Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty tnhh vận tải ngọc sơn

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC MỤC LỤC .......................................................................................................................i LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. iii DANH MỤC VIẾT TẮT ..............................................................................................iv DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................... v I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC SƠN . ............................ 1 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . ...1 1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty. ....1 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển .........................................................................2 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. .......................................................2 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. ..................................................................3 1.3.1 Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh ................................................3 1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. ............................................................ 3 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2012– 2013 ...4 II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC SƠN. ....................................................................................6 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn. ........................ 6 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. .......................... 6 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán .......................................................................7 2.1.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu ....................................................................................7 2.1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: ...................................................8 2.1.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán. ...............................................................................9 2.1.2.4 Tổ chức hệ thống BCTC. ...................................................................................10 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế của Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . 10 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế ................10 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty .......................................10 2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán. .................................................................12 III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC SƠN...................................................................13 3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn. ......13 GVHD : TS.Đặng Văn Lương i SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 3.1.1 Ưu điểm. .................................................................................................................13 3.1.2 Hạn chế ................................................................................................................15 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty. ........................ 15 3.2.1. Ưu điểm ...............................................................................................................15 3.2.2. Hạn chế ................................................................................................................15 IV. ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ...................................16 KẾT LUẬN ..................................................................................................................17 GVHD : TS.Đặng Văn Lương ii SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU ---------***--------- Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ quan trọng đắc lực trong việc quản lý, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tài chính cũng như chủ động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những sinh viên như chúng em sau thời gian trau dồi kiến thức trên giảng đường đại học, em hiểu thực tập là một giai đoạn hết sức quan trọng và cần thiết. Qua quá trình thực tập em đã tìm hiểu tình hình thực tế tại công ty về công tác kế toán, phân tích và viết báo cáo tổng hợp. Để hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất kinh doanh và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công Ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại phòng tài chính kế toán của Công ty. Em xin chân thành cảm ơn Ts. Đặng Văn Lƣơng và các anh, chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn đã hướng dẫn em tận tình ,chu đáo, giúp em hoàn thành báo cáo này. Nội dung Báo cáo thực tập tổng hợp của em gồm 4 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . Phần II: Tổ chức công tác kế toán, phân tích kinh tế tại Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . Phần III: Đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích kinh tế của Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . Phần IV: Định hướng đề tài khoá luận tốt nghiệp . Trong quá trình tìm hiểu cũng như viết bài, do trình độ chuyên môn và kiến thức thực tế còn hạn chế nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến bổ sung của Thầy cùng các anh chị trong phòng Kế toán Công ty để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! GVHD : TS.Đặng Văn Lương iii SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh QLKD Quản lý kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ GTGT Giá trị gia tăng BCTC Báo cáo tài chính CSH Chủ sở hữu TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TS Tài sản NV Nguồn vốn GVHD : TS.Đặng Văn Lương iv SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ - Bảng biểu Ghi chú Sơ đồ 1.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Phụ lục 1 Bảng 1.1. Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất Phụ lục 2 kinh doanh của công ty năm 2013 so với năm 2012 Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Phụ lục 3 Sơ đồ 2.2. Trình tự kế toán theo hình thức nhật ký chung Phụ lục 4 Bảng 2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 Phụ lục 6 của Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn Bảng 2.2. Bảng cân đối kế toán năm 2013 Phụ lục 7 Bảng 2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Phụ lục 5 GVHD : TS.Đặng Văn Lương v SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC SƠN . 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . 1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty.  Tên, quy mô và địa chỉ: - Tên đầy đủ: Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . - Loại hình: Công ty TNHH . - Giám đốc: Trần Tuấn Đước - Mã số thuế: 2801092870 - Địa chỉ: Số 1,Núi Vạc,Thiệu Ngọc,Thiệu Hoá, Thanh Hoá .  Quy mô của công ty. - Tổng số vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) . - Tổng số nhân viên : 45 người.  Chức năng: - Khai thác, chế biến và vận chuyển đá xây dựng, vận chuyển hàng hoá thông thường…. - Kinh doanh các dịch vụ thương mại, buôn bán vật liệu xây dựng . - Xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình dân dụng, nhà ở…….  Nhiệm vụ: Trong quá trình thành lập xây dựng và trưởng thành công ty đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ công nhân viên theo chuyên nghành và đã đạt được nhiều thành tích cao trong quản lý ,điều hành sản xuất kinh doanh ,xây dựng các công trình giao thông ,thuỷ lợi ,công trình dân dụng ,nhà cao tầng . Công ty đã thu hút được hàng trăm lao động trên địa bàn và các xã ,huyện lân cận. Hàng năm công ty nộp ngân sách nhà nước thuộc tốp cao của khu vực huyện Thiệu Hoá ,mức lương bình quân chung đã được điều chỉnh tăng lên từ 4,5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng ,tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ,tham gia đóng BHXH ,BHYT ,BHTN cho 40/45 lao động dài hạn. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo vệ sinh môi trường, chật tự an ninh,an toàn xã hội.  Nghành nghề kinh doanh của công ty : - Khai thác, chế biến và vận chuyển đá xây dựng, vận chuyển hàng hoá thông thường…. GVHD : TS.Đặng Văn Lương 1 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp - Kinh doanh các dịch vụ thương mại, buôn bán vật liệu xây dựng ( máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng ) - Xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình dân dụng, nhà ở… 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: -Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn được thành lập vào năm 2006 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2801092870 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp ngày 16 tháng 10 năm 2006. - Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn với khoảng thời gian hơn 8 năm hoạt động kinh doanh, trải qua thời gian khá dài cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp đã dần khẳng định được mình trên thị trường kinh doanh thương mại dịch vụ nói chung và thị trường kinh doanh khai thác vân chuyển đá xây dựng ,xây dựng công trình giao thông,thuỷ lợi ,xây dựng các công trình dân dung nói riêng . .Công ty bổ sung thêm những người có bằng Đại học chuyên nghiệp ,mở rộng các mối quan hệ ra ngoài tỉnh .Doanh số năm 2013 đạt hàng chục tỷ đồng đồng thời phát triển thêm mỏ đá Cẩm Vân khai thác chế biến đá xây dựng phục vụ cho toàn khu vực. -Là một công ty lớn đóng trên địa bàn Huyện trách nhiệm và nghĩa vụ rất lớn tham gia thúc đẩy các doanh nghiệp và kinh tế Huyện phát triển .Thương hiệu và uy tín của công ty đã được nhiều nghành, nhiều Cơ quan,Ban nghành biết đến và hợp tác liên doanh liên kết kinh doanh để sản xuất kinh doanh. 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. Theo giấy phép kinh doanh, Công ty đăng ký các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. - Khai thác, chế biến và vận chuyển đá xây dựng, vận chuyển hàng hoá thông thường…. -Kinh doanh các dịch vụ thương mại, buôn bán vật liệu xây dựng ( máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng ) - Xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình dân dụng, nhà ở……. GVHD : TS.Đặng Văn Lương 2 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 1.3.1 Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh Bộ máy của công ty cơ cấu tổ chức bố trí gọn nhẹ,hiệu quả được thực hiện theo mô hình trực tuyến chức năng, mỗi phòng, ban có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng kết hợp chặt chẽ, vì mục tiêu chung của công ty: Quyết định quản lý được đưa từ trên xuống, các bộ phận chức năng có trách nhiệm thực hiện và triển khai đến đối tượng thực hiện. Mỗi bộ phận có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể được quy định bằng văn bản. Ưu điểm của mô hình tổ chức quản lý trực tuyến – chức năng là thay vì toàn bộ công việc đều đến tay giám đốc, phó giám đốc giải quyết, chịu trách nhiệm đối với công việc được giao thì nay được chia sẻ bớt cho các phòng ban chức năng gánh vác và chịu trách nhiệm đối với công việc được giao. Vì vậy, hạn chế được những quyết định sai lầm, gây thiệt hại cho công ty. Mặt khác việc chia bớt quyền lực cho những người đứng đầu các phòng ban để tạo cho họ sự hưng phấn vào việc hoàn thành tốt những nghị quyết, mục tiêu đã đề ra. Khi công việc không thực hiện tốt thì cũng dễ dàng quy trách nhiệm tránh tình trạng đổ lỗi cho nhau và nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân vì lỗi xảy ra ở ngay trong một lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên mô hình này đòi hỏi nhân viên các bộ phận phải thực sự có trình độ. 1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. Sơ đồ 1.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. Giám đốc Phó giám đốc Phòng kinh doanh Phòng hành chính, nhân sự Phòng kế toán (Nguồn: Phòng nhân sự) GVHD : TS.Đặng Văn Lương 3 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Trong đó: + Giám đốc: là người đại diện cho công ty trước pháp luật, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Phó giám đốc: là người cùng với giám đốc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty, và thay mặt cho giám đốc giải quyết các công việc trong phạm vi quyền hạn khi giám đốc vắng mặt. + Phòng kinh doanh: điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác, đàm phán, soạn thảo hợp đồng mua bán, thực hiện hợp đồng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, đôn đốc khách hàng thanh toán tiền hàng. + Phòng hành chính, nhân sự: có chức năng nhiệm vụ thu nạp các văn bản pháp quy, chỉ thị công văn... của công ty để chuyển đi, lưu trữ, soạn thảo các văn bản, các hợp đồng kinh tế của công ty, lưu giữa toàn bộ hồ sơ giấy tờ về doanh nghiệp, quản lý việc đóng dấu ký tên và quản lý tài sản nằm trong phần phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của nhân viên. + Phòng kế toán: Theo dõi và ghi chép tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, tham mưu cho ban giám đốc về các quyết định tài chính. Tổ chức hạch toán ban đầu, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu quản lý của công ty. 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2012– 2013 Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn đã luôn cố gắng không ngừng phát triển và đã đạt được những kết quả nhất định.Qua bảng Báo cáo KQHĐKD: GVHD : TS.Đặng Văn Lương 4 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Bảng 1.1. Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 so với năm 2012. Đvt : VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Tổng doanh thu Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ Số tiền (%) 4,372,338,254 6,790,911,482 2,418,573,228 55.32 0 0 0 0 DT thuần về BH và CCDV 4,372,338,254 6,790,911,482 2,418,573,228 55.32 Giá vốn hàng bán 4,019,916,165 6,125,690,242 2,105,774,077 52.38 352,422,089 665,221,240 312,799,151 88.76 540,091 720,487 180,396 33.40 Chi phí kinh doanh 100,058,786 152,058,250 51,999,464 51.97 Lợi nhuận từ HĐKD 252,903,394 513,883,477 260,980,083 103.19 0 0 0 0 Lợi nhuận trước thuế 252,903,394 513,883,477 260,980,083 103.19 Chi phí thuế TNDN 63,225,849 128,470,869 65,245,021 103.19 Lợi nhuận sau thuế 189,677,546 385,412,608 195,735,062 103.19 Các khoản giảm trừ DT Lợi nhuận gộp Doanh thu HĐTC Lợi nhuận khác Nguồn số liệu: BCKQKD Nhận xét: -Từ số liệu về tình hình kết quả kinh doanh của công ty ta thấy so với năm 2012, năm 2013 vốn kinh doanh bình quân của công ty tăng 1,315,799,487 VNĐ, tức là tăng 43.19 % đồng thời lợi nhuận gộp của công ty tăng 312,799,151 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng 52.38 %. Chứng tỏ tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty khá hiệu quả. -Tổng doanh thu năm 2013 tăng 2.418.573.228 VNĐ so với năm 2012 tương đương 55.32%. Giá vốn hàng bán năm 2013 tăng 52.38 % so với năm 2012 tuy nhiên tỷ lệ tăng nhỏ hơn tỷ lệ tăng của doanh thu thuần về BH và CCDV (55.32 %) nên lợi nhuận gộp năm 2013 tăng 312,799,151 VNĐ tương ứng tỷ lệ tăng là 88.76 %. Về hoạt động tài chính ,doanh thu hoạt động tài chính năm 2013 tăng 180,396VNĐ so với năm 2012 tương ứng với tỷ lệ tăng 33,4% .Do đó làm lợi nhuận sau thuế tăng 103.19 %, tương đương 195,735,062 VNĐ. Có thể đánh giá năm 2013 Công ty hoạt động hiệu quả, tình hình doanh thu và lợi nhuận được đánh giá tốt. GVHD : TS.Đặng Văn Lương 5 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Như vậy có thế thấy LN của công ty năm 2013 tăng so với năm 2012 do năm vừa qua công ty đã có những biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng làm cho doanh số tiêu thụ sản phẩm tăng cao, đã đem về nguồn lợi khá cao cho công ty. II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC SƠN. 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn. 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty.  Tổ chức bộ máy kế toán - Mô hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty là theo mô hình tập trung. Theo mô hình này mọi công việc kế toán từ khâu thu nhận xử lý, luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đều thực hiện tại phòng kế toán của Công ty . Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . Kế toán trưởng Kế toán công nợ, thanh toán Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Kế toán hàng hóa, CCDC, thủ quỹ (Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự) - Kế toán trưởng: Kiểm tra giám sát hoạt động tài chính của Công ty, đưa ra các ý kiến về tài chính trước Ban giám đốc. Kiểm tra đối chiếu các chứng từ kế toán, đồng thời lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng của nhà nước. - Kế toán công nợ và thanh toán: Kế toán có nhiệm vụ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mối quan hệ giữa Công ty với khách hàng và nhà cung cấp, GVHD : TS.Đặng Văn Lương 6 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp theo dõi công nợ khách và khoản phải trả người bán và việc thanh toán với họ. Có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo cho kế toán trưởng khi cần thiết. - Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: Theo dõi sự vận động của tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng để so sánh đối chiếu với thực tế và báo cáo với kế toán trưởng khi cần thiết. - Kế toán hàng hóa, CCDC, thủ quỹ: Ghi chép việc xuất, nhập, tồn hàng hóa, lập báo cáo bán hàng ngày. Ghi chép khi có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến CCDC và hàng tháng tính và phân bổ CCDC. Quản lý các hoạt động thu chi tiền mặt, kiểm kê đối chiếu số tiền thực tế với số tiền trên sổ kế toán của kế toán tiền mặt và tiền gửi.  Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty  Chế độ kế toán: Áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ- BTC cho các DN vừa và nhỏ.  Hình thức sổ kế toán: Hình thức Nhật ký chung  Kỳ kế toán, kỳ báo cáo, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: - Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc vào ngày 31/12/N. - Kỳ báo cáo: Công ty lập báo cáo tài chính theo năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng.  Phương pháp tính thuế GTGT: - Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.  Phương pháp khấu hao TSCĐ: - Công ty áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng.  Phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường - Phương pháp tính giá vốn hàng bán: Phương pháp giá đích danh - Hệ thống tài khoản kế toán: sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC . 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 2.1.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu Hiện nay tại đơn vị đang tiến hành sử dụng hệ thống các chứng từ sau: - Nhóm các chứng từ tiền lương gồm có: Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương… GVHD : TS.Đặng Văn Lương 7 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp -Nhóm các chứng từ hàng tồn kho gồm có: Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất hàng.... -Nhóm các chứng từ TSCĐ gồm có: Thẻ TSCĐ, Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ… -Nhóm các chứng từ bán hàng gồm có Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. -Nhóm các chúng từ tiền tệ: Phiếu thu, Phiếu chi -Chứng từ nghiệp vụ khác: Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý... 2.1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: * Danh mục các tài khoản sử dụng tại Công ty: - TK loại 1: Tài sản ngắn hạn - TK loại 2: Tài sản dài hạn - TK loai 3: Nợ phải trả - TK loại 4: Vốn chủ sở hữu - TK loại 5: Doanh thu - TK loại 6: Chi phí SXKD - Tài khoản loại 1: TK111, TK112, TK131, TK133, TK 138, TK142,… - Tài sản loại 2: TK211, TK214, TK242 - Tài sản loại 3: TK311,TK331, TK333, TK338, TK334,… - Tài sản loại 4: TK411, TK421 -Tài sản loại 5: TK 511, 515,… - Tài sản loại 6: TK6421, TK6422, TK632,… - Ngoài ra công ty sử dụng các tài khoản: TK711, TK811, TK 911 * Cách m hoá chi tiết các tài khoản sử dụng: Công ty có mở chi tiết một số tài khoản để theo dõi, ví dụ: - TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ chia thành các TK cấp 2: + TK1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ, ngoài ra còn có các TK 13311: Thuế GTGT được khấu trừ cửa hàng hóa dịch vụ, TK 13313: Thuế GTGT trả lại nhà cung cấp, giảm giá hàng mua. +TK 1332: Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ GVHD : TS.Đặng Văn Lương 8 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 2.1.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán. Công ty áp dụng hình thức kế toán theo nguyên tắc ghi sổ của hình thức nhật ký chung. Hình thức kế toán ghi sổ Nhật ký chung có những đặc trưng cơ bản :Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Trình tự kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung: Sơ đồ 2.2. Trình tự kế toán theo hình thức nhật ký chung Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán chi tiết SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra GVHD : TS.Đặng Văn Lương 9 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp -Hệ thống sổ bao gồm : + Sổ nhật ký chung + Sổ nhật ký đặc biệt : Nhật ký thu tiền , Nhật ký chi tiền , Nhật ký mua hàng . + Sổ quỹ tiền mặt + Sổ cái các Tài khoản sử dụng :156,131, 642,911… + Sổ kế toán chi tiết :sổ chi tiết doanh thu,sổ chi tiết phải thu khách hàng,sổ kho… 2.1.2.4 Tổ chức hệ thống BCTC. -Kỳ lập báo cáo : Báo cáo tài chính được lập theo từng năm - Nơi gửi báo cáo : Các báo cáo tài chính được lập và được nộp lên cơ quan cấp trên : Chi cục thuế Thanh Hoá, Sở tài chính Thanh Hoá, Cục thống kê Thanh Hoá … - Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính : Báo cáo tái chính do kế toán trưởng lập và người đại diện pháp luật của công ty ký,chịu trách nhiệm về nội dung của Báo cáo tài chính. - Các loại BCTC : Công ty sử dụng BCTC theo đúng quyết định 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính. Bao gồm : + Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN + Thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DN 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế của Công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn . 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế - Công ty không có bộ phận phân tích kinh tế riêng. Việc phân tích kinh tế được giao cho bộ phận kế toán tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu kinh tế theo yêu cầu quản lý của Công ty đưa ra. - Thời điểm phân tích: tiến hành phân tích kinh tế theo tháng, quý và phân tích tổng hợp trong năm. 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty  Nội dung: Công tác phân tích kinh tế tại công ty chủ yếu nhằm phân tích đồng vốn bỏ ra so với doanh thu đạt được xem hiệu quả kinh tế đến đâu. Đó là công tác phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận. GVHD : TS.Đặng Văn Lương 10 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Ngoài ra công tác phân tích kinh tế tại công ty nhằm xem xét mối quan hệ cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp mình với các doanh nghiệp khác, giữa doanh nghiệp với xã hội và đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp với các cơ quan chức năng có liên quan. Công tác phân tích kinh tế của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào 2 báo cáo chính là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảng cân đối kế toán. * Các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại công ty: Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là tiêu chí hàng đầu đánh giá hiệu quả và tính sinh lời trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thông qua các chỉ tiêu + Vốn kinh doanh bình quân. Vốn kinh doanh bình quân = VKD đầu kỳ + VKD cuối kỳ 2  Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán gồm: • Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSNH/Nợ ngắn hạn. • Hệ số thanh toán nhanh = (TSNH – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn.  Các chỉ tiêu về khả năng tự chủ tài chính gồm: • Hệ số nợ = Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn kinh doanh. • Hệ số tự tài trợ = Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn kinh doanh.  Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động gồm: • Vòng quay hàng tồn kho = Gía vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân. • Hệ số phục vụ của vốn kinh doanh =Doanh thu thuần/ Tổng VKD bình quân.  Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời gồm: • Hệ số sinh lợi của vốn chủ sở hữu = LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân. • Hệ số sinh lợi của vốn kinh doanh = LNST / Tổng tài sản bình quân. • Hệ số lợi nhuận từ hoạt HĐKD/ Doanh thu thuần. • Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần .  Phân tích tình hình doanh thu: • Mức độ tăng giảm doanh thu = Doanh thu kỳ so sánh – Doanh thu kỳ gốc • Tốc độ tăng giảm doanh thu = Mức độ tăng giảm doanh thu/DT kỳ gốc GVHD : TS.Đặng Văn Lương 11 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp  Phân tích tình hình chi phí: • Mức độ tăng giảm tỉ suất phí = tỉ suất phí kỳ so sánh – tỉ suất phí kỳ gốc • Tốc độ tăng giảm tỉ suất phí = Mức độ tăng giảm tỉ suất phí / tỉ suất phí kỳ gốc  Phân tích tình hình lợi nhuận • Mức độ tăng giảm lợi nhuận = Lợi nhuận kỳ so sánh – Lợi nhuận kỳ gốc • Tốc độ tăng giảm lợi nhuận = Mức độ tăng giảm lợi nhuận/LN kỳ gốc 2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán.  Tài liệu sử dụng là những số liệu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2012 và năm 2013. Để tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty xem xét các chỉ tiêu sau: Bảng 2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Đơn vị : VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế Vốn kinh doanh bình quân (đồng) Vốn lưu động bình quân (đồng) Vốn cố định bình quân (đồng) Năm 2012 Năm 2013 Số tiền 4,372,338,254 6,790,911,482 Tỷ lệ (%) 2,418,573,228 55.32 513,883,477 260,980,083 103.19 3,046,623,957 4,362,423,444 1,315,799,487 43.19 397,493,829 191,082,739 92.57 2,840,212,867 3,964,929,615 1,124,716,748 39.60 252,903,394 206,411,090 Hệ số DT/tổng VKD (lần) 1.44 1.56 0.12 Hệ số LN/tổng VKD (lần) 0.06 0.09 0.03 Hệ số DT/VLĐ (lần) 21.18 17.08 -4.09 Hệ số LN/VLĐ (lần) 0.92 0.97 0.05 Hệ số DT/VCĐ (lần) 1.54 1.71 0.17 Hệ số LN/VCĐ (lần) 0.06 0.09 0.03 ( Nguồn số liệu: BCKQKD) GVHD : TS.Đặng Văn Lương 12 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Nhận xét: Từ biểu phân tích trên ta thấy: Vốn kinh doanh bình quân năm 2013 tăng 1,315,799,487 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 43.19 %. Doanh thu năm 2013 tăng 2,418,573,228 VNĐ tương ứng 55.32 % so với năm 2012.Lợi nhuận năm 2013 tăng 195,735,062 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng 103.19%.Tốc độ tăng của vốn kinh doanh nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu và lợi nhuân dẫn tới Hệ số DT/ Tổng VKD tăng lên 0.12và Hệ số LN/ Tổng VKD tăng 0.03 Vốn cố định bình quân năm 2013 tăng 1,124,716,748 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 39,60 % nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu và tốc độ tăng của lợi nhuân dẫn đến Hệ sốDT/ TổngVCĐ tăng 0.17 và Hệ sốLN/VCĐ tăng 0.03 Vốn Lưu động bình quân năm 2013 tăng 191,082,739 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 92.57 % nhỏ hơn tốc độ tăng lợi nhuận nên dẫn đến Hệ số LN/VLĐ tăng 0.05 và lớn hơn tốc độ tăng doanh thu nên làm cho Hệ số DT/VLĐ giảm đi 4.09 Cần giảm tốc độ tăng của vốn lưu đông sao cho tốc độ tăng của vốn lưu động nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu để Hệ số DT/VLĐ năm 2013 tăng lên Nhìn chung các chỉ tiêu Hệ số DT/VCĐ và Hệ số LN/VCĐ,Hệ số DT/VKD, Hệ số LN/Tổng VKD, của năm 2013 đều lớn hơn năm 2012. Chứng tỏ trong năm 2013 Công ty đã quản lý tốt nguồn vốn kinh doanh giúp Công ty sử dụng vốn có hiệu quả, chi phí kinh doanh thấp hơn lợi nhuận đạt được có năng lực sản xuất của vốn kinh doanh cao. III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC SƠN. 3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn. 3.1.1 Ưu điểm. -Về bộ máy kế toán: : Một yếu tố quan trọng không thể thiếu góp phần tăng hiệu quả công việc, đó là yếu tố con người. Với sự quan tâm của Giám đốc đến nhân viên nên nhân viên Công ty nói chung và nhân viên kế toán bán hàng nói riêng đều làm việc chăm chỉ, tận tụy theo dõi sát các hoạt động bán hàng, ghi chép kịp thời các nghiệp vụ kinh tế và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Bộ máy kế toán có sự phân trách rõ ràng, mỗi người một phần việc trong kế toán bán hàng. Tuân thủ nguyên tắc không kiêm nghiệm của kế toán. GVHD : TS.Đặng Văn Lương 13 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Trong công tác tổ chức kế toán Công Ty TNHH Vận Tải Ngọc Sơn đã không ngừng từng bước kiện toàn bộ máy kế toán của mình. Bộ máy kế toán được tổ chức chuyên sâu, mỗi kế toán chịu trách nhiệm một vài phần, cụ thể nên phát huy được tính chủ động, sự thành thạo trong công việc. Công tác quyết toán hàng quý, hàng năm đều được thực hiện tốt, rõ ràng và đúng thời hạn. Nhờ có đội ngũ kế toán có năng lực và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ nên trong thời gian qua đã cung cấp những thông tin kịp thời chính xác, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra quyết định chỉ đạo sản xuất một cách kịp thời, góp phần tích cực vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ thống tài khoản được mở chi tiết phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác tổ chức sổ kế toán phù hợp với loại hình hoạt động của công ty. Sổ chi tiết mở đầy đủ, giúp phục vụ tốt cho công tác kế toán. Việc vận dụng hệ thống TK kế toán phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống TK kế toán Công ty sử dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý trình độ nhân viên kế toán thuận tiện cho việc ghi sổ kế toán, kiểm tra đối chiếu. - Về hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung thông qua sử dụng phần mềm kế toán MISA. Hình thức này rất thuận tiện trong việc đối chiếu, kiểm tra số liệu, phân công lao động và dễ áp dụng kế toán máy. Bên cạnh đó việc sử dụng phần mềm kế toán MISA trong giai đoạn hiện nay là phù hợp, giúp nâng cao hiệu quả công việc mà vẫn tiết kiệm được chi phí. - Về phƣơng pháp hạch toán Hàng tồn kho: Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo phương pháp này có thể liên tục kiểm soát được hàng tồn kho cả về số lượng và giá trị, tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch mua vào bán ra hàng hóa. Việc hạch toán hàng tồn kho cũng tuân thủ theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho”. - Về chứng từ sử dụng: Khi xuất hàng hóa bán ra cho khách hàng, thủ kho và kế toán bán hàng luôn kiểm tra đối chiếu số liệu trên hóa đơn và số liệu thực tế xuất nên các đơn hàng luôn được thực hiện theo đúng yêu cầu, không xảy ra tình trạng hàng thừa hàng thiếu. GVHD : TS.Đặng Văn Lương 14 SV : Nguyễn Thị Thanh Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 3.1.2 Hạn chế : - Công tác quản lý hàng hóa chưa được tốt. Toàn bộ chất lượng, số lượng hàng nhập- xuất đều giao cho thủ kho quản lý. Chỉ khi nào chứng từ kế toán gửi lên kế toán khi đó mới kiểm soát được thông tin,số lượng,chủng loại hàng hóa. - Trong công tác bán hàng, chính sách chiết khấu không có, điều này không khuyến khích khách hàng tiêu thụ hàng hóa tại công ty. - Công tác xác định giá vốn hàng bán còn chậm trễ khiến hoạt động kế toán của công ty hay bị tồn đọng.Công việc tập hợp chi phí và ghi nhận doanh thu còn mập mờ và chậm, đôi khi, bộ chứng từ chưa đầy đủ, kế toán đã ghi nhận doanh thu. -Việc báo giá bán, thanh toán tiền hàng đều giao cho thủ kho cho thấy việc quản lý kinh doanh khá lỏng lẻo ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh,lợi nhuận. 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty. 3.2.1. Ưu điểm: Công ty đã tổ chức được bộ phận phân tích nhằm phân tích tình hình hoạt động và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác phân tích được tiến hành thường xuyên vào cuối niên độ kế toán để trình lên giám đốc, giúp nhìn nhận, nắm bắt tình hình hoạt động của công ty, nhanh chóng đưa ra các kế hoạch, chiến lược đúng đắn. 3.2.2. Hạn chế -Tuy đã có sự phân tích tương đối cụ thể, nhưng các báo cáo phân tích được trình duyệt lên ban giám đốc chỉ dừng lại ở mức phân tích các điểm mạnh và hạn chế mà chưa đưa ra các biện pháp phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là tiêu chí hàng đầu đánh giá hiệu quả và tính sinh lời trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp chưa chú trọng đến vấn đề này, phân tích không kỹ lưỡng khiến cho hiệu quả sử dụng vốn của công ty chưa đi vào thế ổn định. -Việc phân tích mới chỉ dừng lại ở việc dựa vào kinh nghiệm, tình hình thị trường nhận định diễn biến, để tìm ra phương án kinh doanh cho phù hợp. -Công tác phân tích chưa đáp ứng được tình hình kinh doanh của công ty GVHD : TS.Đặng Văn Lương 15 SV : Nguyễn Thị Thanh
- Xem thêm -