Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty cổ phần quản lý kinh doanh thanh hóa

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................4 1.Lý do chän ®Ò tµi :....................................................................................................4 2. Môc tiªu nghiªn cøu:...............................................................................................5 3.§èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu:..........................................................5 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:..........................................................................................5 5. Bè côc cña ®Ò tµi: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng:................................................................................................................5 Ch¬ng 1:....................................................................................................................... 6 Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn qu¶n lý kinh doanh ®iÖn Thanh Ho¸....................6 1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.............6 1.1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.................................6 1.1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n:..............................................................................6 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.................................................................................................................... 7 1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸...........................................................................................................7 1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ ..................................................................................................................................... 11 1.2.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn ..................................................................................................................................... 12 1.3.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸....15 1.3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸......15 1.3.2. Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n, s¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.............................................................................................18 1.3.2.1. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty:.........................................................................18 1.3.2.2. S¬ ®å h¹ch to¸n vµ xö lý d÷ liÖu trªn m¸y vi tÝnh:..........................................19 1.3.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i C«ng ty..............................21 1.3.4. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty..............................21 1.3.5. Tæ chøcvËn dông chøng tõ kÕ to¸n..................................................................22 1.3.5.1. HÖ thèng biÓu mÉu chóng tõ kÕ to¸n sö dông trong C«ng ty:..........................22 1.3.5.2. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n:...........................................................22 1.3.6. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.......23 1.3.6.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hµng tån kho.........................................................23 1.3.6.2. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu...........................................................................23 1.3.6.3. Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao TSC§: khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng............................................................................................................................ 24 1.3.6.4. Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶, trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín:...........24 1.3.6.5. Ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i tr¶ kh¸c:...............................................24 Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực 1.3.6.6. Nguån vèn chñ së h÷u:...................................................................................24 1.4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ ..................................................................................................................................... 24 1.5. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ híng ph¸t triÓn cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.................................................................................................................. 25 1.5.1. Nh÷ng thuËn lîi:...............................................................................................25 1.5.2. Nh÷ng khã kh¨n:..............................................................................................25 1.5.3. Ph¬ng híng ph¸t triÓn:.....................................................................................25 1.6. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP QLKD Thanh Ho¸.............................................................................................................................. 26 Ch¬ng 2: Thùc Tr¹ng kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i C«ng ty cæ phÇn qu¶n lý kinh doanh §iÖn Thanh Ho¸ ...................................................................................28 2.1. §Æc ®iÓm nguyªn liÖu, vËt liÖu ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸..........28 2.2.Vai trß nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.............28 2.3 Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.................................................................................................................. 29 2.3.1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty...............................................................29 2.3.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty...............................................................29 2.4. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.............................................................................................................................. 30 2.5.Nhiệm vụ kế to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ ..................................................................................................................................... 33 2.6. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.........34 2.6.1. T¹i kho:.............................................................................................................. 35 2.6.2. T¹i phßng kÕ to¸n:............................................................................................36 2.7. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.. .38 2.7.1. KÕ to¸n nhËp nguyªn vËt liÖu...........................................................................38 2.7.1.1. Thñ tôc kÕ to¸n nhËp nguyªn vËt liÖu..............................................................38 Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t, dông cô s¶n phÈm hµng.............................41 Sè lîng......................................................................................................................... 41 2.7.1.2. Tæ chøc kÕ to¸n nhËp nguyªn vËt liÖu............................................................42 Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t, dông cô s¶n phÈm hµng.............................47 Sè lîng......................................................................................................................... 47 2.7.2. KÕ to¸n xuÊt nguyªn vËt liÖu............................................................................49 2.7.2.1. Thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu.....................................................................49 2.7.2.2. Tæ chøc kÕ to¸n xuÊt nguyªn vËt liÖu............................................................54 2.8. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông nguyªn liÖu, vật liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Hãa.................................................................................................................. 63 2.9- NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸.................................................................................................................. 63 Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực 2.9.1. Nh÷ng u ®iÓm :.................................................................................................63 2.9.2. Mét sè h¹n chÕ..................................................................................................65 Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn GãP PHÇN hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i C«ng ty cæ phÇn qu¶n lý kinh doanh ®iÖn Thanh Ho¸...............................67 3.1.Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸...........................................................67 3.2. Phương hướng hoàn thiện c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸............................................................................................67 3.3. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸..............................................................68 KÕt luËn...................................................................................................................... 72 TÀ I LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................73 Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chän ®Ò tµi : HiÖn nay, xu híng toµn cÇu ho¸, tù do ho¸ th¬ng m¹i céng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· më ra v« sè c¬ héi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ hoµ nhËp vµo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chung cña x· héi. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× lu«n ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tr¹nh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ trong vµ ngoµi níc, phæ biÕn lµ cuéc ch¹y ®ua vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶. Ph¶i s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng cã chÊt lîng tèt, gi¸ thµnh h¹ míi ®ñ søc hÊp dÉn ngêi tiªu dïng. Muèn vËy, Nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i lu«n quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p tèi u víi chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ ®îc. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× vËy muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu tr¸nh t×nh tr¹ng cung cÊp thiÕu g©y ngõng trÖ s¶n xuÊt, hoÆc cung cÊp thõa dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l·ng phÝ, ø ®äng vèn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liªu vËt liÖu nãi riªng cµng tá râ vai trß quan träng cña nã ®èi víi viÖc cung cÊp th«ng tin cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp. ViÖc theo dâi vµ cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu sÏ gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c cßn gióp c¸c nhµ qu¶n lý ®a ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phí s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã, cïng víi sù kh¶o s¸t, nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty CP QLKD ®iÖn Thanh Ho¸ vµ ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o híng dÉn Đinh Thị Phi Nga , em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp lµ“ Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn Qu¶n lý Kinh doanh §iÖn Thanh Ho¸” 2. Môc tiªu nghiªn cøu: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Hãa 3.§èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực §èi tîng nghiªn cøu: KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸. - Ph¹m vi nghiªn cøu: Sæ s¸ch, sè liÖu kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ quý IV n¨m 2013. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn: + Tham kh¶o c¸c tµi liÖu, c¸c nguyªn t¾c, c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖn hµnh. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n: + Ph¬ng ph¸p tæng h¬p vµ c©n ®èi + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ + Ph¬ng ph¸p chøng tõ kÕt to¸n dïng ®Ó thu thËp th«ng tin. + Ph¬ng tµi kho¶n kÕ to¸n: Dïng ®Ó hÖ thèng ho¸ th«ng tin - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸: T×m hiÓu thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó ph©n tÝch vµ ®a ra nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸. 5. Bè côc cña ®Ò tµi: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng: CH¦¥NG 1: Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ PhÇn Qu¶n lý Kinh doanh §iÖn Thanh Hãa. CH¦¥NG 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn Qu¶n lý Kinh doanh §iÖn Thanh Hãa. CH¦¥NG 3: Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn Qu¶n lý Kinh doanh §iÖn Thanh Hãa. Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn qu¶n lý kinh doanh ®iÖn Thanh Ho¸ 1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ 1.1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ - Tªn gäi : C«ng ty Cæ phÇn Qu¶n Lý Kinh Doanh §iÖn Thanh Ho¸ - Trô së : 45 Phan Béi Ch©u - Phêng Ba §×nh -TP Thanh Ho¸ - Tªn giao dÞch: Thanh Ho¸ joint stock Company for electricity trading and management. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 2603000113 do së KÕ Ho¹ch Vµ §Çu T Thanh Ho¸ cÊp ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2003. - TK: 431101001294 T¹i NH: No&PTNT Thanh Ho¸. - TK: 50110000009974 T¹i NH: §T&PT Thanh Ho¸. Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Điện lực Khoa KTDN - §iÖn tho¹i giao dÞch lµ: (037) 853.474 Fax (037) 721.625 1.1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng ty cæ phÇn Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn Thanh Ho¸ tiÒn th©n lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng Ty Cæ PhÇn X©y L¾p §iÖn lùc Thanh Ho¸ (mét c«ng ty nhµ níc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn). Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña chÝnh phñ vµ UBND tØnh vÒ viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh qu¶n lý kinh doanh ®iÖn n«ng th«n ®Õn ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2003 bé phËn nµy t¸ch khái C«ng Ty Cæ PhÇn X©y L¾p §iÖn Lùc Thanh Ho¸, thµnh lËp mét C«ng Ty míi cã tªn ®¨ng ký ®Çy ®ñ lµ C«ng Ty CP Qu¶n Lý Kinh Doanh §iÖn Thanh Ho¸ víi chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh lµ: tiÕp nhËn tæ chøc qu¶n lý vËn hµnh l íi ®iÖn 0,4KV cña c¸c x· thuéc c¸c huyÖn trong tØnh vµ b¸n ®iÖn ®Õn hé d©n theo gi¸ trÇn quy ®Þnh cña chÝnh phñ. C«ng ty ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 2 tû ®ång ®Õn n¨m 2006 do qui m« ho¹t ®éng më réng nhu cÇu vÒ vèn t¨ng cao th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng c«ng ty ®· t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn møc 6 tû ®ång. Qua h¬n 2 n¨m ho¹t ®éng, m« h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Hµng n¨m c«ng ty lu«n hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi nhµ n íc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®Çy ®ñ cho ngêi lao ®éng ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng n«ng th«n, kh¾c phôc t×nh tr¹ng sö dông ®iÖn kÐm hiÖu qu¶, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo cho nh©n d©n c¸c vïng n«ng th«n, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. Ngµnh nghÒ kinh doanh: - X©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m cã cÊp ®iÖn ¸p ®Õn 220KV tõng phÇn ® êng d©y 500KV. - Qu¶n lý vµ Kinh doanh §iÖn n¨ng (ngµnh nghÒ chñ yÕu) - T vÊn thiÕt kÕ ®iÖn (®Õn 35kV). - Kinh doanh vËt t thiÕt bÞ ®iÖn níc. C«ng ty míi thµnh lËp n¨m 2003 tuy cßn non trÎ song ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chñ chèt ®Òu lµ nh÷ng c¸n bé ®· c«ng t¸c l©u n¨m cña C«ng ty CP X©y L¾p §iÖn Lùc Thanh Ho¸, ®· tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín trong vµ ngoµi TØnh nªn rÊt am hiÓu vÒ ngµnh ®iÖn: Gi¸m ®èc C«ng ty: ¤ng NguyÔn V¨n Xuyªn. Nguyªn lµ Phã gi¸m ®èc C«ng ty CP x©y l¾p §iÖn Thanh Ho¸. 3 Phã Gi¸m ®èc nguyªn lµ TrÞnh B¸ ¸nh. KÕ to¸n tr ëng C«ng ty CP x©y l¾p §iÖn Thanh Ho¸.¤ng NguyÔn V¨n Hoanh, «ng NguyÔn Nh Triªu. C¸c trëng, phã phßng vµ c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty ®· kinh qua nhiÒu n¨m trong lÜnh vùc x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh §iÖn. 6 Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ 1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ C«ng Ty Cæ phÇn Qu¶n Lý Kinh Doanh §iÖn Thanh Ho¸ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu tham mu trùc tuyÕn chøc n¨ng, nghÜa lµ c¸c phßng ban tham mu trùc tuyÕn cho gi¸m ®èc theo tõng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, gióp gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ cã lîi cho c«ng ty. - §¹i héi cæ ®«ng: Lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña c«ng ty vµ tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn bá phiÕu ®Òu ®îc tham dù. §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn ®îc tæ chøc mçi n¨m mét lÇn. §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. QuyÕt ®Þnh cña ®¹i héi cæ ®«ng ®îc th«ng qua t¹i cuéc häp khi ®îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt nhÊt 51% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng dù häp chÊp thuËn. - Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu ra lµ c¬ quan cã ®Çy ®ñ quyÒn h¹n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c quyÒn nh©n danh c«ng ty trõ nh÷ng thÈm quyÒn thuéc vÒ ®¹i héi cæ ®«ng. H§QT quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng©n s¸ch hµng n¨m cña c«ng ty, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu ho¹t ®éng vµ môc tiªu chiÕn lîc trªn c¬ së c¸c môc ®Ých chiÕn lîc do ®¹i héi cæ ®«ng th«ng qua, triÖu tËp häp ®¹i héi cæ ®«ng bÊt thêng, c¬ cÊu tæ chøc lËp quy chÕ qu¶n lý néi bé cña c«ng ty. H§QT th«ng qua nghÞ quyÕt b»ng biÓu quyÕt t¹i cuéc häp, lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n hoÆc h×nh thøc kh¸c, mçi thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ cã mét phiÕu biÓu quyÕt. - Ban gi¸m ®èc: bao gåm gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña H§QT vµ ®¹i héi cæ ®«ng, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vµ ®¹i héi cæ ®«ng vÒ thùc hiÖn quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn tríc ph¸p luËt cña c«ng ty, cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña H§QT, c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vµ c¸c ph¬ng ¸n cña c«ng ty. - Ban kiÓm so¸t: Do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu ra, cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh trung thùc hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Thêng xuyªn th«ng b¸o víi H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, tham kh¶o ý kiÕn cña H§QT tríc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn ®¹i héi cæ ®«ng. Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực - KÕ to¸n trëng: Do H§QT bæ nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, H§QT vµ ph¸p luËt vÒ mäi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n trong c«ng ty. Gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o diÒu hµnh toµn bé c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh trong c«ng ty. *Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n: Gi¸m s¸t vÒ mÆt tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý vËt t, tµi s¶n tiÒn vèn theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn nhiÖm vô in Ên ho¸ ®¬n thu tiÒn ®iÖn, theo dâi qu¶n lý doanh thu vµ thu n¹p tiÒn ®iÖn. Thùc hiÖn chÕ ®é thu nép víi ng©n s¸ch nhµ níc, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh quý, n¨m nép c¸c c¬ quan. - Phßng kÕ ho¹ch: Gi¸m s¸t c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m. X©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Cïng víi c¸c phßng nghiÖp vô c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc x©y dùng ®ång bé c¸c mÆt kÕ ho¹ch: KÕ ho¹ch sö dông vèn vµ c¸c nguån lùc, kÕ ho¹ch vËt t - kho tµng - vËn t¶i, kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu t c¶i t¹o líi ®iÖn, gi¶m tû lÖ tæn thÊt ®iÖn n¨ng t¹i c¸c x· c«ng ty ®ang qu¶n lý, kÕ ho¹ch tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch tiÕp nhËn thªm líi ®iÖn. ChuÈn bÞ c¸c thñ tôc cho Gi¸m §èc c«ng ty tr×nh Chñ tÞch H§QT c«ng ty ®Ó giao kÕ ho¹ch vµ xÐt duyÖt hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Gióp Gi¸m ®èc c«ng ty kiÓm tra vµ tæng hîp t×nh h×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®Ò xuÊt híng gi¶i quyÕt. Qu¶n lý hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång mua ®iÖn víi §iÖn Lùc Thanh Ho¸, hîp ®ång b¸n ®iÖn cho kh¸ch hµng. Qu¶n lý, giao nhËn, kiÓm so¸t, x¸c nhËn vÒ sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸ khi xuÊt nhËp kho. §¸nh gi¸, chän nhµ cung øng vËt t, thiÕt bÞ. - Phßng Kü ThuËt VËn Hµnh: Qu¶n lý vµ kiÓm tra, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý vËn hµnh ®iÖn thùc hiÖn theo ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cña c«ng ty nãi riªng vµ cña nghµnh ®iÖn nãi chung. §¶m b¶o vËn hµnh an toµn, gi¶m tû lÖ tæn thÊt ®iÖn n¨ng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®iÖn phôc vô nh©n d©n. Qu¶n lý vµ theo dâi hå s¬ vËn hµnh cña c¸c tæ QLVH: S¬ ®å líi ®iÖn, c¸c lé xuÊt tuyÕn, c«ng suÊt phô t¶i, c¸c hé s¶n xuÊt dÞch vô.... ChØ ®¹o, xö lý kh¾c phôc sù cè. ThiÕt kÕ, lËp dù to¸n ®Çu t, thi c«ng c¶i t¹o líi ®iÖn t¹i c¸c x· c«ng ty ®ang qu¶n lý vµ c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu bªn ngoµi. LËp h¹n møc vËt t c¸c c«ng tr×nh thi c«ng vµ tÝnh gi¸ trÞ hoµn c«ng. Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực HuÊn luyÖn, s¸t h¹ch ®Ò nghÞ gi¸m ®èc cÊp thÎ an toµn cho c«ng nh©n ®Þnh kú hµng n¨m. KiÓm tra ®ét xuÊt c«ng t¸c an toµn, c«ng t¸c qu¶n lý vËn hµnh cña c¸c tæ qu¶n lý ®iÖn, tæ chøc «n luyÖn vµ thi n©ng bËc hµng n¨m. - Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh: Gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. X©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, tuyÓn dông lao ®éng cho c«ng ty. §ång thêi phô tr¸ch vÒ m¶ng hµnh chÝnh cña c«ng ty. S¬ ®å 2.1 s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty cp qlkd ®iÖn thanh ho¸ §¹i Héi cæ ®«ng H§QT gi¸m ®èc c«ng ty phã gi¸m ®èc phßng kÕ ho¹ch XN QU¶N Lý DOANH §IÖN I KINH Phßng Tµi ChÝnh-KÕ To¸n XN qu¶n lý kinh doanh ®iÖn II phßng tæ chøc - hµnh chÝnh XN X©y l¾p Phßng Kü ThuËt-VËn Hµnh Ghi chú: Quan hÖ chØ ®¹o 1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ Næi bËt trong ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty lµ h×nh thøc tËp trung. C«ng ty hiÖn cã 3 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cã v¨n Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực phßng ®ãng t¹i trô së 45 Phan Béi Ch©u-TP Thanh Ho¸: XÝ nghiÖp Qu¶n Lý Kinh doanh ®iÖn I, XÝ nghiÖp Qu¶n Lý Kinh Doanh ®iÖn II, XÝ NghiÖp X©y L¾p §iÖn. Trong tõng xÝ nghiÖp l¹i tæ chøc c¸c tæ s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi tõng chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. T¹i 2 xÝ nghiÖp qu¶n lý ®iÖn th× tæ chøc thµnh c¸c tæ qu¶n lý vËn hµnh líi ®iÖn, tæ c¶i t¹o, tæ treo th¸o c«ng t¬.., t¹i xÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn th× tæ chøc thµnh c¸c tæ thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn. * NhiÖm vô cña c¸c xÝ nghiÖp: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ viÖc qu¶n lý an toµn líi ®iÖn vµ tû lÖ tæn thÊt. - Lùa chän lao ®éng cã tay nghÒ vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. - Gi¸m s¸t nh©n c«ng vµ ph©n phèi thu nhËp cho ngêi lao ®éng mét c¸ch trung thùc vµ ®óng kú. - Quan t©m trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c¸c c«ng t¸c qu¶n lý ®iÖn còng nh thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn. - Lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã chÊt lîng cao. * C¸c tæ cã nhiÖm vô nh sau: - Tæ Qu¶n lý ®iÖn: Cã nhiÖm vô qu¶n lý líi ®iÖn do c«ng ty bµn giao, ®Þnh kú ph¸t quang hµnh lang líi ®iÖn, ch¨m sãc ®êng d©y cho s¹ch sÏ gi¶m tæn thÊt vÒ mÆt kü thuËt. §Õn kú chèt c«ng t¬ theo lÞch quy ®Þnh chuyÓn vÒ c«ng ty in ho¸ ®¬n råi thu tiÒn ®iÖn nép vÒ c«ng ty, vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ tû lÖ tæn thÊt líi ®iÖn do tæ qu¶n lý. - Tæ c¶i t¹o: cã nhiÖm vô nhËn c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o líi ®iÖn thuéc xÝ nghiÖp m×nh qu¶n lý víi chÊt lîng tèt nhÊt, thêi gian thi c«ng nhanh nhÊt ®Ó gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng. - Tæ treo th¸o c«ng t¬: cã nhiÖm vô treo th¸o c«ng t¬ t¹i c¸c líi ®iÖn cã nhu cÇu thay thÕ c«ng t¬ cò, háng vµ ch¹y kh«ng chÝnh x¸c gãp phÇn lµm gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng. - Tæ thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn: cã nhiÖm vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn do c«ng ty nhËn thÇu ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng tèt víi thêi gian thi c«ng nhanh. 1.2.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ qu¶n lý ®iÖn t¹i c¸c huyÖn trong tØnh bªn c¹nh ®ã cßn tham gia x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn cã ®Þa ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau réng kh¾p trong vµ ngoµi tØnh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc chia thµnh 2 m¶ng: Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn vµ x©y l¾p c«ng tr×nh ®iÖn vµ ®îc theo dâi riªng biÖt ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ riªng. Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực - Quy tr×nh kinh doanh ®iÖn: Khi c«ng ty tiÕp nhËn líi ®iÖn do ®Þa ph¬ng bµn giao l¹i sÏ nhanh chãng cïng §iÖn Lùc Thanh Ho¸ thóc ®Èy viÖc kh¶o s¸t tû lÖ sö dông ®iÖn môc ®Ých kh¸c vµ ký hîp ®ång mua b¸n ®iÖn ®ång thêi thanh lý hîp ®ång mua ®iÖn cò cña ®Þa ph¬ng. §iÖn Lùc Thanh Ho¸ sÏ b¸n ®iÖn cho C«ng ty t¹i c«ng t¬ tæng ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p, ®Þnh kú 1 th¸ng 2 lÇn vµo gi÷a th¸ng vµ cuèi th¸ng c«ng nh©n trùc t¹i tæ ®iÖn sÏ cïng c«ng nh©n cña chi nh¸nh ®iÖn chèt t¹i mÆt m¸y ®a sè liÖu vµo biªn b¶n chèt chuyÓn vÒ XÝ nghiÖp chñ qu¶n sau ®ã tËp hîp sè liÖu chuyÓn lªn C«ng ty tr¶ tiÒn mua ®iÖn. C«ng ty mua ®iÖn t¹i c«ng t¬ tæng víi gi¸ bËc thang sau ®ã uû quyÒn cho c¸c xÝ nghiÖp qu¶n lý th«ng qua c¸c tæ ®iÖn trùc tiÕp qu¶n lý t¹i ®Þa ph¬ng. C¸c tæ ®iÖn ®îc thay mÆt c«ng ty qu¶n lý vµ b¸n ®iÖn ®Õn c«ng t¬ cña tõng hé d©n theo gi¸ bËc thang quy ®Þnh cña chÝnh phñ. Tæ ®iÖn sÏ lµm thñ tôc ký hîp ®ång ®Õn tõng hé d©n vµ hµng th¸ng ®óng lÞch c«ng ty quy ®Þnh tiÕn hµnh chèt c«ng t¬ chuyÓn sè liÖu vÒ c«ng ty in ho¸ ®¬n vµ thu tiÒn ®iÖn. - Quy tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn: Do qui m« c«ng tr×nh lín, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, chu kú s¶n xuÊt dµi, quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p chñng lo¹i yÕu tè ®Çu vµo ®a d¹ng, ®ßi hái ph¶i cã nguån vèn ®Çu t lín. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i x©y dùng nªn gi¸ dù to¸n, dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi c«ng. V× ®Þa ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau nªn t¹i xÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn ®îc tæ chøc thµnh c¸c tæ thi c«ng, ®éi trëng chÞu tr¸ch nhiÖm chØ huy c«ng trêng, theo dâi lao ®éng, thay mÆt c«ng ty tuyÓn dông lao ®éng thêi vô, lËp b¶ng chÊm c«ng.. Khi tróng thÇu 1 c«ng tr×nh, C«ng ty sÏ lªn b¶ng kho¸n kho¸n gän cho xÝ nghiÖp th«ng qua " Hîp ®ång giao kho¸n". Theo ®ã ®¬n vÞ thi c«ng chñ ®éng mua vËt liÖu cã gi¸ trÞ thÊp mang tÝnh chÊt lµ tµi nguyªn t¹i ngay ®Þa ®iÓm thi c«ng, cßn vËt t cã gi¸ trÞ lín th× c«ng ty sÏ tæ chøc mua vµ cÊp xuèng ®¬n vÞ thi c«ng. S¬ ®å 2.2 S¬ ®å quy tr×nh kinh doanh ®iÖn t¹i §iÖn Lùc Thanh Ho¸ C«ng cæ phÇn Qu¶n Lý Kinh Doanh §iÖn Thanh Ho¸ (B¸nty®iÖn t¹i c«ng t¬ tæng) B¸n ®iÖn C.Ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ (Mua ®iÖn t¹i c«ng t¬ tæng) Mua ®iÖn C¸c Tæ QLVH ®iÖn (B¸n ®iÖn t¹i c«ng t¬ cña tõng hé) C¸c xÝ nghiÖp QLKD ®iÖn B¸n Mua Đỗ Thị Kh¸ch Như Quỳnh Lớpdông D6LT-KT28 hµng– sö ®iÖn (Mua ®iÖn t¹i c«ng t¬ cña tõng hé) 11 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực ®iÖn ®iÖn Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 12 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực S¬ ®å 2.3 S¬ ®å kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn ChuÈn bÞ thi c«ng (nhËn mÆt b»ng, tËp kÕt vËt t, thiÕt bÞ, l¸n tr¹i t¹m thêi) Thi c«ng phÇn h¹ tÇng (®óc mãng cét, dùng cét..) Hoµn thiÖn (®¸nh sè cét, ®ãng ®iÖn ®a vµo sö dông) Thi c«ng phÇn thîng tÇng (KÐo d©y, l¾p xµ sø..) S¬ ®å 2.4 S¬ ®å kh¸i qu¸t quy tr×nh tæ chøc thi c«ng C«ng tr×nh ®iÖn Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ LËp dù to¸n B¶o hµnh s¶n phÈm Bµn giao thanh to¸n Thi c«ng x©y dùng 1.3.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ 1.3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ Phßng TCKT c«ng ty gåm 13 ngêi: KÕ to¸n trëng, phã phßng, bèn c¸n bé kÕ to¸n, b¶y c¸n bé nh©n viªn in ho¸ ®¬n, thñ quü, thñ kho. Mçi mét nh©n viªn trong bé m¸y kÕ to¸n phô tr¸ch mét phÇn hµnh kÕ to¸n nhÊt ®Þnh. Mçi mét ngêi ®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng. Cô thÓ lµ: - KÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n: KÕ to¸n tæng hîp, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo dâi quü l¬ng vµ quyÕt 13 Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực to¸n giao kho¸n chi phÝ cho c¸c xÝ nghiÖp: C¨n cø vµo c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh ph©n bæ tiÒn l¬ng, trÝch BHXH trong th¸ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp lËp b¸o c¸o ®Þnh kú th¸ng, quý, n¨m. Phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng viÖc cña kÕ to¸n viªn trong phßng. Cã nhiÖm vô lËp c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch tÝn dông ng©n hµng hµng n¨m. KÕ to¸n trëng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ theo dâi c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn: Theo dâi cËp nhËt thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy, t×nh h×nh thanh to¸n chi phÝ, t¹m øng, t¨ng gi¶m tiÒn göi, c¸c kho¶n tiÒn vay, kÕ ho¹ch tr¶ nî ng©n hµng. §ång thêi kiªm kÕ to¸n tiÒn l¬ng. - KÕ to¸n vËt t vµ TSC§: H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp NhËp-XuÊt-Tån c¸c kho nguyªn nhiªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng ®ang ®i trªn ®êng vµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, trÝch khÊu hao TSC§ hµng th¸ng. - KÕ to¸n c«ng nî vµ theo dâi doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh: theo dâi c«ng nî ph¶i thu cña ngêi mua, vµ c«ng nî ph¶i tr¶ x¸c ®Þnh doanh thu vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, hµng th¸ng lËp b¸o c¸o tr×nh l·nh ®¹o c«ng ty. - Phã phßng: phô tr¸ch bé phËn in ho¸ ®¬n chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, chØ ®¹o vµ kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn in ho¸ ®¬n. Cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o doanh thu, tÝnh tû lÖ tæn thÊt tr×nh l·nh ®¹o. - Bèn nh©n viªn in ho¸ ®¬n: chÞu tr¸ch nhiÖm in ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, chuyÓn sè liÖu doanh thu sang phã phßng tæng hîp lµm b¸o c¸o, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng sè hé sö dông ®iÖn phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ. - Thñ quü: Lµ ngêi chuyªn thu tiÒn, chi tiÒn khi cã c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi tiÒn mÆt ph¸t sinh, hµng ngµy lËp sæ quü tiÒn mÆt vµ ®èi chiÕu sæ tån quü víi kÕ to¸n thanh to¸n, kÕt hîp víi kÕ to¸n thanh to¸n tiÕn hµnh kiÓm kª quü hµng th¸ng vµ khi cã lÖnh ®ét xuÊt. - Thñ kho: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kho vËt t c«ng ty, nhËp, xuÊt vËt t khi cã phiÕu nhËp, xuÊt. Hµng ngµy lËp thÎ kho vµ ®èi chiÕu víi kÕ to¸n vËt t, cïng kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh kiÓm kª vµo cuèi kú hoÆc khi cã lÖnh kiÓm kª. - Nh©n viªn kÕ to¸n thèng kª KÕ do to¸n xÝ nhiÖp qu¶n lý: Cã nhiÖm vô theo dâi trëng (KÕvÒ to¸n hîp) ghi chÐp mäi ho¹t ®éng cña xÝ nhiÖp laotæng ®éng, tæng hîp c¸c sè liÖu ®Ó quyÕt to¸n chi phÝ nhËn kho¸n, chia l¬ng cho c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. S¬ ®å 2.5 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty KÕ to¸n thanh to¸n, vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n c«ng nî, doanh thu KÕ to¸n vËt t, TSC§ 14 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nh©n viªn kÕ to¸n thèng kª bè trÝ t¹i c¸c xÝ nghiÖp Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ cung cÊp sè liÖu XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vÒ t¸c dông cña viÖc øng dông khoa häc kü thuËt, c«ng ty ®· ®a phÇn mÒm kÕ to¸n ACsoft vµo sö dông. PhÇn mÒm nµy cho phÐp ngêi qu¶n lý cã thÓ ph©n c«ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cho tõng nh©n viªn kÕ to¸n th«ng qua chøc n¨ng ph©n quyÒn. VÝ dô ph©n c«ng cho nh©n viªn NguyÔn H÷u T©n phô tr¸ch kÕ to¸n VËt t-TSC§, c¸ch lµm nh sau: - Chän menu “HÖ thèng” b»ng c¸ch kÝch chuét tr¸i hoÆc Ên phÝm Enter sau ®ã vµo menu “Qu¶n Lý HÖ Thèng” chän tiÕp menu “Qu¶n lý ngêi sö dông” råi vµo menu “Khai b¸o ngêi sö dông vµ ph©n quyÒn ". Trªn mµn h×nh khai b¸o kÝch chuét vµo nót “Thªm NSD” råi tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu tuÇn tù nh sau: Trong khung th«ng tin ngêi sö dông khai b¸o nh sau: + T¹i « Hä Tªn: NguyÔn H÷u T©n + T¹i « Chøc Vô: KTVT-TSC§ + MËt khÈu: NhËp mËt khÈu bÊt kú gi¶ sö lµ A3 (MËt khÈu nµy chØ cho phÐp ngêi ®îc ph©n quyÒn vµ ngêi ph©n quyÒn truy cËp vµo phÇn kÕ to¸n vËt t vµ tµi s¶n cè ®Þnh). Còng trong khung th«ng tin ngêi sö dông, phÇn sö dông c¸c phÇn hµnh cã liÖt kª c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh: + KÕ to¸n chi tiÕt + KÕ to¸n tæng hîp + Sæ chi tiÕt + Sæ tæng hîp + T×m kiÕm d÷ liÖu + HÖ Thèng + Trî gióp Khi muèn ph©n quyÒn cho kÕ to¸n phÇn hµnh ngêi qu¶n lý sÏ tÝch vµo c¸c « ®ã vµ giíi h¹n quyÒn sö dông cho kÕ to¸n b»ng c¸ch tÝch vµo « “Toµn quyÒn sö dông” hoÆc “Truy nhËp 1 phÇn”. Sau ®ã kÝch chuét tr¸i vµo « “X¸c nhËn” ®Ó kÕt thóc khai b¸o, nÕu sai mµ muèn huû th× kÝch chuét tr¸i vµo « “Huû bá”. Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 15 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Điện lực Khoa KTDN - Cuèi cïng kÝch chuét vµo nót “NhËn” ®Ó kÕt thóc khai b¸o. TiÕp theo sÏ tiÕn hµnh ph©n quyÒn cho ngêi sö dông b»ng c¸ch di chuyÓn con trá ®Õn vÞ trÝ tªn nh©n viªn NguyÔn H÷u T©n råi kÝch chuét vµo « “Ph©n quyÒn”, chän cét “Chøc n¨ng kh«ng ®îc sö dông ”, kÝch chuét ®Ó ®¸nh dÊu phÇn kÕ to¸n “Hµng ho¸, Nguyªn vËt liÖu”, “Tµi s¶n cè ®Þnh”, “KÕ to¸n tµi kho¶n ngoµi b¶ng” sau ®ã kÝch vµo « “Thªm quyÒn” vµ « “ X¸c NhËn”. Chøc n¨ng ph©n quyÒn trong phÇn mÒm ACsoft gióp kÕ to¸n trëng cã thÓ kiÓm tra c«ng viÖc cña tõng nh©n viªn vµ x¸c ®Þnh ®îc cô thÓ tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ngêi nµo khi x¶y ra sai sãt. ViÖc ph©n quyÒn rÊt ®a d¹ng nh: - QuyÒn ®îc truy nhËp tíi c¸c menu - QuyÒn ®îc nhËp mét sè lo¹i chøng tõ nhÊt ®Þnh - QuyÒn ®îc söa, xo¸ chøng tõ - QuyÒn ®îc in mét sè sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n - BÞ h¹n chÕ chØ ®îc nhËp liÖu cho mét sè bé phËn nhÊt ®Þnh... 1.3.2. Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n, s¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸ 1.3.2.1. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, C«ng ty ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n vµ theo h×nh thøc nhËt ký chung trªn phÇn mÒm kÕ to¸n ACsoft. H×nh thøc NhËt ký chung ®¬n gi¶n vµ rÊt phï hîp víi viÖc sö dông phÇn mÒm m¸y vi tÝnh. HÖ thèng sæ kÕ to¸n ë C«ng ty bao gåm: Sæ nhËt ký chung, sæ c¸i tµi kho¶n, c¸c sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp tµi kho¶n, c¸c lo¹i b¶ng kª, c¸c b¶ng ph©n bæ. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, c«ng ty sö dông sæ nhËt ký chung, sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt c¸c TK 152, tê kª chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, liªn quan. Ngoµi c¸c sæ s¸ch theo ®óng chÕ ®é cña nhµ níc C«ng ty cßn yªu cÇu lËp thªm c¸c b¶ng biÓu kh¸c ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n lý chÆt chÏ h¬n. HiÖn nay C«ng ty ®ang sö dông h×nh thøc h¹ch to¸n lµ NhËt ký chung, vµ thùc hiÖn hÖ thèng sæ kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC vµ söa ®æi theo TT 45/2013/TT-BTC, TT 206/2009/TT-BTC nh sau: - Sæ c¸i - MÉu S02c1 - DNN - Sæ quü tiÒn mÆt - MÉu S05a - DNN - Sæ tiÒn göi ng©n hµng - MÉu S06 - DNN - Sæ chi tiÕt vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸ - MÉu S07 - DNN - Sæ kho - MÉu S09 - DNN - Sæ tµi s¶n cè ®Þnh - MÉu S10 - DNN - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua ( Ngêi b¸n ) - MÉu S13 - DNN - Sæ chi tiÕt tiÒn vay - MÉu S16 - DNN 16 Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực - Sæ chi tiÕt b¸n hµng - MÉu S17 - DNN - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - MÉu S18 - DNN - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n - MÉu S20 - DNN - Sæ theo dâi chi tiÕt nguån vèn kinh doanh - MÉu S24 - DNN - Sæ theo dâi thuÕ GTGT - MÉu S26 - DNN Niªn ®é kÕ to¸n: Quy ®Þnh tõ 1/1 ®Õn 31/12 hµng n¨m. Kú h¹ch to¸n: H¹ch to¸n theo tõng th¸ng. 1.3.2.2. S¬ ®å h¹ch to¸n vµ xö lý d÷ liÖu trªn m¸y vi tÝnh: §¬n vÞ tiÒn tÖ : VN§ PhÇn mÒm ACsoft cho phÐp b¶o mËt b»ng mËt khÈu vµ ph©n quyÒn truy cÊp cËp nhËt chi tiÕt. PhÇn mÒn kÕ to¸n ACsoft C«ng ty ¸p dông ®îc thiÕt kÕ xö lý d÷ liÖu trùc tiÕp, nghÜa lµ c¸c d÷ liÖu ®îc cËp nhËp vµ lu gi÷ trong mét tÖp d÷ liÖu duy nhÊt, tõ tÖp d÷ liÖu nµy ch¬ng tr×nh cho phÐp ®a ra c¸c lo¹i sæ tæng hîp, sæ chi tiÕt vµ b¸o c¸o kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông vµ ®· Bíc chuÈn cµi ®Æt s½n trong m¸y. ChøngbÞ tõ ph¸t sinh hµng ngµy ®îc m· ho¸ vµ cËp nhËt - Chän lo¹i sæ, b¸o c¸o cÇn in trong nh÷ng menu- cô thÓ,bÞhÖc¸cthèng sæ chi tiÕt tÝnh, ®îc m¸y lu gi÷ ChuÈn ®iÒu kiÖn vÒ m¸y in trong m¸y, hÖ thèng sæ tæng hîp cã thÓ ®îc in ra khi cÇn thiÕt. Quy tr×nh h¹ch to¸n, xö lý chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ cña c«ng ty ®Òu ®îc thùc hiÖn trªn m¸y. ViÖc nµy gióp c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n gi¶m nhÑ ®îc c«ng viÖc vµ thùc hiÖn cung cÊp th«ng tin sè liÖu nhanh vµ kÞp thêi. D÷ liÖu ®Çu vµo - CËp nhËt, h¹ch to¸n ban ®Çu Sè liÖu cËp nhËt ë- M¸y c¸c tÝnh ph©ntù hÖ ®îc ë ph©n hÖ cña m×nh ngoµi ra cßn ®éng thulu nhËp (kÕ to¸n viªn nhËp) chuyÓn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt sang c¸c ph©n hÖ kh¸c tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ vµ chuyÓn sang ph©n hÖ kÕ to¸n tæng hîp ®Ó lªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o qu¶n trÞ, chi phÝ vµ gi¸ thµnh. M¸y vi tÝnh xö lý Th«ng tin d÷ liÖu Vµ ®a ra S¬ ®å: 1.6 S¬ ®å h¹ch to¸n vµ xö lý d÷ liÖu trªn m¸y vi tÝnh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ H§ SXKD - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - B¸o c¸o TH thùc hiÖn c¸c kho¶n ph¶i nép NS Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 C¸c sæ kÕ to¸n - Sæ nhËt ký chung - Sæ c¸i tµi kho¶n - Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng... - ThÎ kho, tê kª vµ b¶ng kª chi tiÕt - B¸o c¸o tæng hîp nhËp, xuÊt tån vËt t, TP - Sæ chi tiÕt c«ng nî, b¸o c¸o tæng hîp sè d c«ng nî - B¸o c¸o chi tiÕt vµ tÝnh gi¸ thµnh SP - Sæ khÊu hao TSC§, b¸o c¸o t¨ng gi¶m TSC§ - B¸o c¸o vÒ nguån vèn vµ c¸c lo¹i b¸o c¸o kh¸c - Vµ c¸c lo¹i b¸o c¸o kh¸c 17 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực 1.3.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i C«ng ty HÖ thèng TKKT cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 15/2006/Q§BTC ban hµnh ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh: C¸c tµi kho¶n thêng sö dông t¹i C«ng ty: + TK 111 ‘TiÒn mÆt’ + TK 112 ‘TiÒn göi ng©n hµng’ + TK 131 ‘Ph¶i thu cña kh¸ch hµng’ + TK 133 ‘ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ’ + TK 153 ‘C«ng cô dông cô’ + TK 154 ‘Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang’ + TK 156 ‘Hàng hãa ’ + TK 211 ‘Tài s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh’ + TK 214 ‘Hao mßn TSC§’ + TK 311 ‘Vay ng¾n h¹n’ + TK 331 ‘Ph¶i tr¶ ngßi b¸n’ + TK 333 ‘ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc’ + TK 334 ‘Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng’ Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 18 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực + TK 411 ‘Nguån vèn kinh doanh’ + TK 421 ‘Lîi nhuËn cha ph©n phèi’ + TK 511 ‘Doanh thu b¸n hàng và cung cÊp dÞch vô’ + TK 521 ‘C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu’ + TK 632 ‘Gi¸ vèn’ + TK 635 ‘Chi phÝ tài chÝnh’ + TK 642 ‘Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh’ + TK 821 ‘Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp’ + TK 911 ‘X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh’ 1.3.4. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty C«ng ty thêng lËp b¸o c¸o tµi chÝnh Quý, n¨m. Gåm c¸c lo¹i b¸o c¸o sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh N¬i göi b¸o c¸o tµi chÝnh: + Côc thèng kª + Së KÕ ho¹ch - §Çu t + Côc thuÕ + Ng©n hµng giao dÞch 1.3.5. Tæ chøcvËn dông chøng tõ kÕ to¸n ViÖc tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo ®óng néi dung, ph¬ng ph¸p lËp, ký chøng tõ theo quy ®Þnh cña luËt kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 1.3.5.1. HÖ thèng biÓu mÉu chóng tõ kÕ to¸n sö dông trong C«ng ty: - ChØ tiªu tiÒn tÖ: phiÕu thu, phiÕu chi, ®Ò nghÞ t¹m øng, b¶ng kª thu – chi tiÒn.... - Chi tiªu hµng tån kho: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, biªn b¶n kiÓm kª hµng ho¸... - ChØ tiªu Lao ®éng tiÒn l¬ng: b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH... - ChØ tiªu b¸n hµng: phiÕu b¸o gi¸, hîp ®ång söa ch÷a, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång söa ch÷a, ho¸ ®¬n GTGT... - ChØ tiªu TSC§: biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n kiÓm kª TSC§, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§... - Vµ c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c... 1.3.5.2. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n: Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 19 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KTDN Trường Đại học Điện lực TÊt c¶ c¸c chøng tõ do doanh nghiÖp lËp hoÆc tõ bªn ngoµi chuyÓn ®Õn ®Òu t¹p trung vµo bé phËn kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ x¸c minh tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña nh÷ng chøng tõ sau ®ã tiÕn hµnh ph©n lo¹i, s¾p xÕp ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ kÕ to¸n. Hµng th¸ng sau khi ®îc ph©n lo¹i vµ ghi sæ xong, kÕ to¸n trëng tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i mét lÇn n÷a vµ ®a vµo lu tr÷ b¶o qu¶n. VÝ dô : S¬ ®å tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ liªn quan ®Õn b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ PhiÕu b¸o gi¸ Hîp ®ång söa ch÷a PhiÕu xuÊt kho Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuèi kú Ho¸ ®¬n GTGT 1.3.6. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông ë C«ng ty CP QLKD §iÖn Thanh Ho¸. C¸c cã ®èi liªnvíi quan GiÊy hÑn thanh 1.3.6.1. ChÝnh s¸ch kÕsæ to¸n hµng tån kho ttttto¸ntoánto¸n - Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: ghi nhËn theo gi¸ gèc. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho: theo ph¬ng ph¸p ®Ých danh. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1.3.6.2. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu: - Doanh thu b¸n hµng: ghi nhËn theo gi¸ tri thùc tÕ xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng. - Doanh thu cung cÊp dÞch vô. - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh: ghi nhËn doanh thu theo chuÈn mùc 14. 1.3.6.3. Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao TSC§: khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. Đỗ Thị Như Quỳnh – Lớp D6LT-KT28 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Xem thêm -