Tài liệu Báo cáo thực tâp tổng hợp khoa khách sạn du lịch tại công ty tnhh sự kiện và truyền thông du lịch việt (vietmedia)

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

1 (VIETMEDIA) 1.1 ơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên giao dịch đầy đủ: C ng ty tr ch nhi m h u h n Ki n ruy n h ng Du L ch i t Tên tiếng Anh: VIETMEDIA Địa chỉ: 66 N i r c, Ba Đình, Hà Nội Tel: 04.35633027 Fax: 04.37367151 Email vietmediatour@gmail.com Website: vietmediatour.vn C ng ty NHH Ki n và ruy n h ng Du L ch i t( ietMedia) được thành lập năm 2008, của Phòng Đăng ký kinh doanh- ở Kế ho ch và Đầu tư hành phố Hà Nội. ăn phòng C ng ty đặt t i số 66 N i r c, Hà Nội. C ng ty được thành lập với lo i hình C ng ty tr ch nhi m h u h n có hai thành viên trở lên gồm có 02 thành viên góp vốn với số vốn đi u l là 770.000.000 đồng (Bảy trăm 2 bảy mươi tri u đồng). Công ty ư Ki n ruy n h ng Du L ch i t có 02 chức năng chính là kinh doanh l hành quốc tế, t chức s ki n. Ngoài ra C ng ty còn th c hi n một số c c chức năng b trợ như Đ i lý vé máy bay trong nước, quốc tế, cho thuê xe phương ti n vận tải đường bộ… Hi n nay, C ng ty có trên 45 c n bộ c ng nhân viên trong đó có 20 người đã ký hợp đồng từ 1 năm trở lên, 15 nhân viên ký kết hợp đồng theo thời vụ và 10 người ký kết hợp đồng cộng t c viên. Trong thời gian gần đây, C ng ty coi trọng ph t triển cơ sở h tầng vật chất kỹ thuật, nhà cửa, quảng c o thương hi u C ng ty, nâng cao chất lượng phục vụ đối với kh ch hàng đi du l ch. Bên c nh đó, đầu tư ph t triển nguồn nhân l c cũng là một trong nh ng chính s ch quan trọng của C ng ty. C ng ty đã th c hi n nghiêm t c c c quy chế phân phối ti n lương, khen thưởng, quy chế kho n đồng thời tiến hành c ng t c đào t o ph t triển n đ nh nguồn nhân l c. ới rất nhi u c ch thức, C ng ty đã tuyển dụng được nh ng nhân viên có năng l c và trình độ chuyên môn cao. ong song với nó là vi c củng cố đoàn kết nội bộ, mở rộng hợp t c, t o mối quan h với c c doanh nghi p l hành trong nước và nước 3 ngoài. Đây chính là ti n đ để c ng ty ph t triển và mở rộng quy m ho t động kinh doanh của mình. 1.2 Bộ máy tổ chức,quản lý của công ty ự iện & ruyền hông u ịch iệt 1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Du i n T uy n Thông ch i t Nhân s làm vi c t i C ng ty hi n nay là 45 người trong đó 20 người đã ký kết hợp đồng lao động 1 năm, số nhân viên ký hợp đồng theo thời vụ là 15 người, và 10 người ký kết hợp đồng cộng t c viên. Cơ cấu được thể hi n theo sơ đồ tr c tuyến chức năng: ơ đồ: Mô hình biểu diễn cơ cấu tổ chức của ông ty ÁM ĐỐ Ó Phòng Du ch Nước Ngoài Phòng Du ch Nội Đa ÁM ĐỐ Phòng Đại ý Bán é Máy Bay, é Tàu Phòng D ch ụ àm Visa,hộ chiếu Phòng tài chính tổng hợp 4 - iám đốc ông ty: Là người có quyết đ nh cao nhất trong c ng ty và người đ i di n của C ng ty trước Ph p luật. Gi m đốc ch u tr ch nhi m chung v quản lý mọi ho t động kinh doanh của C ng ty. Có quy n đ b t, miễn nhi m, tiếp nhận hoặc sa thải lao động theo quy chế của C ng ty và phù hợp với Bộ Luật Lao động. B o c o đ nh kỳ tình hình kinh doanh của C ng ty trước toàn thể c n bộ C ng nhân viên của C ng ty. - Phó Giám đốc: Là người hỗ trợ cho Gi m đốc trong qu trình kinh doanh của C ng ty. - hòng h t kh ch t i u lịch nước ngoài: Phụ tr ch ho t động tiếp th , thu i t Nam và kh ch nước ngoài đang sinh sống và làm vi c i t Nam đi du l ch nước ngoài. Ký kết hợp đồng với c c c ng ty nhận kh ch và kh ch hàng đi du l ch. Phòng được t chức d a trên tiêu thức phân đo n th trường, được chia thành c c nhóm theo khu v c đ a lý như nhóm th trường kh ch đi h i Lan, nhóm th trường kh ch đi Malaysia- ingapore, nhóm th trường kh ch đi rung Quốc, nhóm th trường kh ch đi Châu Âu. iến hành nhi m vụ xây d ng và tính giá c c chương trình du l ch nước ngoài, đi u hành đặt c c d ch vụ 5 có liên quan như đặt vé tàu, vé m y bay, kh ch s n, đặt tour, đặt xe, hướng dẫn viên…Ký kết hợp đồng với c c Hãng vận chuyển kh ch như c c hãng hàng kh ng, vận chuyển đường bộ… à thanh quyết to n đoàn theo chức năng. - hòng du lịch nội địa: h c hi n 02 chức năng. hứ nhất là ch u tr ch nhi m tuyên truy n quảng c o thu h t nguồn kh ch quốc tế đến với C ng ty đi c c tuyến điểm trong nước. Xây d ng c c chương trình du l ch trong nước và tính gi cho kh ch quốc tế theo c c mức gi p dụng cho từng đối tượng: Kh ch Châu , Châu Âu, Châu Mỹ, rung quốc… hứ 2 là quảng c o tiếp th nguồn kh ch trong nước đi du l ch, xây d ng và tính gi cho người i t Nam. Ký kết hợp đồng với c c nhà cung cấp hàng ho và d ch vụ du l ch như c c Hãng hàng kh ng, vận chuyển đường bộ (tàu, xe), c c kh ch s n, nhà hàng, c c nhà h t, cửa hàng b n đồ lưu ni m, hàng truy n thống… heo dõi qu trình th c hi n tour, tiến hành đặt d ch vụ, kiểm tra d ch vụ, phối hợp với bộ phận kế to n th c hi n thanh quyết to n với c c c ng ty gửi kh ch và c c nhà cung cấp d ch vụ. 6 - hòng đại lý vé máy bay, vé tàu: Ch u tr ch nhi m đặt gi vé m y bay, vé tàu cho c c đoàn kh ch trong nước và nước ngoài đi du l ch đồng thời tiến hành mua vé lẻ cho kh ch để hưởng hoa hồng. - Phòng ịch àm isa,hộ chiếu: Cung cấp các d ch vụ tư vấn xin visa, hộ chiếu và các tour du l ch trong và ngoài nước - hòng tài chính tổng hợp: Ch u tr ch nhi m thanh quyết to n tài chính, thu chi ngân quỹ, phân phối ti n lương, theo dõi và phản nh tình hình sử dụng vốn và tài sản của C ng ty. Đồng thời phụ tr ch quản lý hành chính, th c thi nh ng c ng vi c quản lý nhân s , th c hi n c c c ng vi c văn phòng của C ng tyVietMedia 1.2.2 Nhận xét cơ cấu bộ máy của công ty Nhìn vào sơ đồ ta thấy c ng ty IE MEDIA có cơ cấu t chức theo kiểu tr c tuyến - chức năng, đứng đầu là Gi m đốc tr c tiếp quản lý, gi m s t và đi u hành các phòng ban, dễ dàng nắm bắt chính xác tình hình ho t động, tình hình tài chính. Ho t động của bộ máy t chức rất hi u quả, phù hợp với quy mô của khách s n và có s phối hợp chặt chẽ gi a các bộ phận để nâng cao hi u quả quản lý trong công ty Cơ cấu t chức này có nh ng ưu điểm và nhược điểm sau: 7 - Ư đ ểm:  Đảm bảo nguyên tắc một thủ trưởng, Gi m đốc nắm toàn quy n quyết đ nh và ch u trách nhi m đối với toàn bộ ho t động kinh doanh của công ty.  Gi m đốc sẽ nhận được s hỗ trợ thường xuyên của các bộ phận chức năng trong vi c ra quyết đ nh nên vi c giải quyết các vấn đ chuyên môn sẽ tốt hơn.  Phù hợp với s chuyên m n hóa lao động nên năng suất lao động được gia tăng, cho phép nâng cao chất lượng công vi c phục vụ khách hàng và chất lượng quyết đ nh ở các cấp quản lý giúp khách s n dễ dàng hơn trong c ng t c tuyển dụng, bố trí lao động phù hợp với từng công vi c và đào t o, đ nh gi nhân viên. - Hạn chế  Gi m đốc là người phải thường xuyên giải quyết mối quan h chặt chẽ gi a các phòng ban chức năng và c c bộ phận đi u này làm cho gán nặng đi u hành tăng lên.  C c trưởng bộ phận tr c tuyến, phòng ban chức năng phải t chức họp và trao đ i nhi u nên có thể gây lãng phí không cần thiết. 8  C c nhân viên đ u chỉ biết đến công vi c chuyên môn của mình, ít có kiến thức v các bộ phận kh c trong c ng ty. Đi u này đòi hỏi người quản lý phải quản lý tốt các nguồn l c, nh y bén, đào t o chéo nhân viên rình độ h c vấn của đội ng nh n vi n của công ty Sự Kiện & Truyền Thông Du Lịch Việt: r n đại h c ổng Đại h c ao Đ ng ố ố ố Bộ ph n số lượng lượng lệ lệ ngư i lệ ngư i ngư i lượng (%) ngư i (%) (%) ) ) Marketing 2 1 50 1 50 0 0 Out bound 1 0 0 1 100 0 0 Inbound 4 0 0 4 100 0 0 Nội đ a 1 0 0 0 0 1 100 Kế to n 2 0 0 2 100 0 0 10 1 ng số 8 1 9 1.3 Các lĩnh vực hoạt động của công ty ự iện & ruyền hông u ịch iệt C ng ty NHH Ki n ruy n h ng Du L ch i t đầu tư và phát triển chủ yếu vào kinh doanh l hành quốc tế. Ho t động này chiếm doanh thu tương đối cao, tiếp đó là kinh doanh c c d ch vụ b trợ như đặt vé tàu, vé m y bay, đặt phòng khách s n, làm các thủ tục xuất nhập cảnh như visa, hộ chiếu…và thấp nhất là doanh thu của bộ phận nội đ a nhưng là bộ phận làm tour cho người Vi t Nam đi du l ch trong nước. * C c tour du l ch nước ngoài chính cho kh ch đi du l ch nước ngoài của c ng ty hi n nay là h i Lan (Bangkok- Pattaya) 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày; liên tuyến Malaysia- ingapore 7 ngày; c c tour đi Trung Quốc- Hồng Kông; Châu Âu 11 ngày; Ai Cập 7 ngày…đ u là c c chương trình du l ch thường xuyên với tần xuất các tour Châu á được t chức hàng tuần và c c tour Châu Âu, n Độ,Hàn Quốc,Nhật Bản…được t chức khoảng 2-3 tháng một chuyến * C c tour du l ch trong nước: mặc dù doanh thu thấp nhưng là bộ phận không thể không kể tới, đó là Bộ phận du l ch nội đ a. Các chương trình của Công ty hi n nay đang được rất nhi u du khách 10 trong nước quan tâm tới như Hà Nội- Huế- Hội An 5 ngày (đi/v bằng tàu hoả); Động Phong Nha (3 ngày); Hà Nội- Trà C - Đ ng Hưng (4 ngày); Sapa (4 ngày); Nha Trang- ũng àu- Mi t vườn Mỹ Tho (13 ngày)…C ng ty cũng đang tiến hành đẩy m nh công tác tuyên truy n tiếp th tới c c c ng ty nước ngoài c c chương trình trên bởi đây cũng sẽ mang l i nguồn lợi nhuận không nhỏ cho Công ty và ngành du l ch nước nhà. Th trường khách lớn nhất của Công ty hi n nay là khách Thái Lan, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu úc. Một số c c chương trình đặc trưng kh c như chương trình dành riêng cho sinh viên đi tham quan nghiên cứu: Du l ch văn ho ( hăm cố đ Huế; apa…); Du l ch nghiên cứu h sinh thái (Tham quan Rừng Quốc gia C c Phương, Hồ Ba bể…) Hi n nay C ng ty đang chủ yếu tập trung khai thác nguồn khách đi du l ch trong nước và nước ngoài từ các hộ gia đình tiểu thương buôn bán có thu nhập cao, hay nguồn khách từ các Công ty liên doanh t chức cho kh ch đi du l ch do họ đ t doanh số b n hay đ t chỉ tiêu đ ra (khuyến m i cho c c đ i lý đ t doanh số b n đ ra) và các khách mua hàng trúng các giải thưởng v du l ch...Để có được chỗ đứng trên một lĩnh v c vốn c nh tranh rất khắc nghi t như hi n nay, Công ty 11 NHH Ki n ruy n h ng Du L ch i t đã nỗ l c hết sức để t o ra nh ng sản phẩm du l ch có chất lượng cao. Đồng thời tiếp tục xây d ng nhi u chương trình du l ch mới, hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. C ng ty đang tiếp tục cố gắng đẩy m nh kinh doanh l hành đặc bi t là l hành quốc tế, phấn đấu là một đơn v có thế m nh trong kinh doanh l hành t i th trường phía Bắc. 12 Đ & M 2.1 ản ph m và thị trư ng hách của công ty ự iện & ruyền hông u ịch iệt Các tou Inbound: Đối tượng khách Inbound là th trường mục tiêu của Chi nhánh. Kh ch Inbound đến Vi t Nam qua chi nhánh từ rất nhi u quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng có thể chia ra làm 2 mảng đó là: Mảng Inbound Âu – Mỹ và mảng Inbound Châu á. - Mảng Inbound Âu – Mỹ: Đối vỡi nh ng khách du l ch đến từ các Châu Âu và Châu Mỹ thì đặc trưng của họ là có mức tiêu dùng cao, họ muốn khám phá nh ng c i được coi là đặc trưng của đất nước Vi t nam ở cả 3 mi n Bắc, Trung và Nam mà họ mới chỉ được biết thông qua nh ng phương ti n th ng tin đ i chúng. Nắm được th hiếu, nhu cầu trên công ty đã chủ động xây d ng nh ng chương trình du l ch sau để phục vụ đối tượng khách này: 13 - C c chương trình du l ch trọn gói (Packag tour). C c chương trình trọn gói được Chi nh nh th c hi n để kh m ph nh ng nét văn ho truy n thống cùng nh ng thắng cảnh n i tiếng của cả 3 mi n như c c chương trình mang tên “ i t Nam New Discovery” hay “ i t Nam Grand Adventure” c c chương trình được chia nhỏ ra để kh m ph từng phần, từng bộ phận ở cả 3 mi n. hời gian cho dành cho c c chương trình này có thể dài tới 20 ngày/19 đêm đảm bảo cho du kh ch có c i nhìn toàn di n và rõ nét v con người, đất nước i t Nam. - C c chương trình du l ch t chọn (Optional Tour). Đối với nh ng kh ch đến Vi t Nam mà họ không có nhi u thời gian hoặc là nh ng người nước ngoài đang làm vi c t i Vi t Nam, họ muốn đi du l ch trong một thời gian ngắn phù hợp với thời gian và công vi c của họ. Để đ p ứng được nhu cầu trên Chi nh nh đã xây d ng rất nhi u chương trình du l ch t chọn với thời gian từ 1 đến 2 ngày, thậm chí có thể là 1/2 ngày. C c đ a điểm mà Chi nh nh đưa kh ch đến thường là nh ng điểm xung quanh Hà Nội kh ng xa như: H Long, Ninh Bình, Mai Châu – Hoà Bình, Chùa Hương…và c c 14 điểm tham quan trong thành phố Hà Nội. Giá bán trung bình cho các Tour t chọn là từ khoảng 15 đến 30 USD trên/Pax. + Một chương trình trọn gói được Chi nhánh th c hi n có thể như sau: Hà Nội – H Long – Hà Nội Thời gian 4 ngày/3 đêm Ngày 1: Đến Hà Nội Đón kh ch t i sân bay quốc tế Nội Bài Nhập phòng khách s n cho khách Ăn tối và nghỉ qua đêm t i khách s n ở Hà Nội Ngày 2: Hà Nội – H Long Bu i s ng, sau khi ăn s ng song ở Hà Nội, đưa kh ch đi H Long bằng t . Ăn trưa ở H Long. Bu i chi u: hăm thắng cảnh V nh H Long bằng tàu thuỷ. Ăn tối và nghỉ l i t i V nh H Long. Ngày 3: H Long – Hà Nội Bu i s ng, sau khi ăn s ng ở H Long, quay trở l i Hà Nội, cho kh ch ăn trưa t i Hà Nội. 15 Bu i chi u th c hi n our nửa ngày t i thành phố Hà Nội dẫn kh ch đi thăm một số đ a điểm n i tiếng của Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Đ n Ngọc ơn, Lăng B c… au khi ăn tối, đưa kh ch đi xem m a rối nước, kh ch nghỉ qua đêm ở Hà Nội. Ngày 4: Dời Hà Nội Cho khách t do tham quan, mua sắm trước khi lên máy bay. - Mảng Inbound Châu Á : Đối với mảng khách này chủ yếu đến từ nh ng nước gần với nước ta như rung Quốc, c c nước ASEAN (Thái Lan, Singapore, Malaysia…). Hi n nay, Chi nhánh mới khai th c hai đối tượng khách giàu ti m năng đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. So với đối tượng khách Trung Quốc và một số nước trong khu v c thì đặc điểm mức tiêu dùng các d ch vụ của họ là không cao (họ không cần ở khách s n nhi u sao). Họ thường đến nh ng điẻm du l ch n i tiếng của Vi t Nam như: Hà Nội, H Long, Hội An…Còn đối với khách Nhật Bản và Hàn Quốc, do mức sống ở hai nước này kh cao và đặc tính tiêu dùng của họ cũng kh c so với người Trung Quốc, h i Lan…Họ thường ở t i các khách s n lớn, mức ti n nghi cao như : Niko, Daewooo… 16 Một chương trình 3 ngày /2đêm mà Chi nh nh th c hiên cho đối tượng khách này thường là: Hà Nội – H Long -Ninh Bình- Hà Nội. Ngày1: Seoul(Hàn Quốc)-Hà Nội –H Long. -Đón kh ch t i sân bay Nội BàI. - Đưa kh ch đến thẳng H Long. -Ăn tối t i nhà hàng Vi t Nam. -Nghỉ đêm t i H Long. Ngày 2: H Long –Hà Nội. au khi ăn s ng t i khách s n. Đưa kh ch thăm v nh H Long bằng thuy n, thưởng thức b a trưa trên thuy n bằng c c món ăn hải sản. Bu i chi u trở v Hà Nội, ăn tối t i nhà hàng Hàn Quốc. Nghỉ đêm t i khách s n ở Hà Nội. Ngày3: Hà Nội –Ninh Bình –Hà Nội. au khi ăn sáng khách có một chuyến thăm quan quanh thành phố Hà Nội: Lăng B c, Nhà sàn, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm … 17 au khi ăn trưa, dời Hà Nội đi Ninh Bình thăm am Cốc –Bích Động bằng thuy n nan. Trở v Hà Nội sau khi ăn tối, đưa kh ch đi xem m a rối nước. Tiễn sân bay. Kết thúc tour.  Nhận xét Như vậy th trường khách mục tiêu của Chi nhánh Công ty Du l ch Hương Giang Hà Nội là kh ch Inbound. Khi khai th c đối tượng khách này Chi nh nh đã chủ động nắm bắt được nhu cầu, th hiếu, c c đặc tính tiêu dùng của kh chđể từ đó xây d ng c c chương trình phù hợp với đối tượng kh ch, đ p ứngđầy đủ nhu cầu của khách. Đối với đối tượng kh ch này Chi nh nh đã xây d ng được nhi u chương trình du l ch phong ph , đa d ng và hấp dẫn.  Một chương trình du l ch t chọn có thể như sau: Hà Nội – Hoà Bình (2 ngày 1 đêm). Ngày 1: Dẫn kh ch đi tr c tiếp tới Mai Châu cách Hà Nội 150 km v phía tây nam. Ăn trưa ở Mai Châu sau đó thăm bản làng dân tộc thiểu số Thái. Quay v th xã Hoà Bình, ăn tối ở Hoà Bình thưởng 18 thức c c đi u múa, nh ng câu hát dân ca của người dân tộc và cùng uống rượu cần. Qua đêm ở Hoà Bình. Ngày 2: Nửa ngày thăm Hoà Bình: Đập thuỷ đi n Hoà Bình, đ n Thác Bà và nh ng bản làng dân tộc thiểu số. Quay trở l i Hà Nội vào buôỉ chi u. 2.1.2 Các tou Oubound. Kể từ khi Viêt Nam mở rộng mối quan h quốc tế, hội nhập với khu v c và thế giới các thủ tục xuất nhập khẩu cũng đơn giản đi rất nhi u, thì lượng người Vi t Nam đi du l ch nước ngoài cũng tăng lên đ ng kể. Nắm bắt đươc xu thế đó c ng ty VIETMEDIA đã tiến hành nghiên cứu, xây d ng chương trình tham quan, kết hợp với mua sắm ở c c nước trong khu vưc A EAN và rung Quốc mang tên “ hế giới ngày nay “c c chương trình này tập chung vào nh ng điểm du l ch n i tiếng và nh ng trung tâm thương m i: - ương Quốc Thái Lan: Bangkok-Pattga. -Malaysia và singapore: Kuala lampur – Genting -Ma luccaJohorBara- Singapore. -Trung Quốc 19 + Bắc kinh- hượng Hải. +Đảo HảI Nam. +Trung Hoa lục tỉnh. +Quảng châu –Thâm Quyến –Ma cao –Hồng kông. Ngoài ra, Chi nhánh còn th c hiên c c chương trình liên tuyến như: h i Lan – Singapore-Malaysia c c chương trình này thường có độ dài thời gian từ 5-15 ngày. 2.1.3 Các tou du ch nội đ a. Th trường khách nội đ a tuy kh ng được Công ty VIETMEDIA m nh mẽ như th trường kh ch Inbound nhưng nó vẫn có một tầm quan trọng trong chiến lược kinh doanh của công ty. Mặc dù chi nhánh chỉ tiến hành khai thác th trường nội đ a khi mà mùa du l ch quốc tế giảm đi, nhưng chi nh nh vẫn xây d ng một h thống chương trình nội đ a rất hớp dẫn trong năm 2012-2013, với rất nhi u chương trình du l ch trên cả ba mi n Bắc –Trung –Nam của nước ta mang tên “Du l ch trên mọi mi n t quốc “. Đây là chương trình chọn gói với thời gian từ 3-11 ngày. Nó đã đ p ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách du l ch nên rất được mọi người ưa chuộng như: Chương trình Huế 20 vào h (3ngày /4đêm) , hay chương trình đi thăm H Long (3ngày /2đêm) …với mức giá phù hợp. Mặc dù hi n t i kinh doanh l hành nội đ a đối với chi nhánh chưa ph t triển nhưng nó vẫn đóng vai chò quan trọng trong chiến lược chung của chi nhánh. Trong thời gian tới nhu cầu du l ch của người dân tăng nhanhchắc chắn du l ch nội đ a sẽ phát triển m nh. Đi u này đòi hỏi chi nhánh phải có chương trình du l ch nội đ a phong phú và phù hợp hơn. 2.1.4 D ch vụ đ t vé tàu,vé máy bay Công ty VIETMEDIS là đ i lý của các hãng hàng không hàng đầu hi n nay như ietnam Airlines, Air Mekong, Jetstar Pacific Airlines, VietJet Air, Air Asia, Indochina Airlines…vv. Khách có thể đặt vé tr c tiếp trên h thống website của công ty hoặc gọi đến số hotline:, đặc bi t công ty sẽ giao vé miễn phí đến tận nhà khách hàng trong nội thành Hà Nội. 2.1.5 D ch vụ àm vi a,hộ chiếu Nắm bắt nhu cầu của kh ch hàng năm 2011 c ng ty bắt tay vào làm d ch vụ visa,hộ chiếu,gi p cho kh ch hàng nhanh chóng và thuận ti n trong vi c làm vấn đ visa và hộ chiếu.
- Xem thêm -