Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và thương mại thành phong

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Thùc tËp lµ gian ®o¹n ®Çu tiªn gióp cho sinh viªn cã nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®-îc häc tõ c¸c gi¸o tr×nh. §©y còng lµ giai ®o¹n gióp cho sinh viªn cã nh÷ng kÜ n¨ng nghiÖp vô vÒ ngµnh nghÒ ®-îc ®µo t¹o. Trong thêi gian thùc tËp t¹i: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ Th-¬ng m¹i Thµnh Phong em ®· cã c¬ héi t×m hiÓu nghiªn cøu c«ng viÖc cô thÓ cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §©y lµ c¬ héi gióp cho em râ s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc vÕ tµi chÝnh, qu¶n trÞ chÊt l-îng, qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ c¸c chiÕn lù¬c cña mét doanh nghiÖp cô thÓ. B¸o c¸o thùc tËp tæng quan cña em gåm VII môc : I. II. III. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kªt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Thµnh Phong IV. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý t¹i DN SXKD & TM Thµnh Phong V. ¶nh h-ëng cña m«i tr-êng ®Õn doanh nghiÖp VI. : Qua tr×nh cung øng NVL Cho ho¹t ®éng SXKD. VII. Thùc hiÖn ®¬n hµng. VIII. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 1 Tæng quan vÒ doanh nghiÖp t- nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th-¬ng m¹i thµnh phong I: Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Víi sù ®æi míi trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ n-íc ®· khuyÕn khÝch nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ thµnh phÇn kinh tÕ t- nh©n. ChÝnh trong bèi c¶nh ®ã, Doanh nghiÖp t- nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th-¬ng m¹i Thµnh Phong ®· ®-îc thµnh lËp ngµy 02/10/2002, theo gi©ý phÐp kinh doanh sè 101000754 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- thµnh phè Hµ néi cÊp ngµy 02/10/2002. Doanh nghiÖp t- nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th-¬ng m¹i Thµnh Phong lµ doanh nghiÖp t- nh©n h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng ®-îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ n-íc, ng©n hµng trong n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  Tªn gäi ®Çy ®ñ : Doanh nghiÖp t- nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th-¬ng m¹i Thµnh Phong,  Tªn viÕt t¾t : Doanh nghiÖp TNSX vµ KDTM Thµnh Phong  Trô së chÝnh: Sè 5 B2 Khu c«ng nghiÖp Tr¹i Gµ - Cæ NhuÕ- Tõ Liªm -Hµ Néi. Doanh nghiÖp cã hai nhµ m¸y: + Nhµ m¸y khu c«ng nghiÖp tr¹i Gµ Phó DiÔn – Tõ Liªm – HN.§T 04.8372011.fax 04.764931 + Nhµ m¸y khu c«ng nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh, thµnh phè Th¸i B×nh , tØnh Th¸i B×nh §T 036.210656, fax036.846598. Quy m« s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp t¹i nhµ m¸y t¹i Hµ Néi n»m trªn khu ®Êt cã diÖn tÝch 4000 m2 víi mÆt b»ng hÖ thèng nhµ x-ëng, kho tµng, nhµ ®Ó xe cho c«ng nh©n lµ 3800 m2 2 Nhµ m¸y Th¸i B×nh t¹i l« D2 khu c«ng nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh . Thµnh phè Th¸i B×nh víi tæng diÖn tÝch nhµ x-ëng lµ 14400 m2/28750 m2. Địa điểm xây dựng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về thị trường tiêu thụ: Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay, thị trường tiêu thụ trở thành một nhân tố quan trọng tác động đến DN. Doanh nghiệp gần thị trường tiêu thụ thường có lợi thế lớn trong cạnh tranh, Hà Nội là nơi đông dân cư, mức tiêu thụ lớn do có thu nhập bình quân đầu người cao. Bên cạnh đó cùng với sự phát triển của các cơ sở kinh doanh thì nhu cầu về các sản phẩm cơ khí cũng như các thiết bị mà doanh nghiệp kinh doanh ngày càng tăng. Nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn có lợi thế về nhân tố lao động. Ở đây nguồn lao động dồi dào, được đào tạo, có trình độ chuyên môn, kĩ năng tay nghề cao. Doanh nghiệp được hình thành trong khuôn viên khu công nghiệp Từ Liêm Hà Nội. Đây là một trong những thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này giúp cho doanh nghiệp tận dụng được các thuận lợi do khu công nghiệp tạo ra, ứng dụng phát triển hình thức tổ chức tổ chức kinh doanh hiện đại, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã b-íc chuyÓn biÕn míi, Doanh nghiÖp Thµnh Phong ngay tõ khi ra ®êi ®· ph¶i ®-¬ng ®Çu víi c¬ chÕ thÞ tr-êng víi t¸c ®éng gay g¾t cña quy luËt c¹nh tranh. Tæng tµi s¶n chØ cã 25 tû ®ång trong ®ã vèn l-u ®éng lµ 15 tû ®ång. Khi ra ®êi doanh nghiÖp hÇu nh- ch-a cã s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ thÞ tr-êng tiªu thô æn ®Þnh. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ®èi s¸ch thÝch hîp. §Þnh h-íng chiÕn l-îc cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ: Tõng b-íc x©y dung c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt chuyªn ngµnh, lùc l-îng lao ®éng lµnh nghÒ ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, tõng b-íc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n©ng 3 dÇn hµm l-îng chÊt x¸m trong s¶n phÈm, c¹nh tranh lµnh m¹nh b»ng chÊt l-îng vµ gi¸ c¶; tæ chøc nghiªn c-ó øng dông tiÕn bé KHKT nh»m ph¸t triÓn lÜnh vùcs¶n xuÊt hµng néi thÊt trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc vµ tæ chøc tèt viÖc hîp t¸c liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ KHKT trong n-íc. B»ng nh÷ng chiÕn l-îc vµ ®Þnh h-íng ban ®Çu ®óng ®¾n, doanh nghiÖp Thµnh Phong ®· v-¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ trë thµnh doanh nghiÖp ®-îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn, x©y dùng ®-îc vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng trong n-íc II. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty 2.1. Ngµnh hµng vµ thÞ tr-êng Theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, Doanh nghiÖp Thµnh Phong cã ch-c n¨ng nhiÖm vô chÝnh nh- sau: S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c c¸c thiÕt bÞ néi thÊt.  Nghiªn cøu chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ dÞch vô kü thuËt vÒ viÖc Êp dông c«ng nghÖ cao vµo trong s¶n xuÊt ®©y chuyÒn  NhËp khÈu vËt t-, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn chuyªn dïng phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh sö dông trong ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ.  TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, ®øng tr-íc søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c nhµ s¶n xuÊt lín cã tªn tuæi trong vµ ngoµi n-íc, l¹i kh«ng ®-îc b¶o hé ®éc quyÒn s¶n xuÊt kinh doanh mét lo¹i hµng nµ, doanh nghiÖp chØ s¶n xuÊt hai lo¹i s¶n phÈm lµ thiÕt bÞ v¨n phßng vµ y tÕ . §Õn nay c«ng ty ®· tù s¶n xuÊt vµ hîp t¸c s¶n xuÊt ®-îc trªn 20 lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau víi m©u m· phong phó ®a d¹ng. Ngoµi viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Doanh nghiÖp Thµnh Phong cßn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh kinh doanh víi môc tiªu tiÕp nhËn c«ng nghÖ míi vµ më réng thÞ tr-êng. N¨m 2005 doanh nghiÖp ®· ký kÕt hîp t¸c víi c«ng ty WIFI cña §µi Loan . Tõ khi thµnh lËp tíi nay Doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt trän gãi c¸c c«ng tr×nh víi c¸c s¶n phÈm néi thÊt b»ng thÐp, Inox vµ gç cho nhiÒu 4 ®¬n vÞ trong c¶ n-íc trªn c¸c ®©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, mÉu m· lu«n lu«n ®-îc c¶i tiÕn ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒchÊt l-îng s¶n phÈm vÒ dÞch vô t¹o ®-îc uy tÝn cao víi kh¸ch hµng. 2.2. C«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña doanh nghiÖp nh- : + Cöa kim lo¹i gi¶ v©n gç c«ng nghÖ cao an toµn chèng chÊy theo tiªu chuÈn ViÖt Nam. +S¶n phÈm lµ gi¸, kÖ , tñ tr-ng bµy, gi-êng b»ng kim lo¹i vµ gç phô vô cho c¸c B¶o tµng, tr-êng häc, bÖnh viÖn, v¨n phßng c¸c c¬ quan ®Æ biÖt lµ c¸c siªu thÞ vµ c¸c nhµ hµng lín. +S¶n phÈm dµnh cho qu¶ng c¸o nh- c¸c lo¹i gi¸ tr-ng bµy hµng hãa , c¸c lo¹i xe ®Èy hµng…. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ tËp trung thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt theo day chuyÒn qu¶n lÝ theo ®Þnh møc vµ g¾n víi chÊy l-îng s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· quy tô ®-îc ®éi ngò kÜ s-, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n ®-îc ®µo t¹o chÝnh quy vµ cã tay nghÒ tr×nh ®é tµ tay nghÒ cao ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng viÖc, g©y dùng ®-îc uy tÝn víi c¸c b¹n hµng lµ c¸c d¬n vÞ ®· vµ ®ang sö dông king doanh c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 2.3.C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ, tæ chøc s¶n xuÊt ®-îc s¾p xÕp nh- sau: 5 Ban ®iÒu hµnh S¶n XuÊt + §ç ThÕ Phong : Qu¶n lý chung + NguyÔn Anh TuÊn : Kü s- tr-ëng + NguyÔn Danh V-îng : Qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm + Bïi Quang Vinh : Gi¸m ®èc nhµ m¸y Th¸i B×nh + Mai V¨n §Þnh : Qu¶n lý Tµi chÝnh kÕ to¸n + §ç ThÕ Phó : Qu¶n lý KÕ Ho¹ch, TiÕp thÞ, B¸n hµng, S¶n phÈm míi + NguyÔn Hång Tó : Qu¶n lý nh©n sù, Hµnh chÝnh qu¶n trÞ + §ç ThÕ Khanh : Qu¶n ®èc + §µo Xu©n ViÖt : KCS VËt T+ Khóc M¹nh C-êng : Tr-ëng phßng + Nh©n viªn gióp viÖc : 05 ng-êi Kü ThuËt + NguyÔn Anh TuÊn : Tr-ëng phßng + C¸n bé kü thuËt kh¸c 12 ng-êi Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ + Ph¹m Quang Th¸i: Qu¶n lý + Nh©n viªn trùc tiÕp: 10 ng-êi Ph©n x-ëng c¬ khÝ + §µo Xu©n ViÖt: ChØ ®¹o thùc hiÖn + C¸n bé kü thuËt kh¸c: 03 ng-êi + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 85 ng-êi Ph©n x-ëng méc + Bïi Quang Dòng: ChØ ®¹o thùc hiÖn + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 10 ng-êi Ph©n x-ëng tÈy röa + §Æng V¨n QuÕ: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt l-îng + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 03 ng-êi + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 85 ng-êi Ph©n x-ëng c¾t gç + NguyÔn Xu©n Khang: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt l-îng + C«ng nh©n thùc hiÖn: 03 ng-êi Ph©n x-ëng s¬n tÜnh ®iÖn + NguyÔn V¨n ThiÖn: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt l-îng + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 03 ng-êi + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 85 ng-êi Ph©n x-ëng méc + NguyÔn V¨n Thµnh: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt l-îng + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 03 ng-êi Ph©n x-ëng bao gãi, b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt s¶n phÈm + Anh ViÖt chØ ®¹o vµ kiÓm tra s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh l¾p ®Æt + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 14 ng-êi 6 Ban ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Ph©n x-ëng c¬ khÝ Ph©n x-ëng méc th« Ph©n x-ëng tÈy röa Ph©n x-ëng méc tinh Ph©n x-ëng s¬n thÐp Ph©n x-ëng s¬n gç Bé phËn vËn chuyÓn vµ l¾p r¸p Kh¸i qu¸t theo s¬ ®å s¶n xuÊt nh- sau : C¾t t«n, thÐp h×nh vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c §ét dËp c¸c chi tiÕt SÊn, gÊp c¸c chi tiÕt Hµn liªn kÕt, t¹o d¸ng s¶n phÈm, t¹o mü thuËt vµ tÝnh n¨ng s¶n phÈm 7 C«ng viÖc ®-îc cô thÓ nh- sau : Lµm khung thÐp c¸c lo¹i  VËt t- sö dông: T«n l¸ Nga, Que hµn NhËt, §¸ mµi ..  ThiÕt bÞ sö dông : M¸y c¸t t«n NhËt, M¸y dËp tõ 1.5-500 T, m¸y sÊn Ðp NhËt §µi Loan, m¸y khoan lç m¸y hµn c¸c lo¹i, m¸y mµi tay… + Quy tr×nh s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c lo¹i chñ yÕu sau ®©y: B-íc 1: Pha c¾t vËt liÖu theo tiªu chuÈn cÇn thiÕt kÕ B-íc 2: §ét, uèn, khoan, b¾t thanh liªn kÕt. B-íc 3: Hµn liªn kÕt b»ng m¸y hµn hå quang, hµn tÝc, hµn mÝc, hµn ®iÖn tiÕp xóc tïy theo s¶n phÈm. B-íc 4: Lµm nh½n c¸c mèi hµn liªn kÕt. Sau khi ®· hµn liªn kÕt, c¸c vÕt hµn trªn s¶n phÈm ®-îc lµm nhÉn vµ ph¼ng b»ng c¸c m¸y mµi môc ®Ých lµm cho s¶n phÈm cã ®é thÈm mÜ cao mµ kh«ng lµm gi¶m ®é cøng v÷ng cña khung. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm gia c«ng, chÕ t¹o t¹i ph©n x-ëng c¬ khÝ sau khi ®· hoµn thµnh ®Òu ®-îc c¸n bé kÜ thuËt kiÓm tra lÇn cuèi vµ chuyÓn xuèng kh©u tiÕp theo.(Kh©u tÈy röa) ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh gia c«ng. Ph©n x-ëng tÈy röa : TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm tr-íc khi ®-a vµo s¬n ®Òu ph¶i qua kh©u xö lÝ vÒ bÒ mÆt, môc ®Ých cña viÖc nµy lµ lµm s¹ch bÒ mÆt s¶n phÈm, t¹o ®é b¸m vµ ®é bÒn cña s¶n phÈm sau khi s¬n.C«ng viÖc nµy ®-îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å: Ng©m s¶n phÈm th« trong dung dÞch axit lo·ng ChuyÓn sang bÓ n-íc s¹ch ®Ó lo¹i bá axit Xö lÝ s¶n phÈm b»ng c¸c hãa chÊt cÇn thiÕt 8 Xö lý b»ng dung dÞch axit: - Môc ®Ých: Lµm s¹ch dÇu mì b¸m trªn s¶n phÈm. Lµm s¹ch gØ s¾t, t¹o ®iÒu kiÖn xö lý ë c¸c kh©u tiÕp theo. - VËt liÖu sö dông: BÓ n-íc s¹ch, dung dÞch axit sunfuric ®Æc. - Quy tr×nh xö lý: Cho axits sunfuric ®Æc vµo bể n-íc theo tû lÖ võa ph¶i tïy thuéc vµo l-îng dÇu mì b¸m trªn s¶n phÈm nhiÒu hay Ýt vµ thêi gian ng©m kho¶ng 80-120 phót, ®-a s¶n phÈm sang kh©u tiÕp theo ThiÕt bÞ sö dông phôc vô cho s¶n xuÊt : Tªn thiÕt bÞ : M¸y c¾t t«n Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc Tªn nhµ s¶n xuÊt: NhËt 4. Model C«ng suÊt : 40T N¨m s¶n xuÊt 1998 HiÖn ®ang ë x-ëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Tªn thiÕt bÞ : M¸y uèn, sÊn thÐp Tªn nhµ s¶n xuÊt: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ NhËt+ §µi Loan C«ng suÊt : 200T T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc 7. Model N¨m s¶n xuÊt 1994 HiÖn ®ang ë x-ëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Tªn thiÕt bÞ : M¸y ®ét dËp 9 Tªn nhµ s¶n xuÊt: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ NhËt+ §µi Loan C«ng suÊt : 1.5200T T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc 25. Model N¨m s¶n xuÊt 1996,2005 HiÖn ®ang ë x-ëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u M¸y hµn ®iÓm hµn tig, hµn mig: Tªn nhµ s¶n xuÊt: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ NhËt+ Thôy §iÓn C«ng suÊt : 50 KVA T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc 36. Model N¨m s¶n xuÊt 1996,2005 HiÖn ®ang ë x-ëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u M¸y gÊp thñy lùc Tªn nhµ s¶n xuÊt: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ NhËt C«ng suÊt T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc NhËt 2, §µi Loan 3 N¨m s¶n xuÊt 1996,2004 HiÖn ®ang ë x-ëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u 10 M¸y Ðp song ®éng thñy lùc Tªn nhµ s¶n xuÊt: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ NhËt B¶n -§µi Loan C«ng suÊt :500T T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc 1 Model N¨m s¶n xuÊt 1998 HiÖn ®ang ë x-ëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Tªn thiÖt bÞ: D©y truyÒn s¬n tù ®éng- SÊy tù ®éng- D©y truyÒn xö lý bÒ mÆt: Tªn nhµ s¶n xuÊt: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ Ph¸p – T©y §øc 3 Model C«ngsuÊt:14000m2/ngµy N¨m s¶n xuÊt 2004 T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc HiÖn ®ang ë x-ëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Ngoµi ra cßn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ kh¸c phôc vô hoµn thiÖn s¶n phÈm, n©ng h¹, Xe vËn t¶i chuyªn dïng vµ thiÕt bÞ ®éng lùc, thiÕt bÞ truyÒn dÉn vµ thiÕt bÞ kh¸c. III: T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kªt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Thµnh Phong Trong thêi gian qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong những n¨m gÇn ®©y lµ: 11 Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 CL06/05 %tăng 1.Hoạt động SXKD Tổng doanh thu 58036 60351 64725 70125 5400 8.343 Doanh thu xuất khẩu 12236 13256 14524 17635 3111 21.42 Lợi nhuận trước thuế 10125 12692 13200 15215 2015 15.265 Nộp NSNN 2025 2538.4 2640 3043 403 15.265 2.Tình hình thu nhập Tổng quỹ lương 19325 21063 22452 25348 2896 12.899 Số lao động (người ) 395 406 425 450 25 5.8824 Thu nhập bình quân 1.525 1.750 1.821 2.019 0.198 10.873 3.Tình hình tài chính Nguồn vốn (Tổng tài sản) 40248 41196 43225 43637 412 0.9532 TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 25062 24963 26232 27125 893 3.4042 TSCĐ và ĐTDH 15186 16233 16993 16512 -481 -2.831 Nợ phải trả 5032 5193 -3.485 Vốn chủ sở hữu 35216 36946 Trong đó 4250 5012 -181 38032 38625 593 1.5592 Ta có thể biểu thị qua sơ đồ sau: Tổng doanh thu 80000 70000 60000 58036 60351 1 2 64725 70125 50000 Trđ 40000 30000 20000 10000 0 3 4 Năm 12 Qua sè liÖu cña biÓu trªn cho thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong hai n¨m võa qua lµ kh¶ quan. C¸c chØ tiªu vÒ doanh thu, thu nhËp ng-êi lao ®éng, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã xu h-íng t¨ng lªn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¨ng tr-ëng cña doanh nghiệp. Cô thÓ: Tæng doanh thu t¨ng lªn 5400 triệu ®ång (năm 2006/2005) t-¬ng øng 8.34% so víi n¨m 2005. Trong ®ã doanh thu xuÊt khÈu t¨ng 3111 triệu đồng t-¬ng øng 21.42% . Cã ®-îc kÕt qu¶ trªn lµ do nhu cÇu vÒ các sản phẩm bằng thép và inox cũng như các sản phẩm nội thất trªn thÞ tr-êng t¨ng lªn lµm cho s¶n lượng tiªu thô t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Doanh thu t¨ng lªn lµm tæng møc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng t¨ng lªn mét c¸ch t-¬ng øng. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn 2015 triệu đång t-¬ng øng 15.26% so víi n¨m 2005 vµ ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ tæng møc lîi nhuËn. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña c«ng ty ®èi víi nhµ n-íc t¨ng lªn do tæng møc lîi nhuËn t¨ng. Trong ®ã nép ng©n s¸ch nhµ n-íc t¨ng 403triệu ®ång t-¬ng øng 15.265% so v¬Ý n¨m 2005.Trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp số công nhân không ngừng tăng lên do doanh nghiệp mới hình thành luôn luôn cần một đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề cao. Tæng quü l-¬ng t¨ng lªn cßn lµm cho thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi t¨ng lªn năm 2006 so víi n¨m 2005 lµ 198.000 ®ång t-¬ng øng víi 10,3%.Tæng quü l-¬ng t¨ng lªn lµ do tæng doanh thu ®-îc trÝch quü l-¬ng t¨ng lªn vµ l·i t¨ng nªn ®-îc trÝch vµo quü khen th-ëng, phóc lîi t¨ng. §©y lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng nh»m kÝch thÝch sù say mª s¸ng t¹o trong c«ng viÖc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. 13 T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÒu ®Êu hiªu kh¶ quan Tæng tµi s¶n (Nguån vèn) t¨ng lªn so v¬Ý n¨m 2005 lµ 412 triệu ®ång t-¬ng øng víi 1%. KÕt qu¶ trªn cho thÊy, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty cã nh÷ng lóc gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc nh-ng víi ®èi s¸ch thÝch hîp doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong ®· nhanh chãng æn ®Þnh vµ tiÕp tôc ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. DN ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vụ đề ra, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô thuÕ. Gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c lao ®éng, thu nhËp æn ®Þnh vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tín dụng 2007 Đvị :Triệu đồng Các chỉ tiêu STT 1 ĐV Số Đơn lượng giá Giá trị tổng sản lượng Giá trị 38479 Tủ các loại Cái 12000 1.25 8500 Kệ, giường Cái 15000 0.36 9639 Cửa thép m2 0.85 6970 Ốc vít Tấn 80 12 2160 Bàn ghế Bộ 0.4 6000 8200 15000 * Các loại mặt hàng khác 5210 Giá siêu thị m2 2200 1.75 3850 Giá thép 101 Bộ 1000 0.65 650 Giá thép 102 Bộ 200 0.8 160 Giá hạng nặng m 100 2.1 160 Các loại sản phẩm khác Cái 210 340 2 Tổng chi phí 14 Vật liệu 37325 Nhân công 25381 Máy 3173 Chi phí chung 4292 3 Tổng nhu cầu vốn ngắn hạn 4479 4 Vòng quay vốn lưu động / năm 18662 5 Tài sản lưu động 5000 a Vốn bằng tiền (Số dư BQ) 9008 b Hàng tồn kho 156 Nguyên vật liệu + Hàng hoá 3802 Công cụ dụng cụ 3053 Chi phí sản xuất dở dang 250 Các khoản phải thu 500 Phải thu Khách hàng 5050 6 Nợ định mức bình quân 4820 7 Dư nợ ngắn hạn bình quân 3050 8 Nhu cầu vay NH thương mại tổng mức 15612 9 Lợi nhuận trước thuế 15612 10 Thuế thu nhập doanh nghiệp 323 11 Lợi nhuận sau thuế 831 c Để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đề ra năm 2007 doanh nghiệp không ngừng tiến hành các hoạt động phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường đồng thời tiến hành tăng cường công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ đội ngũ công nhân viên kịp thời. Ngay từ những tháng đàu tiên của quý I doanh nghiệp đã tập trung sản xuất các đơn hàng để đáp 15 ứng các nhu cầu của khách hàng kịp thời chính xác góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. IV: §ÆC §IÓM Tæ CHøC Bé M¸y QU¶N Lý Vµ Tæ CHøC S¶N XUÊT KINH DOANH T¹I doanh NGHIỆP thµnh phong 1. Tæ chøc hÖ thèng kinh doanh Tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty víi 2 c¬ së s¶n xuÊt ë c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau. - Kh©u cung øng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo do c¸c nhà máy chñ ®éng xem xÐt, kh¶o s¸t vµ quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng nh»m ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - ViÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm do c¸c nhà máy tù tæ chøc s¶n xuÊt. S¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®-îc kiÓm tra chÊt l-îng vµ nhËp kho chê tiªu thô. - S¶n phÈm s¶n xuÊt nhËp kho ®Õn khi cã c¸c chøng tõ xuÊt kho s¶n phÈm ®i tiªu thô. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu do các nhà máy tự quyết định. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña DN vµ ®Æc tr-ng cña DN. Các nhà C¸c nhà máy ®-îc tù chñ vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh theo ph©n cÊp qu¶n lý theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña DN. C¸c nhà máy ®-îc chñ ®éng ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn mét chøc n¨ng cô thÓ trong quy tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. DN cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp kÕ ho¹ch, chØ ®¹o gi¸m s¸t ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty ,qu¶n lý ,®iÒu hµnh c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng cña c¸c Nhà máy. 16 2.Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp SXKD và TM Thành Phong : Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nªn hÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung - ph©n t¸n. C¸c phßng ban thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n d-íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc . C¸c c¬ së s¶n xuÊt ®-îc ph©n cÊp ho¹t ®éng nh-ng kh«ng cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, theo sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o toµn diÖn cña v¨n phßng DN. Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban trong DN lµ quan hÖ b×nh ®¼ng t«n träng, cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ cung cÊp th«ng tin cho nhau, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh tr-íc Gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ ®-îc giao. §øng ®Çu C«ng ty lµ Ban Gi¸m ®èc gåm mét Gi¸m ®èc vµ mét Phã gi¸m ®èc. Trong ®ã: Gi¸m ®èc:  Lµ ng-êi ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt , tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.  B¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn thùc hiÖn ph-¬ng ¸n kinh doanh ®· ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc phª duyÖt.  §Ò ra chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng cña c¸c NM . Phã Gi¸m ®èc C«ng ty:  Lµ ng-êi trùc tiÕp gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C  Cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña m×nh  QuyÕt ®Þnh thay nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc Gi¸m ®èc uû quyÒn.  ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®-îc giao theo ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn. 17 C¸c phßng ban chøc n¨ng: Phßng Tæ chøc ®µo t¹o:  Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o h-íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong DN thùc hiÖn c¸c chñ tr-¬ng, chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc,  QuyÕt ®Þnh c¸c quy chÕ néi quy, quy chÕ cña DN vµ cña NM vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng, ®µo t¹o, b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, b¶o mËt thanh tra, an toµn lao ®éng vÖ sinh lao ®éng vµ c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng. Phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n:  Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty.  Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n kinh tÕ, c©n ®èi thu chi , nép ng©n s¸ch nhµ n-íc.  H-íng dÉn kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh -kÕ to¸n cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ cña DN. Phßng Kinh tÕ-kÕ ho¹ch :  Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l-îc tæng thÓ cho tõng giai ®o¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n bao gåm kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn mÆt hµng trªn c¬ së tiªn l-îng th«ng tin thÕ giíi vµ trong n-íc theo yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña DN.  LËp kÕ ho¹ch, th¸ng, quý n¨m giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn d-íi sù kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o cña DN.. Phßng vËt t- vËn t¶i:  Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c vËt t-. 18  KÕ ho¹ch vËn t¶i, cung øng néi bé, vËn t¶i xuÊt, nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu vÒ vËt t-, ®¶m b¶o vËn t¶i phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña DN. Phßng dÞch vô kü thuËt:  ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c trong lÜnh vùc dÞch vô kü thuËt dÇu khÝ vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ míi s¶n phÈm m¬Ý theo h-íng ho¹t ®éng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001-2000 cña DN. Phßng nghiªn cøu s¶n phÈm míi:  Tæ chøc thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu t×m c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt míi ®Ó cung øng vµ dÞch vô kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c chế tạo máy và sản phẩm, theo h-íng ho¹t ®éng ®a ph-¬ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña DN. Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ kinh doanh s¶n phÈm:  Giíi thiÖu kinh doanh tiÕp thÞ c¸c lo¹i s¶n phÈm phï hîp v¬Ý giÊy phÐp s¶n xuÊt kinh doanh vµ giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu cña DN. Phßng th-¬ng m¹i:  Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm do DN s¶n xuÊt, c«ng t¸c kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt vµ thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña DN vµ c«ng t¸c qu¶n lý, theo c¸c Liªn doanh víi ®èi t¸c n-íc ngoµi. Phßng tiÕp thÞ vµ ph¸t triÓn kinh doanh:  Cã nhiÖm vô t×m kiÕm më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm míi; cung cÊp dÞch vô kü thuËt, x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t- 19 míi phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña DN vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kü thuËt. Phßng qu¶n lý chÊt l-îng:  Ho¹ch ®Þnh c¸c ch-¬ng tr×nh qu¶n lý vµ n©ng cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt, thiÕt bÞ ®o l-êng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm quèc tÕ, tiªu chuÈn chÊt l-îng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ ®Þa ph-¬ng. 3.M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Theo ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý , chøc n¨ng nhiÖm vô vµ sù ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm cña tõng phßng ban. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Doanh nghiệp Thành Phong ®-îc s¾p xÕp nh- sau: 20
- Xem thêm -