Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty tnhh mtv xây dưng thái sơn

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn, vì thế mà nhà nƣớc phải cắt giảm đầu tƣ công, thắt chặt tín dụng của các ngân hàng và lãi suất cho vay cao,đầu tƣ công giảm đi, thị trƣờng bất động sản suy thoái, điều này đã gây ảnh hƣởng nghiêm trong đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ,công ty TNHH MTV Xây dƣng Thái Sơn là một trong số những doanh nghiệp chịu sự ảnh hƣởng của điều đó. Để tồn tại và đứng vững đƣợc trên thị trƣờng công ty Thái Sơn nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cần phải thực hiện thật tốt lĩnh vực kế toán-kiểm toán, thì mới quản lý tốt đƣợc tài chính cũng nhƣ hoạt động kinh doanh của công ty .Qua thực tập tại công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn tôi đã có cái nhìn thực tế hơn về các kiến thức chuyên nghành kế toánkiểm toán đã học đƣợc trên ghế nhà trƣờng, và sau đây là bạn báo cáo thực tập về những gì tôi đã thu nhận đƣợc thông qua quá trình thực tập tại công ty. Bản báo cáo trình bày một cách khái quát nhất tình hình thực hiện các công tác kế toán của công ty nhƣ tình hình thực hiện các chức năng kế toán, những tồn tại và nguyên nhân. Từ đó tôi đã đƣa ra Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa định hƣớng đề tài khóa luận của mình nhằm tìm hiểu kỹ hơn những vấn đề còn tồn tại trong công ty và đƣa ra giải pháp cho công ty. Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 01: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Biểu số 02: Sơ đồ bộ máy kế toán Biểu số 03: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Bảng 1: kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2012 Bảng 2: Hệ thống báo cáo tài chính Bảng 3: Bảng phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên PGĐ : phó giám đốc Báo cáo thực tập tổng hợp TK : tài khoản VND : Việt nam đồng Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa MỤC LỤC I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. ...................................................................................... 1 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn. ..................................................................................... 2 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn. ............................................................................................... 3 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 năm gần đây ......................................................................................................... 4 II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN. ...... 6 2.1, Tổ chức công tác kế toán tại công ty công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn ....................................................................................... 6 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty ............................................................................................................ 6 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán............................................. 8 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. .................................................................................... 11 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời gian tiến hành phân tích ................ 11 2.2.2.Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế................................. 11 2.2.3.Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty ....................................................................................... 12 2.3. Tổ chức công tác tài chính tại công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. ............................................................................................. 14 III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN. ............................................................................ 19 3.1.Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty. ................... 19 3.1.1.Ưu điểm: ..................................................................................... 19 3.1.2.Nhược điểm: ............................................................................... 19 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty... 20 3.2.1. Ưu điểm: .................................................................................... 20 3.2.3.Nhược điểm: ............................................................................... 20 3.3.Đánh giá khái quát công tác tài chính của đơn vị. ....................... 20 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa 3.3.1.Ưu điểm: ..................................................................................... 20 3.3.2.Nhược điểm: ............................................................................... 20 IV.ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP .............. 21 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. - Tên công ty: TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn - Địa chỉ: Phòng 1107, Tòa nhà A2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội. - Giấy phép đăng ký kinh doanh: số đăng ký kinh doanh 104003043, do sở kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp ngày 11/4/2008 - Vốn điều lệ: 8.000.000.000 VNĐ - Mã số thuế: 0102722935 - Quá trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn đƣợc thành lập và hoạt động từ 4/2008, là doanh nghiệp thành lập theo hình thức công ty TNHH MTV, hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp do quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI,kỳ họp thứ 8 năm 2008 thông qua. 1 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn có con dấu riêng, độc lập về tài chính, đƣợc mở tài khoản tại kho bạc nhà nƣớc và các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn là một đơn vị chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tƣ vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp xây lắp. 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn. Hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các chức năng, nhiệm vụ chính là tƣ vấn, thi công và lắp ráp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đƣờng dây..,san lấp mặt bằng, sản xuất, mua bán nguyên vật liệu xây dựng và các thiết bị khác trong ngành xây dựng. Ngoài ra công ty còn thực hiện các lĩnh vực là mua bán ô tô, thiết bị phụ trợ, dịch vụ khai thuê hải quan…. Công ty không chỉ có nhiệm vụ tạo ra lợi nhuận cho bản thân công ty mà còn có nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nƣớc, cụ thể là tạo ra của cái vật chất, tài sản cố định, xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân và cho ngành nghề khác, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho ngƣời lao động, tạo ra đƣợc sự tích lũy của 2 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa cải cho nền kinh tế quốc dân thông qua các khoản nộp thuế và lệ phí vào ngân sách Nhà nƣớc. 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn.  Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh của công ty Giám Đốc là ngƣời Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày * Các phòng ban: - Phòng Tài chính kế toán: Có chức năng tổ chức công tác kế toán tại công ty và đội thi công. Vận hành bộ máy kế toán theo đúng qui định về kế toán tài chính do Bộ Tài chính ban hành vv... - Phòng kỹ thuật chịu trách quản lý kỹ thuật thi công theo đúng tiến độ, thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật theo bản thiết kê và quy định chung. Quản lý bảo hộ an toàn tại công trƣờng vv... - Phòng kinh doanh: Lên kế hoạch và tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trƣờng , liên hệ với khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng, tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng, quảng cáo, chăm sóc khách hàng không ngừng tìm kiếm thêm các dự án, khách hành, chăm sóc khách hàng cho công ty. 3 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa  Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Biểu số 01: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Giám đốc P.GĐ kinh doanh P.GĐ kỹ thuật Đội thi công Chú thích: Phòng kế toán Đội kỹ thuật Quan hệ chỉ đạo 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 năm gần đây Bảng 1: kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2012 4 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa ĐVT: 1.000đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 Chênh lệch 1 2 3=2-1 2.686.130 3.015.991 329.861 2.529.134 2.832.970 303.836 156.996 183.021 26.025 43.958 45.755 1.797 113.038 137.266 24.228 1. Doanh thu 2. Chi phí 3. Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN 4. Thuế TNDN 5. Lợi nhuận sau thuế Qua kết quả hoạt động hai năm gần đây ta thấy công ty làm ăn có lãi nhƣng doanh thu năm 2012 đã giảm so với năm 2011 cụ thể năm 2011 doanh thu là 3.015.991nghìn đồng, năm 2012 giảm xuống 5 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa còn 2.529.134 nghìn đồng, giảm 329.861nghìn đồng. Doanh thu giảm dẫn tới lợi nhuân công ty cũng giảm 36.025 nghìn đồng. II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN. 2.1, Tổ chức công tác kế toán tại công ty công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty Bộ máy kế toán tổ chức theo phƣơng thức trực tuyến. Sơ đồ nhƣ sau: Quan hệ chỉ đạo 6 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Biểu số 02: Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trƣởng Kế toán viên Quan hệ chỉ đạo * Kế toán trƣởng (1 ngƣời): Đồng thời là trƣởng phòng kế toán Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính kế toán về công tác tài chính, làm công tác kế toán ngân hàng - kế toán của toàn công ty. + Xem xét các yêu cầu xin cấp phát tiền của các cá nhân và đơn vị. + Tổ chức kiểm tra thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Bộ Tài chính. + Tham mƣu cho ban giám đốc sử dụng vốn có hiệu quả nhất. + Theo dõi tình hình biến động tiền gửi tại các ngân hàng và tiền mặt tồn quỹ tại công ty. *Kế toán viên (1 ngƣời): làm công tác thuế, tổng hợp chi phí và giá thành, kế toàn thuế và công nợ, kế toán tiền lƣơng . Làm các công việc đƣợc kế toán trƣởng phân công vv... 7 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Công ty áp dụng kế toán chứng từ ghi sổ. Nguyên tắc cơ bản của hình thức này là: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ, ghi theo nội dung kế toán trên sổ cái. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 Khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp đƣờng thẳng Khấu trừ thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thƣờng xuyên Phƣơng pháp tính giá xuất kho: Thực tế đích danh Đơn vị tiền sử dụng việt nam đồng 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán - Tổ chức hạch toán ban đầu : Công ty áp dụng kế toán chứng từ ghi sổ. Nguyên tắc cơ bản của hình thức này là: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ, ghi theo nội dung kế toán trên sổ cái. Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập chung, toàn bộ công tac kế toán đƣợc thực hiện toàn bộ ở phòng kế toán của công ty. Số liệu kế toán đƣợc cập nhập hàng ngày. - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 8 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Hệ thống tài khoản của công ty áp dụng tuân thủ theo nguyên tắc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công ty lập tài khoản chi tiết theo dõi theo từng đối tƣợng, khách hàng, công trình vv... Các tài khoản công ty sử dung chủ yếu nhƣ: TK 111, TK 112, TK 131, TK138, TK 133, TK 154, TK 211, TK 214, TK 311, TK 331, TK 341, TK 333, TK 114, TK411, TK 421, TK 511, TK 515, TK 621, TK 622, TK 632, TK 625, TK 642, TK711, TK 811, TK 821, TK 911. - Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán Công ty vận dụng sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán tổng hợp . Công ty sử dụng gồm có các loại sổ kế toán sau: - Chứng từ ghi sổ; - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; - Sổ Cái; - Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. 9 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Công ty căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra hợp lệ, từ đó vào các sổ sách liên quan. Công ty lập các sổ chi tiết cho cụ thể từng công trình, từng khách hàng để theo dõi chi phí sản xuất, công nợ, để hạch toán chi phí lãi lỗ từng đối tƣợng đƣợc chi tiết, cụ thể. - Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính Cũng nhƣ các công ty khác công ty TNHH MTV Xây dƣng Thái Sơn áp dụng hệ thống báo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐBTC. Ngƣời lập báo cáo tài chính là kế toán trƣởng. Hiện nay công ty lập báo cáo tài chính theo quy định. 10 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Bảng 2: Hệ thống báo cáo tài chính Gồm Mẫu số 1. Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN B03/TNDN 2. Bảng vân đối kế toán B01/DNN 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh B02/DNN 4. Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ B03/DNN 5. Thuyết minh báo cáo tài chính B09/DNN 6. Bảng cân đối tài khoản F01/DNN 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời gian tiến hành phân tích Bộ phận tiến hành phân tích kinh tế là phòng tài chính kế toán. Công tác phân tích kinh tế ở công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn thƣờng đƣợc tiến hành sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh, tiến hành phân tích sau khi báo cáo tài chính lập xong. 2.2.2.Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế Công ty phân tích kinh tế nhằm đánh giá đƣợc các chỉ tiêu kinh tế để biết đƣợc tình hình sử dụng các chỉ tiêu từ năm này sang năm 11 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa khác có hiệu quả không để từ đó tìm ra phƣơng hƣớng phát triển mới, hiệu quả cho công ty. Để phân tích kinh tế công ty thƣơng phân tích theo các chỉ tiêu: Doanh thu bán hàng Chi phí sản xuất kinh doanh Lợi nhuận Các chỉ tiêu tài chính nhƣ: Vốn kinh doanh, lợi nhuận, vốn lƣu động, tài sản cố đinh. 2.2.3.Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty Bảng 3: Bảng phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Đơn vị tính: 1.000 đồng STT Các chỉ tiêu (1.000Đ) A Năm 2012 Năm 2011 So sánh 2 1 3 = 2-1 1. Vốn kinh doanh 1 2 1,1 Số đầu năm 1.481.641 1.368.605 113.036 3 1,2 số cuối kỳ 1.618.906 1.481.641 137.265 12 Báo cáo thực tập tổng hợp 4 2. Doanh thu bán hàng 5 3. Lợi nhuận kinh doanh 6 7 Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa 2.686.130 3.015.991 (329.861) 156.995 183.020 (26.025) 4. Vốn lƣu động 1.807.412 1.978.756 (171.344) 5. Vốn cố định 1.076.851 1.514.047 (437.196) 1.550.274 1.425.123 125.151 1,73 2,12 (0,38) 0,10 0,13 (0,03) Vốn kinh doanh bình 8 quân = (2+3)/2 Hệ số DT/ tổng VKD = 9 4/8 Hệ số LN/ tổng VKD = 10 5/8 11 Hệ số DT/ VLĐ = 4/6 1,49 1,52 (0,04) 12 Hệ số LN/ VLĐ = 5/6 0,09 0,09 0 13 Hệ số DT/ VCĐ = 4/7 2,49 1,99 0,50 14 Hệ số LN/ VCĐ = 5/7 0,15 0,12 0,02 Qua bảng phân tích trên ta thấy lợi nhuận của năm 2012 so với năm 2011 giảm từ 2,12 xuống còn 1,73 giảm 0,38. Hệ số lợi nhuận cùng giảm từ 0,13 xuống còn 0,10 giảm 0,03, điều đó cho ta thấy hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh năm 2012 không tốt. 13
- Xem thêm -