Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty tnhh tổng hợp quang anh

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC Trang MỤC LỤC..................................................................................................................... i LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................iii DANH MỤC VIẾT TẮT............................................................................................iv I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH.......................1 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH..1 1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty. ....................................................................................................................................... 1 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển.....................................................................1 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.......................................................2 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty..................................................................2 1.3.1 Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh.............................................2 1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty..........................................................2 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2012– 2013.. .3 II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH............................................................................5 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty.....................................................................5 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty.......................5 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán....................................................................6 2.1.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu (tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ) Tổ chức hạch toán ban đầu:.......................................................................................................6 Chứng từ kế toán sử dụng:...........................................................................................6 2.1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán:...............................................7 2.1.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán.............................................................................7 2.1.2.4 Tổ chức hệ thống BCTC...................................................................................9 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế của Công ty ................................................9 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế..............9 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty....................................10 2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán...............................................................11 GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao i SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là những chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu vốn kinh doanh mà Công ty sử dụng trong kỳ kinh doanh..................................................................11 III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH.........................................................12 3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty................................................12 3.1.1 Ưu điểm...............................................................................................................12 3.1.2 Hạn chế..............................................................................................................13 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty.........................13 3.2.1. Ưu điểm:............................................................................................................13 3.2.2. Nhựơc điểm.......................................................................................................14 IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...................................14 KẾT LUẬN.................................................................................................................15 GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao ii SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ quan trọng đắc lực trong việc quản lý, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tài chính cũng như chủ động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những sinh viên như chúng em sau thời gian trau dồi kiến thức trên giảng đường đại học, em hiểu thực tập là một giai đoạn hết sức quan trọng và cần thiết. Để hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất kinh doanh, công tác kế toán tại công ty và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH.cho em thực tập tại phòng tài chính kế toán của Công ty. Nội dung Báo cáo thực tập tổng hợp của em gồm 4 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH. Phần II: Tổ chức công tác kế toán, phân tích kinh tế tại công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH. Phần III: Đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích kinh tế của Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH. Phần IV: Định hướng đề tài khoá luận tốt nghiệp GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao iii SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH TSCĐ KQHĐKD QLKD TNDN CCDC GTGT BCTC CSH TSNH TSDH TS NV GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Kết quả hoạt động kinh doanh Quản lý kinh doanh Thu nhập doanh nghiệp Công cụ dụng cụ Giá trị gia tăng Báo cáo tài chính Chủ sở hữu Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tài sản Nguồn vốn iv SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH. 1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty. - Tên đầy đủ: Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH - Loại hình: Công ty TNHH - Địa chỉ: Thôn 2,Cẩm vân,Thiệu Vũ,Thiệu Hóa,Thanh Hóa -Quy mô của công ty. +Tổng số vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng. +Tổng số nhân viên : 110 người. - Chức năng: + Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký với các cơ quan chức năng của Nhà nước. + Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ký kết các hợp đồng lao động, đồng thời ưu tiên sử dụng lao động của địa phương. + Tìm kiếm, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đối tác. + Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của Nhà nước. - Nhiệm vụ: + Đảm bảo công việc ổn định, cải thiện và không ngừng nâng cao điều kiện làm việc cũng như đời sống cho cán bộ công nhân viên. + Thực hiện các chính sách cũng như quy định của pháp luật. + Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh phát huy sản phẩm mũi nhọn và không ngừng nâng cao chất lượng.. -Ngành ngề kinh doanh của công ty: Công ty chủ yếu buôn bán tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng ( máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng, hàng gia dụng, hàng điện tử, tin học, văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng ) - Buôn bán hàng lương thực, thực phẩm - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển. Công ty được thành lập vào năm 2001 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên số 2801529310 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Thanh Hóa cấp ngày 18 tháng 01 năm 2001. GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 1 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. Theo giấy phép kinh doanh, Công ty đăng ký các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. - Buôn bán tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng ( máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng, hàng gia dụng, hàng điện tử, tin học, văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng ) - Buôn bán hàng lương thực, thực phẩm - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 1.3.1 Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh Bộ máy của công ty cơ cấu tổ chức,bố trí gọn nhẹ,hiệu quả được thực hiện theo mô hình trực tuyến chức năng, mỗi phòng, ban có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng kết hợp chặt chẽ, vì mục tiêu chung của công ty 1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 1.1 - Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Giám đốc Phó giám đốc Phòng kinh doanh Phòng hành chính, nhân sự Phòng kế toán (Nguồn: Phòng kế hoạch) Trong đó: + Giám đốc: là người đại diện cho công ty trước pháp luật, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 2 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp + Phó giám đốc: là người cùng với giám đốc điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty, và thay mặt cho giám đốc giải quyết các công việc trong phạm vi quyền hạn khi giám đốc vắng mặt. + Phòng kinh doanh: điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác, đàm phán, soạn thảo hợp đồng mua bán, thực hiện hợp đồng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, đôn đốc khách hàng thanh toán tiền hàng. + Phòng hành chính, nhân sự: có chức năng nhiệm vụ thu nạp các văn bản pháp quy, chỉ thị công văn... của công ty để chuyển đi, lưu trữ, soạn thảo các văn bản, các hợp đồng kinh tế của công ty, lưu giữa toàn bộ hồ sơ giấy tờ về doanh nghiệp, quản lý việc đóng dấu ký tên và quản lý tài sản nằm trong phần phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của nhân viên. + Phòng kế toán: Theo dõi và ghi chép tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, tham mưu cho ban giám đốc về các quyết định tài chính. Tổ chức hạch toán ban đầu, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu quản lý của công ty. 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2012– 2013 Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay Công ty TNHH Tổng hợp Quang Anh đã luôn cố gắng không ngừng phát triển và đã đạt được những kết quả nhất định.Qua bảng Báo cáo KQHĐKD: GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 3 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm qua 2 năm 2012- 2013 Đvt : VNĐ Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng doanh thu 4,372,338,254 6,790,911,482 2,418,573,228 55.32 Các khoản giảm trừ DT DT thuần về BH và CCDV Giá vốn hàng bán 0 4,372,338,254 4,019,916,165 352,422,089 0 0 6,790,911,482 2,418,573,228 6,125,690,242 2,105,774,077 0 55.32 52.38 Lợi nhuận gộp 312,799,151 88.76 720,487 180,396 33.40 Doanh thu HĐTC 665,221,240 540,091 Chi phí kinh doanh 100,058,786 152,058,250 51,999,464 51.97 Lợi nhuận từ HĐKD 252,903,394 513,883,477 260,980,083 103.19 0 0 0 0 Lợi nhuận trước thuế 252,903,394 513,883,477 260,980,083 103.19 Chi phí thuế TNDN 63,225,849 128,470,869 65,245,021 103.19 Lợi nhuận sau thuế 189,677,546 385,412,608 195,735,062 103.19 Lợi nhuận khác Nguồn số liệu: Phòng tài chính - kế toán Nhận xét: Từ số liệu về tình hình kết quả kinh doanh của công ty ta thấy so với năm 2012, năm 2013 vốn kinh doanh bình quân của công ty tăng 1,315,799,487 VNĐ, tức là tăng 43.19 % đồng thời lợi nhuận gộp của công ty tăng 312,799,151 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng 52.38 %. Chứng tỏ tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty khá hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2013 cũng tăng 55.32 % so với năm 2012 tương đương 2,418,573,228 VNĐ. Giá vốn hàng bán năm 2013 tăng 52.38 % so với năm 2012 tuy nhiên tỷ lệ tăng nhỏ hơn tỷ lệ tăng của doanh thu thuần về BH và CCDV (55.32 %) nên lợi nhuận gộp năm 2013 tăng 312,799,151 VNĐ tương ứng tỷ lệ tăng là 88.76 %.Do đó làm lợi nhuận sau thuế tăng 103.19 %, tương đương 195,735,062 VNĐ. Có thể đánh giá năm 2013 Công ty hoạt động hiệu quả, tình hình doanh thu và lợi nhuận được đánh giá tốt. II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 4 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty  Tổ chức bộ máy kế toán - Mô hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty là theo mô hình tập trung. Theo mô hình này mọi công việc kế toán từ khâu thu nhận xử lý, luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đều thực hiện tại phòng kế toán của Công ty Sơ đồ 2.1 - Tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán công nợ, thanh toán Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Kế toán hàng hóa, CCDC, thủ quỹ (Nguồn: Phòng tổ chức lao động hành chính) - Kế toán trưởng: Kiểm tra giám sát hoạt động tài chính của Công ty, đưa ra các ý kiến về tài chính trước Ban giám đốc. Kiểm tra đối chiếu các chứng từ kế toán, đồng thời lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng của nhà nước - Kế toán công nợ và thanh toán: Kế toán có nhiệm vụ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mối quan hệ giữa Công ty với khách hàng và nhà cung cấp, theo dõi công nợ khách và khoản phải trả người bán và việc thanh toán với họ. Có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo cho kế toán trưởng khi cần thiết. - Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: Theo dõi sự vận động của tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng để so sánh đối chiếu với thực tế và báo cáo với kế toán trưởng khi cần thiết. - Kế toán hàng hóa, CCDC, thủ quỹ: Ghi chép việc xuất, nhập, tồn hàng hóa, lập báo cáo bán hàng ngày. Ghi chép khi có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến CCDC GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 5 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp và hàng tháng tính và phân bổ CCDC. Quản lý các hoạt động thu chi tiền mặt, kiểm kê đối chiếu số tiền thực tế với số tiền trên sổ kế toán của kế toán tiền mặt và tiền gửi  Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty  Chế độ kế toán: Áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ- BTC cho các DN vừa và nhỏ.  Hình thức sổ kế toán: Hình thức Nhật ký chung Kỳ kế toán, kỳ báo cáo, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: - Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc vào ngày 31/12/N. - Kỳ báo cáo: Công ty lập báo cáo tài chính theo năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng. Phương pháp tính thuế GTGT: - Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu hao TSCĐ: - Công ty áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường - Phương pháp tính giá vốn hàng bán: Phương pháp giá đích danh - Hệ thống tài khoản kế toán: sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 48 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 2.1.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu (tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ) Tổ chức hạch toán ban đầu: Chứng từ kế toán sử dụng: Nhóm các chứng từ tiền lương gồm có: Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương… Nhóm các chứng từ hàng tồn kho gồm có: Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất hàng.... -Nhóm các chứng từ TSCĐ gồm có: Thẻ TSCĐ, Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ… -Nhóm các chứng từ bán hàng gồm có Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. -Nhóm các chúng từ tiền tệ: Phiếu thu, Phiếu chi -Chứng từ nghiệp vụ khác: Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý... Trình tự luân chuyển chứng từ tại Công ty: + Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán: Khi chứng từ phát sinh đến đơn vị, bộ phận nào thì được chuyển đến phòng Kế toán để kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, sau đó làm cơ sở để ghi vào sổ kế toán. GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 6 . SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp + Đưa chứng từ vào lưu trữ, bảo quản: Sau khi sử dụng chứng từ làm cơ sở để ghi sổ, các chứng từ được bảo quản, lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước (lưu kho, đóng quyển, sắp xếp theo thứ tự thời gian phát sinh, theo từng nghiệp. 2.1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: * Danh mục các tài khoản sử dụng tại Công ty: - Tài khoản loại 1: TK111, TK112, TK131, TK133, TK 138, TK142,… - Tài sản loại 2: TK211, TK214, TK242 - Tài sản loại 3: TK311,TK331, TK333, TK338, TK334,… - Tài sản loại 4: TK411, TK421 -Tài sản loại 5: TK 511, 515,… - Tài sản loại 6: TK6421, TK6422, TK632,… - Ngoài ra công ty sử dụng các tài khoản: TK711, TK811, TK 911 * Cách mã hoá chi tiết các tài khoản sử dụng: Công ty có mở chi tiết một số tài khoản để theo dõi, ví dụ: - TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ chia thành các TK cấp 2: + TK1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ, ngoài ra còn có các TK 13311: Thuế GTGT được khấu trừ cửa hàng hóa dịch vụ, TK 13313: Thuế GTGT trả lại nhà cung cấp, giảm giá hàng mua. +TK 1332:Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 2.1.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Trình tự hạch toán theo hình thức kế toán nhật ký chung: Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 7 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán chi tiết SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú Ghi hàng ngày GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 8 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra + Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ ghi vào sổ nhật ký chung. + Những chứng từ liên quan đến các ngiệp vụ phát sinh có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần có thể hàng ngày ghi vào các sổ nhật ký chuyên dùng(không qua nhật ký chung) + Những chứng từ liên quan đến các đối tượng cần hạch toán chi tiết thì đồng thời được ghi vào các sổ chi tiết có liên quan. + Từ nhật ký chung ghi vào sổ cái tài khoản + Cuối tháng lấy số liệu trên các sổ chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết + Cuối tháng lấy số liệu từ các sổ nhật ký đặc biệt vào sổ cái + Cuối tháng lấy số liệu trên sổ cái để ghi vào bảng cân đôí phát sinh + Đối chiếu số liệu trên sổ cái tài khoản với bảng tổng hợp chi tiết + Lấy số liệu trên bảng cân đối phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo tài chính -Hệ thống sổ bao gồm : + Sổ nhật ký chung + Sổ nhật ký đặc biệt : Nhật ký thu tiền , Nhật ký chi tiền , Nhật ký mua hàng . + Sổ quỹ tiền mặt + Sổ cái các Tài khoản sử dụng :156,131, 642,911… + Sổ,thẻ kế toán chi tiết :sổ chi tiết doanh thu,sổ chi tiết phải thu khách hàng,sổ kho… 2.1.2.4 Tổ chức hệ thống BCTC. -Kỳ lập báo cáo : Báo cáo tài chính được lập theo từng năm - Nơi gửi báo cáo : Các báo cáo tài chính được lập và được nộp lên cơ quan cấp trên : Chi cục thuế Thanh Hóa, Sở tài chính Thanh Hóa , Cục thống kê Thanh Hóa … - Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính : Báo cáo tái chính do kế toán trưởng lập và người đại diện pháp luật của công ty ký,chịu trách nhiệm về nội dung của Báo cáo tài chính. - Các loại BCTC : Công ty sử dụng BCTC theo đúng quyết định 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính. Bao gồm : GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 9 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp + Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN + Thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DN 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế của Công ty . 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế - Công ty không có bộ phận phân tích kinh tế riêng. Việc phân tích kinh tế được giao cho bộ phận kế toán tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu kinh tế theo yêu cầu quản lý của Công ty đưa ra. - Thời điểm phân tích: tiến hành phân tích kinh tế theo tháng, quý và phân tích tổng hợp trong năm 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty * Các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại công ty: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán gồm: • Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSNH/Nợ ngắn hạn. • Hệ số thanh toán nhanh = (TSNH – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn. Các chỉ tiêu về khả năng tự chủ tài chính gồm: • Hệ số nợ = Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn kinh doanh. • Hệ số tự tài trợ = Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn kinh doanh. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động gồm: • Vòng quay hàng tồn kho = Gía vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân. • Hệ số phục vụ của vốn kinh doanh =Doanh thu thuần/ Tổng VKD bình quân. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời gồm: • • • • Hệ số sinh lợi của vốn chủ sở hữu = LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân. Hệ số sinh lợi của vốn kinh doanh = LNST / Tổng tài sản bình quân. Hệ số lợi nhuận từ hoạt HĐKD/ Doanh thu thuần. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần . Phân tích tình hình doanh thu: • Mức độ tăng giảm doanh thu = Doanh thu kỳ so sánh – Doanh thu kỳ gốc • Tốc độ tăng giảm doanh thu = Mức độ tăng giảm doanh thu/DT kỳ gốc Phân tích tình hình chi phí: • Mức độ tăng giảm tỉ suất phí = tỉ suất phí kỳ so sánh – tỉ suất phí kỳ gốc • Tốc độ tăng giảm tỉ suất phí = Mức độ tăng giảm tỉ suất phí / tỉ suất phí kỳ gốc Phân tích tình hình lợi nhuận GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 10 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp • Mức độ tăng giảm lợi nhuận = Lợi nhuận kỳ so sánh – Lợi nhuận kỳ gốc • Tốc độ tăng giảm lợi nhuận = Mức độ tăng giảm lợi nhuận/LN kỳ gốc 2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán. 2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là những chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu vốn kinh doanh mà Công ty sử dụng trong kỳ kinh doanh Biểu sốố 02: Phân tch hiệu quả sử dụng vốốn kinh doanh c ủa Cống ty Chênh lệch Chỉ tiêu Vốn kinh doanh bình quân (đồng) Vốn chủ sở hữu bình quân(đồng) Tổng doanh thu (đồng) Lợi nhuận sau thuế (đồng) Vốn lưu động bình quân (đồng) Vốn cố định bình quân (đồng) Hệ số DT/tổng VKD (lần) Hệ số LN/tổng VKD (lần) Hệ số DT/VLĐ (lần) Hệ số LN/VLĐ (lần) Hệ số DT/VCĐ (lần) Hệ số LN/VCĐ (lần) Hệ số DT/VCSH (lần) Hệ số LN/VCSH (lần) Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) 3,046,623,957 4,362,423,444 1,315,799,487 43.19 3,437,100,691 3,441,374,083 4,273,392 12.43 4,372,338,254 189,677,546 6,790,911,482 385,412,608 2,418,573,228 195,735,062 55.32 103.19 206,411,090 397,493,829 191,082,739 92.57 2,840,212,867 1.44 0.06 21.18 0.92 1.54 0.06 1.27 0.05 3,964,929,615 1,124,716,748 39.60 1.56 0.12 0.09 0.03 17.08 -4.09 0.97 0.05 1.71 0.17 0.09 0.03 1.97 0.7 0.11 0.06 Nguồn số liệu: Phòng tài chính - kế toán Nhận xét: Từ biểu phân tích trên ta thấy: Vốn kinh doanh bình quân năm 2013 tăng 1,315,799,487 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 43.19 %. Doanh thu năm 2013 tăng 2,418,573,228 VNĐ tương ứng 55.32 % so với năm 2012.Lợi nhuận năm 2013 tăng GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 11 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 195,735,062 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng 103.19%.Tốc độ tăng của vốn kinh doanh nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu và lợi nhuân dẫn tới Hệ số DT/tổng VKD tăng lên 0.12và Hệ số LN/tổng VKD tăng 0.03 Vốn cố định bình quân năm 2013 tăng 1,124,716,748 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 39,60 % nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu và tốc độ tăng của lợi nhuân dẫn đến Hệ sốDT/ TổngVCĐ tăng 0.17 và Hệ sốLN/VCĐ tăng 0.03 Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2013 tăng 4,273,932 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 12.43 % nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu và tốc độ tăng của lợi nhuân dẫn đến Hệ sốDT/ t ổngVCSH tăng 0.7và Hệ sốLN/VCSH tăng 0.06 Vốn Lưu độngbình quân năm 2013 tăng 191,082,739 VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng là 92.57 % nhỏ hơn tốc độ tăng lợi nhuận nên dẫn đến Hệ số LN/VLĐ tăng 0.05 và lớn hơn tốc độ tăng doanh thu nên làm cho Hệ số DT/VLĐ giảm đi 4.09 Cần giảm tốc độ tăng của vốn lưu đông sao cho tốc độ tăng của vốn lưu động nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu để H ệ số DT/VLĐnăm 2013 tăng lên Nhìn chung các chỉ tiêu Hệ số DT/VCĐ và Hệ số LN/VCĐ,Hệ số DT/VKD, Hệ số LN/tổng VKD, đến Hệ sốDT/ TổngVCS, Hệ sốLN/VCSH của năm 2013 đều lớn hơn năm 2012. Chứng tỏ trong năm 2013 Công ty đã quản lý tốt nguồn vốn kinh doanh giúp Công ty sử dụng vốn có hiệu quả, chi phí kinh doanh thấp hơn lợi nhuận đạt được có năng lực sản xuất của vốn kinh doanh cao. III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH 3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty 3.1.1 Ưu điểm. -Về bộ máy kế toán: Một yếu tố quan trọng không thể thiếu góp phần tăng hiệu quả công việc, đó là yếu tố con người. Với sự quan tâm của Giám đốc đến nhân viên nên nhân viên Công ty nói chung và nhân viên kế toán bán hàng nói riêng đều làm việc chăm chỉ, tận tụy theo dõi sát các hoạt động bán hàng, ghi chép kịp thời các nghiệp vụ kinh tế và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Bộ máy kế toán có sự phân trách rõ ràng, mỗi người một phần việc trong kế toán bán hàng. Tuân thủ nguyên tắc không kiêm nghiệm của kế toán. GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 12 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp - Về hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung thông qua sử dụng phần mềm kế toán MISA. Hình thức này rất thuận tiện trong việc đối chiếu, kiểm tra số liệu, phân công lao động và dễ áp dụng kế toán máy. Bên cạnh đó việc sử dụng phần mềm kế toán MISA trong giai đoạn hiện nay là phù hợp, giúp nâng cao hiệu quả công việc mà vẫn tiết kiệm được chi phí. - Về phương pháp hạch toán Hàng tồn kho: Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo phương pháp này có thể liên tục kiểm soát được hàng tồn kho cả về số lượng và giá trị, tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch mua vào bán ra hàng hóa. Việc hạch toán hàng tồn kho cũng tuân thủ theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho”. - Về xác định giá vốn hàng tồn kho: Thì kế toán đánh giá theo nguyên tắc giá gốc, sử dụng phương pháp đích danh để xác định. Với phương pháp này có thể đánh giá đúng theo giá trị thực tế của từng mặt hàng xuất bán và cho kết quả chính xác nhất so với các phương pháp khác. - Về chứng từ sử dụng: Khi xuất hàng hóa bán ra cho khách hàng, thủ kho và kế toán bán hàng luôn kiểm tra đối chiếu số liệu trên hóa đơn và số liệu thực tế xuất nên các đơn hàng luôn được thực hiện theo đúng yêu cầu, không xảy ra tình trạng hàng thừa hàng thiếu. 3.1.2 Hạn chế - Về phương thức bán hàng : Công ty mới chỉ thực hiện hai phương thức bán buôn và bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng mà không phân phối qua đại lý trong khi bán đại lý là một trong những kênh tiêu thụ hàng hóa rất hữu hiệu giúp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. - Về chính sách bán hàng: Công ty không thực hiện chiết khấu thanh toán cho người mua trả tiền trước hạn nên chưa khuyến khích được khách hàng trả tiền sớm. 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty 3.2.1. Ưu điểm: - Theo định kỳ cuối mỗi quý Công ty đều tổ chức phân tích kinh tế nhằm đánh giá tình hình và sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của Công ty đãn mang lại hiệu quả trong việc đánh giá và đưa ra chiến lược kinh kinh doanh,góp phần tăng hiệu quả kinh doang cho công ty. Điều này đối với Công ty là tương đối tốt - Các chỉ tiêu phân tích phần nào tổng hợp và đánh giá được các khía cạnh cơ bản của doanh nghiệp trong kinh doanh. GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 13 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp 3.2.2. Nhựơc điểm - Công ty không có bộ phận phân tích kinh tế riêng. Việc phân tích kinh tế được giao cho bộ phận kế toán, dẫn tới công việc bị ôm đồm quá nhiều làm cho bộ phận kế toán khó có thể hoàn thành mọi công việc một cách tốt và hiệu quả nhất được. Trong thị trường kinh tế cạnh tranh đầy những khó khăn và thử thách như hiện nay việc phân tích kinh tế để đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời là điều rất cấp thiết, do đó Công ty nên xây dựng một bộ phận phân tích kinh tế riêng đáp ứng yêu cầu công việc một cách tốt nhất kịp thời nhất thì mới đảm bảo hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả cao. IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hướng đề tài thứ nhất : “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH ” thuộc học phần kế toán. Việc tiêu thụ và bán được sản phẩm là đầu ra của quá trình sản xuất, thương mại của doanh nghiệp. Vì vậy ở khâu này doanh nghiệp ghi nhận kết quả hoạt động của doanh nghiệp dưới hình thức doanh thu bán hàng. Đặc biệt là để quản lý tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thì công tác kế toán bán hàng phải phát huy hết vai trò và chức năng của nó. Hướng đề tài thứ hai: “Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH” thuộc học phần phân tích kinh tế. Do Công ty chưa có công tác phân tích riêng nên khối lượng công việc lớn, công ty chưa chú trọng đến công tác phân tích tài chính còn nhiều hạn chế và bất cập chưa có một giải pháp hữu hiệu nào nên cần phải hoàn thiện. Phân tích kinh tế giúp doanh nghiệp có thể đưa ra nhiều phương án so sánh và lựa chọn ra phương án tối ưu nhất từ đó đưa ra những đánh giá đúng về tình hình sản xuất kinh doanh, những giải pháp cụ thể chi tiết phù hợp với tình hình thực tế KẾT LUẬN Được sự cho phép của nhà trường cùng với sự tiếp nhận của Ban giám đốc ,phòng tài chính - kế toán của Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH để em GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 14 SV: Lê Thị Tâm Trường Đại Học Thương Mại Báo cáo thực tập tổng hợp được thực tập tại công ty. Sau một thời gian thực tập,bước đầu em đã được tiếp xúc với thực tế và quy trình một số phần hành kế toán cụ thể tại công ty Trước hết, cho phép em được xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng tài chính - kế toán của Công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ em trong quá trình thực tập, và đặc biệt là sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy giáo: CN. NGUYỄN VĂN GIAO đã giúp em rất nhiều để hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp này. Do thực tế công tác kế toán có nhiều điểm khác với lý thuyết mà em đã được học trong nhà trường, do trình độ và khả năng của em còn hạn chế, hơn nữa trong thời gian đầu thực tập tại công ty em chưa nắm hết được tình hình hoạt động sản xuất của công ty nên báo cáo tổng hợp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong thầy giáo: CN. NGUYỄN VĂN GIAO và các Cô chú ,anh chị trong phòng tài chính - kế toán của Công ty TNHH TỔNG HỢP QUANG ANH trong thời gian tới giúp đỡ ,chỉ bảo em để em hiểu sâu hơn về công tác kế toán tại công ty để em có thể hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: CN. Nguyễn Văn Giao 15 SV: Lê Thị Tâm
- Xem thêm -