Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty công nghệ nền mong thắng long

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i LêI NãI §ÇU Trong thêi buæi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay víi sù ra ®êi cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®· dÉn ®Õn sù canh tranh gay g¾t gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, gi÷a c¸c s¶n phÈm hµng hãa trªn thÞ trêng. Nh÷ng thö th¸ch ®ã ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i tù nghiªn cøu t×m ra nhòng híng ®i phï hîp vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, lÊy thu bï chi, lÊy chi phÝ cña m×nh bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó ®¶m b¶o thu ®îc l·i. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nµy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÓ tõ khi bá vèn ra ®Õn khi thu håi vèn vÒ ®¶m b¶o ®îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ më réng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn viÖc qu¶n lý kinh tÕ ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ ë c¸c doanh nghiÖp, kÕ to¸n ®îc sö dông nh mét c«ng cô cã hiÖu lùc nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®îc t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p, quyÕt ®Þnh kÞp thêi, ®óng ®¾n nh»m ph¸t triÓn kh«ng ngõng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó t×m hiÓu râ h¬n vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña doanh nghiÖp em ®· lùa chän C«ng ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long lµ n¬i thùc tËp tèt nghiÖp. MÆc dï thêi gian thùc t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu nhng em còng ®· häc hái ®îc nhiÒu ®iÒu vÒ c«ng viÖc vµ qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng còng nh c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty.Trong qua tr×nh thùc tËp em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña ban gi¸m ®èc, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o. Néi dung bµi b¸o c¸o thùc tËp bao gåm nh÷ng néi dung sau: PhÇn I : Tæng quan vÒ C«ng ty CP Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long. PhÇn II : Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n tÝch kinh tÕ tµi chÝnh t¹i C«ng ty CP Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long. I. Tæng quan vÒ c«ng ty CP PT C¤NG NGHÖ nÒn mãng TH¡NG LONG 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP PT C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long. 1.1.1. Giíi thiÖu: Tªn c«ng ty: C«ng ty CP Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long Tªn giao dÞch quèc tÕ: Thang long Foundation Technology Development Jiont Stock Company. Tªn viÕt t¾t: THANG LONG FOTECH.,JSC. §Þa chØ: Sè 3A, Ng¸ch 31/177 Phïng Khoang - Trung V¨n - Tõ Liªm - Hµ Néi. 1 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i §iÖn tho¹i: 04.35590439 Web Side: Nenmongthanglong.com Email: Nenmongthanglong@gmail.com. Ngµnh nghÒ kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng: C«ng ty CP Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long kinh doanh chñ yÕu trªn lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông r¶i r¸c trªn kh¾p ®Êt níc chñ yÕu lµ trªn ®Þa phËn Hµ Néi. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty NhËn thÇu c«ng tr×nh th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc giao thÇu trùc tiÕp —> Ký hîp ®ång —> Tæ chøc thi c«ng —> NghiÖm thu c«ng viÖc hoµn thµnh —> Bµn giao vµ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t. 1.1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: - C«ng ty CP PT C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long (Thang long Foundation Technology Development Jiont Stock Company) ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 0103026227 ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 2008 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. - Lµ ®¬n vÞ chuyªn ngµnh trong lÜnh vùc xö lý nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng c¸c biÖn ph¸p: §ãng cäc BTCT, ®ãng cäc c¸t, Ðp tÜnh cäc cõ Larsen b»ng c¸c biÖn ph¸p chuyªn dïng ®îc nhËp tõ c¸c níc t b¶n: Anh, NhËt, Mü… - C«ng ty CP Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long víi 5 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay c«ng ty ®· ®ãng gãp tÝch cùc trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· thi c«ng hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm nh: + C«ng tr×nh Bé C«ng An + C«ng tr×nh ®êng vµnh ®ai 3 + C«ng tr×nh Dù ¸n Time City + C«ng tr×nh trô së lµm viÖc Bé Ngo¹i Giao. ……………………… 1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty CP Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long. 1.2.1. Chøc n¨ng cña c«ng ty: - Thi c«ng c¶i t¹o söa ch÷a, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng, thñy lîi. - Xö lý nÒn mãng. - Mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng tr×nh. 1.2.2. NhiÖm vô: - Thi c«ng xö lý nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng c¸c biÖn ph¸p: §ãng cäc BTCT, ®ãng cäc c¸t, Ðp tÜnh cäc cõ Larsen b»ng c¸c biÖn ph¸p chuyªn dïng ®îc nhËp tõ c¸c níc t b¶n: Anh, NhËt, Mü… - Thi c«ng c¶i t¹o söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn. c.§Æc ®iÓm: C«ng ty CP Ph¸t TriÓn C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ho¹t ®«ng ®a ngµnh , c«ng ty võa kinh doanh bu«n b¸n th¬ng m¹i võa thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. 1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty CP PT C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å díi ®©y: ( Phô lôc 01/BMCT) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong c«ng ty cô thÓ nh sau: 1.3.1. NhiÖm cô vµ quyÒn h¹n cña ban héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty. 2 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i - Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh, thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng ty kh«ng ®îc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång Cæ ®«ng. - Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh chiÕn lîc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trung h¹n vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty, kiÕn nghÞ lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i, quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸t ph¸t triÓn thÞ trêng, tiÕp thÞ c«ng nghÖ th«ng qua hîp ®ång mua b¸n, vay cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¾t chøc ký hîp ®ång chÊm døt hîp ®ång víi Tæng gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc, gi¸m s¸t chØ ®¹o viÖc kinh doanh cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty… 1.3.2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m §èc: - Lµ ngêi cã t c¸ch ph¸p nh©n, ngêi chØ huy cao nhÊt. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng híng s¶n xuÊt, ph¬ng thøc kinh doanh, tæ chøc ho¹ch to¸n c«ng t¸c ®èi ngo¹i vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn. 1.3.3. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®èi víi Phã Gi¸m §èc - Lµ ngêi phô tr¸ch qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c¸c phßng ban, gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty. - Qu¶n lý nghiªm ngÆt vµ s¾p xÕp c«ng viÖc mét c¸ch tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n. 1.3.4. NhiÖm vô, chøc n¨ng cña Phßng Hµnh chÝnh. a. NhiÖm vô: - Theo dâi, ®«n ®èc vµ tæ choc thùc hiÖn ®¨ng ký nhËn hé khÈu t¹m tró, t¹m v¾ng theo quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ trËt tù x· héi ®èi víi tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Qu¶n lý chÆt chÏ con dÊu cña c«ng ty. - Phèi hîp cïng bé phËn tæ chøc c«ng t¸c lao ®éng, kiÓm tra an toµn lao ®éng vµ lËp b¸o c¸o an toµn lao ®éng khi cã vô viÖc xÈy ra. - Lµm viÖc víi c¬ quan chøc n¨ng, ®ãng BHXH, BHYT, BHTN cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §¶m b¶o mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn hîp ®ång dµi h¹n ®Òu cã thÎ BHYT ®Ó tiÖn cho viÖc kh¸m vµ ®iÒu trÞ khi èm ®au, tai n¹n. - Tham gia gi¶i quyÕt chÕ ®é BHXH, èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng. Thùc hiÖn ch¨m sãc søc kháe cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. b. Chøc n¨ng. - Qu¶n lý søc kháe c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, Tham mu cho ban gi¸m ®èc c¸c trêng hîp ®ñ søc kháe ®Ó cã híng bè trÝ s¾p xÕp l¹i lao ®éng hîp lý. 1.4.5. Chøc n¨ng. nhiÖm vô cña Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n. a. Chøc n¨ng: - Tham mu cho ban l·nh ®¹o qu¶n lý chÆt chÏ tµi chÝnh c«ng ty theo ph¸p luËt Nhµ Níc vµ theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty. §ång thêi tham mu cho ban l·nh ®¹o t×m mäi biÖn ph¸p kinh doanh cã hiÖu qu¶. - Lµ thµnh viªn gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng chØ tiªu, thu nhËp cña c«ng ty, ph¶n ¸nh c¸c con sè thùc b»ng ho¹ch to¸n mµ thÓ hiÖn lµ b¶n quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng quý, hµng n¨m. b. NhiÖm vô: - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty. - KiÓm tra mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña c¸c ®éi vµ toµn c«ng ty, tham m u cho ban l·nh ®¹o chØ ®¹o thùc hiÖn ®óng luËt ph¸p cña nhµ níc, ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Cung øng tiÒn cho c«ng ty, vèn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é vµ kÕ ho¹ch, ®¸p øng mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §ång thêi ng¨n ngõa nh÷ng tiªu cùc trong ho¹t 3 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i ®éng kinh doanh cña c«ng ty kiªn quyÕt lo¹i bá nh÷ng thñ tôc chøng tõ kh«ng hîp lÖ, b¶o vÖ nÒn Tµi chÝnh c«ng ty ho¹t ®éng lµnh m¹nh ®óng ph¸p luËt. - KiÓm tra, rµ so¸t c¸c chøng tõ chi tiªu. Ph©n ®Þnh râ chøng tõ hîp lÖ, kh«ng phï hîp, b¸o c¸o Ban gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ngay. - Tham mu cho gi¸m ®èc Ên ®Þnh tiÒn vay, tiÒn thanh to¸n cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c nhµ thÇu, c¸c c¸ nh©n ®i c«ng t¸c tïy theo hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸ nh©n ®i c«ng t¸c. - Hµng quý, s¸u th¸ng vµ c¶ n¨m b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh râ rµng kh¸ch quan. B¶n quyÕt to¸n tµi chÝnh thËt râ rµng vµ kh¸ch quan. B¶n quyÕt to¸n tµi chÝnh ph¶I lËp c«ng khai, c©n ®èi chÝnh x¸c, ph¶n ¸nh c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch kh¸ch quan ®Ó l·nh ®¹o n¾m ®îc, t×m c¸ch ph¸t huy (HoÆc h¹n chÕ). - Lu«n lu«n kiÓm tra, t×m ra nh÷ng sai sãt vÒ tµi chÝnh ®Ó b¸o c¸o ban l·nh ®¹o ®Ó kÞp thêi xö lý. - §èi chiÕu c«ng nî víi c¸c ®éi, thùc hiÖn quy chÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Phèi hîp víi phßng hµnh chÝnh nh©n sù hµng n¨m ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cña c«ng ty, b¸o c¸o ban l·nh ®¹o ®Ó cã ®Þnh híng cô thÓ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - Theo dâi chÆt chÏ vèn gãp cña cæ ®«ng, vèn vay ng©n hµng, ®¶m b¶o nguån vèn ®ã dïng ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. Thanh to¸n víi Ng©n hµng khi nguån vèn vay ®Õn h¹n tr¶ nî. Thùc hiÖn tÝnh to¸n cæ tøc theo ®Þnh kú vµ phÇn trÝch nép c¸c kho¶n cho ng©n s¸ch ®Çy ®ñ. - Phèi hîp phßng hµnh chÝnh nh©n sù, kü thuËt dù ¸n, kÕ ho¹ch kinh doanh lËp kÕ ho¹ch chi tiªu trong ho¹t ®éng kinh doanh, trong tiªu ding, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. 1.3.6. Phßng kü thuËt: a. Chøc n¨ng: - Lµ bé phËn chuyªn m«n gióp cho ban l·nh ®¹o n¾m ®îc nh÷ng sè liÖu cô thÓ vÒ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Trªn c¬ së ®ã mµ Ban l·nh ®¹o nghiªn cøu ®iÒu chØnh tæng thÓ trªn toµn bé c¸c c«ng tr×nh hiÖn ®¬n vÞ ®ang thi c«ng cho phï hîp víi thêi gian tíi. - Gióp Ban l·nh ®¹o chØ ®¹o, gi¸m s¸t vµ cö c¸n bé gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh do C«ng ty ký hîp ®ång nhËn thÇu. - Gi¸m s¸t kÕ ho¹ch, chØ tiªu tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng cho tõng giai ®o¹n, cho tõng c«ng tr×nh ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho C«ng ty. - Lµ thµnh viªn trong viÖc tÝnh to¸n thanh lý c¸c hîp ®ång víi c¸c bªn vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh dù ¸n cña C«ng ty. b. NhiÖm vô: - Gióp Ban l·nh ®¹o trùc tiÕp l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty. - LËp dù ¸n, ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n tõ khi dù ¸n ®îc h×nh thµnh ®Õn ki dù ¸n ®îc bµn giao khai th¸c. - LËp ra kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®Ó tõ ®ã ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc lËp vµ tr×nh duyÖt quyÕt to¸n khèi lîng c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh cña c¸c ®¬n vÞ. - Gi¸m s¸t viÖc lËp ra c¸c b¶n quyÕt to¸n khèi lîng víi c¸c ®éi khi c«ng tr×nh ®îc nghiÖm thu bµn giao vµ tr×nh ban l·nh ®¹o phª duyÖt. 1.3.7. Phßng c¬ giíi. - Lµ bé phËn trùc tiÕp tham gia thi c«ng, hµng th¸ng phßng c¬ giíi cã tr¸ch nhiÖm ký khèi l îng víi C¸n bé kü thuËt cña Chñ ®Çu t mang vÒ tr×nh Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n víi Chñ §Çu t. Dùa vµo khèi lîng ®· ®îc gi¸m ®èc duyÖt ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n l¬ng cho c«ng nh©n viªn. 4 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i Cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o m¸y mãc trang thiÕt bÞ ho¹t ®éng tèt ®¸p øng nhu cÇu thi c«ng hoµn thµnh tiÕn ®é thi c«ng do Chñ ®Çu t ®Ò ra. 1.4. Kh¸i qu¸t vÒ kÕt qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (02 n¨m gÇn nhÊt) Chªnh lÖch ChØ tiªu 2010 2011 Sè tiÒn (VN§) Tû lÖ % Doanh thu(DTBH + 8.139.577.512 14.129.415.053 5.989.837.541 73,589% DTH§TC+ thu nhËp kh¸c) Chi phÝ (GVHB+CPTC+CP 8.107.224.443 14.095.608.725 5.988.384.282 73,865% kh¸c) Lîi nhuËn sau thuÕ 24.264.442 25.354.746 1.090.304 4,493% NhËn xÐt: - Doanh thu n¨m 2011 t¨ng h¬n so víi n¨m 2010 t¨ng 5.989.837.541 ®ång t ¬ng ®¬ng 73,589% chøng tá quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp réng. Doanh thu t¨ng nªn chi phÝ dïng cho s¶n xuÊt chung còng t¨ng n¨m 2011 t¨ng 5.988.384.282 ®ång t¬ng ®¬ng 73,865% so víi n¨m 2010. Sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch nhµ níc doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2011 so víi n¨m 2010 t¨ng 1.090.304 ®ång t¬ng ®¬ng 4,493%. §iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011 cã dÊu hiÖu kh¶ quan h¬n n¨m 2010. II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n tÝch kinh tÕ, tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ 2.1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ: 2.1.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: + C«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n tËp chung (h×nh thøc tËp chung trªn m¸y tÝnh) + Tæ chøc, thu thËp, ghi chÐp, ph¶n ¸nh mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n trong c«ng ty. + Tæng hîp, ph©n lo¹i c¸c chØ tiªu kinh tÕ nh»m cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý kÞp thêi ®a ra quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c«ng ty. + Ph¶ ¸nh chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ kinh doanh thu ®îc. + Ph¶n ¸nh vµ ng¨n chÆn c¸c biÓu hiÖn tham « l·ng phÝ vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty. + TÝnh to¸n vµ hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ víi nhµ níc. §Ó c«ng t¸c kÕ to¸n võa ®¬n gi¶n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm cña c«ng ty mµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao c«ng ty vËn dông h×nh thøc NhËt ký chung cïng c¸c lo¹i sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt cã liªn quan. b. S¬ ®å bé tr×nh tù ghi chÐp cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ( Phô lôc 02/S§BM) Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· kiÓm tra ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, tríc hÕt ghi vµo sæ nhËt ký chung, ®ång thêi ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Sau ®ã c¨n cø sè liÖu trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lµm b¸o c¸o tµi chÝnh. VÒ b¸o c¸o tµi chÝnh: C«ng ty tæ chøc thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin ®Ó lËp 04 lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh: - B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n: MÉu sè B-01/DN - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: MÉu sè B-02/DN - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: MÉu sè B-04/DN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: MÉu sè B-09/DNN c. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n: + Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/xxxx kÕt thóc ngµy 31/12/xxxx (d¬ng lÞch) + §ång tiÒn sö dông: VND 5 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: Kª khai thêng xuyªn + Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng + Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hµng tån kho ¸p dông theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt sau. + ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông: Theo quyÕt ®Þnh 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña bé tµi chÝnh. 2.1.2 Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. a. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: Danh môc c¸c chøng tõ sö dông t¹i c«ng ty + Chøng tõ tiÒn l¬ng: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng chÊm c«ng lµm thªm giê - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - GiÊy ®i ®êng - PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh - B¶ng thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê - B¶ng thanh to¸n tiÒn thuª ngoµi - Hîp ®ång giao kho¸n - Biªn b¶n thanh lý (nghiÖm thu) hîp ®ång giao kho¸n - B¶ng kª trÝch nép c¸c kho¶n theo l¬ng - B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi - ………………. + Tµi s¶n cè ®Þnh: - Hîp ®ång mua b¸n tµi s¶n cè ®Þnh - Hãa ®¬n GTGT. - PhiÕu chi tiÒn mÆt hoÆc chøng tõ ng©n hµng - Biªn b¶n giao nhËn hµng hãa (Tµi s¶n cè ®Þnh) - Thanh lý hîp ®ång mua b¸n tµi s¶n cè ®Þnh + Hµng tån kho: Lµ nh÷ng tµi s¶n: - §îc gi÷ ®Ó b¸n trong kú s¶n xuÊt, kinh doanh b×nh thêng - §ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dë dang - Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc cung cÊp dÞch vô. + C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n: - Sæ quü tiÒn mÆt. - Sæ chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng - Sæ theo dâi chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng. - Sæ theo dâi chi tiÕt ph¶i tr¶ kh¸ch hµng. - ……………………… - B¸o c¸o tµi chÝnh b. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: Danh môc c¸c tµi kho¶n sö dông t¹i doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh 15 (Phô lôc 03/TKSD) 2.2 Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ: 2.2.1. Bé phËn thùc hiÖn vµ thêi ®iÓm tiÕn hµnh ph©n tÝch: + Bé phËn thùc hiÖn: KÕ to¸n trëng 6 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n, chØ ®¹o trùc tiÕp toµn bé nh©n viªn kÕ to¸n trong c«ng ty, lµm tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, tæ chøc kiÓm tra kÕ to¸n néi bé trong c«ng ty. Khi quyÕt to¸n ®îc lËp xong kÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô thuyÕt minh vµ ph©n tÝch, gi¶i thÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi sè liÖu ghi trong b¶ng quyÕt to¸n. + Thêi ®iÓm tiÕn hµnh ph©n tÝch: Theo ®Þnh kú, tõ th¸ng 01/01/xxxx ®Õn 31/03/xxx+1 cña n¨m tµi chÝnh kÕ tiÕp. 2.2.2. Néi dung vµ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch kinh tÕ t¹i ®¬n vÞ: Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m TT Néi dung 2011 (VN§) 2011(VN§) 1 TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn a TiÒn mÆt 54.159.117 29.451.117 b TiÒn göi ng©n hµng 29.001.682 521.107.610 2 Hµng tån kho 3 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh a Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh HH: 2.134.582.749 4.229.385216 (T¨ng trong n¨m: 2.408.253.748® Gi¶m trong n¨m: 313.451.281®) b Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 497.027.489 1.161.217.764 (T¨ng trong n¨m: 699.018.195® Gi¶m trong n¨m: 34.827920®) c Gi¸ trÞ cßn l¹i 1.637.555.260 3.068.167.452 4 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NSNN a ThuÕ GTGT 93.762.061 20.664.753 b ThuÕ TNDN 2.112.547 (4.302.763) 5 Nguån vèn chñ së h÷u vµ lîi nhuËn a Nguån vèn chñ së h÷u 1.800.000.000 1.800.000.000 b Lîi nhuËn cha ph©n phèi 30.659.692 44.477.669 (T¨ng trong kú: 27.890.221®) 6 Chi tiÕt doanh thu vµ thu nhËp kh¸c a Doanh thu b¸n hµng 8.135.699.093 14.118.391.905 b Doanh thu tµi chÝnh 3.878.417 11.023.148 7 §iÒu chØnh c¸c thu nhËp kh«ng tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ a Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n 32.353.070 33.806.328 8 Chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè a Nguyªn vËt liÖu 3.595.514.036 2.402.952.951 b Chi phÝ nh©n c«ng 1.922.719.275 2.835.765.345 c KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 367.980.227 699.018.195 d Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 1.026.825.356 1.673.086.593 2.2.3. TÝnh to¸n vµ ph©n tÝch mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh dù trªn sè liÖu cña b¸o c¸o: ChØ tiªu 2010 2011 Chªnh lÖch HÖ sè DT/Tæng vèn KD 1.89 1.71 (0.18) HÖ sè LN/ Vèn KD 0.0132 0.0137 0.0005 HÖ sè DT/Vèn lu ®éng 3.13 2.80 (0.33) HÖ sè DT/Vèn Cæ ®«ng 4.52 7.85 3.33 HÖ sè LN/ Vèn lu ®éng 0.0093 0.005 (0.0043) Ghi chó: + HÖ sè doanh thu/Tæng vèn kinh doanh: 2010: 8.139.577.512/4.290.789.613 = 1.89 2011: 14.129.415.053/8.257.383.948=1.71 7 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i + HÖ sè Lîi nhuËn/Vèn kinh doanh (Vèn kinh doanh = Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u + Lîi nhuËn sau thuÕ cha ph©n phèi) 2010: 24.264.442/1.830.659.692 = 0.0132 2011: 25.354.746/1.844.477.669 = 0.0137 + HÖ sè doanh thu/ Vèn lu ®éng (Vèn lu ®éng = TiÒn tån quü + c¸c kho¶n ph¶i thu + hµng tån kho) VL§2010 = 83.160.799 + 2.515.397.280 + 0 = 2.598.558.079 VL§2011 = 550.558.727 + 4.488.165.652 + 0 = 5.038.724.379 2010: 8.139.577.512/2.598.558.079= 3.13 2011: 14.129.415.053/5.038.724.379= 2.80 + HÖ sè doanh thu/ Vèn cæ ®«ng 2010: 8.139.577.512/1.800.000.000 = 4.52 2011: 14.129.415.053/1800.000.000 = 7.85 + HÖ sè Lîi nhuËn/Vèn lu ®éng 2010: 24.264.442/2.598.558.079= 0.0093 2011: 25.354.746/5.038.724.379= 0.005 NhËn xÐt: - Hª sè doanh thu trªn tæng vèn kinh doanh n¨m 2011 gi¶m 0.18 (18%) so víi n¨m 2010 chøng tá doanh thu t¨ng dÉn ®Õn vèn kinh doanh t¨ng nªn sù chªnh lÖch gi÷a n¨m 2011 so víi n¨m 2010 lµ kh«ng ®¸ng kÓ. - HÖ sè lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh n¨m 2011 t¨ng 0.005 (0.5%) so víi n¨m 2010 do lîi nhuËn kh«ng cao mµ hÖ sè vèn kinh doanh kh«ng thay ®æi nªn sù chªnh lÖch gi÷a 2011 vµ 2010 còng kh«ng ®¸ng kÓ. - HÖ sè doanh thu trªn vèn lu ®éng n¨m 2011 gi¶m 0.33 (33%) so víi n¨m 2010. Do t×nh h×nh kinh tÕ chung hiÖn nay cã lµm nhng cha ®îc thu nªn doanh thu t¨ng cao nhng ®i ®«i víi nã lµ nguån vèn lu ®éng còng rÊt lín so víi 2010. - HÖ sè doanh thu trªn vèn cæ ®«ng: Do nhu cÇu vèn cæ ®«ng kh«ng t¨ng mµ doanh thu l¹i t¨ng m¹nh n¨m 2011 t¨ng 3,33 (333%) chøng tá c«ng ty ®ang trªn ®µ lµm ¨n tèt nªn hÖ sè doanh thu t¨ng m¹nh. - HÖ sè lîi nhuËn trªn vèn lu ®éng n¨m 2011 gi¶m 0.0043 (0.43%) so víi n¨m 2010 lµ do t×nh h×nh ph¶i thu kh¸ch hµng lµ rÊt lín mµ viÖc thanh to¸n cña kh¸ch hµng l¹i rÊt chËm mÆt kh¸c viÖc thanh to¸n cho ngêi b¸n l¹i rÊt ng¾n thËm chÝ l¹i ph¶i tr¶ tiÒn ngay ®iÒu ®ã lµm cho vèn kinh doanh cña c«ng ty sÏ quay vßng chËm vµ ngµy cµng bÞ chiÕm dông vµ bÞ ø ®äng vèn dÉn ®Õn lîi nhuËn còng kh«ng t¨ng. 2.3: Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh: 2.3.1. C«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa tµi chÝnh: X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn: Doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. 2.3.2. C«ng t¸c huy ®éng vèn: + Huy ®éng tõ vèn vay ng©n hµng ChØ tiªu Vay vµ nî dµi h¹n NhËn xÐt: 2010 0 2011 0 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ % 0 0% 8 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i Do t×nh h×nh kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng nhanh, doanh thu cña c«ng ty còng t¨ng, nguån vèn cña c«ng ty ®ñ ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt nªn l îng vèn vay ng©n hµng cña c«ng ty lµ kh«ng cã. 2.3.3. C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn: Chªnh lÖch ChØ tiªu 2010 2011 Sè tiÒn Tû lÖ % I. Tµi s¶n ng¾n h¹n 2.653.234.353 5.069.441.837 2.416.207484 640,47% - TiÒn 83.160.799 550.558.727 467.397.928 562,04% - Ph¶i thu ng¾n h¹n 2.515.397.280 4.488.165.652 1.972.768.372 78,43% - Hµng tån kho 0 0 0 0% - TS ng¾n h¹n kh¸c 54.676.274 30.717.458 (23.958.816) (43,82%) II. Tµi s¶n dµi h¹n 1.637.555.260 3.187.942.111 1.550.386.851 187,36% - Tµi s¶n cè ®Þnh 1.637.555.260 3.068.167.452 1.430.612.192 87,36% - Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 119.774.659 119.774.659 100% NhËn xÐt: * Tµi s¶n ng¾n h¹n: . Lîng tiÒn n¨m 2011 t¨ng lªn 467.397.928 ®ång t¬ng ®¬ng 562,04% so víi n¨m 2010 do s¶n xuÊt kinh doanh 2011 cña c«ng ty t¨ng nªn lîng tiÒn t¨ng lªn. . Ph¶i thu ng¾n h¹n: Do t×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ nªn lîng tiÒn mµ kh¸ch hµng nî l¹i c«ng ty còng t¨ng lªn n¨m 2011 lµ 1.972.768.372 ®ång t¬ng ®¬ng 78,43% so víi n¨m 2010. . Hµng tån kho: kh«ng cã. . Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c: Lîng tiÒn ®äng l¹i t¹i c¸c ®éi thi c«ng n¨m 2011 gi¶m 23.958.816 ®ång t¬ng ®¬ng 43,82% so víi n¨m 2010.  Tµi s¶n dµi h¹n: . Tµi s¶n cè ®Þnh: Do nhu cÇu s¶n xuÊt t¨ng mµ sè tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt nªn c«ng ty nhËp thªm mét sè tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2011 t¨ng 1.550.386.851 ®ång t¬ng ®¬ng 87,36% so víi n¨m 2010. . Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c: Do nhu cÇu cña c«ng ty nªn cÇn mua mét sè nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2011 t¨ng 119.774.659 ®ång t¬ng ®¬ng 100% so víi n¨m 2010. 2.3.4.X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch vµ qu¶n lý nî. * C¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch: Chªnh lÖch ChØ tiªu 2010 2011 Sè tiÒn Tû lÖ % ThuÕ GTGT 170.388.686 106.596.320 (63.792.366) (37,44)% ThuÕ TNDN 8.088.637 8.451.582 326.955 4,48% ThuÕ M«n bµi 1.000.000 1.000.000 0 0% NhËn xÐt: . T×nh h×nh nép thuÕ GTGT cña c«ng ty n¨m 2011 gi¶m 63.792.366 ®ång t¬ng ®¬ng 37,44% so víi n¨m 2010, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c«ng ty n¨m 2011 t¨ng 326.955 ®ång t¬ng ®¬ng 4,48%, thuÕ m«n bµi n¨m 2011 kh«ng t¨ng so víi n¨m 2010 do vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty kh«ng t¨ng lªn. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty lµm cã híng tiÕn triÓn, doanh thu t¨ng nhng sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ vµ lîi nhuËn th× sè tiÒn nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc còng bÞ gi¶m ®i. * Qu¶n lý c«ng nî cña c«ng ty: C«ng ty qu¶n lý c«ng nî theo c¸ch thøc chi tiÕt kh¸ch hµng nî, ph¶i thu ng¾n h¹n. 2.4: §¸nh gi¸ chung vÒ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, ph©n tÝch kinh tÕ t¹i ®¬n vÞ: 2.4.1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: 9 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i + ¦u ®iÓm: - §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n chuyªn nghiÖp vµ nhiÒu kinh nghiÖm - §éi ngò kÕ to¸n cña c«ng ty thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n do nhµ níc quy ®Þnh. - B¸o c¸o vµ cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin theo yªu cÇu cña ban l·nh ®¹o trong c«ng ty. + Nhîc ®iÓm: - Mét sè th«ng tin vÉn cha ®îc ®Çy ®ñ (VD: Chøng tõ thanh to¸n cha ®îc râ rµng, m¹nh l¹c) 2.4.2. Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ: + ¦u ®iÓm : - Lu«n lu«n kiÓm tra, t×m ra nh÷ng sai sãt vÒ tµi chÝnh ®Ó b¸o c¸o ban l·nh ®¹o ®Ó kÞp thêi xö lý. - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty, ph¶n ¸nh c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch kh¸ch quan ®Ó l·nh ®¹o n¾m ®îc, t×m c¸ch ph¸t huy. + Nhîc ®iÓm: - Do ¶nh hëng chung cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay nªn c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n khi ph¶I ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ trêng ®Çu t. 2.4.3. Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh: + ¦u ®iÓm: - Tham mu cho ban l·nh ®¹o qu¶n lý chÆt chÏ tµi chÝnh c«ng ty theo ph¸p luËt Nhµ Níc vµ theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty. §ång thêi tham mu cho ban l·nh ®¹o t×m mäi biÖn ph¸p kinh doanh cã hiÖu qu¶. - Cung øng tiÒn cho c«ng ty, vèn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é vµ kÕ ho¹ch, ®¸p øng mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §ång thêi ng¨n ngõa nh÷ng tiªu cùc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kiªn quyÕt lo¹i bá nh÷ng thñ tôc chøng tõ kh«ng hîp lÖ, b¶o vÖ nÒn Tµi chÝnh c«ng ty ho¹t ®éng lµnh m¹nh ®óng ph¸p luËt. - Phèi hîp phßng hµnh chÝnh nh©n sù, kü thuËt dù ¸n, kÕ ho¹ch kinh doanh lËp kÕ ho¹ch chi tiªu trong ho¹t ®éng kinh doanh, trong tiªu dïng, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §µo t¹o, båi dìng ®éi ngò kÕ to¸n trong c«ng ty. §¶m b¶o c«ng t¸c tµi chÝnh c«ng ty v÷ng m¹nh, tu©n thñ ph¸p luËt nhµ níc. - Theo dâi chÆt chÏ vèn gãp cña cæ ®«ng, vèn vay ng©n hµng, ®¶m b¶o nguån vèn ®ã dïng ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. Thanh to¸n víi Ng©n hµng khi nguån vèn vay ®Õn h¹n tr¶ nî. Thùc hiÖn tÝnh to¸n cæ tøc theo ®Þnh kú vµ phÇn trÝch nép c¸c kho¶n cho ng©n s¸ch ®Çy ®ñ. + Nhîc ®iÓm: Do t×nh h×nh ph¶i thu kh¸ch hµng lµ rÊt lín mµ viÖc thanh to¸n cña kh¸ch hµng l¹i rÊt chËm mÆt kh¸c viÖc thanh to¸n cho ngêi b¸n l¹i rÊt ng¾n thËm chÝ l¹i ph¶i tr¶ tiÒn ngay ®iÒu ®ã lµm cho vèn kinh doanh cña c«ng ty sÏ quay vßng chËm vµ ngµy cµng bÞ chiÕm dông vµ bÞ ø ®äng vèn. Nªn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty nhiÒu khi còng gÆp ph¶i khã kh¨n. 10 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i KÕt luËn Cïng víi sù ra ®êi vµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay C«ng ty CP PT C«ng NghÖ NÒn Mãng Th¨ng Long ®· vµ ®ang ®îc kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt cña ngµnh vËn dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt vµ cung cÊp ra thÞ trêng s¶n phÈm tèt nhÊt. Muèn cã s¶n phÈm tèt th× c«ng t¸c kÕ to¸n ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh kÕ to¸n gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi b¸o c¸o thùc tËp kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong nhËn ®îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¶m ¬n c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì híng dÉn em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. MôC LôC LêI Më §ÇU........................................................................................................................... 11 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP: B¸o c¸o thùc tËp Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i PhÇn I: Tæng quan vÒ c«ng ty CP PT CN nÒn mãng th¨ng long................ 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP PT CN NÒn Mãng Th¨ng Long.. 1.1.1 Giíi thiÖu................................................................................................................... 1.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn............................................................................. 1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty CP PT CN NÒn Mãng Th¨ng Long ...... 1.2.1 Chøc n¨ng................................................................................................................. 1.2.2 NhiÖm vô................................................................................................................... 1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty CP PT CN NÒn Mãng Th¨ng Long.................. 1.3.1 Ban héi ®ång qu¶n trÞ................................................................................................ 1.3.2 Gi¸m ®èc................................................................................................................... 1.3.3 Phã gi¸m ®èc............................................................................................................. 1.3.4 Phßng hµnh chÝnh...................................................................................................... 1.3.5 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n............................................................................................. 1.3.6 Phßng kü thuËt........................................................................................................... 1.3.7 Phßng c¬ giíi............................................................................................................. 1.4 Kh¸i qu¸t vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña CP PT CN NÒn Mãng Th¨ng Long... PHÇN ii: Tæ CHøC C¤NG T¸C KÕ TO¸N, PH¢N TÝCH KINH TÕ, TµI CHÝNH T¹I C¤NG TY CP PT C¤NG NGHÖ NÒN MãNG TH¡NG LONG................................................... 2.1 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty CP PT CN NÒn Mãng Th¨ng Long..................... 2.1.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty............................ 2.1.2 Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n.............................................................................. 2.2 Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ.................................................................................... 2.2.1 Bé phËn thùc hiÖn vµ thêi ®iÓm tiÕn hµnh ph©n tÝch.................................................... 2.2.2 Néi dung vµ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch kinh tÕ t¹i c«ng ty CP PT CN NÒn Mãng Th¨ng Long................................................................................................................................................. . 2.2.3 TÝnh to¸n vµ ph©n tÝch mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh dùa trªn sè liÖu b¸o c¸o................................................................................................................... 2.3 Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh............................................................................................ 2.3.1 C«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa tµi chÝnh................................................................................. 2.3.2 C«ng t¸c huy ®éng vèn................................................................................................ 2.3.3 C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn................................................................................. 2.3.4 X¸c ®inh c¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch vµ qu¶n lý nî..................................................... 2.4 §¸nh gi¸ chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh .................................................. 2.4.1 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n............................................................................................. 2.4.2 Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ.............................................................................. 24.3 Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh............................................................................................ PHÇN iiI: mét sè kiÕn nghÞ víi C¤NG TY CP PT C¤NG NGHÖ NÒN MãNG TH¡NG LONG ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh...................................... KÕt luËn................................................................................................................................. 12 SINH VIÊN THỰC TẬP: LỚP:
- Xem thêm -