Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệm tại công ty cổ phần huyền thoại bia

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng sù thay ®æi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi nh÷ng n¨m tríc ®©y.Tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp,®îc sù l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ níc ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn trªn nhiÒu lÜnh vùc. Cã thÓ nãi kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· vµ ®ang bíc vµo xu thÕ héi nhËp kinh tÕ. §Ó ®i ®Çu cho c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®ã cña doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· thùc hiÖn më réng c¸c quan hÖ, kh«ng ngõng n¾m b¾t vµ c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô tèt cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi em lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh, qua líp ®µo t¹o t¹i trêng §¹i Häc Th¬ng M¹i Hµ Néi. §îc sù dËy dç vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c ThÇy ,C« Gi¸o em ®· tiÕp thu ®îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh . §Õn nay em ®· mang nh÷ng kiÕn thøc Êy vµo thùc tËp ë C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia. §îc thùc tËp ë ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em ®îc thùc hµnh vµ vËn dông, còng nh kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lý thuyÕt víi thùc tiÔn vÒ chuyªn ngµnh m×nh ®îc häc. Trong qu¸ tr×nh thu thËp vµ tæng hîp còng nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia. Do tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr×nh bµy trän vÑn vµ ®Èy ®ñ. Em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì ,híng dÉn cña quý ThÇy, C« Gi¸o còng nh cña c¸c C«, Chó trong C«ng ty ®Ó Em hoµn thµnh tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Néi dung bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn -PhÇn I : Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp -PhÇn II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ chñ yÕu t¹i doanh nghiÖp -PhÇn III:§¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp PhÇn I:Th«ng tin chung vÒ c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia 1.Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty a.Tªn ,®Þa chØ, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C¤NG TY Cæ phÇn huyÒn tho¹i bia Trô së chÝnh TÇng 3 Tßa nhµ §¹i ViÖt-Sè 109 §iÖn tho¹i Fax Vèn ®iÒu lÖ Ngµy thµnh lËp chÝnh thøc NguyÔn Tu©n- Thanh Xu©n-Hµ Néi. 043.557.1277 04 3.557.1635 15.800.000.000VN§ 07-09-2000 - Email : legendbeer@legendbeer.vn -Website:www.legendbeer.vn + Qu¸ t×nh h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia C«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia tríc kia lµ c«ng ty TNHH huyÒn tho¹i bia ®îc thµnh lËp tõ th¸ng 03 n¨m 2000. Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty TNHH th¬ng m¹i §¹i ViÖt. Th¸ng 10 n¨m 2000 c«ng ty TNHH huyÒn tho¹i bia t¸ch riªng ®éc lËp víi c«ng ty TNHH th¬ng m¹i §¹i ViÖt. Th¸ng 09 n¨m 2000 theo quyÕt ®Þnh sè : 7580/Q§UB cña UBND Thµnh Phè Hµ Néi, c«ng ty TNHH huyÒn tho¹i bia chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia, cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè : 010211762, cÊp ngµy 07/09/2000. Tªn giao dÞch :Legendbeer Jointstockcompany,Tªn viÕt t¾t :LB,JSC. Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng víi sù nç lùc kh«ng ngõng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty uy tÝn hµng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt bia t¬i trªn ®Þa bµn hµ néi. + Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia Trong thêi gian ®Çu míi thµnh lËp, c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n , do nguån vèn h¹n chÕ,cha thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng.Tríc nh÷ng khã kh¨n ®ã ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m ra c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh nh :Tæ chøc lÔ héi bia vµo th¸nh 10 hµng n¨m, tÆng quµ cho kh¸ch hµng vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, gi¶m gi¸ cho nh÷ng kh¸ch hµng quen, kh¸ch hµng thêng xuyªn b»ng c¸ch ph¸t hµng thÎ Vip. Giai ®o¹n 2004 –2008 C«ng ty më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm m×nh kh«ng chØ ë Hµ Néi vµ kh¾p c¶ níc. Tõ giai ®o¹n 2010 ®Õn nay C«ng ty vÉn lµ ®¬n vÞ sè 1 vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®éc quyÒn bia t¬i ®øc t¹i ViÖt Nam. b. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia + Chøc n¨ng: S¶n xuÊt vµ kinh doanh bia t¬i cña ®øc. C«ng ty s¶n xuÊt c¨n cø trªn nhu cÇu tiªu thô cña thÞ trêng mµ phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ò ra. S¶n xuÊt c¸c lo¹i bia t¬i ®¹t chÊt lîng tèt nhÊt ®Ó phôc vô vµ ®¸p øng kÞp thêi ngêi tiªu dïng trong c¶ níc. + NhiÖm vô : - C«ng ty ®Æt vÊn ®Ò Marketing giíi thiÖu s¶n phÈm bia chÊt lîng,uy tÝn vµ x©y dùng c¸c chÕ ®é khuyÕn m·i víi tõng mÆt hµng trong tõng thêi ®iÓm cÇn thiÕt ®Ó kÝch thÝch tiªu thô c¸c lo¹i bia cña C«ng ty vµ më réng kinh doanh s¶n xuÊt trong níc vµ xuÊt khÈu .ThÞ trêng quyÕt ®Þnh sù tån vong cña s¶n phÈm ,bëi vËy C«ng ty ®Æt vÊn ®Ò Marketing lªn hµng ®Çu vµ ®ã lµ nhiÖm vô cùc kú quan träng ®èi víi C«ng ty trong thêi kú ®æi míi . - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty , tËp trung vµo søc m¹nh nguån vèn huy ®éng tõ c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp cïng c¸c thµnh viªn kh¸c ( th«ng qua h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh,…) , thu hót nh©n tµi víi bÒ dÇy kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o nh»m cung cÊp cho kh¸ch nh÷ng s¶n phÈm bia t¬i ®¹t chÊt lîng tèt nhÊt. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm chuÈn vÒ chÊt vµ lîng theo ®óng ngµnh nghÒ ®· ký kinh doanh. Tu©n thñ tuyÖt ®èi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång, quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia - C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia bao gåm cã : 680 c¸n bé vµ nh©n viªn ®îc chia thµnh c¸c phßng ban kh¸c nhau. Tuy nhiªn c¬ cÊu tæ chøc t¬ng ®èi gän nhÑ, c¸c phßng ban cô thÓ cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng, song ®Òu cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, ®ã lµ cïng thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh chung vµ trî gióp cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc ®¹t ®îc c¸c môc tiªuGi¸m ®· x¸c §èc ®Þnh. C«ng Ty S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ Phã gi¸m ®èc Kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng Marketing TiÕp thÞ Phßng nhËp khÈu Ban c¬ ®iÖn Ban kiÓm ®Þnh KCS Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Nhà m¸y s¶n xuÊt d. C¸c lÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia C«ng ty kinh doanh vµ s¶n xuÊt 03 lo¹i Bia t¬i cña §øc : - Lo¹i 1 bia t¬i vµng (Lager beer). - Lo¹i 2 bia t¬i ®en ( Dunkel beer). - Lo¹i 3 bia t¬i hoa qu¶ ( Weizen beer). 2 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia B¶ng tãm t¾t sè liÖu vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong n¨m : 2009 , 2010 vµ 2011 §¬n vÞ tÝnh : VN§ S TT ChØ tiªu 1 Tæng doanh thu 2 Doanh thu thuÇn 3 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 4 5 Chi phÝ tµi chÝnh Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Thu nhËp kh¸c 7 Chi phÝ kh¸c 8 Lîi nhuËn kh¸c Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ 1 Chi phÝ thuÕ thu 0 nhËp doanh nghiÖp 1 Lîi nhuËn sau thuÕ 1 to¸n) 3.340.925 18.51 3.340.925 7.336 .200 6 9 N¨m 2009 18.51 708,5 56,969 N¨m 2010 31.56 7.263.950 31.56 7.263.950 20.76 9.683 424, N¨m 2011 46.9 60.417.174 46.9 60.417.174 27.6 36.112 577, 129,226 096,318 1,298 2,268 3,18 ,965,326 ,496,896 2,490,896 20,20 9,207 14,63 28,17 40,3 0,890,390 3,809,308 86,444,037 14.10 9.104 203.9 1.217 1.53 61.765 .755.630 9.689.448 8.720 6.220 484, .000 .000 936,033 32.00 27.00 40.0 0.000 0.000 00.000 (nguån: phßng kÕ N¨m 2009 do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu ®· phÇn nµo ¶nh hëng tíi doanh thu cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia víi doanh thu n¨m 2009 là 18.513.340.925VN§ và tíi n¨m 2010 ®· t¨ng lªn 31.567.263.950 VN§ tương ®¬ng víi møc 58,6% và tíi n¨m 2011 kinh tÕ dÇn ®i vµo æn ®Þnh doanh sè n¨m 2011 ®· ®¹t 46.960.417.174VN§ so víi n¨m 2010 t¬ng ®¬ng víi møc 67,2% .VÒ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh n¨m 2009 chi phÝ là 1,298,965,326VN§ ®Õn n¨m 2010 chi phÝ ®· t¨ng lªn 2,268,496,896VN§ và b íc sang n¨m 2011 chi phÝ là 3,182,490,896VN§.C¸c chØ tiªu lîi nhuËn ,lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2010 gi¶m 84% so víi n¨m 2009 do khñng kho¶ng kinh tÕ và biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ tr êng sang n¨m2011, nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu kh«i phôc, ho¹t ®éng kinh doanh dÇn lÊy l¹i sù c©n b¨ng vµ t¨ng trëng æn ®Þnh . 3. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t m«i trêng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia + M«i trêng bªn trong : - Nguån lùc tµi chÝnh : Tµi chÝnh lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu cho bÊt cø ho¹t ®éng nµo cña C«ng ty. - Nguån lùc tinh thÇn : c¸c phßng ban trong C«ng ty lµm viÖc trªn tinh thÇn ®oµn kÕt, hîp t¸c lÉn nhau, cïng nç lùc cè g¾ng v× môc ®Ých chung cña C«ng ty. T¹o m«i trêng lµm viÖc cëi më , th©n thiÖn cho nh©n viªn cã thÓ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ lµm viÖc hiÖu qu¶. Tæ chøc c¸c buæi giao lu , ®i ch¬i , tham quan hµng n¨m gi÷a cÊp l·nh ®¹o cïng nh©n viªn toµn c«ng ty ®Ó t¨ng thªm sù hiÓu biÕt lÉn nhau vµ n©ng cao tinh thÇn ®oµn kÕt gi÷a l·nh ®¹o víi c¸n bé nh©n viªn. + M«i trêng bªn ngoµi : - Khung c¶nh kinh tÕ : chu kú kinh tÕ vµ chu kú kinh doanh ¶nh hëng rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ nh©n sù. - D©n sè, lùc lîng lao ®éng : Tû lÖ d©n sè ph¸t triÓn nhanh vµ lín h¬n tû lÖ ph¸t triÓn kinh tÕ , lùc lîng lao ®éng hµng n¨m cÇn viÖc lµm cao th× c«ng ty cã nhiÒu c¬ héi lùa chän lao ®éng chÊt lîng. - V¨n hãa- x· héi : Mét nÒn v¨n hãa cã nhiÒu ®¼ng cÊp , nhiÒu nÊc thang gi¸ trÞ kh«ng theo kÞp víi ®µ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i râ rµng nã k×m h·m , kh«ng cung cÊp nh©n tµi cho c«ng ty. - C«ng nghÖ- khoa häc : Ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái c«ng ty ph¶i cùc kú nhanh nhÑn trong viÖc n¾m b¾t vµ øng dông nã vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - §èi thñ c¹nh tranh : Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhµ qu¶n trÞ kh«ng ph¶i chØ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm mµ cßn c¹nh tranh c¶ vÒ nh©n sù , vèn . M«i trêng c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty lín trong níc vµ ngoµi níc cã nh©n lùc vµ vèn ®Çu t cña níc ngoµi nh : C«ng ty Cæ phÇn Bia §¹i ViÖt ,Bia ViÖt Hµ ,Bia Sµi Gßn ,Bia Hµ Néi,… - Kh¸ch hµng : Lµ môc tiªu cña mäi doanh nghiÖp , Kh¸ch hµng mua s¶n phÈm , dÞch vô cña doanh nghiÖp lµ mét phÇn cña m«i trêng bªn ngoµi . §Ó ®¹t ®îc doanh thu , doanh sè th× C«ng ty cÇn ph¶i s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. PhÇn II : Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ chñ yÕu t¹i C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 1. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña c«ng ty 1.1. Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña c«ng ty - Ho¹ch ®Þnh : + C«ng ty ho¹ch ®Þnh nh÷ng môc tiªu trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh cho c¸c phßng ban vµ bé phËn s¶n xuÊt . + C«ng ty ®Ò cao chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh lµ nh»m x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn , t¹o c¬ së tiÒn ®Ò cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Ò ra c¸c nguyªn t¾c øng phã víi t×nh h×nh vµ sù biÕn ®æi trªn thÞ trêng t¹o ®iÒu kiÖn râ rµng cho viÖc kiÓm tra thùc hiÖn. - Tæ chøc : + C«ng ty x¸c lËp m« h×nh , ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô còng nh bao gåm viÖc ñy nhiÖm cho c¸c cÊp qu¶n trÞ vµ cho c¸c nh©n viªn ®iÒu hµnh ®Ó hä cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. + C«ng ty ®Ò cao viÖc x¸c lËp nh÷ng khu©n mÉu víi mèi quan hÖ t¬ng t¸c gi÷a c¸c kh©u mµ mçi phßng ban, mçi nh©n viªn trong c«ng ty ®¶m nhiÖm . Bëi vËy bé m¸y tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty cÇn ph¶i ®îc x©y dùng trªn nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu nhÊt ®Þnh . - L·nh ®¹o : + Bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn ®îc môc tiªu cña c«ng ty. + C¸c nhµ L·nh §¹o cña C«ng ty ®· t¹o lËp sinh khÝ cho tæ chøc qua viÖc tèi ®a hãa hiÖu suÊt c«ng viÖc. + ChØ thÞ, huÊn luyÖn vµ duy tr× kû luËt trong toµn bé m¸y , g©y ¶nh hëng vµ t¹o høng thó víi c¸c nh©n viªn cÊp díi , khuyÕn khÝch ®éng viªn ®Ó t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i. - KiÓm so¸t : + C«ng ty thiÕt lËp kiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng phßng ban, bé phËn s¶n xuÊt vµ c¸ nh©n. + B¸o c¸o lªn Ban L·nh §¹o C«ng ty c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc , tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh nÕu kÕt qu¶ kh«ng ®óng víi môc tiªu Ên ®Þnh . + C«ng ty ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ , kiÓm ®Þnh chÝnh s¸ch vµ giao tiÕp nh©n sù , xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ vµ vÒ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. * ¦u ®iÓm :+ C¸c nhµ qu¶n trÞ ®· x©y dùng bé m¸y hµnh chÝnh ®i vµo ho¹t ®éng cña Doanh NghiÖp. + §Æt ra c¸c môc tiªu cô thÓ vµ c¸c chiÕn lîc hµnh ®éng , gióp cho nh©n viªn ®Þnh híng ®îc híng ®i vµo c«ng viÖc cña m×nh . * Tån t¹i : + Bé m¸y hµnh chÝnh ®i tõ ho¹ch ®Þnh ®Õn triÓn khai cßn mÊt nhiÒu thêi gian chØ ®¹o. + C¸c nhµ qu¶n trÞ vÉn cha s¸t sao víi nh©n viªn vµ Nh©n viªn vÉn cha ®Ò cao tinh thÇn tù gi¸c trong c«ng viÖc , cßn phô thuéc vµo c¸c nhµ qu¶n trÞ. 1.2. VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ trong c«ng ty - C¸c phßng ban vµ bé phËn s¶n xuÊt lÊy ý kiÕn, thu thËp th«ng tin trong néi bé C«ng ty vÒ kh¸ch hµng vµ ®èi t¸c tõ c¸c phßng ban råi tæng hîp göi lªn cho Gi¸m §èc ra quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi cña m×nh. *¦u ®iÓm : + N¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi do th«ng tin ®îc cung cÊp tõ c¸c phßng ban t¸c nghiÖp , lµ nh÷ng bé phËn trùc tiÕp thùc hiÖn vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. * Tån t¹i : Ra quyÕt ®Þnh t¹m thêi v× mÊt nhiÒu thêi gian tõ khi ®a ra quyÕt ®Þnh ®Õn khi c¸c phßng ban triÓn khai vµ thùc hiÖn. 1.3. Kü n¨ng qu¶n trÞ cña nhµ qu¶n trÞ ë c¸c cÊp qu¶n trÞ trong c«ng ty - Nhµ qu¶n c¸c cÊp ®Òu lµ nh÷ng ngêi am hiÓu vÒ chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm trong qu¶n trÞ . Cã kü n¨ng t duy vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò , tÇm nh×n réng , l¾ng nghe , quan t©m vµ chia sÎ víi nh©n viªn cÊp díi. - Qu¶n trÞ thêi gian vµ s¾p xÕp c«ng viÖc, lµm viÖc nhiÖt t×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm víi chøc vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh. * ¦u ®iÓm : + C«ng ty cã c¸c nhµ qu¶n trÞ giái , ®ñ n¨ng lùc l·nh ®¹o,tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viªc. * Tån t¹i: + C«ng ty cha cã c¸c ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn vµ ph¸t triÓn chuyªn m«n cho c¸c nhµ qu¶n trÞ trong khi t×nh h×nh thÞ trêng lu«n biÕn ®éng. + C¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i nhanh nhËy vµ n¾m b¾t tèt h¬n n÷a míi cã thÓ gióp C«ng ty cã chç ®øng vµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. 2. C«ng t¸c qu¶n trÞ chiÕn lîc cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 2.1. T×nh h×nh m«i trêng chiÕn lîc - Trong m«i trêng kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia lu«n ®èi ®Çu c¹nh chanh víi c¸c ®èi thñ m¹nh . Cã kinh nghiÖm l©u n¨m vµ cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh nh : C«ng ty Bia §¹i ViÖt , Bia ViÖt Hµ , Bia Sµi gßn , Bia Hµ Néi… - §èi thñ nhá : Kh«ng cã lîi thÕ vÒ th¬ng hiÖu nhng l¹i c¹nh chanh m¹nh vÒ gi¸ do gi¶m lîc tèi ®a chi phÝ ho¹t ®éng. *¦u ®iÓm : + Nguån vèn C«ng ty cßn nhá, søc c¹nh tranh cha lín. * Tån t¹i : + C«ng ty vÉn cha chó träng cao trong kh©u Marketing. + Cha thu hót c¸c nhµ ®Çu t lín trong vµ ngoµi níc. 2.2. Ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai chiÕn lîc c¹nh chanh vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng - C«ng ty ®· v¹ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh : §Ò ra doanh sè : 20. 000.000.000 VN§ , nhãm dù ¸n : 15.000.000.000 VN§ , nhãm th¬ng m¹i : 5.000.000.000 VN§. C«ng ty ®· ®¹t tû lÖ lîi nhuËn/ doanh sè : 20%. - ChiÕn lîc : + Bé phËn b¸n hµng Marketing cña C«ng ty nç lùc hÕt m×nh vÒ doanh sè , më réng thi trêng t×m kiÕm kh¸ch hµng. + C«ng ty thùc hiÖn ph¬ng ch©m c¸c dù ¸n trªn c¬ së g©y dùng ban ®Çu , ch¾c ch¾n vµ tin cËy . §¶m b¶o tèi ®a hãa lîi nhuËn khi triÓn khai dù ¸n. + C«ng ty t¨ng cêng bé phËn ch¨m sãc kh¸ch hµng qua viÖc tÆng quµ vµo c¸c ngµy lÔ , tÕt cho kh¸ch hµng. * ¦u ®iÓm : + C«ng ty cã ho¹ch ®Þnh vÒ doanh sè vµ môc tiªu râ rµng. + C«ng ty còng ®a ra kÕ ho¹ch thóc ®Èy doanh sè tíi c¸c phßng ban. Gi¸m s¸t c¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc vµ môc tiªu ®Ò ra. * Tån t¹i : + C«ng ty vÉn cha ®Ò cao, cha tËp trung m¹nh vµo nghiªn cøu , c¶i tiÕn s¶n phÈm cung øng hiÖu qu¶ nhÊt cho kh¸ch hµng, t¹o lîi thÕ c¹nh tranh. 2.3 Lîi thÕ vµ n¨ng lùc c¹nh chanh - C«ng ty ®îc sù ñng hé tuyÖt ®èi vÒ chñ ch¬ng cña Ban L·nh §¹o , t¹o c¬ chÕ cëi më, kÝch thÝch ®îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña tõng thµnh viªn trong C«ng ty. Víi ®éi ngò trÎ , nhiÖt t×nh , tr¸ch nhiÖm vµ cã chuyªn m«n , kinh nghiÖm cao. §Þnh híng ph¸t triÓn râ rµng. - C«ng ty cã nÒn t¶ng tèt c¶ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh, quan hÖ kh¸ch hµng vµ tµi nguyªn s½n cã. - ThÞ trêng ®ang ë thêi ®iÓm khã kh¨n nhng còng ®ång thêi lµ c¬ héi cho C«ng ty cã ®Þnh híng râ rµng vµ cã tiÒm lùc m¹nh mÏ. * Tån t¹i : + C«ng ty ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong nghÒ. + Do hñng ho¶ng kinh tÕ trong níc vµ ngoµi níc , ®· g©y ¶nh h¬ng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh va s¶n xuÊt cña C«ng ty. 3. C«ng t¸c qu¶n trÞ t¸c nghiÖp cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 3.1. Qu¶n trÞ mua hµng - C«ng ty ®Ò cao chiÕn lîc qu¶n trÞ mua hµng vµ ñy quyÒn cho bé phËn mua hµng cña C«ng ty ®¶m nhËn. - Cã nhiÖm vô lÊy nhu cÇu tõ c¸c phßng ban vµ bé phËn s¶n xuÊt råi tæng hîp vµ ®Ò suÊt lªn Ban L·nh §¹o xÐt duyÖt. Cßn cã nhiÖm vô t×m vµ lùa chän ®èi t¸c cung øng. 3.2. Qu¶n tri b¸n hµng - C«ng ty ñy quyÒn cho phßng kinh doanh – phßng marketing ®¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¸n vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n suÊt vµ kinh doanh. - Cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng hiÖn t¹i , ®ång thêi t×m kiÕm , më réng nguån kh¸ch hµng míi cho C«ng ty. 3.3. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng hãa - Dù tr÷ nguån hµng nguyªn liÖu cho viÖc kinh doanh vµ s¶n xuÊt thêng xuyªn ®îc C«ng ty chó träng. - C«ng ty lªn kÕ ho¹ch ®óng thêi ®iÓm cho viÖc d÷ tr÷ nguån nguyªn liÖu, lu«n «n ®Þnh s¶n phÈm chÊt lîng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. * ¦u ®iÓm : + C¸c nhµ qu¶n trÞ lu«n ®Ò cao c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ mua , b¸n vµ dù tr÷ hµng . + C«ng ty lu«n æn ®Þnh trong viÖc cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng tèt ra thÞ trêng. * Tån t¹i : + C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c ch¨m sãc hµng , cung øng nh÷ng s¶n phÈm chÊt l¬ng cao tíi kh¸ch hµng. + CÇn chó träng c«ng t¸c b¶o qu¶n nh÷ng ngu«n nguyªn liÖu dù tr÷. 3.4. Qu¶n trÞ cung øng dÞch vô th¬ng m¹i - C«ng ty ®Ò cao viÖc qu¶n trÞ cung øng nh÷ng mÆt hµng cã chÊt lîng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng.Do phßng kinh doanh ®¶m nhiÖm vµ triÓn khai. 4.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia 4.1. Ph©n tÝch c«ng viÖc - Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ viÖc x¸c ®Þnh quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm , kü n¨ng theo yªu cÇu cña c«ng viÖc vµ x¸c ®Þnh nªn tuyÓn ngêi nh thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, dùa trªn nhu cÇu cña tõng phßng ban vÒ nhu cÇu nh©n sù.C«ng viÖc trong C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia ®îc ph©n chia theo tõng nhiÖm vô chøc n¨ng yªu cÇu cô thÓ cña tõng phßng ban , cña mçi d©y chuyÒn , mçi c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - Ph©n tÝch c«ng viÖc thùc hiÖn qua n¨m bíc sau : Bíc 1: M« t¶ c«ng viÖc , bíc 2 :x¸c ®Þnh c«ng viÖc , bíc 3 : tiªu chuÈn vÒ nh©n sù , bíc 4 : ®¸nh gi¸ c«ng viÖc , bíc 5 : xÕp lo¹i c«ng viÖc. 4.2. Bè trÝ vµ sö dông nh©n lùc - C«ng ty bè trÝ nguån nh©n lùc ®óng ngêi , ®óng viÖc nh ®· ®Ò xuÊt vµ øng tuyÓn. - C«ng ty sö dông nh©n lùc mét c¸ch triÖt ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao , thêi gian lµm viÖc theo quy ®Þnh cña nhµ níc lµm viÖc 8h / 1 ngµy vµ 6 ngµy / 1 tuÇn. 4.3. TuyÓn dông nh©n lùc - C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia ®¨ng th«ng tin tuyÓn dông trªn c¸c trang web t×m viÖc. Nh÷ng c¨n cø ®Ó tuyÓn dông nh lý lÞch râ rµng, c¸c giÊy tê b»ng cÊp vµ chøng chØ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ngêi xin viÖc ph¶i ®îc c«ng chøng. + C«ng ty ®a ra hÖ thèng c©u hái vµ tr¶ lêi ®Ó kiÓm tra n¨ng lùc , kh¶ n¨ng, tr×nh ®é , tay nghÒ, kiÓm tra søc kháe cña ngêi xin viÖc. Pháng vÊn trùc tiÕp , c«ng viÖc nµy do phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ phßng kü thuËt tiÕn hµnh. + Nguån tuyÓn dông : - Nguån tuyÓn dông tõ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp . Néi dung cña tuyÓn dông theo c¸c bíc sau : ChuÈn bÞ tuyÓn dông , th«ng b¸o tuyÓn dông , thu nhËn nghiªn cøu hå s¬ , tæ chøc pháng vÊn vµ tr¾c nghiÖm s¸t h¹ch , kiÓm tra søc kháe , ®¸nh gi¸ öng cö viªn vµ ra quyÕt ®Þnh. * ¦u ®iÓm : - Gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu chuyªn gia , nh÷ng nh©n viªn giái , qua ®ã tuyÓn chän vµo c¸c chøc danh phï hîp. - C¸c nh©n viªn míi thêng tá ra n¨ng næ , chøng minh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh b»ng c«ng viÖc cô thÓ cho nªn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng rÊt tèt. * Tån t¹i : - C¸c ngån tuyÓn dông ®Òu mÊt thêi gian ®Ó nh©n viªn míi lµm quen c«ng viÖc. - Nh©n viªn míi cha hiÓu râ ®îc môc tiªu , lÒ lèi lµm viÖc ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÖch vµ c¶n trë nhÊt ®Þnh. 4.4. §µo t¹o vµ ph¸t trÓn nh©n lùc + C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia ®Ò ra c«ng viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù lµ hai néi dung c¬ b¶n trong vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é tinh th«ng nghÒ nghiÖp cho nh©n sù. + Ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù v× trong thêi gian ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh vò b·o, c«ng nghÖ kü thuËt lu«n ®æi míi kh«ng ngõng , muèn b¾t kÞp víi thêi ®¹i th× con ngêi cÇn ph¶i ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng nhÊt ®Þnh vÒ nghÒ nghiÖp , ®ã võa lµ mét nhu cÇu võa lµ mét nhiÖm vô mµ C«ng ty ®· ®Ò ra. + §µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë C«ng ty bao gåm c¸c bíc sau : - §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ . 4.5. §¸nh gi¸ nh©n lùc - C«ng ty x¸c ®Þnh môc tiªu cÇn ®¸nh gi¸ vµ ®a ra c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ nh©n viªn th«ng qua viÖc so s¸nh. §¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt cña c¸c nh©n viªn, ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn c«ng viÖc. 4.6. §·i ngé nh©n lùc - §·i ngé vËt chÊt : C«ng ty chi tr¶ tiÒn l¬ng ®óng kú h¹n nh ®· ký kÕt hîp ®ång víi ngêi lao ®éng .Tham gia BHXH, BHYT theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc. Trang bÞ b¶o hé lao ®éng trong lóc lµm viÖc s¶n suÊt vµ kinh doanh, th¬ng tÕt , c¸c ngµy lÔ vµ th¸ng l¬ng thø 13 cho c¸n bé , nh©n viªn lµm viÖc ë C«ng ty trªn 1 n¨m. - §·i ngé tinh thÇn : C«ng ty tæ chøc ®i th¨m quan, nghØ m¸t hµng n¨m cho c¸n bé nh©n viªn. T¹o m«i trêng lµm viÖc th©n thiÖn , c¬ héi th¨ng tiÕn tronh c«ng viÖc. * ¦u ®iÓm : C«ng ty cã chÝnh s¸ch ®·i ngé hÊp dÉn ngêi lao ®éng gióp hä v÷ng vµng , nhiÖt t×nh h¬n vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc. * Tån t¹i : C¸c nhµ qu¶n trÞ cña C«ng ty cÇn ph¶i ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i tèt h¬n n÷a ®Ó thu hót nhiÒu nh©n tµi ®Õn víi c«ng ty. 5. C«ng t¸c qu¶n trÞ dù ¸n vµ qu¶n trÞ rñi ro cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i 5.1. Qu¶n trÞ dù ¸n - Phßng kinh doanh – kh¸ch hµng t×m vµ tiÕp nhËn c¸c dù ¸n tõ kh¸ch hµng mang l¹i. - §Ò suÊt thùc hiÖn lªn cÊp trªn . L÷u tr÷ th«ng tin vÒ c¸c dù ¸n vµ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®Ó tiÖn cho viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng ®îc tèt nhÊt. - Toµn C«ng ty liªn kÕt phèi hîp ®Ó triÓn khai dù ¸n thùc hiÖn tíi kh¸ch hµng. * ¦u ®iÓm : + C«ng ty lªn kÕ ho¹ch chi tiÕt, cÈn thËn cho tõng dù ¸n.§îc c¸c phßng ban ®¶m nhiÖm râ rµng. * Tån t¹i : + c¸c dù ¸n thùc hiÖn cßn Ýt vµ C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m thêng xuyªn trong c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng. + C«ng ty më réng thi trêng vµ t×m ra c¸c s¶n phÈm míi cã chÊt lîng ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. 5.2. Qu¶n trÞ rñi ro - C«ng ty cha cã bé phËn riªng ®Ó qu¶n trÞ rñi ro cho Doanh NghiÖp cña m×nh. ViÖc qu¶n trÞ rñi ro cha ®îc C«ng ty quan t©m vµ nã ®¬c thùc hiÖn ë tõng bé phËn qu¶n lý do c¸c trëng phßng theo dâi vµ xö lý b¸o c¸o lªn cÊp trªn. * ¦u ®iÓm : C«ng ty tiÕt kiÖm chi phÝ vµ nh©n lùc. * Tån t¹i : + C«ng ty kh«ng n¾m b¾t vµ phßng ngõa hÕt ®îc rñi ro v× c«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro kh«ng ph¶i do ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n thùc hiÖn. + C¸c trëng phßng ban lµm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nªn kh«ng cã nhiÒu thêi gian tËp trung vµo c«ng viÖc chÝnh cña m×nh. PhÇn III: §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty Cæ phÇn huyÒn Tho¹i bia 1. Nh÷ng u ®iÓm c¬ b¶n - Nhµ qu¶n trÞ ®· v¹ch ra c¸c chiÕn lîc vµ môc tiªu râ rµng cho tong hµnh ®éng gióp c¸c phßng ban, nh©n viªn biÕt ®îc môc ®Ých m×nh cÇn híng tíi vµ c«ng viÖc thùc hiÖn ®Ó hoµn thµnh vµ ®¹t ®îc môc tiªu Êy. - C¸n bé nh©n viªn n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ ®oµn kÕt nç lùc v× môc tiªu chung cña C«ng ty. - C¸c phßng ban trong C«ng ty ®îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau vµ cung øng ra thÞ trêng nh÷ng s¶n ph¶m chÊt lîng , uy tÝn ®îc nhiÒu kh¸ch hµng tin tëng. 2. Nh÷ng tån t¹i chñ yÕu + Những vấn đề cấp thiết đặt ra trªn b×nh diện chung về kinh doanh và quản trÞ cña c«ng ty cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia bao gåm : - Søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cha cao, hiÖu qu¶ kinh doanh cha ®¹t ®îc nh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra,thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cßn h¹n chÕ . - C¸c nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh cßn cha hiÖu qu¶ tõ kh©u chiÕn lîc tíi kh©u hµnh ®éng.Gi¸m ®èc n¾m ®iÒu hµnh c«ng ty va xö lý nhiÒu c«ng viÖc. - Qu¶ng c¸o th¬ng hiÖu cha ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn chØ cã mét sè kh¸ch hµng ®· sö dông biÕt tíi. Thu c«ng nî chËm , ®¸nh gi¸ nh©n lùc cßn kh¸ch quan. 3. Híng kh¾c phôc c¸c tån t¹i + Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ ®Æt ra cÇn gi¶i quyÕt trong ph¹m vi c¸c phßng ban qu¶n trÞ doanh nghiÖp th¬ng m¹i cña C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia : -Søc c¹nh tranh vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty. -Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. -Mét sè gi¶i ph¸p nh»m tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. + C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò cao nhiÖm vô cña Ban Gi¸n §èc nh : Giao lùc cho c¸c phßng ban , hç trî quan hÖ cÊp cao khi cã yªu cÇu.Bªn c¹nh ®ã c¸c nhµ qu¶n trÞ cña C«ng ty lu«n tin tëng, c«ng minh , l¾ng nghe thÊu hiÓu vµ x©y dùng mét c¬ chÕ lµm viÖc ®¹t kÕt qu¶ tèt. §Æc biÖt quan t©m tíi thêi gian lµm viÖc, chÕ ®é lµm viÖc l¬ng va phô cÊp ®Ó khÝch lÖ c¸n bé , nh©n viªn toµn C«ng ty hoµn thµnh nhiÖm vô . + NhiÖm vô cña c¸c phßng ban cÇn ph¶i tËp vµo c¸c chiÕn lîc trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh : chÊt lîng cña s¶n phÈm , qu¶n b¸ vµ giíi thiÖu ®Ó mäi ngêi tiªu dïng ®Òu biÕt . §Æc biÖt chó träng ph¸t triÓn th¬ng hiÖu vµ ban gi¸m s¸t kiÓm so¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸n bé vµ nh©n viªn. X©y dùng chÝnh s¸ch thëng trªn hiÖu qu¶ c«ng viÖc c«ng b»ng . §èi víi phßng kÕ to¸n c©n ph¶i thÈm ®Þnh c¸c hîp ®ång vµ thu håi c«ng nî nhanh. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia vµ nghiªn cøu c«ng t¸c vai trß,tæ chøc,nhiÖm vô,ho¹t ®éng cña mét bé m¸y C«ng ty vµ nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ trong c«ng t¸c tæ chøc , l·nh ®¹o ,tuyÓn dông,®µo t¹o ph¸t triÓn .Em ®· hoµn thµnh xong bµi b¸o c¸o thùc tËp mµ ThÇy,C« vµ nhµ trêng ®· giao. Qua néi dung bµi b¸o c¸o em ®· t×m hiÓu va ®¸nh gi¸ ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi c«ng t¸c qu¶n trÞ C«ng ty tõ ®ã rót ra c¸c vÊn ®Ò cßn yÕu vµ thiÕu cÇn gi¶i quyÕt. Dùa trªn c¸c cë së lý luËn ®· ®îc häc trªn ghÕ nhµ trêng em ®a ra c¸c ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c x©y dùng bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia. Nh÷ng ®Ò xuÊt em ®a ra cßn nhiÒu thiÕu sãt, tuy nhiªn nã còng lµ mét sù gãp ý phÇn nµo cho C«ng ty trong c«ng viÖc hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc ho¹t ®éng mét bé m¸y cßn nhiÒu nan gi¶i hiÖn nay. Em hi väng C«ng ty cã thÓ ¸p dông ®îc phÇn nµo nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· ®a ra vµ mong híng tíi mét kÕt qu¶ tèt h¬n trong t¬ng lai cña C«ng ty. §Ó hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn ban l·nh ®¹o c«ng ty Cæ phÇn HuyÒn Tho¹i Bia ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Qua ®©y em còng xin göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c ThÇy, C« Gi¸o trong khoa qu¶n trÞ ®· d¹y dç ,d×u d¾t em trong toµn khãa häc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2012 SV L42§Q1 : Bïi v¨n Huúnh NhËn xÐt cña c«ng ty cæ phÇn huyÒn tho¹i bia Sinh viªn thùc tËp: ……………………………………………………………. Ngµy sinh : ……………………………………………………………. Líp :…………………….Trêng: ……………………………... Thêi gian thùc tËp: …………………………………………………………… NhËn xÐt qu¸ tr×nh thùc tËp cña sinh viªn t¹i c«ng ty: 1- ChÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña c«ng ty: Tèt Kh¸ Trung b×nh 2- Kü n¨ng nghiÖp vô: Tèt Kh¸ Trung b×nh 3- VËn dông kiÕn thøc vµo trong thùc tÕ: Tèt Kh¸ Trung b×nh * XÕp lo¹i thùc tËp Tèt Kh¸ Trung b×nh Hµ néi, ngµy…..th¸ng…..n¨m….. Ngêi ®¸nh gi¸
- Xem thêm -