Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa khách sạn du lịch tại nhà hàng hương sen

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

SEN . . Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của hà hàn ươn Sen . đầ đ : o Đ : Huong Sen Restaurant ỉ : ố Đ Đ – – Đ Tel : 043 732 0589 / Hotline: 0904 988 999 Web : http://www.nhahanghuongsen.com.vn Email : huongsen.cskh@gmail.com – đ o 3 đ đ ọ Đ Đ ố ođ – o đ đ o đ o đ o đ o o đ ọ đ o đ đ đ đ ố đầ đầ đầ o o đ o o đ ố . đ đ . o o ố đố o đ đ o đ o doanh. ođ ố o đ đ o ,n ề đ o đố đ đ đ đ đ đ o đ đ o o đố o o đ đ đ ố đ I ố ố đ ầ khách hàng o đ o đ đ đ đ o đ o đ đ ho đ o đ ọ ầ đ đ đ ỉ o phòng I ọ đ ề 4 o o . ề đ ỉ o đ đố đ nâng o ề đ ođ ođ đ đ ố đ đ ố đ đ ề ầ o đ đ o o hình ộ máy tổ chức, quản lý của nhà hàn 1.2. B Phòng B Phòng o sóc ươn Sen B khách hàng B B Bar B Bàn B B B o B Bảng 1.1 Mô hình bộ máy tổ chức quản lý nhà hàng Hương Sen gu n Bộ ph n nh n * Chức năng của các bộ phận hà hàng Hương Sen) : kinh doanh ầ o a nhà hàng o đề t tình ố o , đ k o đ g còn đố o o đ + ề o k ọ đ o + Có k o ố ềk ố đ ề k đo o đ đ ố đ + Là đ o -B o ố đ đ ođ : o đ o đ o đ đề ođ o o đ ng cho nhân viên n đ o o o đ cho ỉđ o n đố hà hàng. -B : k đỡ k o ok ề ề ố mà k đ ọ đ o khách. k o : - Phòng tài chính, k o ề o đố k đ o đ o ề -B o o đ : o k o o o o ầ đ ođ đ o đ ầ  Bộ phận phục vụ o ề o o o ề o k k ề ầ o o k o ề o đ -B : ề đ o ầ , yêu đ cách nhanh chóng và k k o -B B : ọ k đ ố o o khi k o ầ o : ff đ đ ố đ -B ố ố o khách, o khách... n bàn: đ k ầ đ ầ đỡ khách trong k o kh ođ ọ k ố o ầ khách. -B đ đ ọ k o k ọ :Đ k ọ đ ỡ o đ ố k k ố o khách hàng. -B o : o ề đ o o o o o khách hàng và nhân viên nhà hàng, đỡ khách k -B : ề ề ề ề k  o hận khá ok đ o đ h nh c c chức của Nhà hàng Hư ng Sen đ B ử đ o ok o k o khai các . o đ đ k o ố đ o ọ õđ ầ o o đ ử k ok ođề cho các b đ ođ đ o . ođ đ ề đ . ,q thông qua các ý k đ đ q đ đ đ đ đ k ố đ và đ đ ọ đ ề đ o o khai k o nh o đ o đ k đ ố đ đ k B đ đ đ ố ề đ đ đo ề khi quá đ k đ o ố ẫ nhâ k ề k k éo o k đ ỉđ o k đ đ k khách. .3. Lĩnh vực hoạt độn kinh doanh của nhà hàn o sau: .o ầ o đ k ố o ươn Sen ĩ : Nhà hàng đ o o đ ff ố ố : - Các đ đ o o k đ Ủ SE . . Sản ph m kinh doanh và các thị trườn khách của hà hàn ươn Sen n ph kinh doanh của hà hàng Hư ng en Nhà hàng kinh doanh trên 2 ĩ : ố - đ  ố g o k k đ o đ o khách. o đ đ đ đ 00 ố o ề o o o Đ o ầ cho khách o khách k o kính 5k ố đ đ đ đ ầ o Ngoài ra n o đ còn o đ ố đ đ ề đ  đ đ đầ đ đ đ đ kinh o đ đ ề ođ hà hàng thành công cho khách hàng. Có o đ đ đ o k : o hà hàng. k h rư ng hách của Nhà hàng o đ : Đố o k đ o đ o Đ o hà hàng. đ ầ đố ố khách hàng chính và o ố k đ ff o đ o o ố đ khách k đ đ k ố - đ ố k đ o đo khách ố đ n đ ọ ẫ đ đ ề đ ề đ o đ ề k k o ố : ầ ề o ố đ đ o đố . Bản kết quả hoạt độn kinh doanh của hà hàn ươn Sen So sánh ỉ STT Đ 2011 2012 +\- % 101,9 ồn doanh thu r.đ 25.638 26.146 508 8 o đ 22.639 ố (1449) 93,6 (7,26) - 21.190 I ọ % 88,30 81,04 165,2 o đ đ 4956 1957 2.999 ọ % 11,7 5 18,96 7,26 113,9 ổn chi phí r.đ 20.146 22.949 2803 1 % 78,58 87,77 9,19 - II 118,5 1. Chi phí NVL tr c ti p đ 10.389 12.317 1928 6 ọ % 51,57 2,10 - 53,67 2. Chi phí nhân công tr c 102,0 đ 3.456 3.528 72 ti p 8 ọ g % 17,15 15,37 (1,78) 124,6 3. Hao mòn tài s n cố đ nh đ 1.266 1.578 312 4 ọ % 6,28 6,08 (0,2) 118,7 đ 4. Chi phí marketing 657 780 123 2 ọ % 3,26 3,01 (0,25) 108,4 đ 4746 368 4378 ọ % ố ođ - ố ođ : 21,74 21,87 0,13 - 90 84 (6) 93,33 75 73 (2) 97,33 3,57 - B III ọ 1 % 83,33 86,90 ố IV o đ 7.042.4 7.429,5 387,1 105,5 0 109,7 ố ốđ đ 4.528 4.971 443 8 ọ % ố đ đ ọ % 64,30 66,91 2,61 - 2514,4 2458,5 (55,9) 97,78 35,7 33.11 (2,59) - 3197 (2295) 58,21 đ 5492 V % 21,42 12,22 (9,2) - (573,7 VI 1373 799,25 58,21 5) (1721, đ 4119 2397,75 58,21 25) VII % 16,06 9,17 (6,89) - Bảng 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh nhà hàng Hương Sen gu n h ng ài ch nh – Kế toán -  h n ch q ho hà hàng Hương Sen) ộng inh doanh của hà hàng o - o ố + Doanh thu 4 ố + o 7 ọ đ o o o o đ o đ 1957 o đ : 44 g đ ọ o đ o o . đ - o 9 9,19%. + đ 2 o ọ 2,1%. + đ o ọ o + o ốđ đ o 4 4 ố ọ o ốđ o + đ thêm 123 o ọ ố % o . + đ thêm 368 4 ố ọ o thêm 0.13%. ođ o ố ođ o ọ ố đ ọ o o + ố + . ố o ốđ 44 đ đ đ : ọ đ đ g o g 4 %. o - o đ o 41,79%. đ g o g 4 %. o - o nhà hàng đ đề g o đ Đề không * hận o B đ doanh ố đ o hà hàng o o đ o đ ọ kinh đ
- Xem thêm -