Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty cổ phần dương anh

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC I.Tổng quan về doanh nghiệp........................................................... 1 . . u tr nh h nh th nh v ph t tri n c a . . 1.3. c i m ho t ........................... 1 ng c a c ng t ............................................. 2 c i m tổ chức quản lý c a c ng t ...................................... 5 .4.Kh i qu t về kết quả sản xuất kinh doanh c a c ng t qua năm gần nhất ................................................................................... 11 II.Tổ chức c ng t c kế to n ph n t ích kinh tế t i c ng t .......... 13 . .Tổ chức b m . . .Tổ chức b m kế to n t i c ng t .......................................... 13 kế to n v Chính s ch kế to n p dụng t i công ty .............................................................................................. 13 . . . Tổ chức hệ thống th ng tin kế to n ..................................... 16 . . Tổ chức c ng t c ph n tích kinh tế ......................................... 20 . . . C ng t c ph n tích kinh tế t i c ng t ................................. 20 . . . Ph n tích m t số chỉ tiêu phản nh hiệu quả sử dụng vốn 21 III. nh gi kh i qu t c ng t c kế to n ph n tích kinh tế c a ơn vị 23 3. . nh gi kh i qu t về c ng t c kế to n c a ơn vị ............... 23 3. . . hược i m ........................................................................... 25 I.Tổng quan về doanh nghiệp . . u tr nh h nh th nh v ph t tri n c a  H I H 8 H 9 2005.  Tên DN: C N C N N N  Tên giao dich: DUONGANH.,JSC  :  :  H b x ấ ý ýb ý â ẩ s ự ẩ s H : b ẩ ẩ ẩ H ề ẩ ế 7 7 78 b ỹ B b ỹ ẩ ẩ ẹ B ờ sả ẩ b 1 ếbế ừ ẩ b s ũ sả b ề ề ế â ề b â ế sả x ấ b ả ũ b ý ự â ừ ự ề ra. . . c i m ho t ng c a c ng t ế ẩ ề s :   x ấ ý  ế B ẩ ẩ ý ỹ ẩ s ỹ ẩ sả ẩ â b  ẹ ýb ẩ ẩ ếbế ẩ ờ s ừ ũ 2 sả b ẩ b s b B b ự  ẩ ẩ â b ấ sả ẩ ấ ấ ấ ý ũ ấ ế b ẩ ế ề sả ẩ ừ ỹ â ẩ ờ ề ự ẩ sả ẩ ẹ ấ ũ ờ x â ẩ ế ẩ ề ự s ự â sả ý s ềs ẩ b s ýb ờ ờ H sả sau: 3 ẩ  sả b :s ự s ề ự ẩ sả b s ẩ ấ ẩ ả ả ẩ ờ  ỹ ẩ bả â s ừ ế s ẩ :D 'ORE E O 5 ắ 4 U HU I xả F 5 s 1.3. ơ c i m tổ chức quản lý c a c ng t . Tổ chức b m quản lý t i trụ s c a c ng t Cổ Phần ương Anh H ả G ả ý doanh ế ế - doanh – B marketing B â b B b 5 K b â sự u - Hội đ s t quả trị: ề ả ự ề â ừ ề H s b ẩ ả ả ả ế ấ ý ề ề b ế - Giám đố ờ b ề ề sả x ấ - ó iám đốc kinh doanh: ề - ó iám đố quả : ề ế â sự ế ả ý  C c ph ng ban c a c ng t g m: - t á –t i : Có nh 6 x ý â ừ b ế s ự ế b b ch ả ả ý b â ự ế â b – ả BH H ý ề ế s : â sự ế ề ề bả ế â : - ề ự ế ế i - : ự trách tìm ế ờ và án tiêu tiêu và trong lý bán hàng trình 7 ả sát, Xây ự giám ự phê sả ẩ ả x ế ự sả bả ế ả ả ẩ ẩ ề â ề ế  Tr c thu c ph ng kinh doanh c n c c c b ph n sau + ộ r ti sả : b b ẩ ế ế s K ả s ờ ựb x ờ ả G ề ế sả ẩ hàng. + ộ ả ối: ý â ýb ý ộ : K ẩ 8 sả ẩ ấ ề ế ẩ ẩ ấ ề ế ự ề ế ừ ấ ẩ ề ế ế s b á v i i t i u sả m: â ự ẩ ờ s b 9 s ế 10 .4.Kh i qu t về kết quả sản xuất kinh doanh c a c ng t qua năm gần nhất So sánh ỷ % ề ) Doanh thu 1.147.612.420 4.031.374.996 2.883.762.576 251.28 Chi phí 1.144.333.214 4.020.617.636 2.876.284.422 251.35 ế 3.279.206 10.757.360 7.478.154 228.04 819.802 2.689.340 1.869.539 228.04 2.459.404 8.068.020 5.608.616 228.04 ế ế ế s ế bả s ấ sả x ấ s công sự õ s : s 5.608.616 ế ề s 8 11 % : s 5 2.883.762.576 8%. s 5 sự 876 8 5% â ấ ự ả ý 12 , II.Tổ chức c ng t c kế to n ph n t ích kinh tế t i c ng t . .Tổ chức b m kế to n t i c ng t . . .Tổ chức b m kế to n v Chính s ch kế to n p dụng t i công ty ơ . h nh tổ chức b m kế to n t i c ng t Kế K K ề KT thanh K KT b ả â b sả ẩ u H s t Chức năng nhiệm vụ c a t ng b ph n 13 t á –t i x ý â ế : ự ừ ế b s ự ế b b b ả - ả ý t á tr ở : b ờ ềs s ả ế ý ế ế ế ắ ó - ả x ấ õ ấ trong doanh ng t á ti õ ả v á ế ả tr t ề õ ả ờ : ấ BH H BHY 14 K BH ấ ế t á t - t á bế õ ả G H â õ â t á ề ề v â ế ề ờ - ề ả ả ý ỹ ề á ế ề b ờ õ ừ - t á t : b ế ế b b vi - ở á á v â i i t i u sả ừ ừ ề m: s ế  Chính sách kế toán áp dụng tại công ty: B ế ế b  : 9 ế ế 6 s b ế 15 6 - B ý b 8 6 9 ả ý: b ề sả b tiêu t  bả ế ẩ ỷ ừ ả ờ ả b ếG G ấ â ế  ờ ế x   ấ ừ sả ờ ẳ . . . Tổ chức hệ thống th ng tin kế to n  Tổ chức h ch to n ban ầu ừ ấ b ế ừ ế kinh doanh. ừb -H b ấ b H 16 x ế ế ả ế x ấ -B ; ế x ấ b b bả - ừ ề - ừ ề : b ế ế â ấ : ề ề ấ ề ề ừ bả x ấ- : ế ế x ấ ẩ ự s ấ ế ừs :H bả x ấ x ế O ấ bả s ờ ấ ấ ả x ấ ẩ  Tổ chức hệ thống t i khoản kế to n: ả 8 6 H -B ả ả ế ế 17 ế ế s ờ ề tra. H ả ả ế ế ấ ý õ ả ề ả ý b ế ế ả s B th :  á óm t i ả ả s ụ iảm trừ ả á t u á v á 511 5211 t u TK5212,TK521, TK131,TK 333 TK 333: - 3331 33311 u G G đ ur 33312 u G G - 3332 u - 3333 u - 3334 u t u t u - TK3387  óm s ụ t để i t á TK156 , TK157 18 iá vố á : TK632,
- Xem thêm -