Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa hệ thống thông tin tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và chuyển giao công nghệ ánh dương

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A. PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................... 1 B. PHẦN NỘI DUNG ....................................................................... 3 I. TRÌNH BÀY TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ............................... 3 1. Thông tin chung doanh nghiệp ...................................................... 3 1.1. Thông tin cơ bản .......................................................................... 3 1.2. Cơ cấu tổ chức .............................................................................. 4 1.3. Cơ sở vật chất ............................................................................... 5 1.4. Giới thiệu về website của doanh nghiệp .................................... 6 2. Hoạt động của công ty ..................................................................... 7 2.1. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp 7 2.2. Mục tiêu hoạt động ...................................................................... 8 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty: .......................... 9 3. Một số vấn đề về HTTT và quản trị HTTT ................................ 11 3.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp ............................................................................. 11 3.2. Trang thiêt bị phần cứng........................................................... 12 3.3. Các phần mềm ứng dụng .......................................................... 14 3.4. Một số vấn đề về thông tin và HTTT ....................................... 15 3.5. Một số vấn đề về quản trị HTTT .............................................. 16 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TY .......................................................................................... 16 1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh ............................... 16 1.1. Thành công:……… .................................................................... 16 1.2. Tồn tại…………….. ................................................................... 17 2. Đánh giá về HTTT ,về ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp……………. ................................................. 17 2.1. Thành công……………. ............................................................ 17 2.2. Tồn tại…………………… ......................................................... 18 3. Đề xuất đề tài khóa luận ............................................................... 19 KẾT LUẬN ........................................................................................ 20 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TÊN NỘI DUNG BẢNG Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty CP SXTM Bảng 1.1 và chuyển giao công nghệ Ánh Dương h ng sơ v tr ng thiết N ủ ng ty ảng 1 2 Ánh Dương J ơ 1 ơ ut h ủ ng ty Ánh Dương J DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA SXTM ản xu t thương TTTN h TNHH r h nhiệ CNTT i t p t t nghiệp h u h ng ng nghệ thông tin HTTT Hệ th ng th ng tin CRM Customer Relationship Management Quản trị quan hệ khách hàng A. PHẦN MỞ ĐẦU Hiện nay, th c t p ã trở thành m t gi i o n không thể thiếu với sinh vi n nă u it i trường i học và i o ẳng. Quá trình th c t p là thời gian sinh viên v n dụng kiến th c nhằm học hỏi và b i dưỡng kinh nghiệm th c tế, tăng hiểu biết v chuyên môn. Là m t khâu quan trọng trong quá trình học t p, giúp sinh viên ng dụng kiến th c thu th p ượ trong nhà trường vào th c tiễn. Ngoài cái nhìn cụ thể hơn v ngành họ h y huy n ngành ào t o ây ũng là ơ h i ể sinh vi n ến ược với các nhà tuyển dụng. Trong quá trình th c t p, sinh viên có ý th c t t, năng ng, kiến th c nắm v ng thì sẽ ược các nhà tuyển dụng l a chọn và cân nhắc ở v trí phù hợp. Vì thế, tìm hiểu và nh gi úng v i trò ủa quá trình th c t p là i u mà b t kỳ sinh vi n nào ũng ần phải th c hiện ể ó ược nh ng kiến th c và kinh nghiệm cần thiết. Để có thể áp dụng ược nh ng lý thuyết thu c chuyên ngành quản tr hệ th ng thông tin th trường và thương Công ty C phần sản xu t thương Dương lĩnh v ởi ây là thương ã họn i và chuyển giao công nghệ Ánh t doanh nghiệp i, ã và i, e ng ho t ng hiệu quả trong ng ng dụng tin học hóa trong công tác 1 quản lý, nên em tin mình sẽ học hỏi ược nhi u i u từ công ty. Qua thời gian th c t p t i anh ch trong ng ty, ược s giúp ỡ t n tình của các cô chú, ng ty e ã ược b sung kiến th c v mặt th c tế bên c nh nh ng kiến th c v mặt lý thuyết ã ượ tí h lũy trong nhà trường ể có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, ng thời có thể hoàn thành báo cáo th c t p t ng hợp của mình. Em xin chân thành cả ơn s giúp ỡ và bảo ban t n tình của các cô chú, anh ch trong Công ty C phần sản xu t thương chuyển giao công nghệ Ánh Dương Đ ng thời em xin cả hướng dẫn t n tình của th sĩ L i và ơn s hu Gi ng ã giúp em hoàn thành ược bài báo cáo th c t p t ng hợp này. 2 B. PHẦN NỘI DUNG I. TRÌNH BÀY TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1. Thông tin chung doanh nghiệp 1.1. Thông tin cơ bản Công ty cổ phần sản xuất thương mại và chuyển giao công nghệ Ánh Dương Tên giao d ch: Anh Duong Trading Production And Technology Transfer Joint Stock Company Tên viết tắt: ANHDUONGNH.JSC Gi c: Nguyễn Tiến Bình Ngày thành l p: 24/08/2009 Mã s thuế: 0104131409 Công ty có gi y phép kinh doanh s : 0103040336 do Sở Kế ho ch và Đầu tư thành ph Hà N i c p Lĩnh v c ho t ng: Sản xu t – hương i Quy mô công ty: 50 người Đ a chỉ: Thọ Am –Liên Ninh – Thanh Trì- Hà N i 3 Đ a chỉ nhà máy : 11G - T6 - KP1 TÂN HIỆP - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI Điện tho i: (+84 04) 3682 2093 Website: anhduongjsc.com.vn Phương hâ ủa công ty: “ Sự hài lòng của khách hàng là động lực chính cho thành công của chúng tôi ”. 1.2. Cơ cấu tổ chức + B ph n kinh doanh: Tìm kiếm và phát triển m ng lưới bán hàng cho công ty; Ghi nh n thắc mắc và giải p nh ng ý kiến từ phía khách hàng. + B ph n kế toán: Th c hiện xử lý các d liệu kế toán, tài chính cho công ty. + B ph n thiết kế: Thiết kế sản phẩ , tư v n cho khách hàng. + B ph n sản xu t: Th c hiện việc thi công, lắp ặt các sản phẩm của công ty giao cho khách hàng: Khắc phục các lỗi ĩ thu t, s c của sản phẩm. 4 Chủ tịch hội đồng quản trị Giám đốc công ty Bộ phận kinh doanh Bộ phận kế toán Nhân viên kinh doanh Bộ phận thiết kế Kĩ sư thiết kế Kế toán 1.3. Cơ sở vật chất V n i u lệ: Nă 2009 : 9 tỷ Nă 2010 : 11.2 tỷ Nă 2011 : 14 tỷ Nă 2012 : 16.8 tỷ 5 Bộ phận sản xuất Công nhân sản xuất Hiện nay công ty có trụ sở nằm t i Thọ Am, Thanh Tr , Hà N i,v trí thu n lợi trong việc giao d ch,gặp gỡ h h hàng,và i tác.Tuy là mới thành l p nhưng ng ty ã ó ượ tương p ng ược nhu cầu của công ty. i ầy ủ & h ng tr ng T t cả phòng n u ược trang b máy tính ơ sở v t ch t nhân ã ết n i ng ty thì ược thuê vào m ng n i b , internet. Riêng máy chủ củ ngoài . Hệ th ng máy móc thiết b li n qu n ược trang b ầy ủ (máy in, máy chiếu, scan...) 1.4. Giới thiệu về website của doanh nghiệp Website của công ty: www.anhduongjsc.com.vn Là kênh giao tiếp iện tử v nơi ung i n i và i ngo i của công ty. Là p nhưng th ng tin hung, cần thiết v công ty: L ch sử thành l p, ơ u t ch c, các sản phẩm d ch vụ, i tác và khách hàng... tính năng: Cung c p các thông tin v các ho t tiếp nh n th ng tin i ngo i. 6 ng củ ng ty và là nơi ể thương hiệu, hình ảnh v Quảng on người, d án và các sản phẩm kinh doanh, d ch vụ của công ty. Th c hiện các giao d h thương i iện tử. Th c hiện kinh doanh giới thiệu các sản phẩm. Tần su t c p nh t Website của doanh nghiệp là hàng tuần. 2. Hoạt động của công ty 2.1. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp ng ty phần sản xu t thương i và huyển gi o ng nghệ Ánh Dương + huy n tư v n, thiết ế, thi ng, lắp ặt tủ s y nhà s y, nhà l nh, ho l nh, tủ ảo quản tử thi, phẩ , th phẩ , ho h t, tủ s y dây truy n sản xu t dượ liệu, th sao- máy bo viên – y nghi n, ng nghiệp, dùng trong dượ t ĩ nhà hàng , h h s n, phẩ : y s t h t, y th i – y rử – máy y vi n hoàn tr n nhi n liệu h ướt, tủ ảo quản tử thi, tủ gi , y ọi thể tí h và nhiệt + Là ng hợp i ầu ủ ng ty i ầu trong việ sản xu t nh ú là 1 sản phẩ h h hàng hó tính nh t 7 ng iệt th ới tr n th trường o p: p ng nhu + Lắp ặt Hoàn thiện y ó thiết ng trình xây d ng… + Đ i lí phụ tùng ó ng nghiệp, hệ th ng xây d ng; t xe y và ph n phụ trợ ủ t , xe ng ơ… + V n tải hành h h ường sắt; V n tải hàng hó V n tải ường ng, v n tải hàng hó ằng ường ường sắt trong n i ngo i thành ( trừ v n tải ằng xe úyt) + ảo dưỡng s + Gi h t và xe ó ng ơ hí và tr ng phủ i ng ơ lo i 2.2. Mục tiêu hoạt động + Với gi t i ngũ ỹ sư, v n giàu inh nghiệ , ng nhân lành ngh ng ty ùng huy n ng tr n à ph t triển, t o v thế thường hiệu trong nghành dượ phẩ , th phẩ … ó uy tín nh t tr n th trường Việt N + ằng việ p dụng ng nghệ hiện i trong sản xu t, húng t i ã ho r ời dòng sản phẩ d ng v phong phú v phẩ ủ iểu d ng ẫu ã, p ng ng ảo h h hàng 8 p thời ng ty hủng lo i, ọi nhu ầu v sản + Với gi ty là ả hợp lý ùng phần sxt hài lòng thành t hính s h h u và huyển gi o ãi hu ng nghệ nh dương o, ng ong u n ọi h h hàng và người ti u dùng Với hẩu hiệu: “ ng ủ h h hàng là húng t i” ùng với t ng l hính ho thành ng ủ ết: “ h t lượng là s s ng òn ủ ng ty” 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty: Công ty SXTM và chuyển giao công nghệ Ánh Dương ho t trong m t lĩnh v c khá mới. Trong m t th trường với không ít thủ c nh tranh và ngu n l c n nh thì ng ty ng i ng ó nhưng ước phát triển v ng chắc. Việc kinh doanh cuả công ty r t thu n lợi và m i it quan hệ với ũng ng dần ược mở r ng. Vì là m t công ty nhỏ mới thành l p, với lượng v n th p nên trước mắt công ty chỉ chú trọng phát triển trên m t lĩnh v c th trường chính: sản xu t c ng biệt th cao c p. Với ty ng lĩnh v c còn l i, công gắng củng c v trí của mình trên th trường và mở r ng ngu n h h hàng ũng như Ngày n y, i quan hệ ng trên n n văn công ty phải biết rõ ượ i tác. inh tiến b của xã h i òi hỏi âu là iểm m nh, iểm yếu, ơ h i và thách 9 th ể từ ó ó thể ng phó ược với nh ng th y trường. Vì thế i n lãnh i trong môi o công ty vẫn luôn c tìm ra nh ng hướng ới hiệu quả hơn ể công ty t n t i và thí h nghi trong kinh do nh lu n th y i trường i và ngày càng c nh tranh kh c liệt. Bảng 1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty CP SXTM và chuyển giao công nghệ Ánh Dương Đơn vị : triệu đồng Nă ăng/giảm (%) N i dung 2009 2010 2011 10/09 11/10 T ng doanh thu 17.442 19.941 22.954 14.33 15.11 Chi phí 15.311 17.025 19.964 11.19 17.26 2.131 2.916 2.990 36.84 2.54 532 729 747 37.03 2.47 1.598 2.187 2.243 36.86 2.56 Lợi nhu n trước thuế N p ngân sách Lợi nhu n sau thuế Nguồn : Phòng kinh doanh Ánh Dương JSC 10 3. Một số vấn đề về HTTT và quản trị HTTT 3.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp Là m t công ty nhỏ, mới thành l p nên hệ th ng thông tin của ng ty là h ơn giản chỉ với Website và hệ thông máy nhỏ. Tuy nhiên việc ng dụng CNTT với công ty vẫn là r t quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng, mở r ng quan hệ với nhu cầu mới của th trường, ràng v v n này, và s i t , nă ắt các n lãnh o của công ty nh n th c rõ ầu tư ho H vẫn ược quan tâm chú trọng. Website của công ty dần ược nâng c p nhằm nỗ l c c gắng truy n tải th ng tin ến khách hàng v các sản phẩm, d ch vụ của ình ũng như tì hiểu nhu cầu mới của họ ể có thể p ng ược m t cách nhanh chóng, khiến khách hàng hài lòng nh t. ng ty ũng khá chú trọng vào việc bảo trì và nâng c p các thiết b tin họ ể ảm bảo mang l i hiệu quả cao trong công việc của mình. ng ty ũng lu n nâng o trình gắng t o i u kiện cho nhân viên củ của họ, bắt nh p với nh ng th y 11 i củ ình ể i trường xung qu nh, ng thời luôn tìm kiếm ngu n nhân l c CNTT mới ch t lượng cao và làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, theo khảo sát th c tế t i công ty thì hiện t i công ty hư ng dụng m t hệ th ng thông tin nào trong công tác quản lý các công việc. B máy nhân s còn khá c ng k nh, hư hư lý phù hợp; các công việc phân b công việ hư th c s ược t t ó ng t ược hợp lý dẫn tới hiệu quả ng ty hư ó nh ng ầu tư ụ thể cho m t hệ th ng th ng tin nào ó ể phục vụ cho công việ quả c o hơn Việ tr o quản t hiệu i thông tin gi a các phòng ban chỉ qua gi y tờ, văn ản nên nhi u khi r t m t thời gian. 3.2. Trang thiêt bị phần cứng Công ty có 1 máy chủ ượ ặt t i phòng t ng hợp. Mỗi b ph n ược trang b 3 máy tính bàn cho nhân viên ngoài ra có 1 – 3 máy tính cá nhân. T t cả u ược kết n i tr c tiếp vào m ng internet thông qua các c ng m ng ã lắp ặt sẵn. Công ty r t chú trọng ầu tư ở sở h tầng CNTT 12 TênTB M y tính ể Chi tiết Máy tính bàn xách tay 12 6 Máy chủ Máy in 1 3 S lượng Nhãn Samsung hiệu Dell, IBM Laser Syncmaster743 Toshiba, System shot NX x3650 M3 LBP Thông s : intel Thông s : (7945 - 1120 (R) pentium Pentium, D2A) (Intel HP (R) dual CPU. core i7. Xeon 4C LaserJet T3400 2GB of E5620 P3015dn @2,16GHZ. RAM. 2.40GHz, Printer Samsung. 2,16GHZ, 2GB RAM 4GB of RAM. Bảng 1.2: Thống kê sơ bộ về trang thiết bị. Ngoài ra thì trong công ty còn sử dụng m t s thiết b như: 2 chiếc Data Modem Zoom ADSL 13 3 Switch 24 ports S máy tính kết n i vào m ng n i b : khoảng 14 máy S máy tính kết n i Internet: 18 máy S phòng n ược kết n i vào m ng n i b : 4 phòng Các hệ i u hành sử dụng cho máy chủ: Windows 7 hương trình phòng h ng bảo vệ cho m ng: Sử dụng FireWall ( c ng và m m), antivirut( BKAV Pro), Web antivirut (PC tools doctor ASD.Net), mail antivirut (security Plus for Mdea, Symante dùng cho các máy cá nhân). 3.3. Các phần mềm ứng dụng V các phần m m ng dụng: Bao g m các phần m m quản lý văn phòng ơ ản như word 2007, ex el 2007 Phần m m ng dụng chuyên biệt: + Phần m m Kế toán Microsoft Dynamics, Business Accounting, Misa… Phần m m kế toán hỗ trợ ắc l c trong nghiệp vụ kế to n ũng như quản lý doanh nghiệp, phần m m tuân thủ theo úng chế kế toán, t ng hóa toàn b các khâu kế toán từ khâu l p ch ng từ, h ch toán, báo cáo. Ngoài ra, phần m m có tính an toàn và bảo m t t t, ơn giản, dễ sử dụng. 14 + Phần m m thiết kế: Adobe Premiere Pro CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator cs6, autocad 2010 … phần m m thiết kế giúp hiệu chỉnh video, hình ảnh hỗ trợ cho b ph n marketing + Phần m m bảo vệ: BKAV pro Phần m m gõ tiếng việt Unikey Trình duyệt web: Chrome và Firefox 3.4. Một số vấn đề về thông tin và HTTT Sử dụng th ng tin ầu vào từ các hệ th ng: thông tin kinh do nh, th ng tin tài hính,…Hệ th ng sẽ t ng hợp t ng các báo cáo i u hành kinh doanh, theo dõi ho t ng tài chính t i phục vụ việ ơn v . Hệ th ng báo cáo còn t ng hợp d liệu thành các biểu có tính tr qu n sinh ng, thu n tiện cho việc th ng giúp lãnh o doanh nghiệp ư r quyết so s nh ể nh úng ắn trong từng gi i o n kinh doanh. Hiện nay, do công ty mới i vào ho t b ph n quản tr m ng nhưng hư ó ng ược nên mới chỉ có H ri ng V n này ược xen kẽ trong công việc của các b ph n có sử dụng HTTT, hệ m ng, phần m … 15 Thông tin có thể dễ dàng b nh ắp từ trong n i b doanh nghiệp do hệ th ng bảo m t không th c s hiệu quả, h ng ược quản lý có hệ th ng th c s rõ ràng trong việ lưu tr . Một số vấn đề về quản trị HTTT 3.5. Quản tr ơ sở d liệu Hiện nay doanh nghiệp ng sử dụng hệ quản tr CSDL MySQL và PHP ể lưu tr , c p nh t d liệu. D li u ược t ch c thu th p từ các phòng ban, qua hệ th ng Administrator tr c tiếp trên website. Thông tin mà Công ty thu th p ược cung c p từ các bản hợp ng : th ng tin ược cung c p từ khách hàng, thông tin v khách hàng, g thông tin v nhà cung c p, thông tin từ i tác, ngoài ra còn có các thông tin v tình hình kinh tế - chính tr - xã h i… Nhìn hung, ượ nhân vi n nh gi là t t, ược phân lo i và nh gi DL hó rõ ràng. II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TY 1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1. Thành công: 16
- Xem thêm -