76 10 LĐ Phần lớn lao động đƣợc tập trung ở phòng sản xuất chiếm tới 65%. 1.3. Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp Bảng 2. Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HOÀNG GIA. (Nguồn: phòng Kế Toán) Đơn vị tính:1.000.000 đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 2010-2011 2011-2012 TT ST TT ST TT% ST % Tỷ ST ST % lệ% lệ% - I.TSLĐ&ĐTN 67, 1.9 46,5 1.0 30, 1.762 H 90 6 62 - 13,6 228 65 Tỷ 79 431 172,5 6 4 17, 1.Tiền 461 60 - 301 7,05 70 159 Trường Đại Học Thương Mại 10 14, 2.Phải thu 386 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp 146 348 8,15 -38 82 32, 3.Hàng tồn kho 1.0 24,2 855 857 177 90 34 0 2,2 4.TSLĐ khác 58 306 7,16 248 3 II.TSCĐ&ĐT 32, 2.2 53,4 2.3 69, 1.4 35 84 4 87 21 41 32, 2.2 50,0 1.5 1.3 35 27 9 25 84 57 3,35 862 57 4.2 3.4 1.6 50 69 86,3 665 272,5 842 DH 1. TSCĐ 4 4 842 2. TSDH khác Tổng Tài sản 2.605 100 64,0 244 100 100 75 9 Vốn là một trong những yếu tố cần thiết trong quá trình kinh doanh của công ty. Công ty muốn kinh doanh đạt hiệu quả cao về doanh thu,lợi nhuận thì cần phải có vốn. Qua điều tra ta thấy tổng tài sản của công ty tăng qua các năm 2010-2011 và chín tháng đầu năm 2012. TSLĐ&TSNH năm 2011 tăng so với năm 2010 là 228.130.770 đồng. chiếm 12,49%. TSCĐ& Trường Đại Học Thương Mại 11 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp ĐTNH tăng đều từ năm 2010 đến năm 2012, cụ thể là năm 2011 tăng 1.441.820.692 đồng chiếm 171,05% còn năm 2012 tăng 103.224.588 đồng và chiếm 6,18%. Chúng ta có thể rút ra nhận xét rằng công ty đang trong thời kỳ phát triển,tổng tài sản của công ty tăng đều qua các năm thể hiện sự vững mạnh của công ty trên thị trƣờng hiện nay. Tổng mức và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp Bảng 3. Tổng mức và nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HOÀNG GIA (Nguồn số liệu: Từ phòng Kế Toán) Đơn vị: 1.000.000 đồng Năm Năm 2012 Năm 2010 2010-2011 2011 Nguồn vốn 2011-2012 Số Số TT Số TT Số Tỷ Sô Tỷ tiền % tiền % tiền lệ% tiền lệ% TT% tiền I.Nợ phải 2.1 81,7 3.8 88, 5.3 92,2 1.6 trả 30 5 03 95 88 1.NợNH 1.7 66,7 3.5 82, 2.7 9 78,5 1585 101, 72 3 1.7 101, 4 Trường Đại Học Thương Mại 40 8 13 12 18 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp 99 73 260 2.Nợ dài 14,9 390 hạn 92 - 6,7 289 7 -99 25,8 7 4 2.3 3.Nợ khác 28 450 7,71 II. Vốn 18,2 475 CSH - -22 -1,4 11, 472 5 2.8 -0,61 05 96 2.6 Tổng NV 4.2 100 05 5.8 100 1.6 64,0 1563 100 100 75 38 69 8 Cơ cấu nguồn vốn của công ty đƣợc thể hiện rõ qua bảng số liệu trên. Trong chín tháng đầu năm 2012 vốn CSH là 450.000.000 đồng chiếm 7,71%. Nợ phải trả là 5.338.300.450 đồng chiếm 92,29%. Tỉ trọng vốn CSH/ nguồn vốn là thấp nên công ty vẫn chƣa thể hoàn toàn tự chủ về tài chính vì vậy công ty đã khai thác nguồn vốn từ bên ngoài hỗ trợ cho vốn chủ sở hữu để tăng khả năng cạnh tranh của công ty, thúc đẩy đầu tƣ phát triển lâu dài. 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Trường Đại Học Thương Mại - 13 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp Doanh thu tăng dần qua các năm cụ thể năm 2011 tăng 22.384.098 triệu so với năm 2010; năm 2012 tăng 1.134.027.237 triệu đồng. - Do đây là công ty thuộc lĩnh vực sản xuất thƣơng mại nên chi phí chịu tác động rất lớn từ môi trƣờng kinh doanh, thị trƣờng cũng nhƣ tùy vào từng thời vụ, cụ thể: chi phí tài chính năm 2011 tăng 261.206.636 triệu đồng so với năm 2010; năm 2012 tăng 74.073.301 triệu đồng. Chi phí quản lý kinh doanh năm 2011 giảm 105.773.890 triệu đồng; năm 2012 tăng 749.160.305 triệu đồng. - Lợi nhuận năm 2011 bị chững lại so với năm 2010 và tăng vọt vào năm 2012, cụ thể: lợi nhuận trƣớc thuế năm 2011 giảm 9.246.744 triệu đồng so với năm 2010, năm 2012 tăng 181.133.625 triệu đồng so với năm 2011. - Thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc tính nhƣ sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp= Lợi nhuận trƣớc thuế *25% Vậy nên thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chịu tác động của lợi nhuận trƣớc thuế năm tính thuế. - Số liệu được thống kê trong bảng dưới đây: Trường Đại Học Thương Mại 14 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp Bảng 4. Trích báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010; 2011 và chín tháng đầu năm 2012 (Nguồn: Từ phòng kế toán) Đơn vị: đồng Số năm Số năm Số năm nay trước 2010 (3) (4) (5) h ti stt (1 (2) ) 1 Doanh thu BH và cung cấp 3.419.390.4 2.285.363 2.262.979. DV oanh th 61 th n ề .179 081 H 3.419.390.4 2.285.363 2.262.979. 2 cc V 16 .179 081 1.634.835.6 1.418.287 1.614.305. 3 Giá vốn hàng bán 76 L i nh ận gộp ề H .088 142 1.784.554.7 867.076.0 648.673.9 4 c ng c p V 40 91 702.453 5 Doanh thu hoạt động TC 39 64.826.58 509.639 1 Trường Đại Học Thương Mại 15 Khoa: Quản Trị Doanh Nghiệp 437.858.70 6 363.185.4 101.978.7 Chi phí tài chính 1 00 64 1.215.456.0 466.295.6 572.069.5 7 Chi phí quản lý kinh doanh 00 L i nh ận th n từ hoạt 131.942.49 95 85 38.104.63 39.452.17 8. động K 9 2 Thu nhập khác 5 84.280.690 4.000.000 4.884.130 11.899.20 1 10 Chi phí khác 8 79.396.560 (7.899.20 11 L i nh ận h c 8) T ng l i nh ận ế to n 211.339.05 30.205.42 39.452.17 12 trước th ế 2 7 1 Chi phí thuế thu nhập 52.834.763 13 7.551.357 8.516.544 doanh nghiệp L i nh ận a th ế th 158.504.28 22.654.07 30.935.62 14 nhập N 9 0 7
- Xem thêm -