Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và thương mại thành phong

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Thùc tËp lµ gian ®o¹n ®Çu tiªn gióp cho sinh viªn cã nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc tõ c¸c gi¸o tr×nh. §©y còng lµ giai ®o¹n gióp cho sinh viªn cã nh÷ng kÜ n¨ng nghiÖp vô vÒ ngµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o. Trong thêi gian thùc tËp t¹i: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ Th¬ng m¹i Thµnh Phong em ®· cã c¬ héi t×m hiÓu nghiªn cøu c«ng viÖc cô thÓ cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §©y lµ c¬ héi gióp cho em râ s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc vÕ tµi chÝnh, qu¶n trÞ chÊt lîng, qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ c¸c chiÕn lù¬c cña mét doanh nghiÖp cô thÓ. B¸o c¸o thùc tËp tæng quan cña em gåm VII môc : I. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp II. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. III. T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kªt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Thµnh Phong IV. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý t¹i DN SXKD & TM Thµnh Phong V. ¶nh hëng cña m«i trêng ®Õn doanh nghiÖp VI. : Qua tr×nh cung øng NVL Cho ho¹t ®éng SXKD. VII. Thùc hiÖn ®¬n hµng. VIII. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tæng quan vÒ doanh nghiÖp t nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¬ng m¹i thµnh phong I: Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Víi sù ®æi míi trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc ®· khuyÕn khÝch nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n. ChÝnh trong bèi c¶nh ®ã, Doanh nghiÖp t nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¬ng m¹i Thµnh Phong ®· ®îc thµnh lËp ngµy 02/10/2002, theo gi©ý phÐp kinh doanh sè 101000754 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ néi cÊp ngµy 02/10/2002. Doanh nghiÖp t nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¬ng m¹i Thµnh Phong lµ doanh nghiÖp t nh©n h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu 1 riªng ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ níc, ng©n hµng trong níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  Tªn gäi ®Çy ®ñ : Doanh nghiÖp t nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¬ng m¹i Thµnh Phong,  Tªn viÕt t¾t : Doanh nghiÖp TNSX vµ KDTM Thµnh Phong  Trô së chÝnh: Sè 5 B2 Khu c«ng nghiÖp Tr¹i Gµ - Cæ NhuÕ- Tõ Liªm -Hµ Néi. Doanh nghiÖp cã hai nhµ m¸y: + Nhµ m¸y khu c«ng nghiÖp tr¹i Gµ Phó DiÔn –Tõ Liªm –HN.§T 04.8372011.fax 04.764931 + Nhµ m¸y khu c«ng nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh, thµnh phè Th¸i B×nh , tØnh Th¸i B×nh §T 036.210656, fax036.846598. Quy m« s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp t¹i nhµ m¸y t¹i Hµ Néi n»m trªn khu ®Êt cã diÖn tÝch 4000 m 2 víi mÆt b»ng hÖ thèng nhµ xëng, kho tµng, nhµ ®Ó xe cho c«ng nh©n lµ 3800 m2 Nhµ m¸y Th¸i B×nh t¹i l« D2 khu c«ng nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh . Thµnh phè Th¸i B×nh víi tæng diÖn tÝch nhµ xëng lµ 14400 m2/28750 m2. Địa điểm xây dựng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về thị trường tiêu thụ: Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay, thị trường tiêu thụ trở thành một nhân tố quan trọng tác động đến DN. Doanh nghiệp gần thị trường tiêu thụ thường có lợi thế lớn trong cạnh tranh, Hà Nội là nơi đông dân cư, mức tiêu thụ lớn do có thu nhập bình quân đầu người cao. Bên cạnh đó cùng với sự phát triển của các cơ sở kinh doanh thì nhu cầu về các sản phẩm cơ khí cũng như các thiết bị mà doanh nghiệp kinh doanh ngày càng tăng. Nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn có lợi thế về nhân tố lao động. Ở đây nguồn lao động dồi dào, được đào tạo, có trình độ chuyên môn, kĩ năng tay nghề cao. Doanh nghiệp được hình thành trong khuôn viên khu công nghiệp Từ Liêm Hà Nội. Đây là một trong những thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này giúp cho doanh nghiệp tận dụng được các thuận lợi do khu công nghiệp tạo ra, ứng 2 dụng phát triển hình thức tổ chức tổ chức kinh doanh hiện đại, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã bíc chuyÓn biÕn míi, Doanh nghiÖp Thµnh Phong ngay tõ khi ra ®êi ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¬ chÕ thÞ trêng víi t¸c ®éng gay g¾t cña quy luËt c¹nh tranh. Tæng tµi s¶n chØ cã 25 tû ®ång trong ®ã vèn lu ®éng lµ 15 tû ®ång. Khi ra ®êi doanh nghiÖp hÇu nh cha cã s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ thÞ trêng tiªu thô æn ®Þnh. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ®èi s¸ch thÝch hîp. §Þnh híng chiÕn lîc cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ: Tõng bíc x©y dung c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt chuyªn ngµnh, lùc lîng lao ®éng lµnh nghÒ ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, tõng bíc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n©ng dÇn hµm lîng chÊt x¸m trong s¶n phÈm, c¹nh tranh lµnh m¹nh b»ng chÊt lîng vµ gi¸ c¶; tæ chøc nghiªn có øng dông tiÕn bé KHKT nh»m ph¸t triÓn lÜnh vùcs¶n xuÊt hµng néi thÊt trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc vµ tæ chøc tèt viÖc hîp t¸c liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ KHKT trong níc. B»ng nh÷ng chiÕn lîc vµ ®Þnh híng ban ®Çu ®óng ®¾n, doanh nghiÖp Thµnh Phong ®· v¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ trë thµnh doanh nghiÖp ®îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn, x©y dùng ®îc vÞ trÝ trªn thÞ trêng trong níc II. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty 2.1. Ngµnh hµng vµ thÞ trêng Theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, Doanh nghiÖp Thµnh Phong cã chc n¨ng nhiÖm vô chÝnh nh sau: S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c c¸c thiÕt bÞ néi thÊt.  Nghiªn cøu chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ dÞch vô kü thuËt vÒ viÖc Êp dông c«ng nghÖ cao vµo trong s¶n xuÊt ®©y chuyÒn  NhËp khÈu vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn chuyªn dïng phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh sö dông trong ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ.  TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, ®øng tríc søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c nhµ s¶n xuÊt lín cã tªn tuæi trong vµ ngoµi níc, l¹i kh«ng ®îc b¶o hé ®éc quyÒn s¶n xuÊt kinh doanh mét lo¹i hµng nµ, doanh nghiÖp chØ s¶n xuÊt hai lo¹i s¶n phÈm lµ thiÕt bÞ v¨n phßng vµ y tÕ . §Õn nay c«ng ty ®· tù 3 s¶n xuÊt vµ hîp t¸c s¶n xuÊt ®îc trªn 20 lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau víi m©u m· phong phó ®a d¹ng. Ngoµi viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Doanh nghiÖp Thµnh Phong cßn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh kinh doanh víi môc tiªu tiÕp nhËn c«ng nghÖ míi vµ më réng thÞ trêng. N¨m 2005 doanh nghiÖp ®· ký kÕt hîp t¸c víi c«ng ty WIFI cña §µi Loan . Tõ khi thµnh lËp tíi nay Doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt trän gãi c¸c c«ng tr×nh víi c¸c s¶n phÈm néi thÊt b»ng thÐp, Inox vµ gç cho nhiÒu ®¬n vÞ trong c¶ níc trªn c¸c ®©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, mÉu m· lu«n lu«n ®îc c¶i tiÕn ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒchÊt lîng s¶n phÈm vÒ dÞch vô t¹o ®îc uy tÝn cao víi kh¸ch hµng. 2.2. C«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña doanh nghiÖp nh : + Cöa kim lo¹i gi¶ v©n gç c«ng nghÖ cao an toµn chèng chÊy theo tiªu chuÈn ViÖt Nam. +S¶n phÈm lµ gi¸, kÖ , tñ trng bµy, giêng b»ng kim lo¹i vµ gç phô vô cho c¸c B¶o tµng, trêng häc, bÖnh viÖn, v¨n phßng c¸c c¬ quan ®Æ biÖt lµ c¸c siªu thÞ vµ c¸c nhµ hµng lín. +S¶n phÈm dµnh cho qu¶ng c¸o nh c¸c lo¹i gi¸ trng bµy hµng hãa , c¸c lo¹i xe ®Èy hµng…. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ tËp trung thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt theo day chuyÒn qu¶n lÝ theo ®Þnh møc vµ g¾n víi chÊy lîng s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· quy tô ®îc ®éi ngò kÜ s, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n ®îc ®µo t¹o chÝnh quy vµ cã tay nghÒ tr×nh ®é tµ tay nghÒ cao ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc, g©y dùng ®îc uy tÝn víi c¸c b¹n hµng lµ c¸c d¬n vÞ ®· vµ ®ang sö dông king doanh c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 2.3.C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ, tæ chøc s¶n xuÊt ®îc s¾p xÕp nh sau: 4 Ban ®iÒu hµnh S¶n XuÊt + §ç ThÕ Phong : Qu¶n lý chung + NguyÔn Anh TuÊn : Kü s trëng + NguyÔn Danh Vîng : Qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm + Bïi Quang Vinh : Gi¸m ®èc nhµ m¸y Th¸i B×nh + Mai V¨n §Þnh : Qu¶n lý Tµi chÝnh kÕ to¸n + §ç ThÕ Phó : Qu¶n lý KÕ Ho¹ch, TiÕp thÞ, B¸n hµng, S¶n phÈm míi + NguyÔn Hång Tó : Qu¶n lý nh©n sù, Hµnh chÝnh qu¶n trÞ + §ç ThÕ Khanh : Qu¶n ®èc + §µo Xu©n ViÖt : KCS Kü ThuËt + NguyÔn Anh TuÊn : Trëng phßng + C¸n bé kü thuËt kh¸c 12 ngêi VËt T + Khóc M¹nh Cêng : Trëng phßng + Nh©n viªn gióp viÖc : 05 ngêi Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ + Ph¹m Quang Th¸i: Qu¶n lý + Nh©n viªn trùc tiÕp: 10 ngêi Ph©n xëng c¬ khÝ + §µo Xu©n ViÖt: ChØ ®¹o thùc hiÖn + C¸n bé kü thuËt kh¸c: 03 ngêi + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 85 ngêi Ph©n xëng méc + Bïi Quang Dòng: ChØ ®¹o thùc hiÖn + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 10 ngêi Ph©n xëng tÈy röa + §Æng V¨n QuÕ: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt lîng + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 03 ngêi + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 85 ngêi Ph©n xëng c¾t gç + NguyÔn Xu©n Khang: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt lîng + C«ng nh©n thùc hiÖn: 03 ngêi Ph©n xëng s¬n tÜnh ®iÖn + NguyÔn V¨n ThiÖn: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt lîng + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 03 ngêi + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 85 ngêi Ph©n xëng méc + NguyÔn V¨n Thµnh: ChØ ®¹o & kiÓm tra chÊt lîng + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 03 ngêi Ph©n xëng bao gãi, b¶o qu¶n vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt s¶n phÈm + Anh ViÖt chØ ®¹o vµ kiÓm tra s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh l¾p ®Æt + C«ng nh©n s¶n xuÊt: 14 ngêi Ban ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Ph©n xëng c¬ khÝ Ph©n xëng méc th« 5 Ph©n xëng tÈy röa Ph©n xëng méc tinh Ph©n xëng s¬n thÐp Ph©n xëng s¬n gç Bé phËn vËn chuyÓn vµ l¾p r¸p Kh¸i qu¸t theo s¬ ®å s¶n xuÊt nh sau : C¾t t«n, thÐp h×nh vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c §ét dËp c¸c chi tiÕt SÊn, gÊp c¸c chi tiÕt Hµn liªn kÕt, t¹o d¸ng s¶n phÈm, t¹o mü thuËt vµ tÝnh n¨ng s¶n phÈm C«ng viÖc ®îc cô thÓ nh sau : Lµm khung thÐp c¸c lo¹i  VËt t sö dông: T«n l¸ Nga, Que hµn NhËt, §¸ mµi ..  ThiÕt bÞ sö dông : M¸y c¸t t«n NhËt, M¸y dËp tõ 1.5-500 T, m¸y sÊn Ðp NhËt §µi Loan, m¸y khoan lç m¸y hµn c¸c lo¹i, m¸y mµi tay… + Quy tr×nh s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c lo¹i chñ yÕu sau ®©y: Bíc 1: Pha c¾t vËt liÖu theo tiªu chuÈn cÇn thiÕt kÕ Bíc 2: §ét, uèn, khoan, b¾t thanh liªn kÕt. Bíc 3: Hµn liªn kÕt b»ng m¸y hµn hå quang, hµn tÝc, hµn mÝc, hµn ®iÖn tiÕp xóc tïy theo s¶n phÈm. Bíc 4: Lµm nh½n c¸c mèi hµn liªn kÕt. 6 Sau khi ®· hµn liªn kÕt, c¸c vÕt hµn trªn s¶n phÈm ®îc lµm nhÉn vµ ph¼ng b»ng c¸c m¸y mµi môc ®Ých lµm cho s¶n phÈm cã ®é thÈm mÜ cao mµ kh«ng lµm gi¶m ®é cøng v÷ng cña khung. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm gia c«ng, chÕ t¹o t¹i ph©n xëng c¬ khÝ sau khi ®· hoµn thµnh ®Òu ®îc c¸n bé kÜ thuËt kiÓm tra lÇn cuèi vµ chuyÓn xuèng kh©u tiÕp theo.(Kh©u tÈy röa) ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh gia c«ng. Ph©n xëng tÈy röa : TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm tríc khi ®a vµo s¬n ®Òu ph¶i qua kh©u xö lÝ vÒ bÒ mÆt, môc ®Ých cña viÖc nµy lµ lµm s¹ch bÒ mÆt s¶n phÈm, t¹o ®é b¸m vµ ®é bÒn cña s¶n phÈm sau khi s¬n.C«ng viÖc nµy ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å: Ng©m s¶n phÈm th« trong dung dÞch axit lo·ng ChuyÓn sang bÓ níc s¹ch ®Ó lo¹i bá axit Xö lÝ s¶n phÈm b»ng c¸c hãa chÊt cÇn thiÕt Xö lý b»ng dung dÞch axit: - Môc ®Ých: Lµm s¹ch dÇu mì b¸m trªn s¶n phÈm. Lµm s¹ch gØ s¾t, t¹o ®iÒu kiÖn xö lý ë c¸c kh©u tiÕp theo. - VËt liÖu sö dông: BÓ níc s¹ch, dung dÞch axit sunfuric ®Æc. - Quy tr×nh xö lý: Cho axits sunfuric ®Æc vµo bể níc theo tû lÖ võa ph¶i tïy thuéc vµo lîng dÇu mì b¸m trªn s¶n phÈm nhiÒu hay Ýt vµ thêi gian ng©m kho¶ng 80-120 phót, ®a s¶n phÈm sang kh©u tiÕp theo ThiÕt bÞ sö dông phôc vô cho s¶n xuÊt : Tªn thiÕt bÞ : M¸y c¾t t«n Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc Tªn nhµ s¶n xuÊt: NhËt 4. Model C«ng suÊt : 40T N¨m s¶n xuÊt 1998 HiÖn ®ang ë xëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Tªn thiÕt bÞ : M¸y uèn, sÊn thÐp 7 Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc Tªn nhµ s¶n xuÊt: 7. Model NhËt+ §µi Loan C«ng suÊt : 200T N¨m s¶n xuÊt 1994 HiÖn ®ang ë xëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Tªn thiÕt bÞ : M¸y ®ét dËp Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ Tªn nhµ s¶n xuÊt: NhËt+ §µi Loan s¶n xuÊt 1996,2005 HiÖn ®ang ë xëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u C«ng suÊt : 1.5200T T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc 25. Model N¨m M¸y hµn ®iÓm hµn tig, hµn mig: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ Tªn nhµ s¶n xuÊt: NhËt+ Thôy §iÓn s¶n xuÊt 1996,2005 HiÖn ®ang ë xëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u C«ng suÊt : 50 KVA T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc 36. Model N¨m M¸y gÊp thñy lùc Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ Tªn nhµ s¶n xuÊt: NhËt s¶n xuÊt 1996,2004 HiÖn ®ang ë xëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u C«ng suÊt T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc NhËt 2, §µi Loan 3 N¨m M¸y Ðp song ®éng thñy lùc 8 Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc Tªn nhµ s¶n xuÊt: 1 Model NhËt B¶n -§µi Loan C«ng suÊt :500T N¨m s¶n xuÊt 1998 HiÖn ®ang ë xëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Tªn thiÖt bÞ: D©y truyÒn s¬n tù ®éng- SÊy tù ®éng- D©y truyÒn xö lý bÒ mÆt: Th«ng tin vÒ thiÕt bÞ T×nh tr¹ng hiÖn nay Nguån gèc Tªn nhµ s¶n xuÊt: 3 Model Ph¸p –T©y §øc C«ngsuÊt:14000m2/ngµy N¨m s¶n xuÊt 2004 HiÖn ®ang ë xëng sx doanh nghiªp Thµnh Phong Thùc tr¹ng chi tiÕt : Tèt Chñ së h÷u Ngoµi ra cßn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ kh¸c phôc vô hoµn thiÖn s¶n phÈm, n©ng h¹, Xe vËn t¶i chuyªn dïng vµ thiÕt bÞ ®éng lùc, thiÕt bÞ truyÒn dÉn vµ thiÕt bÞ kh¸c. III: T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kªt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Thµnh Phong Trong thêi gian qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong những n¨m gÇn ®©y lµ: Chỉ tiêu 1.Hoạt động SXKD Tổng doanh thu Doanh thu xuất khẩu Lợi nhuận trước thuế Nộp NSNN 2.Tình hình thu nhập Tổng quỹ lương 2003 2004 58036 60351 12236 13256 2005 2006 64725 70125 5400 14524 17635 3111 15215 10125 12692 13200 2015 2025 2538.4 2640 3043 19325 21063 CL06/05 %tăng 15.265 403 22452 25348 2896 8.343 21.42 15.265 12.899 9 Số lao động (người ) 395 406 425 450 25 5.8824 Thu nhập bình quân 1.525 1.750 1.821 2.019 0.198 10.873 Nguồn vốn (Tổng tài sản) 3.Tình hình tài chính Trong đó TSLĐ và đầu tư ngắn hạn TSCĐ và ĐTDH Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu 40248 41196 43225 43637 412 0.9532 25062 15186 5032 35216 26232 16993 5193 38032 3.4042 -2.831 -3.485 1.5592 24963 16233 4250 36946 27125 16512 5012 38625 893 -481 -181 593 Ta có thể biểu thị qua sơ đồ sau: Qua sè liÖu cña biÓu trªn cho thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong hai n¨m võa qua lµ kh¶ quan. C¸c chØ tiªu vÒ doanh thu, thu nhËp ngêi lao ®éng, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã xu híng t¨ng lªn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¨ng trëng cña doanh nghiệp. Cô thÓ: Tæng doanh thu t¨ng lªn 5400 triệu ®ång (năm 2006/2005) t¬ng øng 8.34% so víi n¨m 2005. Trong ®ã doanh thu xuÊt khÈu t¨ng 3111 triệu đồng t¬ng øng 21.42% . Cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do nhu cÇu vÒ các sản phẩm bằng thép và inox cũng như các sản phẩm nội thất trªn thÞ trêng t¨ng lªn lµm cho s¶n lượng tiªu thô t¨ng lªn ®¸ng kÓ. 10 Doanh thu t¨ng lªn lµm tæng møc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng t¨ng lªn mét c¸ch t¬ng øng. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn 2015 triệu đång t¬ng øng 15.26% so víi n¨m 2005 vµ ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ tæng møc lîi nhuËn. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña c«ng ty ®èi víi nhµ níc t¨ng lªn do tæng møc lîi nhuËn t¨ng. Trong ®ã nép ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng 403triệu ®ång t¬ng øng 15.265% so v¬Ý n¨m 2005.Trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp số công nhân không ngừng tăng lên do doanh nghiệp mới hình thành luôn luôn cần một đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề cao. Tæng quü l¬ng t¨ng lªn cßn lµm cho thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng lªn năm 2006 so víi n¨m 2005 lµ 198.000 ®ång t¬ng øng víi 10,3%.Tæng quü l¬ng t¨ng lªn lµ do tæng doanh thu ®îc trÝch quü l¬ng t¨ng lªn vµ l·i t¨ng nªn ®îc trÝch vµo quü khen thëng, phóc lîi t¨ng. §©y lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng nh»m kÝch thÝch sù say mª s¸ng t¹o trong c«ng viÖc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÒu ®Êu hiªu kh¶ quan Tæng tµi s¶n (Nguån vèn) t¨ng lªn so v¬Ý n¨m 2005 lµ 412 triệu ®ång t¬ng øng víi 1%. KÕt qu¶ trªn cho thÊy, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty cã nh÷ng lóc gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc nhng víi ®èi s¸ch thÝch hîp doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong ®· nhanh chãng æn ®Þnh vµ tiÕp tôc ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. DN ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vụ đề ra, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô thuÕ. Gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c lao ®éng, thu nhËp æn ®Þnh vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tín dụng 2007 Số Các chỉ tiêu STT 1 Giá trị tổng sản lượng Tủ các loại ĐV lượng Cái 12000 Đvị :Triệu đồng Đơn giá 1.25 Giá trị 38479 8500 11 34 0 2 3 4 5 a b c 6 7 8 9 10 11 Kệ, giường Cửa thép Cái 15000 m2 8200 Tấn 0.36 0.85 Ốc vít Bàn ghế * Các loại mặt hàng khác Giá siêu thị Giá thép 101 Giá thép 102 Giá hạng nặng 80 Bộ 12 15000 2160 0.4 m2 Bộ Bộ m 2200 1000 200 100 1.75 0.65 0.8 2.1 Các loại sản phẩm khác Cái 9639 6970 6000 5210 3850 650 160 160 210 Tổng chi phí Vật liệu Nhân công Máy 37325 25381 3173 Chi phí chung Tổng nhu cầu vốn ngắn hạn Vòng quay vốn lưu động / năm Tài sản lưu động Vốn bằng tiền (Số dư BQ) Hàng tồn kho Nguyên vật liệu + Hàng hoá Công cụ dụng cụ Chi phí sản xuất dở dang Các khoản phải thu Phải thu Khách hàng Nợ định mức bình quân Dư nợ ngắn hạn bình quân Nhu cầu vay NH thương mại tổng mức Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế 4292 4479 18662 5000 9008 156 3802 3053 250 500 5050 4820 3050 15612 15612 323 831 12 Để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đề ra năm 2007 doanh nghiệp không ngừng tiến hành các hoạt động phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường đồng thời tiến hành tăng cường công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ đội ngũ công nhân viên kịp thời. Ngay từ những tháng đàu tiên của quý I doanh nghiệp đã tập trung sản xuất các đơn hàng để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng kịp thời chính xác góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. IV: §ÆC §IÓM Tæ CHøC Bé M¸y QU¶N Lý Vµ Tæ CHøC S¶N XUÊT KINH DOANH T¹I doanh NGHIỆP thµnh phong 1. Tæ chøc hÖ thèng kinh doanh Tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty víi 2 c¬ së s¶n xuÊt ë c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau. - Kh©u cung øng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo do c¸c nhà máy chñ ®éng xem xÐt, kh¶o s¸t vµ quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng nh»m ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - ViÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm do c¸c nhà máy tù tæ chøc s¶n xuÊt. S¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®îc kiÓm tra chÊt lîng vµ nhËp kho chê tiªu thô. - S¶n phÈm s¶n xuÊt nhËp kho ®Õn khi cã c¸c chøng tõ xuÊt kho s¶n phÈm ®i tiªu thô. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu do các nhà máy tự quyết định. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña DN vµ ®Æc trng cña DN. Các nhà C¸c nhà máy ®îc tù chñ vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh theo ph©n cÊp qu¶n lý theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña DN. C¸c nhà máy ®îc chñ ®éng ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn mét chøc n¨ng cô thÓ trong quy tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. DN cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp kÕ ho¹ch, chØ ®¹o gi¸m s¸t ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty ,qu¶n lý ,®iÒu hµnh c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng cña c¸c Nhà máy. 13 14 2.Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp SXKD và TM Thành Phong : Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nªn hÖ thèng qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung - ph©n t¸n. C¸c phßng ban thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc . C¸c c¬ së s¶n xuÊt ®îc ph©n cÊp ho¹t ®éng nhng kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, theo sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o toµn diÖn cña v¨n phßng DN. Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban trong DN lµ quan hÖ b×nh ®¼ng t«n träng, cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ cung cÊp th«ng tin cho nhau, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh tríc Gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ ®îc giao. §øng ®Çu C«ng ty lµ Ban Gi¸m ®èc gåm mét Gi¸m ®èc vµ mét Phã gi¸m ®èc. Trong ®ã: Gi¸m ®èc:  Lµ ngêi ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt , tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.  B¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn thùc hiÖn ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc phª duyÖt.  §Ò ra chñ tr¬ng chÝnh s¸ch trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng cña c¸c NM . Phã Gi¸m ®èc C«ng ty:  Lµ ngêi trùc tiÕp gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C  Cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña m×nh  QuyÕt ®Þnh thay nh÷ng vÊn ®Ò ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn.  ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®îc giao theo ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn. C¸c phßng ban chøc n¨ng: Phßng Tæ chøc ®µo t¹o: 15  Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ chØ ®¹o híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong DN thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc,  QuyÕt ®Þnh c¸c quy chÕ néi quy, quy chÕ cña DN vµ cña NM vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, ®µo t¹o, b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, b¶o mËt thanh tra, an toµn lao ®éng vÖ sinh lao ®éng vµ c«ng t¸c thi ®ua khen thëng. Phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n:  Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty.  Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n kinh tÕ, c©n ®èi thu chi , nép ng©n s¸ch nhµ níc.  Híng dÉn kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh -kÕ to¸n cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña DN. Phßng Kinh tÕ-kÕ ho¹ch :  Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn lîc tæng thÓ cho tõng giai ®o¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n bao gåm kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn mÆt hµng trªn c¬ së tiªn lîng th«ng tin thÕ giíi vµ trong níc theo yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña DN.  LËp kÕ ho¹ch, th¸ng, quý n¨m giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn díi sù kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o cña DN.. Phßng vËt t vËn t¶i:  Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c vËt t.  KÕ ho¹ch vËn t¶i, cung øng néi bé, vËn t¶i xuÊt, nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu vÒ vËt t, ®¶m b¶o vËn t¶i phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña DN. Phßng dÞch vô kü thuËt:  ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c trong lÜnh vùc dÞch vô kü thuËt dÇu khÝ vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô nghiªn cøu øng 16 dông c«ng nghÖ míi s¶n phÈm m¬Ý theo híng ho¹t ®éng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001-2000 cña DN. Phßng nghiªn cøu s¶n phÈm míi:  Tæ chøc thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu t×m c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt míi ®Ó cung øng vµ dÞch vô kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c chế tạo máy và sản phẩm, theo híng ho¹t ®éng ®a ph¬ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña DN. Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ kinh doanh s¶n phÈm:  Giíi thiÖu kinh doanh tiÕp thÞ c¸c lo¹i s¶n phÈm phï hîp v¬Ý giÊy phÐp s¶n xuÊt kinh doanh vµ giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu cña DN. Phßng th¬ng m¹i:  Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm do DN s¶n xuÊt, c«ng t¸c kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt vµ thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña DN vµ c«ng t¸c qu¶n lý, theo c¸c Liªn doanh víi ®èi t¸c níc ngoµi. Phßng tiÕp thÞ vµ ph¸t triÓn kinh doanh:  Cã nhiÖm vô t×m kiÕm më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm míi; cung cÊp dÞch vô kü thuËt, x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t míi phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña DN vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kü thuËt. Phßng qu¶n lý chÊt lîng:  Ho¹ch ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n lý vµ n©ng cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt, thiÕt bÞ ®o lêng vµ chÊt lîng s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm quèc tÕ, tiªu chuÈn chÊt lîng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng. 3.M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Theo ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý , chøc n¨ng nhiÖm vô vµ sù ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm cña tõng phßng ban. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Doanh nghiệp Thành Phong ®îc s¾p xÕp nh sau: 17 S¬ ®å 2: tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng thµnh phong Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng TiÕp thÞ vµ ph¸t triÓn KD Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng DVKT Phßng TN DDK & XLG Phßng QH kh¸ch hµng Phßng N/C s¶n phÈm míi Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm Phßng Th¬ng m¹i Phßng VËt t vËn t¶i Phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch Phßng Qu¶n lý chÊt lîng Phßng Tæ chøc ®µo t¹o Phßng hµnh chÝnh tæng hîp PX S¶n xuÊt Chi nh¸nh PX s¶n xuÊt Chi nh¸nh 18 V. ¶nh hëng cña m«I trêng ®Õn doanh nghiÖp C¸c nh©n tè kinh tÕ : C¸c nh©n tè kinh tÕ cã vai trß quan träng hµng ®Çu vµ ¶nh hëng cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÒn kinh tÕ quèc d©n t¨ng trëng víi tèc ®é cao sÏ t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n theo hai híng: mét lµ t¨ng thu nhËp cña tÇng líp d©n c dÉn tíi t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cho nhu cÇu cña hä. §iÒu nµy dÉn ®Õn ®a d¹ng ho¸ c¸c laäi nhu cÇu vµ xu híng phæ biÕn lµ t¨ng cÇu. Thø hai, kh¶ n¨ng t¨ng s¶n lîng vµ mÆt hµng cña doanh nghiÖp ®· lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy t¹o kh¶ n¨ng tÝch luü ®îc nhiÒu vèn t¨ng cÇu vÒ ®Çu t më réng kinh doanhlµm cho m«i trêng kinh doanh hÊp dÉn h¬n. NÒn kinh tÕ æn ®Þnh gióp cho ho¹t ®éng còng gi÷ ë møc æn ®Þnh. Tû gi¸ hèi ®o¸i T¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ tõ ®ã t¸c ®éng tíi c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu nh mua nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, b¸n s¶n phÈm,… Tû lÖ l¹m ph¸t møc ®é thÊt nghiÖp: SÏ t¸c ®éng ®Õn c¶ hai mÆt s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Khi tû lÖ l¹p ph¸t cao nã sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp xÊu tíi tieu dïng, sè cÇu cña hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Òu gi¶m, tiÒn sÏ bÞ biÕn thµnh vµng ®Ó tÝch tr÷ nªn kh«ng ®Î ra tiÒn võa lµm gi¶m lîng vèn ®Çu t cho kinh doanh, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sÏ bÞ gi¶m sót. ThÊt nghiÖp lu«n lµ mét vÊn ®Ò lín t¸c ®éng tiªu cùc trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¶ x· héi. ChÊt lîng ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng kh«ng chØ t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cuÈ ngµnh mµ cßn t¸c ®éng tíi nhiÒu mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t gi¸m s¸t cña nhµ níc do ®ã dÉn ®Õn m«I trêng kinh doanh thuËn lîi vµ kh«ng thuËn lîi. ChÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng vµ sö dông vèn kinh doanh, chi tiªu vµ tiÕt kiÖm cña d©n c, cÇu cña tiªu dïng vad do ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. T¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ph¸p luËt vµ qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ. ViÖc t¹o ra m«i trêng kinh doanh lµnh m¹nh vµ kh«ng lµnh m¹nh hoµn toµn phô thuéc vµo yªu tè luËt ph¸p vµ qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ. 19 ViÖc ban hµnh hÖ thèng luËt ph¸p cã chÊt lîng vµ ®ua vµo ®êi sèng ;µ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®¶m b¶o m«i trêng kinh doanh b×nh ®¼ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi doanh nghiÖp c¬ héi lµnh m¹nh, thiÕt lËp mèi quan hÖ ®óng ®¾n b×nh ®¼ng gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng lµm cho doanh nghiÖp kinh doanh theo ph¸p luËt. Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ nh©n tè cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÊt lîng cña c¬ quan qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña nh©n viªn t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp. T¸c ®éng cña yÕu tè kü thuËt c«ng nghÖ Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ hiÖn nay sù ph¸t triÓn nhanh chãng lÜnh vùc kÜ thuËt c«ng nghÖ ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng tí ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã liªn quan. Víi tr×nh ®é khoa häc hiÖn t¹i ë níc ta hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông chuyÓn giao c«ng nghÖ ®·, ®ang vµ sÏ ¶nh hëng trùc tݪp. NÕu c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ngay trªn “s©n nhµ” vµ v¬n ra thÞ trêng khu vùc, quèc tÕ sÏ kh«ng thÓ kh«ng chó ý n©ng cao kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn vµ øng dông. Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ ë ®©y ph¶i g¾n liÒn víi c«ng nghÖ th«ng tin. §ã lµ viÖc thu thËp, xö lý lu tr÷ vµ truyÒn ®¹t th«ng tin kinh tÕ x· héi gãp phÇn tiÕp cËn th«ng tin thÞ trêng quèc tÕ mét c¸ch hiÖu qu¶. ¶nh hëng nh©n tè v¨n ho¸ x· héi : §©y lµ nh©n tè ¶nh hëng mét c¸ch chËm ch¹p nhng s©u s¾c ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §ã lµ vÊn ®Ò phong tôc tËp qu¸n tr×nh ®é d©n trÝ lèi sèng, tÝn ngìng. Nh©n tè nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc h×nh thµnh m«i trêng v¨n ho¸ doanh nghiÖp, óng xö cña c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ nh©n viªn. ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè tù nhiªn: Bao gåm nguån lùc tµi nguyªn thiªn nhiªn cã thÓ khai th¸c c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý nh thêi tiÕt khÝ hËu, ®Þa h×nh. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp khai th¸c. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Tõ kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm, s¶n xuÊt, lu kho vµ vËn chuyÓn . M«i trêng ngµnh  §èi thñ c¹nh tranh: §ã lµ toµn bé c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cïng ngµnh nghÒ vµ cïng mét khu vùc cïng thÞ tr¬ßng víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng cung øng cña tÊt c¶ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong mét ngµnh t¹o ra cung s¶n phÈm. Sè lîng quy m«, søc m¹nh cña tong ®èi thñ còng ®Òu ¶nh hëng ®Õn 20
- Xem thêm -